Anda di halaman 1dari 19

GURU DAN UNDANG-UNDANG

1.0 PENGENALAN
Menjelang tahun 2020 Malaysia berhasrat untuk enja!i sebuah negara aju engikut
a"uan sen!iri iaitu en"a#ai keajuan yang seibang !ari segi ek$n$i% #$litik%
s$"ial%ker$hanian !an kebu!ayaan. &elaras !engan itu salah satu agen!a #enting kerajaan
a!alah untuk ebangunkan siste #en!i!ikan bertara' !unia. (leh itu )eenterian
Pelajaran e#unyai tanggungja*ab yang aat besar !ala ebangunkan *arganegara
yang bersi'at #r$gresi'% ber$ral !an beretika tinggi. +ni enuntut negara ebangunkan
suber tenaga anusia yang berketra#ilan tinggi% aka !i sinilah letaknya #eranan guru
selaku #en!i!ik yang ber!e!ikasi !an e#unyai #enghayatan yang tinggi !ala bi!ang
kuasa tugasnya ke arah ea"u ke"eerlangan #en!i!ikan negara.

Dala usaha kerajaan eartabatkan sebuah siste #en!i!ikan yang berkualiti !an bertara'
!unia% #elbagai !asar !an #erun!angan #en!i!ikan telah !irangka !an !i*artakan bagi
engha!a#i "abaran baru kesan !ari#a!a gl$balisasi% liberasasi% #engantarabangsaan !an
#erkebangan ,ekn$l$gi Makluat !an k$unikasi -+.,/. 0agi eb$lehkan bi!ang
#en!i!ikan !a#at ber!iri selaras !engan bi!ang lain% aka #enggubalan !isi#lin% #eraturan
!an #erun!angan !ala bi!ang #en!i!ikan telah !ilaksanakan bagi eu!ahkan #en"a#aian
atlaat #en!i!ikan Negara. &ehubungan !engan itu% tujuan utaa siste #erun!angan
#en!i!ikan a!alah untuk enentukan taha# #en!i!ikan berkualiti bertara' !unia !an
seterusnya !a#at eenuhi ke#erluan !an "abaran #en!i!ikan #a!a ala' baru. )eenterian
Pen!i!ikan telah engabil inisiati' ebuat bebera#a #erubahan berterusan !ala
#en!i!ikan terasuk e*artakan #erun!angan #en!i!ikan yang telah !ikeluarkan #a!a
tahun 1112 !an 1113.
4usteru% G$l$ngan guru hen!aklah eastikan artabat #erguruan sentiasa
!i#ertingkatkan !ari seasa ke seasa. Peraturan-#eraturan Pega*ai A*a -)elakuan!an
,atatertib/ telah !i#erkenalkan untuk enja!i #an!uan ke#a!a guru !an kakitangan kerajaan
yang lain !ala elaksanakan tanggungja*ab yang !iaanahkan. Dala k$nteks
1
#en!i!ikan% setia# guru harus eahai se#enuhnya #eraturan )elakuan!an ,atatertib 1115
!an telah #un !ibuat #in!aannya #a!a 2002. Di sa#ing itu Akta Pen!i!ikan 1112 juga harus
!i#erhalusi !engan teliti !ei enjayakan atlaat #en!i!ikan negara.
(leh itu% Akta Pen!i!ikan 1112 ini !i*uju!kan sebagai #eruntukan bagi #en!i!ikan
!an bagi #erkara-#erkara yang berkaitan !engannya. Akta ini erangkui sk$# #en!i!ikan
yang lebih luas. +anya eli#uti seua kateg$ri sek$lah% yang engaalkan siste
#en!i!ikan kebangsaan. ,ujuan akta ini a!alah untuk enjain kualiti !i !ala siste
#en!i!ikan. Akta ini enga*alselia usaha ke arah e#ertingkatkan !an eninggikan
kualiti #en!i!ikan !i #eringkat #ra sek$lah% #en!i!ikan guru% #en!i!ikan khas% #en!i!ikan
s*asta !an #en!i!ikan teknikal. Di ba*ah akta ini ke!u!ukan 0ahasa +nggeris sebagai
bahasa ke!ua juga !iberi #enekanan !an #engajaran bahasa-bahasa asing yang lain juga
!igalakkan. Akta ini telah !ikuatkuasakan #a!a 1 4anuari 1116.
4usteru% g$l$ngan guru #erlu engetahui un!ang-un!ang berkaitan !engan bi!ang
#erguruan !an #en!i!ikan kerana ianya eru#akan satu ke#erluan yang enjaga hak setia#
in!i7i!u agar ti!ak elakukan tin!akan yang ela#au bi!ang kuasa% elatih !iri enja!i
se$rang #enja*at a*a yang bertanggungja*ab enjaga re#utasi kerajaan seterusnya
e*uju!kan asyarakat yang seakin ter#elajar !an se!ar. (leh itu a!alah enja!i
tanggungja*ab sese$rang guru untuk en!i!ik #elajarnya serta e*uju!kan #ersekitaran
yang sesuai ke#a!a #elajarnya !an enjaga keselaatan% kesihatan !an kesejahteraan uri!.
Dari as#ek un!ang-un!ang #ula% guru bertanggungja*ab enyelia !an elin!ungi #elajar
!an tanggungja*ab enjaga -Duty $' .are/
1.1 De'inisi
1.1.1 Guru
Pen!i!ik atau guru a!alah kerjanya engajar -)aus De*an E!isi E#at%
2003/% !i ana se"ara asasnya guru a!alah $rang yang bertanggungja*ab
en!i!ik #elajar-#elajar !i sek$lah !engan ilu #engetahuan. Guru juga
a!alah $rang yang eberi ins#irasi !an #engaruh elalui ke#akaranya serta
lebih engenali #elajarnya.
1.1.2 Un!ang-un!ang
2
2.0 PERA,URAN-PERA,URAN PEGA8A+ A8AM -)ELA)UAN DAN ,A,A,ER,+0/ 1115
-P+NDAAN 2002/
Guru eru#akan #etugas a*a yang turut tertakluk #a!a #eraturan-#eraturan #ega*ai
a*a. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)(Pindaan) 2002 ula
berkuasa ula berkuatkuasa #a!a 20 4un 2002. Pindaan ini melibatkan Peraturan 2 iaitu
Peraturan-Peraturan Pega*ai A*a -)elakuan !an ,atatertib/ 1115 9P.U. (A) 395/1993:.
Dala #eraturan ini% #in!aan !ibuat terha!a# #eraturan 2 !engan e$t$ng sub#eraturan
2-2/. ,ujuan utaa #eraturan a!alah untuk enjaga iej kerajaan khasnya !an Perkhi!atan
A*a anya. 4usteru% tin!akan tatatertib eru#akan langkah yang #erlu !iikuti bagi
enghuku #ega*ai a*a yang !i!a#ati elanggar ana-ana #eraturan su#aya !a#at
e#erbaiki tingkah laku ereka #a!a asa ha!a#an !an #a!a asa yang saa !a#at
!ija!ikan #an!uan ke#a!a $rang lain.
Antara #eraturan yang !iasukkan !ala #eraturan ini a!alah jenis-jenis kesalahan yang
eb$lehkan !iabil tin!akan tatatertib !an jenis-jenis tin!akan tatatertib yang b$leh
!iabil terha!a# #ega*ai yang elakukan kesalahan se#erti yang berikut;
<ukuan tin!akan tatatertib #eraturan 5A
#enja*at a*a *ajib eatuhi #eraturan-#eraturan yang telah !iteta#kan !an
tin!akan tatatertib b$leh !ikenakan ke#a!a #ega*ai yang ingkar
Peraturan 50
sese$rang #ega*ai !ikehen!aki eberi aku janji sebagaiana yang !i#eruntukkan
!ala #eraturan-#eraturan #ega*ai a*a -#u.a.132/ lantikan% naik #angkat !an
#enaatan #erkhi!atan
Peraturan 5.
enja!i tanggungja*ab sese$rang #ega*ai untuk enjalankan ka*alan !an
#enga*asan tatatertib ke atas #ega*ai ba*ahannya !an engabil tin!akan yang
sesuai !engan segera terha!a# ana #ega*ai yang elanggar ana-ana #eruntukan
#eraturan-#eraturan ini. Pega*ai yang gagal enjalankan ka*alan !an #enga*asan
3
atau gagal engabil tin!akan terha!a# #ega*ai ba*ahannya yang elanggar ana-
ana #eruntukan #eraturan-#eraturan ini hen!aklah !isi'atkan "uai !an ti!ak
bertanggungja*ab !an !ia b$leh !ikenakan tin!akan tatatertib.
Peraturan = -1/
&ese$rang #ega*ai hen!aklah #a!a setia# asa eberikan taat setianya ke#a!a
>ang !i- Pertuan Ag$ng% Negara !an )erajaan.Pega*ai hen!aklah sentiasa enjaga%
eelihara !an e#ertahankan ke!aulatan !an aruah negara% h$rat !an #atuh
ke#a!a un!ang- un!ang serta berusaha untuk berbakti ke#a!a negara. Antara "$nt$h
#elanggaran #eraturan =-1/ a!alah se#erti berikut;
? 0ersubahat !engan usuh negara
? Meb$"$rkan rahsia )erajaan.
? Meburuk-burukkan serta e#erke"il-ke"ilkan !asar serta tin!akan )erajaan.
? Menja!i Angg$ta 4eaah +slaiah
? Menyertai )esatuan Militan Malaysia
Peraturan =-2/ &ese$rang #ega*ai ti!ak b$leh ;
@ ebelakangkan tugas a*anya !ei ke#entingan #eriba!inya;
@ berkelakuan !engan se!eikian "ara yang ungkin enyebabkan ke#entingan
#eriba!inya ber"anggah !engan tugas a*anya/;
@ berkelakuan !engan a#a-a#a "ara yang ungkin enyebabkan syak yang
unasabah baha*a;
- &ese$rang #ega*ai ti!ak b$leh berkelakuan !engan "ara yang b$leh
eburukkan Aen"ear naa baik #erkhi!atan a*a;
- &ese$rang #ega*ai ti!ak b$leh kurang "eka# atau kurang berusaha;
- &ese$rang #ega*ai ti!ak b$leh ti!ak jujur atau ti!ak aanah;
- &ese$rang #ega*ai ti!ak b$leh ti!ak bertanggungja*ab;
- eba*a atau "uba eba*a a#a-a#a bentuk #engaruh atau tekanan luar
- Mebantah atau ela*an #ega*ai atasan;
- "uai !ala elaksanakan tugasnya;
PERA,URAN 3B Menyalahgunakan Da!ah%
Perkhi!atan Pega*ai 0$leh !itaatkan Atas )e#entingan A*a 9Peraturan =1:
sekiranya Pega*ai Men"a#ai Uur Persaraan Pilihan. .$nt$h Pelanggaran Peraturan
3 a!alah enghisa# ganja% $r'in% her$in atau enagih !a!ah.
4
PERA,URAN 1 B MENER+MAA MEM0ER+ )ERA+AN;
&ese$rang #enja*at a*a ti!ak b$leh eneria A eberi keraian sekiranya keraian
itu !a#at !engan a#a-a#a "ara e#engaruhi tugas rasi kerana ini ber"anggah
Peraturan =. .$nt$h #elanggaran #eraturan 1 #ula a!alah se#erti k$ntrakt$r eraikan
ketua jabatan yang enja!i ahli lebaga ten!er se#erti 9keraian C belanja akan%
h$tel% tabang ber"uti !an lain-lain:.
PERA,URAN 11 B Menyenggara ,ara' <i!u# Melebihi
E$luenA Pen!a#atan >ang &ah.
&ese$rang #ega*ai ti!ak b$leh;
- enyenggara tara' hi!u# elebihi e$luenA #en!a#atan yang sah.
- enguasaiAeiliki suber ke*angan atau harta yang tak seibang atau tak
unasabah !engan e$luenA #en!a#atan yang sah.
PERA,URAN 12 B einja *angA enja!i #enjain ti!ak b$leh
einja *ang A enja!i #enjain ke#a!a ana-ana $rang.
PERA,URAN 15B )eterhutangan )e*angan yang &erius;
PERA,URAN 12 B ,i!ak b$leh terlibat !ala #asaran ha!a#an
PERA,URAN 16 B Penerbitan 0uku !an )arya;
&ese$rang #ega*ai juga ti!ak b$leh enerbitkan atau enulis buku% akalah atau
karya lain ber!asarkan akluat rasi ter#eringkat. Antara .(N,(<
PELANGGARAN PERA,URAN 16 a!alah se#erti enulisAenerbit buku !engan
enggunakan akluat rasi ter#eringkat -rahsia besar% rahsia !an sulit/.
PERA,URAN 20 B Penyunting AkhbarAMajalahA4urnal
&e$rang #enja*at a*a a!alah ti!ak b$leh enja!i #enyunting akhbarA
ajalahAjurnal ke"uali% #enerbitan; 4abatan% Pr$'esi$nal% #ertubuhan sukarela yang
ti!ak ber"$rak #$litik !an !iluluskan se"ara bertulis $leh ketua jabatan
5
PERA,URAN 2 - PA)A+AN
Antara "$nt$h #elanggaran Peraturan 2 a!alah se#erti;
- Meakai singlet atau baju-,% tan#a k$lar
- Meakai sar$ng% seluar #en!ek !an lain-lain
3.0 PERA,URAN DAN PERUNDANGAN PEND+D+)AN.
2.1 Peraturan !ala #en!i!ikan
Peraturan yang telah !ibuat bukan sahaja ke#a!a #elajar alah ke#a!a #en!i!ik itu
sen!iri. Dala k$nteks ini #en!i!ik telah !iteta#kan $leh #ihak keenterian
berkaitan !engan #engisian 0uku Rek$! Mengajar. Peraturan ini hen!aklah !i#atuhi
!an !ilaksanakan !engan se#enuhnya. Dala buku engajar tersebut haruslah
engan!ungi salinan ja!ual *aktu #ersen!irian terasuk analisis salinan sukatan
#elajaran% salinan kertas s$alan #e#eriksaan !an ke#utusan #e#eriksaan bagi tia# tia#
kelas yang !iajar $leh guru tersebut. Pa!a setia# hujung inggu 0uku Rek$!
Mengajar yang telah !iisi untuk inggu berikutnya hen!aklah !iserahkan ke#a!a
Guru 0esar. 0uku Rek$! Mengajar eru#akan hak sek$lah !an guru haruslah
enyerahkan ke#a!a #ejabat sekiranya guru tersebut ber"uti #anjang atau bertukar ke
sek$lah lain.
&elain itu ja!ual sukatan #elajaran !an ja!ual *aktu atau "atatan !ala buku rek$!
atau salinan salinannya yang !itulis !ala bahasa lain #erlu !iterjeahkan !ala
bahasa kebangsaaan. Guru 0esar !an #engetua juga bertanggungja*ab untuk
e#airkan ja!ual *aktu bagi suatu #enggal #ersek$lahan yang ter!a#at tan!a
tangan yang u!ah !ilihat. &ebagai tabahan #eraturan% sese$rang guru juga
haruslah engajar engikut sukatan #elajaran yang telah !iluluskan !an suatu ja!ual
*aktu yang !iluluskan. &ekiranya ter!a#at guru yang engajar uri! berlainan
!ari#a!a sukatan #elajaran yang !iluluskan atau ja!ual *aktu yang !iluluskan a!alah
enja!i sebuah kesalahan !an b$leh !i!en!a kerana elanggar #eraturan yang telah
!iteta#kan $leh #ihak keenterian. Guru juga tertakluk ke#a!a #eraturan berkaitan
!engan keha!iran ketika bertugas ber!asarkan &urat Pekeliling +khtisas yang
bertarikh &e#teber enyatakan seua Pega*ai Perkhi!atan Pen!i!ikan
6
kakitangan sek$lah !an #ara #elajar !ikehen!aki bera!a !i sek$lah sekurang
kurangnya lia init sebelu sesi #ersek$lahan berula. A!alah enja!i
tanggungja*ab #ara guru untuk engaalkan kete#atan asa itu se#anjang *aktu
bertugas !i sek$lah kete#atan asa juga berakna sese$rang guru hen!aklah
engikut ja!ual #engajaran !an ti!ak !ibenarkan eninggalkan kelasnya atau#un
ka*asan sek$lah. Peraturan kete#atan asa !ikenakan ke#a!a seua guru kakitangan
sek$lah !an juga #ara #elajar.
&elain !ari#a!a keha!iran ketika bertugas #ihak keenterian yang berasaskan ke#a!a
Peraturan-#eraturan Pelajaran Disi#lin &ek$lah !i ba*ah (r!inan Pelajaran telah
eberikan kuasa er$tan uri! ke#a!a guru juga ter!a#at !ala &urat Pekeliling
+khtisas !ala elaksanakan hukuan r$tan #engetua atau guru 0esar atau guru guru
yang !iberikan kuasa haruslah sentiasa se!ar baha*a er$tan eru#akan sebahagian
!ari#a!a #r$ses #en!i!ikan !an untuk en!isi#linkan% bukan sebagai alat untuk
er$sakkan 'iDikal !an ental #elajar. <ukuan r$tan !i khalayak raai !i
#erhi#unan atau !i bilik yang se!ang berlangsung #r$ses #engajaran !an
#ebelajaran a!alah !ilarang. )ita se!ari kini seua sek$lah telah e#unyai
#eraturan #eraturan bertulis yang tersen!iri ber!asarkan ke#a!a Pekeliling +khtisas
)eenterian Pen!i!ikan !an Akta Pelajaran serta Akta Pen!i!ikan 1121 Peraturan
yang ter!a#at !i sek$lah ber#an!ukan ke#a!a &urat Pekeliling +khtisas yang
engarahkan #engetua !an guru besar eneliti seula !an e#erbaharui #eraturan
#eraturan sek$lah ereka !ala #r$ses #enye!iaan #eraturan-#eraturan sek$lah ini.
Pengetua !an juga guru besar hen!aklah eatuhi (r!inan Pelajaran yang su!ah
!i*artakan !an juga Pekeliling-#ekeliling +khtisas yang lain !ari )eenterian
Pen!i!ikan yang berkaitan.
&elain !ari#a!a itu #engetua !an guru besar hen!aklah se!ar *alau#un #eraturan
!ibuat !i sek$lah naun Perlebagaan Persekutuan b$leh ebatalkan #eraturan
yang sek$lah se!iakan sekiranya ia ber"anggah !engan Perlebagaan Persekutuan
&ebagai "$nt$h #erkara yang berlaku !isebuah sek$lah !i &erting% Negeri &ebilan
#a!a (g$s berkenaan &urat Pekeliling +khtisas tentang #eakaian #akaian
seraga sek$lah yang !ibatalkan $leh Mahkaah ,inggi &ereban kerana ter!a#at
7
#eraturan !i &ek$lah yang bertentangan !engan a#a yang ter!a#at !ala
Perlebagaan Persekutuan
2.2 Perun!angan !ala #en!i!ikan
Dala bi!ang Perun!angan #ula ia telah !irangka bagi enentukan taha# Pen!i!ikan
berkualiti bertara' !unia !an seterusnya !a#at eenuhi ke#erluan !an "abaran
#en!i!ikan #a!a ala' baru. &aa se#erti #engurusan !isi#lin !an #eraturan yang
!ilaksanakan% #ihak keenterian juga telah engabil inisiati' untuk ebuat
bebera#a #erubahan berterusan !ala #en!i!ikan terasuk e*artakan #erun!angan
#en!i!ikan yang telah !ikeluarkan #a!a tahun !an seiring !engan #erkebangan
!unia #en!i!ikan #elbagai "abaran !an rintangan #erlu !iharungi terutaanya bagi
g$l$ngan #en!i!ik.
.abaran utaa a!alah tanggungja*ab ereka sen!iri sebagai #en!i!ik !i
sa#ing !engan "abaran !ari ibu ba#a yang kebelakangan ini begitu u!ah
engabil tin!akan ahkaah terha!a# #en!i!ik a#abila berlaku sesuatu kes. 8arga
#en!i!ik sekarang erasakan #r$'esi$n yang !i"eburi ter!e!ah ke#a!a #elbagai
risik$ !an liabiliti. Antara akta yang telah !i*artakan $leh #ihak keenterian
terasuklah Akta Pelajaran !an Akta Pen!i!ikan. Akta Pen!i!ikan eru#akan suatu
akta untuk enga!akan bagi #en!i!ikan !an bagi #erkara-#erkara yang berkaitan
!engannya. Akta ini erangkui sk$# #en!i!ikan yang lebih luas berban!ing
#eraturan !an !isi#lin #en!i!ikan. +anya eli#uti seua kateg$ri sek$lah yang
engaalkan siste #en!i!ikan kebangsaan. ,ujuan akta ini a!alah untuk enjain
kualiti !i !ala siste #en!i!ikan. Akta ini enga*al selia usaha ke arah
e#ertingkatkan !an eninggikan kualiti #en!i!ikan !i Peringkat #ra sek$lah
#en!i!ikan guru #en!i!ikan khas #en!i!ikan s*asta !an #en!i!ikan teknikal !i
sa#ing itu elalui Akta Pen!i!ikan ini #enekanan !ibuat bagi eb$lehkan
asyarakat Malaysia enguasai ilu keahiran !an nilai-nilai urni selaras !engan
#erkebangan !unia yang ber!aya saing tinggi bersi'at gl$bal !an e'$kuskan
tekn$l$gi akluat !i ba*ah akta ini ke!u!ukan bahasa +nggeris sebagai bahasa
ke!ua juga !iberi #enekanan !an #engajaran bahasa bahasa asing yang lain juga
!igalakkan. Akta ini telah !ikuatkuasakan #a!a 4anuari Akta Pen!i!ikan
8
eru#akan lanjutan !an #ebaharuan !ari#a!a Akta Pelajaran 8alau#un Akta
Pen!i!ikan eru#akan #erun!angan yang baru% ia ena#ilkan kesinabungan
ke#a!a hasrat !an !asar #en!i!ikan yang se!ia a!a ber#aksi ke#a!a #erakuan
#erakuan utaa Penyata RaDak yang enja!i asas !asar #en!i!ikan kebangsaan
selaa ini Akta baru ini juga banyak engekalkan #eruntukkan yang asih rele7an
!ari#a!a Akta Pelajaran. Ealsa'ah Pen!i!ikan Negara telah !ija!ikan lan!asan
ke#a!a Akta Pen!i!ikan yang !igubal.
&etelah engabil kira as#irasi seua #ihak !ala Akta Pen!i!ikan k$nse#
siste Pen!i!ikan kebangsaan !ianta#kan !engan eli#uti seua #eringkat
#ersek$lahan !ari Peringkat #ra sek$lah sehingga ke #eringkat #en!i!ikan tinggi !an
eli#uti seua kateg$ri sek$lah iaitu sek$lah kerajaan sek$lah bantuan kerajaan !an
sek$lah s*asta ke!u!ukan 0ahasa )ebangsaan juga !i#erkukuhkan !engan
e#eruntuknya sebagai bahasa #engantar utaa !ala siste #en!i!ikan
kebangsaan ini !i#erkuatkan lagi !engan enja!ikan bahasa tersebut sebagai ata
#elajaran yang *ajib !iajar !i seua sek$lah !an institusi #en!i!ikan ini juga
eru#akan salah satu usaha yang !igunakan $leh #ihak keenterian untuk ebina
negara bangsa elalui #en!i!ikan bagi elahirkan #elajar yang eiliki jati !iri
yang kukuh #atri$tik ber#egang teguh ke#a!a ajaran agaa !an nilai $ral hi!u#
sebagai sebuah asyarakat yang #enyayang% !e$kratik% liberal% bert$lak-ansur serta
ber'ikiran !an berbu!aya sainti'ik ke!u!ukan 0ahasa Melayu sebagai 0ahasa Rasi
negara telah teraktub !ala Pasal Perlebagaan Persekutuan Malaysia !an Akta
0ahasa )ebangsaan selain teraktub !ala Akta Pen!i!ikan 0ahasa )ebangsaan
ialah 0ahasa Melayu !an hen!aklah !itulis !ala a#a-a#a tulisan sebagaiana yang
!i#eruntukkan !engan un!ang-un!ang $leh Parlien !engan syarat baha*a tia!a-
sesia#a #un b$leh !ilarang atau !itahan !ari#a!a enggunakan bagi a#a-a#a aksu!
lain !ari#a!a aksu! rasi atau !ari#a!a engajar atau belajar a#a-a#a bahasa lain b
tia!a a#a-a#a jua !ala asal ini b$leh enyentuh Akta )erajaan Negeri bagi
eelihara !an eneruskan #enggunaan !an #engajian bahasa ana-ana kau
lain !ala Persekutuan Perlebagaan Persekutuan.
Akta Pen!i!ikan juga telah e#eruntukan #enggunaan siste kurikulu yang
saa !ala seua jenis !an kateg$ri sek$lah !an *ajib !igunakan $leh seua #ihak
9
kurikulu kebangsaan yang !iteta#kan !i ba*ah subseksyen Akta Pen!i!ikan
hen!aklah enentukan #engetahuan keahiran !an nilai yang !ijangka akan
!i#er$lehi $leh uri!-uri! #a!a akhir te#$h #ersek$lahan asing-asing !an
hen!aklah terasuk ata #elajaran teras !an a#a-a#a ata #elajaran yang lain.
&elain !ari#a!a itu Akta ini juga e#eruntukan tentang kuasa ke#a!a Pen!a'tar
untuk enyiasat seksyen untuk asuk tan#a *aran seksyen !an eulakan serta
enjalankan #en!ak*aan serta kuasa untuk engk$#aun kesalahan seksyen. Dala
ketiga-tiga seksyen . )etua Pen!a'tar atau #ega*ai a*a yang !iberi kuasa se"ara
bertulis $leh )etua Pen!a'tar atau se$rang #ega*ai #$lis yang ber#angkat ren!ah
!ari#a!a +ns#ekt$r e#unyai kuasa !ala #erkara ini. &eksyen-seksyen ini akan
eb$lehkan Pen!a'tar bertin!ak !engan lebih "e#at !an berkesan terha!a# #ihak-#ihak
yang elakukan kesalahan untuk ke#entingan #engguna &elain itu ter!a#at lia rang
un!ang-un!ang lain telah !ibentangkan !an !iluluskan $leh De*an Rakyat #a!a tahun
Rang un!ang-un!ang ini terasuklah Rang Un!ang-un!ang Pen!i!ikan Rang Un!ang-
un!ang Pen!i!ikan ,inggi &*asta Rang Un!ang-un!ang Akta Uni7ersiti !an )$lej
Uni7ersiti #in!ahan Rang Un!ang-un!ang Majlis Pen!i!ikan ,inggi Negara !an Rang
Un!ang-un!ang Lebaga Akre!itasi Negara Rang Un!ang-un!ang Pen!i!ikan !irangka
saa se#erti yang ter!a#at !ala Akta Pen!i!ikan yang berkaitan !engan #enggunaan
bahasa kebangsaan kurikulu kebangsaan setia# sek$lah #e#eriksaan a*a yang hanya
!ikel$lakan $leh Lebaga Pe#eriksaan Malaysia #enekanan ata #elajaran agaa +sla%
enaik tara' &ek$lah Menengah F$kasi$nal ke &ek$lah Menengah ,eknik%
e#erluaskan !an e#ertingkatkan utu #erkhi!atan #ra sek$lah !an
e#ertingkatkan #en!i!ikan
guru !i sa#ing enaik tara' sesetengah aktab !an uni7ersiti Rang Un!ang- un!ang
Pen!i!ikan ,inggi &*asta #ula bertujuan untuk eluaskan #eluang #elajar untuk
en!a#at #en!i!ikan tinggi !i Malaysia !engan ebenarkan #enubuhan k$lej s*asta
engikut un!ang-un!ang tertulis !ala Akta Pen!i!ikan !engan #enubuhan uni7ersity
!an k$lej s*asta akan !a#at engurangkan bilangan #elajar yang elanjutkan #elajaran
!i luar negara !an ini !a#at enjiatkan #ertukaran *ang asing negara Malaysia. Rang
un!ang-un!ang ini juga eb$lehkan keenterian #en!i!ikan enga*al selia
#enubuhan #engurusan !an #erkebangan institusi tersebut !ala Rang Un!ang-un!ang
10
Akta Uni7ersiti !an )$lej Uni7ersiti. Pin!ahan #ula bertujuan untuk engerakkan #r$ses
#engk$#$ratan !an #ens*astaan +nstitusi Pen!i!ikan tinggi !i Malaysia serta
eanta#kan #engurusanya su#aya uni7ersiti enja!i salah satu #usat ke"eerlangan
ake!eik antarabangsa Rang un!ang-un!ang ini eru#akan #in!ahan Akta Uni7ersiti
!an )$lej Uni7ersiti. Antara bebera#a #eruntukan !ala akta ini terasuklah kae!ah-
kae!ah tatatertib #elajar yang berkaitan !engan tatatertib #ara #elajar !an !ikuatkuasakan
!iseua +P,. Rang Un!ang-un!ang Majlis Pen!i!ikan ,inggi Negara #ula !irangka
untuk enentukan hala tuju !an arah #erkebangan institusi #en!i!ikan tinggi !i
Malaysia 4a*atankuasa bagi Majlis Pen!i!ikan ,inggi telah !i#eruntukan kuasa untuk
eran"ang ebentuk !an enentukan !asar serta enyelaras #erkebangan
#en!i!ikan ,inggi.
&eentara itu Rang un!ang-un!ang Lebaga Akre!itasi Negara #ula bertujuan untuk
enaik tara' !an utu institusi #en!i!ikan tinggi s*asta !an a*a serta en"a#ai
Pia*aian iniu setia# kursus yang !ita*arkan. )elia-lia rang un!ang-un!ang ini
!igubal untuk eanta#kan siste #en!i!ikan Malaysia !engan elahirkan #elajar yang
berilu #engetahuan !an beru#aya eberi subangan ke#a!a negara sejajar !engan
8a*asan 2020. +a juga bertujuan untuk enja!ikan Malaysia sebuah negara aju !an
#usat ke"eerlangan #en!i!ikan bertara' !unia. )esan !ari#a!a rang un!ang-un!ang
institusi #en!i!ikan tinggi s*asta telah eba*a ke#a!a #enubuhan uni7ersiti s*asta
yang banyak. Antara institusi #engajian tinggi a*a yang !itubuhkan terasuklah
Uni7ersiti Malaya% Uni7ersiti )ebangsaan Malaysia !an sebagainya seentara bagi
s*asta #ula se#erti Uni7ersiti ,ekn$l$gi Petr$nas% Uni7ersiti )uala Lu#ur !an lain-lain
e*uju!an #erun!angan !ala bi!ang #en!i!ikan ini telah eberi banyak i#ak
ke#a!a #ebangunan #en!i!ikan negara terutaanya !ari segi #er#a!uan se#erti yang
terkan!ung !ala Akta Pelajaran yang !igunakan selaras negara er!eka serta
#enggunaan Akta Pen!i!ikan yang telah !iselaraskan !engan kehen!ak !an as#irasi
#en!i!ikan asa kini yang ingin enja!ikan #en!i!ikan sebagai asas #ebangunan
negara !ari segi aterial !an juga e$si !an jasani serta intelektualise in!i7i!u
!engan a!anya akta !an rang un!ang-un!ang yang telah !irangka ini hasrat !an "ita-"ita
negara untuk enja!i sebuah negara aju !an ber*a*asan !a#at !ilaksanakan !engan
lebih berkesan !a#at elahirkan tenaga kerja !an rakyat yang e#unyai !aya in$7ati'
11
!an kreati' turut enyubang 'ikiran !an tenaga !ala en"a#ai se#erti ana yang
teraktub !ala !ala 8a*asan 2020.
2.5 Un!ang-un!ang ,$rt
Menurut Ab!ul Ghani -116G/% ,$rt erangkui s$al tuntutan !an !ak*aan berkaitan
kerugian% ke"e!eraan !an kesakitan. Peranan un!ang-un!ang t$rt a!alah enentukan
s$al-s$al liability !an ganti rugi yang !ituntut !ala kesalahan si7il. ,$rt a!alah satu
!ari#a!a "abang un!ang-un!ang si7il yang eneta#kan tin!akan un!ang-un!ang yang
b$leh !iabil ke atas yang elakukan #erbuatan atau#un ke"uaian bagi en!a#atkan
ganti rugi; ti!ak tertentu julahnya.
Dala k$nteks #en!i!ikan% as#ek ke"uaian guru ber#un"a !ari#a!a k$nse#
tanggungja*ab berjaga-jaga !ari segi un!ang-un!ang yang !i#ertanggungja*abkan
ke#a!a guru. Dala #a!a itu% ke"uaian guru selalunya !ikaitkan !engan kealangan atau
ke"e!eraan yang eni#a #elajar !an engakibatkan kerugian yang ter#aksa !itanggung
$leh #elajar% se#erti ata buta% #atah tangan !an retak tengk$rak ke#ala atau #un
keatian. A#abila ahkaah eutuskan baha*a *uju! liabiliti guru !ala sesuatu
keja!ian% guru ter#aksa ebayar !en!a !ala bentuk ganti rugi% khususnya ke#a!a ibu
ba#a #elajar itu. (leh kerana #elajar a!alah eru#akan kanak-kanak yang beruur
kurang !ari#a!a 16 tahun yang belu en"a#ai usia !e*asa untuk ha!ir ke ahkaah%
aka tin!akan ahkaah akan !i*akili untuk !ikeukakan $leh ibu ba#a atau #enjaga
yang #aling ra#at.
,er!a#at e#at eleen yang #erlu !ibuktikan $leh #lainti' iaitu #elajar sebelu
sese$rang !e'en!an yang eru#akan guru !iangga# "uai elaksanakan tugasnya !an
b$leh !isabitkan kesalahan kerana enyebabkan ke"e!eraan 'iDikal #lainti'. E#at
eleen tersebut a!alahB
1. )e*aji#an berjaga-jaga
2. )e*aji#an berjaga-jaga !iungkiri
5. #lainti' engalai kerugian
=. ter!a#at hubungan ra#at antara tingkah laku !e'en!an !engan ke"e!eraan 'iDikal
#lanti'.
12
0agi eleen ke*aji#an berjaga-jaga % eleen ini u!ah !ibuktikan. +ni a!alah kerana
guru !an sek$lah e#unyai tanggungja*ab in l! "arenti#% !i ana ibu ba#a yang
enghantar anak ereka ke sek$lah telah enyerahkan #eranan !an tanggungja*ab
sebagai ibu ba#a enjaga anak-anak ereka sse*aktu bera!a si sek$lah. +bu ba#a
enghantar anak-anak ereka ke sek$lah untuk en!a#at #en!i!ikan !ari#a!a guru-
guru !i sek$lah. &ebagai ibu ba#a yang baik !an unasabah% guru !an sek$lah
berke*aji#an untuk enye!iakan #enyeliaan yang unasabah terha!a# #elajar ereka
sebelu% seasa !an sele#as *aktu #ersek$lahan. Darjah #enyeliaan bergantung ke#a!a
uur% bilangan uri!% akti7iti erbahaya atau ti!ak% #eralatan yang !igunakan
erbahaya atau ti!ak !an kualiti #elajar saa a!a telah e#unyai rek$! !isi#lin atau
#un ti!ak.
Eleen ke*aji#an berjaga-jaga itu !iungkiri #ula a#abila guruB
i. en!e!ahkan #elajar ke#a!a situasi yang berbahaya !an guru engabaikan.
ii. a#abila guru ti!ak elakukan sebarang tin!akan untuk en"egah !an engelakkan
ke"e!eraan
iii. a#abila guru "uai eberikan arahan yang ti!ak jelas !an en"uku#i ketika ebuat
#erse!iaan untuk elakukan akti7iti yang erbahaya.
Mahkaah engangga# guru a!alah eru#akan se$rang yang lebih ber#engalaan%
bijak% ber#engetahuan% terlatih !an #eka terha!a# risik$ sesuatu #erbuatan. (leh itu guru
bertanggungja*ab untuk engabil langkah-langkah a*al untuk en"egah ke"e!eraan
yang b$leh !iraalkan se"ara unasabah. Guru juga bertanggungja*ab untuk
eberikan aaran ke#a!a #elajar tentang sesuatu risik$ ke"e!eraan seasa #elajar
engabil bahagian !ala sesuatu akti7iti yang erbahaya. &ekiranya setelah aaran
!iberikan !an #elajar telah engengkari arahan tersebut% #erbuatan #elajar telah !iangga#
sebagai ke"uaian sertaan. )e"uaian sertaan erujuk ke#a!a suatu kea!aan !i ana
#elajar sen!iri !ikatakan telah bertin!ak "uai !an bertanggungja*ab terha!a#
kealangan yang eni#a !iri !an seterusnya engakibatkan ke"e!eraan atau keatian.
As#ek ke"uaian guru juga elihat kualiti arahan yang !iberikan ke#a!a #elajar !ala
usaha en"egah ke"e!eraan yang b$leh !iraalkan se"ara unasabah. &esuatu arahan
13
!ikatakan berkualiti a#abila jelas% khusus% te#at% !an enggunakan bahasa yang u!ah
!i'ahai.
A#abila telah !ibuktikan !e'en!an e#unyai ke*aji#an berjaga-jaga terha!a# #lainti'%
langkah seterusnya a!alah untuk eneliti saa a!a !e'en!an telah engabaikan
ke*aji#an tersebut. Pengabaian ke*aji#an berjaga-jaga berlaku a#abila !e'en!an
elakukan sesuatu #erbuatan yang !iangga# bera!a !i ba*ah #aras iniu taha#
#enjagaan -stan!ar! $' "are/ yang !ikehen!aki $leh !e'en!an !an. Guru juga #erlu
bertin!ak !engan "erat untuk enjaga keselaatan #elajar. Dala kes ke"uaian guru%
ahkaah juga akan ebuktikan baha*a ter!a#at hubungan yang ra#at antara
tingkahlaku !e'en!an !engan ke"e!eraan #lainti'.
5.0 +&U-+&U 0ER)A+,AN GURU DAN PERUNDANGAN
Pen!i!ikan #a!a asa kini a!alah sesuatu yang berharga. Pen!i!ikan yang terbaik estilah
!atang !ari #en!i!ik atau guru yang yang terbaik. Naun% kurangnya #enghayatan sese$rang
guru terha!a# Ealsa'ah Pen!i!ikan )ebangsaan !an juga Peraturan serta etika
#r$'esi$nalise guru akan enyebabkan sesuatu #ebelajaran% #engajaran !an #enghayatan
etika selaku se$rang guru itu ti!ak !a#at !isa#aikan !an !ia#likasi !engan baik.
4usteru% guru #erlu e#unyai tatasusila yang tinggi !an berk$iten enjalankan
tugas sebagai #en!i!ik !engan baik. Menurut &etiausaha Parlien )eenterian Pen!i!ikan%
Datuk Maha!Dir M$h!. )hir eberitahu baha*a !ari#a!a tahun 111G hingga tahun 2006%
sebanyak =1 kes keruntuhan $ral ebabitkan guru !ila#$rkan -Utusan Malaysia% 16
&e#teber 2006/. Antara kes keruntuhan $ral !isebutkan beliau a!alah #erbuatan subang
ahra !an berseke!u!ukan. Me!ia juga turut ela#$rkan kes-kes lain se#erti guru
eukul uri!% guru besar enyebunyikan kes-kes !isi#lin% guru enyebarkan ajaran anti
kerajaan !an sebagainya yang telah enarik #erhatian uu serta enguji kre!ibiliti
#r$'esi$n #erguruan.
14
Pen!e!ahan-#en!e!ahan salah laku guru-guru b$leh engakibatkan ke*iba*aan
#r$'esi$n keguruan tergugat #a!a ata uu. <al ini bertentangan !engan #eranan !an
tatasusila #erguruan !i Malaysia yang enyatakan guru #erlu eatuhi k$! etika #erguruan
iaitu enjalankan tanggungja*abnya guru ke#a!a #elajar% ibu ba#a #elajar% rakan seja*at
!an asyarakat !an Negara% bukannya engabil kese#atan !i atas a#a yang berlaku
terha!a# #elajar teta#i sebaliknya ebantu ereka enyelesaikan asalah yang !iha!a#i.
0egitu juga !engan guru yang enyebarkan ajaran anti kerajaan !i ana bertentangan
!engan tanggungja*ab guru terha!a# asyarakat !an Negara yang se#atutnya ti!ak
enyebarkan sesuatu ajaran yang b$leh er$sakkan ke#entingan #elajar% asyarakat atau
Negara -Utusan Malaysia% 16 &e#teber 2006/.
&elain !ari#a!a itu% ter!a#at bebera#a isu yang enja!i bualan hangat berkaitan salah
laku guru. +ni kerana guru itu sen!iri eba*a iej ke#eriba!ian yang #atut !i"$nt$hi $leh
segena# la#isan asyarakat. 4a!i an!ai a!a sesuatu isu berkaitan etika !an un!ang-un!ang
yang elibatkan guru% su!ah tentu ianya eberi i#ak besar terha!a# #ebangunan s$sial
!an ketaa!unan sesebua negara bangsa. 4a!i% antara isu yang berhubung !engan un!ang-
un!ang guru ialahB
5.1 Literasi un!ang-un!ang
+su yang berkaitan !engan literasi un!ang-un!ang ialah kurangnya ke#rihatinan guru
tentang un!ang-un!ang. +ni !a#at !illihat !engan kegiatan !an tin!akan guru !engan
#elajar enyebabkan !iri guru itu ter!e!ah !engan tin!akan un!ang-un!ang tan#a
!ise!ari. Menurut R$ss$* L.E -1110/% literasi un!ang-un!ang juga terasuk langkah-
langkah yang #erlu !iabil $leh #engetua berkaitan !engan un!ang-un!ang
#ersek$lahan. )ajian yang !ijalankan en!a#ati raai #en!i!ik !an #enta!bir
sek$lah ti!ak e#unyai #engetahuan yang en"uku#i engenai ke#utusan yang
!iabil $leh ahkaah yang bersabit kes-kes !ala #en!i!ikan. +ni selaras !engan
-Eis"her et.al.%1161; Eis"her et.al% 2005; M"Danieal% 1131; &te*art%1116/ !ala
M$h! +sail (than -2006/ yang enyatakan baha*a as#ek
#erun!angan !ala #en!i!ikan asih kurang !iberi #erhatian
$leh #ei#in sek$lah.
8alaubagaiana#un% kajian $leh L$kan M$h! ,ahir et. al -2011/ en!a#ati hasil
kajian enunjukkan baha*a keseluruhannya #enta!bir eiliki #engetahuan yang
tinggi engenai #eraturan !an un!ang-un!ang #en!i!ikan !an sentiasa eatuhi
garis #an!uan !an #r$se!ur #engurusan $rganisasi sek$lah. Di sa#ing itu% #enta!bir
juga !i!a#ati sentiasa erujuk ke#a!a akta !an un!ang-un!ang #en!i!ikan seasa
15
engurus sek$lah. Naun !eikian% #enta!bir sek$lah sen!iri engakui baha*a
ereka kurang !iberi #en!e!ahan elalui latihan !an kursus engenai un!ang-
un!ang #en!i!ikan.
Menurut M$h! +sail (than -2006/% un!ang-un!ang #en!i!ikan a!alah #enting
bagi setia# *arga negara% baik tua atau#un u!a !an ereka se#atutnya eahai
#r$ses bagaiana un!ang-un!ang ter"i#ta !an bagaiana ia b$leh !i#in!a $leh
sesuatu #ihak !an !ala kea!aan yang bagaiana.
8alau#un Un!ang-un!ang ,$rt enyatakan !engan jelas #lainti' atau #elajar
b$leh e n u n t u t s e t i a # k e r u g i a n y a n g e r e k a a l a i % # e l a j a r
e s t i ebuktikan e#at #erkara atau unsur sekiranya ereka ingin enang
iaitu .
-a/ Guru e#unyai ke*aji#an berjaga-jaga terha!a# #elajar untukeastikan
keselaatan #elajar%
-b/ Guru telah eungkiri ke*aji#an berjaga-jaga%
-" / Pelajar engalai ke"e!eraan 'iDikal% !an
- !/ ,er !a#at #er hubungan r a#at !i ant ar a ke"e!er aan
#el aj ar !engan tingkah guru.Dengan !eikian #engetua #erlu engetahui%
enyebarkan akluat!an eahai !an elaksanakan !engan se*ajarnya
kan!ungan
? (r!inan Pelajaran 11G3
? Peraturan Disi#lin 11G1
? Akta #elajaran 1121
? Akta Pen!i!ikan 1112 - &ek 150/
? Pekeliling +ktisas )eenterian Pelajaran
5.2 Guru !an Penglibatan Dala P$litik
+su terkini berkaitan !enag #englibatanguru !ala #$litik
a!alahHeb$l ehkan guru guru sis*aDahI bergi at akti ' !al a
#$l it i. .a!angan ini !ikeukakan $leh Datuk <issau!!in ,un <ussien#a!a
,ahun 2003 seasa beliau enja!i enteri Pelajaran. Pelbagaireaksi !ari #elbagai #ihak
yang eny$k$ng ahu#un enbantah"a!angan tersebut. &ehinga kini% hanya
guru bukan sis*aDah sahajayang !ibenarkan bergiat akti' !ala #$litik.Perkara
terbaru a!alah% #ihak NU,P telah eber "a!angan ke#a!a)eenterian Pen!i!ikan
untuk eb$lehkan guru DG=1 !an DG=6sahaj a yang b$l eh bergiat akti '
!al a #$l it ik !an yang terl ibat engaj ar !i s ek$l ah s ahaj a. Pega*ai
!i #ej abat keent er i an% negeri % bahagi an !an !aerah a!al ah
t erke"ual i .
3.1 Penyalahgunaan asa
16
Di Malaysia ja!ual *aktu bagi satu sesi #ersek$lahan yang uu a!alah !ari #ukul
3.50 #agi hingga 1.1G #etang iaitu lebih kurang ena ja ti!ak terasuk akti7iti
k$kurikulu #a!a sebelah #etang. &e#anjang te#$h ini uri!-uri! !an guru
terlibat se"ara langsung !ala #r$ses #engajaran !an #ebelajaran.
8alaubagaiana#un
sejakLkebelakanganLiniLtibulLisuL#enyalahgunaanLasaL!iL
kalanganLguruL!iLsek$lah-
LMeangLbenarLisuL#enyalahgunaanLiniLjarangLtersiarL
!iLe!iaLassaLkeranaLianyaLlebihLenjurusLke#a!aLhalLeh*alL!alaanL
sek$lahGLteta#iLa!alahL#entingLbagiLkitaLuntukLeben!ungLisuLiniL!ari#a!a
L
terusLenular-LUntaraL"$nt$hL#enyalahgunaanLasaL!iLsek$lahLa!alahLguruL
ti!akLene#atiLasaLeasukiLkelasGLguruLti!akLenya#aikanLisiL#engajar
anL
!enganLbersungguh8sungguhGLguruLengajarLti!akLengikutLsukatanL#elajara
nL
yangLtelahL!iteta#kanL$lehLkeenterianGLguruLti!akLene#atiLasaLkeluarL
!ari#a!aLkelasGLguruLenggunakanLasaL!iLsek$lahL!enganLelakukanLkerja
L
yangLti!akLberkaitanL!enganL#en!i!ikanLisalnyaLelayariL'a"eb$$kGL
berJ"hattingJGLberg$si#GLele#akL!iLkantinGLguruLelakukanLkerjaLsabilanL!
iL
alaLhariLGisalnyaLengajarLtuisyenGLberniagaL!iL#asarLala+LhinggaL
enjejaskanL#r$!ukti7itinyaL!alaLenya#aikanLP/PL!iLsiangLhariL!anL
banyakLlagi-LL
5.2 #enyalahgunaanL*ang-L
&ejakLakhirLKLakhirLiniGL
seakinLbanyakLisuLengenaiL#enyalahgunaanL*angL!iLkalanganLguruL
!isiarkanL!alaLe!iaLassa-
L&ebagaiL"$nt$hGLse$rangLguruLtelahL!itahanL$lehL
#ihakLberkuasaLkeranaLealsukanLin7$isL!anL#esananLkerajaanLyangL
engan!ungiLbutirL#alsuLGEeritaL<arianGL4PP6+-LUntaraL"$nt$hLlainL
#enyalahgunaanL*angLyangLberlakuL!iLsek$lahLa!alahLse#ertiLeaksaLuri!
ebeliLbukuLakti7itiLtabahanLuntukL!a#atkanLk$isyenL!ari#a!aL#enge!arG
elakukanL#ebelianLtan#aLengikutLtata"araL#ebelianGLengeukakanL
tuntutanL#erjalananLyangLengan!ungiLbutiranLyangL#alsuGLguruLenguti#Lyur
anL
khasL!ari#a!aL#elajarLteta#iLti!akLenyerahkannyaLke#a!aL#ihakLsek$lahL
!enganLtujuanLebelanjakanL*angLtersebutLuntukLke#entinganL!iriGLguruLti!
akL
engeluarkanLresitLbagiLsetia#L#ebayaranLyangL!ilakukanLuri!L!anLbanyak
lagi-
17
5.5 Guru en"e!erakan #elajar
=.0 Menurut beliau juga% seua hukuan !an !en!a yang berbentuk #en!i!ikan telah !inyatakan
se"ara jelas !ala &urat Pekeliling +khtisas 0il. 6A1165 !i ba*ah Mengenakan <ukuan 0iasa
,erha!a# Muri!-uri! >ang Melakukan Perbuatan &alah Laku >ang ,i!ak Dinyatakan Dala
Peraturan-#eraturan Pelajaran.
G.0
2.0 HDala #ekeliling ini !iberitahu tin!akan hukuan se#erti engetuk !an enyekel ke#ala
uri!% ena#ar% en"ubit hingga leba% eulas telinga% ebuat henjutan sabil
eegang telinga% en"ela% en!era se#erti berlari keliling #a!ang% enjeur atau
enghuku uri! se"ara berku#ulan ti!ak !ibenarkan%I tegasnya.
3.0
6.0 0eliau juga berkata guru #erlu eahai #eraturan !an #an!uan yang telah !igariskan.
&esungguhnya kebanyakan guru enghen!aki uri!-uri!nya eatuhi segala arahan sek$lah%
teta#i #a!a asa yang saa a!a segelintir guru yang enggan eatuhi #eraturan yang
!iteta#kan $leh keenterian. A!a segelintir guru enjatuhkan hukuan engikut bu!i bi"ara
sen!iri.
1.0 Menurut Presi!en Persatuan Pengua Musli% Lait$$n Datuk (than% ter!a#at bebera#a
#eruntukan un!ang-un!ang )anun )eseksaan !ise!iakan !an telah eneta#kan #r$se!ur !an
tin!akan terha!a# ereka yang en"e!erakan. Mulai !ari &eksyen 511% ia enyentuh #elbagai
#erun!angan terha!a# ereka yang en"e!erakan. Antara seksyen yang enarik ialah
#eruntukan !i ba*ah &eksyen 520 iaitu "e!era #arah; &eksyen 521 M !engan sengaja
enyebabkan "e!era !an &eksyen 522 M !engan sengaja enyebabkan "e!era #arah.
10.0 0agaiana#un% beliau enegaskan baha*a ter!a#at #eruntukan !i ba*ah &eksyen 5G0 iaitu
kekerasan jenayah yang eneta#kan baha*a barang sia#a !engan sengaja enggunakan
kekerasan ke#a!a se$rang lain !engan ti!ak kerelaan% aka ia telah elakukan atau !ikatakan
telah enggunakan kekerasan jenayah.
11.0 &ebagai "$nt$h !ala )anun )eseksaan% jika se$rang guru besar telah enjalankan bu!i
bi"aranya !engan unasabah sebagai guru sebat se$rang #elajar% aka guru tersebut ti!ak
enggunakan kekerasan jenayah ke#a!a #elajarnya kerana guru itu beraksu! hen!ak
enyebabkan ketakutan !an kegusaran% ia ti!ak enggunakan kekerasan !engan enyalahi
un!ang-un!ang. 0agaiana#un% jika uri! berkenaan engalai ke"e!eraan yang teruk akibat
!i#ukul $leh guru berkenaan% aka ibu ba#a !inasihatkan eba*a anaknya berju#a !engan
!$kt$r !i h$s#ital kerajaan untuk tujuan ra*atan !an la#$ran kesihatan. +ni harus !isusuli !engan
la#$ran #$lis.
12.0 Dala k$nteks tin!akan un!ang-un!ang% ibu ba#a b$leh engabil tin!akan #r$se!ur
un!ang-un!ang jenayah -!riminal $$en!e/ atau#un si7il !i ba*ah Un!ang-un!ang ,$rt. Di
ba*ah #r$se!ur Un!ang-un!ang ,$rt% tin!akan yang !iba*a $leh ibu ba#a sebagai #lainti' b$leh
enuntut #a#asan bagi #ihak anaknya !ari#a!a guru yang eukul !i ahkaah si7il.
15.0 <al ini jelas a#abila Menteri Pelajaran% Datuk &eri <ishau!!in ,un <ussein sen!iri
engatakan baha*a keenteriannya ti!ak akan berk$#r$i terha!a# guru yang eukul
#elajar sek$lah ketika engajar. (leh sebab itulah guru-guru !inasihatkan agar ti!ak ebuat
tin!akan terburu-buru !an engikut e$si !ala enghuku #elajar.
18
1=.0 )E&+MPULAN
0erita guru eukul uri! sering enja!i bahan berita sensasi #ihak e!ia teta#i a!akah #ihak
e!ia !an asyarakat bersi#ati !engan guru sekiranya kereta ereka #ula yang !ir$sakkan
$leh #elajar-#elajarN
4elas sekali gurulah yang lebih rela eikul tanggungja*ab en!isi#lin !an engha!a#i
#elbagai risik$ keganasan #elajar sehingga !iri sen!iri yang tertekan. Layaknya ereka
!isanjung atas kesu!ian ereka bukan !ikutuk sebagai #en!era.
4usteru itu% seua #ihak terasuk ibu ba#a !an e!ia #erlulah bersika# lebih a!il !an rasi$nal
a#abila ber!e#an !engan kes guru eukul anak ereka. ,i!ak a!a se$rang guru #un yang
ahu eukul uri!nya sesuka hati tan#a sebarang sebab. Guru a!alah #en!i!ik !an
ber#en!i!ikan. Mereka tahu kesan jika ereka eukul uri!.
+bu ba#a !an asyarakat harus se!ar baha*a tugas guru bukan seka!ar eberi ilu
#engetahuan !an en!i!ik. Lebih !ari itu% ereka bertanggungja*ab en!isi#linkan #ara
#elajar% satu #r$ses #ebu!ayaan yang jarang !iteria #elajar se*aktu !i ruah. (leh itu% isu
guru en!era !an bertin!ak ganas a!alah asalah yang #erlu !iberi #erhatian seua #ihak.
&eterusnya #enyelesaian bersaa hen!aklah a!a terutaa !i antara guru% ibuba#a% #elajar !an
sek$lah agar asalah-asalah ini !a#at !iselesaikan !engan "ara terbaik
1G.0 RU4U)AN
Rujukan
)aus De*an E!isi E#at. -2003/. De*an 0ahasa !an Pustaka. )uala Lu#ur.
19

Anda mungkin juga menyukai