Anda di halaman 1dari 13

1.

2 Refleksi Sorotan Literatur


Menurut Neo & Rafi (2007) yang dicatat oleh Azura Ishak et al (2009),
pengajaran dan pembelajaran secara tradisional merupakan kaedah chalk and talk atau
kaedah menggunakan transparansi (OHP), manakala media media yang digunakan adalah
buku bercetak. Dalam kajian ini, pengajaran adalah bersifat tradisional yang diamalkan
oleh guru bagi mata pelajaran Kajian Tempatan Tahun 5. Alat yang digunakan dalam
proses pengajaran dan pembelajaran ialah papan putih, pen marker, buku teks Kajian
Tempatan Tahun 5 dan lembaran kerja. Hal ini telah menyebabkan murid kurang
memahami isi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Apabila murid tidak memahami isi
pelajaran yang disampaikan oleh guru, mereka menunjukkan perasaan bosan dan kurang
berminat dalam mata pelajaran Kajian Tempatan. Di samping itu, 22 daripada 24 orang
murid tidak dapat menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru mengenai faktor yang
mempengaruhi cuaca dan iklim di Malaysia serta tidak membuat dan menghantar
lembaran kerja yang diberikan oleh guru dengan alasan tidak tahu membuatnya. Setelah
masalah dikenal pasti, pengkaji mengambil keputusan untuk menggunakan Peta Minda
CHIP untuk meningkatkan tahap pencapaian murid serta kefahaman murid.
Mengikut Tee Tze Kiong et al. (2010) dalam kajian berperingkat kebangsaan di
negara Brunei, mereka menyatakan peta minda dapat diaplikasikan ke atas individu,
keluarga, pendidikan dan situasi perniagaan, mencatat nota, sumbangsaran (dalam mana
idea-idea dimasukkan ke dalam peta berjejarian dari pusat, di mana pengumpulan dan
pengorganisasian dilakukan pada tahap seterusnya), merumuskan, mengulangkaji dan
menjelaskan pemikiran secara umum. Peta minda juga boleh diaplikasikan dalam semua
aspek kehidupan di mana ia mampu meningkatkan pembelajaran dan pemikiran
seseorang individu, justeru menggalakkan perkembangan diri. Peta minda digunakan oleh
semua golongan daripada yang sangat muda hingga kepada yang sangat tua di mana
mereka ingin menggunakan pemikiran dengan lebih berkesan. Justeru, pengkaji yakin
menggunakan Peta Minda CHIP untuk meningkatkan tahap pencapaian murid serta
kefahaman murid adalah tindakan yang sesuai.
Menurut Seyihoglu Aysegul dan Kartal Ayca (2010) yang telah membuat kajian
mengenai pandangan pendidik terhadap teknik peta minda di negara Turkey, Mind
mapping guideline is an entertaining technique that can easily be applied to all classes.
Berdasarkan kenyataan tersebut, peta minda merupakan teknik yang menarik dan
mudah untuk mengaplikasikannya dalam kelas. Hal ini telah menunjukkan teknik peta
minda dipandang sebagai teknik yang menarik dan dapat mengaplikasikan dalam semua
kelas di negara Turkey. Justeru, pengkaji akan memilih teknik Peta Minda CHIP yang
diubahsuai oleh pengkaji dan mengaplikasinya dalam proses pengajaran dan
pembelajaran.

















2.3 Teori-teori Berkaitan Peta Minda
Menurut Basri (2012), Teori Pembelajaran Gestalt, Teori Ausubel dan Teori
Pelbagai Kecerdasan merupakan beberapa teori serta pandangan yang sesuai atau yang
menyokong penggunaan peta minda dapat memberi manfaat kepada proses pembelajaran.
Tonny Windura (2011), sistem peta minda atau Mind Map adalah teknik grafik yang
dapat menyelaraskan proses belajar dengan cara kerja otak kita. Hal ini jelas
menunjukkan penggunaan peta minda dapat membantu serta memberikan faedah kepada
murid dalam proses pembelajaran.
Mengikut Dilip Mukerjea (2004), Mind Mapping is a device that invites all
aspects of your brains to play whilst learning. yang bermaksud bahawa mind mapping
merupakan suatu peralatan yang melibatkan semua aspek dalam otak untuk pembelajaran.
Di samping itu, Tony Buzan (2011) iaitu pengasas peta minda menyatakan A mind map
is a powerful techinique which provides a universal key to unlock the potential of the
brain bermaksud peta minda merupakan teknik grafik berfungsi sebagai kunci untuk
mengembangkan potensi dalam otak manusia. Apabila penggunaan peta minda dalam
proses pembelajaran, peta minda ini boleh berfungsi untuk mengembangkan potensi
murid dan melibatkan semua aspek dalam otak murid dengan sempurna.
Tony Buzan yang dicatat oleh Azri (1994) telah menyarankan bahawa dengan
penggunaan peta minda ingatan kita akan dapat menambahkan keupayaan untuk melihat
gambaran keseluruhan maklumat; membuat ulang kaji dengan lebih berkesan dan
membolehkan kita mengundurkan maklumat dengan lebih tepat. Tidak dapat dinafikan
penggunaan peta minda dalam proses pengajaran dan pembelajaran boleh membantu
murid sentiasa melihat gambaran keseluruhan maklumat yang dicatat dalam peta minda
serta membuat ulang kaji dengan berkesan.

2.4 Kajian-kajian Masa Lepas
Nuryasmin (2013) telah menjalankan kajian bertajuk Teknik Peta Minda Dalam
Meningkatkan Penguasaan Bentuk Muka Bumi Di Negara Kita Kajian Tempatan Tahun
4. Hasil kajian beliau mendapati bahawa peningkatan markah yang memberangsangkan
berlaku setelah penggunaan peta minda diperkenalkan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran. Keputusan analisis beliau mendapati bahawa kumpulan sasaran
menunjukkan peningkatan peratusan dalam Ujian Pos. Keputusan ini jelas menunjukkan
penggunaan peta minda dapat meningkatkan penguasaan murid.
Kajian yang dijalankan oleh Sarita (2012) yang bertajuk Keberkesanan Teknik
Peta Minda Dalam Meningkatkan Keupayaan Murid Untuk Mengingati Fakta Kajian
Tempatan Tahun Enam Bagi Tema Ekonomi Negara menyatakan aktiviti membuat peta
minda ini mampu meningkatkan semangat kerjasama antara ahli dalam kumpulan dan
mampu meningkatkan keyakinan dan kefahaman murid terhadap apa yang dipelajari dan
menjadikan suasana pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti membuat peta minda bukan
sahaja mampu meningkatkan pencapaian murid sahaja, tetapi ia juga meningkatkan
rohani murid iaitu semangat kerjasama dan keyakinan diri.
Sehubungan dengan itu, kajian yang bertajuk Penggunaan Peta Konsep Untuk
Meningkatkan Pencapaian Mata Pelajaran Sejarah Bagi Pelajar Tingkatan Dua telah
dijalankan oleh Zahara Aziz & Nurliah Jair (2009) membuktikan penggunaan peta
konsep dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah memberikan positif dalam
meningkatkan pencapaian pelajar. Hasilan ini adalah selaras dengan kajian Rajagopal
(2005) yang dicatat oleh Zahara Aziz & Nurliah Jair (2009) yang menyatakan proses
pembelajaran menggunakan peta konsep bagi pelajar yang berpencapaian rendah adalah
salah satu cara pembelajaran yang boleh membantu pelajar meningkatkan pencapaian
mereka.

2.5 Keperluan Peta Minda Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran
Menurut Siti Sara yang dicatat oleh Basri (2012), beliau menyatakan bahawa
terdapat pelbagai bahan bantu mengajar boleh digunakan sebagai satu cara menghasilkan
pengajaran dan pembelajaran yang menarik di dalam sukatan Kurikulum Baru Sekolah
Rendah. Justeru, terdapat berbagai-bagai kaedah pengajaran yang diperkenalkan oleh
tokoh-tokoh terdahulu sebagai alternatif proses pengajaran dna pembelajaran di bilik
darjah. Menurut Subadrah dicatat oleh Che Su (2012), penggunaan peta minda semakin
penting sebagai satu kemahiran mengorganisasikan maklumat dan menghuraikan konsep
atau objektif secara teratur. Hal ini menunjukkan bahawa peta minda memainkan peranan
utama dalam menguruskan dan menyampaikan maklumat secara tersusun.
Peta minda yang dibentuk lazimnya bergantung kepada kreativiti seseorang. Peta
minda merupakan teknik yang berkesan untuk mendapatkan semua maklumat daripada
ingatan untuk ditukarkan menjadi bentuk yang boleh dilihat. Menurut Poh Swee Hiang
(2006), peta minda dibentuk berdasarkan bagaimana otak manusia merakam dan
memproses maklumat secara linear dan dalam masa yang sama membuat pengelolaan
yang menyeluruh seperti menghubungkaitkan, membanding, menganalisis dan
sebagainya. Peta minda membantu seseorang mencatat nota dengan pantas dan
mengelakkan pengulangan perkataan. Nota tersebut wujud sebagai satu gambaran mental
yang lengkap, bermakna dan senang diingati.
Menurut Vanessa Steele (2005), Making a mind map should be a spontaneous
pre-writing activity. Student start with a topic at the centre and then generate a web
ofideas from that, developing and relating these ideas as their mind makes associations.
Mind maps work well as their visual design enables students to see the relationship
between ideas, and encourages them to group certain ideas together as they proceed.
Berdasarkan kenyataan tersebut, membuat peta minda sepatutnya dibuat secara
spontan dimulakan dengan tajuk atau tajuk di tengah-tengah dan idea-idea dikembangkan
daripada tajuk tersebut. Peta minda membolehkan murid melihat kesan antara hubungan
maklumat dan menggalakkan mereka untuk mengelaskan maklumat dengan berkesan.
Menurut Shahabudin Hashim et al. (2007), peta minda diasaskan oleh Tony Buzan pada
tahun 1984 sebagai suatu cara mencatat nota dengan ringkas dan berkesan. Peta minda
adalah lakaran grafik individu supaya menjadikan sesuatu yang tersirat kepada yang
tersurat. Peta minda adalah sesuatu binaan di atas sesuatu kertas di mana isi-isi penting
mengenai sesuatu diletakkan di tengah-tengah dan idea-idea lain yang berkaitan
dikembangkan dengan idea utama. Penggunaan peta minda adalah cara yang kreatif
untuk membolehkan murid menjana idea, mencatat pembelajaran dan merancang projek
baharu (Mel Silberman, 2004). Hal ini jelas menunjukkan bahawa penggunaan peta
minda yang pelbagai dapat meningkatkan penguasaan murid kerana membolehkan murid
menulis nota dalam bentuk tersendiri.
Melalui peta minda, murid lebih mudah mencatatkan nota dan membuat ulang
kaji menjelang peperiksaan. Bahan grafik digunakan bagi membantu seseorang
menyampaikan informasi dengan cara yang paling ringkas, tepat dan efektif (Chin Yoon
Pooh, 2009). Ia juga digunakan untuk memudahkan penguasaan terhadap sesuatu konsep.
Justeru, peta minda menjadi lebih mudah dalam menyepadukan ilmu baru dan
menguruskan maklumat menggunakan akal dan tidak terikat dengan struktur yang biasa
digunakan.
Peta minda ialah kaedah menyimpan, menyusun dan mengutamakan maklumat
pada kertas dalam bentuk grafik dan berangkai-rangkai menggunakan imej dan kata
pencetus atau kata penting, yang setiap satunya akan merakam memori khusus dan
menggalakkan idea dan pemikiran baru (Tony Buzan, 2011). Setiap memori yang
dicetuskan dalam peta minda merupakan kunci untuk mendedahkan fakta, idea dan
maklumat serta untuk mendedahkan potensi sebenar minda.
Azlinda (2007), menyatakan bahawa peta minda ialah satu kaedah pembelajaran
terkini yang dapat membantu pelajar mengingat sesuatu murid secara efektif. Menurut
beliau lagi, ia adalah salah satu cara pembelajaran secara visual-spatial dalam teknik
kecerdasan pelbagai yang kini diterapkan dalam sistem pembelajaran di sekolah-sekolah
di seluruh Malaysia. Peta minda dapat dibuat dalam pelbagai bentuk mengikut
pemahaman murid itu sendiri contohnya bentuk pokok, bentuk buah, bentuk aliran atau
bentuk haiwan. Ramai yang menganggap teknik ini sukar diaplikasikan. Sebenarnya,
teknik ini amat membantu dan juga memudahkan murid mengingat sekiranya teknik ini
dapat dikuasai. Peta minda sesuai digunakan pada bila-bila masa sama ada di awal
persekolahan mahupun di saat akhir menghadapi peperiksaan. Menurut kajian, hampir 70%
ingatan manusia adalah menerusi visual-spatial (Azlinda, 2007). Murid digalakkan
mengamalkan teknik ini dari awal pembelajaran lagi bagi memudahkan murid menguasai
semua pelajaran dengan baik dan cemerlang. Peta minda penting kerana ia dapat
menjimatkan masa belajar dan mengulang kaji, memudahkan pemahaman, mengukuhkan
ingatan dan membolehkan murid menginterpretasikan semua pelajaran yang dipelajari.
Menurut Tonny Windura (2011), peta minda adalah teknik yang membolehkan
kita mengeksplorasi seluruh kemampuan otak bagi memenuhi keperluan berfikir dan
belajar. Kaedah peta minda untuk penyimpanan maklumat dan mendapatkan semula
maklumat mematuhi prinsip yang sama dengan bacaan laju dan ia telah direka untuk
berfungsi dengan otak manusia. Hal ini bermaksud tahap pengetahuan manusia akan
meningkat jika menggunakannya dengan lebih banyak. Peta minda adalah salah satu
sistem yang menggunakan prinsip pengurusan otak bagi membuka semua potensi dan
kapasiti otak yang masih tersembunyi. Prinsip peta minda melibatkan kedua belah otak
kiri dan otak kanan. Peta minda sesuai digunakan oleh semua walaupun cara pemikiran
masing-masing adalah berbeza. Peta minda mempunyai susunan hierarki yang
mengambil kira kepentingan informasi itu. Kata kunci yang diletakkan hampir kepada
pusat peta minda, mempunyai nilai informasi yang tinggi. Semakin jauh daripada pusat
peta minda, semakin kurang penting ataupun terperinci informasi tersebut. Begitu juga
dengan prinsip belajar, tentu lebih baik apabila kita mengetahui dan memahami perkara
yang penting dahulu dan kemudian bergerak kepada perkara yang kurang penting.
Informasi penting sudah diterima lebih awal mampu menyusun kerangka pemahaman
yang kuat di dalam otaknya.
Peta minda adalah satu alat yang berfungsi seperti pemikiran visual yang dapat
membantu pelajar mengorganisasi maklumat dengan berstruktur, memahami, mensintesis,
ingat kembali dan juga menghasilkan idea-idea baru dengan mudah. Dalam perkataan
lain, mengingat informasi maklumat melalui peta minda boleh membantu otak kita
bekerja dengan lebih cepat (Bletsas, 2011). Peta minda biasanya berwarna-warni dan
mempunyai gabungan tulisan dan lukisan.
Menurut Abd. Rashid (1999), peta minda dapat membandingkan dengan jelas
antara tajuk yang berbeza secara tersusun. Isi dan idea dapat dilihat, dibaca dan difahami
dengan cepat. Perkaitan antara tajuk dan isi dapat dilihat dengan jelas. Pemahaman
konsep tentang sesuatu tajuk menjadi lebih jelas dan menyeluruh, menjimatkan masa bagi
mengolah sesuatu idea pemilihan serta penyusunan maklumat dapat dilakukan secara
teratur.
Penggunaan peta minda dalam mata pelajaran Kajian Tempatan boleh membantu
murid mencapai beberapa matlamat. Menurut Ab. Fatah Hassan dicatat oleh Che Su
(2012), antaranya mengorganisasi maklumat, membantu kepada pengekalan ingatan,
membuat perkaitan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang sedia ada,
membantu kepada pengekalan konsep baru, memperjelas dan mengvisualisasikan struktur
kognitif murid dan menggalakkan kreativiti. Faktor tersebut juga boleh menarik minat
murid ketika pembelajaran berlaku.



















BAB 7
DAPATAN KAJIAN

7.1 Penggunaan Peta Minda CHI P Dapat Meningkatkan Prestasi Pencapaian Murid
Berdasarkan data-data yang telah dianalisis dan diinterpretasi sebelum ini, data
berkenaan jelas menunjukkan bahawa penggunaan Peta Minda CHIP berkesan dalam
meningkatkan prestasi pencapaian murid dalam tajuk Cuaca dan Iklim Di Malaysia,
Zon Iklim Dunia dan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi Dan Hidupan Liar di bawah
tema Mengenal Negara Kita menerusi penggunaan teknik Peta Minda CHIP.
Analisis dokumen menunjukkan bahawa secara keseluruhan prestasi murid Tahun 5 Biru
sebagai kumpulan rawatan telah meningkat. Perbezaan nilai min yang wujud antara
lembaran kerja sebelum penggunaan Peta Minda CHIP dan selepas penggunaan Peta
Minda CHIP dalam tiga kali intervensi ialah sebanyak 25%. Lembaran kerja yang
dilaksanakan menunjukkan bahawa murid dapat menguasai pelajaran kerana dapat
menjawab soalan yang diberikan.
Sehubungan dengan itu, berdasarkan Ujian Pra dan Ujian Pos dalam tiga kali
intervensi yang telah dianalisis, pengkaji mendapati bahawa murid telah menunjukkan
peningkatan yang ketara dalam Ujian Pos berbanding Ujian Pra. Perbezaan peratus min
antara Ujian Pra dan Ujian Pos bagi keseluruhan murid adalah sebanyak 18.96%. Ujian
Pra menunjukkan min skor sebanyak 62.92%. Manakala Ujian Pos dalam akhir intervensi
menunjukkan min skor sebanyak 81.88%. Peningkatan markah ujian menunjukkan
bahawa terdapat peningkatan prestasi pencapaian murid bagi pelajaran tajuk dalam tema
Mengenal Negara Kita. Justeru, murid dapat menjawab soalan ujian dengan mudah dan
memperoleh markah yang lebih tinggi. Item 5 dan 6 dalam borang soal selidik juga telah
dibina bertujuan untuk mengukuhkan dapatan kajian ini. Hasil analisis borang soal selidik
menunjukkan bahawa murid-murid adalah tidak setuju dengan item negatif yang
dinyatakan dalam borang soal selidik.
Pengkaji mendapati bahawa peningkatan markah yang memberangsangkan
berlaku setelah penggunaan Peta Minda CHIP diperkenalkan. Sebelum penggunaan Peta
Minda CHIP diperkenalkan, murid sukar menyatakan faktor yang mempengaruhi cuaca
dan iklim di Malaysia dan penerangannya. Malah kebanyakan murid tidak dapat
menyatakannya dengan tepat.
Setelah penggunaan Peta Minda CHIP diperkenalkan, mereka lebih terarah untuk
membaca dan membuat peta minda. Selain itu, peningkatan murid dapat dilihat
berdasarkan prestasi pelajaran terhadap tajuk yang dipelajari. Semasa Ujian Pos
dijalankan, murid menjawab soalan sambil cuba mengingati semula maklumat dan
melukis Peta Minda CHIP secara ringkas. Hal ini jelas menunjukkan bahawa objektif
pertama telah tercapai. Dapatan kajian ini turut membuktikan dengan keberkesanan
teknik peta minda untuk meningkatkan prestasi murid oleh pengkaji yang lain.
Hal ini bertepatan dengan kenyataan Mel Silberman (2004), bahawa penggunaan
peta minda adalah cara yang kreatif untuk membolehkan murid menjana idea, mencatat
pembelajaran dan merancang projek baharu. Hal menunjukkan bahawa penggunaan peta
minda yang pelbagai dapat meningkatkan penguasaan murid kerana membolehkan murid
menulis nota dalam bentuk yang tersendiri. Pendapat tersebut turut disokong oleh Bletsas
(2011), iaitu peta minda adalah satu alat fungsi seperti pemikiran visual yang dapat
membantu pelajar mengorganisasi maklumat dengan bersturktur, memahami, mensintesis,
ingat kembali dan juga menghasilkan idea-idea baru dengan mudah. Dalam perkataan
lain mengingati informasi maklumat melalui peta minda boleh membantu otak manusia
bekerja dengan lebih cepat dan mudah dalam menguasai sesuatu perkara.
Halimatul Saadiah Alias dan Badrul Muin Adam (2011) dalam kajian bertajuk
Meningkatkan Daya Ingatan Murid Tahun 3 Bestari Dalam tajuk External Features Of
Plants Melalui Penggunaan Peta Minda menegaskan bahawa dapatan kajian
menunjukkan 100% daripada murid mampu mengingati External Features Of Plants
selepas menggunakan teknik peta minda. Kaedah peta minda digunakan bagi membantu
meningkatkan daya ingatan murid. Hal tersebut membuktikan bahawa peta minda
membantu murid menguasai topik sekaligus mengingati fakta.
Sehubungan dengan itu Wahidah (2011) yang telah menjalankan kajian bertajuk
Keberkesanan Konsep Peta Minda Dalam Pembelajaran Berasaskan Masalah. Kajian
beliau menunjukkan bahawa penggunaan konsep peta minda telah meningkatkan prestasi
pencapaian pelajar dalam murid Aplikasi Komputer. Oleh itu, jelas menunjukkan bahawa
peta minda dapat memaksimumkan penguasaan murid dan meningkatkan prestasi mereka
dalam akademik.
Tony Buzan seperti yang dicatat oleh Wong Lei Sim dan Amir Hamzah Sharaai
(2012), menyatakan semua kanak-kanak suka benda-benda berwarna-warni dan suka
melukis peta minda merupakan satu aktiviti yang menyeronokkan untuk kanak-kanak
otak mereka akan berkembang. Secara tidak langsung, mereka akan mudah menguasai
tentang apa yang dipelajari. Justeru, penggunaan peta minda dalam pengajaran dan
pembelajaran bagi tajuk Cuaca dan Iklim Di Malaysia, Zon Iklim Dunia dan
Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar di bawah tema Mengenal Negara
Kita adalah berkesan dalam meningkatkan prestasi pencapaian murid.

7.2 Penggunaan Peta Minda CHI P Dapat Meningkatkan Kefahaman Murid
Penggunaan Peta Minda CHIP terbukti berkesan untuk meningkatkan kefahaman
murid bagi tajuk Cuaca dan Iklim Di Malaysia, Zon Iklim Dunia dan Tumbuh-
tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar di bawah tema Mengenal Negara Kita sekali
gus membolehkan murid memberikan perhatian kepada pengajaran dan pembelajaran.
Instrumen soal selidik telah digunakan untuk mengetahui tahap kefahaman murid
bagi pelajaran tajuk di bawah tema Mengenal Negara Kita. Dapatan daripada analisis
soal selidik menunjukkan bahawa kebanyakan murid adalah tidak bersetuju dengan item
negatif yang menyatakan bahawa mereka tidak mengingati fakta dan menjelaskan fakta
dalam bentuk lisan atau bukan lisan dalam pelajaran tajuk di bawah tema Mengenal
Negara Kita selepas penggunaan Peta Minda CHIP. Hal ini jelas menunjukkan bahawa
murid adalah berupaya untuk mengingati dan menjelaskan fakta-fakta dalam tajuk.
Pemerhatian yang menggunakan instrumen senarai semak juga telah digunakan
untuk mengenal pasti tingkah laku dan lisan murid sewaktu proses pengajaran dan
pembelajaran sebelum dan selepas menggunakan Peta Minda CHIP. Dapatan daripada
analisis data menunjukkan berlaku penurunan tingkah laku negatif dan peningkatan
tingkah laku positif di dalam bilik darjah semasa proses pengajaran dan pembelajaran
berlangsung. Tingkah laku yang positif menunjukkan bahawa murid adalah memahami
penerangan guru dengan penggunaan Peta Minda CHIP. Seramai 23 daripada 24 orang
murid boleh mengankat tangan untuk menjawab soalan guru berbentuk lisan dan semua
murid dengan jumlah 24 orang murid telah menghantar lembaran kerja kepada guru.
Apabila tingkah laku negatif menurun, maka murid tidak berasa bosan, tidak berbual-bual
dan dapat menjelaskan fakta yang telah disampaikan oleh guru dengan menunjukkan
bahawa kefahaman mereka telah meningkat.
Sehubungan dengan itu, kajian Ezwany Azmi dan Siti Rahimah Hamat (2013),
membuktikan bahawa murid adalah memahami tajuk Nama Negeri dan Ibu Negeri Di
Malaysia selepas menggunakan kaedah pembelajaran peta minda. Dapatan hasil kajian
juga menunjukkan sebanyak 100% murid adalah memahami tajuk yang disampaikan oleh
guru dengan menggunakan kaedah pembelajaran peta minda.
Kajian bertajuk Penggunaan Peta Minda Dalam Meningkatkan Kefahaman Dan
Ingatan Murid Tahun 4 Dalam Murid Sains oleh Lim Kui Lik (2009) juga
memperlihatkan kesan terhadap kefahaman murid. Hasil kajian mendapati bahawa
kaedah peta minda yang diperkenalkan adalah berkesan dalam meningkatkan kefahaman
murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran Sains. Dalam dapatan temu bual,
didapati murid-murid yang menyatakan kaedah peta minda yang diperkenalkan
membantu mereka dalam mengingati isi-isi penting berdasarkan wana-warna yang
menarik dalam peta minda.
Hasil kajian Zahara dan Nurliah Jair (2009), menunjukkan bahawa penggunaan
peta konsep dapat membolehkan pelajar menguasai dan mengingati fakta sejarah dalam
proses pengajaran dan pembelajaran. Pelajar-pelajar juga didapati menunjukkan
pemahaman yang baik terhadap topik-topik yang diajar menggunakan peta konsep dalam
dapatan pemerhatian kajian tersebut, Perkara ini mempamerkan bahawa peta minda
terbukti berhasil dalam membantu individu menguasai dan mengingat kembali fakta dan
membantu meningkatkan prestasi akademik murid.