Anda di halaman 1dari 1

PIPK/SKT/RJ1/Panduan Am Seminar/2014

PANDUAN AM PELAKSANAAN SEMINAR PENYELIDIKAN TINDAKAN II


PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP)
1. Seminar boleh dilaksanakan berdasarkan cadangan beriku!
a. Seminar "en#elidikan indakan II dicadang dilaksanakan dalam em"oh
dua minggu mengambil masa sekurang$kurangn#a 12 %am
b. &erdasarkan bilangan "ela%ar #ang ada berdasarkan sub%ek ma%or'
kum"ulan$kum"ulan kecil "embenangan boleh dibenuk dan
"embenangan dilakukan dalam kum"ulan berasingan
c. Pela%ar #ang membua "embenangan "erlu men#ediakan ringkasan
la"oran ka%ian unuk diserahkan ke"ada "ens#arah "enilai sekurang$
kurangn#a dua hari sebelum "embenangan
d. Seia" "embenang diberikan masa 1($20 mini unuk membenang hasil
"en#elidikan elah dilaksanakan dalam benuk powerpoint
2. Pela%ar #ang elah selesai dengan "embenangan' di"erlukan membua
"embeulan dan "en#emakan berdasarkan "andangan/komen #ang diberikan
oleh "ens#arah "enilai
). *ua orang Pens#arah Penilai dilanik oleh "engarah IP+ unuk menilai
"embenangan Pen#elidikan Tindakan II bagi seia" sesi "enilaian
"embenangan.
4. Salah seorang "ens#arah "enilai #ang dilanik mesilah dari"ada kalangan
mereka #ang mengurus maa "ela%aran ma%or.
(. Penilaian adalah berdasarkan ke"ada skala "emarkahan se"eri #ang
diea"kan dalam rubrik "emarkahan kursus #ang berkenaan.
,. -arkah dari seia" as"ek #ang dinilai hendaklah digabungkan dalam sau
borang rumusan.
.. Pengiraan markah akhir dalam borang rumusan adalah berasaskan kiraan
"eraus. /Ru%uk PIPK/SKT/&R4/-arkah Pembenangan 0
PIPK/SKT/&R,/-arkah 1a"oran2
3. Pela%ar #ang elah selesai dengan "embenangan' di"erlukan membua
"embeulan dan "en#emakan berdasarkan "andangan #ang diberikan oleh
"ens#arah "enilai.
4. Pela%ar dikehendaki men#erahkan la"oran #ang elah di%ilidkan sekurang$
kurangn#a 1 minggu sebelum "e"eriksaan semeser la"an bermula.