Anda di halaman 1dari 5

10.

0 RUMUSAN DAN REFLEKSI


Berdasarkan hasil keputusan ujian dan analisis yang telah dilaksanakan, pengkaji mendapati
modul Memory RPG membantu meningkatkan kemahiran mengingat bacaan-bacaan dalam solat
terhadap murid-murid untuk diaplikasikan dalam solat harian mereka. Daya ingatan murid juga
semakin meningkat dan kebolehan menyebut dengan jelas dan lancar bacaan dalam solat juga
bertambah baik. Melalui prestasi ujian pos, murid yang telah menjalani aktiviti-aktiviti yang
terdapat di dalam modul Memory RPG menunjukkan peningkatan penguasaan terhadap
kemahiran mengingat bacaan tahiyat akhir dan doa qunut. Menurut Lee Shok Mee (1997), dari
segi peperiksaan atau ujian, kebolehan mengingat menjadi asas ukuran untuk menentukan
sejauhmana seseorang murid telah mencapai pembelajaran.

Pengkaji juga mendapati penggunaan kaedah-kaedah terkini dengan penggunaan bahan bantu
mengajar yang menarik dalam kelas amat membantu perkembangan murid. Banyak kesan positif
yang dapat dilihat apabila pengkaji menggunakan bahan bantu mengajar yang menarik seperti
Frozen Car dan Magic Paper Plates yang terdapat dalam kajian ini. Antara kesan positif tersebut
ialah dapat merangsang minat dan motivasi murid untuk belajar, mewujudkan sifat inkuiri yang
tinggi murid terhadap perkara atau ini pengajaran dan melahirkan suasana yang tidak
membosangkan murid. Penggunaan bahan bantu mengajar diterapkan pengkaji dalam aktiviti 2
dan 3.

Walaupun hanya sekadar kaedah latih tubi sebagaimana yang terdapat dalam kaedah pengajaran
tradisional pada aktiviti yang pertama modul Memory RPG, namum begitu, dengan sedikit
inovasi yang dilakukan dengan penggunaan bahan yang menarik dan disusun mengikut ayat satu
persatu, ternyata aktiviti ini menarik minat murid terhadap proses P&P sekaligus memberikan
motivasi kepada murid untuk terus menghafal ayat-ayat bacaan dalam solat tersebut. Krueger
dalam Ainon Mohd et al (2005) menyatakan menghafal perlu dilakukan secara berulang-ulang
supaya maklumat yang dihafal akan diingat sampai bila-bila. Namum begitu pengkaji perlu bijak
mengawal keadaan dan memastikan murid sentiasa fokus.

Pengkaji mendapati murid sangat cenderung kepada aktiviti permainan yang telah dijalankan
ketika pelaksanaan aktiviti 3. Dalam pemerhatian perubahan tingkah laku murid menunjukkan
minat kerana mereka bukan sahaja dapat bermain, malah proses mengingat ayat-ayat bacaan
dalam solat berjalan dengan baik. Menurut Piaget (1972) dalam Mok Soon Sang (2002) pula,
permainan memainkan peranan asimilasi, iaitu kanak-kanak boleh menerima maklumat yang
membantu perkembangan melalui permainan ini. Ini kerana naluri semulajadi kanak-kanak yang
cenderung kepada permainan menyebabkan kaedah ini mendapat sambutan daripada mereka. Hal
ini bertepatan dengan pandangan Imam Al-Ghazali dalam Hasan Langgulung (1979) menyatakan
bermain boleh mendatangkan kegembiraan, meredakan tekanan, memberi kerehatan setelah
penat belajar.

Walaubagaimanapun, terdapat beberapa masalah semasa kajian ini djalankan antaranya masalah
pengurusan masa. Masalah pengurusan masa yang tidak teratur serta dengan tugasan-tugasan
yang banyak mengganggu proses penghasilan kajian tindakan ini. Selepas melaksanakan semua
aktiviti yang terdapat dalam modul Memory RPG ini, pengkaji menghadapi kekangan masa
untuk melaksanakan ujian pos mengikut jadual perangcangan yang telah dibuat. Oleh itu,
dapatan kajian juga turut mendapat impaknya.

Namum begitu, kumpulan sasaran masih dapat mencapai hasil keputusan yang cukup
memberansangkan. Hal ini jelas terbukti melalui peningkatan ketara responden dalam ujian pos.
Ianya menunjukkan bahawa penggunaan modul Memory RPG sangat menyumbang kepada
murid dalam meningkatkan daya ingatan murid. Masalah murid dalam mengingat bacaan-bacaan
dalam solat perlu diambil serius bukan sahaja guru-guru di sekolah bahkan semua pihak
terutamanya para ibu bapa. Oleh yang demikian, semua pihak perlu bertanggungjawab dalam
memastikan masalah ini dapat diselesaikan dan peratusan murid yang sukar menghafal dan
mengingat bacaan-bacaan dalam solat dapat dikurangkan ke tahap yang paling minimum.
11.0 CADANGAN KAJIAN LANJUTAN
Setelah selesai tindakan dan penganalisisan data, pengkaji mendapati modul Memory RPG ini
sangat berkesan kepada murid tahun lima. Oleh itu, pengkaji akan datang boleh mencuba untuk
mengaplikasikan Modul Memory RPG dengan menggunakan kaedah-kaedah mengingat yang
terkandung dalam modul ini kepada bilangan responden yang lebih besar. Pengkaji yang akan
datang juga dicadangkan dapat mengaplikasikan modul Memory RPG ini bagi bacaan-bacaan
dalam solat yang lain.

Mana-mana pengkaji yang ingin meneruskan kajian ini dicadangkan untuk membuat sedikit
penambahbaikan dan pengubahsuaian terhadap modul Memory RPG supaya modul ini efektif
untuk diguna pakai bagi membantu murid menguasai kemahiran mengingat kesemua bacaan-
bacaan dalam solat dan mengekalkan ingatan hafalan mereka dalam jangka masa yang lama dan
berterusan. Antaranya ialah mempelbagaikan kaedah-kaedah dan teknik mengingat yang lain
supaya modul ini lebih efektif dan dinamik untuk semua murid dari pelbagai tahun.

Kajian tindakan ini berjaya mencapai objektifnya kerana murid-murid kajian ini menunjukkan
perubahan yang positif dari segi pencapaian dan penguasaan mereka dalam mengingat bacan-
bacaan dalam solat. Dengan ini ianya dapat diaplikasikan supaya setiap muslim terutama
generasi muda celik solat serta dapat mengamalkan solat dengan lebih baik dalam kehidupan
seharian.

Anda mungkin juga menyukai