Anda di halaman 1dari 8

1

1.0 PENGENALAN

Penilaian dalam pendidikan merupakan satu perkara yang sangat penting.
Dalam dunia pendidikan sekarang, penilaian merupakan satu langkah yang
proaktif dalam mewujudkan satu sistem pendidikan yang lebih telus, mantap dan
sistematik. Penilaian penting kerana dengan adanya penilaian, maka guru guru
dapat menilai tahap perkembangan intelek pelajar masing masing dan mereka
juga dapat menilai kembali pengajaran mereka sama ada terdapat kekurangan
atau sebaliknya.

Dalam menentukan hala pendidikan di negara kita, sistem penilaian kini
kian ditambah baik dari segala aspek. Ini dapat dilihat dengan sistem
peperiksaan kini dirombak dan sukatan pelajaran juga sentiasa digubal bagi
memastikan pelajar di negara ini mampu menimba ilmu berlandaskan isu isu
semasa atau pun seiring dengan perubahan dunia pendidikan masa kini.

Contoh nya dalam proses peperiksaan untuk setiap subjek di sekolah
haruslah berpandukan kepada Jadual Spesifikasi Ujian ( JPU ), bagi
menghasilkan satu set soalan yang mematuhi standard dan berlandaskan
sukatan pelajaran terkini.

2

2.0 TAKSONOMI BLOOM

Taksonomi ialah klasifikasi berhierarki dari sesuatu, atau prinsip yang mendasari
klasifikasi. Taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan
pendidikan. Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom pada
tahun 1956. Taksonomi Bloom ini amat menitiberatkan aspek kognitif atau
pengetahuan. Menurut Benjamin S. Bloom, aras kognitif boleh dibahagikan kepada 6
tahap, iaitu : Pengetahuan, Kefahaman, Penggunaan, Analisis, Sintesis dan Penilaian.


Benjamin S. Bloom
Sumber : http://projects.coe.uga.edu/epltt/index.php?title=Bloom%27s_Taxonomy3

2.1 ARAS TAKSONOMI BLOOM

BIL ARAS HURAIAN
1. Pengetahuan - Aras ini menguji sejauh mana
keupayaan pelajar untuk
mengingat kembali fakta atau
pengetahuan telah dipelajari.
Terdapat tiga peringkat dalam
aras pengetahuan ini :

Pengetahuan fakta khusus
berkaitan dengan istilah berbentuk
perkataan atau simbol.
2. Pengetahuan tentang cara
mengendalikan sesuatu yang
meliputi pengetahuan tentang
proses, aliran, pemeringkatan,
penjenisan, teknik atau prosedur
tertentu dalam menyelesaikan
masalah.

-
4

3. Pengetahuan tentang
perkara yang bersifat sejagat
dan abstrak dalam sesuatu
bidang. Contonya; siapa,apa, di
mana, bila, beri definisi,
senaraikan, dan nyatakan
2. Kefahaman - Aras ini memerlukan
keupayaan pelajar member
huraian atau makna sesuatu
perkara. Aras kefahaman ini
terbahagi kepada tiga:

1.Penterjemahan
- Menterjemah bahasa lain ke
bahasa lain tanpa mengubah
makna asal.

- 2.Mentafsir
- Mentafsir idea atau mesej
tersirat dan tersurat atau
menerangkan idea dalam ayat
sendiri.

5

- 3.Ekstrapolasi
- Membuat inferens tentang apa
yang akan berlaku pada masa
hadapan.

- Perkataan yang sering
digunakan dalam soalan bagi
aras kefahaman ini anataranya
jelaskan, huraikan, terangkan,
mengapakah, bezakan,
nyatakan, dan kelaskan
3. Aplikasi - Aras ini menguji keupayaan
pelajar menggunakan konsep,
teori, prinsip, hukum, dan
prosedur.
- Aras ini memerlukan pelajar
benar-benar memahami segala
konsep, teori, hukum, untuk
menyelesaikan masalah.
- Perkataan yang sering digunakan
dalam soalan bagi aras aplikasi
antaranya kirakan, selesaikan,
susunkan, dan gunakan
6

4. Analisis - Aras ini mengkehendaki pelajar
untuk memecahkan sesuatu
perkara kepada unsur-unsur
kecil dan memperlihatkan
pertalian antara unsur-unsur..
5. Sintesis - Aras ini memerlukan
keupayaan pelajar untuk
menggabungkan sesuatu
struktur kepada yang lebih jelas
- Perkataan yang sering
digunakan dalam soalan bagi
aras ini ialah ramalkan,
hasilkan, tuliskan, cadangan,
dan apa akan berlaku.
6. Penilaian - Aras ini menguji keupayaan
pelajar menilai sesuatu perkara
berasakan kriteria yang perlu
diketahui.
- Perkataan yang sering
digunakan dalam soalan bagi
aras ini ialah pertimbangkan,
rumuskan, nilaikan, kritikkan,
buktikan, dan huraikan.
7

2.2 DOMAIN KRATHWOL

Diasaskan oleh, David R. Krathwohl . Domain ini merupakan bidang berhubung
dengan perasaan, emosi dan sikap. Guru harus berkebolehan menggunakan
unsur afektif untuk mewujudkan satu suasana pembelajaran yang baik.
Pembelajaran dapat dijalankan dengan berkesan dengan adanya murid yang
dapat membentuk sikap positif. Terdapat 5 peringkat bagi domain Krathwol ini
iaitu penerimaan, bertindak balas, menilai, organisasi dan perwatakan.David R. Krathwol
Sumber :
http://photos.academia.edu/94309/85099/93000/large_david.krathwohl.jpg&imgrefur

8

2.3 ARAS DOMAIN KRATHWOL

Bil Aras Huraian
1. Penerimaan - Berhubung dengan kemahuan pelajar untuk
memberi perhatian. Tindakan pelajar
mencerminkan satu kesedaran atau perhatian
terhadap ransangan dan peristiwa atau
persekitaran yang berhubung dengan domain
afektif
2. Gerak balas - Seseorang akan bertindakbalas kepada rangsangan
yang diterima disebabkan dia mempunyai motif
tersendiri untuk berbuat demikian. Motif ini adalah
motif ingin tahu.
- Tindakbalas ini akan melahirkan rasa kepuasan dalam
diri individu berkenaan. Gerakbalas pada mulanya atas
arahan terpaksa dan akhirnya akan menjadi kepuasan
3. Penilaian - Seseorang itu memahami nilai sesuatu perbuatan yang
dilakukannya kepada masyarakat. Nilai atau motif ini
boleh dianggap motif luaran atau menjadi landasan
kepada setiap individu
4. Organisasi - Seseorang itu boleh menyusun semula sesuatu nilai
kepada suatu set susunan yang sistematik.
Pengkonsepsualisasikan nilai-nilai dan membentuk
pertalian diantaranya dan menyusun nilai-nilai konsep
itu
5. Perwatatkan - Seseorang itu mematuhi sesuatu sistem nilai dan
sanggup mengamalkannya sebagai satu cara hidup