Anda di halaman 1dari 12

Pendidikan Jarak Jauh: OUMH 1103 2014

0
TUGASAN
JANUARI 2013 SEMESTERKOD KURSUS
NAMA KURSUSPROGRAMNAMA PELAJAR


NO. MATRIK


NAMA FASILITATOR
AKADEMIK


PUSAT PEMBELAJARAN

Pendidikan Jarak Jauh: OUMH 1103 2014


1


No. Deskripsi Muka surat
1.0 Pengenalan 2

1.1 Kemahiran Belajar 3

2.0 Perbincangan dan Penghujahan 4

3.0 Cadangan 7

3.1 Pengurusan masa 7

3.2 Motivasi Diri 8

3.3 Komunikasi 8

3.4 Menyiapkan Tugasan 9

4.0

Kesimpulan 10
5.0

Bibliografi 11Pendidikan Jarak Jauh: OUMH 1103 2014


2

1.0 Pengenalan

Salah satu matlamat utama pendidikan terbuka dan jarak jauh program (ODL) adalah untuk
memastikan bahawa pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi secara positif dan tidak
menjejaskan prestasi atau tingkah laku. Selain itu, program ODL ini juga akan memastikan
pelajar untuk melanjutkan kemahiran pembelajaran mereka yang sedia ada untuk menuju ke
arah peringkat yang baru dan lebih tinggi serta meluas. Walau bagaimanapun, ia sentiasa
menjadi satu cabaran untuk pelajar yang mengikuti pelajaran yang secara terbuka dan jarak
jauh untuk menghadapi pembelajaran mereka di pelbagai peringkat kemahiran di mana
mereka sudah tentu akan kekurangan melibatkan diri dengan aktiviti muka-ke-muka di dalam
berinteraksi dengan pensyarah berbanding pelajar lain yang mengikuti pengajian dengan
sepenuh masa. Oleh itu, kemahiran belajar adalah sangat penting kepada setiap pelajar untuk
membangunkan dan meningkatkan prestasi mereka secara bebas dan menjadi pelajar
sepanjang hayat berada di dalam zaman maklumat. Persekitaran pengajaran dan pembelajaran
pendidikan terbuka dan jarak jauh telah berubah dengan peluang-peluang pembelajaran bebas
yang teknologi telah disediakan.

Walau bagaimanapun, jisim maklumat yang ada sekarang dan juga permintaan pendidikan
yang semakin meningkat hari demi hari ini telah menjurus kepada industry pendidikan tinggi
ini untuk mencipta set penyelesaian yang baharu kepada pelajar dalam mengurus dan
menggunakan maklumat dengan berkesan untuk membina pengetahuan mereka sendiri dan
kerjaya pada masa hadapan. Oleh itu, kebanyakan institusi pendidikan yang menyediakan
pendidikan jarak jauh telah membangunkan sendiri program pembelajaran kemahiran mereka
untuk menyediakan pelajar mereka untuk alam sekitar pendidikan terbuka dan jarak jauh.

Pembelajaran jarak jauh disesuaikan untuk ramai pelajar kerana ia menawarkan fleksibiliti
untuk bekerja dalam masa yang sama akan mempunyai tanggungjawab pada tugasan kelas
dan bahan kajian pada hemah mereka sendiri. Namun, dengan kesesuaian yang disediakan
ini, terdapat banyak faedah yang datang kepada pelajar dan ianya merupakan cabaran yang
baru kepada mereka. Ini kereana, pelajar ini tidak akan mempunyai jadual yang berstruktur
atau kelas di mana terdapat masa untuk bertanya kepada pensyarah mereka dan soalan kepada
rakan sekelas, mereka akan memerlukan kemahiran pengurusan masa yang sangat teratur
untuk menyusun jadual belajar mereka dan menepati tarikh-tarikh penting yang tertentu.
Pendidikan Jarak Jauh: OUMH 1103 2014


3

Pelajar yang belajar di jarak jauh, sama ada melalui kursus-kursus berasaskan kertas
tradisional atau melalui pembelajaran dalam talian, perlu membangunkan kemahiran belajar
untuk menjadi pelajar yang berkesan dan efektif. Dalam penulisan ini, kita akan mengenal
pasti beberapa faktor kemahiran belajar dan meneruskan dengan meneroka beberapa sebab-
sebab mengapa institusi harus membantu mereka dengan menyediakan bahan-bahan
kemahiran belajar yang bebas daripada bahan kursus.

1.1 Kemahiran Belajar
Satu takrifan yang mudah tentang kemahiran pembelajaran adalah semua kemahiran yang
disediakan kepada pelajar untuk melengkapkan atau dengan pengetahuan yang diperlukan
untuk berfungsi dengan cekap sebagai pelajar ODL. Menurut Schumaker dan Sheldon
(1985), ini adalah "teknik, prinsip, atau kaedah-kaedah yang membolehkan pelajar untuk
belajar menyelesaikan masalah dan tugas-tugas yang lengkap secara bebas" (dalam Gordon,
1994). Kajian menunjukkan bahawa kemahiran belajar akan dapat mempengaruhi pencapaian
akademik di mana mereka menjangkakan akan terdapat peningkatan dalam kemahiran
akademik dan prestasi. Kepentingan kemahiran belajar juga dimanifestasikan dalam pelbagai
instrumen yang telah berkembang sejak kebelakangan ini.

Sebagai contoh, di Open University Malaysia (OUM), mata pelajaran OUMH 1103 iaitu
Kemahiran Pembelajaran untuk Pelajar Jarak Jauh dan Terbuka ataupun Learning Skills for
Open Distance Learners yang ditawarkan kepada pelajar-pelajar untuk melengkapkan
mereka dengan pengetahuan dan kemahiran yang mencukupi untuk berfungsi dengan pelajar
ODL dengan secekap yang mungkin kerana ia akan mampu memaksimumkan mod
pembelajaran yang berbeza. Secara amnya, kursus ini yang ditulis oleh panel 7 pakar dan
dilaksanakan pada tahun 2004 termasuk bahagian-bahagian utama seperti berikut yang
dimuatkan dalam silibus belajar adalah untuk Belajar Kemahiran Asas Komputer dan
Maklumat dan Kemahiran Perpustakaan. Kursus ini seterusnya dibahagikan kepada sembilan
topik iaitu:

Pembelajaran tentang Urusan.
Membaca untuk maklumat.
Membuat Nota dan Mengambil Nota.
Membentang maklumat secara individu dan berkumpulan.
Pendidikan Jarak Jauh: OUMH 1103 2014


4

Menghadapi proses penilaian.
Proses pengumpulan maklumat.
Menilai maklumat.
Menggunakan software Microsoft Office (Microsoft Words, Excel Power point dan
sebagainya).


2.0 Perbincangan dan Penghujahan

Terdapat banyak negara di seluruh dunia sentiasa mencari jalan untuk mengembangkan
perkhidmatan pendidikan mereka untuk menyediakan perkhidmatan pembelajaran jarak jauh
kepada lebih ramai lagi pelajar dewasa yang memerlukan perkhidmatan. Kemajuan dalam
teknologi telekomunikasi telah mewujudkan peluang di mana pendidik di institusi pengajian
tinggi boleh mengembangkan proses pendidikan di luar bilik darjah secara tradisional dan
menyampaikan arahan dan latihan kepada pelajar dari segi geografi secara pelbagai sama ada
tempatan, kebangsaan, dan juga di peringkat antarabangsa.

Selain itu, pendidikan jarak jauh mampu memberikan kepada pendidik peluang untuk
mengembangkan penawaran pendidikan mereka. Ini kerana, kemajuan dalam telekomunikasi
dan pertumbuhan pesat dalam program pendidikan jarak jauh telah membawa kepada definisi
formal pendidikan jarak jauh sebagai "pemerolehan pengetahuan dan kemahiran melalui
maklumat pengantara dan arahan, yang merangkumi semua teknologi dan lain-lain bentuk
pembelajaran pada jarak jauh" (Persatuan Pembelajaran Jarak Jauh USA, 1998). Integrasi
teknologi telekomunikasi ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran jarak jauh
mencerminkan anjakan paradigma berasaskan bilik darjah yang pendidik telah gunakan
selama bertahun-tahun sebelum ini.

Pendidikan jarak jauh menyediakan kelebihan dan faedah terutamanya bagi mereka yang
tidak mempunyai peluang untuk bertemu pengajar mereka dalam persekitaran yang diberi
nama sebagai muka-ke-muka. Pendidikan jarak jauh akan menghubungkan pelajar dan guru
kepada sumber-sumber yang sukar untuk mengakses disebaliknya. Tambahan pula,
pendidikan jarak jauh juga membantu menjimatkan wang dari segi penginapan dan
perbelanjaan perjalanan (Bradshow dan Hinton, 2004). Sejak akhir-akhir ini, terdapat letupan
Pendidikan Jarak Jauh: OUMH 1103 2014


5

faedah dan aktiviti di persekitaran pembelajaran jarak jauh yang telah berkembang bersama-
sama dengan teknologi komunikasi dan teknologi maklumat yang semakin lama semakin
maju ke hadapan.

Semua teknologi seperti telefon, televisyen, teknologi komputer dan internet ini terkandung
di dalam penilaian pembelajaran jarak jauh, dari kursus surat-menyurat untuk video interaktif
dan persekitaran pembelajaran maya. Teknologi digital dan rangkaian, khususnya,
mempunyai kesan yang besar ke atas bahan-bahan pendidikan dan juga amalan. Ia terbukti
dengan menjimatkan masa dan meningkatkan kos yang cekap dan juga penghantaran. Digital
dan rangkaian telah menjadi pembangunan penting dalam menjadikan di mana ia mungkin
akan memberikan pengajar dan pelajar untuk mengakses pelbagai maklumat dan satu sama
lain dengan cepat, mudah, dan secara interaktif dalam kedua-dua tetapan muka-ke-muka dan
pendidikan jauh.

Satu sifat biasa program pembelajaran jarak jauh adalah kebanyakannya ia berasaskan teks.
Kejayaan dalam kursus-kursus berasaskan teks bergantung kepada beberapa kemahiran dan
satu daripadanya adalah kemahiran membaca. Pelajar jarak jauh perlu mempunyai tahap yang
berbeza dalam kemahiran membaca dan pilihan dengan bahan-bahan pembelajaran dalam
talian. Jurang antara pelajar yang belajar kemahiran dan keperluan kursus akan memberi
kesan dan impak yang besar terhadap kefahaman kefahaman pelajar. Jadi, terdapat
tanggungjawab besar di atas pereka kursus, pakar bidang dan pentadbir program untuk
memastikan pelajar bersedia dengan kemahiran belajar yang sesuai bagi program-program
pendidikan jarak jauh. Tidak seperti kursus tradisional di mana pelajar talian tidak boleh pasif
mendengar syarahan semasa mengambil nota. Kemahiran belajar adalah penting jika pelajar
untuk membangunkan pelajar sebagai bebas dalam era maklumat.

Jisim maklumat yang ada dan meringankan dengan yang ini boleh dicapai dan dimuat turun
kerana mereka telah mencipta set baru penyelesaian kepada pelajar dalam mengurus dan
menggunakan maklumat ini dengan berkesan. Tanpa kemahiran asas dan kebolehan yang
dikaitkan dengan kurikulum yang berbeza, pelajar tidak mungkin mendapat manfaat daripada
arahan yang disediakan dalam kurikulum itu.

Pendidikan Jarak Jauh: OUMH 1103 2014


6

Apakah kursus dalam talian menuntut kelas tradisional tidak? Pembelajaran dalam talian
memerlukan disiplin diri dan jumlah yang lebih besar daripada kerja kursus tradisional.
Pelajar perlu menunjukkan tahap pengetahuan yang tinggi dengan kebebasan dan motivasi.
Perbincangan dalam talian adalah cara yang unik kepada pelajar untuk menunjukkan
pengetahuan melalui interaksi mereka. Perkara yang paling penting untuk interaksi dalam
talian ini adalah projek-projek, laporan penyerahan tangan dan matlamat yang diarahkan
untuk mencari maklumat dan bukannya membaca sejumlah besar artikel di mana sebahagian
daripadanya yang tidak berkaitan. Ramai penyelidik telah mengenal pasti bahawa pelajar
jarak jauh berjaya menunjukkan kemahiran membaca dan menulis yang baik, yang penting
untuk memperoleh kebanyakan maklumat kursus dan mencukupi untuk menguasai
kecekapan.

Institusi pendidikan yang menyediakan pembelajaran jarak jauh secara formal cenderung
untuk membina sumber persediaan yang membantu pelajar untuk menjalani kursus,
manakala pembelajaran formal ialah pembelajaran yang berlaku secara bebas dan sering
tanpa arah yang ditetapkan. Tidak kira untuk formaliti, komputer dan internet merupakan
kemahiran asas, pembelajaran pengurusan, mencatat peringatan dan membuat catatan,
membentangkan maklumat, menghadapi penilaian, proses pengumpulan maklumat termasuk
mencari, mendapatkan semula, dan menilai adalah satu kemestian untuk semua pelajar
pendidikan jarak jauh. Ini kerana, kemahiran asas yang perlu dibangunkan di kalangan pelajar
sebelum pembelajaran boleh berlaku. Sumber-sumber utama untuk menyediakan jenis
pembelajaran boleh didapati dalam bentuk kursus teras untuk menyediakan pelajar dengan
kemahiran yang diperlukan untuk pendidikan terbuka dan jarak.

Di dalam kajian yang berkaitan dalam senario Malaysia, peralihan pendidikan dewasa di
kalangan pelajar jarak jauh Malaysia, Universiti Sains Malaysia ( USM) telah dikaji (Saw et
al., 1999). Saw et al., (1999) melihat pelbagai aspek peralihan pendidikan pelajar jarak jauh
dan memerhatikan beberapa perubahan dalam ciri-ciri mereka. Mereka mendapati bukti
penting yang menunjukkan bahawa pelajar jarak jauh dapat membuat jawapan penyesuaian
untuk menampung peralihan dan gangguan kepada elemen-elemen lain dalam hidup mereka.
Idrus et al., (2001), kemudiannya melihat peralihan pendidikan di kalangan pelajar
perempuan USM yang mengikuti pendidikan jarak jauh adalah pelajar dewasa. Mereka
mendapati bukti yang ketara bahawa pelajar pendidikan jarak jauh wanita juga mengalami
Pendidikan Jarak Jauh: OUMH 1103 2014


7

banyak perubahan dan mereka terpaksa membuat banyak pengorbanan sejak menjadi pelajar
pendidikan jarak jauh. Mereka dikehendaki untuk berubah dan menyesuaikan diri dengan
sewajarnya untuk memainkan peranan yang pelbagai, terutamanya sebagai pelajar, tetapi juga
sebagai isteri, ibu, anak, kakak, ahli masyarakat dan juga pekerja (Azli et al., 2000).


3.0 Cadangan
Di dalam bahagian ini, saya akan menerangkan beberapa cadangan yang saya rasa akan
membantu sedikit sebanyak kepada para pelajar jarak jauh yang lain bagi memastikan mereka
sentiasa berada di dalam perjalanan yang baik selama mereka menjalani program pendidikan
jarak jauh ini.

3.1 Pengurusan Masa
Pertama sekali, sebagai seorang pekerja, professional dan juga ahli perniagaan yang sibuk,
adalah sangat penting untuk memiliki pengurusan masa yang baik sebagai pelajar jarak jauh.
Keupayaan untuk menguruskan masa adalah faktor utama untuk menggalakkan pelajar untuk
berjaya sebagai pelajar jarak jauh. Sebagai pelajar jarak jauh, ia adalah sangat penting untuk
mengetahui bahawa anda tidak akan menerima peringatan secara berterusan mengenai kuiz
pada masa yang akan datang, projek-projek yang telah dijadualkan, ataupun tarikh akhir
untuk kertas yang perlu dikemukakan. Ini mesti dilakukan dalam jumlah masa yang telah
diberikan kepada anda sebelum tarikh akhir dan dengan cara yang menyokong
kesinambungan tentang pengetahuan yang sangat bermakna ini. Ini bermakna matlamat harus
ditetapkan dan matlamat ini akan tercapai sekiranya anda menggunakan beberapa jenis sistem
pengurusan masa untuk menyelesaikan segala-galanya. Mempunyai strategi pengurusan masa
boleh membantu pelajar untuk mengelakkan daripada terjebak dengan tabiat suka membuang
masa dan membuat sesuatu kerja pada saat-saat akhir.

Membuat sesuatu perancangan awal akan menyediakan satu panduan kepada setiap pelajar
jarak jauh di mana ia perlu diikuti supaya seseorang pelajar itu tidak akan membuang masa
yang berharga untuk menentukan apa yang perlu dilakukan seterusnya. Ini akan
menggalakkan motivasi dan membolehkan seseorang untuk menjadi lebih berjaya dalam
kursus-kursus pengajian jarak jauh. Sebagai contoh, Garcis (2010) telah menyatakan, "pelajar
jarak jauh yang baik tidak akan menangguhkan kerja mereka." Keupayaan untuk kekal
Pendidikan Jarak Jauh: OUMH 1103 2014


8

bertanggungjawab untuk melengkapkan kerja kursus tepat pada masanya adalah satu sifat di
mana pelajar jarak jauh mesti amalkan untuk berjaya. Pelajar jarak jauh mesti tahu bagaimana
untuk menguruskan masa mereka serta memperbaiki tabiat kajian untuk menjadi pelajar yang
berjaya dalam talian.


3.2 Motivasi Diri
Kedua, dalam usaha untuk berjaya, pelajar jarak jauh mestilah selalu mengamalkan konsep
untuk motivasi diri. Sepertimana yang kita semua tahu, pelajaran jarak jauh berkonsepkan di
mana pelajar tidak dipaksa untuk menghadiri kelas, oleh itu mereka merasa amat sukar untuk
mereka meninggalkan kerja mereka kerana tidak ada satu penghalang untuk memastikan
mereka kepada lari daripada tugas mereka (Wilkinson, 2010). Pembelajaran jarak jauh adalah
peluang besar bagi mereka yang mempunyai keupayaan untuk memberi motivasi kepada diri
mereka sendiri, terutamanya apabila mereka dipengaruhi oleh halangan tertentu yang
menghalang mereka daripada menghadiri kelas secara tradisional.

Pembelajaran jarak jauh akan memindahkan bebanan motivasi daripada struktur bilik darjah
dan terus kepada bahu pelajar. Pelajar mesti mempunyai inisiatif untuk mendaftar masuk
kepada portal kursus untuk menyiapkan kerja mereka. Pelajar akan disediakan dan
dimaklumkan oleh sukatan pelajaran dan bersedia untuk sebarang kerja kursus, kuiz dan
peperiksaan tanpa panduan penutupan pengajar kursus tersebut.


3.3 Komunikasi
Ketiga, di dalam usaha untuk berjaya dalam kursus pendidikan jarak jauh, pelajar jarak jauh
juga mesti mempunyai keupayaan untuk berkomunikasi tentang keperluan mereka. Sebagai
contoh, pada awal kursus ini, pelajar jarak jauh mempunyai pelbagai keperluan yang perlu
bagi mereka untuk dikomunikasikan. Seorang pelajar jarak jauh akan dikaitkan dengan profil
yang mungkin sama atau berbeza dari orang lain. Dalam pembelajaran jarak jauh yang
dilakukan dalam masa interaksi kumpulan ini, pereka pengajaran akan diperlukan untuk
mengemukakan satu percubaan yang sangat besar untuk mengintegrasikan teknologi untuk
memenuhi keperluan pelajar jarak jauh dan kerjasama untuk memupuk dan interaksi di
kalangan pelajar ini (Chaney J., Chaney E., Stellefson, dan Eddy, 2008).
Pendidikan Jarak Jauh: OUMH 1103 2014


9


Pelajar jarak jauh yang tidak mahir untuk melayari internet melalui wiki, blog, dan papan
perbincangan hendaklah mereka berkomunikasi tentang keperluan mereka untuk ditunjuk ajar
daripada pengajar dan pentadbir kursus mereka. Menurut Bray, Harris, dan Major (2007)
pendidikan jarak jauh adalah satu usaha yang boleh dihalang oleh teknologi itu sendiri.
Wilson (2001) menyatakan, "teknologi yang dipercayai dengan sokongan sedia ada adalah
penting untuk kejayaan". Tambahan pula, pelajar jarak jauh dijangka akan menggunakan
sumber-sumber perpustakaan yang disediakan dan juga menulis tugasan kursus mereka
dengan cara yang profesional. Pelajar sering mengalami kesukaran untuk memahami tugas-
tugas mereka, oleh itu e-mel dan perbualan yang berguna dalam berkomunikasi dengan
pengajar untuk maklumat yang berguna. Dalam pengalaman saya, saya mendapati
berkomunikasi tentang keperluan anda adalah sangat penting untuk menjadi seorang pelajar
jarak jauh yang berjaya.


3.4 Menyiapkan Tugasan
Keempat, pelajar jarak perlu menyediakan satu ruang untuk belajar dan melengkapkan
tugasan di dalam kuliah. Pelajar kelas mempunyai kemewahan mesyuarat di-orang di mana
soalan-soalan dijawab dan latihan selesai, tetapi pelajar jarak perlu membuat masa untuk
latihan, tugasan dan kajian semula dan perlu menghubungi pengajar dengan soalan dan
kebimbangan. Ini ruang kajian tidak berfungsi sebagai ruang makan, ruang tidur atau ruang
rekreasi kerana anda akan akan terdorong untuk melakukan perkara-perkara dan bukan
kajian. Sebuah bilik peribadi di mana anda boleh memisahkan diri dari yang lain daripada
rumah anda adalah ideal, tetapi sudut yang ditetapkan untuk belajar, menulis, membaca dan
menyiapkan tugasan boleh bekerja.
Pendidikan Jarak Jauh: OUMH 1103 2014


10

4.0 Kesimpulan

Kebolehan untuk berkembang maju dalam pendidikan jarak jauh adalah semasa dalam
pelajar-pelajar yang mempunyai sifat-sifat yang disebutkan di atas. Mereka mesti memiliki
pengurusan masa untuk menyiapkan kerja dalam masa yang ditetapkan yang tidak
menghalang komitmen lain. Dalam usaha untuk berjaya di menyiapkan tugasan, pelajar jarak
mestilah motivasi diri supaya mereka mampu bekerja pada kadar mereka sendiri dan menjadi
pelajar yang mandiri yang berjaya.

Selain itu, pelajar jarak perlu selesaikan tugasan atau bilik darjah mereka untuk memastikan
mereka memahami dengan jelas dengan apa yang mereka telah belajar di dalam kelas dalam
masa yang singkat. Selain itu, pelajar jarak perlu disiplin dari segi rutin kehidupan mereka.
Ini adalah kerana mereka perlu sangat teliti dalam menguruskan kehidupan mereka untuk
membuat mereka tertentu dalam setiap perkara yang dilakukan yang mungkin memberi kesan
kepada proses pengajian jarak jauh. Jika ciri-ciri ini tidak dinilai dalam memperoleh ijazah,
maka pelajar mestilah mampu berkomunikasi keperluan mereka kepada sistem sokongan
yang betul yang akan menyokong mereka dalam mencapai kejayaan.

Dengan adanya matlamat dan peribadi yang sentiasa bersifat ingin tahu dan ingin berjaya
dalam setiap apa yang dilakukan, sudah pastinya seseorang pelajar jarak jauh itu akan
mempunyai daya untuk berjaya dengan jayanya. Ini kerana, setiap apa yang dilakukan oleh
kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan ini, kita seharusnya meletakkan setiap
perkara yang dilakukan itu dengan lebih bersemangat dan mempunyai keazaman yang tinggi
untuk mencapai cita-cita pada penghujungnya. Dengan adanya sifat ini, ia akan membantu
melonjakkan kita kepada satu tahap yang lebih matang daripada tahap kita yang sebelum ini.

(Jumlah Perkataan: 2534)


Pendidikan Jarak Jauh: OUMH 1103 2014


11


5.0 Bibliografi

Empat Rujukan Utama
Issham Ismail et. al. (2010). Satisfaction of Distance Learners towards Mobile Learning in
the Universiti Sains Malaysia. School of Distance Education, USM. Malaysian Journal of
Educational Technology Volume 10, Number 2.

Hisham Dzakiria (2005). The Role of Learning Support in Open & Distance Learning:
Learners experiences and perspectives. Universiti Utara Malaysia, Malaysia.

Hisham Dzakiria, Rozhan Mohd Idrus, & Hanafi Atan (2005). Interaction in Open Distance
Learning: Research Issues in Malaysia. Malaysian Journal of Distance Education 7 (2), 63-
77.

Sara Al-Oraini (2007). Learning Skills for Distance Learners: Providing 21st Century
Learning Support. Open Universiti Malaysia, Malaysia.Lain-lain rujukan
Donald, J. (1997). Improving the Learning Support for Learning. San Francisco: Jossey-Bass
Publishers.

Holmberg, B. (1985). Status and Trends of Distance Education. Sweden: Lector.

Idrus, R. M. & Lateh, H. (2000). Online Distance Education at the Universiti Sains
Malaysia: Preliminary Perceptions. International Council for Education Media, pp. 197-201.

Anda mungkin juga menyukai