Anda di halaman 1dari 1

!

::=r e-iaan ini trmbul setelah sistem ejaan tahap pertama mantap
-:
J---{rn. raitu penggunanya telah mahir dengan huruflhuruf yang
:u.--:-,-s=n dan dengan itu bantuan tanda baris sudah tidak diperlukan lagi.
l'*,*::-
jemikian,
menghilangkan tanda baris ini
juga
mempunyai banyak
{":-::-----jrr.r'rr-a. Kelemahan yang ketara adalah sukar untuk membunyikan
r:.
-jr-
:erkataan itu dengan tepat serta menimbulkan perkataan yang
:r::=:,;;k homograf, iaitu perkataan yang sama ejaan, tetapi berbeza dati
4*a
]::u-!an. Sebagai contoh, perkataan
&i
boleh disebut sebagai'tambang',
:-::: :-:rg'.'timbang','tombong' dan'tembung'.
Demikian
juga
perkataan
-;*-
ioieh disebut sebagai'tombak','tembak','tambak','tembuk'
dan
:-::-:;k'.
-.:::oh
di atas menunjukkan bahawa kedua-dua sistem ejaan tersebut
-l;:"j
mengelirukan para pembaca. Kesukaran ini bukan sahaja dihadapi
:
-.-
rereka yang kurang mahir dalam ejaanJawi, malah mereka yang telah
:-;-:
:uga
menghadapi masalah yang sama. Hal ini menyebabkan munculnya
!l- ::ngaruh Melayu, iaitu dengan menggunakan huruf-huruf saksi atau
,':i-'-
ragi menggantikan tanda-tanda baris tersebut.
Wtggunakan Huruf Saksi
!--- ::ngaruh Melayu tahap awal adalah dengan membubuh huruf saksi
:.'. luku kata pertama sahaja.Ada tiga huruf benarArab yang dijadikan
:
-:*:r
saksi selain mengekalkannya sebagai hurufbenar, iaitu
1
(alif
),
r
(wau)
:;.
j
(ya).Contohnya:
-t
JIJo
Sistem ejaan ini walaupun dapat mengatasi beberapa masalah pada tahap
i":rilunmya, namun sistem ini
juga
masih ada kelemahan. Bentuk homograf
::--.ih rvujud walaupun tidak sebanyak SEJ pada tahap sebelumnya. Hal ini
:::makna terdapat perkataan yang boleh dtlafazkan dengan beberapa bunyi
'='rutan
yang membawa makna yang berbeza pt7a. Tegasnya, perbezaan
:nggapan dan kekeliruan pemahaman masih berlaku. Sebagai contoh,
::rkataan
;L
boleh disebut'rrrata' dan'mati'; 5!
boleh disebut'laki' dan
"-.ku';
serta .'=-., boleh disebut'beta'dan'bait'. Hai ini berrnakna, masih
^'.rijud
kelemahan pada SEJ tahap ini.
Justeru,
sistem ini telah diubah suai
::enjadi tahap yang keempat, iaitu menambahkan huruf saksr pada suku
!i"ta pertama dan kedua.
;;1
,5"
1n1
figa