Anda di halaman 1dari 20

Cenderabahasa Bil.

1 JPNPP
MODUL 12 : KESILAPAN EJAAN (KATA MAJMUK)
SALAH BETUL SALAH BETUL
acapkali
ada pun
adakala
andai pun
andaikata
apa kala
apa tah
atau pun
Aidil-ftri
aturcara
ambilalih
barang kali
begitupun
belumpun
biar pun
baikpulih
bandaraya
cendera mata
cahayamata
campurtangan
empatbelas
gambarajah
gantirugi
garispanduan
gunatanah
hakmilik
hapuskira
ibubapa
ibupejabat
ibusawat
isipadu
inipun
janakuasa
jasabaik
jawatan kuasa
jiwa-mu
jualbeli
kawalselia
kadang kala
kemaskini
kerapkali
keretapi
kerja sama
kerjatanah
kertaskerja
kuatkuasa
acap kali
adapun
ada kala
andaipun
andai kata
apakala
apatah
ataupun
Aidilftri
atur cara
ambil alih
barangkali
begitu pun
belum pun
biarpun
baik pulih
bandar raya
cenderamata
cahaya mata
campur tangan
empat belas
gambar rajah
ganti rugi
garis panduan
guna tanah
hak milik
hapus kira
ibu bapa
ibu pejabat
ibu sawat
isi padu
ini pun
jana kuasa
jasa baik
jawatankuasa
jiwamu
jual beli
kawal selia
kadangkala
kemas kini
kerap kali
kereta api
kerjasama
kerja tanah
kertas kerja
kuat kuasa
lalulintas
latarbelakang
lebuhraya
lagi pun
mana pun
mana kala
merekapun
meski pun
lah raga
papantanda
penguatkuasa
pengubahmilik
pilihanraya
pasaraya
rekabentuk
rekabina
ruangniaga
samada
sebutharga
sediada
segitiga
sekaligus
senireka
suratcara
suratkhabar
susunatur
susutnilai
sediakala
selangseli
seringkali
sesungguh-nya
siapa-tah
sudahpun
sungguh pun
temubual
temuduga
tengahari
tuanpunya
tukarsyarat
telahpun
ulangtahun
urusetia
usahasama
walau pun
walaubagaimanap
un
lalu lintas
latar belakang
lebuh raya
lagipun
manapun
manakala
mereka pun
meskipun
lahraga
papan tanda
penguat kuasa
pengubah milik
pilihan raya
pasar raya
reka bentuk
reka bina
ruang niaga
sama ada
sebut harga
sedia ada
segi tiga
sekali gus
seni reka
surat cara
surat khabar
susun atur
susut nilai
sedia kala
selang seli
sering kali
sesungguhnya
siapatah
sudah pun
sungguhpun
temu bual
temu duga
tengah hari
tuan punya
tukar syarat
telah pun
ulang tahun
urus setia
usaha sama
walaupun
walau
bagaimanapun
menyintai SEPATUTNYA mencintai
mensasar SEPATUTNYA menyasar
Cenderabahasa Bil. 1 JPNPP
menyonteng SEPATUTNYA menconteng
mencincang SEPATUTNYA mencencang
ganggang SEPATUTNYA gagang
tersandung SEPATUTNYA tersadung
beserta SEPATUTNYA berserta
merbahaya SEPATUTNYA berbahaya
mengenengahkan SEPATUTNYA mengetengahkan
sosio-ekonomi SEPATUTNYA sosioekonomi
pra-universiti SEPATUTNYA prauniversiti
aturcara SEPATUTNYA atur cara
tips SEPATUTNYA tip
atlit SEPATUTNYA atlet
mendokong SEPATUTNYA mendukung
jaatan kuasa SEPATUTNYA jaatankuasa
mengguris SEPATUTNYA menggores
kontingen SEPATUTNYA kontinjen
analisa SEPATUTNYA analisis
!ajjah SEPATUTNYA !ajah
mententeram SEPATUTNYA menenteram
ilmuan SEPATUTNYA ilmuan
mesjid SEPATUTNYA masjid
"amadhan SEPATUTNYA "amadan
menghad SEPATUTNYA mengehad
mear-arkan SEPATUTNYA menguar-nguarkan
ke-# SEPATUTNYA ke #
ubahsuai SEPATUTNYA ubah suai
mertua SEPATUTNYA mentua
juru terbang SEPATUTNYA juruterbang
Cenderabahasa Bil. 1 JPNPP
minima SEPATUTNYA maksimum
mempastikan SEPATUTNYA memastikan
istirehat SEPATUTNYA istirahat
kekanda SEPATUTNYA kakanda
bistari SEPATUTNYA bestari
memperolehi SEPATUTNYA memperoleh
memperindahkan SEPATUTNYA memperindah
memperkasa SEPATUTNYA memerkasakan
anti dadah SEPATUTNYA antidadah
nenas SEPATUTNYA nanas
perlantikan SEPATUTNYA pelantikan
urusetia SEPATUTNYA urus setia
kadang kala SEPATUTNYA kadangkala
acapkali SEPATUTNYA acap kali
mihun SEPATUTNYA bihun
mee SEPATUTNYA mi
jatidiri SEPATUTNYA jati diri
"ukunegara SEPATUTNYA "ukun Negara
Aidil $itri SEPATUTNYA Aidil%itri
kata-kata aluan SEPATUTNYA kata alu-aluan
satay SEPATUTNYA sate
ko-kurikulum SEPATUTNYA kokurikulum
d&ohor SEPATUTNYA &uhur
udu' SEPATUTNYA uduk
redha SEPATUTNYA reda
boling SEPATUTNYA boling
asal-usul SEPATUTNYA asal usul
Cenderabahasa Bil. 1 JPNPP
P!"#A$AAN %AN& 'A(A) !JA - '!PA$*$N%A
kecantikkan - #ecantikan
prsedr - prsedur
prtgnis -prtagnis
antgnis -antagnis
cap - cp
kntingen -kntinjen
derastik -drastik
pribumi -peribumi
artikal - artikel
menyintai -mencintai
tulin - tulen
altarneti+ -alternati+
perabut - perabt
skima - skema
'elain daripada itu,- 'elain itu,
Justeru itu, -Justeru,
-alaubagaimanapun,- -alau bagaimanapun,
'ejak kebelakangan ini,- 'ejak belakangan ini,
.ni kerana -)al ini demikian
'ehubungan itu,- 'ehubungan dengan itu,
Berhubung dengan itu,- Berhubung itu,
lain-lain hal - hal-hal lain
leh kerana - leh sebab
kata-kata aluan -kata alu-aluan
di kalangan - dalam kalangan
ke-dua / ke dua kedua
'alah Betul
juru bahasa -jurubahasa
juru acara -juruacara
juru rawat -jururawat
berumahtangga -berumah tangga
rumahtangga -rumah tangga
kadang kala -kadangkala
mala petaka - malapetaka
antara bangsa -antarabangsa
kaki tangan- kakitangan
suka cita -sukacita
duka cita -dukacita
bertanggung jawab- bertanggungjawab
memberi tahu -memberitahu
ais krim- aiskrim
menunding -menuding
Cenderabahasa Bil. 1 JPNPP
pempasturan -pempasteuran
akter- aktr
ariel- aerial
arteknlgi -aerteknlgi
dreber- drebar
a0ida akidah /- a0idah
alat penghawa dingin -penyaman udara
ambulan -ambulans
erangkasa -aerangkasa
ajensi- agensi
akedemik -akademik
gangsterisme -gengsterisme
e-mail -e-mel
mengkagumi- mengagumi
menganggu -mengganggu
mengangtai- menganggtai
mengganggur- menganggur
1endelisme- 1andalisme
calun -caln
guitar -gitar
shahbandar -syahbandar
kelumumur- kelemumur
setr- str
berpeleseran- berpelesiran
ketrampilan- keterampilan
setingan -setinggan
berkerjasama -bekerjasama
cendikiawan- cendekiawan
sejarahwan- sejarawan
kedhai+an -kedai+an
distinasi- destinasi
perlancngan -pelancngan
pamiran- pameran
mempastikan- memastikan
bujet -bajet
tksid- tksik
essei- esei
sejaggat- sejagat
tennis -tenis
defnasi -defnisi
bumiputra -bumiputera
atlit- atlet
Puterajaya -Putrajaya
perkhawinan- perkahwinan
perkehmahan- perkhemahan
menghadkan -mengehadkan
Cenderabahasa Bil. 1 JPNPP
mencatkan -mengecatkan
mengkhaskan -mengekhaskan
illustrasi- ilustrasi
beteri- bateri
tauladan -teladan
keset- kaset
restren -restran
ditrium -auditrium
tmatik -autmatik
selsema -selesema
peha -paha
jimnastik- gimnastik
instituisi -institusi
terpersna- terpesna
implimentasi -implementasi
'alah 2 kiri 3 Betul 2 kanan 3
mengenalpasti mengenal pasti
aturcara atur cara
alatulis alat tulis
keretapi kereta api
ubahsuai ubah suai
mengulangkaji mengulang kaji
sekaligus sekali gus
.bubapa / ibu-bapa ibu bapa
media masa media massa
samada sama ada
semulajadi semula jadi
ca+e siber ka+e siber
gambarajah gambar rajah
matapelajaran mata pelajaran
urusetia urus setia
campurtangan campur tangan
temubual temu bual
jatidiri jati diri
penguatkuasa penguat kuasa
penguat kuasaan penguatkuasaan
ehwal hal ehwal
lebuhraya lebuh raya
jalanraya jalan raya
pasaraya pasar raya
bandaraya bandar raya
bungaraya bunga raya
hariraya )ari "aya
hapuskira hapus kira
muaturun muat turun
Cenderabahasa Bil. 1 JPNPP
muatnaik muat naik
kra+tangan kra+ tangan
berkaitrapat berkait rapat
perdana menteri Perdana 4enteri
tkh tambah tkk tambah
passwrd kata laluan
tele1isien tele1isyen
1ila bila
temperature temperatur
melancung melancng
k-kurikulum kkurikulum
beristirehat beristirahat
pensil pensel
mengishytiharkan mengisytiharkan
pragawati peragawati
pembelajaran pemelajaran
pembentung pembetung
gembeleng gembleng
pelusuk pelsk
Canselur Canselr
enekman enakman
+sel +sil
kmidi kmedi
megnet magnet
tragidi tragedi
sessi sesi
pr+essr pr+esr
maksima maksimum
minima minimum
ptima ptimum
jenerasi generasi
naskah naskhah
klestrl klesterl
mt mtr
mtrsikal mtsikal
respn respns
pengkalan pangkalan
masyr masyhur
analisa analisis
tmbil autmbil
leukimia leukemia
kekanda kakanda
bistari bestari
talipn tele+n
skuasi skuasy
mengenepikan mengetepikan
Cenderabahasa Bil. 1 JPNPP
serius serius
pengkitaran pengitaran
in+masi in+rmasi
sekrl skrl
memperdulikan mempedulikan
tersuhur tershr
peramugari pramugari
tauladan teladan
stesyen stesen
+eshen +esyen
insuran insurans
resepi resipi
engkar ingkar
injin enjin
asalamulaikum assalamualaikum
sillaturahim silaturahim
waalaikumsalam walaikumsalam
"amadan "amadhan
Al-0uran al-5uran
anti-dadah antidadah
anti-merkk antimerkk
antibritish anti-British
pr-akti+ prakti+
pra-seklah praseklah
Prcanselr Pr-Canselr
pasca-prjek pascaprjek
panca-indera pancaindera
semalaysia 'e-4alaysia
ke4elayuan kemelayuan
Asean A'!AN
galakkan galakan
tarikkan tarikan
matarialistik materialistik
kedekt kedekut
pengelakkan pengelakan
pertunjukkan pertunjukan
perlantikan pelantikan
dashyat dahsyat
ke-6
dengan ini -dimaklumkan
mensyrkan
mengelakkan
Cenderabahasa Bil. 1 JPNPP
menggalakkan
memperuntukkan
mengecatkan
menganggtai
kemasukan
keburukan
Kesalahan lazim penggunaan bahasa Melayu
Posted on $ebruary ()* (+,, by sitik
Kesalahan bahasa Melayu yang lazim
-esalahan bahasa dalam penulisan sering berlaku sama ada disedari ataupun tanpa disedari.
-esalahan bahasa pasti berlaku jika kita tidak mengetahui hukum tatabahasa. /leh itu* dalam
bahagian ini disenaraikan beberapa kesalahan bahasa yang biasa dilakukan sebagai panduan dan
hukum tatabahasa sebagai rujukan bagi meminimumkan kesalahan bahasa yang berlaku semasa
menulis.
1.1 Kesalahan dari segi kata, frasa dan imbuhan
-esalahan dari segi kata* %rasa dan imbuhan ialah kesalahan menggunakan kata atau %rasa atau
imbuhan di tempat yang tidak sepatutnya. -esalahan dari segi kata* %rasa dan imbuhan paling
kerap kita lakukan dalam penulisan. Terdapat banyak kesalahan dari segi kata* %rasa dan imbuhan
yang dapat saya kesan dalam bahan terbitan. Yang berikut merupakan kesalahan kata* %rasa dan
imbuhan yang la&im berlaku.
1.1.1 Kata, frasa dan imbuhan kata nama
i. Penggunaan kata nama khas di tempat kata nama am
a. Bahasa Inggeris dan bahasa Inggeris
Ejaan b huru% besar bagi ejaan 0ahasa 1nggeris digunakan apabila merujuk kepada subjek atau
mata pelajaran. 2ika tidak* b bagi ejaan bahasa 1nggeris perlu dieja dengan huru% kecil. 0egitu
juga bagi bahasa 3elayu.
ii. Penggunaan kata dan frasa nama yang tidak tepat
a. Teladan ATAU Tauladan
Penggunaan kata teladan adalah betul. !al ini demikian kerana kata tauladan adalah salah
mengikut tatabahasa.
Cenderabahasa Bil. 1 JPNPP
b. Pusat belibelah ATAU Pusat membelibelah
Penggunaan kata yang betul ialah pusat beli-belah. !al ini demikian kerana pusat membeli-belah
membaa maksud kompleks tersebut berjalan untuk melaksanakan urusan jual beli.
!. Kata alualuan ATAU Katakata aluan
Penggunaan kata yang betul ialah kata alu-aluan. !al ini demikian kerana dalam kamus tidak
terdapat perkataan aluan.
iii. Penggunaan imbuhan Pe"an di tempat imbuhan Pe#"an
a. Persaraan ATAU Pesaraan
-ata pesaraan tidak terdapat dalam kamus. /leh itu* kata persaraan adalah betul.
b. Perdamaian ATAU Pedamaian
-ata pedamaian tidak terdapat dalam kamus. /leh itu* kata perdamaian adalah betul.
i$. Penggunaan imbuhan Pe#"an di tempat imbuhan Pe"an
a. Pelantikan ATAU Perlantikan
-ata perlantikan tidak terdapat dalam kamus. /leh itu* kata pelantikan adalah betul.
b. Peletakan ATAU Perletakan
-ata perletakan tidak terdapat dalam kamus. /leh itu* kata peletakan adalah betul.
%&TA'
0agi menentukan sama ada satu-satu perkataan itu menerima Pe-4-an atau Pe"-4-an*
perkataan itu boleh diuji dengan imbuhan be"-4. 2ika perkataan tersebut boleh menerima be"-
4 dan meN-4* hal ini bermakna perkataan tersebut juga boleh menerima imbuhan Pe"-4.-an.
2ika perkataan tersebut dapat menerima imbuhan meN-4* hal ini bermakna perkataan tersebut
boleh menerima imbuhan Pe-4-an.
$. Kesalahan penggunaan imbuhan kata nama
a. Penstrukturan ATAU Pengstrukturan
Penstrukturan adalah betul. !al ini demikian kerana kata pinjaman yang bermula dengan huru% s
dan t menerima imbuhan pen- dan bukannya peng-.
b. Perg(lakan ATAU Perg(lakkan
-ata pergolakan adalah betul. !al ini demikian kerana kata nama hanya menerima imbuhan
apitan pe"-4-an dan bukannya pe"-4-kan.
Cenderabahasa Bil. 1 JPNPP
!. Pengklasifikasi ATAU Penklasifikasi
Pengklasi%ikasi adalah betul. !al ini demikian kerana kata pinjaman yang bermula dengan huru%
k akan bergabung dengan imbuhan peng- dan bukannya pen-.
$i. )ukum *M
a. )alhal lain ATAU +ainlain hal
Penggunaan yang betul ialah hal-hal lain. !al ini demikian kerana kata hal-hal merupakan unsur
yang diterang manakala kata lain pula merupakan unsur yang menerang. 0egitu juga bagi %rasa
lain-lain perkara dan lain-lain agenda. $rasa yang betul ialah perkara-perkara lain dan agenda-
agenda lain.
b. ,an-i temu ATAU Temu -an-i
Penggunaan yang betul ialah janji temu. !al ini demikian kerana kata janji merupakan unsur
yang diterang manakala kata temu pula merupakan unsur yang menerang. Sesungguhnya* kita
membuat janji untuk bertemu dan bukannya bertemu untuk berjanji.
!. Pendingin ha.a ATAU Pengha.a dingin
Penggunaan yang betul ialah pendingin haa. !al ini demikian kerana kata pendingin
merupakan unsur yang diterang manakala kata haa pula merupakan unsur yang menerang.
%&TA'
5-3 bermaksud diterangkan 657 dan menerangkan 637. 5alam peraturan itu* unsur yang
diterangkan merupakan unsur inti yang hadir pada kedudukan pertama dan unsur penerang pula
hadir pada kedudukan kedua.
/(nt(hnya'
*iterangkan 0*1 2 Menerangkan 0M1
sos 8 cili
restoran 8 Aminah
lampu 8 suluh
dapur 8 gas
perpustakaan 8 mini
Maklumat lanjut berkenaan buku CARA MUDAH MENGENAL PASTI KESALAHAN LAZIM
DALAM BAHASA MELAYU n b!le" ##a$at # "tt$%&&'''(b!!k)($ernt)(*!m(m+ atau )la
ber"ubun, #en,an Ck N!r # talan -./0-10 2.-.(
Cenderabahasa Bil. 1 JPNPP
EJAAN KATA MAJMUK
Susunan Cikgu Isa

SENARIO
Eh, rapatkah ejaan perkataan ini?
Soalan seperti ini sering timbul apabila pengguna bahasa
kita berhadapan dengan sekumpulan perkataan tertentu.
Mereka keliru sama ada ejaan sesuatu perkataan itu
dirapatkan atau dipisahkan. Malah guru bahasa juga ada
yang keliru tentang perkara ini. Pernah berlaku satu
pertengkaran kecil antara dua orang guru bahasa tentang
pengejaan perkataan kakitangan dan ibu bapa. Si A
mengatakan ejaan kakitangan dijarakkan kerana kaki dan
tangan memang berada di posisi yang berlainan.
Sebaliknya, dia berpendapat ejaan ibu bapa hendaklah
dirapatkan kerana itrahnya ibu dan bapa memang
berdampingan.
!ahulu ejaan perkataan ini dirapatkan. Mengapa sekarang
dipisahkan?
"ni satu lagi soalan yang amat sukar dija#ab. Soalan ini
memang boleh dija#ab mengikut gaya Si A. $atakan sahaja,
Sekarang ibu dan bapa sudah bercerai% &amun, jangan
tunggu lama'lama kerana ja#apan seperti itu boleh
mengundang padah yang sukar diramalkan.
Satu perkataan lagi yang menimbulkan masalah ialah
kereta api. Ejaannya dahulu ialah keretapi. !alam ejaan
ini perkataan kereta dan api dirapatkan dan satu huru a
digugurkan. !alam satu taklimat tentang ejaan baharu yang
saya hadiri pada tahun ()*+ dahulu, seorang ahli bahasa
menyatakan pengguna utama perkataan kereta api ialah
$eretapi ,anah Melayu -$,M.. /ika ejaan keretapi ditukar
menjadi kereta api, $,M perlu membelanjakan berjuta'juta
ringgit untuk menukar papan tandanya. $,M tidak mampu
berbuat demikian. 0leh itu, ejaan lama keretapi itu
dikekalkan.
Cenderabahasa Bil. 1 JPNPP
Mengapa sekarang ramai ahli bahasa mengeja kereta api
dan bukan keretapi? tanya seorang rakan. ,anpa diminta
rakan itu menyambung, 1ogiknya perkataan 2kereta3 dan
2api3 tidak boleh dipisahkan macam kepala dan ekor benda
itu tidak boleh diceraikan.
Sebenarnya, ja#apan gaya Si A dan logik rakan saya itu
tidak akan menyelesaikan masalah. Seorang pensyarah
bahasa pernah memberikan ja#apan alternati kepada
sekumpulan peserta kursus. Menurutnya, kita hendaklah
kembali kepada persoalan asal iaitu golongan kata yang
dieja itu. Menurutnya lagi, perkataan yang dipersoalkan itu
ialah kata majmuk. $ata majmuk ialah perkataan yang
dibentuk dengan merangkaikan beberapa kata dasar. 4entuk
yang terhasil daripada perangkaian perkataan'perkataan itu
memba#a makna tertentu, bertindak satu unit dan dieja
terpisah. 5ontohnya ialah kapal terbang, gambar rajah,
dan terima kasih.
Penerangan pensyarah bahasa itu memang baik. &amun
demikian, penerangan beliau yang sepintas lalu itu
mengundang respons seorang peserta. $eesokan harinya
peserta itu mengemukakan bukti baha#a kata majmuk tidak
semestinya dieja terpisah. Antara contoh yang
dikemukakannya ialah perkataan alatulis dan aturcara.
Menurutnya, Kamus Dewan Edisi 4aru cetakan tahun ()*)
dan Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia Edisi Kedua
-cetakan ())6. merekodkan ejaan alatulis dan aturcara
bukan alat tulis dan atur cara.
$enyataan peserta kurus itu benar. 4agaimanapun, sumber
rujukannya tidak kemas kini. Kamus Dewan Edisi Ketiga
-())7. merekodkan ejaan alat tulis dan atur cara. Daftar
Ejaan Rumi Bahasa Malaysia Edisi Kedua pula adalah cetak
ulang. Ertinya, cetakan tahun ())6 itu sama sahaja
kandungannya dengan cetakan tahun ()**.
Sebenarnya Tatabahasa Dewan, yang diterima sebagai
tatabahasa pegangan di negara kita, telah melakukan sedikit
perubahan pada tahun ())8. Perkara ini dijelaskan dalam
Pengantar Edisi 4aharu seperti yang berikut9
:uraian terhadap kata majmuk dan senarai
contohnya telah diperkemas. Senarai bentuk yang
telah mantap dan diterima dengan ejaan
bercantum, misalnya, telah disemak kembali;
dengan itu perkataan'perkataan yang sebenarnya
bukan kata majmuk tetapi termasuk ke dalam
Cenderabahasa Bil. 1 JPNPP
golongan kata lain, misalnya aabila -kata hubung.,
keada -kata sendi nama., dan duka!ita -kata
adjekti. telah dikeluarkan daripada senarai itu.
-Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, ())6, hlm. <ii..
PETIKAN ARIPAA TATA!A"ASA E#AN
7.=.8 !entuk Kata Majmuk -h. >8''>6.
Proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua
kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil memba#a
makna tertentu. $ata majmuk dieja terpisah dan bertindak
sebagai satu unit, iaitu bentuknya tidak b"leh menerima
sebarang enyisian unsur lain. -&ota9 alat tulis tidak boleh
disisipkan dengan perkataan lain. 5ontoh9 alat yang tulis,?
alat dan tulis,? alat untuk menulis?.
!alam bahasa Melayu bentuk kata majmuk seperti ini besar
jumlahnya. 4erdasarkan jenisnya, kata majmuk dapat
dipisahkan kepada tiga kelompok seperti yang berikut9
-i# kata majmuk yang terdiri dariada rangkaian kata bebas,
contohnya9 -hlm. >7.
gambar rajahalat tulis
biru laut bandar raya
air hujan tengah hari
jalan raya jam tangan
nasi minyak meja tulis
terima kasih bom tangan
luar biasa kapal terbang
merah muda kuning langsat
!alam kategori ini juga termasuk bentuk kata yang
digunakan sebagai gelaran, contohnya9 -hlm. >7.
Perdana Menteri $etua Menteri
!uta 4esar &aib 5anselor
@aja Muda Proesor Madya
Setiausaha Politik ,imbalan $etua Pustaka#an
Penolong Pendatar $etua Setiausaha &egara
-ii. kata majmuk yang berbentuk istilah khusus, contohnya9
-hlm. >7.
model linear hak milik
garis pusat mata pelajaran
teleon dail terus pita suara
Cenderabahasa Bil. 1 JPNPP
lesung sendi darah panas
segi tiga kertas kerja
cari gali batu kapur
reka bentuk atur cara
lut sinar kemas kini
-iii. kata majmuk yang mendukung maksud kiasan, iaitu
simpulan bahasa, contohnya9 -hlm. >7.
kaki ayam anak emas
buah hati bulan madu
duit kopi manis mulut
makan angin tumbuk rusuk
pilih kasih berat tangan
7.=.8.( !entuk $ang tela% manta&
,erdapat sebilangan kecil bentuk kata majmuk yang
penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu
perkataan yang utuh, #alaupun bentuk kata'kata tersebut
ternyata mengandungi dua kata dasar. Perkataan yang
demikian tetap dieja sebagai satu &erkataan. 4entuk'
bentuk kata tersebut adalah9 -hlm. >A.
antarabangsa setiausaha
beritahu sukarela
bumiputera suruhanjaya
ja#atankuasa tandatangan
kakitangan tanggungja#ab
kerjasama #arganegara
olahraga pesuruhjaya
matahari
Selain bentuk kata majmuk yang dibincangkan di atas,
terdapat sejumlah perkataan yang tergolong dalam golongan
kata tertentu yang secara laBimnya dieja bercantum,
contohnya9
-i. kata nama9 peribadi ,dinihari, peribahasa,
perikemanusiaan, hulubalang
-ii. kata adjektif9 sukacita, dukacita
-iii. kata sendi nama9 kepada, daripada
-iC. kata hubung9 apabila, apakala, manakala ,
#alhal, padahal, darihal, barangkali, kadangkala
-C. kata tanya9 bagaimana
7.=.8.= Penggandaan kata majmuk
Cenderabahasa Bil. 1 JPNPP
Penggandaan kata majmuk melibatkan penggandaan unsur
pertama kata sahaja. 5ontohnya9 -hlm. >6.
alat'alat tulis ,gambar'gambar rajah, balai'balai raya,
kapal'kapal terbang, suku'suku kata , garis'garis
pusat, jirim'jirim organik, model'model linear, Menteri'
Menteri 4esar &aib'&aib 5anselor, Penolong'Penolong
Pendatar, $etua'$etua Menteri
Satu kecualian ialah penggandaan yang melibatkan bentuk
yang telah mantap; penggandaannya melibatkan
keseluruhan unsur. 5ontohnya9 -hlm. >6.
pesuruhjaya'pesuruhjaya, #arganegara'#arganegara,
tandatangan'tandatangan, ja#atankuasa'ja#atankuasa,
setiausaha'setiausaha
7.=.8.8 Pengimbu%an kata majmuk
$ata majmuk boleh menerima imbuhan untuk menghasilkan
kata terbitan. Pengimbuhan kata majmuk terdapat dalam
dua bentuk, iaitu9
-i. aabila kata majmuk menerima imbuhan yang
meruakan awalan atau akhiran sahaja' ejaann$a teta&
ter&isa%. 5ontohnya9
campur aduk ''Dbercampur aduk
litar selari ''D berlitar selari
ambil alih ''D mengambil alih
temu bual ''Dditemu bual
daya serap ''Ddaya serapan
-ii. aabila kata majmuk menerima imbuhan yang
meruakan aitan, ejaannya menjadi bercantum.
5ontohnya9
campur aduk ''D mencampuradukka
daya serap ''Dkedayaserapan
garis pusat ''Dmenggarispusatkan
satu padu ''Dmenyatupadukan
urus niaga ''D diurusniagakan
6.8.8 Kata Nama Majmuk -h. (8('(88.
$ata nama majmuk terhasil daripada proses merangkaikan
dua kata dasar atau lebih yang memba#a makna tertentu.
$ata nama majmuk dieja ter&isa% dan bertindak sebagai
satu unit.
Cenderabahasa Bil. 1 JPNPP
$ata nama majmuk dalam bahasa Melayu besar
jumlahnya. $ata nama majmuk boleh dibahagikan kepada
tiga jenis seperti yang berikut9
-i. kata majmuk yang terdiri dariada rangkai kata
bebas. 5ontohnya9
guru besar rukun tetangga
tengah hari susu pekat manis
tepian gelanggang ular sa#a
balai raya segi empat panjang
!alam kategori ini juga termasuk kata yang digunakan
sebagai gelaran, contohnya9
Menteri 4esar !atuk 4endahara
!uta 4esar ,imbalan &aib 5anselor
@aja Permaisuri Proesor !iraja
Setiausaha Sulit $etua Pustaka#an
Penolong Penerbit 1etenan /eneral
-ii. kata majmuk yang juga meruakan istilah khusus
dalam bidang ilmiah, contohnya9
gra terarah titik buta
program bahasa parasit eksternal
analisis teks meter alir
mogok umum hukum alamiah
deria rasamedan sinaran
-iii. kata majmuk yang mendukung* maksud kiasan, iaitu
simpulan bahasa, contohnya9
akar ayam anak emas
lipas kudung bulan madu
ringan tulang manis mulut
buku lima tumbuk rusuk
pilih kasihberat tangan
Nota
?Ejaan asal mendokong. Ejaan yang betul ialah
mendukung. :al ini sudah diakui oleh Eaiton Abdul @ahman
melalui e'mail kepada saya.
6.8.8.( !entuk $ang tela% manta&
Seperti yang telah disebut dalam 4ab 7 -7.=.8.(. terdapat
beberapa kata yang penggunaannya sudah dianggap
mantap sebagai satu perkataan utuh, #alaupun perkataan
tersebut ternyata mengandungi dua kata dasar. Perkataan
yang demikian tetap dieja sebagai satu perkataan. 4entuk
kata tersebut yang tergolong sebagai kata nama ialah9
Cenderabahasa Bil. 1 JPNPP
antarabangsa pesuruhjaya
bumiputera setiausaha
ja#atankuasa sukarela
kakitangan suruhanjaya
kerjasama tandatangan
matahari tanggungja#ab
olahraga #arganegara
4entuk'bentuk mantap lain yang melibatkan kata majmuk
akan dibincangkan dalam bab yang berkenaan -lihat bab
kata kerja..
Nota
$aya Dewan Edisi Ketiga -())A96+. menyenaraikan (A
patah perkataan yang dianggap telah mantap dan ditulis
sebagai satu perkataan iaitu antarabangsa, beritahu,
bumiutera, jawatankuasa, kakitangan, kerjasama,
"lahraga, esuruhjaya, setiausaha, sukacita, sukarela,
suruhanjaya, tandatangan, tanggungjawab, dan
warganegara. Sila perhatikan, turut disenaraikan ialah kata
kerja beritahu dan kata adjekti suka!ita. Perkataan matahari
tidak disenaraikan.
6.8.8.= Pengimbu%an kata nama majmuk
$ata nama majmuk boleh juga menerima imbuhan untuk
membentuk kata terbitan. Pengimbuhan kata nama majmuk
terbahagi kepada dua bentuk, iaitu9
-i. kata nama majmuk yang menerima a#alan atau
akhiran tetap dieja berpisah. 5ontohnya9 terima
kasih ''D berterima kasih
ulang kaji ''D mengulang kaji
temu ramah ''D menemu ramah
reka bentuk ''Ddireka bentuk
rumah tangga ''Dberumah tangga
daya serap ''D daya serapan
-ii. kata nama majmuk yang menerima apitan dieja
secara bercantum. 5ontohnya9
lipat ganda ''D melipatgandakan
tanggungja#ab ''D dipertanggungja#abkan
surat khabar ''Dpersuratkhabaran
ibu bapa ''Dkeibubapaan
kuat kuasa ''D dikuatkuasakan
Cenderabahasa Bil. 1 JPNPP
.8.8 Kata Kerja Majmuk -h. =+>.
$ata kerja majmuk terdiri daripada rangkaian dua morem
bebas atau lebih. !alam bahasa Melayu kebanyakan kata
majmuk terdiri daripada golongan kata nama. !i ba#ah di
berikan kata majmuk yang tergolong sebagai kata kerja.
kemas kini terima kasih
kenal pasti campur aduk
ambil alih lipat ganda
tunjuk ajar tolak ansur
Nota
Semua kata kerja majmuk itu dieja terpisah.
:anya terdapat satu bentuk kata kerja yang penggunaannya
sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh.
4entuk yang mantap ini tetap dieja satu perkataan, iaitu
beritahu%
!alam bahasa Melayu kata majmuk jenis kata nama, yang
besar jumlahnya, boleh menjadi kata kerja melalui proses
pengimbuhan. Apabila kata itu menerima a#alan, kata
dasarnya tetap dieja terpisah. ,etapi apabila menerima
apitan, kata dasarnya dieja tercantum. 5ontohnya9
satu padu ''D bersatu padu -menerima a#alan ber'.
urus niaga ''D mengurusniagakan -menerima apitan meng'
F'kan.
latar belakang ''D berlatar belakangkan -menerima apitan
ber'..'kan.
,erdapat bentuk kata majmuk daripada jenis kata nama yang
menerima a#alan dan dieja bercantum. 4entuk ini bentuk
mantap. 5ontohnya9
kerjasama ''D bekerjasama
tanggungja#ab ''D bertanggungja#ab,
dipertanggungja#abkan
NOTA
Perkataan ubahsuai ialah akronim ubah sesuai. -Tatabahasa
Dewan Edisi Baharu, h. 6*.. 0leh itu unsur'unsurnya mesti
digabungkan menjadi ubahsuai dan bukan ditulis terpisah.
:al ini berbeBa dengan gabungan kata sinonim seperti
!antik m"lek -cantik atau molek. dan gabungan kata antonim
seperti teruna dara -teruna danGatau dara. dan lebih kurang
-lebih danGatau kurang.. :al ini berbeBa juga dengan kata
majmuk ibu bapa, urus setia, serba guna, atur cara dan
Cenderabahasa Bil. 1 JPNPP
kertas kerja.
*.8.7 Kata Adjekti( Majmuk -h. ==*''==).
$ata adjekti majmuk ialah kata yang terhasil daripada
proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih yang
memba#a makna tertentu. $ata adjekti majmuk dieja
ter&isa% dan bertindak sebagai satu unit. 5ontohnya9 merah
jambu, hijau daun, biru laut, kuning langsat, muda remaja
5ontoh penggunaannya dalam ayat adalah seperti yang
berikut9
(>*. 4aju kurung songket merah jambu kesayangan kakak
dicuri orang.
(>). Hlar yang dilihatnya kelmarin ber#arna hijau daun.
(*+. !inding bahagian dalam rumahnya dicat dengan #arna
biru laut.
(*(. Iadis berkulit kuning langsat itu telah memenangi
peraduan esyen kebaya.
(*=. Jesyen terbaharu itu menjadi ikutan kaum muda
remaja%
,erdapat sejumlah kata adjekti majmuk yang
memba#a maksud kiasan, iaitu terdiri daripada simpulan
bahasa, seperti contoh yang berikut9 panjang tangan, besar
kepala, ringan tulang, terang hati, rabun ayat -5ontoh ayat
(*7''(*>.
,erdapat juga rangkai kata adjekti yang sekali imbas
seolah'olah kata adjekti majmuk. Sebenarnya binaan ini
terdiri daripada bentuk rasa dan boleh menerima penyisipan
di antaranya. 5ontohnya9
riang gembira ' riang dan gembira
tua muda ' tua dan muda
miskin kaya ' miskin dan kaya
cantik manis ' cantik dan manis
panas terik ' panas yang terik
Iabungan antara kata adjekti dengan kata adjekti
atau kata adjekti dengan kata nama membentuk konstituen'
konstituen baharu dengan makna baharu.

Anda mungkin juga menyukai