Anda di halaman 1dari 4

MODUL LATIHAN DALAM KUMPULAN (LDK)

KEM MOTIVASI UPSR 2012


KEM MOTIVASI UPSR 2012 : 5 A MILIK SAYA!!!
Bil MODUL OBJEKTIF AKTIVITI MASA PERALATAN TINDAKAN
1 Taklimat 1. Persiapan emosi, mental dan fzikal
kepada peserta.
2. Peraturan dan Perihal Keselamatan
diterangkan kepada para peserta.
3. Pembahagian kelas untuk penginapan
peserta & tandas yang akan
digunapakai oleh peserta lelaki dan
perempuan.
4. Perihal disiplin diri peserta sepanjang
program berlangsung.
. Penyimpanan barangan berharga atau
terlarang semasa program.
AKTIVITI
1. !uaikenal peserta kepada latarbelakang guru atau
"asilitator
2. #aklimat
a$ Peraturan dan disiplin semasa program
b$ %bjekti" dan sasaran Kem
&$ Peserta perlu melibatkan diri dalam semua
akti'iti yang disediakan.
d$ (su keselamatan dan kesihatan diri peserta.
3. Perlantikan
a$ Ketua dan Pembantu ketua kumpulan
b$ Penghulu ) Penghulu*ati
+,minit !istem P- K. .asilitator,
Kem
Komandan &
/uru 0esar
2 Ice!eaki"# $ Peca%
K&m'&la"
Taju !
1 Tekad, 1 Misi & 1
Impian
1. 1e*ujudkan rasa selesa diantara
peserta dan "asilitator
2. 1enyedarkan kepentingan komunikasi
dalam kehidupan bermasyarakat.
3. 1enilai tahap perpaduan dan kekuatan
dikalangan peserta.
AKTIVITI
1. -kti'iti (&ebreaking
i$ /erakan .izikal & 1uzik
ii$ Permainan 2berkumpulan & indi'idu$
2 -kti'iti Pe&ah Kumpulan
a$ .asi dan peserta men&eritakan latarbelakang diri
b$ 3ama ) keluarga
&$ Pen&apaian -kademik dan Kokurikulum
d$ %bjekti" dan sasaran berada di Kem
e$ !asaran 4P!5 2,12
"$ Ketua .asi mengupas objekti" Kem kepada murid
3 Perbin&angan 6ogo, 1isi, 7isi dan 1otto Kumpulan.
2 jam 8 !istem P-
Kertas
1anila
1arker
1uskintape
K. .asilitator
&
.asilitator
( LDK 1
Ta)&k :
Ombak Rindukan
Kecemerlangan.
("#$u%&u'a()
1. 1enilai kemampuan peserta untuk
membuat keputusan yang tepat dan
bijaksana.
2. 1en&abar kemampuan peserta untuk
mempertahankan maruah, hak dan
pegangan hidup.
3. 1eningkatkan jati diri peserta dalam
mempertahankan apa yang betul atau
hak dalam kehidupan
AKTIVITI
1. !etiap peserta akan diminta untuk mengeluarkan
sekeping kertas -4 dan membahagikan kertas tersebut
kepada 4 bahagian.
2. !etiap kertas peserta perlu menulis nama ibu bapa,
nama sahabat karib, harapan dalam 4P!5 & sendiri.
3. Ketua .asi akan memulakan 69K menguji minda dan
ke&ekalan ini dengan meminta peserta merenyuk atau
membuang yang mana satu terlebih dahulu. 1engikut
tindakan dan keputusan peserta sendiri.
4. 9iakhir 69K, K. "asi akan menjelaskan matlamat dan
objekti" 69K.
1 8 jam Kertas -4 K. .asilitator
&
.asilitator
* LDK 2
Ta)&k :
5A Dalam Bool Kicap
(I()*+*)u)
1. 1emberikan peluang kepada setiap
peserta memberikan kata : kata
semangat melalui surat kepada ahli
kumpulan.
2. 1eningkatkan moti'asi positi" kepada
setiap ahli kumpulan.
AKTIVITI
1. K. .asilitator akan mengarahkan setiap peserta menulis
surat ) kata : kata perangsang kepada rakan kumpulan
lain.
2. !urat haruslah mengandungi kata : kata semangat )
positi" dan bukannya negati".
3. !urat akan diberikan mengikut nama yang ditulis oleh
ahli kumpulan kepada penama.
+,minit Kertas -4 K. .asilitator
&
.asilitator
+ LDK (
Taju !
5A Di !ara "ai
,I"-i.i-&/
1. 1embantu peserta memahami dan
sedar berkaitan suka duka perjalanan
hidupnya.
2. 1emberikan maklumat penting kepada
"asi berkaitan masalah pribadi atau
sebagainya yang membelenggu
peserta tersebut dari segi pen&apaian
akademik atau masalah peribadi.
AKTIVITI
1. Peserta diarahkan mengeluarkan sekeping kertas dan
melukis gra" dari tahun 1 hingga +.
2. /ra" meningkat adalah kebahagiaan dan sebaliknya
3. .asi memainkan peranan penting untuk membuat
penerokaan kepada setiap ahli 2jika berkesempatan$
4. .asi membuat binding di akhir sesi 69K
1 8 jam Kertas -4 K. .asilitator
&
.asilitator
,5A MILIK
SAYA!!!
LAMPIRAN *
MODUL LATIHAN DALAM KUMPULAN (LDK)
KEM MOTIVASI UPSR 2012
3. 1emberi pengalaman baru kepada
setiap ahli berkaitan pengalaman pahit
manis setiap ahli kumpulan yang lain
agar menjadi pengajaran dan pedoman
buat peserta.
0 LDK *
Taju !
A#an $ano 5A
("#$u%&u'a()
1. 1eningkatkan kreati'iti para peserta.
2. 1engembangkan potensi diri peserta
dalam tindakan pantas dalam
membuat sebarang keputusan positi".
AKTIVITI
1. Peserta akan diberikan surat khabar lama dan pelekat.
2. Ketua .asi akan mengarahkan peserta untuk memilih
dua orang *akil daripada ahli kumpulan bagi dijadikan
model 2putera dan puteri kertas$.
3. Kumpulan akan membuat pakaitan yang paling kreati"
dengan menggunakan surat khabar.
4. Pakaian yang paling kreati" dan bersesuaian dengan
tema putera dan puteri akan dikira sebagai pemenang.
. Peserta lain harus terlibat sebagai gundik atau
penga*al
1 8 jam !uratkhabar
lama
1uskintape
K. .asilitator
&
.asilitator
1 Malam Pe!2ema%a"
Taju !
Terukir Di Binang
("#$u%&u'a()
1. 1eningkatkan keyakinan diri setiap ahli
kumpulan
2. 1engasah bakat terpendam peserta
dalam bidang persembahan
3. 1emberikan relaksasi kepada peserta
4. 1eningkatkan kreati'iti dan ino'asi
peserta dalam persembahan
AKTIVITI
1. !etiap kumpulan akan men&abut undi untuk tajuk
persembahan
2. .asi turut terlibat sama dalam persembahan
3. !etiap persembahan adalah selama minit
4. Persembahan akan dihakimi oleh ;akim yang dilantik.
%dikalangan guru berugas&
. Ketua "asi membuat kesimpulan dan binding di akhir
persembahan
1 jam 8 !istem P- K. .asilitator
&
.asilitator
3 LDK +
Ta)&k :
Operasi Burung "anu '
(angan )andang Belakang
(I()*+*)u)
1. 1eningkatkan daya tahan dan
keyakinan diri peserta semasa dalam
keadaan atau suasana yang
memerlukan keberanian dan
ketahanan emosi ) perasaan.
2. 1emberikan pengalaman baru kepada
para peserta.
AKTIVITI
1. !etiap kumpulan akan ditutup mata dengan
menggunakan kain hitam.
2. !etiap kumpulan harus mempunyai kod rahsia yang
diberikan oleh setiap "asi bagi mengambil peserta
apabila permainan berlangsung dan tamat.
3. Peserta akan bergerak berpandukan tali rafa yang akan
dsediakan oleh K. .asi.
4. Keberanian dan ketabahan peserta akan dinilai semasa
permainan ini berlangsung.
1 jam 8 6ampu
!uluh
#ali 5afa
Kain
Penutup
1ata
*isel
K. .asilitator,
.asilitator,
4staz &
4stazah
4 MU5ASABA5 DIRI
Ta)&k :
Masi*ka* Kau Inga,
+uau ,aku Dulu.
1. 1emberi moti'asi intrinsik kepada diri
peserta agar memahami dan jelas
kepada masalah diri ) perasaan diri )
kelamahan diri ) kesilapan diri yang
pernah dilakukan.
2. 1embuka pintu hati peserta untuk
muhasabah diri ke arah membaiki
kelamahan diri dan seterusnya
mengejar ke&emerlangan dalam 4P!5
AKTIVITI
1. Peserta akan dikumpulkan dalam de*an ) bilik pusat
sumber sambil mata diarahkan tutup.
2. 6agu sentimental ) moti'asi akan dimainkan.
3. .asilitator akan memba&akan teks yang meningkatkan
moti'asi kendiri peserta.
4. -spek kesenyapan, empati dan kemahiran intrapersonal
akan diaplikasikan sebaik mungkin dalam akti'iti ini.
1 jam P- !istem,
#eks &
6ampu
!uluh.
K..asilitator
&
.asilitator.
,5A MILIK
SAYA!!!
MODUL LATIHAN DALAM KUMPULAN (LDK)
KEM MOTIVASI UPSR 2012
10 LDK 0
Taju !
-+ura ,asia ' Menu.u
)uncak, /emilang
!a*a0a&
(I()*+*)u)
1. 1emberi rasa keinsa"an kepada diri
setiap peserta.
2. 1enyatakan kehendak, harapan dan
keinginan diri kepada keluarga
3. 1eluahkan perasaan sedih, marah,
geram, kasih sayang dan sebagainya
kepada keluarga murid tersebut
4. 1emberikan peluang kepada peserta
meluahkan perasaan yang terbuku
dihati
AKTIVITI
1. Peserta diarahkan menulis surat *asiat kepada ibu bapa
dan keluarga mereka umpama esok mereka akan mati
2. Peserta digalakkan menulis nama penuh bapa atau
penjaga, alamat lengkap dan nombor tele"on di
hadapan surat *asiat tersebut.
3. .asi memilih se&ara rambang surat : surat ahli
kumpulan untuk dibin&angkan bersama ahli kumpulan
yang lain.
4. 9iakhir sesi 69K, "asi membuat kesimpulan dan binding.
+,minit Kertas -4 K. .asilitator
&
.asilitator
11 LDK 1
Ta)&k :
!ina Muka Buku
1. Peserta menyatakan komen,
pandangan dan perasaan kepada "asi
kumpulannya
2. 1emberi peluang kepada peserta
untuk meluahkan sesuatu perkara
kepada "asi se&ara pri'asi
AKTIVITI
1. Peserta diarahkan menulis komen berkaitan "asi
kumpulannya didalam sehelai kertas dan diberikan
terus kepada "asi
2. .asi tidak dibenarkan memba&a ke&uali selepas
program
3. Peserta juga boleh menulis komen kepada Ketua "asi.
+,minit Kertas -4 K. .asilitator
&
.asilitator
LDK DI LUAR MODUL
Bil MODUL OBJEKTIF AKTIVITI MASA PERALATAN TINDAKAN
1 LDK A
-a(.a( Pa()a(.
"#'aa(. /0(.a1
("#$u%&u'a()
1. 1endidik para peserta agar
senantiasa dalam keadaan
bersedia dan mendengar arahan
dengan tepat.
2. 1elatih peserta untuk menepati
masa dan &ekap dalam
menyelesaikan masalah diri dan
kumpulan.
AKTIVITI
1. Peserta akan dikejutkan daripada tidur dan berpakaian
lengkap terus berkumpul untuk menjalani 69K daripada
K. .asilitator.
2. Peserta perlu menyelesaikan 69K tersebut dan barulah
dibenarkan tidur semula.
1minit Ka&ang
;ijau
K. .asilitator
&
.asilitator
2 LDK B
1 Ma2'a%a2 1 Tujua(
3 1 Ha$a&a(
S*%&u'a( Ka4*5
Sa6a(.
("#$u%&u'a()
1. 1endedahkan peserta untuk
berfkiran kreati" dalam
membuat sesuatu keputusan
dan menyelesaikan sesuatu
masalah yang dihadapi.
2. 1asalah perlu diselesaikan
dengan tepat dan setiap peserta
perlu terlibat bersama.
AKTIVITI
1. !etiap kumpulan akan diberikan sehelai kertas mahjong
dan arahan daripada K. .asi adalah semua peserta perlu
masuk 2kaki semua peserta$ ke dalam kertas tersebut.
2. -rahan akan diberikan dengan menge&ilkan saiz kertas
tersebut dari masa ke masa sehinggalah peserta perlu
berhimpit : himpit dalam kertas tersebut.
3. -kti'iti seterus adalah setiap kumpulan akan diberikan
tali rafa dan peserta dikehendaki untuk memasukkan
tali tersebut dari lengan baju hingga keluar dari seluar.
#ali tersebut akan dimasukkan kepada peserta yang
seterusnya.
4. Kumpulan yang menyelesaikan masalah ini dengan
kemas dan boleh bergerak lan&ar dikira pemenang.
1 8 jam Kertas
1anila
)1ahjong
#ali 5afa
K. .asilitator
&
.asilitator
( LDK 6
(Ma2a Ha2*u 7 Kua4a
M*()a)
(I()*+*)u)
1. 1eningkatkan ke&ekapan dan
daya "okus peserta terhadap
tugas ) latihan ) ujian yang
dihadapi.
2. 1embantu peserta untuk
menggunakkan daya imaginasi
untuk men&ari ja*apan atau
penyelesaian sesuatu masalah.
AKTIVITI
1. !etiap diarahkan untuk mengeluarkan sekeping kertas
-4 dan sebatang pensil.
2. Peserta akan diarahkan untuk menutup mata 2se&ara
jujur$ dan mengikut arahan ) kata : kata yang akan
disampaikan oleh .asilitator.
3. Peserta akan melukis dengan kreati'iti sendiri apa yang
telah diarahkan oleh "asilitator.
4. .asilitator akan menerangkan rumusan dan matlamat
1 8 jam Kertas -4 K. .asilitator
&
.asilitator
,5A MILIK
SAYA!!!
MODUL LATIHAN DALAM KUMPULAN (LDK)
KEM MOTIVASI UPSR 2012
69K dihujung akti'iti.
* LDK D
7A"akk& Sa8ali9
("#$u%&u'a()
1. 1emberikan kesedaran dari segi
kerohanian, emosi, intelek dan
moral kepada semua peserta
Kem
2. -gar peserta mempunyai
keazaman dan tekad yang teguh
untuk men&apai ke&emerlangan
di dalam 4P!5
3. 1emberikan pengalaman baru
kepada peserta agar akan lebih
matang dan a"ekti" dalam
kehidupan seharian
4. 1engajar peserta agar lebih
menghargai jasa ibubapa, guru :
guru dan rakan disekeliling.
. -gar peserta tidak akan mensia
: siakan masa yang tidak
ber"aedah kepada yang
ber"aedah
+. 1enanam sikap yang lebih
menyayangi ibubapa, keluarga,
guru dan ka*an<ka*an
AKTIVITI
1. !esi re=eksi kendiri akan dijalankan oleh "asi
2. Peserta akan duduk dalam suasana yang malap ) gelap
dan lagu : lagu keinsa"an akan di utarakan
3. !ajak puitis juga akan mengiringi lagu : lagu tersebut
4. Peserta diarahkan menutup mata dan menghayati lagu
yang dipersembahkan
. .asi akan menga*al dan memastikan keadaan adalah
stabil dan terka*al
+. Ketua "asi akan membuat kesimpulan dan binding
diakhir sesi
1 jam 8 !istem P- K. "asilitator
&
.asilitator
,5A MILIK
SAYA!!!