Anda di halaman 1dari 4

DEFINASI

KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4


PENOLONG PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL GRED J38
 Penyenggaraan adalah aktiviti yang
dilaksanakan supaya mesin/peralatan
TATACARA sentiasa berupaya melaksanakan kerja
PENYELENGGARAAN
KEMUDAHAN LATIHAN

Ahmad Sulaiman Ahmad Sulaiman

JENIS PENYENGGARAAN PENYENGGARAAN BAIKPULIH

 PENYENGGARAAAN BAIKPULIH Penyenggaraan yang menjadi amalan lazim


(CORRECTIVE MAINTENANCE) Dilaksanakan setelah berlaku kerosakan-
 PENYENGGARAAN PENCEGAHAN komponen gagal berfungsi
(PREVENTIVE MAINTENANCE) Pengurusan secara tindakbalas

Ahmad Sulaiman Ahmad Sulaiman

KEBURUKAN Penyenggaraan
KELEBIHAN Penyenggaraan Baikpulih Baikpulih

 Penggunaan peralatan sehingga hayat Berlaku tanpa amaran dan menimbulkan


maksima banyak masalah
 Tempat kerosakan mudah dikesan Kos alat ganti dan upah yang tinggi
 Sesuai untuk mesin/peralatan murah Membuang banyak masa
 Tidak perlu mengeluarkan wang sehingga Berlaku kerosakan yang lebih besar dar
berlaku kerosakan sepatutnya
 Perancangan tergendala

Ahmad Sulaiman Ahmad Sulaiman

1
KELEBIHAN Penyenggaraan
PENYENGGARAAN PENCEGAHAN Pencegahan

 Dilakukan secara rutin Mengurangkan kerosakan


 Melibatkan aktiviti yang mudah sehingga Mengurangkan kos menunggu
yang kompleks Jangka hayat mesin/peralatan yang lebih
 Komponen penting dan sensitif lama
 Komponen yang sentiasa bergerak Dapat merangka jadual kerja dengan lebih
 Mempunyai beberapa kaedah/jenis berkesan

Ahmad Sulaiman Ahmad Sulaiman

KEBURUKAN Penyenggaraan
Pencegahan JENIS Penyenggaraan Pencegahan

 Kos penyenggaraan yang tinggi Penyenggaraan Berkala/berjadual (schedule


 Komponen ditukar sebelum jangka hayat maintenance)
tamat Penyenggaraan Ramalan/Jangkaan
 Pengantian komponen oleh ‘fitter’ Penyenggaraan secara Peluang/
kadangkala menyebabkan kerosakan Kesempatan
 Masih berlaku kerosakan yang tidak dijangka Rekabentuk semula (design out)

Ahmad Sulaiman Ahmad Sulaiman

PENYENGGARAAN BERKALA KEBAIKAN Penyenggaraan Berkala

 Mudah untuk dilaksanakan Mengurangkan kadar kerosakan yang tidak dijangka


 Dilaksanakan mengikut jadual yang Memanjangkan hayat mesin/peralatan
ditetapkan Mengurangkan kos baik pulih
 Penggunaan tenaga kerja yang lebih efektif dengan
 Melakukan perkara-perkara yang mudah
pelaksanaan yang lebih terancang
seperti melaraskan mesin/meletakkan gris
 Persediaan alat ganti dapat dibuat lebih awal
 Memeriksa komponen yang sensitif, mudah Perancangan latihan dapat disediakan terlebih
haus, bahagian yang bergerak/berputar dahulu

Ahmad Sulaiman Ahmad Sulaiman

2
KEBURUKAN Penyenggaraan Berkala PENYENGGARAAN RAMALAN

 Penukaran komponen dibuat sebelum tamat Berasaskan keadaan mesin/peralatan


jangka hayat penggunaan Mengawasi parameter mesin/peralatan bagi
 Jurugegas boleh menyebabkan kerosakan menentukan bila penyenggaraan di
 Kos yang tinggi laksanakan
 Masih berlaku kerosakan yang tidak dijangka Dapat membuat jangkaan awal kerosakan
yang mungkin berlaku

Ahmad Sulaiman Ahmad Sulaiman

KEBURUKAN Penyelenggaraan
KEBAIKAN Penyenggaraan Ramalan Ramalan

 Meningkatkan tahap keselamatan Penggantian komponen sebelum tempoh


 Dapat membuat persediaan alat ganti sebelum hayat
kerosakan berlaku
 Meningkatkan keselamatan dan jangka hayat mesin Kos yang tinggi
 Meningkatkan tahap penggunaan mesin Memerlukan alat pengesan
 Meningkatkan kualiti bahan yang dihasilkan Kerosakan boleh berlaku sebelum tempoh
 Dapat merancang masa yang sesuai untuk yang dijangka (silap jangkaan)
menghentikan operasi mesin
 Mengurangkan kos operasi

Ahmad Sulaiman Ahmad Sulaiman

PENYENGGARAAN PELUANG KEBAIKAN Penyenggaraan Peluang

 Dilakukan semasa mesin tidak beroperasi Tidak menggangu latihan


- musim cuti Dapat membuat persediaan alat ganti
- tempoh mesin tidak diguna pakai Dapat merancang penggunaan tenaga kerja
- ketiadaan tenaga kerja/pengajar baikpulih
- ketiadaan bahan kerja
 Memerlukan sistem komunikasi yang
tersusun dan berkesan

Ahmad Sulaiman Ahmad Sulaiman

3
KEBURUKAN Penyenggaraan Peluang REKABENTUK SEMULA

 Kerosakan boleh berlaku lebih awal Rekabentuk semula komponen yang kritikal
 Koordinasi dan komunikasi yang lemah tidak untuk mengurangkan kerosakan
dapat melicinkan kerja-kerja penyenggaraan Ubahsuai penggunaan mesin kritikal dengan
mengurangkan bebanan terhadap bahagian
tersebut

Ahmad Sulaiman Ahmad Sulaiman

LANGKAH-LANGKAH UNTUK GARIS PANDUAN UMUM Kerja-kerja


Mengurangkan Kerosakan Luar Jangka Penyenggaraan Di Bahagian Operasi Latihan

 MELANTIK SEORANG PEGAWAI KANAN YANG MENGENALPASTI SERTA MEMBUAT SIASATAN DAN
PEMERIKSAAN PADA BAHAGIAN-BAHAGIAN LOJI SECARA
BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEMUA ASPEK MENYELURUH. DATA-DATA MENGIKUT SPESIFIKASI ADALAH
PENYENGGARAAN PENTING SEBAGAI RUJUKAN
 PEMERIKSAAN PADA BAHAGIAN YANG TIDAK NORMAL PERLU
 MENYEDIAKAN DAFTAR ASET DIJALANKAN DALAM PEMERIKSAAN RINGKAS. PEMERIKSAAN
PENYELENGGARAAN TERSEBUT TERMASUKLAH TEMPOH OPERASI, GETARAN, SUHU
DAN TEKANAN.
 MENYEDIAKAN JADUAL KERJA-KERJA PENYELARASAN YANG LAIN.
PENYELENGGARAN/PLAN OPERASI MELAPORKAN SEBARANG KEADAAN TIDAK NORMAL YANG
BERLAKU SEMASA OPERASI SERTA MERANCANG AKTIVITI
PENYELENGGARAAN YANG PERLU DIAMBIL SERTA KERJA-KERJA SOKONGAN YANG
DIPERLUKAN.
 MENILAI DAN MENGEMASKINI PROGRAM MENGAWASI PERALATAN DAN KEMUDAHAN MENGIKUT
PENYENGGARAAN PIAWAIAN OPERASI YANG DIPERLUKAN. INI PERLU DITITIK
BERATKAN UNTUK MENDAPAT PENGELUARAN BERMUTU DAN
MENGURANGKAN PENGELUARAN YANG TIDAK BERKUALITI
Ahmad Sulaiman Ahmad
Sulaiman

SEKIAN TERIMA KASIH

SEMOGA TERAMPIL
DENGAN BERJAYA

Anda mungkin juga menyukai