Anda di halaman 1dari 62

DRAF

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN
PENGURUSAN KEHIDUPAN
TAHUN EMPAT

DRAF
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS
(MASALAH PEMBELAJARAN)


PENGURUSAN KEHIDUPANTAHUN EMPATBahagian Pembangunan Kurikulum

Cetakan Pertama 2013
Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam
apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum
mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8,
Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.


RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita
untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan
seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup
demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi
kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama
secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal
terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan
berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif
yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan
seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita
tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha
berterusan ke arah lebih memperkembangkan
potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah
bertujuan untuk melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.
DRAF
KANDUNGAN
MUKA SURAT
RUKUN NEGARA
FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA
KANDUNGAN

PENDAHULUAN 1
MATLAMAT 1
OBJEKTIF 1 2
STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG 2 3
KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD 3
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI 3 4
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 5 6

FOKUS MATA PELAJARAN 6
i. Komponen Pengurusan Diri
Matlamat 6
Objektif 6 7
ii. Komponen Pengurusan Tingkah Laku
Matlamat 7
Objektif 7 8
iii. Komponen Kemahiran Manipulatif
Matlamat 7
Objektif 7 8
iv. Pelaksanaan Panduan Pengajaran dan Pembelajaran 8

PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 8
RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU 9
PENTAKSIRAN SEKOLAH 9 12
DRAF

PELAKSANAAN PdP DAN PENTAKSIRAN SEKOLAH 13 14
KOMPONEN PENGURUSAN DIRI 15 26
KOMPONEN PENGURUSAN TINGKAH LAKU 27 37
KOMPONEN KEMAHIRAN MANIPULATIF 38 53

DRAF
1

PENDAHULUAN
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas
(Masalah Pembelajaran) dibina selaras dengan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan berlandaskan prinsip-prinsip
pendekatan bersepadu, perkembangan individu secara
menyeluruh, peluang pendidikan dan kualiti pendidikan yang
sama untuk semua murid dan pendidikan seumur hidup. KSSR
Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) lebih berfokus
kepada penguasaan kemahiran bagi memenuhi keperluan
individu, tidak terlalu menekankan akademik dan tidak
membebankan murid. Ini selaras dengan teras kedua Pelan
Induk Pembangunan Pendidikan.

Bagi memenuhi keperluan individu, proses pengajaran dan
pembelajaran di Program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah
Pembelajaran dibentuk secara fleksibel dan ini bertepatan
dengan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas)
1997, yang menyatakan guru-guru boleh mengubahsuai
kaedah atau teknik pengajaran atau pembelajaran, masa bagi
aktiviti dan susunan aktiviti, mata pelajaran dan bahan bantu
mengajar bagi mencapai tujuan dan matlamat Pendidikan Khas.
KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) dibina dengan
hasrat pembelajaran yang diperolehi di dalam bilik darjah dapat
diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Kurikulum ini juga
menyediakan pendidikan berkualiti untuk murid bermasalah
pembelajaran supaya mereka menjadi insan yang seimbang,
berdikari dan berjaya dalam kehidupan.

MATLAMAT

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas
(Masalah Pembelajaran) digubal dengan matlamat untuk
mengembangkan potensi murid secara menyeluruh, seimbang
dan bersepadu serta bersesuaian dengan tahap kefungsian
murid. Perkembangan ini juga meliputi aspek jasmani, emosi,
rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang,
harmonis dan berakhlak mulia.

OBJEKTIF

KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) bertujuan
membimbing murid agar berupaya;
DRAF
2

i. mengamalkan tingkah laku dan sikap positif dalam
menguruskan kehidupan seharian yang lebih bermakna
serta menjadi warganegara yang berguna
ii. mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran serta dapat
berdikari dalam kehidupan seharian
iii. memperoleh kemahiran dan keterampilan ke arah
kehidupan berkerjaya
iv. mengamalkan penjagaan kesihatan dan keselamatan diri
dengan sempurna
v. menggunakan kemahiran berbahasa untuk
berkomunikasi, berinteraksi dan bersosialisasi dengan
menepati tatasusila masyarakat majmuk
vi. mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian
bagi yang beragama Islam
vii. mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian
viii. melibatkan diri dalam aktiviti riadah
ix. menghargai keindahan alam dan warisan budaya
x. menggunakan kemahiran teknologi maklumat dan
komunikasi seiring dengan perkembangan semasaSTANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG
Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang dibina bagi
membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan
berketerampilan. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain utama
yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk
insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan
intelek.

Domain bagi setiap tunjang adalah:
i. Komunikasi
ii. Kerohanian, Sikap dan Nilai
iii. Kemanusiaan
iv. Sains dan Teknologi
v. Perkembangan Fizikal dan Estetika
vi. Keterampilan Diri


DRAF
3


Rajah 1: Bentuk Kurikulum Standard Sekolah Rendah

KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas
(Masalah Pembelajaran) digubal dalam bentuk pernyataan
Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu
dikuasai oleh murid. Standard Kandungan dan Standard
Pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk modular yang
mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai.
Standard Kandungan
Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui
dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan
merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.

Standard Pembelajaran
Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan
pencapaian yang boleh diukur bagi setiap Standard Kandungan.

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)
Kurikulum kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan murid
yang seimbang, berdaya tahan, bersifat ingin tahu, berprinsip,
bermaklumat, dan patriotik serta mempunyai kemahiran berfikir,
berkomunikasi dan bekerja secara berpasukan. Kemahiran abad
ke-21 ini selari dengan 6 aspirasi yang diperlukan oleh setiap
murid untuk berupaya bersaing pada peringkat global yang
digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu
setiap murid akan mempunyai kemahiran memimpin, kemahiran
dwibahasa, etika dan kerohanian, identiti sosial, pengetahuan
dan kemahiran berfikir.
DRAF
4

Kemahiran berfikir telah ditekankan di dalam kurikulum sejak
tahun 1994 dengan memperkenalkan Kemahiran Berfikir Kritis
dan Kreatif (KBKK). Kemahiran berfikir ini menekan kepada
pemikiran dari aras rendah sehingga aras tinggi. Bermula pada
tahun 2011, Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah
memberi penekanan kepada Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
(KBAT).
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ialah keupayaan untuk
mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam
membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah,
membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta
sesuatu. KBAT adalah merujuk kepada kemahiran mengaplikasi,
menganalisis, menilai dan mencipta seperti Jadual 1.

KBAT Penerangan
Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan
nilai dalam situasi berlainan untuk
melaksanakan sesuatu perkara
Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil
untuk memahami dengan lebih mendalam serta
hubung kait antara bahagian berkenaan
Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan
menggunakan pengetahuan, pengalaman,
kemahiran, dan nilai serta memberi justifikasi
Mencipta menghasilkan idea atau produk atau kaedah
yang kreatif dan inovatif

Jadual 1: Penerangan KBAT

Kemahiran ini ditulis secara eksplisit di dalam setiap kurikulum
mata pelajaran.
KBAT boleh diaplikasikan di dalam bililik darjah melalui aktiviti
berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian
masalah dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat
berfikir seperti peta pemikiran, peta minda, dan Thinking Hats
serta penyoalan aras tinggi di dalam dan di luar bilik darjah untuk
menggalakkan murid berfikir. Murid diberi tanggungjawab di atas
pembelajaran mereka.

DRAF
5

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Dalam KBSR terdapat beberapa elemen merentas
kurikulum telah diperkenalkan seperti Bahasa, Pendidikan
Alam Sekitar, Patriotisme, Kemahiran Berfikir, Pendidikan
Kesihatan Reproduktif dan Sosial, Pencegahan Rasuah,
Pendidikan Pengguna dan Keselamatan Jalanraya. Elemen
Merentas Kurikulum dalam KBSR dikekalkan dan ditambah
dengan memperkenalkan elemen Kreativiti dan Inovasi,
Keusahawanan, dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi.

Kreativiti dan Inovasi
Kreativiti dan inovasi adalah dua perkara yang berkaitan.
Secara umum, kreativiti merujuk kepada tindakan
penghasilan idea, pendekatan atau tindakan baru. Inovasi
pula ialah proses menjana idea dan mengaplikasikan idea
kreatif dalam konteks tertentu. Elemen kreativiti dan inovasi
merupakan salah satu elemen yang diberi penekanan dalam
KSSR untuk menyediakan murid dalam menangani cabaran
abad ke-21. Kreativiti dan inovasi murid perlu dipupuk dan
dibangunkan ke tahap optimum supaya mereka
berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang
berkualiti, dan seterusnya menjadi amalan dan budaya
dalam kehidupan warganegara Malaysia pada masa
hadapan. Bagi mencapai matlamat ini penulisan standard
pembelajaran bagi mata pelajaran Teknologi Maklumat dan
Komunikasi (Suaian) yang berkaitan dengan pemupukan
kreativiti dan inovasi dinyatakan secara tersurat. Walau
bagaimanapun guru juga digalakkan menerapkan elemen
kreativiti dan inovasi di mana-mana topik yang difikirkan
sesuai jika elemen ini tidak dinyatakan secara tersurat. Guru
haruslah menyediakan aktiviti yang meningkatkan minat dan
kreativiti. Murid pula perlu dibekalkan dengan pengetahuan,
kemahiran dan alat yang membolehkan mereka
membangunkan kreativiti dan memupuk sikap dan
personaliti individu kreatif.

Keusahawanan
Dalam Model Baru Ekonomi, antara ciri Malaysia pada
tahun 2020 adalah inovatif dan keusahawanan. Penerapan
elemen keusahawanan dalam KSSR bertujuan membentuk
ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu
budaya dalam kalangan murid. Ciri dan amalan
keusahawanan ini boleh dibentuk dengan:
Mengamalkan sikap keusahawanan;
Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan;
Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran
pengurusan perniagaan;
DRAF
6

Memformulasikan konsep, proses atau produk
keusahawanan; dan
Mengamalkan nilai, moral dan etika baik dalam
keusahawanan.

Semua ciri dan amalan ini dilaksanakan bersesuaian
dengan tahap kebolehan murid sekolah rendah.

Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)
Teknologi merupakan satu wadah yang berkesan untuk
memperkukuhkan pembelajaran sesuatu mata pelajaran.
Penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, komputer,
Internet, perisian komputer, perisian kursus dan antara
muka berkomputer menjadikan pengajaran dan
pembelajaran lebih menarik dan berkesan. Animasi dan
simulasi berkomputer membantu dalam mempelajari konsep
yang sukar dan abstrak, dan boleh dipersembahkan dalam
bentuk perisian kursus atau laman web. Elemen TMK
merupakan satu elemen yang diberi penekanan dalam
KSSR. Terdapat tiga pendekatan dalam menggunakan TMK
iaitu:
Belajar mengenai TMK
Belajar melalui TMK
Belajar dengan TMK

FOKUS MATA PELAJARAN

Mata Pelajaran : Pengurusan Kehidupan
Mata pelajaran Pengurusan Kehidupan disusun mengikut
tiga komponen:
i. Pengurusan Diri
ii. Pengurusan Tingkah Laku
iii. Kemahiran Manipulatif

Komponen : Pengurusan Diri

Matlamat
Komponen Pengurusan Diri bermatlamat untuk
membimbing dan melatih murid agar berkemahiran
dalam mengurus diri sendiri, membantu keluarga
dalam mengurus rumah tangga, boleh bersosialisasi
dengan persekitarannya dan mampu hidup berdikari.

Objektif
Komponen Pengurusan Diri membolehkan murid ;
DRAF
7

i. berdikari dan mampu menjalankan aktiviti
seharian mengikut kemampuan diri sendiri
ii. menyediakan diri menghadapi situasi sebenar
iii. mengamalkan kebersihan dan kesihatan yang
baik untuk dirinya serta persekitaran
iv. mengaplikasi pengetahuan di dalam bilik darjah
ke dalam kehidupan sebenar.

Komponen : Pengurusan Tingkah Laku

Matlamat
Komponen Pengurusan Tingkah Laku bermatlamat supaya
murid dapat mengurangkan atau menghapuskan tingkah
laku negatif, mengurus emosi, mempunyai keyakinan
terhadap diri sendiri dan dapat mengamalkan tingkah laku
positif.

Objektif
Komponen Pengurusan Tingkah Laku membolehkan murid ;
i. mengamal dan mengekalkan tingkah laku baik yang
sedia ada dan yang baru
ii. mengurus dan mengawal emosi untuk memahami diri
dan orang lain
iii. meningkatkan kemahiran bersosialisasi dengan
keluarga, rakan dan masyarakat
iv. menjaga keselamatan dan kesihatan diri, keluarga,
rakan dan masyarakat
v. bersikap positif terhadap pengajaran dan
pembelajaran

Komponen : Kemahiran Manipulatif

Matlamat
Komponen Kemahiran Manipulatif bermatlamat untuk
meningkatkan kemahiran psikomotor murid bagi membantu
perkembangan mental dan fizikal setiap individu.

Objektif
Komponen Kemahiran Manipulatif membolehkan murid ;
i. melakukan pergerakan koordinasi motor kasar, motor
halus dan pengamatan
ii. menggunakan peralatan dengan teknik yang betul
iii. menggunakan pengetahuan dan kemahiran manipulatif
dalam pengurusan kehidupan seharian secara
berkesan
DRAF
8

iv. meluaskan daya kreativiti dan inovasi dalam
menghasilkan sesuatu bahan

Pelaksanaan Modul Pengurusan Kehidupan

Modul Pengajaran Pengurusan Kehidupan
Modul pengajaran disediakan berpandu kepada Standard
Kurikulum Pengurusan Kehidupanbagi membantu guru
melaksanakan pengajaran dengan lebih berkesan. Guru
boleh mengubahsuai atau membina perancangan
pengajaran yang sesuai mengikut keperluan. Penglibatan
murid secara aktif dapat meningkatkan pencapaian prestasi
murid.
Modul Pembelajaran Pengurusan Kehidupan
Modul Pembelajaran Pengurusan Kehidupan disediakan
untuk kegunaan murid. Modul ini mengandungi lembaran
kerja untuk tujuan latihan, menguji kefahaman dan
penguasaan murid tentang pengetahuan, kemahiran dan
nilai yang dikenal pasti.PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran
Pengurusan Kehidupan, guru boleh mempelbagaikan
pendekatan bagi mencapai kehendak Standard
Kandungan dan Standard Pembelajaran. Antaranya
adalah:
Inkuiri
Analisis Tugasan
Belajar Melalui Bermain
Pengajaran Bertema
Pendekatan Kolaborasi (kumpulan pelbagai disiplin)
Konstruktivisme
Multi Sensori
Pembelajaran Kontekstual
Pembelajaran Interaktif
Pembelajaran Koperatif
Simulasi
Pembelajaran Masteri
Pembelajaran Pengalamian (experiential learning)DRAF
9

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU

DefinisiRancanganPendidikanIndividu :
RancanganPendidikanIndividu(RPI) adalah satu dokumen
bertulis yang menjelaskan matlamat perancangan
pendidikan yang dirancang untuk setiap murid berkeperluan
khas dan dijadikan panduan oleh guru dalam proses
pengajaran dan pembelajaran dan boleh menyatakan tahap
pencapaian murid.
(Buku Panduan Rancangan Pendidikan (RPI) Individu
Murid-Murid Berkeperluan Khas, 2000)

RPI ialah suatu rancangan pengajaran berasaskan
penilaian pelbagai disiplin yang disediakan bagi memenuhi
keperluan murid pendidikan khas. RPI dirancang khusus
bagi individu murid,dan dokumentasi dilakukan tentang
segala pengubahsuaian dan penerapan keatas rancangan
pembelajaran dan perkhidmatan yang disediakan. Justeru,
RPI memaklumkan ibubapa dan pihak Sekolah tentang
keperluan individu murid dan bagaimana keperluan tersebut
dirancang untuk dipenuhi. Bagi mencapai tujuan tersebut,
perlu ada kerjasama dan kolaborasi antara pihak sekolah,
ibubapa, dan murid itu sendiri, dengan dibantu oleh pegawai
pendidikan peringkat negeri dan daerah, dan individu dari
agensi atau khidmat sokongan lain.

RPI memperincikan antara lain:
i. Tahap prestasi sedia ada murid
ii. Perancangan akademik dan bukan akademik
iii. Matlamat pendidikan tahunan yang boleh dicapai
murid
iv. Objektif pendidikan yang boleh diukur
v. Objektif, prosedur dan urutan pentaksiran bagi
mengenalpasti perkembangan dalam pencapaian
vi. Perkhidmatan yang diperlukan oleh murid
vii. Perancangan, jangkamasa dan tarikh sesuatu
perkhidmatan dapat disediakan untuk murid, dan
viii. Perancangan dan persediaan bagi membantu dan
membimbing murid berinteraksi dengan persekitaran
mereka.

PENTAKSIRAN SEKOLAH

Pentaksiran Sekolah (PS) adalah salah satu komponen
utama dalam PdP kerana ia berperanan mengukuhkan
pembelajaran murid, meningkatkan keberkesanan
pengajaran guru dan mampu memberi maklumat yang sah
DRAF
10

tentang apa yang telah dilaksanakan atau dicapai dalam
PdP. PS dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolah
sepenuhnya bermula dengan perancangan, pembinaan item
dan instrumen pentaksiran, pentadbiran, pemeriksaan atau
penskoran, perekodan hingga pelaporan. PS penting untuk
menentukan keberkesanan guru dan pihak sekolah dalam
usaha menghasilkan insan yang harmoni dan seimbang. PS
merupakan aktiviti berterusan yang menuntut komitmen
yang tinggi, dan hala tuju yang jelas daripada guru dan
pihak sekolah untuk memperkembangkan potensi setiap
murid ke tahap maksimum. PS mempunyai ciri-ciri berikut:

Holistik iaitu mamp memberi maklumat menyeluruh
tentang penguasaan, pengetahuan, kemahiran, dan
pengamalan nilai murni;
Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring
dengan PdP;
Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai
mengikut kesesuaian dan kesediaan murid; dan
Merujuk standard prestasi yang dibina berdasarkan
standard kurikulum.

PS boleh dilaksanakan secara:

Pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan
PdP.
Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit
pembelajaran, semester atau tahun.

Pentaksiran Rujukan Standard
Standard Prestasi diguna untuk melihat kemajuan dan
pertumbuhan (growth) pembelajaran, serta prestasi
seseorang murid. Pentaksiran Rujukan Standard
merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh
mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah
menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan
standard prestasi yang ditetapkan. Pentaksiran sedemikian
tidak membandingkan pencapaian seseorang murid dengan
murid lain. Prestasi murid dilaporkan dengan menerangkan
tentang kemajuan dan pertumbuhan murid dalam
pembelajaran. Murid dinilai secara adil dan saksama
sebagai individu dalam masyarakat berdasarkan
keupayaan, kebolehan, bakat, kemahiran dan potensi diri
tanpa dibandingkan dengan orang lain. Pihak sekolah
berupaya mendapatkan maklum balas yang lengkap dalam
bentuk data kualitatif dan kuantitatif. Maklumat yang
diperolehi membolehkan pihak yang bertanggungjawab
mengenali, memahami, menghargai, mengiktiraf dan
DRAF
11

memuliakan anak didik sebagai insan yang berguna,
penting dan mempunyai potensi untuk menyumbang
kepada pembangunan negara dan bangsa mengikut
keupayaan dan kebolehan masing-masing.

Tahap Penguasaan (TP) merujuk kepada aras penguasaan
tertentu yang disusun secara hierarki, dan diguna bagi
tujuan pelaporan.

Jadual 1 menyenaraikan maksud dan tafsiran umum
tentang setiap TP. Jadual 2 pula menyediakan tafsiran
tentang TP yang diguna pakai dalam mentafsir prestasi
murid bagi mata pelajaran TMK (Suaian)

Tafsiran Umum

TAHAP
PENGUASAAN
MAKSUD TAFSIRAN UMUM
1 Tahu Murid tahu perkara asas,
atau boleh melakukan
kemahiran asas atau
memberi respons
terhadap perkara yang
asas.
2 Tahu dan
Faham
Murid menunjukkan
kefahaman untuk
menukar bentuk
komunikasi atau
menterjemah serta
menjelaskan apa yang
telah dipelajari.
3 Tahu, Faham
dan Boleh Buat
Murid menggunakan
pengetahuan untuk
melaksanakan sesuatu
kemahiran pada suatu
situasi.
4 Tahu, Faham
dan Boleh Buat
dengan
Beradab
Murid melaksanakan
sesuatu kemahiran
dengan beradab, iaitu
mengikut prosedur atau
secara sistematik.
5 Tahu, Faham
dan Boleh Buat
dengan
Beradab Terpuji
Murid melaksanakan
sesuatu kemahiran pada
situasi baharu, dengan
mengikut prosedur atau
secara sistematik, serta
DRAF
12

tekal, dan bersikap
positif.
6 Tahu, Faham
dan Boleh Buat
dengan
Beradab Mithali
Murid berupaya
menggunakan
pengetahuan dan
kemahiran sedia ada
untuk digunakan pada
situasi baharu secara
sistematik, bersikap
positif, kreatif dan
inovatif, serta boleh
dicontohi.
Jadual 1: Maksud dan tafsiran umum tentang Tahap
Penguasaan

Tafsiran Khusus

TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
1 Mengetahui pengetahuan dan kemahiran
asas Pengurusan Kehidupan
2 Memahami pengetahuan dan kemahiran
Pengurusan Kehidupan serta dapat
menjelaskan kefahaman tersebut dengan
apa-apa cara.
3 Mengaplikasikan pengetahuan dan
kemahiran Pengurusan Kehidupan untuk
melaksanakan tugasan pada suatu situasi.
4 Menganalisis pengetahuan dan kemahiran
Pengurusan Kehidupan untuk diaplikasikan
dalam melaksanakan tugasan pada suatu
situasi dengan cara yang bersistematik.
5 Menganalisis dan mensintesis
pengetahuan dan kemahiran Pengurusan
Kehidupan untuk diaplikasikan dalam
melaksanakan satu tugasan atau situasi
baru secara tekal, bersistematik dan
bersikap positif.
6 Menganalisis dan mensintesis
pengetahuan dan kemahiran Pengurusan
Kehidupan untuk diaplikasikan dalam
merekacipta, menilai atau
mengkonsepsikan sesuatu yang baharu
dengan kreatif dan inovatif dalam
melaksanakan sesuatu tugasan.
Jadual 2: Tafsiran Tahap Penguasaan bagi mata
pelajaran Pengurusan Kehidupan
DRAF
13

PELAKSANAAN PdP DAN PENTAKSIRAN SEKOLAH

Setiap guru perlu melaksanakan proses PdP dalam bilik
darjah dengan merujuk kepada Standard Kandungan dan
Standard Pembelajaran. Kebijaksanaan guru adalah perlu
dalam merancang dan melaksanakan PdP secara berkesan
dan bersesuaian. Pada waktu yang sama, guru perlu
mentaksir dan menentukan tahap keupayaan murid
berdasarkan Standard Prestasi yang telah disusun
mengikut kelompok standard kandungan dan standard
pembelajaran. Guru seharusnya memberi peluang kepada
setiap muridnya untuk mencapai tahap keupayaan yang
lebih baik dengan melaksanakan proses bimbingan dan
pengukuhan.

Standard Pembelajaran merangkumi perkara yang perlu
dipelajari dan disampaikan dalam PdP. Standard Prestasi
pula mengandungi panduan untuk mentaksir murid
mengikut tahap penguasaan seperti yang dihasratkan.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran
mengintegrasikan standard kurikulum dan pentaksiran
sekolah dalam satu dokumen.

Beberapa kaedah pentaksiran dalam bilik darjah yang boleh
dijalankan adalah:

Pemerhatian: Kaedah ini sesuai untuk menilai individu dari
aspek kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai
murni. Kaedah pemerhatian adalah untuk menilai proses
yang dilakukan murid, bukan hasil akhir yang diperoleh.
Ujian: Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas pensel
atau lisan. Ujian kertas pensel boleh disediakan dalam
bentuk soalan objektif atau subjektif. Contoh ujian lisan
adalah kuiz.

Persembahan secara lisan: Persembahan secara lisan
adalah penting untuk menilai kemahiran bertutur, keyakinan
diri dan pengetahuan murid tentang kemahiran yang
dipelajari

Senarai semak: Senarai semak merupakan laporan individu
tentang penguasaan elemen-elemen yang diuji dalam
proses pengajaran dan pembelajaran. Elemen yang diuji
dalam sains adalah pengetahuan, kemahiran serta sikap
saintifik dan nilai murni.

DRAF
14

Portfolio: Portfolio adalah kompilasi hasil kerja murid
secara individu atau kumpulan. Contoh portfolio adalah
buku skrap dan folio.

Esei: Esei mempamerkan tentang kemahiran murid untuk
menyampaikan maklumat secara saintifik dan sistematik.


DRAF
15


PENGURUSAN
DIRI


DRAF
16

1. Urus Diri

STANDARD KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk.)
STANDARD PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk..)
STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
(murid boleh.)

1.1 Memahami fungsi
anggota badan.1.1.1 Menyatakan fungsi
anggota bahagian
kepala

1.1.2 Menyatakan fungsi
anggota bahagian
badan

1.1.3 Menyatakan fungsi
anggota bahagian kaki
1


Menyebut/menunjuk anggota bahagian kepala,
badan, kaki

2

Menyebut/menulis dan menunjukkan contoh
fungsi setiap anggota bahagian kepala, badan,
kaki

3


Memerihalkan fungsi setiap anggota bahagian
kepala, badan, kaki

4


Menggunakan anggota yang ada pada bahagian
kepala, badan, kaki mengikut fungsinya

5


Menyatakan lebih daripada satu fungsi anggota
yang ada dibahagian kepala, badan, kaki

6


Berkomunikasi dengan rakan-rakan tentang
fungsi bagi setiap anggota yang ada dibahagian
kepala, badan, kaki


DRAF
17
STANDARD KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk.)

STANDARD PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk..)
STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
(murid boleh.)

1.2 Mengamalkan cara
makan dan minum


1.2.1 Menyatakan adab
makan dan minum
dimeja makan

1.2.2 Mengamalkan adab
makan dan minum
dimeja makan

1

Menyebut / menunjuk adab makan dan minum
di meja makan dengan bantuan bahan bantu
belajar

2

Memerihalkan adab makan dan minum di meja
makan

3

Menunjuk cara adab makan dan minum di meja
makan

4

Menunjuk cara makan dan minum secara tertib

5

Mengamalkan adab makan dan minum dengan
menggunakan peralatan yang sesuai

6

Mengamalkan adab makan dan minum bermula
dengan menyusun atur peralatan makanan
hingga mengemas meja makan

DRAF
18STANDARD KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk.)

STANDARD PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk..)
STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
(murid boleh.)

1.3 Mengetahui pakaian unit
beruniform

1.4 Mengamalkan cara
berpakaian unit
beruniform yang lengkap


1.3.1 Mengenal pakaian unit
beruniform

1.3.2 Membezakan pakaian
unit beruniform


1.4.1 Memakai pakaian unit
beruniform yang
lengkap
1

Menyebut/menunjukkan pakaian unit beruniform

2

Membezakan jenis-jenis pakaian mengikut unit
beruniform

3

Menunjukkan cara memakai pakaian unit
beruniform dengan lengkap

4

Mencirikan pakaian unit beruniform mengikut
pasukan

5

Menjaga kekemasan pakaian unit beruniform
yang dipakai

6

Boleh membantu rakan memasang dan
membuka semula aksesori yang dipakai pada
uniform
DRAF
19


2. Kebersihan Diri Dan Kesihatan
STANDARD KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk.)

STANDARD PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk..)
STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
(murid boleh.)

2.1 Mengamalkan
penjagaan kebersihan
diri


2.2 Menggunakan alatan
dan bahan kebersiahan
diri2.1.1 Menunjukkan cara
menjaga kebersihan
kuku, tangan dan kaki

2.1.2 Menunjuk cara menjaga
kebersihan gigi dan
mulut

2.1.3 Menunjuk cara menjaga
kebersihan telinga

2.1.4 Menunjuk cara menjaga
kebersihan mata

2.1.5 Menunjuk cara menjaga
kebersihan hidung

2.2.1 Menamakan alatan
kebersihan diri

2.2.2 Menamakan bahan
kebersihan diri.

2.2.3 Mengenal fungsi alatan
dan bahan kebersihan
diri
1

Menyebut/menunjuk alatan dan bahan
penjagaan kebersihan diri mengikut kesesuaian
anggota badan
Kuku
Tangan dan kaki
Gigi
Mulut
Telinga
Mata
Hidung

2

Menerangkan fungsi alatan dan bahan
kebersihan diri mengikut kesesuaian anggota
badan

3

Menunjuk cara menggunakan alatan dan bahan
untuk menjaga kebersihan diri dengan
menggunakan model/bahan bantu belajar

4

Menggunakan peralatan dan bahan mengikut
fungsi untuk membersihkan diri sendiri dengan
cara yang betul

DRAF
20


2.2.4 Membersihkan diri
dengan menggunakan
alatan bahan
kebersihan diri.
5

Menggunakan peralatan dan bahan secara
berhemah dan tidak membazir

6

Mengamalkan penjagaan keselamatan diri dan
peralatan semasa dan selepas proses
membersihkan diri


DRAF
21STANDARD KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk.)

STANDARD PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk..)
STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
(murid boleh.)

2.3 Mengamalkan cara
menjaga kebersihan
pakaian


2.3.1 Menyatakan cara
menjaga kebersihan
kasut dan stoking

2.3.2 Menyatakan cara
membersihkan kasut
dan stoking.

2.3.3 Membersihkan kasut
dan stoking
1

Menyebut/menunjuk cara menjaga kebersihan
kasut dan stoking yang kotor dengan bantuan
bahan bantu belajar

2

Memerihalkan cara membersih kasut dan
stoking

3

Menunjuk cara membersihkan kasut stoking

4

Membersihkan kasut dan stoking mengikut
langkah-mangkah yang betul

5

Memilih tempat menjemur kasut dan stoking
yang sesuai dan selamat

6

Mengamalkan langkah-langkah penjagaan
kebersihan kasut dan stoking yang betul dalam
kehidupan seharianDRAF
22

3. Pengurusan Dalam Dan Luar Bilik Darjah

STANDARD KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk.)


STANDARD PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk..)
STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
(murid boleh.)

3.1 Mengamalkan
kebersihan dan
keceriaan dalam bilik
darjah.


3.1.1 Membersihkan dan
menceriakan bilik darjah.

3.1.2 Menyusun atur alatan
dan barangan dalam bilik
darjah.


1

Menyebut/menunjuk peralatan yang digunakan
untuk membersihkan bilik darjah

2

Menentukan antara peralatan dengan
barangan yang terdapat dalam bilik darjah.

3

Menggunakan peralatan yang sesuai untuk
membersihkan bilik darjah

4

Menunjuk cara membersihkan peralatan yang
telah digunakan di dalam bilik darjah

5

Menyusun atur peralatan dan barangan yang
terdapat dalam bilik darjah dengan teratur dan
kemas

6

Menceriakan bilik darjah dengan cara yang
kreatifDRAF
23


STANDARD KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk.)
STANDARD PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk..)
STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
(murid boleh.)

3.2 Memahami kebersihan
luar bilik darjah.


3.2.1 Menyatakan amalan
kebersihan di kantin

3.2.2 Menyatakan amalan
kebersihan di tapak
perhimpunan


3.2.3 Menyatakan amalan
kebersihan di padang.
1

Mengenal tempat/kawasan di luar bilik darjah
Kantin
Tapak perhimpunan
Padang

2

Memerihalkan amalan kebersihan di
Kantin
Tapak perhimpunan
Padang

3

Menunjuk cara menjaga kebersihan di
Kantin
Tapak perhimpunan
Padang

4

Membanding beza amalan kebersihan di
tempat-tempat tertentu
Kantin
Tapak perhimpunan
Padang

5

Menceritakan kepentingan amalan kebersihan
di luar bilik darjah
DRAF
24Kantin
Tapak perhimpunan
Padang

6

Menbina bahan / melaksanakan aktiviti yang
boleh menimbulkan kesedaran amalan
menjaga kebersihan.
Mengamalkan budaya kebersihan dalam
kehidupan seharian

DRAF
25


4. Pengurusan Tempat Tinggal
STANDARD KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk.)
STANDARD PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk..)
STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
(murid boleh.)

4.1 Menjaga kebersihan
ruang tamu.


4.1.1 Menamakan kelengkapan
ruang tamu yang perlu
dibersihkan

4.1.2 Menamakan alatan dan
bahan untuk
membersihkan ruang
tamu

4.1.3 Menyatakan cara
membersihkan ruang
tamu dan
kelengkapannya.

4.1.4 Menunjuk cara
mengemas ruang tamu.
1

Menyenarai/menunjuk kelengkapan ruang tamu
yang perlu dibersihkan

2

Memerihalkan peralatan dan bahan yang
digunakan untuk membersihkan ruang tamu

3

Menunjuk cara mengemas ruang tamu dan
kelengkapannya

4

Menggunakan peralatan dan bahan yang sesuai
untuk membersihkan ruang tamu

5

Menyusun atur kelengkapan yang terdapat
dalam ruang tamu dengan teratur dan kemas

6

Menceriakan ruang tamu dengan cara yang
kreatif


DRAF
26


STANDARD KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk.)

STANDARD PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk..)
STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
(murid boleh.)

4.2 Menjaga kebersihan di
kawasan luar rumah

4.2.1 Mengenal kawasan luar
rumah.
i. hadapan rumah
ii. belakang rumah

4.2.2 Menyatakan alatan dan
bahan membersihkan
kawasan luar rumah

4.2.3 Menunjukkan cara
menjaga kebersihan
kawasan luar rumah.

1

Menunjukkan kawasan hadapan dan belakang
rumah

2

Membezakan alatan dan bahan membersihkan
kawasan luar rumah

3

Menunjuk cara membersih dan mengemas
kawasan luar rumah

4

Menggunakan peralatan dan bahan yang sesuai
untuk membersihkan kawasan luar rumah

5

Membersih dan menyimpan peralatan serta
bahan yang digunakan di tempat yang sesuai
dan selamat

6

Menceriakan kawasan luar rumah dengan cara
yang kreatif
DRAF
27
PENGURUSAN
TINGKAH LAKUDRAF
28


1. Disiplin Diri

STANDARD KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk)
STANDARD PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk )
STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
(murid boleh..)

1.1 Mengetahui jenis
kenderaan ke sekolah

1.2 Mengetahui cara
menaiki kenderaan ke
sekolah1.3 Mengamalkan
peraturan menaiki
kenderaan ke sekolah1.1.1 Mengenal jenis
kenderaan ke sekolah

1.1.2 Menamakan jenis
kenderaan ke sekolah


1.2.1 Mengetahui cara menaiki
kenderaan ke sekolah
mengikut tertib

1.2.2 Menyatakan cara menaiki
kenderaan ke sekolah


1.3.1 Mengenal pasti
peraturan menaiki
kenderaan ke sekolah

1.3.2 Memahami kepentingan
1

Menyebut atau menunjuk (berdasarkan Bahan
Bantu Belajar) jenis kenderaan ke sekolah
2

Menyebut jenis kenderaan dan cara menaiki
kenderaan yang digunakan ke sekolah
3

Menunjuk cara menaiki kenderaan dengan cara
yang betul

4

Mempraktikkan langkah-langkah menaiki
kenderaan ke sekolah mengikut peraturan
5

Menjelaskan dengan contoh cara menaiki
kenderaan yang digunakan ke sekolah mengikut
peraturan
DRAF
29

mengamalkan peraturan
menaiki kenderaan ke
sekolah

1.3.3 Mengamalkan peraturan
menaiki kenderaan ke
sekolah
6

Menceritakan semula amalan mematuhi
peraturan menaiki kenderaan ke sekolah.
DRAF
30

2. Kemahiran SosialSTANDARD KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk)
STANDARD PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk )
STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
(murid boleh..)

2.1 Mengetahui ahli
keluarga kembangan2.1.1 Mengenal ahli keluarga
kembangan
i. Datuk
ii. Nenek
iii. Bapa saudara / ibu
saudara
iv. Sepupu


2.1.2 Menyebut panggilan
yang sesuai bagi ahli
keluarga kembangan
i. Datuk
ii. Nenek
iii. Bapa saudara / ibu
saudara
iv. Sepupu

1

Menyebut atau menunjuk (berdasarkan Bahan
Bantu Belajar) ahli keluarga kembangan

2

Menyebut atau menunjuk gambar ahli keluarga
kembangan dengan panggilan yang sesuai
3

Mengenal pasti pangkat atau panggilan hormat
ahli keluarga kembangan
4

Menggunakan panggilan hormat yang sesuai
mengikut pangkat ahli keluarga kembangan
5

Menggunakan panggilan yang sesuai semasa
berkomunikasi dengan ahli keluarga kembangan


6

Membina salasilah keluarga kembangan
DRAF
31

3. Keselamatan Diri
STANDARD KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk)
STANDARD PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk )
STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
(murid boleh..)

3.1 Menjaga keselamatan
diri di rumah
3.2 Menjaga keselamatan
diri di sekolah3.1.1 Mengenal tempat / ruang
yang boleh mendatangkan
bahaya di dalam rumah
dan di luar rumah

3.1.2 Menamakan tempat /
ruang yang boleh
mendatangkan bahaya di
dalam dan di luar rumah

3.1.3 Menjaga keselamatan diri
di dalam dan di luar
rumah

3.2.1 Mengenal tempat yang
boleh mendatangkan
bahaya di persekitaran
sekolah seperti tempat
buangan sampah, bilik
suis, stor dan makmal


1
Menyebut atau menunjuk (berdasarkan Bahan
Bantu Belajar) tempat atau ruang yang boleh
mendatangkan bahaya di dalam rumah, di luar
rumah dan persekitaran sekolah
2
Mengenal pasti keadaan tempat atau ruang yang
boleh membahayakan di dalam rumah, di luar
rumah dan persekitaran sekolah

3
Menunjuk cara menjaga keselamatan di dalam
dan di luar rumah serta persekitaran sekolah

4
Menyusun langkah keselamatan di dalam rumah,
di luar rumah dan di persekitaran sekolah
mengikut urutan
5
Menjelaskan melalui contoh cara menjaga
keselamatan di dalam rumah,di luar rumah dan di
persekitaran sekolah
DRAF
32


3.2.2 Menamakan tempat yang
boleh mendatangkan
bahaya di persekitaran
sekolah

3.2.3 Mematuhi peratuan
keselamatan di
persekitaran sekolah

6
Menjelaskan kepentingan mematuhi langkah-
langkah keselamatan di dalam rumah, di luar
rumah dan di persekitaran sekolah

DRAF
33STANDARD KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk)

STANDARD PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk )
STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENCAPAIAN
TAFSIRAN
(murid boleh..)

3.3 Mengenal alatan yang
boleh mendatangkan
bahaya di rumah3.4 Mengenal alatan yang
boleh mendatangkan
bahaya di sekolah

3.3.1 Menamakan alatan yang
boleh mendatangkan
bahaya di rumah


3.3.2 Membezakan alatan yang
boleh mendatangkan
bahaya dan tidak
berbahaya di rumah


3.3.3 Menyatakan langkah
keselamatan semasa
menggunakan alatan yang
boleh mendatangkan
bahaya di rumah


3.4.1 Menamakan alatan yang
boleh mendatangkan
bahaya di sekolah


3.4.2 Menyatakan cara
menggunakan alatan yang
boleh mendatangkan
bahaya di sekolah


1

Menyebut atau menunjuk (berdasarkan bahan atau
alatan) yang boleh mendatangkan bahaya di
rumah dan persekitaran sekolah
2

Membezakan alatan yang boleh mendatangkan
bahaya dan tidak berbahaya di rumah dan
persekitaran sekolah

3

Memerihalkan ciri-ciri alatan (berdasarkan bahan
atau alatan) yang boleh mendatangkan bahaya di
rumah dan persekitaran sekolah

4

Menyatakan langkah-langkah keselamatan semasa
menggunakan alatan yang boleh mendatangkan
bahaya di rumah dan persekitaran sekolah


5

Menjelaskan melalui contoh langkah-langkah
keselamatan penggunaan alatan yang boleh
mendatangkan bahaya di rumah dan persekitaran
sekolah

6

Berkomunikasi dengan rakan-rakan berkaitan
fungsi alatan (berdasarkan bahan atau alatan)
yang boleh mendatangkan bahaya di rumah dan
DRAF
343.4.3 Menyatakan langkah
keselamatan semasa
menggunakan alatan yang
boleh mendatangkan
bahaya di sekolah

persekitaran sekolah

DRAF
35STANDARD KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk)

STANDARD PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk )
STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
(murid boleh..)

3.5 Memahami jenis-jenis
gangguan yang
membahayakan diri


3.5.1 Menamakan jenis
gangguan fizikal seperti
memukul, menumbuk,
menampar, mencubit dan
menyepak

3.5.2 Menamakan jenis
gangguan lisan seperti
mengejek, mengugut dan
menuduh

3.5.3 Menamakan jenis
gangguan bukan lisan
seperti mimik muka dan
bahasa badan

3.5.4 Memahami jenis
gangguan seksual
i. Fizikal
ii. Lisan

3.5.5 Memahami cara
menangani gangguan
i. Fizikal
ii. Lisan
iii. Seksual

1

Menyebut atau menunjuk (berdasarkan bahan
bantu belajar) jenis gangguan fizikal, lisan , bukan
lisan dan gangguan seksual
2

Membezakan jenis gangguan fizikal, lisan , bukan
lisan dan gangguan seksual
3

Menunjuk cara menjaga keselamatan dari
gangguan fizikal, lisan dan bukan lisan


4

Menunjuk cara menjaga keselamatan dari
gangguan seksual


5

Menjelaskan dengan contoh langkah menangani
masalah gangguan seksual

6

Berkomunikasi dengan rakan tentang jenis-jenis
gangguan fizikal, lisan, bukan lisan dan seksual.

DRAF
36

4. Adab dan Tatasusila


STANDARD KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk)

STANDARD PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk )
STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
(murid boleh..)

4.1 Mengamalkan adab
dan tatasusila di
sekolah4.1.1 Menyatakan adab dan
tatasusila yang sopan di
sekolah

4.1.2 Memahami kepentingan
adab dan tatasusila yang
sopan di sekolah

4.1.3 Mengamalkan adab dan
tatasusila yang sopan di
sekolah


1

Menyebut atau menunjuk (berdasarkan bahan
bantu belajar) adab dan tatasusila yang sopan di
sekolah
2

Menyenaraikan kepentingan adab dan tatasusila
yang sopan di sekolah

3

Mempraktikkan adab dan tatasusila yang sopan
di sekolah

4

Menyatakan kepentingan adab dan tatasusila
yang sopan di sekolah
5

Menggunakan panggilan hormat yang sesuai
semasa berkomunikasi dengan warga sekolah

6

Mengamalkan adab yang sopan semasa
berkomunikasi dengan tertib dan bertatasusila

DRAF
37


5. Pengurusan Emosi dan Perlakuan

STANDARD KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk)

STANDARD PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk )
STANDARD PRESTASI

TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
(murid boleh..)

5.1 Mengetahui jenis-jenis
perlakuan5.1.1 Menamakan perlakuan
positif

5.1.2 Menamakan perlakuan
negatif
1

Menyebut atau menunjuk (berdasarkan bahan
bantu belajar) perlakuan positif dan negatif
2

Memberi contoh perlakuan positif dan negatif
3

Bercerita tentang perlakuan positif dan negatif

4

Membezakan perlakuan positif dan negatif
5

Menulis perlakuan positif dan negatif

6

Mengamalkan perlakuan positif
DRAF
38

KEMAHIRAN
MANIPULATIFDRAF
39

1. Motor Kasar

STANDARD KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk)
STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk)
STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
(murid boleh)


1.1 Melakukan pergerakan
motor kasar
menggunakan alatan.


1.3 Melakukan pergerakan
lokomotor
menggunakan alatan.1.1.1 Melompat melepasi tali
yang direntang pada
pelbagai aras
ketinggian.

1.3.1 Melakukan pergerakan
melompat ke hadapan,
ke belakang, ke kiri dan
kanan menggunakan
jumping ball.1

Melakukan pergerakan melompat secara bebas
tanpa alatan


2

Melakukan pergerakan melompat secara
berpandu menggunakan alatan


3

Melakukan lompatan pada aras/arah yang
ditetapkan menggunakan alatan


4

Melakukan lompatan pada pelbagai aras/arah
menggunakan alatan


5

Melompat melepasi halangan dengan
menggunakan alatan.


6

Melakukan pelbagai aksi lompatan dengan
menggunakan alatan melepasi pelbagai halangan.DRAF
40


STANDARD KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk)
STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk)
STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
(murid boleh)


1.2 Melakukan pergerakan
motor kasar melalui
aktiviti harian.
1.2.1 Mengenal bahagian -
bahagian stoking dan
menyarung stoking ke
kaki kanan dan kiri.


1.2.2 Mengenal bahagian-
bahagian kasut dan
menyarung kasut ke
kaki kanan dan kiri.


1

Menyebut atau menunjuk bahagian-bahagian
stoking dan kasut


2

Mengenal pasti bahagian-bahagian stoking dan
kasut


3

Membezakan stoking kanan dan kiri serta kasut
kanan dan kiri.


4

Mengaplikasikan cara menyarung stoking dan
kasut dengan betul


5

Mengamalkan cara pemakaian stoking dan kasut
yang betul


6

Membimbing rakan menyarung stoking dan kasut
dengan cara yang betul
DRAF
41


STANDARD
KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk)
STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk)
STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
(murid boleh)


1.4 Melakukan pergerakan
lokomotor melalui
permainan.
1.4.1 Melakukan pergerakan
berjalan dan berlari
dalam permainan Kejar
Mengejar.


1

Melakukan pergerakan berjalan atau berlari
secara bebas.


2

Membezakan pergerakan antara berjalan dan
berlari


3

Melakukan pergerakan berjalan dan berlari
mengikut arahan


4

Mempraktikkan pergerakan berjalan dan berlari
dalam permainan Kejar Mengejar mengikut
peraturan permainan


5

Bermain permainan Kejar Mengejar dengan
mematuhi peraturan permainan


6

Menghasilkan pergerakan yang kreatif dalam
permainan Kejar MengejarDRAF
42


STANDARD KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk)
STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk)
STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
(murid boleh)

1.5 Melakukan pergerakan
bukan lokomotor
mengikut arahan


1.5.1 Melakukan pergerakan

i. membongkok dan
meleding

ii. menggoyang gelung
rotan di pinggang


1

Membuat pergerakan membongkok, meleding
dan menggoyang pinggang secara bebas


2

Membuat pergerakan membongkok, meleding
dan menggoyang pinggang tanpa alatan secara
berpandu


3

Melakukan pergerakan membongkok, meleding
dan menggoyang gelung rotan di pinggang4

Menggoyangkan pinggul untuk menggerakkan
gelung rotan di pinggang


5

Mengawal pergerakan menggoyang gelung
rotan di pinggang


6

Menghasilkan pelbagai pergerakan bukan
lokomotor secara kreatifDRAF
43


STANDARD KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk)
STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk)
STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
(murid boleh)


1.5 Melakukan pergerakan
bukan lokomotor
mengikut arahan1.5.2 Melakukan pergerakan

i. menghayun tangan
kanan dan kiri

ii. melantun bola dengan
menggunakan tangan
kanan dan kiri.


1

Membuat pergerakan menghayun tangan kanan
dan kiri, melantun bola dengan menggunakan
tangan kanan dan kiri secara bebas


2

Membuat pergerakan menghayun tangan kanan
dan kiri, melantun tanpa alatan dengan
menggunakan tangan kanan dan kiri secara
berpandu


3

Melakukan pergerakan menghayun tangan kanan
dan kiri, melantun bola dengan menggunakan
tangan kanan dan kiri


4

Menghayun tangan kanan dan kiri, melantun bola
dengan menggunakan tangan kanan dan kiri


5

Mengawal pergerakan menghayun tangan kanan
dan kiri, melantun bola dengan menggunakan
tangan kanan dan kiri


6

Menghasilkan pelbagai pergerakan bukan
lokomotor secara kreatif

DRAF
44


2. Motor Halus

STANDARD KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk)
STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk)
STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
(murid boleh)


2.1 Melakukan
pergerakan motor halus
dengan alatan / bahan

2.1.1 Melakukan pergerakan
jari

i. menerap doh dengan
acuan

ii. menggentel doh
menjadi bentuk bulat
pelbagai saiz
1

Memegang acuan pelbagai bentuk serta saiz dan
mencubit doh secara bebas


2

Memegang acuan pelbagai bentuk serta saiz dan
mencubit doh dengan cara yang betul


3

Menerap doh menggunakan acuan pelbagai saiz
serta bentuk dan menggentel doh menjadi bentuk
bulat


4

Menerap doh dengan acuan dan menggentel doh
menjadi bentuk bulat pelbagai saiz dengan teknik
yang betul


5

Menerap doh dengan acuan dan menggentel doh
menjadi bentuk bulat pelbagai saiz dengan teknik
yang betul dan kemas


6

Membimbing rakan menerap dan menggentel doh
DRAF
45


STANDARD KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk)
STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk)
STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
(murid boleh)


2.1 Melakukan
pergerakan motor
halus dengan alatan /
bahan2.1.2 Melakukan
pergerakan jari
dalam permainan
puppet.

2.1.3 Membuat origami
mengikut arahan.
1

Membuat pergerakan jari secara bebas


2

Menggerakkan jari dalam permainan puppet dan
membuat lipatan kertas secara bebas


3

Menentukan kedudukan jari mengikut jenis puppet
yang digunakan dan melipat kertas secara
berpandu


4

Menggerakkan jari dalam permainan puppet dan
membuat lipatan kertas dengan teknk yang betul.


5

Melakukan pergerakan kreatif dalam permainan
puppet dan menggabungkan pelbagai teknik
lipatan asas untuk menghasilkan origami


6

Berkomunikasi bersama rakan dalam permainan
puppet dan origamiDRAF
46


STANDARD KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk)
STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk)
STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
(murid boleh)


2.1 Melakukan pergerakan
motor halus dengan alatan
/ bahan
2.1.4 Menggenggam bahan
yang bertekstur
lembut, halus, keras
dan kasar.


1

Membuat pergerakan membuka dan menutup
jari-jari tangan


2

Menunjuk cara menggenggam


3

Menunjuk cara menggenggam dengan bahan


4

Menggenggam bahan yang bertekstur lembut,
halus, keras dan kasar


5

Menggenggam dan membezakan bahan yang
bertekstur lembut, halus, keras dan kasar


6

Menggenggam bahan yang bertekstur lembut,
halus, keras dan kasar dengan selamat

DRAF
47


STANDARD KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk)
STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk)
STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
(murid boleh)


2.1 Melakukan pergerakan
motor halus dengan
alatan / bahan


2.1.5 Membentuk corak
menggunakan
penyembur air secara
bebas dan berpandu.
1

Membuat pergerakan membuka dan menutup jari-
jari dalam posisi tangan yang mendatar


2

Membuat aksi menggerakkan jari menggunakan
penyembur air


3

Mempraktikkan kemahiran menggunakan
pelbagai jenis penyembur air secara bebas


4

Membentuk corak menggunakan penyembur air
secara berpandu.


5

Menghasilkan bentuk corak menggunakan
penyembur air6

Mencipta corak menggunakan penyembur air
mengikut konsep/temaDRAF
48


STANDARD KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk)
STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk)
STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
(murid boleh)


2.2 Melakukan
kemahiran asas
motor halus melalui
aktiviti harian


2.2.1 Menggunting kertas
mengikut bentuk atau
corak secara
berpandu.
1

Menggunting kertas secara bebas


2

Menggunting kertas mengikut garisan lurus secara
berpandu


3

Menggunting kertas mengikut pelbagai bentuk
garisan secara berpandu


4

Menggunting kertas mengikut bentuk atau corak
secara berpandu

5

Menggunting gambar pelbagai bentuk dan corak
pada akhbar atau majalah dengan kemas


6

Menghasilkan corak guntingan kreatif

DRAF
49


STANDARD KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk)
STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk)
STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
(murid boleh)


2.2 Melakukan
kemahiran asas
motor halus melalui
aktiviti harian


2.2.2 Mengisi air atau pasir
ke dalam botol kosong
pelbagai saiz.1

Membuat aksi menggerakkan jari untuk menceduk
atau menggenggam

2

Menunjuk cara mengisi air atau pasir ke dalam
botol kosong menggunakan tangan


3

Mengisi air atau pasir ke dalam botol kosong
pelbagai saiz menggunakan tangan


4

Mengisi air atau pasir ke dalam mulut botol
pelbagai saiz menggunakan tangan


5

Mengisi air atau pasir ke dalam mulut botol
pelbagai saiz menggunakan tangan dengan
selamat


6

Menghasilkan isian air atau pasir ke dalam botol
pelbagai saiz secara kreatifDRAF
50

3. Pengamatan

STANDARD KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk)
STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk)
STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
(murid boleh)


3.1 Mendiskriminasikan
bunyi3.1.1. Mengecam bunyi-
bunyian dalam
sesuatu muzik latar:

i. bunyi haiwan

ii. bunyi kenderaan

iii.bunyi alam
semulajadi


1

Mendengar dan menyatakan satu bunyi dalam
sesuatu muzik latar.


2

Mendengar dan menyatakan tiga bunyi dalam
sesuatu muzik latar.


3

Mengenal pasti bunyi-bunyian dalam sesuatu
muzik latar

4

Membezakan bunyi-bunyian dalam sesuatu muzik
latar


5

Mengecam dan membunyikan semula bunyi-
bunyian yang didengar dalam sesuatu muzik latar.


6

Menghasilkan pelbagai bunyi-bunyian kreatif
berdasarkan pengalamanDRAF
51

STANDARD KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk)
STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk)
STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
(murid boleh)


3.2 Kebolehan mengingat
kembali3.3 Kebolehan
menentukan
orientasi kedudukan
3.2.1 Mengecam dan
mengingat kembali
gambar atau nombor
yang dilihat.

3.3.1 Mengenal dan
membezakan
kedudukan
bentuk, nombor atau
huruf.


1

Mengecam dan menyebut semula satu gambar/
nombor / bentuk/ huruf yang telah dilihat


2

Mengingat kembali dan menyebut gambar/
nombor/ bentuk/ huruf yang dilihat dalam tempoh
masa yang ditetapkan


3

Mengenal pasti dan mengasingkan gambar/
nombor/ bentuk/ huruf yang telah dilihat4

Membezakan orientasi kedudukan sesuatu
bentuk, nombor atau huruf yang telah dilihat5

Membuat gambaran mengenai kedudukan bentuk
nombor dan huruf.


6

Menghasilkan ilustrasi berasaskan pengamatan
DRAF
52

STANDARD KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk)
STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk)
STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
(murid boleh)

3.4 Koordinasi mata-
tangan

3.4.1 Mencucuk manik
pelbagai saiz
1

Memegang manik dan tali pada kedudukan yang
betul


2

Mencucuk manik berlubang besar dengan cara
yang betul.


3

Mencucuk manik berlubang kecil dengan cara
yang betul.


4

Mencucuk manik pelbagai saiz dengan cara yang
betul


5

Menghasilkan hiasan daripada pelbagai saiz
manik


6

Menghasilkan untaian manik yang kreatif
DRAF
53

STANDARD KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk)
STANDARD
PEMBELAJARAN
(murid berupaya untuk)
STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
(murid boleh)


3.5 Pengamatan sensori
motor menggunakan
deria sentuh
3.5.1 Menyentuh dengan
tangan dan menyatakan
benda yang lembut,
keras,kasar, licin dan
kesat.


1

Menyentuh pelbagai permukaan dengan tapak
tangan


2

Menyentuh dan menyatakan benda yang lembut,
keras, kasar, licin dan kesat secara berpandu


3

Menyentuh dan membezakan benda yang lembut,
keras,kasar, licin dan kesat.


4

Menyentuh dan menyatakan benda yang lembut,
keras,kasar, licin dan kesat.


5

Memberi contoh benda-benda lain berdasarkan
sifat bahan


6

Menghubungkaitkan sifat bahan dengan benda-
benda lain di persekitaranTERBITAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
ARAS 4-8 BLOK E9
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604
PUTRAJAYA
Tel: 03-8884 2000 Fax: 03-8888 9917
http//www.moe. gov.my/bpk

Anda mungkin juga menyukai