Anda di halaman 1dari 5

Keluaran Urusetia Local Action 21 ( LA21 )

Majlis Perbandaran Seberang Perai


Jalan Perda Utama, Bandar Perda
14000 Bukit Mertajam.
Tel: 04 5497555 Faks: 04 5389700
www.mpsp.gov.my
ANUGERAH SEKOLAH HIJAU 2013
Peringkat Seberang Perai
Penganjur Utama
Continental Automotive
Components (Malaysia) Sdn Bhd, Perai
ANUGERAH SEKOLAH HIJAU 2013
Peringkat Seberang Perai
Majlis Perbandaran Seberang Perai
Kerajaan Negeri Pulau Pinang
Disokong oleh
Penganjur Bersama
Dan Penaja Utama
1 8
ANUGERAH SEKOLAH HIJAU 2013
Program anugerah sekolah hijau ini dibentuk sebagai program pengauditan alam sekitar bagi
sekolah-sekolah di Seberang Perai.
Tujuan program ini ialah menerima pendekatan secara holitik bagi pengurusan alam sekitar
dan menggalak penambahbaikan berterusan. Ia perlu diberi tumpuan kepada pengurangan
sisa-sisa buangan, pemeliharaan sumber dan lain-lain lagi.
Pelajar bekerja sebagai satu pasukan untuk mengaudit dan kemukakan laporan mengenai
usaha-usaha penjagaan alam skeitar termasuk rancangan penambah baikan.
Sekolah yang berminat untuk menyertai program ini dikehendaki melengkapkan borong
penyertaan dengan mencatatkan tajuk program, projek atau aktiviti sekolah yang bakal
berlangsung dalam masa tahun 2013. Projek alam sekitar yang masih atapun sedang
dijalankan di sekolah anda juga layak menyertai Anugerah Sekolah Hijau.
Semua projek mesti melebihi 90% siap pada minggu pertama bulan Ogos 2013.
Berdasarkan kepada laporan, anugerah akan diberi kepada dua kategori iaitu untuk Sekolah
Menengah dan Sekolah Rendah.
Sekumpulan juri akan membuat semakan serta penghakiman dan peserta-peserta akhir akan
dipilih berdasarkan kriteria-kriteria pertandingan, mutu dan kecemerlangan yang dipaparkan
dalam usaha menjaga alam sekitar.
Pihak penganjur akan melawat ke tapak untuk memeriksa dan memberi cadangan untuk
peningkatan kualiti alam sekitar.
Pihak penganjur memainkan peranan dalam khidmat mendidik, khidmat nasihat kepada
sekolah yang berminat untuk menyertai program ini. Dalam erti kata lain, pihak penganjur akan
membantu pihak sekolah dalam hal seperti berikut :-
Memberi latihan kepada guru-guru agar dapat menerapkan isu-isu alam sekitar di dalam
kukurikulum harian pelajar.
Pengauditan berkenaan sisa-sisa buangan, penggunaan tenaga dan penggunaan air.
Kerja-kerja pemuliharaan dan pemulihan alam sekitar.
Sokongan kepada sekolah untuk melengkapkan penyertaan projek Anugerah Hijau.
Pendi di kan al am seki t ar secara PERCUMA kepada sekol ah yang t el ah menyert ai
pertandingan.
Bantuan dari segi idea untuk memasuki pertandingan Anugerah Sekolah Hijau 2013.
Penanaman pokok di kawasan sekolah.
d) Pengurusan Sumber Ke Arah Meningkatkan kecekapan dan
Penjimatan Penggunaan
e) Program Inovasi dan kreativiti
f) Penglibatan Komuniti
- Air
- Tenaga elektrik
- Bahan Pakai habis seperti kertas dan katrij pencetak
- Sisa pepejal dari pejabat, bilik darjah, kantin, makmal dan
bengkel
- Projek rawatan air sisa
- Program warga istimewa
- Program keusahawanan
- Program kecekapan dan penjimatan penggunaan sumber
- Pengiktirafan warga sekolah yang memberi sumbangan
- Program inovasi dan kreativiti teknologi hijau
- Kesan jejak karbon (carbon footprint)
- Kesan jejak air (water footprint)
- PIBG Alumni sekolah
- Komuniti
- Agensi luar / swasta
- Sekolah sebagai mentor kepada sekolah-sekolah lain
2 7
2. Penerima Anugerah akan dihadiahkan seperti berikut :
1.
3. Anugerah Khas Untuk Sekolah Menengah / Sekolah Rendah
4. Skema pemarkahan yang digunapakai ialah sebagaimana berikut :-
Sekolah-sekolah Menengah
Sekolah-Sekolah Rendah
a) Johan x 1
Wang tunai RM2000 = piala
b) Naib Johan x 1
Wang tunai RM1600 + piala
c) Anugerah Emas x 1
Wang tunai RM1000 + piala
d) Anugerah Perak x 6
Wang tunai RM600 = piala
e) Anugerah Gangsa x 6
Wang tunai RM300 + piala
2.
a) Johan x 1
Wang tunai RM2000 + piala
b) Naib Johan x 1
Wang tunai RM1600 + piala
c) Anugerah Emas x 1
Wang tunai RM1000 + piala
d) Anugerah Perak x 6
Wang tunai RM600 + piala
e) Anugerah gangsa x 6
Wang tunai RM300 + piala
a) Program sisa sifar RM200.00
b) Keberishan dan penghijauan RM200.00
c) Inovasi dan kreativiti RM200.00
d) Penglibatan komuniti RM200.00
1. Perancangan dan pengurusan 20 Markah
2. Amalan sisa sifar 30 Markah
3. Kebersihan dan Penghijauan 20 Markah
4. Pengurusan sumber ke Arah Meningkatkan kecekapan
dan penjimatan penggunaan 10 Markah
5. Program Inovasi dan kreativiti 10 Markah
6. Penglibatan komuniti 10 Markah
B) Amalan Sisa Sifar
c) Kebersihan dan Penghijauan
i) 4R (Rethink, Reduce, Reuse and Recycle)
- Strategi
- Pelan Tindakan
- Pelaksanaan
- Hasil dicapai
ii) Sisa Makan Program Membuat Kompos
- Strategi
- Pelan Tindakan
- Pelaksanaan
- Hasil Dicapai
iii) Minyak Masak Terpakai
- Strategi
- Pelan Tindakan
- Pelaksanaan
- Hasil Dicapai
iv) Bahan Pembersih
- Strategi
- Pelan Tindakan
- Pelaksanaan
- Hasil Dicapai
i) Kebersihan kawasan Sekolah
- Gotong-royong
- Kebersihan Tandas
- Kebersihan longkang
- Kebersihan kolam dan air pancur
- Kebersihan kantin
- Kebersihan luar kawasan
ii) Penghijauan
- Keadaan lanskap taman
- Kebersihan taman
- Susun atur taman
- Program penanaman menggunakan baja organik
- Program bumi hijau
- Taman herba
- Penyelenggaraan kawasan
Program
3 6
1. Jadual Anugerah
2. Penerangan / Pertanyaan
Encik Chew Eng Seng
Majlis Perbandaran Seberang Perai
Encik Mohd Anas Hashim
Cik Kim Tan
a) Tarikh tutup penyertaan : 30.8.2013
b) Tarikh Penilaian panel : September 2013
c) Tarikh penyampaian hadiah : Akhir Oktober 2013
Sebarang penerangan/pertanyaan, sila hubungi :-
1.
Tel No : 012 4779330
e-mail :
atau menulis kepada :
Urusetia LA21
Jalan Betek14000 Bukit Mertajam
2.
Tel No : 04-3819126
e-mail :
3.
Tel No : 04-3819890
e-mail :
Continental Automotive Components
Malaysia Sdn Bhd
2455, Mk 1 Tingkat Perusahaan 2A
Prai Industrial Estate, 13600 Prai
Penang, Malaysia.
eschew@mpsp.gov.my
hashim.mohd.anas@continentalcorporataion.com
kim.tan@continental-corporation.com
vi) Menyediakan Prasarana Pengajaran dan Pembelajaran
- Ruang prasarana pengajaran dalam bilik darjah
- Ruang prasarana pengajaran luar bilik darjah
- Kantin
- Taman herba/tanam sayur-sayuran
- Tandas
- Tempat pengumpulan bahan kitar semula
- Tempat pengkomposaan
- Tempat buang sampah
- Sistem pembangunan maklumat alam sekitar
vii) Bajet Program Sekolah Hijau
- Sumber dan penjanaan kewangan
- Penyediaan perancangan belajawan
- Pelaporan kewangan
viii)Pembentukan Jaringan Bersama Pihak Berpentingan
- Mewujudkan hubungan dua hala dan kerjasama dengan pihak
berpentingan di luar sekolah untuk melaksanakan program
sekolah hijau.
- Merancang akt i vi t i berama masyarakat set empat unt uk
meningkatkan kesedaran alam sekitar
- Melaksanakan aktiviti jaringan
- Melaporkan aktiviti jaringan
ix) Sistem Pemantauan
- Mempunyai kaedah tersendiri untuk memantau pelaksanaan
strategi dan pelan tindakan.
x) Sistem Pelaporan
- Menyedia dan memajukan laporan kemajuan program dan
aktivti yang disahkan pengetua/guru besar sekolah
- Kreativiti persembahan laporan
4
5
ANUGERAH SEKOLAH HIJAU 2013
Peringkat Seberang Perai
Borang Penyertaan
Untuk sebarang penerangan/pertanyaan, sila hubungi :-
1.
Tel No : 012 4779330
e-mail :
2.
Tel No : 04-3819126
e-mail :
3.
Tel No : 04-3819890
e-mail :
Encik Chew Eng Seng
Encik Mohd Anas Hashim
Cik Kim Tan
eschew@mpsp.gov.my
hashim.mohd.anas@continentalcorporataion.com
kim.tan@continental-corporation.com
Nama Sekolah
Ketegori Sekolah :
Nombor Telefon Sekolah
Nama Guru:
Nombor Telefon Guru :
Alamat E-mail :
1
2
1
2
Rendah Menengah
Tandatangan Guru :
Tandatangan Guru Besar :
Tarikh :
Penganjur Utama Penganjur bersama dan penaja utama
KRITERIA PENILAIAN ANUGERAH SEKOLAH HIJAU
A. Perancangan dan Pengurusan
i) Menjelaskan kenyataan iltizam program Sekolah Hijau
- Visi & Misi
- Objektif
- Strategi
- Pelan Tindakan
- Pemantauan
ii) Mengembelengkan Visi dan Misi Sekolah Hijau
iii) Menyediakan Organisasi Pelaksanaan Sekolah Hijau
- Menubuhkan Jawatankuasa Pelaksanaan peringkat sekolah
yang ahlinya terdiri daripada pentadbir, ahli PIBG, guru
penyelaras/guru penasihat, staf sokongan dan wakil pelajar.
- Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun.
- Mempunyai minit mesyuarat.
iv) Menjelaskan Objektif Pelaksanaan Sekolah Hijau
- Melibatkan setiap lapisan warga sekolah
- Menimbulkan kesedaran, perubahan sikap dan amalan
- Menjimatkan penggunaan sumber
- Mempertingkatkan kualiti persekitaran sekolah
- Menggalakkan aktiviti mesra masyarakat setempat.
v) Menyediakan dan Melaksanakan Strategi dan Pelan Tindakan
Pelaksanaan
- Pengajuran program kefahaman dan kesedaran
- Menyebarkan mesej al am seki t ar dal am perhi mpunan,
dokumentasi dan poster
- Kempen berkaitan atau bertemakan alam sekitar
- Mengadakan dan mengimplemetasikan peraturan sekolah yang
berkaitan dengan alam sekitar
- Memberi pengiktirafan kepada individu atau kumpulan yang
menyumbang dan terlibat secara aktif dalam melaksanakan
program pendidikan alam sekitar.