Anda di halaman 1dari 4

Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Sekolah Kebangsaan.
TEMA Kekeluargaan
TAJUK Keluarga Saya
MASA 60 minit
FOKUS
UTAMA
Standard
Kandungan
1.2 Mendengar , mengecam , dan menyebut bunyi
bahasa, iaitu abjad , suku kata, perkataan, frasa,
dan ayat dengan betul.
Standard
Pembelajaran
1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan
suku kata terbuka dengan betul.
FOKUS
SAMPINGAN
Standard
Kandungan
3.2 Menulis seara mekanis berdasarkan bahan
yang diberi dengan betul dan kemas.
Standard
Pembelajaran
3.2.1 Menulis dan membentuk huru! besar dan huru!
keil dengan ara yang betul serta tulisan yang
kemas.
OBJEKTIF
Pada akhir "engajaran# murid da"at$
i. Mendengar dan menyebut bunyi vokal dengan betul dan te"at.
ii. menulis dan membentuk huru! keil dengan ara yang betul serta
tulisan yang kemas.
PENGISIAN
KURIKULUM
%ilai $ Kasih Sayang
&lmu $ Pendidikan Moral
KB'$ B(B ) baaan intensi!# kemahiran menulis# belajar
seara *+K.
KB , mengenal "asti
'KP , visual ruang# verbal linguistik# Mu-ik# kinestetik
Kreativiti dan &novati!
'MK
SISTEM
BAHASA
'atabahasa$ Kata %ama +m
MEDIA
(. lagu# kad huru!# kad "erkataan# kad suku kata# gambar# /(. dan
lembaran kerja.
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM
CATATAN
Set Induksi ( !init"
1. Murid,murid diminta mendengar dan
menghayati lagu 0Keluarga Bahagia1
2. Murid diingatkan beta"a "entingnya
berada di dalam keluarga yang
bahagia.
%ilai $Kasih sayang
KB'$
'eori Keerdasan Pelbagai $
, visual ruang
Kreativiti dan &novati!$
,!asa "ersediaan
,!asa imaginasi
Seni Bahasa

(. lagu
2adio
/(.
L#n$k#% & (&' !init "
1. 3uru mem"amerkan lirik lagu 0 Saya
Sayang Semuanya1.
2. Murid mendengar dengan teliti lagu
yang dimainkan melalui "ita rakaman.
3. Murid diminta menyanyi lagu tersebut
dengan sebutan yang betul.
4. Murid diminta menyebut "erkataan
berkaitan dengan ahli keluarga yang
terda"at dalam lirik.
S#(# S#(#n$ Se!u#n(#
Satu satu
Saya sayang i)u
.ua dua
Saya sayang )#*#
'iga tiga

Sayang #dik k#k#k
Satu dua tiga
Sayang #)#n$ juga

i)u )#*# #dik
k#k#k #)#n$
KB'$
Kemahiran Mendengar
'MK
'eori Keerdasan Pelbagai $
, verbal linguistik
, mu-ik
KB $
, mengenal "asti
Kreativiti dan &novati!
, !asa "erkembangan

B(B $
, belajar seara *+K
Seni Bahasa
2adio
(. lagu
/(.
L#n$k#% + (&' !init "
1. 3uru mem"amerkan kad huru! vokal
dan minta murid menyebut dan
membunyikannya.
2. murid diminta memadankan huru!
dengan gambar.
3. murid diminta menyebut bunyi huru!
vokal berdasarkan gambar.
4. Murid menulis huru! vokal di "a"an
hitam berdasarkan huru! vokal yang
disebut oleh guru.

KB'$
'eori Keerdasa Pelbagai $
, verbal linguistik
KB $
, mengenal "asti
Kreativiti dan &novati!
, !asa "erkembangan

B(B $
, belajar seara *+K
Kad 5uru!
Kad gambar
L#n$k#% , ( &' !init "
1. 3uru mem"amerkan gambar keluarga
sekali lagi. (ontoh ibu# ayah# abang#
kakak dan adik.
2. Murid dibimbing untuk mengeja#
membaa dan memahami "erkataan
tersebut.
3. Murid membaa seara individu
"erkataan,"erkataan tersebut.
KB' $
'eori Keerdasa Pelbagai $
, verbal linguistik
KB $
, mengenal "asti
Kreativiti dan &novati!
, !asa tindakan
%ilai
, Kasih sayang


3ambar
'unggal
Kad
"erkataan
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
AKTIVITI PENGISIAN
KURIKULUM
CATATAN
L#n$k#% - ( &' !init "
1. Murid membentuk dan menulis
"erkataan menggunakan huru! keil.
KB'$
Konstruktivisme
'KP $
, kinestetik
KB $
, mengenal "asti
Kreativiti dan &novati!
, !asa tindakan
/embaran Kerja
Pent#ksi.#n ( !init "
1. 3uru meminta murid
menandakan "erkataan yang
didengar "ada lembaran kerja.
2. 3uru meminta murid menyebut
"erkataan berkaitan keluarga
berdasarkan gambar.
KB'$

'KP $
, verbal
linguistik

/embaran Kerja
Penutu* ( !init "
1. Murid menyanyikan semula lagu
0Keluarga Bahagia1 .
KB'$

'KP $
, Mu-ik
Kreativiti dan &novati!
, !asa
"erkembangan
Pe!u/i%#n ( !init "
1. Murid diedarkan lembaran kerja.
2 Murid menulis "erkataan 6huru! keil7
dengan menyambung titik.
KB'$

'KP $
, verbal linguistik

/embaran Kerja
Pen$#(##n ( !init "
1. Murid diedarkan lembaran
kerja
2. Murid membaa dan menulis
"erkataan berdasarkan gambar yang
diberi.
KB'$

'KP $
, verbal linguistik

/embaran Kerja