Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH KEBANGSAAN (1) JALAN BATU TIGA, Klang

Senarai Buku-Buku dan Alat-Alat Tulis Tahun 2014 TAHUN LIMA


NAMA : ... Kelas : ...
A. BUKU-BUKU TEKS
PERCUMA DI BAWAH SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
B. BUKU PILIHAN SEKOLAH (WAJIB)
Bil. Judul Buku Penerbit Harga (RM
!
Bahasa Mala"sia Tahun #
MB
$.%&
'
(nglish )ear #
P(P
$.%&
*
Mate+atik Tahun #
,-
%.#&
$
S.ien.e )ear #
MS(
#.%&
#
Peka Sains Tahun #
,-
#.#&
/
Ka0ian Te+1atan Tahun #
,-
/.%&
2
Ke+ahiran Hidu1 Tahun #
,-
/.%&
3
Pend. Si4ik 5 Ke6arganegaraan Tahun #
,-
#.%&
%
Pend. M7ral Tahun #
,-
/.*&
8. BUKU-BUKU RAMPAIAN (WAJIB)
Bil. Jenis Buku Kuantiti Ju+lah
! Buku 9aris Satu N7. 1 !$ !!.'&
' Buku 9aris Tiga N7. 2 ! &.3&
* Buku J7tter N7. 6 ! &.3&
$ Buku Petak Ke.il N7. 8 $ *.'&
# Buku Mu:ik ! *.%&
/ Buku N7ta Sains ' /.&&
2 Buku Penulisan ' 2.&&
3
Ju+lah 32.0
-. KEPERLUAN SEKOLAH (WAJIB)
Bil. Jenis Ke1erluan Kuantiti Ju+lah
! ;en.ana Sek7lah ! !.&&
' Buku Nila+ ! !.#&
* Buku Adab Bela0ar ! '.#&
Ju+lah !.00
(. BUKU-BUKU RUJUKAN (TIDAK WAJIB)
Bil. Judul Buku Harga (RM
! 9ra++ar <PSR /.#&
' Pendidikan Seni =isual Tahun # 3.%&
* Siste+ Bahasa /.&&
$ Pas17rt K7leksi Karangan <PSR (/.*& #.#&
# Pas17rt 87+17siti7n <PSR (/.*& #.#&
>. ALAT-ALATULIS (PILIHAN)
Bil. Jenis Alatulis Kuantiti Ju+lah
! St7kin Sek7lah ! $.&&
' Pek Kertas Pr70ek Ber6arna ! *.3&
* Bl7k ;ukisan ! *.#&
$ Set Alat Seni (?arna P7ster@Berus@Bekas ! !#.#&
# Pek Sarung Plastik Buku ;atihan ! $.&&
/ Pek Sarung Plastik Buku Teks ! /.&&
K(-A, B<K< S(KA;AH -,B<KA PA-A HAR, 8<T, AKH,R TAH<N S(KA;AH.
Hari ,snin B Ju+aat : %.&& 1agi - '.*& 1etang Hari Sabtu : %.&& 1agi - !'.*& tengah hari