Anda di halaman 1dari 30

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


RANCANGAN TAHUNAN
DUNIA SENI VISUAL
TAHUN SATU
2011
1
RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL
TAHUN 1
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
1 Menggambar
Tema :Alam benda
Tajuk :Rumah
Aktiviti :Lukisan
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan :
garisan, rupa, warna, imbangan dan
kepelbagaian !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dan kar!a seni dalam
penghasilan lukisan.
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan
lukisan.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan lukisan.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni, dan buda!a.
1.1 Perseps Es!e!" #Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
1.1.1 (nsur seni
1.1.1.1 )arisan * lurus dan melengkung
1.1.1.# Rupa * "rgani+ dan ge"meti
1.1.1.% ,arna * primer
1.1.# Prinsip rekaan
1.1.#.1 -mbangan * ruang
1.1.#.# .epelbagaian * garisan
1.2 Ap$"%s Se& #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa
seni visual dalam menghasilkan kar!a seni.
1.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis/jenis media
1.1.#.1 Alat * tiada
1.1.#.# 0ahan * kertas lukisan,pensel dan pensel warna
1.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a
1.#.#.1 Teknik * lukisan (kering atas kering
1.' E"spres Kre%!(# Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan
kar!a seni.
1.%.1 Memilih dan memanipulasi bahan se+ara kreati$
1.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan
kar!a
1.) Apres%s Se&# Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
1.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
1.'.# Men+eritakan kar!a sendiri se+ara lisan
1.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan
1M.: .reativiti dan in"vasi
# Membuat 2"rak dan Rekaan
Tema :Alam 3emulajadi
Tajuk :4iasan Tabung
Aktiviti: 2apan
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
(unsur seni dan prinsip rekaan: rupa,
warna, jalinan, harm"ni, dan kesatuan
!ang terdapat pada "bjek buatan manusia
dan kar!a seni dalam penghasilan +"rak
menggunakan teknik +apan .
2.1 Perseps Es!e!" :Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
#.1.1 (nsur seni
#.1.1.1 Rupa * "rganik dan ge"metri
#.1.1.# ,arna * primer dan sekunder
#.1.1.% 5alinan * tampak dan sentuh
#.1.# Prinsip rekaan
2
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
#. Aplikasi pengetahuan, ke$ahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual menerusi
penentuan media dan teknik dalam
penghasilan +"rak.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan +"rak.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah
#.1.#.1 4arm"ni * ulangan atau susunan !ang seimbang
#.1.#.# .esatuan * dalam alam semula jadi
2.2 Ap$"%s Se&# Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa
seni visual dalam menghasilkan kar!a seni.
#.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis/jenis media
#.#.1.1 Alat * berus, palet, dan daun
#.#.1.# 0ahan * kertas lukisan dan warna air atau warna p"ster atau
tempera
#.#.# Men!atakan teknik penggunaan media dalam penghasilan +"rak
teknik +apan
#.#.#.1 Teknik * +apan (+"rak teran+ang
2.' E"spres Kre%!( #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan
kar!a seni. #.%.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se+ara kreati$
#.%.# Menghasilkan +"rak teknik +apan
2.) Apres%s Se&# Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
#. '.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
#.'.# Men+eritakan kar!a sendiri se+ara lisan
#.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan
1M. :.reativiti dan -n"vasi, .eusahawanan
% Membentuk dan Membuat
0inaan
Tema: Alam 0enda
Tajuk: .enderaan
Aktiviti: M"del
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan:
rupa, bentuk, warna, dan imbangan !ang
terdapat pada "bjek buatan manusia dan
kar!a seni dalam penghasilan m"del
kenderaan.
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan
m"del.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan m"del.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni, dan buda!a.
'.1 Perseps Es!e!"# Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
%.1.1 (nsur 3eni %.1.1.1 Rupa * ge"metri
%.1.1.# 0entuk * %6 (k"nkrit
%.1.1.% ,arna * primer dan sekunder
%.1.# Prinsip rekaan
%.1.#.1 -mbangan * semetri
'.2 Ap$"%s Se&# Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa
seni visual dalam menghasilkan kar!a seni.
%.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis/jenis media.
%.#.1.1 Alat * gunting
%.#.1.# 0ahan * kertas warna, gam, k"tak dan magic pen
%.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam
penghasilan binaan
%.#.#.1 Teknik * membentuk
'.' E"spres Kre%!(# Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan
kar!a seni.
%.%.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se+ara kreati$
3
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
%.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan
kar!a
%.%.% Menghasilkan kar!a menggunakan bahasa seni visual
'.) Apres%s Se&# Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
%.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
%.'.# Men+eritakan kar!a sendiri se+ara lisan
%.'.% Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain
%.'.' Menghargai kar!a sendiri dan rakan
1M. : .reativiti dan -n"vasi
' Mengenal .ra$ Tradisi"nal
Tema: Alam 0enda
Tajuk : ,au 0ulan
Aktiviti: Mewarna
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan:
garisan , rupa, jalinan, warna, k"ntra, dan
imbangan !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dan kar!a seni dalam
penghasilan wau dengan mewarna.
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan wau.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan wau.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni, dan buda!a.
).1 Perseps Es!e!" #Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
'.1.1 (nsur seni
'.1.1.1 )arisan * melengkung
'.1.1.# Rupa * "rganik dan ge"metri
'.1.1.% 5alinan * tampak
'.1.1.' ,arna * primer
'.1.# Prinsip rekaan
'.1.#.1 ."ntra * warna
'.1.#.# -mbangan * simetri
).2 Ap$"%s Se&# Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi
penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
'.#.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam
menghasilkan kar!a seni
'.#.# Mengenal dan men!atakan jenis/jenis media
'.#.#.1 Alat * (tiada
'.#.#.# 0ahan * lakaran wau pada kertas A' , kra!"n, dan bahan
gantian
'.#.% Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a.
'.#.%.1 Teknik * lukisan
).' E"spres Kre%!( #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan
kar!a seni #6 dan %6.
'.%.1 Mengaplikasi pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan kar!a seni #6
'.%.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan se+ara kreati$
'.%.1.# Menghasilkan kar!a seni berdasarkan peran+angan pr"ses kerja
).) Apres%s Se&# Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
'.'.1 Mempamerkan kar!a seni !ang dihasilkan.
4
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
'.'.# Men+eritakan kar!a seni sendiri se+ara lisan atau bertulis.
'.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan.
1M. : .reati$ dan -n"vasi, .eusahawanan
7 Menggambar
Tema: Alam 0enda
Tajuk: Rumah -damanku
Aktiviti : 2atan
Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan :
garisan, rupa, warna dan harm"ni, dan
kesatuan !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dan kar!a seni dalam
penghasilan lukisan menggunakan teknik
+atan.
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan
+atan.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan +atan.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni, dan buda!a.
1.1 Perseps Es!e!" #Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
1.1.1 (nsur seni
1.1.1.1 )arisan * lurus dan melengkung (untuk lakaran
1.1.1.# Rupa * "rganik dan ge"metri
1.1.1.% ,arna * primer dan sekunder
1.1.# Prinsip rekaan
1.1.#.1 4arm"ni * warna, bentuk, rupa
1.1.#.# .esatuan * pelbagai unsur alam semula jadi
1.2 Ap$"%s Se& #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa
seni visual dalam menghasilkan kar!a seni.
1.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis/jenis media
1.#.1.1 Alat * berus warna, palet, dan surat khabar lama
1.#.1.# 0ahan * kertas lukisan dan warna air atau warna p"ster atau
tempera
1.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a
1.#.#.1 Teknik * +atan (basah atas kering
1.' E"spres Kre%!(# Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan
kar!a seni.
1.%.1 Memilih dan memanipulasi bahan se+ara kreati$
1.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan
kar!a
1.) Apres%s Se& #Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
1.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
1.'.# Men+eritakan kar!a sendiri se+ara lisan
1.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan
1M. : .reativiti dan -n"vasi
8 Membuat 2"rak dan Rekaan
Tema: Alam 3emulajadi
Tajuk: Pembalut 0uku
Aktiviti: Renjisan dan
Per+ikan
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan:
rupa, warna, jalinan, k"ntra, ritma, dan
harm"ni !ang terdapat pada "bjek buatan
manusia dan kar!a seni dalam
penghasilan +"rak menggunakan teknik
renjisan dan per+ikan.
2.1 Perseps Es!e!"# Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
#.1.1 (nsur seni
#.1.1.1 ,arna * primer dan sekunder
#.1.1.# Rupa * "rganik
#.1.1.% 5alinan * tampak
#.1.# Prinsip rekaan
5
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
#. Aplikasi pengetahuan, ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan
+"rak.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan +"rak.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni,
#.1.#.1 ."ntra * warna
#.1.#.# Ritma dan pergerakan * rawak
#.1.#.% 4arm"ni * bentuk
2.2 Ap$"%s Se& #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa
seni visual dalam menghasilkan kar!a seni.
#.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis/jenis media
#.#.1.1 Alat * berus gigi, palet, dan daun
#.#.1.# 0ahan * kertas lukisan dan warna air atau warna p"ster atau
tempera .
#.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a
#.#.#.1 Teknik * renjisan dan per+ikan (+"rak tidak teran+ang
2.' E"spres Kre%!( #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan
kar!a seni.
#.%.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se+ara kreati$
#.%.# Menghasilkan +"rak teknik renjisan dan per+ikan
2.) Apres%s Se&# Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
#.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
#.'.# Men+eritakan kar!a sendiri se+ara lisan
#.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan
1M. : .reati$ dan -n"vasi, .eusahawanan
9 Membentuk dan Membuat
0inaan
Tema: Alam 0enda
Tajuk: 0aju .emeja
Aktiviti: :rigami
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan:
rupa, bentuk, warna, dan imbangan!ang
terdapat pada "bjek buatan manusia dan
kar!a seni dalam penghasilan "rigami .
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan
"rigami.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan "rigami.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni
visual.
'.1 Perseps Es!e!"# Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
%.1.1 (nsur 3eni
%.1.1.1 Rupa * ge"metri
%.1.1.# 0entuk * k"nkrit
%.1.1.% ,arna * primer dan sekunder
%.1.# Prinsip rekaan
%.1.#.1 -mbangan * simetri
'.2 Ap$"%s Se& #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi
penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
%.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis/jenis media
%.#.1.1 Alat * (tiada
%.#.1.# 0ahan * kertas A' berwarna, gam, dan magic pen
%.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr"ses dalam
penghasilan binaan.
%.#.#.1 Teknik * lipatan

6
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
'.' E"spres Kre%!( #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan
kar!a seni #6 dan %6.
%.%.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se+ara kreati$
%.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan
kar!a
%.%.% Menghasilkan kar!a menggunakan bahasa seni visual
'.) Apres%s Se&# Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
%.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan.
%.'.# Men+eritakan kar!a sendiri se+ara lisan.
%.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan.
1M. : .reativiti dan -n"vasi, .eusahawanan
; Mengenal .ra$ Tradisi"nal
Tema: Alam 3emulajadi
Tajuk: An!aman Mata 0ilis
Aktiviti: Lukisan
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan:
garisan , rupa, jalinan, warna, k"ntra, dan
imbangan !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dan kar!a seni dalam
penghasilan an!aman kelarai.
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan
an!aman.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan an!aman.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni, dan buda!a.
).1 Perseps Es!e!"# Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
'.1.1 (nsur seni
'.1.1.1 )arisan * lurus dan selari
'.1.1.# Rupa * ge"metri
'.1.1.% 5alinan * tampak dan sentuh
'.1.1.' ,arna * primer
'.1.# Prinsip rekaan
).2 Ap$"%s Se& #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi
penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
'.#.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam
menghasilkan kar!a seni
'.#.# Mengenal dan men!atakan jenis/jenis media
'.#.#.1 Alat * Tiada
'.#.#.# 0ahan * kertas A' berpetak
'.#.% Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a
'.#.%.1 Teknik * Mewarna kelarai
).' E"spres Kre%!( #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
ke$ahaman, dan kemahiran berbahasa seni visual dalam menghasilkan
kar!a seni #6.
'.%.1 Murid b"leh mengaplikasikan pengetahuan, ke$ahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni #6
'.%.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan se+ara kreati$
'.%.1.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan
kar!a seni.
'.%.# Memahami teknik dalam penghasilan kra$
7
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
).) Apres%s Se& #Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
'.1 Mempamerkan kar!a seni !ang dihasilkan
'.# Men+eritakan kar!a seni sendiri se+ara lisan atau bertulis
'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan
1M. : .reativiti dan -n"vasi, TM.
< Menggambar
Tema: Alam 3emulajadi
Tajuk : 5ambangan 0unga
Aktiviti : 2apan
1. 0ahasa seni visual !ang terdapat pada
alam +iptaan Tuhan, "bjek buatan
manusia, dan kar!a seni (unsur seni dan
prinsip rekaan: garisan, rupa, jalinan, dan
harm"ni !ang terdapat pada "bjek buatan
manusia dan kar!a seni dalam
penghasilan lukisan menggunakan teknik
+apan.
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan
lukisan.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan lukisan.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni, dan buda!a.
1.1 Perseps Es!e!" #Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
1.1.1 (nsur seni
1.1.1.1 )arisan * lurus dan melengkung
1.1.1.# Rupa * "rganik
1.1.1.% 5alinan * tampak
1.1.# Prinsip rekaan
1.1.#.1 4arm"ni * (bentuk, rupa, dan warna
1.2 Ap$"%s Se&# Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa
seni visual dalam menghasilkan kar!a seni.
1.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis/jenis media
1.1.#.1 Alat * palet, berus warna
1.1.#.# 0ahan * kertas lukisan, bahan 3emula jadi ($l"ra, warna air,
warna p"ster atau tempera
1.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a
1.#.#.1 Teknik * +apan (basah atas kering
1.' E"spres Kre%!( #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan
kar!a seni.
1.%.1 Memilih dan memanipulasi bahan se+ara kreati$
1.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan
kar!a
1.) Apres%s Se&# Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
1.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
1.'.# Men+eritakan kar!a sendiri se+ara lisan
1.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan
1M. : .reativiti dan -n"vasi
1= Membuat 2"rak dan Rekaan
Tema : Alam 0enda
Tajuk : Pembalut 4adiah
Aktiviti : Titisan
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual ( unsur seni dan prinsip rekaan:
warna, jalinan, ritma, dan pergerakan,
serta imbangan !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dan kar!a seni dalam
2.1 Perseps Es!e!" #Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
#.1.1 (nsur seni
#.1.1.1 ,arna * primer dan sekunder
#.1.1.# 5alinan * tampak
8
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
penghasilan +"rak menggunakan teknik
titisan.
#. Aplikasi pengetahuan, ke$ahaman dan
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan
+"rak.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan +"rak.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual.
#.1.# Prinsip rekaan
1.#.1.1 -mbangan * warna
1.#.1.# Ritma dan pergerakan * rawak
2.2 Ap$"%s Se& #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa
seni visual dalam menghasilkan kar!a seni.
#.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis/jenis media
#.#.1.1 Alat * berus dan palet
#.#.1.# 0ahan * kertas lukisan dan warna air atau warna p"ster atau
tempera
#.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a
#.#.#.1 Teknik * titisan (+"rak tidak teran+ang
2.' E"spres Kre%!( #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan
kar!a seni.
#.%.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se+ara kreati$
#.%.# Menghasilkan +"rak teknik titisan
2.) Apres%s Se& #Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
#.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
#.'.# Men+eritakan kar!a sendiri se+ara lisan
#.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan
1M. : .reativiti dan -n"vasi, .eusahawanan
11/1# Membentuk dan Membuat
0inaan
Tema: Alam 0enda
Tajuk: .apal 3elam
Aktiviti : M"del
1. Persepsi dan permahaman bahasa
seni visual (unsur seni dan prinsip
rekaan !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dan kar!a seni.
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi
penentuan media dan teknik dalam
aktiviti seni.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan kar!a.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni, dan buda!a.
%.1 Perseps Es!e!" : Murid dapat mengenal, menamakan,
dan memahami bahasa seni visual !ang terdapat pada kar!a seni.
%.1.1 (nsur 3eni
%.1.1.1 Rupa * ge"metri
%.1.1.# 0entuk * %6 > k"nkrit ?
%.1.1.% ,arna * Primer
%.1.# Prinsip Rekaan
%.1.#.1 -mbangan * 3emetri
%.# Ap$"%s Se& : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni.
%.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis/jenis media.
%.#.1.1 Alatan * )unting, Pisau
%.#.1.# 0ahan * 0"t"l Plastik, )am P@A, Masking Tape, 6"uble
3ided Tape, 3urat .habar,2at Pelaka
%.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr"ses dalam
penghasilan binaan
%.#.#.1 Teknik * Membina dan Membentuk

9
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
'.' E"spres Kre%!(# Murid dapat menghasilkan pengetahuan,
ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan
kar!a seni.
%.%.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se+ara .reati$
%.%.# Menggunakan unsur seni dalam penghasilan kar!a
%.%.% Menghasilkan kar!a menggunakan bahasa seni visual
'.) Apres%s Se& #Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
%.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
%.'.# Men+eritakan kar!a sendiri se+ara lisan
%.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan
1M. : .reativiti dan -n"vasi
1%/1' Mengenal .ra$ Tradisi"nal
Tema: Alam 3emulajadi
Tajuk: An!aman .elarai
Aktiviti: An!aman
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan:
garisan , rupa, jalinan, warna, k"ntra, dan
imbangan !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dan kar!a seni dalam
penghasilan an!aman kelarai.
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan
an!aman.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan an!aman.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni, dan buda!a.
).1 Perseps Es!e!"# Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
'.1.1 (nsur seni
'.1.1.1 )arisan * lurus dan selari
'.1.1.# Rupa * ge"metri
'.1.1.% 5alinan * tampak dan sentuh
'.1.1.' ,arna * primer
'.1.# Prinsip rekaan
'.1.#.1 Ritma dan pergerakan * ritma biasa
).2 Ap$"%s Se& #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi
penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
'.#.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam
menghasilkan kar!a seni
'.#.# Mengenal dan men!atakan jenis/jenis media
'.#.#.1 Alat * gunting
'.#.#.# 0ahan * dua helai kertas A' berlainan warna dan gam
'.#.% Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a
'.#.%.1 Teknik * an!aman kelarai
).' E"spres Kre%!( #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
ke$ahaman, dan kemahiran berbahasa seni visual dalam menghasilkan
kar!a seni %6.
'.%.1 Murid b"leh mengaplikasikan pengetahuan, ke$ahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni %6.
'.%.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan se+ara kreati$
'.%.1.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan
kar!a
'.%.# Memahami teknik dalam penghasilan kra$
10
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
'.%.#.1 Teknik * an!aman kelarai
).) Apres%s Se& #Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
'.1 Mempamerkan kar!a seni !ang dihasilkan
'.# Men+eritakan kar!a seni sendiri se+ara lisan atau bertulis
'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan
1M. : .reativiti dan -n"vasi, .eusahawanan
17 Menggambar
Tema: Alam 0enda
Tajuk: Rumahku
Aktiviti : ."laj
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan:
rupa, warna, harm"ni, dan kesatuan !ang
terdapat pada "bjek buatan manusia dan
kar!a seni dalam penghasilan lukisan
menggunakan teknik k"laj.
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan
lukisan.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan lukisan.
'. Apresiasi terhadap kar!a seni dan rakan
berpandukan bahasa seni visual, sejarah
seni, dan buda!a.
1.1 Perseps Es!e!"# Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
1.1.1 (nsur seni
1.1.1.1 Rupa * ge"metri
1.1.1.# ,arna * bebas
1.1.# Prinsip rekaan
1.1.#.1 4arm"ni * rupa, bentuk, dan warna
1.2 Ap$"%s Se&# Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa
seni visual dalam menghasilkan kar!a seni.
1.1.# Mengenal dan men!atakan jenis/jenis media
1.#.1.1 Alat * gunting
1.#.1.# 0ahan * kertas lukisan, kertas warna, dan gam
1.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a
1.#.#.1 Teknik * k"laj
1.' E"spres Kre%!( #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan
kar!a seni.
1.%.1 Memilih dan memanipulasi bahan se+ara kreati$
1.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan
kar!a
1.) Apres%s Se&# Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
1.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
1.'.# Men+eritakan kar!a sendiri se+ara lisan
1.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan
1M. : .reativiti dan -n"vasi
11
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
18 Membuat 2"rak dan Rekaan
Tema: Alam 0enda
Tajuk: 2"rak M"ti$ 4uru$
Aktiviti : Lukisan
Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan:
rupa, warna, garisan, k"ntra, dan
imbangan !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dan kar!a seni dalam
penghasilan +"rak menggunakan teknik
lukisan.
#. Aplikasi pengetahuan, ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan
+"rak.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan +"rak.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni, dan buda!a.
2.1 Perseps Es!e!"# Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
#.1.1 (nsur seni
#.1.1.1 )arisan * bersilang
#.1.1.# Rupa * ge"metri
#.1.1.% ,arna * primer dan sekunder
#.1.# Prinsip rekaan
#.1.#.1 ."ntra * warna
#.1.#.# -mbangan * bentuk
2.2 Ap$"%s Se& #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa
seni visual dalam menghasilkan kar!a seni.
#.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis/jenis media
#.#.1.1 Alat * (tiada
#.#.1.# 0ahan * kertas lukisan,kra!"n atau "il pastel
#.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a.
#.#.#.1 Teknik * lukisan (+"rak teran+ang
2.' E"spres Kre%!( #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
ke$ahaman, dan k kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan
kar!a seni.
#.%.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se+ara kreati$
#.%.# Menghasilkan +"rak teknik lukisan
2.) Apres%s Se& #Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. #.'.1 Mempamerkan
kar!a !ang dihasilkan
#.'.# Men+eritakan kar!a sendiri se+ara lisan
#.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan
1M. : .reativiti dan -n"vasi
19 Membentuk dan Membuat
0inaan
Tema: Alam 3emulajadi
Tajuk: .enderaan( 4aiwan
.esa!angan
Aktiviti:M"del
1. Persepsi dan permahaman
bahasa seni visual (unsur seni
dan prinsip rekaan !ang terdapat
pada "bjek buatan manusia dan
kar!a seni.
#. Aplikasi pengetahuan dan
ke$ahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam aktiviti seni.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi
'.1 Perseps Es!e!"# Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
%.1.1 (nsur 3eni %.1.1.1 Rupa * ge"metri
%.1.1.# 0entuk * %6 (k"nkrit
%.1.1.% ,arna * primer dan sekunder
%.1.# Prinsip rekaan
%.1.#.1 -mbangan * semetri
'.2 Ap$"%s Se&# Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa
seni visual dalam menghasilkan kar!a seni.
%.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis/jenis media.
%.#.1.1 Alat * gunting
%.#.1.# 0ahan * kertas warna, gam, k"tak dan magic pen
12
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
dalam penghasilan kar!a.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
buda!a.
%.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam
penghasilan binaan
%.#.#.1 Teknik * membentuk
'.' E"spres Kre%!(# Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan
kar!a seni.
%.%.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se+ara kreati$
%.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan
kar!a
%.%.% Menghasilkan kar!a menggunakan bahasa seni visual
'.) Apres%s Se&# Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
%.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
%.'.# Men+eritakan kar!a sendiri se+ara lisan
%.'.% Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain
%.'.' Menghargai kar!a sendiri dan rakan
1M. : .reativiti dan -n"vasi
1; Mengenal .ra$ Tradisi"nal
Tema:Alat Permainan
Tajuk:,au
Aktiviti:Lipatan dan
)untingan
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan:
garisan , rupa, jalinan, warna, k"ntra, dan
imbangan !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dan kar!a seni dalam
penghasilan wau dengan mewarna.
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan wau.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan wau.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni, dan buda!a.
).1 Perseps Es!e!" #Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
'.1.1 (nsur seni
'.1.1.1 )arisan * melengkung
'.1.1.# Rupa * "rganik dan ge"metri
'.1.1.% 5alinan * tampak
'.1.1.' ,arna * primer
'.1.# Prinsip rekaan
'.1.#.1 ."ntra * warna
'.1.#.# -mbangan * simetri
).2 Ap$"%s Se&# Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi
penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
'.#.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam
menghasilkan kar!a seni
'.#.# Mengenal dan men!atakan jenis/jenis media
'.#.#.1 Alat * gunting
'.#.#.# 0ahan * lakaran la!ang/la!ang pada kertas A' , kra!"n, dan
bahan gentian,gam ,lidi
'.#.% Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a.
'.#.%.1 Teknik * lukisan
).' E"spres Kre%!( #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan
kar!a seni #6 dan %6.
13
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
'.%.1 Mengaplikasi pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan kar!a seni #6
'.%.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan se+ara kreati$
'.%.1.# Menghasilkan kar!a seni berdasarkan peran+angan pr"ses kerja
).) Apres%s Se&# Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
'.'.1 Mempamerkan kar!a seni !ang dihasilkan.
'.'.# Men+eritakan kar!a seni sendiri se+ara lisan atau bertulis.
'.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan.
1M. : .reati$ dan -n"vasi, .eusahawanan, TM.
1< Menggambar
Tema: Alam 3emula jadi
Tajuk: 0uah/buahan
Aktiviti: ."laj
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan:
rupa, warna, harm"ni, dan kesatuan !ang
terdapat pada "bjek buatan manusia dan
kar!a seni dalam penghasilan lukisan
menggunakan teknik k"laj.
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan
lukisan.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan lukisan.
'. Apresiasi terhadap kar!a seni dan rakan
berpandukan bahasa seni visual, sejarah
seni, dan buda!a.
1.1 Perseps Es!e!"# Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
1.1.1 (nsur seni
1.1.1.1 Rupa * "rganik dan ge"metri
1.1.1.# ,arna * bebas
1.1.# Prinsip rekaan
1.1.#.1 4arm"ni * rupa, bentuk, dan warna
1.1.#.# .esatuan * pelbagai unsur alam semula jadi
1.2 Ap$"%s Se&# Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa
seni visual dalam menghasilkan kar!a seni.
1.1.# Mengenal dan men!atakan jenis/jenis media
1.#.1.1 Alat * gunting
1.#.1.# 0ahan * kertas lukisan, kertas warna, dan gam
1.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a
1.#.#.1 Teknik * k"laj
1.' E"spres Kre%!( #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan
kar!a seni.
1.%.1 Memilih dan memanipulasi bahan se+ara kreati$
1.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan
kar!a
1.) Apres%s Se&# Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
1.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
1.'.# Men+eritakan kar!a sendiri se+ara lisan
1.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan
1M. : .reativiti dan -n"vasi, TM.
14
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
#= Membuat 2"rak dan Rekaan
Tema: Alam 3emulajadi
Tajuk: Alas Pinggan
Aktiviti:Lukisan
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual ( unsur seni dan prinsip rekaan:
warna, jalinan, ritma, dan pergerakan,
serta imbangan !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dan kar!a seni dalam
penghasilan +"rak menggunakan teknik
lukisan.
#. Aplikasi pengetahuan, ke$ahaman dan
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan
+"rak.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan +"rak.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni.
2.1 Perseps Es!e!" #Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
#.1.1 (nsur seni
#.1.1.1 ,arna * primer dan sekunder
#.1.1.# 5alinan * tampak
#.1.# Prinsip rekaan
1.#.1.1 -mbangan * warna
1.#.1.# Ritma dan pergerakan * rawak
2.2 Ap$"%s Se& #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa
seni visual dalam menghasilkan kar!a seni.
#.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis/jenis media
#.#.1.1 Alat * tiada
#.#.1.# 0ahan * kertas lukisan dan pensel warna atau kra!"n
#.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a
#.#.#.1 Teknik * lukisan (+"rak teran+ang
2.' E"spres Kre%!( #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan
kar!a seni.
#.%.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se+ara kreati$
#.%.# Menghasilkan lukisan +"rak teran+ang.
2.) Apres%s Se& #Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
#.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
#.'.# Men+eritakan kar!a sendiri se+ara lisan
#.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan
1M. : .reativiti dan -n"vasi, .eusahawanan
#1
Membentuk dan Membuat
0inaan
Tema: Alam 0enda
Tajuk: .apal Terbang
.ertas
Aktiviti::rigami
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan:
rupa, bentuk, warna, dan imbangan!ang
terdapat pada "bjek buatan manusia dan
kar!a seni dalam penghasilan "rigami
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan
"rigami.
'.1 Perseps Es!e!"# Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
%.1.1 (nsur 3eni
%.1.1.1 Rupa * ge"metri
%.1.1.# 0entuk * k"nkrit
%.1.# Prinsip rekaan
%.1.#.1 -mbangan * simetri
'.2 Ap$"%s Se& #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi
penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
%.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis/jenis media
%.#.1.1 Alat * (tiada
%.#.1.# 0ahan * kertas A' berwarna, gam, dan magic pen
15
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan "rigami.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni
visual, sejarah
%.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr"ses dalam
penghasilan binaan.
%.#.#.1 Teknik * lipatan
'.' E"spres Kre%!( #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan
kar!a seni #6 dan %6.
%.%.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se+ara kreati$
%.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan
kar!a
%.%.% Menghasilkan kar!a menggunakan bahasa seni visual
'.) Apres%s Se&# Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
%.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan.
%.'.# Men+eritakan kar!a sendiri se+ara lisan.
%.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan.
1M. : .reativiti dan -n"vasi, .eusahawanan
## Mengenal .ra$ Tradisi"nal
Tema:Permainan
Tradisi"nal
Tajuk:,au
Aktiviti:3tensilan
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan:
garisan , rupa, jalinan, warna, k"ntra, dan
imbangan !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dan kar!a seni dalam
penghasilan wau dengan mewarna.
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan wau.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan wau.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni, dan buda!a.
).1 Perseps Es!e!" #Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
'.1.1 (nsur seni
'.1.1.1 )arisan * melengkung
'.1.1.# Rupa * "rganik dan ge"metri
'.1.1.% 5alinan * tampak
'.1.1.' ,arna * primer
'.1.# Prinsip rekaan
'.1.#.1 ."ntra * warna
'.1.#.# -mbangan * simetri
).2 Ap$"%s Se&# Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi
penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
'.#.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam
menghasilkan kar!a seni
'.#.# Mengenal dan men!atakan jenis/jenis media
'.#.#.1 Alat * gunting
'.#.#.# 0ahan * lakaran wau pada kertas A' , kra!"n, dan bahan
gentian,gam ,lidi
'.#.% Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a.
'.#.%.1 Teknik * lukisan
).' E"spres Kre%!( #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan
kar!a seni #6 dan %6.
'.%.1 Mengaplikasi pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa
16
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
seni visual dalam menghasilkan kar!a seni #6
'.%.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan se+ara kreati$
'.%.1.# Menghasilkan kar!a seni berdasarkan peran+angan pr"ses kerja
).) Apres%s Se&# Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
'.'.1 Mempamerkan kar!a seni !ang dihasilkan.
'.'.# Men+eritakan kar!a seni sendiri se+ara lisan atau bertulis.
'.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan.
1M. : .reati$ dan -n"vasi, .eusahawanan, TM.
#% Menggambar
Tema:Alam 3emulajadi
Tajuk:A!am
Aktiviti:2apan 5ari
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan :
garisan, rupa, warna, imbangan dan
kepelbagaian !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dan kar!a seni dalam
penghasilan lukisan.
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan
lukisan.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan lukisan.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni, dan buda!a.
1.1 Perseps Es!e!" #Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
1.1.1 (nsur seni
1.1.1.1 )arisan * lurus dan melengkung (untuk lakaran
1.1.1.# Rupa * "rganik dan ge"metri
1.1.1.% ,arna * primer dan sekunder
1.1.# Prinsip rekaan
1.1.#.1 4arm"ni * warna, bentuk, rupa
1.1.#.# .esatuan * pelbagai unsur alam semula jadi
1.2 Ap$"%s Se& #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa
seni visual dalam menghasilkan kar!a seni.
1.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis/jenis media
1.#.1.1 Alat * berus warna, palet, dan surat khabar lama
1.#.1.# 0ahan * kertas lukisan dan warna air atau warna p"ster atau
tempera
1.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a
1.#.#.1 Teknik * +atan (basah atas kering
1.' E"spres Kre%!(# Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan
kar!a seni.
1.%.1 Memilih dan memanipulasi bahan se+ara kreati$
1.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan
kar!a
1.) Apres%s Se& #Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
1.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
1.'.# Men+eritakan kar!a sendiri se+ara lisan
1.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan
1M. : .reativiti dan -n"vasi
17
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
#' Membentuk dan Membuat
0inaan
Tema: Alam 0enda
Tajuk:Aail .ertas
Aktiviti:0inaan Mudah
1. Persepsi dan permahaman
bahasa seni visual (unsur seni
dan prinsip rekaan !ang terdapat
pada "bjek buatan manusia dan
kar!a seni.
#. Aplikasi pengetahuan dan
ke$ahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam aktiviti seni.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi
dalam penghasilan kar!a.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
buda!a.
'.1 Perseps Es!e!"# Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
%.1.1 (nsur 3eni
%.1.1.1 Rupa * ge"metri
%.1.1.# 0entuk * k"nkrit
%.1.1.% ,arna * primer dan sekunder
%.1.# Prinsip rekaan
%.1.#.1 -mbangan * simetri
'.2 Ap$"%s Se& #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi
penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
%.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis/jenis media
%.#.1.1 Alat * (tiada
%.#.1.# 0ahan * kertas A' berwarna, gam, dan magic pen
%.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr"ses dalam
penghasilan binaan.
%.#.#.1 Teknik * lipatan
'.' E"spres Kre%!( #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan
kar!a seni #6 dan %6.
%.%.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se+ara kreati$
%.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan
kar!a
%.%.% Menghasilkan kar!a menggunakan bahasa seni visual
'.) Apres%s Se&# Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
%.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan.
%.'.# Men+eritakan kar!a sendiri se+ara lisan.
%.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan.
1M. : .reativiti dan -n"vasi, .eusahawanan
#7 Membuat 2"rak 6an Rekaan
Tema: Alam 3emulajadi
Tajuk: 4iasan Aail
Aktiviti:Lukisan
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual ( unsur seni dan prinsip rekaan:
warna, jalinan, ritma, dan pergerakan,
serta imbangan !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dan kar!a seni dalam
penghasilan +"rak menggunakan teknik
titisan.
. 2.1 Perseps Es!e!" #Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
#.1.1 (nsur seni
#.1.1.1 ,arna * primer dan sekunder
#.1.1.# 5alinan * tampak
#.1.# Prinsip rekaan
1.#.1.1 -mbangan * warna
1.#.1.# Ritma dan pergerakan * rawak
18
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
#. Aplikasi pengetahuan, ke$ahaman dan
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan
+"rak.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan +"rak.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni,
2.2 Ap$"%s Se& #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa
seni visual dalam menghasilkan kar!a seni.
#.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis/jenis media
#.#.1.1 Alat * tiada
#.#.1.# 0ahan * kertas lukisan dan pensel warna atau kra!"n
#.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a
#.#.#.1 Teknik * lukisan (+"rak teran+ang
2.' E"spres Kre%!( #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan
kar!a seni.
#.%.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se+ara kreati$
#.%.# Menghasilkan +"rak teknik lukisan
2.) Apres%s Se& #Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
#.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
#.'.# Men+eritakan kar!a sendiri se+ara lisan
#.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan
1M. : .reativiti dan -n"vasi, .eusahawanan
#8 dan #9 Mengenal .ra$ Tradisi"nal
Tema: Alam 3emula jadi
Tajuk:4iasan 6inding
Aktiviti: An!aman
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan:
garisan , rupa, jalinan, warna, k"ntra, dan
imbangan !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dan kar!a seni dalam
penghasilan la!ang/la!ang dengan
mewarna.
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan
la!ang/la!ang.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan la!ang/la!ang.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni, dan buda!a.
).1 Perseps Es!e!" #Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
'.1.1 (nsur seni
'.1.1.1 )arisan * melengkung
'.1.1.# Rupa * "rganik dan ge"metri
'.1.1.% 5alinan * tampak
'.1.1.' ,arna * primer
'.1.# Prinsip rekaan
'.1.#.1 ."ntra * warna
'.1.#.# -mbangan * simetri
).2 Ap$"%s Se&# Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi
penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
'.#.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam
menghasilkan kar!a seni
'.#.# Mengenal dan men!atakan jenis/jenis media
'.#.#.1 Alat * gunting
'.#.#.# 0ahan * lakaran la!ang/la!ang pada kertas A' , kra!"n, dan
bahan gentian,gam ,lidi
'.#.% Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a.
'.#.%.1 Teknik * lukisan
19
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
).' E"spres Kre%!( #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan
kar!a seni #6 dan %6.
'.%.1 Mengaplikasi pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan kar!a seni #6
'.%.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan se+ara kreati$
'.%.1.# Menghasilkan kar!a seni berdasarkan peran+angan pr"ses kerja
).) Apres%s Se&# Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
'.'.1 Mempamerkan kar!a seni !ang dihasilkan.
'.'.# Men+eritakan kar!a seni sendiri se+ara lisan atau bertulis.
'.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan.
1M. : .reati$ dan -n"vasi, .eusahawanan, TM.
#; Menggambar
Tema:Alam 3emula jadi
Tajuk:4idupan Laut
Aktiviti:."laj
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan :
garisan, rupa, warna, imbangan dan
kepelbagaian !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dan kar!a seni dalam
penghasilan lukisan.
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan
lukisan.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan lukisan.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni, dan buda!a.
1.1 Perseps Es!e!" #Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
1.1.1 (nsur seni
1.1.1.1 )arisan * lurus dan melengkung (untuk lakaran
1.1.1.# Rupa * "rganik dan ge"metri
1.1.1.% ,arna * primer dan sekunder
1.1.# Prinsip rekaan
1.1.#.1 4arm"ni * warna, bentuk, rupa
1.1.#.# .esatuan * pelbagai unsur alam semula jadi
1.2 Ap$"%s Se& #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa
seni visual dalam menghasilkan kar!a seni.
1.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis/jenis media
1.#.1.1 Alat * berus warna, palet, dan surat khabar lama
1.#.1.# 0ahan * kertas lukisan dan warna air atau warna p"ster atau
tempera
1.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a
1.#.#.1 Teknik * +atan (basah atas kering
1.' E"spres Kre%!(# Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan
kar!a seni.
1.%.1 Memilih dan memanipulasi bahan se+ara kreati$
1.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan
kar!a
1.) Apres%s Se& #Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
1.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
1.'.# Men+eritakan kar!a sendiri se+ara lisan
20
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
1.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan
1M. : .reativiti dan -n"vasi
#< Membuat 2"rak dan Rekaan
Tema:Alam 3emula jadi
Tajuk:.ad (+apan
Aktiviti:Per+ikan
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual ( unsur seni dan prinsip rekaan:
warna, jalinan, ritma, dan pergerakan,
serta imbangan !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dan kar!a seni dalam
penghasilan +"rak menggunakan teknik
titisan.
#. Aplikasi pengetahuan, ke$ahaman dan
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan
teknik dalam penghasilan +"rak.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan +"rak.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni,
.
2.1 Perseps Es!e!" #Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
#.1.1 (nsur seni
#.1.1.1 ,arna * primer dan sekunder
#.1.1.# 5alinan * tampak
#.1.# Prinsip rekaan
1.#.1.1 -mbangan * warna
1.#.1.# Ritma dan pergerakan * rawak
2.2 Ap$"%s Se& #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa
seni visual dalam menghasilkan kar!a seni.
#.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis/jenis media
#.#.1.1 Alat * tiada
#.#.1.# 0ahan * kertas lukisan dan pensel warna atau kra!"n
#.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a
#.#.#.1 Teknik * lukisan (+"rak teran+ang
2.' E"spres Kre%!( #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan
kar!a seni.
#.%.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se+ara kreati$
#.%.# Menghasilkan +"rak teknik lukisan
2.) Apres%s Se& #Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
#.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
#.'.# Men+eritakan kar!a sendiri se+ara lisan
#.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan
1M. : .reativiti dan -n"vasi, .eusahawanan
.
%= Membentuk dan Membuat
0inaan
Tema:Alam 0enda
Tajuk:6"mpet .ertas
Aktiviti::rigami
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan:
rupa, bentuk, warna, dan imbangan!ang
terdapat pada "bjek buatan manusia dan
kar!a seni dalam penghasilan "rigami
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan
"rigami.
'.1 Perseps Es!e!"# Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
%.1.1 (nsur 3eni
%.1.1.1 Rupa * ge"metri
%.1.1.# 0entuk * k"nkrit
%.1.1.% ,arna * primer dan sekunder
%.1.# Prinsip rekaan
%.1.#.1 -mbangan * simetri
'.2 Ap$"%s Se& #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi
21
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan "rigami.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni
visual.
penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
%.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis/jenis media
%.#.1.1 Alat * (tiada
%.#.1.# 0ahan * kertas A' berwarna, gam, dan magic pen
%.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr"ses dalam
penghasilan binaan.
%.#.#.1 Teknik * lipatan
'.' E"spres Kre%!( #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan
kar!a seni #6 dan %6.
%.%.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se+ara kreati$
%.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan
kar!a
%.%.% Menghasilkan kar!a menggunakan bahasa seni visual
'.) Apres%s Se&# Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
%.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan.
%.'.# Men+eritakan kar!a sendiri se+ara lisan.
%.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan.
1M. : .reativiti dan -n"vasi, .eusahawanan
%1 Mengenal .ra$ Tradisi"nal
Tema:Alam 3emula jadi
Tajuk:Tudung 3aji
Aktiviti:Mengan!am dan
Membentuk
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan:
garisan , rupa, jalinan, warna, k"ntra, dan
imbangan !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dalam menghasilkan
tudung saji.
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan
tudung saji.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan tudung saji.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni, dan buda!a.
).1 Perseps Es!e!" #Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
'.1.1 (nsur seni
'.1.1.1 )arisan * lurus
'.1.1.# Rupa * ge"metri
'.1.1.% 5alinan * tampak
'.1.1.' ,arna * primer
'.1.# Prinsip rekaan
'.1.#.1 ."ntra * warna
'.1.#.# -mbangan * simetri
).2 Ap$"%s Se&# Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi
penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
'.#.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam
menghasilkan kar!a seni
'.#.# Mengenal dan men!atakan jenis/jenis media
'.#.#.1 Alat * gunting
'.#.#.# 0ahan * kertas A' atau kertas lukisan , kra!"n, dan bahan
gentian,gam
'.#.% Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a.
'.#.%.1 Teknik * an!aman dan membentuk
22
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
).' E"spres Kre%!( #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan
kar!a seni %6.
'.%.1 Mengaplikasi pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan kar!a seni %6
'.%.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan se+ara kreati$
'.%.1.# Menghasilkan kar!a seni berdasarkan peran+angan pr"ses kerja
).) Apres%s Se&# Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
'.'.1 Mempamerkan kar!a seni !ang dihasilkan.
'.'.# Men+eritakan kar!a seni sendiri se+ara lisan atau bertulis.
'.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan.
1M. : .reati$ dan -n"vasi, .eusahawanan, TM.
%# Menggambar
Tema:Alam 3emula jadi
Tajuk:Rama/rama
Aktiviti:2atan
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan :
garisan, rupa, warna, imbangan dan
kepelbagaian !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dan kar!a seni dalam
penghasilan +atan.
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan
+atan.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan +atan.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni, dan buda!a.
1.1 Perseps Es!e!" #Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
1.1.1 (nsur seni
1.1.1.1 )arisan * lurus dan melengkung (untuk lakaran
1.1.1.# Rupa * "rganik dan ge"metri
1.1.1.% ,arna * primer dan sekunder
1.1.# Prinsip rekaan
1.1.#.1 4arm"ni * warna, bentuk, rupa
1.1.#.# .esatuan * pelbagai unsur alam semula jadi
1.2 Ap$"%s Se& #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa
seni visual dalam menghasilkan kar!a seni.
1.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis/jenis media
1.#.1.1 Alat * berus warna, palet, dan surat khabar lama
1.#.1.# 0ahan * kertas lukisan dan warna air atau warna p"ster atau
tempera
1.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a
1.#.#.1 Teknik * +atan (basah atas kering
1.' E"spres Kre%!(# Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan
kar!a seni.
1.%.1 Memilih dan memanipulasi bahan se+ara kreati$
1.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan
kar!a
1.) Apres%s Se& #Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
1.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
23
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
1.'.# Men+eritakan kar!a sendiri se+ara lisan
1.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan
1M. : .reativiti dan -n"vasi
%% Membuat 2"rak dan Rekaan
Tema:Alam 0enda
Tajuk:0entuk )e"metri
Aktiviti:3tensilan ( +"rak
teran+ang
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual ( unsur seni dan prinsip rekaan:
warna, jalinan, ritma, dan pergerakan,
serta imbangan !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dan kar!a seni dalam
penghasilan +"rak menggunakan teknik
stensilan.
#. Aplikasi pengetahuan, ke$ahaman dan
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan
+"rak.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan +"rak.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual.
2.1 Perseps Es!e!" #Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
#.1.1 (nsur seni
#.1.1.1 ,arna * primer dan sekunder
#.1.1.# 5alinan * tampak
#.1.# Prinsip rekaan
1.#.1.1 -mbangan * warna
1.#.1.# Ritma dan pergerakan * rawak
2.2 Ap$"%s Se& #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa
seni visual dalam menghasilkan kar!a seni.
#.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis/jenis media
#.#.1.1 Alat * magi+ shape atau templet kertas.
#.#.1.# 0ahan * kertas lukisan dan pensel warna atau +ra!"n
#.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a
#.#.#.1 Teknik * lukisan (+"rak teran+ang
2.' E"spres Kre%!( #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan
kar!a seni.
#.%.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se+ara kreati$
#.%.# Menghasilkan +"rak teknik lukisan
2.) Apres%s Se& #Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
#.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
#.'.# Men+eritakan kar!a sendiri se+ara lisan
#.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan
1M. : .reativiti dan -n"vasi, .eusahawanan
%' Membentuk dan Membuat
0inaan
Tema:Alam 0enda
Tajuk:0ekas Pensel
Aktiviti:M"del
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan:
rupa, bentuk, warna, dan imbangan!ang
terdapat pada "bjek buatan manusia dan
kar!a seni dalam penghasilan m"del.
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan
'.1 Perseps Es!e!"# Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
%.1.1 (nsur 3eni %.1.1.1 Rupa * m"del
%.1.1.# 0entuk * %6 (k"nkrit
%.1.1.% ,arna * primer dan sekunder
%.1.# Prinsip rekaan
%.1.#.1 -mbangan * semetri
'.2 Ap$"%s Se&# Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa
seni visual dalam menghasilkan kar!a seni.
24
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
m"del.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan m"del.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni
visual.
%.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis/jenis media.
%.#.1.1 Alat * gunting
%.#.1.# 0ahan * kertas warna, gam, k"tak dan magic pen
%.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam
penghasilan binaan
%.#.#.1 Teknik * membentuk
'.' E"spres Kre%!(# Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan
kar!a seni.
%.%.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se+ara kreati$
%.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan
kar!a
%.%.% Menghasilkan kar!a menggunakan bahasa seni visual
'.) Apres%s Se&# Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
%.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
%.'.# Men+eritakan kar!a sendiri se+ara lisan
%.'.% Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain
%.'.' Menghargai kar!a sendiri dan rakan
1M. : .reativiti dan -n"vasi
%7 Mengenal .ra$ Tradisi"nal
Tema:Alam 0enda
Tajuk: ,au
Aktiviti:Perisian )ra$ik
(Paint
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan:
garisan , rupa, jalinan, warna, k"ntra, dan
imbangan !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dan kar!a seni dalam
penghasilan wau menggunakan perisian
gra$ik.
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan wau.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan wau.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni, dan buda!a.
).1 Perseps Es!e!" #Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
'.1.1 (nsur seni
'.1.1.1 )arisan *lurus dan melengkung
'.1.1.# Rupa * ge"metri
'.1.1.% 5alinan * tampak
'.1.1.' ,arna * primer
'.1.# Prinsip rekaan
'.1.#.1 ."ntra * warna
'.1.#.# -mbangan * simetri
).2 Ap$"%s Se&# Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi
penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
'.#.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam
menghasilkan wau.
'.#.# Mengenal dan men!atakan jenis/jenis media
'.#.#.1 Alat * +"mputer( paint, printer
'.#.#.# 0ahan * kertas A'.
'.#.% Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a.
'.#.%.1 Teknik * Perisian )ra$ik(paint
25
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
).' E"spres Kre%!( #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan
kar!a seni #6.
'.%.1 Mengaplikasi pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan kar!a seni #6
'.%.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan se+ara kreati$
'.%.1.# Menghasilkan kar!a seni berdasarkan peran+angan pr"ses kerja
).) Apres%s Se&# Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
'.'.1 Mempamerkan kar!a seni !ang dihasilkan.
'.'.# Men+eritakan kar!a seni sendiri se+ara lisan atau bertulis.
'.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan.
1M. : .reati$ dan -n"vasi, .eusahawanan, TM.
%8 Mengggambar
Tema: Alam 3emula jadi
Tajuk: 4aiwan .esa!angan
Aktiviti:2atan
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan :
garisan, rupa, warna, imbangan dan
kepelbagaian !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dan kar!a seni dalam
penghasilan +atan.
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan
+atan.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan +atan.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni, dan buda!a.
1.1 Perseps Es!e!" #Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
1.1.1 (nsur seni
1.1.1.1 )arisan * lurus dan melengkung (untuk lakaran
1.1.1.# Rupa * "rganik dan ge"metri
1.1.1.% ,arna * primer dan sekunder
1.1.# Prinsip rekaan
1.1.#.1 4arm"ni * warna, bentuk, rupa
1.1.#.# .esatuan * pelbagai unsur alam semula jadi
1.2 Ap$"%s Se& #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa
seni visual dalam menghasilkan kar!a seni.
1.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis/jenis media
1.#.1.1 Alat * berus warna, palet, dan surat khabar
1.#.1.# 0ahan * kertas lukisan dan warna air atau
warna p"ster atau tempera
1.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
pr"ses dalam penghasilan kar!a
1.#.#.1 Teknik * +atan (basah atas kering
1.' E"spres Kre%!(# Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan
kar!a seni.
1.%.1 Memilih dan memanipulasi bahan se+ara kreati$
1.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan
kar!a
1.) Apres%s Se& #Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
1.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
1.'.# Men+eritakan kar!a sendiri se+ara lisan
26
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
1.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan
1M. : .reativiti dan -n"vasi
%9 Membuat 2"rak dan Rekaan
Tema:Alam 3emula jadi
Tajuk:-kan
Aktiviti:Lukisan ()"s"kan
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual ( unsur seni dan prinsip rekaan:
warna, jalinan, ritma, dan pergerakan,
serta imbangan !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dan kar!a seni dalam
penghasilan +"rak menggunakan teknik
g"s"kan.
#. Aplikasi pengetahuan, ke$ahaman dan
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan
teknik dalam penghasilan +"rak.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan +"rak.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual.
2.1 Perseps Es!e!" #Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
#.1.1 (nsur seni
#.1.1.1 ,arna * primer dan sekunder
#.1.1.# 5alinan * tampak
#.1.# Prinsip rekaan
1.#.1.1 -mbangan * warna
1.#.1.# Ritma dan pergerakan * rawak
2.2 Ap$"%s Se& #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa
seni visual dalam menghasilkan kar!a seni.
#.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis/jenis media
#.#.1.1 Alat * 6uit s!illing,Tapak kasut,atau permukaan !ang
mempun!ai jalinan.
#.#.1.# 0ahan * kertas lukisan dan pensel warna atau kra!"n
#.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a
#.#.#.1 Teknik * lukisan (+"rak teran+ang
2.' E"spres Kre%!( #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan
kar!a seni.
#.%.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se+ara kreati$
#.%.# Menghasilkan +"rak teknik lukisan
2.) Apres%s Se& #Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
#.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
#.'.# Men+eritakan kar!a sendiri se+ara lisan
#.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan
1M. : .reativiti dan -n"vasi, .eusahawanan
%;
Membentuk dan Membuat
0inaan
Tema:Alam 0enda
Tajuk:R"b"t
Aktiviti:M"del
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan:
rupa, bentuk, warna, dan imbangan!ang
terdapat pada "bjek buatan manusia dan
kar!a seni dalam penghasilan m"del
r"b"t.
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan
m"del r"b"t.
'.1 Perseps Es!e!"# Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
%.1.1 (nsur 3eni %.1.1.1 Rupa * ge"metri
%.1.1.# 0entuk * %6 (k"nkrit
%.1.1.% ,arna * primer dan sekunder
%.1.# Prinsip rekaan
%.1.#.1 -mbangan * semetri
'.2 Ap$"%s Se&# Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa
seni visual dalam menghasilkan kar!a seni.
%.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis/jenis media.
%.#.1.1 Alat * gunting
27
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan m"del r"b"t.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni
visual.
%.#.1.# 0ahan * kertas warna, gam, k"tak dan magic pen ,straw dan
bahan terbuang !ang sesuai.
%.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam
penghasilan binaan m"del r"b"t.
%.#.#.1 Teknik * membentuk
'.' E"spres Kre%!(# Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan
kar!a seni.
%.%.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se+ara kreati$
%.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan
kar!a
%.%.% Menghasilkan kar!a menggunakan bahasa seni visual
'.) Apres%s Se&# Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
%.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan
%.'.# Men+eritakan kar!a sendiri se+ara lisan
%.'.% Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain
%.'.' Menghargai kar!a sendiri dan rakan
1M. : .reativiti dan -n"vasi
%</'= Mengenal .ra$ Tradisi"nal
Tema:Alam 0enda
Tajuk: 4iasan dinding
Aktiviti: An!aman menggunakan
Perisian )ra$ik (paint
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual (unsur seni dan prinsip rekaan:
garisan , rupa, jalinan, warna, k"ntra, dan
imbangan !ang terdapat pada "bjek
buatan manusia dan kar!a seni dalam
penghasilan an!aman dengan Perisian
)ra$ik ( paint .
#. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman
bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam penghasilan
hiasan dinding menggunakan Perisian
)ra$ik.
%. Pen&ahiran idea melalui pelbagai
sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam
penghasilan kar!a seni.
'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni, dan buda!a.
).1 Perseps Es!e!" #Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni.
'.1.1 (nsur seni
'.1.1.1 )arisan * lurus
'.1.1.# Rupa * ge"metri
'.1.1.% 5alinan * tampak
'.1.1.' ,arna * primer
'.1.# Prinsip rekaan
'.1.#.1 ."ntra * warna
'.1.#.# -mbangan * simetri
).2 Ap$"%s Se&# Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi
penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
'.#.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam
menghasilkan kar!a seni
'.#.# Mengenal dan men!atakan jenis/jenis media
'.#.#.1 Alat * +"mputer, printer,mesin laminating.
'.#.#.# 0ahan * kertas A'.plastik luminasi,bingkai daripada kertas
m"unting berwarna.
'.#.% Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr"ses dalam
penghasilan kar!a.
'.#.%.1 Teknik * An!aman menggunakan Perisian )ra$ik.
28
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
).' E"spres Kre%!( #Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan,
ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan
kar!a seni #6 dan %6.
'.%.1 Mengaplikasi pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan kar!a seni #6
'.%.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan se+ara kreati$
'.%.1.# Menghasilkan kar!a seni berdasarkan peran+angan pr"ses kerja
).) Apres%s Se&# Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
'.'.1 Mempamerkan kar!a seni !ang dihasilkan.
'.'.# Men+eritakan kar!a seni sendiri se+ara lisan atau bertulis.
'.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan.
1M. : .reati$ dan -n"vasi, .eusahawanan,TM.
Nota: Masukkan ujian dan +uti/+uti mengikut takwim !ang ditetapkan.1M. !ang dimasukkan dalam RPT ini sekadar +adangan.)uru b"leh mengubah 1M. mengikut kesesuaian tajuk.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (CADANGAN)
29
TAHUN / MASA /
MATA PELAAJARAN
ISI PEMBELAJARAN IMPAK/CATATAN
1 21R-A
;.#= * <.#=
6(B-A 31B- @-3(AL
Tajuk : Rumah
0idang : Menggambar
Aktiviti : Lukisan
3tandard .andungan : 1, #, %, '
3tandard Pembelajaran : 1.1, 1.#, 1.%, 1.'
Aktiviti PCP :
1.Murid menamakan jenis/jenis garisan !ang ditunjukkan "leh guru
dan men!atakan jenis media !ang digunakan.
#. Murid men!atakan +ara membuat garisan.
%. Murid menghasilkan lukisan rumah (garisan dengan berpandukan
tunjuk +ara guru .
'. Murid mempamerkan hasil kar!aseni lukisan dan men+eritakan
hasil kar!a seni sendiri dan rakan.
ALATAN # Tiada
BAHAN # .ertas Lukisan,pensel #0, pensel
warna
BBM : 2"nt"h/+"nt"h garisan, gambar rumah
EMK# .reativiti dan in"vati$ *TM.
IMPAK #
30