Anda di halaman 1dari 13

1

PENGENALAN TAMADUN
Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS)
PROFESOR DR.ZAID AHMAD

JABATAN PENGAJIAN
KENEGARAAN DAN
KETAMADUNAN
FAKULTO EKOLOGI MANUSIA
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
HASIL
PEMBELAJARAN
Membina peradaban
dan tamadun mengikut
acuan sendiri dalam
konteks negara
Malaysia
Menyuburkan dialog
peradaban antara kaum
dalam kepelbagaian
budaya
2
3
ILMU KETAMADUNAN
01
PENGENALAN TAMADUN
T
A
M
A
D
U
N

Pengenalan apakah
TITAS?
Kandungan dan
liputan
Persoalan & polemik
dalam tamadun
Sejarah tamadun &
pengajian tamadun
Kombinasi Tamadun Islam dan Tamadun Asia
Kursus wajib perlu diikuti oleh pelajar institusi
pengajian tinggi di Malaysia
Salah satu kursus yang bermatlamatkan
pembinaan nusa bangsa
Pengenal an: Apak ah TI TAS?
Membina peradaban & tamadun dalam acuan
dan sistem nilai tempatan
Menyuburkan dialog peradaban
Tuj uan
-Pengenalan Ilmu Ketamadunan
-Tamadun Islam
-Tamadun Melayu
-Tamadun Cina
-Tamadun India
-Isu-isu semasa dan masa depan
1
2
4
3
Apakah
tamadun?
Apakah
ilmu
Tamadun?
Apakah
maksudnya
dan apa
landasan
pengertian
dan
konsepnya?
Apakah
neraca yang
membezakan
bertamadun
dengan tidak
bertamadun?
Apakah
ukuran atau
tanda aras
menentukan
tahap
pencapaian
sesebuah
tamadun?
PERSOALAN
DALAM TAMADUN

Sering menjadi
polemik dalam
pemikiran
peradaban
Bermula seawal zaman Greek apabila Plato (sekitar abad
ke 4 SM) Plato konsep polis () dalam karyanya
The Republic yang merujuk kepada kota atau bandar
atau negara kota (city-state)
TAMADUN

8
Dalam konteks masyarakat ianya merujuk kepada suatu
tahap kemajuan dengan kewujudan sistem politik dan
institusi-institusi sosialnya.
TAMADUN
Ruang lingkup perbahasan mengenai tamadunan dan
ketamadunan adalah sangat luas.

9
Perlu mengenalpasti apakah kriteria dan asas rujukan bagi
menentukan tahap dan pencapaian sesuatu tamadun
berdasarkan teori-teori ketamadunan sama ada klasik,
moden mahupun kontemporari.

TAHAP PENCAPAIAN
TAMADUN
Salah faham tentang ilmu
tamadun
Sejarah Tamadun
Subjek yang usang?
Tidak digemari, tiada nilai
komersial?
Satu bidang yang versatil
dan dinamik
Meliputi skop yang luas -
relevan
Bersifat inter-disiplin
SEJARAH TAMADUN
PENGAJIAN
KETAMADUNAN
Sejarah tamadun
pengalaman yang
dilalui oleh
sesuatu tamadun.
Melalui tahap
pencapaian, jatuh
bangun kemajuan
dan kemunduran.
Pengajian
Ketamadunan
membicarakan
teori, konsep
asas,ciri dan sifat
tamadun
Tanpa sejarah, kajian ketamadunan akan
menjadi sesuatu subjek yang hampa,
usang dan kosong.
Sejarah Tamadun - Tentang masa
lampau
komponen asas dalam kajian
ketamadunan
melalui sejarah ilmu ketamadunan
dapat dibentuk
Pengajian ketamadunan dinamik
bersifat taut- menaut antara pelbagai
disiplin ilmu, merentasi perbincangan
tentang masa lampau, masa kini dan
masa depan.
PENGAJIAN KETAMADUNAN
DAN SEJARAH TAMADUN