Anda di halaman 1dari 13

ETIKA PROFESI

Amanda Listiani 14/MPA-XXIXA/02


Endah Novitasari 14/MPA-XXIXA/15
Stephani Arga an 14/MPA-XXIX!/1"
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
PROGRAM PROFESI AKUNTANSI
UNIVERSITAS GAJAH MADA
YOGYAKARTA
2014
Tinjauan Pu!a"a
#eori eti$a dan pengam%i&an $ep't'san %ereti$a(
1( #eori eti$a
i( Egoisme
Egoisme mer'pa$an motivasi 'nt'$ mempertahan$an dan mening$at$an
pandangan )ang han)a meng'nt'ng$an diri sendiri( Egoisme %erarti menempat$an
diri ditengah sat' t'*'an serta tida$ ped'&i dengan penderitaan orang &ain+ termas'$
)ang di,intain)a ata' )ang dianggap se%agai teman de$at( Egoisme *'ga se&a&'
mene$an$an $e'nt'ngan pada -sa)a pri%adi sa*a.(
Egoisme ter%agi da&am 2 *enis+ )ait' egoisme etis dan egoisme psi$o&ogis(
a( Egoisme Etis
/apat dide0inisi$an se%agai teori eti$a )ang men)ata$an %ah1a to&a$ '$'r sat'
sat'n)a mengenai %ai$-%'r'$ s'at' peri&a$' seorang ada&ah $e1a*i%an 'nt'$
meng'saha$an $e%ahagiaan dan $epentingann)a diatas $e%ahagiaan dan
$epentingan orang &ain( 2adi+ egoisme etis ada&ah s'at' teori 'm'm tentang apa
)ang har's $ita &a$'$an+ )ait' apa )ang %ert'*'an 'nt'$ mema*'$an
$epentingan pri%adi $ita masing-masing(
Egoisme etis ,ender'ng men*adi hedonistis+ $arena mene$an$an $epentingan
dan $e%ahagiaan pri%adi %erdasar$an ha& )ang men)enang$an dan
mengena$$an( Setiap peri&a$' )ang mengena$$an 3mendatang$an ni$mat4 %agi
diri sendiri se&a&' dini&ai se%agai peri&a$' )ang %ai$ dan pantas di&a$'$an(
Se%a&i$n)a+ peri&a$' )ang tida$ mendatang$an $eni$matan %agi diri sendiri
har's dihindari(
%( Egoisme Psi$o&ogis
Pandangan )ang men)ata$an %ah1a sem'a orang se&a&' di motivasi o&eh
peri&a$'+ demi $epentingan dirin)a %e&a$a( Egoisme ini dise%'t psi$o&ogis
$arena ter'tama ma' meng'ng$ap$an+ %ah1a motivasi sat'-sat'n)a dari
man'sia da&am me&a$'$an peri&a$' apa sa*a ada&ah 'nt'$ menge*ar
$epentingann)a sendiri(
ii( 5ti&itarianisme
/a&am teori ini+ s'at' per%'atan ada&ah %ai$ *i$a mem%a1a man0aat+ %er0aedah
ata' %erg'na+ tapi man0aat it' har's men)ang$'t %'$an sa*a sat' ata' d'a orang
me&ain$an mas)ara$at se%agai $ese&'r'han( #eori ini mem%eri$an s'at' norma
%ah1a %ai$ %'r'$n)a s'at' tinda$an mer'pa$an a$i%at dari per%'atan it' sendiri(
6ontohn)a+ mengenai $enai$an harga !!M )ang di&a$'$an me&a&'i *a&an voting(
7oting mer'pa$an sa&ah sat' ,ara penerapan teori 'ti&itarianisme+ ha& ini dapat
di*e&as$an %ah1a dengan me&a$'$an voting ma$a $ita dapat me&ihat pi&ihan dan
$e%i*a$an mana )ang a$an mem%eri$an $e'nt'ngan dan mening$at$an
$e%ahagiaan orang %an)a$(
5ti&itarianisme ter%agi men*adi 2 *enis+)ait' 'ti&itarianisme per%'atan dan
'ti&itarianisme at'ran(
a( 5ti&itarianisme Per%'atan
Men)ata$an %ah1a $ita har's memperhit'ng$an + $em'dian mem't's$an
a$i%at-a$i%at )ang dim'ng$in$an dari setiap tinda$an a$t'a& ata'p'n )ang
diren,ana$an(
%( 5ti&itarianisme At'ran
Men)ata$an %ah1a $ita har's mengira-ngira+ &a&' mem't's$an hasi&-hasi& dari
perat'ran dan h'$'m-h'$'m(
iii( /eonto&ogi
/eonto&ogi mene$an$an per%'atan tida$ diha&a&$an $arena t'*'ann)a( #'*'an )ang
%ai$ tida$ men*adi per%'atan it' *'ga %ai$( 8ita tida$ %o&eh me&a$'$an s'at'
per%'atan *ahat agar ses'at' )ang dihasi&$an it' %ai$+ $erena da&am teori
deonto&ogi $e1a*i%an it' tida$ %isa dita1ar &agi $arena it' mer'pa$an s'at'
$ehar'san(
6ontohn)a+ s'at' tinda$an %isnis a$an dini&ai %ai$ o&eh eti$a deonto&ogi %'$an
$arena tinda$an it' mendatang$an a$i%at %ai$ %agi pe&a$'n)a+ me&ain$an $arena
tinda$an it' se*a&an dengan $e1a*i%an si pe&a$'( Seperti mem%eri$an pe&a)anan
)ang %ai$ $epada sem'a $ons'men dan se%again)a(
iv( #eori 8eadi&an
v( 7irt'e ethi,s 3$e'tamaan4
#eori 8e'tamaan memandang si$ap ata' a$h&a$ seseorang( #ida$ ditan)a$an
apa$ah s'at' per%'atan tertent' adi&+ ata' *'*'r ata' m'rah hati+ me&ain$an apa$ah
orang it' %ersi$ap adi&+ *'*'r m'rah hati dan se%again)a( Artin)a %ah1a eti$a
$e'tamaan tida$ mempersoa&$an a$i%at s'at' tinda$an dan tida$ menga,' pada
norma-norma dan ni&ai-ni&ai 'niversa& 'nt'$ meni&ai mora&( Eti$a $e'tamaan &e%ih
mem0o$'s$an pada pengem%angan 1ata$ mora& pada diri setiap orang(
ANALISIS 8AS5S !E9/ASA98AN #E:9I 7I9#5E E#;I6S 3 8E5#AMAAN4
Per'sahaan Mer,$ 6ompan) di /armstadt+ 2erman+ tah'n 1""<( Seorang apote$er
%ernama =rederi, 3=riedri,h4 2a,o% Mer,$ mem%'$a per'sahaan $imia Mer,$ 8>aA( Ini
mer'pa$an per'sahaan $imia dan 0armasi tert'a di d'nia )ang %erasa& dari p'sat riset
ter$ena&+ Enge&-Apothe$e+ di /armstadt( Seiring dengan %er$em%angn)a 1a$t'+ per'sahaan
$imia dan 0armasi ini ter's %er$em%ang( Pada tah'n 1<<?+ >eorge Mer,$+ ,',' ;einri,h
Eman'e& Mer,$ mengam%i& a&ih $antor di Ne1 or$ dan pada tah'n 1<?1 mendiri$an
Per'sahaan Mer,$ 6ompan)(
Pada tah'n 2005 per'sahaan 0armasi Mer,$ 6ompan) menghadapi s'at' $as's dan
dihadap$an pada pane& *'ri pengadi&an #e@as( /a&am pengadi&an terse%'t+ pane& *'ri
mendapati %ah1a per'sahaan 0armasi terse%'t %ersa&ah $arena men)e%a%$an $ematian
seorang pria )ait' 9o%ert Ernst a$i%at mengg'na$an o%at penghi&ang rasa sa$it 7io@@+
prod'$ pa%ri$ terse%'t( Nam'n demi$ian+ dise%'t$an %ah1a+ piha$ per'sahaan 0armasi
Mer,$ 6ompan) mem%antah %ah1a $ematian pria terse%'t %'$an dise%a%$an $arena
meng$oms'msi o%at prod'$ per'sahaan mere$a+ dan men)e%'t$an %ah1a $ematian pria
terse%'t dise%a%$an o&eh pen)'m%atan arteri $etim%ang gaga& *ant'ng a$i%at mengg'na$an
7io@@ )ang menim%'&$an arrh)thmia 3deta$ *ant'ng ta$ %erat'ran4( A$i%at dari it'+ 6aro&
Ernst istri dari 9o%ert Ernst se&a$' $or%an mendapat$an $ompensasi dari per'sahaan se%esar
5SA 25B+4+ nam'n $ompensasi )ang har's di%a)ar$an it' o&eh pengandi&an dipotong se,ara
drastis hingga tida$ &e%ih dari 5SA 2"+1( 8as's ini sangat menari$ perhatian nasiona&
$h's'sn)a dari per'sahaan-per'sahaan 0armasi+ para penga,ara+ $ons'men+ ana&is %'rsa dan
ar%iter $arena a$an menent'$an masa depan Mer,$+ )ang masih har's menghadapi &e%ih dari
4(200 t'nt'tan se*enis di%er%agai pengadi&an negara %agian ma'p'n 0edera& di se&'r'h %agian
Ameri$a( Sete&ah %erita mengenai $ep't'san it' %eredar+ saham per'sahaan 0armasi Mer,$
6ompan) &angs'ng t'r'n C+C persen dan ha& terse%'t men)e%a%$an Per'sahaan 0armasi
Mer,$ 6ompan) &angs'ng menari$ 7io@@ seni&ai 5SA 2+5 mi&iar+ dari pasar pada Septem%er
2004 $eti$a se%'ah st'di *ang$a pan*ang men'n*'$$an o%at ini mening$at$an resi$o
serangan *ant'ng ata' stro$e %i&a dig'na$an se&ama &e%ih dari 1< %'&an( Se*a$ it'+ &e%ih dari
20 *'ta 1arga Ameri$a mengem%a&i$an o%at it'+ )ang %ersama-sama 6e&e%re@ dari P0iser In,
%erada da&am sat' $e&ompo$ 6:X-2 pereda rasa sa$it ata' di$ena& se%agai s'per aspirin(
8as's 7io@@ &ainn)a a$an dige&ar di Ne1 2erse)+ p'sat Mer,$+ %'&an depan+ dan
pengadi&an 0edera& pertama dige&ar di Ne1 :r&eand pada a$hir Novem%er(
!i&a Mer,$ $a&ah da&am $as's-$as's ini+ para pa$ar memper$ira$an dia a$an menghadapi
%an*ir t'nt'tan )ang mema$sa per'sahaan men)e&esai$an $as's ini(
Para ana&is %erspe$'&asi $e1a*i%an Mer,$ a$an men,apai 5SA1< mi&iar( Nam'n %i&a Mer,$
%erhasi& da&am $as's-$as's mendatang+ %er%agai t'nt'tan it' a$an s'r't+ mereda$an te$anan
terhadap harga sahamn)a( 36op)right D sinar harapan 200B(dia$ses 12 Septem%er
200C(httpE//111(goog&e(,om(4
Masa&ah-masa&ah eti$a )ang m'n,'& da&am $onte$s pen*'a&an dan pema$aian o%at pereda
rasa sa$it 7io@@+ ma$a ada %e%erapa $as's )ang men*adi pen)e%a% ter*adin)a $ematian )ang
dia&ami o&eh 9o%ert Ernst( #erdapat enam $as's )ang ada pada $e*adian terse%'t )ait'
se%agai%eri$'tE
1( Per'sahaan 0armasi Mer,$ 6ompan) masih tetap men*'a& pereda rasa sa$it 7io@@
$epada $ons'men mes$ip'n masa %er&a$' o%at terse%'t te&ah ha%is+ sehingga
men)e%a%$an meningga&n)a9o%ertErnst(
2( 8ompensasi )ang didapat$an o&eh *anda 9o%ert Ernst+ sete&ah pengadi&an #e@as
mem't's$an o%at pereda rasa sa$it prod'$si per'sahaan 0armasi Mer,$ 6ompan)
din)ata$an %ersa&ah(
B( Merosotn)a saham per'sahaan 0armasi Mer,$ 6ompan) di pasar saham(
4( Penari$an prod'$-prod'$ per'sahaan 0armasi Mer,$ 6ompan) da&am ha& ini o%at
pereda rasa sa$it dari pasaran(
5( Per'sahaan menga&ami %an)a$ t'nt'tan dari para $ons'menn)a(
"( 8ons'men sendiri tida$ %ersi$ap $ritis dan hati-hati da&am mem%e&i prod'$(
Ana&isis 8as's !erdasar$an #eori 8e'tamaan
1(8e%i*a$sanaan
/e0inisi $e%i*a$sanaan ada&ah mer'pa$an s'at' $e'tamaan )ang mem%'at seseorang
mengam%i& $ep't'san tepat da&am setiap sit'asi( /ari $as's )ang dihadapi o&eh per'sahaan
0armasi Mer,$ 6ompan) ter&ihat dengan *e&as %ah1a per'sahaan 0armasi Mer,$ 6ompan)
tida$ %i*a$sana da&am memasar$an prod'$ o%atn)a+ da&am ha& ini o%at penghi&ang rasa sa$it
)ait' 7io@@( :%at terse%'t sehar'sn)a han)a %er&a$' se&ama 1< %'&an+ nam'n o&eh
per'sahaan ter$esan ter's di%iar$an %eredar di pasaran(Sehar'sn)a per'sahaan tah' %ah1a
sete&ah 1< %'&an har's mengam%i& s'at' $ep't'san 'nt'$ menari$ $em%a&i o%at )ang te&ah
ha%is masa %er&a$'n)a dan memasar$an $em%a&i o%at )ang %ar'+ nam'n $en)ataan )ang
ter*adi per'sahaan mengam%i& $ep't'san )ang ter&am%at sehingga pada a$hirn)a
men)e%a%$an ter*adin)a $ematian(
2(8eadi&an
8eadi&an mer'pa$an $e'tamaan &ain )ang mem%'at seseorang se&a&' mem%eri$an $epada
sesama apa )ang men*adi ha$n)a( Apa$ah $eadi&an )ang didapat$an o&eh istri 9o%ert Ernst
terse%'tF 2anda pria terse%'t+ 6aro& Ernst+ mendapat$an $ompensasi se%esar 5SA 25B+4
nam'n da&am per$em%angann)a $ompensasi )ang diterima o&eh *anda terse%'t di potong
se,ara drastis tida$ &e%ih dari 5SA 2"+1 $arena h'$'m di #e@as mem%atasi denda )ang
diterima da&am men)e&esai$an s'at' masa&ah( /ari gam%aran terse%'t+ apa$ah 6aro& Ernst+
*anda pria terse%'t s'dah mendapat$an $eadi&anF /a&am sit'asi seperti apa$ah piha$
per'sahaan 0armasi Mer,$ 6ompan) te&ah %ertinda$ adi&F #ent' sa*a %i&a $ita &ihat dari aspe$
h'$'m+ ma$a *anda terse%'t s'dah mendapat$an $eadi&an+ a$an tetapi %i&a di&ihat dari aspe$
&ain apa$ah $ompensasi )ang diterima terse%'t )ait' se%esar han)a se%esar 5SA 2"+ 1 s'dah
setimpa& dengan $e&a&aian )ang men)e%a%$an meninga&n)a pria terse%'tF #hras)ma,h's+
sa&ah seorang teman %i,ara So,rates mende0inisi$an $eadi&an se%agai the advantage o0 the
stronger 3BB",4+ $e'nt'ngan dari )ang &e%ih $'at 3s'm%erE 6o'rse o0 ='ndamenta& Ethi,s 0or
!'siness+ 200C( 9i)anto+ Armada( S#S# Gid)a Sasana+ Ma&ang4( 2adi %erdasar$an pada
h'$'m )ang %er&a$' di #e@as+ 6aro& Ernst+ *anda pria )ang meningga& terse%'t te&ah
mendapat$an $eadi&an( Nam'n %i&a di&ihat dari gagasan )ang disampai$an o&eh So,rates
%ah1a $eadi&an it' mer'pa$an s'at' -harmon). 3$ese&arasan4 antara %er%agai e&emen ata'
'ns'r dari negara( ;armon) da&am arti masing-masing terpad' da&am t'gas dan $e%eradaan)a
3s'm%erE 6o'rse o0 ='ndamenta& Ethi,s 0or !'siness+ 200C( 9i)anto+ Armada( S#S# Gid)a
Sasana+Ma&ang4(
!erdasar$an pada gagasan So,rates terse%'t+ ma$a *anda pria terse%'t %e&'m mendapat$an
$eadi&an $arena ha$ $ompensasi )ang sehar'sn)a dia terima te&ah diam%i& o&eh negara atas
nama h'$'m )ang %er&a$'+ dan ha& terse%'t te&ah men)e%a%$an ter*adin)a $etida$se&arasan
antara e&emen da&am negara(
B(8erendahan;ati
8erendahan hati ada&ah $e'tamaan )ang mem%'at seseorang tida$ menon*o&$an diri+
se$a&ip'n sit'asi mengiHin$ann)a( 8ematian 9o%ert Ernst te&ah men)e%a%$an piha$
per'sahaan 0armasi Mer,$ 6ompan) %erada da&am te$anan )ang sangat %esar+ $arena
masa&ah terse%'t men*adi perhatian nasiona&( ;a& it' menam%ah %e%an mere$a men*adi &e%ih
%erat $arena se%e&'mn)a mere$a *'ga te&ah menghadapi 4200 $as's )ang %e&'m
terse&esai$an( Mes$i pada a1a&n)a piha$ per'sahaan tida$ menga$'i %ah1a $ematian 9o%ert
Ernst %'$an dise%a%$an $arena te&ah meng$oms'msi o%at prod'$ mere$a da&am ha& ini
7io@@+ nam'n pada a$hirn)a mere$a ma' menga$'in)a sete&ah ter%'$ti me&a&'i pane& *'ri di
pengadi&an #e@as( Penga$'an it' men'n*'$$an $erendahan hati mere$a %ah1a o%at prod'$
mere$a tida$ %erg'na &agi di mas)ara$at( Se%agai per1'*'dan n)ata $erendahan hati mere$a
ada&ah dengan mem%eri$an $ompensasi $epada *anda $or%an+ 6aro& Ernst+ )ait' $ompensasi
se%esar 5SA 25B+ 4 *'ta(
4(S'$a !e$er*a 8eras
S'$a %e$er*a $eras mer'pa$an $e'tamaan )ang mem%'at seseorang mengatasi
$e,ender'ngan spontan 'nt'$ %erma&as-ma&asan( Mengapa $e&a&aian )ang men)e%a%$an
$ematian 9o%ert Ernst it' %isa ter*adiF 8as's ini mengam%ar$an %ah1a piha$ per'sahaan
0armasi Mer,$ 6ompan) tida$ ma' %e$er*a $eras+ $arena $e,ender'ngan mere$a )ang
mem%iar$an o%at )ang te&ah ha%is masa %er&a$'n)a ter's %eredar di pasar( ;a& it' *'ga
men'n*'$$an $ema&asan mere$a 'nt'$ %ergera$ t'r'n $e pasar dan menari$ $em%a&i o%at-
o%at )ang s'dah tida$ %erg'na terse%'t ata' mengingat$an $epada para $ons'men 'nt'$
tida$ mem%e&i ata' meng$oms'msi &agi o%at pereda rasa sa$it 7io@@(
Se,ara 'm'm $as's ini mengam%ar$an %ah1a per'sahaan 0armasi Mer,$ and 6ompan)
han)a %er'saha menge*ar $e'nt'ngan dengan $ep't'san 'nt'$ ter's mem%iar$an o%at pereda
rasa sa$it 7io@@ terse%'t %eredar di pasaran mer'pa$an sa&ah sat' a&asan 'nt'$ menga*ar
$e'nt'ngan per'sahaan+ ma$a tida$ dapat die&a$$an &agi %ah1a per'sahaan terse%'t te&ah
me&anggar eti$a %isnis )ang %er&a$' se,ara 'niversa&(
Per'sahaan 0armasi Mer,$ and 6ompan) tida$ memper&a$'$an $ons'men mere$a dengan
%ai$ se,ara mora&( Per'sahaan *'ga tida$ memi&i$i $esadaran a$an $e1a*i%an %isnis mere$a
)ang har's di%eri$an $epada para $ons'men( ;a& ini ter&ihat dari %an)a$n)a $as's )ait'
se%esar 4(200 $as's )ang dihadapi o&eh per'sahaan dan te&ah dihadap$an pada pengandi&an di
negara-negara %agian se&'r'h Ameri$a( 8esa&ahan ter%esar )ang di&a$'$an o&eh per'sahaan
0armasi Mer,$ and 6ompan) seperti )ang tergam%ar da&am $as's ini ada&ah %ah1a piha$
per'sahaan te&ah me&anggar ha-ha$ $ons'men+ )ait' ha$ atas $eamanan ma'p'n ha$ atas
in0ormasi(
;a$ atas $eamanan ada&ah %ah1a prod'$ per'sahaan 0armasi Mer,$ and 6ompan) )ait' o%at
pereda rasa sa$it 7io@@ te&ah menga%ai$an rasa aman $ons'men dengan tetap mem%iar$an
o%at-o%at terse%'t ter's %eredar di pasar( Padaha& mere$a mengetah'i %ah1a *i$a masa o%at
terse%'t te&ah &e%ih dari 1< %'&an+ ma$a o%at terse%'t s'dah tida$ &a)a$ 'nt'$ dig'na$an ata'
di$ons'msi &agi+ dan o&eh $arena men)e%a%$an $ematian 9o%ert Ernst(
;a$ atas in0ormasi ada&ah %ah1a per'sahaan tida$ mem%eri$an in0ormasi )ang re&evan
mengenai prod'$ )ang di*'a&n)a( /a&am $as's ini per'sahaan 0armasi Mer,$ and 6ompan)
te&ah me&anggar aspe$-aspe$ pemasaran+ $arena tida$ mem%eritah'$an dengan ,epat %ah1a
%ah1a o%at pereda rasa sa$it terse%'t han)a memi&i$i garansi 1a$t' se&ama 1< %'&an dan %i&a
te&ah me&e1ati masa 1a$t' )ang ditent'$an o%at terse%'t tida$ har's di$ons'msi &agi(
Per'sahaan tida$ mem%eri$an in0ormasi )ang %enar $epada $ons'menn)a dan tinda$an ini
*e&as %ertentangan dengan eti$a+ $arena per'sahaan te&ah mer'gi$an $epentingan $ons'men(
K#i$%u&an
!erdasar$an pada $as's dan 'raian-'raian )ang te&ah di%ahas+ ma$a dapat ditari$ s'at'
$esimp'&an %ah1a masa&ah )ang dihadapi o&eh per'sahaan 0armasi Mer,$ and 6ompan)
mer'pa$an s'at' masa&ah %esar $arena te&ah %ertentangan dengan norma-norma eti$a
%er%isnis( Ind'stri 0armasi mer'pa$an ind'stri )ang pa&ing %an)a$ menim%'&$an masa&ah
)ang %erh'%'ngan dengan eti$a( /an apa%i&a dih'%'ng$an $eda&am eti$a teori $e'tamaan+
ma$a per'sahaan 0armasi Mer,$ and 6ompan) te&ah %ersi$ap tida$ adi&+ tida$ *'*'r+ tida$
rendah hati+ dan %erma&as-ma&asan ata' tida$ ma' %e$er*a $eras 'nt'$ mengontro& dan
mem%eri$an in0ormasi )ang tepat+ *e&as+ dan %enar $epada $ons'men( ;a& terse%'t sangat
%ertentangan dengan eti$a teori $e'tamaan(
/a&am $as's ini+ per'sahaan 0armasi Mer,$ and 6ompan) &e%ih %erorientasi pada menga*ar
$e'nt'ngan daripada memi$ir$an $eamanan prod'$n)a ma'p'n $en)amanan $ons'menn)a(
Artin)a %ah1a moti0 'tama 'nt'$ tetap mem%iar$an o%at pereda rasa sa$it 7io@@ )ang te&ah
$eda&a1arsa 'nt'$ ter's %eredar di pasaran ada&ah per'sahaan &e%ih menempat$an
$epentingan e$onomis per'sahaan terse%'t di atas $epentingan &ain+ da&am ha& ini
$epentingan $ons'men( /a&am $as's ini+ $ons'men sendiri merasa tida$ %erda)a $arena
a&ternati0 o%at pereda rasa sa$it )ang %erada di pasar sangat ter%atas( Nam'n demi$ian
$ons'men sendiri *'ga har's memi&i$i tangg'ng*a1a% 'nt'$ mene&iti dengan $ritis peredaran
o%at )ang dipasaran(
8as's ini *'ga mengharap$an agar $ons'men %isa %ersi$ap &e%ih $ritis da&am meni&ai prod'$
)ang a$an di%e&i dan di$ons'msin)a+ $arena ha& it' a$an dapat menghindar$an dia dari
$etida$n)amanan )ang %isa men)e%a%$an $ematian( :&eh $arena it' sem'a prod'$si o%at
pereda rasa sa$it terse%'t %ertangg'ng*a1a% 'nt'$ men)edia$an prod'$ da&am ha& ini o%at
pereda rasa sa$it 7io@@ )ang tida$ mer'gi$an $ons'men( #angg'ng*a1a% it' pertama-tama
har's dipi$'& o&eh mana*emen per'sahaan+ dimana mana*emen per'sahaan har's %ersi$ap
%i*a$sana da&am memprod'$si dan memasar$an o%at $e pasaran+ adi& da&am mem%eri$an
prod'$ )ang men*adi ha$ dari pada $ons'men 'nt'$ di$ons'msi+ rendah hati da&am
menga$'i %ah1a prod'$-prod'$ )ang saat ini sedang %eredar di pasaran s'dah $eda&a1arsa
dan har's segera di%eritah'$an $epada $ons'men 'nt'$ tida$ mem%e&i dan
meng$ons'msin)a &agi+ ata' har's segera ditari$ dari pasaran+ dan a$hirn)a ter's %e$er*a
$eras 'nt'$ mem%eri$an &an)anan )ang ter%ai$ $epada setiap $ons'men sehingga $ons'men
merasa n)aman dan pada a$hirn)a a$an mem%eri$an $eper,a)aan $epada $ons'men
sehingga $ons'men tetap men*adi &o)a& da&am mengg'na$an prod'$ per'sahaan(
8e*adian terse%'t menga*ar$an %ah1a setiap pe%isnis har's memi&i$i $e'tamaan %erpi$ir
)ang mer'pa$an $e$'atan dari setiap individ' pe%isnis it' sendiri dengan t'*'an 'nt'$
menggera$$an roda %isnis mere$a( Apa%i&a setiap pe%isnis te&ah memi&i$i $e'tamaan %erpi$ir
)ang $'at+ ma$a $e'tamaan it' a$an $ara$ter %agi pe%isnis ata' ind'stri %isnis terse%'t(
Per'sahaan 0armasi Mer,$ and 6ompan) tida$ memi&i$i $ed'a $e'tamaan terse%'t+ sehingga
men)e%a%$an %an)a$ se$a&i $as's )ang ter*adi( 8as's-$as's terse%'t te&ah men)e%a%$an
per'sahaan $ehi&angan $e'tamaan $ara$ter %isnis mere$a(
A$hirn)a instansi pemerintah )ang ter$ait+ har's ter's memperhati$an dan memanta' o%at-
o%at )ang %eredar di pasaran+ dengan ter's me&a$'$an $ontro& dan mensin)a&ir $esa&ahan
)ang ter*adi+ dan har's se,ara proa$ti0 mem%eritah'$an $epada $ons'men pengg'na o%at-
o%at terse%'t( Se&ain dari pemerintah+ per'sahaan *'ga har's %isa mem%ang'n s'at' $e$'atan
$e'tamaan %erpi$ir )ang %isa se,ara ter's-mener's mengera$$an %isnis mere$a+ sehingga ha&
it' %isa me&ahir$an $ara$ter per'sahaan )ang $'at( 2i$a $e'tamaan $ara$ter per'sahaan te&ah
ter%ang'n dengan $'at+ $ontro& terhadap prod'$-prod'$ )ang %eredar a$an %isa &e%ih
di$enda&i$an dan $epentingan $ons'men %isa &e%ih diperhati$an+ sehingga $ons'men a$an
men*adi &e%ih p'as dan sema$in &o)a& $epada prod'$ )ang te&ah di$ons'msi o&eh mere$a
se%e&'mn)a(
/a0tar P'sta$a
!ertens+ 8(2000( Pengantar Eti$a !isnis(Pener%it 8anisi's+ og)a$arta(
8's1anto+ Sadi$in(200C(Strategi Management =or'mE Eti$a( 111(goog&e(,om( /ia$ses 12
Septem%er 200C(
8as's(200B(Mer,$ and 6ompan) di denda 5SA 25B+4( 111(goog&e(,om( Sinar ;arapan
200B( /ia$ses " Septem%er 2014(
9i)anto+ Armada(200C( 6o'rse on ='ndamenta& Ethi,s 0or !'siness( S#=# Gid)a Sasana(
Ma&ang(
#im P'sdi$&at Pega1ai( 200"E !ahan /i$&at Pen)es'aian 8enai$an Pang$at 7 E Materi Po$o$
Eti$a !iro$rasi(111(%p$p(dep$e'(,o(id( /ia$ses " Septem%er 2014
KASUS FORD PINTO
Ana&ii Kau Di%an'an( 'a)i !#*)i +an( ,#)-u,un(an '#n(an E!i"a
/a&am men*a&an$an $egiatann)a+ per'sahaan har's menerap$an eti$a-eti$a )ang ada
demi men*amin $ese&arasan t'*'an per'sahaan dengan 0a$tor-0a$tor &ainn)a( Eti$a )ang ada
dig'na$an se%agai pedoman %agi per'sahaan da&am men*a&an$an $egiatann)a( Per'sahaan
memp'n)ai $e1a*i%an $epada mas)ara$at 'nt'$ mem%eri$an $en)amanan dan $ese&amatan
%agi mas)ara$at )ang mer'pa$an pengg'na prod'$ )ang dihasi&$an per'sahaan(
Per'sahaan da&am mem%'at prod'$ har's memperhati$an ha&-ha& )ang dapat
mer'gi$an %agi mas)ara$at termas'$ memperhati$an eti$a da&am pem%'atan prod'$+ )ait'
dengan mengetah'i ha& )ang dapat mem%aha)a$an *i$a prod'$ dig'na$an( 2i$a ha& ini tida$
diperhati$an+ $eper,a)aan $ons'men %er$'rang dan mere$a a$an men*adi &e%ih %erhati-hati
da&am memi&ih prod'$(
2i$a dipandang dari %er%agai teori eti$a )ang ada+ Prod'$ =ord Pinto ini me&anggar
dan tida$ %ertangg'ng *a1a% pada $ese&amatan $ons'men( /asar eti$a terse%'t dapat di&ihat
dari %e%erapa teori+ antara &ain E
1. T#*)i #(*i$#
Egoisme mer'pa$an motivasi 'nt'$ mempertahan$an dan mening$at$an pandangan
)ang han)a meng'nt'ng$an diri sendiri( Egoisme %erarti menempat$an diri ditengah
sat' t'*'an serta tida$ ped'&i dengan penderitaan orang &ain( /a&am $as's =ord Pinto+
per'sahaan han)a mementing$an $epentingan sendiri 'nt'$ mengam%i& $e'nt'ngan
)ang se%esar-%esarn)a tanpa ped'&i dengan dampa$ )ang dirasa$an o&eh pengg'na
mo%i& terse%'t(
2. Ha" 'an D#*n!*&*(i
IMengapa per%'atan ini %ai$ dan per%'atan it' har's dito&a$ se%agai %'r'$J+
deonto&ogi men*a1a%EI$arena per%'atan pertama men*adi $e1a*i%an $ita dan $arena
per%'atan $ed'a di&arangJ( ang men*adi dasar %ai$ %'r'$n)a per%'atan ada&ah
$e1a*i%an( /a&am pemi$iran mora& de1asa ini %arang$a&i teori ha$ ini ada&ah
pende$atan )ang pa&ing %an)a$ dipa$ai 'nt'$ mengeva&'asi %ai$ %'r'$n)a s'at'
per%'atan ata' peri&a$'( #eori ;a$ mer'pa$an s'at' aspe$ dari teori deonto&ogi+
$arena %er$aitan dengan $e1a*i%an( ;a$ dan $e1a*i%an %agai$an d'a sisi 'ang &ogam
)ang sama( ;a$ didasar$an atas marta%at man'sia dan marta%at sem'a man'sia it'
sama( 8arena it' ha$ sangat ,o,o$ dengan s'asana pemi$iran demo$ratis(
Mas)ara$at )ang men*adi $ons'men prod'$ =ord Pinto %erha$ atas $'a&itas prod'$
)ang %ai$ )ang dapat mem%eri$an $en)amanan dan $ese&amatan( Nam'n per'sahaan
tida$ menghira'$an ha& terse%'t dan han)a memperhati$an $epentingan mengam%i&
$e'nt'ngan )ang se%esar-%esarn)a( Atas tinda$an )ang di&a$'$an o&eh per'sahaan
=ord Pinto+ $ese&amatan $ons'men tida$ ter*amin dan men)e%a%$an %an)a$
$ons'men )ang $ehi&angan n)a1an)a(
/. U!i&i!a)i$#
Men'r't 'ti&itarisme+ s'at' per%'atan ada&ah %ai$ + apa%i&a mem%a1a $esenangan
pa&ing %esar 'nt'$ *'m&ah orang pa&ing %esar ata' dengan $ata &ain mema$sima&$an
man0aat( /i&ihat dari $as's ini+ =ord Pinto diprod'$si dengan t'*'an 'nt'$
mendapat$an $e'nt'ngan )ang se%esar-%esarn)a tanpa memperhati$an $'a&itas dan
dampa$ $ese&amatan )ang dirasa$an o&eh $ons'men(
4. K#a'i&an
8eadi&an ada&ah $ema'an )ang tetap dan $e$a& 'nt'$ mem%eri$an $epada setiap
orang apa )ang semestin)a mere$a pero&eh( :&eh $arena it'+ prinsip ini mendasari
seseorang 'nt'$ %ertinda$ adi& dan proporsiona& serta tida$ mengam%i& ses'at' )ang
men*adi ha$ orang &ain( =ord Pinto diprod'$si han)a demi $epentingan per'sahaan
semata+ )ait' memepero&eh $e'nt'ngan se%esar-%esarn)a nam'n per'sahaan tida$
mem%eri$an $'a&itas prod'$ )ang %ai$ ses'ai dengan apa )ang $ons'men %a)ar$an
sehingga $ese&amatan $ons'men tida$ ter*amin(
K#i$%u&an
Setiap $egiatan prod'$si sehar'sn)a mengi$'ti eti$a pro0esi )ang ada $arena *i$a
tida$ a$an menim%'&$an $er'gian )ang %er%aha)a %agi mas)ara$at+ $h's'sn)a %agi
$ons'men prod'$ =ord Pinto( /engan memperhati$an eti$a da&am %er%isnis ma$a dampa$
negati0 m'ng$in sa*a dapat dihindari( Per'sahaan har's mempertim%ang$an %er%agai ma,am
aspe$+ tida$ han)a se%erapa %esar $e'nt'ngan )ang ingin didapat+ nam'n *'ga har's
mempertim%ang$an a$i%at-a$i%at &ain )ang a$an ter*adi )ang %erh'%'ngan dengan
mas)ara$at se%agai %ent'$ tangg'ng *a1a% mere$a terhadap mas)ara$at $h's'sn)a para
$ons'men(
P#)!an+aan Kau
1( Apa$ah $ep't'san 'nt'$ tida$ menginsta& $aret ada&ah tepat F >'na$an $erang$a 5-
pertan)aan 'nt'$ mend'$'ng ana&isis anda(
2a1a% E
8erang$a 5 pertan)aan pend'$'ng ana&isis ada&ah
a( Apa$ah tinda$an terse%'t meng'nt'ng$anF a
%( Apa$ah tinda$an ses'ai dengan &ega&itasF #ida$( Mana*er =ord pinto me&a$'$an
&o%i terhadap perat'ran pemerintah 'nt'$ me&'&'s$an tes 1a*i%
$e,e&a$aan+padaha& mana*er terse%'t mengetah'i %ah1a prod'$ terse%'t tida$
&a)a$ '*i(
,( Apa$ah tinda$an terse%'t adi&F #ida$( ;a& ini menim%'&$an $er'gian %agi para
$ons'men )ang mengg'na$an =ord Pinto( 8ese&amatan pengendara teran,am
$arena penempatan tan$i %ensin )ang tida$ &a)a$(
d( Apa$ah tinda$an )ang di&a$'$an %enarF #ida$( per'sahaan =ord memprod'$si
mo%i& )ang se%enarn)a tida$ &a)a$ 'nt'$ diprod'$si( Sehar'sn)a $ons'men
mendapat$an $en)amanan dan *aminan $ese&amatan( Nam'n+ )ang ter*adi ada&ah
%an)a$ $ons'men )ang menderita $er'gian %ah$an meningga& d'nia(
e( Apa$ah ha& ini mem%eri$an dampa$ terhadap $e&angs'ngan hid'p prod'$F a(
A$i%at $as's ini men)e%a%$an prod'$ =ord Pinto menga&ami pen'r'nan( !an)a$
pe&anggan )ang tida$ per,a)a &agi terhadap prod'$ terse%'t( 8einginan =ord Pinto
'nt'$ menghemat %ia)a ma&ah menga$i%at$an mere$a 'nt'$ menge&'ar$an %ia)a
&e%ih %an)a$ 'nt'$ mem%eri$an ganti r'gi $epada pe&anggan sehingga %era$i%at
%'r'$ terhadap $e&angs'ngan hid'p prod'$ dan %erdampa$ *'ga 'nt'$
$e&angs'ngan hid'p per'sahaan $edepann)a(
2( 8esa&ahan apa )ang dapat anda identi0i$asi da&am ana&isis %ia)a man0aat 0ordF
2a1a% E
/ari ana&isis !ia)a-Man0aat =ord dapat di&ihat E
Masing-Masing #ota&
Man0aat Penghematan
1<0 $ematian $arena ter%a$ar 200(000 B"+000+000
1<0 &'$a %a$ar seri's "C(000 12+0"0+000
2100 $endaraan ter%a$ar 1(4C0(000
#ota& 4?(5B0(000
!ia)a
11 *'ta mo%i& 11 121(000(000
1+5 *'ta tr'$ ringan 11 1"(500(000
#ota& 1BC(500(000
/ari data diatas didapat$an %ah1a man0aat penghematan )ang di&a$'$an =ord Pinto
se%esar A4?+5B0+000 dan ,ost )ang dig'na$an 'nt'$ memasang r'%%er %&adder
A1BC+500+000( /ari ana&isis terse%'t =ord Pinto &e%ih memi&ih 'nt'$ tida$ memasang
r'%%er %&adder )ang a$hirn)a men)e%a%$an %an)a$ $e,e&a$aan(
B( ;ar's$ah =ord mem%eri$an pe&anggan Pinto opsi 'nt'$ mengisnta& %&adder pada saat
prod'$si+ $ata$an&ah+ %ia)a se%esar A20F
2a1a% E #ida$( Sehar'sn)a =ord Pinto memasang r'%%er %&adder terse%'t tanpa har's
mena1ar$an $epada pe&anggan $arena it' mer'pa$an $e1a*i%an =ord 'nt'$
mem%eri$an $ese&amatan $epada pe&anggan $eti$a mengg'na$an prod'$ terse%'t(