Anda di halaman 1dari 11

Cara dan peranan guru dan murid dalam melaksanakan penghububungkaitan tersebut

dalam pengajaran dan pembelajaran.


Penghubungkaitan dan pautan di dalam mata pelajaran ini boleh disamakan dengan
program-program antara disiplin-disiplin yang terdapat di dalam mata pelajaran yang lain. Ia
boleh dilakukan dengan beberapa cara seperti menghubungkait pengetahuan dalam berbagai
mata pelajaran, Proses penghubungkaitan pengetahuan dalam berbagai mata pelajaran adalah
brfokuskan kepada matlamat terakhirnya. Untuk itu proses ini akan berbentuk satu lingkaran atau
bulatan dan antara setiap mata pelajaran itu saling berkait untuk mencapai satu matlamat. Selain
itu ialah menghubungkait kemahiran dalam berbagai mata pelajaran.Dengan adanya
penghubungkaitan kemahiran dalam berbagai mata pelajaran akan dapat mengubung kait sesuatu
yang dipelajari dengan keadaan kehidupan yang sebenar.
Penghubungkaitan ini berperanan sebagai satu strategi dan kaedah pendidikan untuk
membantu melahirkan pembelajaran dan persekitaran yang menyelitkan unsur-unsur sosial agar
dapat membentuk nilai murni sepeti menghormati, menggalakkan sikap kepimpinan yang terpuji,
berinisiatif dalam menjalankan tugasan yang diberi oleh guru dan bersikap inovasi dalam
melaksanakan satu-satu aktiviti dan kemahiran serta dapat merangsang setiap pelajar untuk
mencapai kecemerlangan dari segala sudut baik akademik mahu pun kokurikulum. Ia secara
tidak langsung akan mengaitkan mata pelajaran seperti sejarah, sains dan teknologi, kajian sosial,
bahasa dan fiikal dan pembangunan sosial, meletakkan keseluruhan kurikulum kedalam konteks
kehidupan yang sebenar.
Setiap pelajar berhak memperolehi pengalaman berasaskan pendidikan yang pelbagai
bentuk !alau pun mereka datang dari pelbagai latar belakang dan taraf sosio ekonomi yang
berbea dan mempunyai sebarang kekurangan. Untuk itu seni visual memainkan peranan yang
penting dalam pendidikan keseluruhan dan pembangunan minda pelajar. Sebagai seorang guru
peranan yang perlu dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran adalah untuk merancang
sesuatu pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih sistematik. Untuk mencapai matlamat ini,
guru perlulah merancang topik, objektif, isi, cara penyampaian dan penilaian yang bersesuaian
dengan kebolehan sedia ada serta minat pelajar.
Selain itu guru berperanan memberi motivasi kepada pelajar. "otivasi bermakna seni praktik
menggunakan insentif dan membangkitkan minat untuk tujuan membuatkan pelajar
menunjukkan prestasi dalam cara yang diingini.Pelajar adalah digalakkan untuk melibatkan diri
dengan sepenuhnya dalam segala aktiviti yang diadakan di sekolah tanpa ada sebarang
pengecualian. Dengan melibatkan diri secara aktif ianya secara tidak langsung dpat
mempertingkatkan konsep kendiri iaitu dapat membuat penilaian, pandangan, tanggapan dan
kepercayaan termasuk kekuatan dan kelemahan diri sendiri.
Pengukuhan merupakan satu cara guru untuk merangsang minda pelajar supaya akan
menyebabkan pembelajaran pelajar meningkat maju atau terdapat peningkatan dalam
tingkahlaku yang positif. Penyampaian pengukuhan ini juga dapat membentuk pelajar
memperolehi pelbagai pengalaman serta pengetahuan berdasarkan aktiviti-aktiviti yang
dirancangkan itu menarik dan mencabar mereka.
Salah satu contoh bidang mata pelajaran di sekolah rendah untuk digunakan dalam
pengajaran yang menggunakan pendekatan bertema ialah #
"ata Pelajaran # Sains $ahun %mpat
$ajuk # &.' (asic needs of Plants
$ema # Persekitaran pokok.
)adi murid akan diperkenalkan tentang pokok-pokok yang terdapat dalam ka!asan sekolah
dengan cara memba!a murid-murid mela!at ka!asan sekolah dan sebagainya. Selepas itu,
murid diminta melakukan pergerakan berkaitan dengan pokok diiringi muik yang dihasilkan
dengan pelbagai alat muik.
Pergerakan # *a+ ,ara dahan-dahan bergerak semasa angin bertiup,
*b+ "emungut daun-daun yang gugur pada aras yang berbea tinggi, rendah, berterbangan.
"uik # *a+ (unyi yang kuat --- pokok tumbang
*b+ (unyi yang lembut --- daun gugur,angin bertiup
Seni -isual # *a+ "e!arna dan menggambarkan perasaan seperti gembira,marah dengan
menggunakan sapuan berus dengan pelbagai !arna.
Pelajaran diteruskan dengan aktiviti-aktiviti lain seperti penerangan dalam kumpulan,
sumbangsaran tentang aktiviti yang telah dibuat. .esimpulan dari aktiviti-aktiviti itu secara tidak
langsung akan dapat membantu untuk mengesan bahagian-bahagian pokok *Sains+,
mengeluarkan sati urutan bunyi berkaitan dengan persekitaran *muik+,menunjukkan perasaan
melalui sapuan berus dengan !arna yang berbea-bea
*seni visual+ dan melakukan pergerakan lokomotor *pendidikan jasmani+
Perkara penting yang terdapat pada tema yang dipilih;
$ema Persekitaran # Pokok yang dipilih selain daripada mata pelajaran Sains, ia juga
boleh digunakan kepada semua matapelajaran. Dalam mata pelajaran matematik, pelajar boleh
menggunakan aktiviti mengira beberapa batang pokok dalam satu-satu tempat. "anakala dalam
matapelajaran muik, pelajar akan menyanyikan lagu pokok dan membuat pergerakan seperti
pokok bergoyang, pokok tumbang dan sebagainya. $ema Pokok ini juga berkaitan dengan
pengalaman dengan kehidupan diri pelajar. Ini akan memudahkan guru untuk membuat interaksi
dan aktiviti seni dalam pendidikan dapat dijalankan dengan berkesan. $ema Pokok juga
bersesuaian dengan keadaan situasi, masa dan peristi!a yang berlaku pada masa kini. Secara
tidak langsung dapat memudahkan pelajar membuat perkaitan antara perkara yang diajar dengan
kedaan situasi yang sebenar.
Penyediaan kemudahan untuk memperolehi bahan dan sumber yang akan digunakan
dalam proses pengajaran dan pembelajaran mudah didapati di persekitaran sekolah. $ema yang
dipilih dapat disampaikan dalam pengajaran dan pembelajaran mempunyai aktiviti dan langkah-
langkah pengajaran dari yang mudah kepada yang lebih mencabar.
Aktiviti p
Jawapan:
1.0 Kesan positif terhadap ketiga-tiga bidang utama mata pelajaran ini, , iaitu Seni visual, u!ik
dan "ergerakan.
Seni #alam "endidikan $S#"% menjurus kepada seni visual, seni mu!ik dan seni pergerakan. Kursus
ini men&entuh perasaan estetika dan da&a kreativiti individu melalui penajaman intuisi, persepsi,
imaginasi dan konsepsi murid. 'uru akan memberi murid untuk menjalankan aktiviti untuk
meneroka, mengalami dan mengekspresi (itarasa pan(aindera. urid diharapkan dapat
mengamalkan pertimbangan seni visual, seni mu!ik dan seni pergerakan dalam meningkatkan lagi
kepekaan, kreativiti, da&a imaginasi untuk
men(apai pembelajaran optimum, men&eluruh dan men&eronokkan.
Kursus ini meliputi pengetahuan asas dalam Seni )isual, u!ik dan "ergerakan serta konsep Seni
#alam "endidikan. ata pelajaran ini memberi pengenalan kepada kepentingan Seni #alam
"endidikan bagi mengembangkan proses pembelajaran di kalangan kanak-kanak untuk men(apai
pembelajaran optimum, men&eluruh dan men&eronokkan. *a menekankan kepentingan aktiviti Seni
)isual, u!ik dan "ergerakan
&ang melibatkan imaginasi, ekspresi, inkuiri dan kepelbagaian ke(erdasan. ata pelajaran ini juga
membantu guru-guru menjalankan aktiviti untuk meneroka, mengalami dan ekspresi &ang
melibatkan kepekaan deria kanak-kanak
Kursus ini juga memberi peluang kepada anda untuk memahami kepentingan seni dan kaitann&a
dengan keinginan dan keperluan asas kanak-kanak dalam proses pertumbuhan dan perkembangan
mereka se(ara men&eluruh. Justeru, salah satu (ara asas untuk memenuhi perasaan ingin tahu dan
kehendak kanak-kanak adalah melalui seni &ang mampu membangunkan potensi mereka untuk
menjadi insan &ang kreatif dan imaginatif.
Kursus ini juga dapat men&edarkan tentang kepentingan deria &ang dianugerahkan tuhan kepada
setiap insan untuk mengetahui, memahami dan mengenalpasti apa &ang terdapat disekelilingn&a.
#engan menggunakan deria pelajar akan dapat kefahaman &ang jelas tentang sesuatu perkara atau
aktiviti &ang dilakukann&a. +ntuk itu kefahaman tentang deria adalah penting. #eria terdiri
daripada pan(aindera lihat, dengar, sentuh, rasa dan hidu. Kelima-lima deria ini adalah penting
dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual.
"ada masa ini "endidikan Seni )isual telah dimartabatkan sepenuhn&a sebagai subjek &ang
berperanan besar dalam pengajaran dan pembelajaran kerana subjek ini merentasi kurikulum
dalam subjek-subjek lain. #alam pengajaran guru, "endidikan Seni )isual menjadi asas alat bantu
mengajar &ang baik melalui penampilan grafik &ang efis&en, pemilihan warna harmoni,dan reka
bentuk maujud &ang (antik. #i kalangan pelajar, "endidikan Seni )isual menjadi subjek penting
untuk berkreativiti bagi melahirkan insan&ang (elik seni dan berbuda&a.
"endedahan tentang "endekatan ,ertema dalam kursus ini ban&ak membantu kerana seringkali
digunapakai untuk memenuhi keperluan pendidikan asas dalam perkembangan kanak-kanak.
"rogram ini mantap dan efektif kerana ia menggabungjalinkan pelbagai perspektif buda&a,
pengalaman dan kepakaran artisti(."endekatan ini sesuai dengan ga&a pembelajaran,
men(erminkan buda&a dan minat murid dan guru. *a merupakan kandungan maklumat dan
memberi peluang kepadapelajar untuk memindahkan maklumat kepada ilmu melalui proses
individu. -ema memberi makna dan tujuan untuk pembelajaran.
Kursus ini membantu anda memahami pendekatan bertema dan aktiviti-aktiviti &ang berkaitan
dengan tema serta dapat membantu pelajar untuk meningkatkan tahap kefahaman dan kesedaran
untuk lebih mendalami tentang tema-tema &ang ada serta dapat membantu untuk meningkatkan
proses pengajaran dan pembelajaran bagi mu!ik, pergerakan dan seni visual.
..0 /ara dan peranan guru dan murid dalam melaksanakan penghububungkaitan tersebut dalam
pengajaran dan pembelajaran
"enghubungkaitan dan pautan di dalam mata pelajaran ini boleh disamakan dengan program-
program antara disiplin-disiplin &ang terdapat di dalam mata pelajaran &ang lain. *a boleh
dilakukan dengan beberapa (ara seperti
1. enghubungkait "engetahuan dalam ,erbagai ata "elajaran, "roses penghubungkaitan
pengetahuan dalam berbagai mata pelajaran adalah brfokuskan kepada matlamat terakhirn&a.
+ntuk itu proses ini akan berbentuk satu lingkaran atau bulatan dan antara setiap mata pelajaran
itu saling berkait untuk men(apai satu matlamat
.. enghubungkait Kemahiran dalam ,erbagai ata "elajaran
#engan adan&a penghubungkaitan kemahiran dalam berbagai mata pelajaran akan dapat
mengubung kait sesuatu &ang dipelajari dengan keadaan kehidupan &ang sebenar.
"enghubungkaitan ini berperanan sebagai satu strategi dan kaedah pendidikan untuk membantu
melahirkan pembelajaran dan persekitaran &ang men&elitkan unsur-unsur sosial agar dapat
membentuk supa&a setiap insan itu akan terus dihormati0 menggalakkan sikap kepimpinan &ang
terpuji, berinisiatif dalam menjalankan tugasan &ang diberi oleh guru dan bersikap inovasi dalam
melaksanakan satu-satu aktiviti dan kemahiran serta dapat merangsang setiap pelajar untuk
men(apai ke(emerlangan dari segala sudut baik akademik mahu pun kokurikulum. *a se(ara tidak
langsung akan mengaitkan mata pelajaran seperti sejarah, sains dan teknologi, kajian sosial,
bahasa danfi!ikal dan pembangunan sosial, meletakkan keseluruhan kurikulum kedalam konteks
kehidupan &ang sebenar. Setiap pelajar berhak memperolehi pengalaman berasaskan pendidikan
&ang pelbagai bentuk walau pun mereka datang dari pelbagai latar belakang dan taraf sosio
ekonomi &ang berbe!a dan mempun&ai sebarang kekurangan. +ntuk itu seni visual memainkan
peranan &ang penting dalam pendidikan keseluruhan dan pembangunan minda pelajar.
Sebagai seorang guru peranan &ang perlu dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran adalah
untuk meran(ang sesuatu pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih sistematik.
+ntuk men(apai matlamat ini, guru perlulah meran(ang topik, objektif, isi, (ara pen&ampaian dan
penilaian &ang bersesuaian dengan kebolehan sedia ada serta minat pelajar.
Selain itu guru berperanan memberi motivasi kepada pelajar.otivasi bermakna seni praktik
menggunakan insentif dan membangkitkan minat untuk tujuan membuatkan pelajar menunjukkan
prestasi dalam (ara &ang diingini.
"elajar adalah digalakkan untuk melibatkan diri dengan sepenuhn&a dalam segala aktiviti &ang
diadakan di sekolah tanpa ada sebarang penge(ualian. #engan melibatkan diri se(ara aktif ian&a
se(ara tidak langsung dpat mempertingkatkan konsep kendiri iaitu dapat membuat penilaian,
pandangan, tanggapan dan keper(a&aan termasuk kekuatan dan kelemahan diri sendiri.
"engukuhan merupakan satu (ara guru untuk merangsang minda pelajar supa&a akan men&ebabkan
pembelajaran pelajar meningkat maju atau terdapat peningkatan dalam tingkahlaku &ang positif.
"en&ampaian pengukuhan ini juga dapat membentuk pelajar memperolehi pelbagai pengalaman
serta pengetahuan berdasarkan aktiviti-aktiviti &ang diran(angkan itu menarik dan men(abar
mereka.
1.0 "ilih S2-+ $1% bidang mata pelajaran di sekolah rendah untuk anda gunakan dalam pengajaran
&ang menggunakan pendekatan bertema.
ata "elajaran : Sains -ahun 3mpat
-ajuk : 1.1 ,asi( needs of "lants
-ema "ersekitaran : "okok
urid diperkenalkan tentang pokok-pokok &ang terdapat dalam kawasan sekolah dengan (ara
membawa murid-murid melawat kawasan sekolah dan sebagain&a. Selepas itu, murid diminta
melakukan pergerakan berkaitan dengan pokok diiringi mu!ik &ang dihasilkan dengan pelbagai alat
mu!ik.
"ergerakan : $a% /ara dahan-dahan bergerak semasa angin bertiup,
$b% emungut daun-daun &ang gugur pada aras &ang berbe!a tinggi, rendah, berterbangan.
u!ik : $a% ,un&i &ang kuat --- pokok tumbang
$b% ,un&i &ang lembut --- daun gugur,angin bertiup
Seni )isual : $a% ewarna danmenggambarkan perasaan seperti gembira,marah dengan
menggunakan sapuan berus dengan pelbagai warna.
"elajaran diteruskan dengan aktiviti-aktiviti lain seperti penerangan dalam kumpulan,
sumbangsaran tentang aktiviti &ang telah dibuat.
Kesimpulan dari aktiviti-aktiviti itu se(ara tidak langsung akan dapat membantu,
- untuk mengesan bahagian-bahagian pokok $Sains%
- mengeluarkan sati urutan bun&i berkaitan dengan persekitaran $mu!ik%
- menunjukkan perasaan melalui sapuan berus dengan warna &ang berbe!a-be!a
$seni visual%
- melakukan pergerakan lokomotor $pendidikan jasmani%
1.1 "erkara penting &ang terdapat pada tema &ang dipilih0
-ema "ersekitaran : "okok &ang dipilih selain daripada mata pelajaran Sains, ia juga boleh
digunakan kepada semua matapelajaran. #alam mata pelajaran matematik, pelajar boleh
menggunakan aktiviti mengira beberapa batang pokok dalam satu-satu tempat. anakala dalam
matapelajaran mu!ik, pelajar akan men&an&ikan lagu pokok dan membuat pergerakan seperti
pokok bergo&ang, pokok tumbang dan sebagain&a.
-ema "okok ini juga berkaitan dengan pengalaman dengan kehidupan diri pelajar. *ni akan
memudahkan guru untuk membuat interaksi dan aktiviti seni dalam pendidikan dapat dijalankan
dengan berkesan.
-ema "okok juga bersesuaian dengan keadaan situasi, masa dan peristiwa &ang berlaku pada masa
kini. Se(ara tidak langsung dapat memudahkan pelajar membuat perkaitan antara perkara &ang
diajar dengan kedaan situasi &ang sebenar.
"en&ediaan kemudahan untuk memperolehi bahan dan sumber &ang akan digunakan dalam proses
pengajaran dan pembelajaran mudah didapati di persekitaran sekolah. -ema &ang dipilih dapat
disampaikan dalam pengajaran dan pembelajaran mempun&ai aktiviti dan langkah-langkah
pengajaran dari &ang mudah kepada &ang lebih men(abar.
1.. 2ktiviti pengintegrasian mata pelajaran &ang boleh dijalankan dalam "4"
a%"enggabungjalinan
,ermaksud sebagai proses mengintegrasikan pelbagai bidang kemahiran bagi mewujudkan suatu
pelajaran &ang integratif dan men&eluruh. elalui strategi penggabungjalinan ini berbagai-bagai
kemahiran dalam sesuatu pelajaran disampaikan se(ara harmonidan bersepadu, sama ada dalam
satu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran. Strategi penggabungjalinan kemahiran ini
akan melahirkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran &ang menarik dan bermakna serta
menimbulkan suasana proses pengajaran dan pembelajaran &ang lebih berkesan. "enggunaan
strategi ini membolehkan pelajar berpeluang menguasai beberapa kemahiran &ang berkaitan
dengan (ara bersepadu.
.%"en&erapan
"en&erapan ialah proses men&ebati dan men&atupadukan pengetahuan atau unsure isi
pengetahuan daripada suatu mata pelajaran ain ke dalam isi pelajaran bagi sesuatu mata
pelajaran &ang diajar. "roses pen&erapan lebih kepada unsure pengetahuan. "en&erapan
merupakan proses mengintegrasikan unsur-unsur isi kandungan daripada dua atau lebih mata
pelajaran dalam sesuatu pelajaran. /ontohn&a, daripada mata pelajaran sains guru akan
mengambil petikan atau artikel sains bagi aktiviti ba(aan dan kefahaman dalam mata pelajaran
,ahasa ela&u. #engan ini pelajar akan memperolehi ilmu pengetahuan sains semasa mempelajari
kemahiran mata pelajaran ,ahasa ela&u.
1%"enerapan
Konsep penerapan membawa maksud sebagai satu proses menerapkan nilai-nilai dalam
pelaksanaan kurikulum dan gerak kerja kokurikulum. 5ilai-nilai &ang dimaksudkan ialah nilai-nilai
murni, nilai kewarganegaraan, nilai kemas&arakatan, nilai alam sekitar, nilai kemanusiaan,
ketuhanan dan sebagain&a.
6%"emulihan
"emulihan merupakan satu aktiviti &ang se(ara khusus bertujuan untuk membantu pelajar &ang
mengalami masalah pembelajaran &ang tertentu khususn&a dalam kemahiran asas 1. 2ktiviti
pemulihan pula merupakan aktiviti &ang diran(angkan untuk membantu murid mengatasi masalah
pembelajaran dari segi pengetahuan dan kemahiran.
7%"enga&aan
2ktiviti pemulihan adalah difokuskan kepada pelajar &ang berpen(apaian rendah atau lambat
kadar penerimaann&a, oleh itu penga&aan adalah untuk pelajar &ang pen(apaiann&a melebihi
sederhana atau pintar (erdas.
1.1 ,agaimanakah aktiviti ini boleh membantu murid dalam pembelajaran8
Saranan mengintegrasikan seni dalam pendidikan ke dalam bidang-bidang kurikulum &ang lain
mempun&ai kebaikan dan kelebihan. 2ntaran&a :
$a%empun&ai kepelbagaian dan keseragaman aktiviti dalam bentuk unti-unit kerja. 2pabila seni
dalam pendidikan diintegrasikan di dalam unit-unit kerja, maka bertambahlah peluang pelajar
untuk men(eburi aktiviti-aktiviti pembelajaran. #engan ini tahap kebolehan mereka untuk
men&elesaikan sesuatu masalah dalam sesuatu unit kerja akan meningkat kerana mereka telah
mempun&ai kelebihan media &ang boleh dijadikan sebagai alat bantu dalam men&elesaikan maslah
Se(ara tidak langsung aktiviti seperti ini akan memperka&akan dan menambahkan lagi kefahaman
pelajar terhadap pelajaran &ang disampaikan.
$b% empun&ai ruang untuk menampung kepelbagaian akitiviti seni dalam pendidikan. 2pabila
setiap aspek kurikulum dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk tujuan meleraikan proses
pen&elesaian masalah, se(ara tidak langsung akan dapat mewujudkan peluang &ang baik bagi
menerap dan melaksanakan aktiviti seni visual, mu!ik dan pergerakan.
(% empun&ai ruang untuk menampung skop perpaduan &ang luas. 2pabila Seni dalam pendidikan
diintegrasikan dengan bidang kurikulum &ang lain, akan terbit suatu tanggapan, baik di kalangan
guru mahupun pelajar, bahawa integrasi itu merupakan sebahagian daripada program aktiviti
sekolah dan bukann&a sesuatu &ang bersifat terasing dan terpisah
1.6 . 2pakah alat9bahan &ang sesuai dengan aktiviti tersebut untuk murid meneroka, memperolehi
pengalaman dan mengalami ekspresi8 2pakah kesan penggunaan alat9bahan ini kepada proses
pengajaran dan pembelajaran8
Seni dalam "endidikan memberi peluang kepada kanak-kanak dan remaja untuk meneroka
pelbagai sudut &ang mereka lihat, dengar, sentuh, bergerak dan berfikir dengan
setiap aktiviti pembelajaran.
#alam pengajaran dan pembelajaran bertema persekitaran pokok ini pelajar menggunakan
persekitaran sebenar iaitu melihat, merasai dan menjiwai keindahan pokok-pokok di kawasan
sekolah. *ni dapat mene&diakan (ara tambahan untuk belajar memba(a, menulis dan mengira
bahkan menggalakkan mereka dengan memberi pelbagai pandangan dan bahasa untuk mereka
berfikir se(ara kreatif, imaginative dan kritis. ,ukan itu sahaja, bahkan Seni dalam "endidikan
dapat memberikan kanak-kanak keseronokkan dan kegirangan di dalam bilik darjah.
"elajar digalakkan untuk meneroka dengan membuat ekperimen, men&elidik dan men(ipta
menggunakan pelbagai idea dan bahan. -ujuann&a adalah untuk menjadikan pelajar menjadi
seorang &ang benar-benar lebih berimaginatif.
"engalaman &ang diperolehi dalam seni dalam pendidikan boleh melibatkan kesedaran kinestetik
&ang mendalam, kepintaran mengunakan tubuh badan dan pengalaman ini akan memberi peluang
kepada kanak-kanak dan remaja untuk men&elesaikan masalah, membuat eksperimentasi,
meneroka, mengambil risiko, men(ipta se(ara kreatif, membuat penilaian dan bijak membuat
pilihan.
Seni dalam pendidikan men&ediakan matlamat &ang menarik dengan memberi peluang kepada
pelajar untuk menemui potensi ekspresif diri melalui pekataan, bun&i, pergerakan dan visual
mereka. ,ahasa-bahasa simbol &ang digunakan untuk membuat ekspresi dalamaktiviti-aktiviti seni.
*ni akan membatu para pelajar untuk merasa, men&entuh, mendengar dan melihat se(ara langsung
dunia mereka dengan (ara tersendiri. "elajar akan meluahkan pandangan mereka dengan (ara
&ang seakan-akan sama dengan apa &ang dialami dan difahami oleh orang lain.
"enerokaan, memperolehi pengalaman dan luahah ekspresi merupakan satu aktiviti &ang penting
pada seni dalam pendidikan. *ni adalah disebabkan pada topik ini pelajar diberi peluang
pendedahan mengenai (ara-(ara untuk penerokaan dan (ara-(ara untuk pengolahan dan
memanipulasi sesuatu aktiviti. #i samping itu juga pelajar telah diberi pendedahan mengenai
dengan unsur-unsur perasaan dan emosi pelajar dan tahu bagaimana untuk menguruskan emosi
supa&a boleh meluhan perasaan terhadap ekspresi diri.
:ujukan
2;2<S*2, =pen +niversit&. $.00>%. ?,3@1601 Seni #alam "endidikan. Kuala ;umpur: +5*-3 Sdn.
,hd
Salmah, 2&ob. $1AA6%. 2ktiviti-aktiviti pergerakan kreatif panduan pengajar. "etaling Ja&a: @lo
3nterprise Sdn. ,hd.
http:99www..s(hool net.m&
"osted b& sa&ed at 11:1. "
;abels: Koleksi 2ssignment: ?,3@1601: S35* #2;2 "35#*#*K25, u!ik dan "ergerakan, peranan guru dan
murid, Seni visual
/eactions#
No comments:
Post a Comment
Modul Pengajaran Dan Pembelajaran Bertema
Pendekatan bertema adalah pengurusan pengajaran dan
pembelajaran melalui topik atau tema yang dipilih
bersesuaian dengan masa, tempat, minat dan latar
belakang murid. Pendekatan ini penting kerana :
Tema yang dipilih dijadikan sebagai wahana untuk
menggabungjalinkan pengetahuan atau kemahiran
daripada komponen/tunjang yang berlainan.
Pendekatan bertema akan dapat membantu guru
merancang, mengurus aktiviti dan menyediakan bahan
pengajaran dan pembelajaran secara lebih berfokus dan
menyeluruh.
Langkahlangkah pendekatan bertema adalah seperti
berikut :
!. "emilih tema yang bersesuaian dengan
pengalaman, minat dan peringkat perkembangan
murid.
#. "embina carta aliran/web yang merangkumi
objektif, konsep dan aktiviti pengajaran dan
pembelajaran.
$. "emilih dan merancang aktiviti berdasarkan
peringkat perkembangan murid dan sumber
pembelajaran yang ada di persekitaran.
%. "embuat persediaan pengajaran dan
pembelajaran termasuk menyusun kelas dan pusat
pembelajaran serta menyediakan bahan.
Contoh Rancangan Bertema : Keluargaku sayang
Cadangan Masa : 60 Minit

Anda mungkin juga menyukai