Anda di halaman 1dari 1

JADUAL UJIAN/ PENTAKSIRAN/ PENILAIAN / PEPERIKSAAN

(TAHUN 2014)
SMK (P) TAMAN PETALING
NAMA KETUA
PANITIA
PANITIA
M/P
MAC / JULAI
TINGKATA
N
MASA
KERTAS 1 KERTAS 2 KERTAS 3
atau
HANYA SATU KERTAS
SAHAJA
JAM MINIT JAM MINIT JAM MINIT
5
4
3
2
1
PERALIHA
N
PERTENGAHAN TAHUN/ AKHIR TAHUN / PERCUBAAN
TINGKATA
N
MASA
KERTAS 1 KERTAS 2 KERTAS 3
atau
HANYA SATU KERTAS
SAHAJA
JAM MINIT JAM MINIT JAM MINIT
5
4
3
2
1
PERALIHA
N
Perhatian:
*Sila nyataan !a"a #enta"iran/#e#eri"aan "etia# tin$atan untu "u%&e an'a 'en$an
%etul(
*Sila hantar %)ran$ ini "e%elu! *+/*/,-*.(
Su Pep/chiam