Anda di halaman 1dari 33

SEORANG WANITA

DENGAN BATUK DARAH


PEMBIMBING:
dr. Atika Sari, Sp.P
PENYUSUN:
Yehezkiel Kurniawan (!.".#$!%
KEPANI&E'AAN K(INIK I(MU PENYAKI& )A(AM
'UMA* SAKI& ANGKA&AN (AU& )' MIN&+*A'),+
PE'I+)E -" ,ANUA'I #-. / ## MA'E& #-.
0AKU(&AS KE)+K&E'AN UNI1E'SI&AS &'ISAK&I
,AKA'&A
1
KATA PENGANTAR
Pu2i 34ukur 3a4a pan2atkan kepada &uhan YME 4an5 telah 6e67erikan 3a4a
anu5erahN4a dan ke6a6puan untuk dapat 6en4ele3aikan lap8ran ini. Adapun 6ak3ud dan
tu2uan pe67uatan tu5a3 ini untuk 7er7a5i pen5ala6an dan 6ena67ah wawa3an 3erta
pen5etahuan le7ih di dala6 7idan5 il6u ked8kteran, khu3u3n4a 7idan5 il6u Pen4akit )ala6.
Sa4a 6en5u9apkan teri6aka3ih kepada d8kter pe67i67in5 3a4a, dr. Atika Sari, Sp.P,
4an5 telah 7er3edia 6eluan5kan waktu dan 2u5a tena5a dala6 6e67i67in5 3a4a, 3erta kepada
3eluruh d8kter 4an5 telah 6e67i67in5 3ela6a di kepaniteraan klinik il6u Pen4akit )ala6 di
'SA( )r. Mintr8hard28 ,akarta, dan 2u5a kepada te6an:te6an di kepaniteraan klinik ini, 3erta
3e6ua pihak 4an5 telah 6e67eri dukun5an dan 7antuan kepada 3a4a.
Sa4a 6en4adari 7ahwa tu5a3 ini 6a3ih 2auh dari 7a5u3 6en5in5at ter7ata3n4a il6u dan
pen5ala6an 4an5 3a4a 6iliki. +leh karena itu, 3aran dan kritik akan 3an5at 6e67an5un 3a4a.
Akhir kata, 3e685a tu5a3 ini 7i3a 7er6an;aat 7a5i 4an5 6e67a9an4a. &eri6a ka3ih.
,akarta
2
Maret #-.
LEMBAR PENGESAHAN
Na6a Mahai3wa : Yehezkiel Kurniawan
NIM : !.".#$!
Ba5ian : Kepaniteraan Klinik Il6u Pen4akit )ala6
0akulta3 Ked8kteran Uni<er3ita3 &ri3akti
Peri8de Kepaniteraan : -" ,anuari / ## Maret #-.
Pe67i67in5 : dr. Atika Sari, Sp.P
,akarta, Maret #-.
Pe67i67in5,
3
dr. Atika Sari, Sp.P
4
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
LEMBAR PENGESAHAN ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN -
BAB II STATUS PASIEN
II.I Identita3 pa3ien #
II.II Ana6ne3i3 #
II.III Pe6erik3aan ;i3ik .
II.I1 Pe6erik3aan penun2an5 $
II.1 )a;tar 6a3alah -
II.1I )ia5n83i3 ker2a -
II.1II Penatalak3anaan --
II.1III Pr85n83i3 --
BAB III FOLLOW UP --
BAB IV PEMBAHASAN KASUS
I1.I &erapi *=1 den5an pe5a343> dan ri7a<irin -.
I1.II Eritr8der6a 5enerali3ata -?
I1.III )ia7ete3 Mellitu3 -?
I1. I1 K86plika3i )ia7ete3 Mellitu3 -$
I1. 1 Anali3a Ka3u3 -"
I1. 1I Penatalak3anaan #-
I1. 1II K86plika3i Ulku3 )ia7etik ##
I1. 1III Pr85n83i3 #!
I1. I@ Pen9e5ahan #!
BAB V KESIMPULAN #.
DAFTAR PUSTAKA #A
5
BAB I
PENDAHULUAN
&u7erkul83i3 (&B=% adalah 3alah 3atu pen4akit tertua 4an5 6en4eran5 6anu3ia, 4an5
6en2adi 3alah 3atu pen4e7a7 ke6atian ter7an4ak 3e9ara 5l87al. Pen4akit ini di3e7a7kan 8leh
7akteri Mycobacterium tuberculosis , 4an5 7ia3an4a 6en4eran5 paru:paru, 6e3kipun 8r5an:
8r5an lain 2u5a dapat di3eran5 8leh 7akteri ini. Bila tidak ditan5ani, &B= dapat 6en2adi
7er7aha4a dala6 waktu kuran5 dari A tahun dala6 A:?B ka3u3.
(-%
Pen4e7aran &B= 7ia3an4a
lewat udara (airborne% 6elalui dr8plet 4an5 7era3al dari 8ran5 4an5 6en5idap &B= paru.
&B= adalah pen4akit 4an5 6enakutkan 7a5i 7an4ak 8ran5 karena tidak 3edikit 8ran5
4an5 6enin55al karena &B= 4an5 tidak ditan5ani. Ind8ne3ia 3e7a5ai 3alah 3atu Ne5ara den5an
pen5idap &B= ter7an4ak di dunia, dan 3a6pai 3aat ini 6a3ih teru3 7er2uan5 untuk 6enekan
an5ka ke6atian aki7at &B= paru. &B paru dapat ditan5ani den5an 7aik 7ila ada hu7un5an dan
k86unika3i 4an5 7aik antara d8kter dan pa3ien. )8kter dala6 6en5k86unika3ikan tentan5 &B
dan pen587atann4a, 3erta pa3ien dala6 6e6atuhi aturan 6inu6 87at.
6
BAB II
STATUS PASIEN
Na6a K8 A3i3ten : Yehezkiel Kurniawan &anda tan5an :
&an55al Pa3ien Ma3uk 'u6ah Sakit : ?C#C#-. Perawatan hari ke : -
N8. 'eka6 Medik : -?##
2.1 Identitas asien
Na6a : Nn. AN
U6ur : -? tahun
,eni3 Kela6in : Pere6puan
A5a6a : I3la6
Statu3 Pernikahan : Belu6 6enikah
Peker2aan : Pela2ar
Pendidikan : SMA
Ala6at : :
2.2 Ana!nesis
Ana6ne3i3 dilakukan 3e9ara aut8ana6ne3i3 dan all8ana6ne3i3 tan55al -A hari ,u6at,
$ 0e7ruari #-., pukul : DIB di 7an53al P. Pa5ai, 'SA( )r. Mint8hard28.
A. Keluhan Uta6a Sekaran5 :
Batuk darah 3e2ak hari ra7u 6ala6 - hari 3e7elu6 6a3uk ru6ah 3akit (SM'S%
B. Keluhan ta67ahan:
: Se3ak na;a3
: Batuk 3e2ak - 7ulan SM'S
: )e6a6 6endahului 3e3ak
=. 'iwa4at Pen4akit Sekaran5 :
+S data5 ke IG) 'SA( )r. Mint8hard28 pada tan55al ? 0e7ruari #-., pukul
##:- DIB den5an keluhan 7atuk 7erdarah 3e2ak - hari SM'S. Batuk darah dira3akan
7
3e6akin 7erat karena 2u6lah darah aki7at 7atuk 3e6akin 7an4ak. Pada awaln4a 7atuk
darah dita6pun5 3e7an4ak 3eten5ah 5ela3 aEua, ke6udian 6en2adi 3atu 5ela3 aEua.
Batuk 7erdarah diawali den5an 7atuk kerin5 4an5 3udah dira3akan pa3ien 3e2ak -
7ulan SM'S. Awaln4a 7atuk tidak 7erat dan tidak 6en55an55u. Batuk 3udah
ditan5ani den5an 87at 7atuk untuk 7atuk kerin5 na6un tidak dira3akan per7aikan
4an5 7erarti.
Pa3ien 6en5eluh 3e3ak 4an5 3udah dira3akan 3e2ak - hari SM'S. Saat 3e3ak
6un9ul dira3akan tidak 7erat, na6un dala6 - hari 3e3ak 6en2adi 3e6akin 7erat
hin55a 3eperti ditindih 3aat 6enarik na;a3. Se3ak tidak diawali den5an ke5iatan apa
pun dan tidak 7erkuran5 den5an 7eri3tirahat. Se3ak tidak 6e67aik den5an 6eru7ah
p83i3i 3aat tidur atau duduk. Se3ak tidak hilan5 ti67ul dan tidak di3ertai den5an 7un4i
Fn5ik.G
)e6a6 dira3akan pa3ien 3e2ak - hari SM'S, 3i;atn4a naik:turun dan tidak pernah
diukur den5an ter686ter, han4a den5an pera7aan tan5an 3a2a. )e6a6 di3ertai
den5an ra3a din5in dan kerin5at din5in na6un 7elu6 6en55i5il. Sela6a 7atuk kerin5
- 7ulan SM'S tidak didahului den5an de6a6.
Pa3ien 6era3a 7erat 7adan turun 3ela6a - 7ulan SM'S, di6ana 7erat 7adan awal
pa3ien .! k5 dan 7erat 7adan 3ekaran5 kira:kira . k5. Pa3ien 6e6an5 6era3a tidak
na;3u 6akan na6un p8la 6akann4a dira3akan 7ia3a 3a2a.
Keluhan BAB 9air, 7erlendir, 7erdarah di3an5kal pa3ien. BAK n8r6al dan lan9er,
tidak ada keluhan n4eri atau pana3 3aat 7erke6ih. Pa3ien 6en4an5kal adan4a 6ual
dan 6untah. &idak ada riwa4at trau6a atau ke9elakaan.
). 'iwa4at Pen4akit 4an5 pernah diderita dahulu ('P)% :
Pa3ien 7aru kali ini dirawat inap. Se7elu6n4a 7elu6 pernah 6en5ala6i keluhan
3eperti ini. 'iwa4at a36a, 6aa5, aler5i di3an5kal.
E. 'iwa4at kehidupan pri7adi, 383ial dan ke7ia3an :
Pa3ien adalah 3e8ran5 3i3wa SMA. Pa3ien tidak ada riwa4at 6er8k8k ataupun
alk8h8l. Pa3ien 2aran5 tidur larut. &e6an 3ekela3 pa3ien tidak ada 4an5 6en5ala6i
keluhan 3erupa.
0. 'iwa4at lin5kun5an
8
'u6ah pa3ien 7erada 2auh dari 2alan ra4a, antara ru6ah ke ru6ah 4an5 lainn4a
6e6iliki 2arak 4an5 9ukup. (in5kun5an ru6ah 7er3ih, tidak ku6uh. 'u6ah 6e6iliki
<entila3i 4an5 9ukup den5an 2endela 4an5 di7uka 3etiap pa5i hari. Su67er air 7era3al
dari PAM dan air tanah, ada 3epti9 tank 4an5 7er2arak kira:kira - 6eter dari ru6ah.
Pen9aha4aan ru6ah 9ukup, tidak 5elap dan tidak re6an5:re6an5.
G. 'iwa4at Pen4akit dala6 Keluar5a ('PK% :
Keluar5a tidak ada riwa4at darah tin55i, ken9in5 6ani3, 6aa5, aler5i, ataupun
a36a. Keluar5a pa3ien tidak ada 4an5 6en5ala6i keluhan atau 5e2ala 3erupa.
*. 'iwa4at Pen587atan
- hari SM'S pa3ien 3e6pat 7er87at ke klinik 3etelah 6en5eluh adan4a 7atuk
darah, ke6udian pa3ien 6endapat 9e;iHi6e, pe6erik3aan darah len5kap, 3erta ;8t8
'8nt5en th8raH PA.
2." Pe!e#i$saan %isi$
-. Keadaan u6u6 : &a6pak 3akit 7erat
#. Ke3adaran : =86p83 6enti3
!. &anda <ital
: &ekanan darah : "C? 66*5
: Suhu : !"

=
: Nadi : -!# HC6enit
: Pernapa3an : #I HC6enit
.. Antr8p86etri
A. Berat Badan : . k5
&in55i Badan : -A 96
: Statu3 5izi
BMIJ BB(k5%C&B(6%
#
J -$,I k5C6
#
kuran5
?. Ude6a u6u6 : &idak dite6ukan
$. =ara 7er2alan : &idak dinilai
I. Kulit : Darna kulit 3aw8 6atan5, pu9at, tidak 3ian83i3, tidak ada e;l8re3en3i 4an5
7er6akna, tur58r kulit 7aik, tera7a han5at dan le67a7.
9
". Kepala
: 'a67ut : warna hita6, di3tri7u3i 6erata, tidak 6udah di9a7ut
: Da2ah : 3i6etri3, tidak pu9at, tidak 3ian83i3, tidak ada n4eri tekan 3inu3,
tidak ada ;a9ie3 tertentu
: Mata : ali3 hita6, di3tri7u3i 6erata, tidak r8nt8k. Kel8pak 6ata pt83i3 (:C:%,
ede6a (:C:%, 9ekun5 (:C:%. K8n2un5ti<a ane6i3 (:C:%, 39lera ikterik (:C:%,
kedua pupil 7ulat i38k8r #66, len3a 2ernih (KCK%, re;lek3 9aha4a lan53un5
(KCK%, re;lek3 9aha4a tidak lan53un5 (KCK%, tekanan 78la 6ata n8r6al.
: *idun5 : de<ia3i 3eptu6 (:%, 3ekret (:%, hidun5 lapan5 (KCK%
: &elin5a : n8r68tia, lian5 telin5a lapan5 (KCK%, 3ekret (:C:%
: Mulut : 7i7ir pu9at (:%, 3ian83i3 (:%. Gu3i dan 6uk83a 6ulut pu9at (:%,
hipere6i3 (:%. N8r685l833ia, lidah 7er3ih, papil tidak atr8;i.
: &en558r8k : &8n3il &-C&-, tenan5, kripta 6ele7ar (:%. 0arin5 hipere6i3 (:%
-. (eher
: &ir8id tidak tera7a 6e67e3ar
: Kelen2ar 5etah 7enin5 tidak tera7a 6e67e3ar
: ,1P : AK! 96 *#+
--. )ada
: Bentuk : Bentuk 6endatar, 3i6etri3, ellip3, 3ela i5a tidak terlalu 6ele7ar atau
3e6pit, tidak ada retrak3i 3ela i5a.
: E;l8re3en3i 7er6akna (:%
: Paru / paru
Dean Be&a$an'
Inse$si Kiri Si6etri3 3aat 3tati3 Si6etri3 3aat 3tati3
Kanan Si6etri3 3aat 3tati3 Si6etri3 3aat 3tati3
Pa&asi Kiri : &idak ada 7en28lan
: 0re6itu3 6enurun
: &idak ada 7en28lan
: 0re6itu3 6enurun
Kanan : &idak ada 7en28lan
: 0re6itu3 taktil n8r6al
: &idak ada 7en28lan
: 0re6itu3 taktil n8r6al
Pe#$(si Kiri 'edup 6ulai dari I=S II:1
Kanan S8n8r di3eluruh lapan5 paru
10
A(s$(&tasi Kiri : Suara <e3ikuler 6ele6ah
: Dheezin5 (:%, '8nki (K%
: Suara <e3ikuler 6ele6ah
Dheezin5 (:%, '8nki (K%
Kanan : Suara <e3ikuler n8r6al,
: Dheezin5 (:%, '8nki (:%
: Suara <e3ikuler n8r6al,
:Dheezin5 (:%, '8nki (:%
: ,antun5
Inse$si &idak terlihat pul3a3i iktu3 98rdi3.
Pa&asi &era7a iktu3 98rdi3 - 96 6edial linea 6idkla<ikula kiri 3ela i5a 1I.
Pe#$(si Bata3 kanan : 3ela i5a I1, -96 3e7elah lateral linea para3ternali3 kanan
Bata3 kiri : 3ela i5a 1I, # 96 3e7elah 6edial linea 6idkla<ikula kiri.
Bata3 ata3 : 3ela i5a III, di linea para3ternal kiri.
A(s$(&tasi Bun4i 2antun5 I:II re5uler, Gall8p (:%, Mur6ur (:%
: Perut
Inse$si )atar, 3i6etri3, tidak ada smiling umbilicus, tidak ada dilata3i <ena
A(s$(&tasi Bi3in5 u3u3 #HC6enit
Pa&asi )indin5 perut : Supel, N&E (K%
&ur58r kulit : Baik
*ati : &idak tera7a, Murphy sign (:%
(i6pa : &idak tera7a
Gin2al : Ball8te6en (:C:%
Perku3i : &i6pani, Shifting dullness (:%
Gin2al : N4eri ketuk =1A :C:
Pe#$(si &i6pani, 3hi;tin5 dullne33 (:%
: EHtre6ita3
Len'an dan Tan'an Kanan Ki#i
&8nu3 8t8t N8r68t8ni N8r68t8ni
Ma33a &idak ada &idak ada
Sendi Be7a3 Be7a3
Gerakan Akti; Akti;
Kekuatan A A
11
+ede6 &idak ada &idak ada
(ain:lain : :
T(n'$ai dan Ka$i Kanan Ki#i
(uka &idak ada &idak ada
1ari3e3 &idak ada &idak ada
+t8t N8r6al N8r6al
&8nu3 N8r68t8ni N8r68t8ni
Ma33a &idak ada &idak ada
Sendi Be7a3 Be7a3
Gerakan Akti; Akti;
Kekuatan A A
+ede6 &idak ada &idak ada
(ain:lain : :
2.) Pe!e#i$saan Pen(n*an'
12
Tan''a& Pe!e#i$saan en(n*an'
A 0e7ruari #-.
(a7. )arah (en5kap

(euk83it : I.- C66


!

*e685l87in : "," 5rB (+%

*e6at8krit : !- B (+%

&r86783it : .-I. C66


!

*itun5 2eni3 : C#C.!C.?C"

M=1 : $A,# ;( (+%

M=* : #.,! p5 (+%

M=*= : !#,. 5Cd(


A 0e7ruari #-.
08t8 &h8raH PA
&erlihat in;iltrate pada apeH he6ith8raH 3ini3tra 4an5
6en4e7ar ke 3eluruh lapan5 paru 3ini3tra
- 0e7ruari #-.
Sputu6 B&A

Sputu6 B&A I J K!
Pe!e#i$saan N,#!a& -.2.1) /.2.1) 12.2.1)
Pa$et da#a0 #(tin
(euk83it (A.:-. Cu(% I.- Cu( -!." Cu(L ?.#Cu(
Eritr83it (.,A:A,A 2utaC66
!
% : !,". 2utaC66
!
L !.A. 2utaC66
!
L
*e685l87in
(*7%
(-.:-I 5Cdl% "," 5CdlL ",. 5Cd(L I,! 5CdlL
*e6at8krit
(*t%
(.!:A-B% !- BL ! BL #? BL
&r86783it (-A:.
ri7uC66
!
%
.-I.
ri7uC66
!
#I$.
ri7uC66
!
#--. ri7uC66
!
2.- Da%ta# !asa&a0
Batuk darah 3e2ak - hari SM'S
Se3ak na;a3 3e2ak - hari SM'S
)e6a6 den5an kerin5at din5in 3e2ak - hari SM'S
Penurunan 7erat 7adan 3ela6a - 7ulan SM'S
Penurunan he685l87in dan he6at8krit
Penin5katan leuk83it
Penurunan 2u6lah eritr83it
Penurunan M=1 dan M=*
2.1 Dia'n,sis $e#*a
*e68pt8e e.9 &u7erkul83i3 paru
2./ Penata&a$sanaan
: In;u3 '( # tp6
: &ran3a6in i.<.
: 1ita6in K i.<.
: Neur87i8n A drip '(C)A -:-
: =e;triaH8n #H- 5r
: Ne7ulizer (<ent8lin : 7i38l<8n / Na=l J -:-:#% C-# 2a6
: =e;iHi6e #H- 5r
: =ur9u6a !H-
: Methi838n (::-%
: 1ita6in B? (::-%
: +A& 0)= : ::!
2.2 P#,'n,sis
Ad <ita6 : 78na6
Ad ;un9ti8na6 : 78na6
Ad 3anati8na6 : du7ia ad 78na6
13
BAB III
FOLLOW UP
Tan''a& / Fe3#(a#i 241) 2 Fe3#(a#i 241) 5 Fe3#(a#i 241)
S(3*e$ti% Batuk 7erdahak den5an
darah, 6a3ih 3e3ak na;a3.
,u6lah dan ;rekuen3i
7atuk darah M 3e3ak M
,u6lah dan ;rekuen3i
7atuk darah M 3e3ak M
O3*e$ti% &) :-C$ 66*5
N: - HC6enit
S: !I,A
8
=
'r: #I HC6enit.
Statu3 l8kali3:
Suara na;a3 <e3ikuler KCK,
r8n9hi :CK, wheezin5 :C:
Pe6erik3aan penun2an5 :
08t8 th8raH PA : terdapat
in;iltrat pada apeH paru
kiri
&) :--C$ 66*5
N: - HC6enit
S: !$,A
8
=
Statu3 l8kali3:
3uara na;a3 <e3ikuler KCK,
r8n9hi :CK, wheezin5 :C:
Pe6erik3aan penun2an5 :
(euk83it : -!." C66
!
*7 : ",. 5rB
*t : ! B
&) :--C$ 66*5
N: "? HC6enit
S: !$,A
8
=
'r: #. HC6enit.
Statu3 l8kali3:
3uara na;a3 <e3ikuler KCK,
r8n9hi :CK, wheezin5 :C:
Assess!ent *e68pt8e e.9.
pneu68niaC&B= N
*e68pt8e e.9.
pneu68niaC&B=
*e68pt8e e.9. 3u3pek
pneu68niaC&B=
P&annin' : &ran3a6in i.<.
: 1ita6in K i.<.
: In;u3 '( # tp6
: Neur87i8n A drip
'(C)A -:-
: Para9eta68l !H- (kCp%
: =ek leuk83it
&hC lan2ut
: =e;triaH8n #H- 5r
: Ne7u
(<ent8lin : 7i38l<8n /
Na=l J -:-:#% C-# 2a6
&hC lan2ut
14
Tan''a& 14 Fe3#(a#i 241) 11 Fe3#(a#i 241) 1" Fe3#(a#i 241)
S(3*e$ti% Batuk 7erkuran5, 2aran5
di3ertai darah, 3e3ak (:%.
Batuk dan darahn4a M,
3e3ak (:%, 3u3ah tidur
3etelah 6inu6 +A&
Batuk M di3ertai dahak
kunin5 (K% darah (:%, 3e3ak
(:%
O3*e$ti% &) :--C$ 66*5
N: - HC6enit
S: !$
8
=
'r: ## HC6enit.
Statu3 l8kali3:
Suara na;a3 <e3ikuler KCK,
r8n9hi :C:, wheezin5 :C:
Pe6erik3aan penun2an5 :
B&A I J K!
&) :-C? 66*5
N: I HC6enit
S: !$,"
8
=
'r : -IHC6enit
Statu3 l8kali3:
3uara na;a3 <e3ikuler KCK,
r8n9hi :CK, wheezin5 :C:
&) :--C$ 66*5
N: $? HC6enit
S: !$
8
=
'r: -? HC6enit.
Statu3 l8kali3:
3uara na;a3 <e3ikuler KCK,
r8n9hi :CK, wheezin5 :C:
Pe6erik3aan penun2an5 :
(euk83it: ?.# C66
!
Eritr83it : !,A. 2utaC66
!
*e685l87in : I,! 5rB
*e6at8krit : #? B
&r86783it : #--.
Assess!ent *e68pt8e e.9. &B= *e68pt8e e.9. &B= *e68pt8e e.9. &B=
P&annin' : In;u3 '( # tp6
: =e;triaH8n #H- 5r
: Para9eta68l (kCp%
: +A& 0)= : ::!
: =ur9u6a !H-
: =e;iHi6e #H- 5r
: =ur9u6a !H-
: Methi838n (::-%
: 1ita6in B? (::-%
: +A& 0)= : ::!
: =e;iHi6e #H- 5r
: =ur9u6a !H-
: Methi838n (::-%
: 1ita6in B? (::-%
: +A& 0)= : ::!
'awat ,alan.
Pada ha3il follow up diata3, didapatkan ke3i6pulan 3e7a5ai 7erikut:
Saat pa3ien datan5, tanda:tanda in;ek3i 3udah dapat terlihat dari ha3il leuk83it 4an5 diata3
n8r6al 3erta de6a6 di3ertai kerin5at 6ala6 hari. Ge2ala 7atuk 7erdarah dan penurunan 7erat
15
7adan ditun2ukkan 8leh ha3il eritr83it dan he685l87in 4an5 6enurun. M=1 dan M=* 4an5
di7awah n8r6al 6enun2ukkan adan4a ane6ia 6ikr83itik hip8kr86, 4an5 7i3a ter2adi aki7at
hilan5n4a darah pa3ien 6elalui 7atuk ter3e7ut atau karena a3upan 5izi (dala6 hal ini zat 7e3i%
4an5 kuran5 3ehin55a pe67entukan eritr83it pun 7erkuran5.
)ari awal dirawat 3a6pai diizinkan rawat 2alan, nilai he685l87in, he6at8krit dan eritr83it tetap
di7awah n8r6al. Nilai he6at8krit 4an5 di7awah n8r6al 6enun2ukkan 7ahwa 2u6lah 3el darah
6erah 3i3te6ik kuran5.
BAB IV
PEMBAHASAN KASUS
IV.I T(3e#$(&,sis
&u7erkul83i3 (&B% adalah pen4akit 6ulti3i3te6ik den5an 5e2ala 4an5 7an4ak 3ekali 3erta
tidak kha3, 4an5 din87atkan 3e9ara 5l87al 6erupakan pen4e7a7 ter3erin5 ke6atian aki7at
pen4akit in;ek3i.
(#%
&u7erkul83i3 diaki7atkan 8leh ku6an Mycobacterium tuberculosis, di6ana
ku6an ini 6a3uk ke dala6 tu7uh 6anu3ia "IB 6elalui 3aluran na;a3. Ku6an ke6udian
7erke67an5 7iak 3a67il 6enun55u 3aat 4an5 tepat, 4aitu 3aat 2u6lah ku6an 3udah tidak dapat
ditekan 8leh i6unita3 tu7uh atau 3aat i6unita3 ala6iah tu7uh kuran5.
(-%
Penularan ku6an Mycobacterium tuberculosis adalah 6elalui 6e67rane 6uk83a 4an5
terpa2an dr8plet udara 4an5 7eri3i ku6an ini. )r8plet udara kira:kira dia6etern4a 3e7e3ar -:A
O6, Pada 8ran5 den5an &B akti;, 3ekali 7atuk dapat 6en5eluarkan ! dr8plet in;ekti;, padahal
han4a diperlukan - ku6an untuk 6e6ulai in;ek3i. Ketika terhirup, dr8plet ke6udian tertahan di
ter6inal ruan5 udara paru:paru. +r5ani36e ini tu67uh dala6 kurun waktu #:-# 6in55u 3a6pai
6en9apai 2u6lah -.:-., ke6udian dapat 6en9etu3kan re3p8n i6un 3eluler 4an5 dapat
didetek3i den5an te3 tu7erkulin.
(#%
Makr8;a5 4an5 terdapat di al<e8lu3 akan 6e6;a583it ku6an
&B dan dapat 6en5han9urkan 3e7a5ian 7e3ar ku6an &B, na6un pada ada ka3u3 in;ek3i, tentun4a
3e7a5ian 7e3ar ku6an &B tidak di7unuh 8leh 3i3te6 i6un tu7uh, 6un5kin karena ada kelainan
16
pada re3p8n i6unita3 tu7uh atau 6un5kin 2u6lah atau ke6a6puan ku6an terlalu 7an4ak
3ehin55a tidak ditan5ani tu7uh 3a6pai tunta3.
(-%
(8ka3i k8l8ni ku6an &B di 2arin5an paru di3e7ut ;8ku3 pri6er Ghon. )ari ;8ku3 pri6er,
ku6an &B 6en4e7ar 6elalui 3aluran li6;e 6enu2u kelen2ar li6;e re5i8nal, 4aitu kelen2ar li6;e
4an5 6e6pun4ai 3aluran li6;e ke l8ka3i ;8ku3 pri6er. Pen4e7aran ini 6en4e7a7kan ter2adin4a
in;la6a3i di 3aluran li6;e (li6;an5iti3% dan di kelen2ar li6;e (li6;adeniti3% 4an5 7er3an5kutan.
,ika ;8ku3 pri6er terletak di l87u3 in;eri8r atau 6edia, kelen2ar li6;e 4an5 akan terli7at adalah
kelen2ar li6;e parahilu3, 3edan5kan 2ika ;8ku3 pri6er terletak di l87u3 3uperi8r, 4an5 akan
terli7at adaleh kelen2ar paratrakeal. K86plek3 pri6er 6erupakan 5a7un5an antara ;8ku3 pri6er,
kelen2ar li6;e re5i8nal 4an5 6e67e3ar (li6;adeniti3%, dan 3aluran li6;e 4an5 6eradan5
(li6;an5iti3% Daktu 4an5 diperlukan 3e2ak 6a3ukn4a ku6an &B hin55a ter7entukn4a k86plek3
pri6er 3e9ara len5kap di3e7ut 3e7a5ai 6a3a inku7a3i &B
(#%
IV.II. Pat,'enesis T(3e#$(&,sis
T(3e#$(&,sis P#i!e#
&u7erkul83i3 pri6er adalah ha3il dari in;ek3i awal ku6an tu7erkul83i3 4an5 6a3uk
6elalui 3aluran napa3. Ku6an 4an5 akan 7er3aran5 di 2arin5an paru akan 6e67entuk 3uatu
3aran5 pneu68ni, 4an5 di3e7ut le3i pri6er atau a;ek pri6er. (e3i pri6er ini 6un5kin ti67ul di
7a5ian 6ana 3a2a dala6 paru, 7er7eda den5an le3i reakti<a3i. )ari le3i pri6er akan terlihat
peradan5an 3aluran 5etah 7enin5 6enu2u hilu3 (li6;an5iti3 l8kal%. Peradan5an ter3e7ut diikuti
8leh pe67e3aran kelen2ar 5etah 7enin5 di hilu3 (li6;adeniti3 re5i8nal%. A;ek pri6er 7er3a6a:
3a6a den5an li6;an5iti3 re5i8nal dikenal 3e7a5ai k86plek3 pri6er. Ke6un5kinan 4an5 ter2adi
pada k86plek3 pri6er :
(-%(?%
-. Se67uh den5an tidak 6enin55alkan 7eka3 3a6a 3ekali
#. Pada ke7an4akan ka3u3 akan 3e67uh den5an 6enin55alkan 3edikit 7eka3 (antara lain le3i
Gh8n: 5ari3 ;i7r8tik, le3i atau n8dul kal3i;ika3i di hilu3%
!. Men4e7ar den5an 9ara :
a.
Pen4e7aran ke 3ekitarn4a. (i6;8n8du3 4an5 6e67e3ar dapat 6en4e7a7kan
penekanan 7r8nku3, 7ia3an4a 7r8nku3 l87u3 6ediu3 8leh kelen2ar hilu3 4an5
17
6e67e3ar 3ehin55a 6eni67ulkan 873truk3i par3ial pada 3aluran napa3 4an5
7er3an5kutan dan 6en4e7a7kan e6;i3e6a 873trukti; atau 7r8nkiekta3i3.
(-%
7.
3e9ara 7r8nk85en, 7aik di paru te6pat le3i pri6er atau paru 3e7elahn4a atau
ke6udian tertelan dan 6a3uk ke 3aluran 9erna.
9.
Pen4e7aran 3e9ara he6at85en, 4an5 3erin5 ter2adi dan 3erin5kali a3i6pt86ati3, dan
dapat 7eru2un5 pada 6ani;e3ta3i Mycobacterium tuberculosis pri6er 4an5 palin5
parah.
(-%
Pen4e7aran ini 6elewati 3aluran dan kelen2ar li6;e, 3ehin55a 7erkaitan
den5an da4a tahan tu7uh, 2u6lah dan <irulen3i ku6an. (e3i 4an5 diti67ulkan dapat
3e67uh 3e9ara 3p8ntan, akan tetetapi 7ila tidak terdapat i6un tu7uh 4an5 adekuat,
pen4e7aran ini akan 6eni67ulkan keadaan 9ukup 5awat 3eperti tu7erkul83i3 6ilier,
6enin5iti3 tu7erkul83i3, dan 3p8nd4liti3 tu7erkul83i3. K86plika3i dan pen4e7aran ini
6un5kin 7erakhir den5an:
(-%(#%(?%
: Se67uh den5an 6enin55alkan 3ekuele (6i3aln4a pertu67uhan ter7elakan5 pada
anak 4an5 en3e;al86enin5iti3, tu7erkul86a% atau
: Menin55al. Se6ua ke2adian diata3 adalah per2alanan tu7erkul83i3 pri6er.
T(3e#$(&,sis P,st P#i!e#
&u7erkul83i3 p83tpri6er di3e7ut 2u5a tu7er9ul83i3 7entuk dewa3a, atau reakti<a3i, atau
tu7er9ul83i3 3ekunder 4an5 6un9ul aki7at reakti<a3i end85en dari in;ek3i laten. Bia3an4a
terl8kali3a3i pada 3e56en apeH dan p83teri8r dari l87u3 3uperi8r, di6ana 7akteri 6endapatkan
kadar 8k3i5en 4an5 le7ih 7an4ak di3ana.
(-%
&B tipe ini 6un9ul 7ertahun:tahun 3etelah
tu7erkul83i3 pri6er, 7ia3an4a ter2adi pada u3ia -A:. tahun. Bentuk tu7erkul83i3 inilah 4an5
teruta6a 6en2adi 6a3alah ke3ehatan 6a34arakat, karena dapat 6en2adi 3u67er penularan.
&u7erkul83i3 p83tpri6er di6ulai den5an le3i dini, 4an5 u6u6n4a terletak di 3e56en apikal
l87u3 3uperi8r.
(#%
Saran5 dini ini awaln4a 7er7entuk 3uatu 3aran5 pneu68ni ke9il. Saran5
pneu68ni ini akan 6en5ikuti 3alah 3atu 2alan 3e7a5ai 7erikut :
-. )ire38r73i ke67ali dan 3e67uh tanpa 6enin55alkan 9a9at
18
#. Saran5 ter3e7ut akan 6elua3 dan 3e5era ter2adi pr83e3 pen4e67uhan den5an pen4e7ukan
2arin5an ;i7r83i3. Selan2utn4a akan ter2adi pen5apuran dan akan 3e67uh dala6 7entuk
perkapuran. Saran5 ter3e7ut dapat 6en2adi akti; ke67ali den5an 6e67entuk 2arin5an
ke2u dan 6eni67ulkan ka<iti 7ila 2arin5an ke2u di7atukkan keluar.
!. Saran5 pneu68ni 6elua3, 6e67entuk 2arin5an ke2u (2arin5an ka3e83a%. Ka<ita3 akan
6un9ul den5an di7atukkann4a 2arin5an ke2u keluar. Ka<ita3 awaln4a 7erdindin5 tipi3,
ke6udian dindin5n4a akan 6en2adi te7al (ka<iti 3kler8tik%. Ka<ita3 ter3e7ut akan
6en2adi:
: 6elua3 ke67ali dan 6eni67ulkan 3aran5 pneu68ni 7aru. Saran5 pneu68ni ini
akan 6en5ikuti p8la per2alanan 3eperti 4an5 di3e7utkan di ata3
: 6e6adat dan 6e67un5ku3 diri (enkap3ula3i%, dan di3e7ut tu7erkul86a.
&u7erkul86a dapat 6en5apur dan 6en4e67uh, tetapi 6un5kin pula akti;
ke67ali, 6en9air la5i dan 6en2adi ka<iti la5i
: 7er3ih dan 6en4e67uh 4an5 di3e7ut open healed cavity, atau ka<iti 6en4e67uh
den5an 6e67un5ku3 diri dan akhirn4a 6en5e9il. Ke6un5kinan 7erakhir 3e7a5ai
ka<iti 4an5 ter7un5ku3 dan 6en9iut 3ehin55a kelihatan 3eperti 7intan5 (3tellate
3haped%.
Pada pa3ien ini ke6un5kinan ter6a3uk tu7er9ul83i3 p83tpri6er, karena diperhitun5kan
dari epide6i8l85i, u6ur, 5a67aran radi8l85i3, dan 5e2ala klini3 4an5 diala6i pa3ien.
IV.III Dia'n,sis T(3e#$(&,sis
Ge*a&a K&inis
Ge2ala klini3 tu7erkul83i3 dapat di7a5i 6en2adi # 58l8n5an, 4aitu 5e2ala l8kal dan 5e2ala
3i3te6ik. Bila 8r5an 4an5 terkena adalah paru 6aka 5e2ala l8kal ialah 5e2ala re3pirat8rik:
-. Ge2ala re3pirat8rik
: Batuk P # 6in55u
19
: Batuk darah
: Se3ak napa3
: N4eri dada
Ge2ala re3pirat8rik 3an5at 7er<aria3i, dari tidak ada 5e2ala 3a6pai 5e2ala 4an5
9ukup 7erat ter5antun5 dari lua3 le3i. Pa3ien terdia5n83i3 pada 3aat 6edi9al 9he9k up
3a6pai 3aat datan5 ke IG). Bila 7r8nku3 7elu6 terli7at dala6 pr83e3 pen4akit, 6aka
pa3ien 6un5kin tidak ada 5e2ala 7atuk. Batuk 4an5 perta6a ter2adi karena irita3i
7r8nku3, dan 3elan2utn4a 7atuk diperlukan untuk 6e67uan5 dahak ke luar.
#. Ge2ala 3i3te6ik
: )e6a6
: Ge2ala 3i3te6ik lain adalah 6alai3e, kerin5at 6ala6, an8rek3ia dan 7erat
7adan 6enurun
!. Ge2ala tu7erkul83i3 ek3traparu
Ge2ala tu7erkul83i3 ek3traparu ter5antun5 dari 8r5an 4an5 terli7at, 6i3aln4a
pada li6;adeniti3 tu7erkul83i3 akan ter2adi pe67e3aran 4an5 la67at dan tidak n4eri
dari kelen2ar 5etah 7enin5, pada 6enin5iti3 tu7erkul83i3 akan terlihat 5e2ala
6enin5iti3, 3e6entara pada pleuriti3 tu7erkul83i3 terdapat 5e2ala 3e3ak napa3 dan
kadan5 n4eri dada pada 3i3i 4an5 r8n55a pleuran4a terdapat 9airan.
(?%
Pada pa3ien ini 3udah ter2adi 7atuk 7erdarah dan 3e3ak di3ertai de6a6 3ela6a - hari
3e7elu6 6a3uk ru6ah 3akit. Batuk tidak 7erdahak 4an5 dira3akan pa3ien 3ela6a - 7ulan
3e7elu6 6a3uk ru6ah 3akit 6erupakan 5e2ala tidak kha3 pen8lakan terhadap 7enda a3in5 4an5
6a3uk ke dala6 3aluran na;a3.
Pa3ien 6era3a awaln4a 7atuk tidak 6en55an55u, na6un 7atuk dira3akan 3e6akin 7erat
6e3kipun tidak 7erdahak, 3a6pai - hari 3e7elu6 6a3uk ru6ah 3akit 7atuk pa3ien 7erdarah
3a6pai - 5ela3 aEua. Batuk 7erdarah dan 3e3ak di3ertai de6a6 den5an kerin5at din5in 6ala6
20
hari. Penurunan 7erat 7adan dira3akan 8leh pa3ien dala6 - 7ulan dan 6e6an5 dari ta6pilan ;i3ik
dan pen5hitun5an BMI, 5izi pa3ien kuran5. &idak didapatkan 5e2ala &B ek3traparu.
Pe!e#i$saan Fisi$
Pada pe6erik3aan ;i3ik tu7erkul83i3 paru, kelainan 4an5 didapat ter5antun5 lua3 kelainan
4an5 ter2adi pada paru. Kelainan paru pada u6u6n4a terletak di daerah l87u3 3uperi8r teruta6a
daerah apek3 dan 3e56en p83teri8r (S- dan S#% , 3erta daerah apek3 l87u3 in;eri8r (S?%. Pada
pe6erik3aan ;i3ik dapat dite6ukan 3uara napa3 7r8nkial, a6;8rik, 3uara na;a3 6ele6ah, r8n9hi
7a3ah, tanda:tanda tarikan paru, dia;ra56a dan 6edia3tinu6. Pada pleuriti3 tu7erkul83i3,
kelainan pe6erik3aan ;i3ik ter5antun5 dari 7an4akn4a 9airan di r8n55a pleura. Pada perku3i
dite6ukan pekak, pada au3kulta3i dapat dite6ukan 3uara na;a3 4an5 6ele6ah 3a6pai tidak
21
Ga!3a# 1. Anat,!i Se'!en Pa#(
terden5ar pada 3i3i 4an5 terdapat 9airan. Pada li6;adeniti3 tu7erkul83i3, terlihat
pe67e3aran kelen2ar 5etah 7enin5. Palin5 3erin5 pe67e3aran kelen2ar 5etah 7enin5 di daerah
leher, kadan5:kadan5 di daerah ketiak.
(?%

Pada pa3ien ini didapatkan 3uara perku3i 4an5 redup pada I=S II:I1 he6ith8raH kiri,
3uara na;a3 <e3ikuler 4an5 6ele6ah pada he6ith8raH kiri, dan adan4a r8n9hi pada he6ith8raH
kiri. Ke3an <89al ;re6itu3 6enurun pada hei6th8raH kiri.
Pe!e#i$saan Ba$te#i,&,'i$
a. Bahan pe6erik3a3an
Pe6erik3aan 7akteri8l85i untuk 6ene6ukan ku6an tu7erkul83i3 6e6pun4ai arti 4an5
3an5at pentin5 dala6 6ene5akkan dia5n83i3. Bahan untuk pe6erik3aan 7akteri8l85i ini dapat
7era3al dari dahak, 9airan pleura,liEu8r 9ere7r83pinal, 7ila3an 7r8nku3, 7ila3an la67un5, kura3an
7r8nk8al<e8lar (7r8n9h8al<e8lar la<a5eCBA(%, urin, ;ae9e3 dan 2arin5an 7i8p3i (ter6a3uk 7i8p3i
2aru6 halu3CB,*%
7. =ara pen5u6pulan dan pen5iri6an 7ahan
=ara pen5a67ilan dahak ! kali (SPS%:
: Sewaktu C 3p8t (dahak 3ewaktu 3aat kun2un5an%
: Pa5i (kee38kan harin4a%
: Sewaktu C 3p8t (pada 3aat 6en5antarkan dahak pa5i% atau 3etiap pa5i ! hari 7erturut:turut.
Bahan pe6erik3aanC3pe3i6en 4an5 7er7entuk 9airan diku6pulkanCdita6pun5 dala6 p8t
4an5 7er6ulut le7ar, 7erpena6pan5 ? 96 atau le7ih den5an tutup 7erulir, tidak 6udah pe9ah dan
tidak 7898r. Apa7ila ada ;a3ilita3, 3pe3i6en ter3e7ut dapat di7uat 3ediaan apu3 pada 5ela3 872ek
(di;ik3a3i% 3e7elu6 dikiri6 ke la78rat8riu6. Spe3i6en dahak 4an5 ada dala6 p8t (2ika pada
5ela3 872ek di6a3ukkan ke dala6 k8tak 3ediaan% 4an5 akan dikiri6 ke la78rat8riu6, haru3
22
dipa3tikan telah tertuli3 identita3 pa3ien 4an5 3e3uai den5an ;8r6ulir per68h8nan pe6erik3aan
la78rat8riu6.
(-%(?%
9. =ara pe6erik3aan dahak dan 7ahan lain.
Pe6erik3aan 7akteri8l85i dari 3pe3i6en dahak dan 7ahan lain (9airan pleura, liEu8r
9ere7r83pinal, 7ila3an 7r8nku3, 7ila3an la67un5, kura3an 7r8nk8al<e8lar CBA(, urin, ;ae9e3 dan
2arin5an 7i8p3i, ter6a3uk B,*% dapatdilakukan den5an 9ara :
(?%
-. Mikr83k8pik
: Mikr83k8pik 7ia3a : pewarnaan Qiehl:Niel3en
: Mikr83k8pik ;lu8re3en3: pewarnaan aura6in:rh8da6in (khu3u3n4a untuk
39reenin5%
lnterpreta3i ha3il pe6erik3aan dahak dari ! kali pe6erik3aan ialah 7ila :
: ! kali p83iti; atau # kali p83iti;, - kali ne5ati; 6 B&A p83iti;
: - kali p83iti;, # kali ne5ati; J ulan5 B&A ! kali, ke6udian 7ila - kali p83iti;, # kali
ne5ati; 6 B&A p83iti;
: 7ila ! kali ne5ati; J B&A ne5ati;
Interpreta3i pe6erik3aan 6ikr83k8pi3 di7a9a den5an 3kala Internati8nal Uni8n A5ain3t
&u7er9ul83i3 and (un5 )i3ea3e (IUA&()% 4an5 direk86enda3i D*+:
: &idak dite6ukan B&A dala6 - lapan5 pandan5, di3e7ut ne5ati<e
: )ite6ukan -:" B&A dala6 - lapan5 pandan5, dituli3 2u6lah ku6an 4an5
dite6ukan
: )ite6ukan -:"" B&A dala6 - lapan5 pandan5 di3e7ut K (-K%
: )ite6ukan -:- B&A dala6 - lapan5 pandan5, di3e7ut KK (#K%
: )ite6ukan P- B&A dala6 - lapan5 pandan5, di3e7ut KKK (!K%
#. Biakan
Pe6erik3aan 7iakan M.tuberculosis den5an 6et8de k8n<en3i8nal ialah den5an 9ara :
: E55 7a3e 6edia: (8wen3tein:,en3en (dian2urkan%, +5awa, Kud8h
: A5ar 7a3e 6edia : Middle 7r88k
23
Melakukan 7iakan di6ak3udkan untuk 6endapatkan dia5n83i3 pa3ti, dan dapat
6endetek3i Mycobacterium tuberculosis dan 2u5a Mycobacterium other than tuberculosis
(M+&&%. Untuk 6endetek3i M+&& dapat di5unakan 7e7erapa 9ara,7aik den5an 6elihat
9epatn4a pertu67uhan, 6en55unakan u2i nik8tina6id, u2i nia3in 6aupun pen9a6puran
den5an cyanogen bromide 3erta 6elihat pi56en 4an5 ti67ul.
(#%(?%
Pada pa3ien ini dilakukan pe6erik3aan 6ikr83k8pik 3putu6 dan di7a9a den5an 3kala
IUA&(), dan ha3iln4a adalah K!.
Pe!e#i$saan Radi,&,'i$
Pe6erik3aan 3tandar ialah ;8t8 t8rak3 PA. Pe6erik3aan lain ata3 indika3i: ;8t8
lateral, t8p:l8rd8tik, 87lik, =&:S9an. Pada pe6erik3aan ;8t8 t8rak3, tu7er9ul83i3 dapat 6e67eri
5a67aran 7er6a9a6:6a9a6 7entuk (6ulti;8r6%.
Ga67aran radi8l85i 4an5 di9uri5ai 3e7a5ai le3i &B akti; :
: Ba4an5an 7erawan C n8dular di 3e56en apikal dan p83teri8r l87u3 ata3 paru dan 3e56en
3uperi8r l87u3 7awah
: Ka<iti, teruta6a le7ih dari 3atu, dikelilin5i 8leh 7a4an5an 8pak 7erawan atau n8dular
: Ba4an5an 7er9ak 6ilier
: E;u3i pleura unilateral (u6u6n4a% atau 7ilateral (2aran5%
Ga67aran radi8l85ik 4an5 di9uri5ai le3i &B inakti;
: 0i7r8tik
: Kal3i;ika3i
: S9hwarte atau pene7alan pleura
(uluh paru (de3tr84ed (un5 % :
: Ga67aran radi8l85i 4an5 6enun2ukkan keru3akan 2arin5an paru 4an5 7erat,7ia3an4a
3e9ara klini3 di3e7ut luluh paru . Ga67aran radi8l85i luluh paru terdiri dari atelekta3i3,
ekta3i3C 6ultika<iti dan ;i7r83i3 parenki6 paru. Sulit untuk 6enilai akti<ita3 le3i atau
pen4akit han4a 7erda3arkan 5a67aran radi8l85i ter3e7ut.
: Perlu dilakukan pe6erik3aan 7akteri8l85i untuk 6e6a3tikan akti<iti pr83e3 pen4akit
24
Pada pa3ien ini dite6ukan 7a4an5an 7erawan (in;iltrate% di 3e56en apikal he6ith8raH
kiri, den5an 7ata3 4an5 tidak te5a3.
Ga!3a# 2. A&',#it!a Dia'n,sis T(3e#$(&,sis Pa#(
IV.V Ana&isa $as(s
Untuk 6ene5akan dia5n83i3 diperlukan ana6ne3i3, pe6erik3aan ;i3ik, dan pe6erik3aan
penun2an5 3eperti 4an5 akan di2ela3kan di7awah ini:
25
-. Pada ana6ne3i3 pa3ien didapatkan
Da%ta# !asa&a0 Hi,tesis
Batuk darah 3e2ak - hari SM'S
Batuk kerin5 3e2ak - 7ulan
SM'S
Se3ak na;a3 3e2ak - hari SM'S
)e6a6 tin55i 3e2ak - hari
SM'S
Penurunan 7erat 7adan 3ela6a
- 7ulan SM'S
-. Batuk 7erdarah: perlukaan pada 3aluran na;a3
aki7at in<a3i ku6an, atau Pe9ahn4a pe67uluh
darah dindin5 ka<ita3 tu7erkul83i3 4an5 dikenal
den5an na6a aneuri36a RasmussenR pele7aran
pe67uluh darah ini 7era3al dari 9a7an5
pe67uluh darah 7r8nkial.
)iawali 8leh 7atuk kerin5 - 7ulan 3e7a5ai
re3p8n tu7uh untuk 6en5eluarkan ku6an dari
3aluran na;a3.
(A%
#. Se3ak na;a3: ;i7r83i3 3aluran na;a3 aki7at reak3i
in;la6a3i, 3ehin55a di;u3i 8k3i5en ter5an55u.
!. )e6a6: ku6an &B S dikenali 8lah 6akr8;a5
S pen5eluaran pir85en end85en (I(:-, &N0, I(:
?, I0N% S 6eran53an5 3el:3el end8tel
h4p8thala6u3 S 6eran53an5 a3a6 ara9hid8nat
T S pen5eluaran pr83ta5landin (PGE#% S
6eran53an5 pen5in5katan pen5aturan 3uhu di
h4p8thala6u3.
.. Penurunan 7erat 7adan S penin5katan
6eta78li36 tu7uh karena in;ek3i
Pada pa3ien ini 5e2ala 7atuk 7erdarah diawali 8leh 7atuk kerin5 4an5 6enurut pa3ien
3udah ada 3e2ak - 7ulan 3e7elu6 6a3uk ru6ah 3akit. Batuk 6erupakan ek3pira3i 6eledak 4an5
7ertu2uan untuk 6e67er3ihkan 3aluran trake87r8nkial dari 3ekret dan 7enda a3in5. Batuk dapat
di6ulai karena reak3i 4an5 <8lunteer atau re;lek3. Se7a5ai re;lek3 pertahanan, reak3i ini
6e6iliki 2alur a;;erent dan e;;erent. A;;eren ter6a3uk 3en38rik dari ner<u3 tri5e6inal,
5l8338;arin5eal, 3uperi8r lar4n5eal, dan <a5u3. E;;eren ter6a3uk ner<u3 lar4n5eal rekuren dan
3ara; 3pinal. Batuk di6ulai dari in3pira3i 4an5 dala6 diikuti 6enutupn4a area 5l8tti3 (ruan5
26
diantara lipatan pita 3uara%, relak3a3i dia;ra56a, dan k8ntrak3i 8it8t perna;a3an 6elawan area
5l8tti3 4an5 tertutup itu. Ketika area 5l8tti3 ter7uka, per7andin5an 7e3ar tekanan 3aluran na;a3
dan at683;ir, di3ertai 6en4e6pitn4a trakea akhirn4a 6en5ha3ilkan aru3 9epat 4an5 keluar dari
trakea.
($%
Batuk darah pada pa3ien telah diana6ne3i3, 7atuk tidak diawali den5an epi3tak3i3, darah
tidak 7erwarna kehita6an dan tidak ada riwa4at 6aa5, 3ehin55a eti8l85i 7atuk darah 4an5
6endukun5 adalah in;la6a3i dari 3aluran na;a3 aki7at ku6an &B. Na6un dari 2u6lah darah 4an5
7era3al dari 7atuk pa3ien, 4aitu 3ekitar #.6l, 6aka 7i3a 2adi &B 3udah 6e67entuk ka<ita3 dan
6en5aki7atkan aneuri36a Rasmussen.
(-%($%
)e6a6 pada pa3ien dapat di3e7a7kan 8leh pir85en end85en ataupun ek385en. )e6a6
diawali 8leh dikenalin4a ku6an &B 8lah 6akr8;a5, ke6udian ter2adi pen5eluaran 3it8kin
pir85en end85en 3eperti I(:-, &N0, I(:?, I0N 4an5 ke6udian 6eran53an5 3el:3el end8tel
h4p8thala6u3, 3ehin55a ter2adi penin5katan pr8duk3i a3a6 ara9hid8nat. A3a6 ara9hid8nat
ke6udian diu7ah 6en2adi pr83ta5landin (PGE#% 4an5 6eran53an5 end8tel h4p8thala6u3 untuk
6e6pr8duk3i 3iklik:AMP. Siklik AMP inilah 4an5 akan 6en9etu3kan peru7ahan pen5aturan
3uhu pada h4p8thala6u3.
(I%
Se3ak na;a3 pada ka3u3 ini didu5a karena adan4a in;la6a3i pada 2arin5an parenki6 paru
4an5 la6a, 3ehin55a 6en5aki7atkan keru3akan 2arin5an parenki6. ,arin5an parenki6 paru
terdiri dari 7r8nki8lu3 re3pirat8rik:inter3titiu6:al<e8lu3 dan pe67uluh darah, 3ehin55a 7ila
ter2adi keru3akan pada 2arin5an parenki6, 6aka pr83e3 di;u3i 8k3i5en kedala6 tu7uh ter5an55u,
6aka 3e3ak ter2adi 3e7a5ai k86pen3a3i untuk 6en5a67il udara le7ih 7an4ak a5ar ke7utuhan
8k3i5en dala6 tu7uh dapat terpenuhi.
Penurunan 7erat 7adan pada pa3ien didu5a karena penin5katan 6eta78li36e 4an5
di3e7a7kan 8leh 3it8kin end85en 4an5 diha3ilkan untuk 6elawan ku6an &B. Saat ter2adi
in;la6a3i atau reak3i i6un, ke7utuhan ener54 2u5a 6enin5kat walaupun tidak 3i5ni;ikan, karena
penin5katan 6eta78li36 tidak di3ei67an5i den5an a3upan 6akanan, 6aka ter2adilah penurunan
7erat 7adan pada pa3ien.
("%
#. Pada pe6erik3aan ;i3ik pa3ien:
27
Pada pe6erik3aan ;i3ik pa3ien didapatkan perku3i 4an5 redup 6ulai dari 3ela i5a II:I1
he6ith8raH 3ini3tra, 2u5a dari au3kulta3i didapatkan 3uara <e3ikuler 6ele6ah pada he6ith8raH
3ini3tra anteri8r dan p83teri8r 7e3erta 3uara r8n9hi. )ari ha3il pe6erik3aan ;i3ik, ditarik
ke3i6pulan adan4a 3uatu pen55an55u hantaran udara, dala6 hal ini adalah 3putu6 karena 3elain
perku3i 4an5 redup, 2u5a terdapat r8n9hi.
!. Pada pe6erik3aan penun2an5:
)ari ha3il ;8t8 th8raH PA didapatkan 5a67aran in;iltrat pada apeH he6ith8raH 3ini3tra, 4an5
terliht 6en4e7ar tidak 6erata ke lapan5 he6ith8raH 3ini3tra. )ari pe6erik3aan 3putu6 I
didapatkan B&A K!, di6ana 6enurut Skala International Union Against Tuberculosis and ung
!isease (IUA&()% 7erarti dite6ukan P- ku6an B&A dala6 - lapan5 pandan5.
)ita67ah den5an 6enin5katn4a leuk83it, ha3il pe6erik3aan radi8l85i dan 3putu6
6endukun5 dan 6enun2an5 dia5n83i3 kea rah tu7er9ul83i3 paru.
28
Ga!3a# ". A&',#it!a Pe!e#i$saan S(t(! BTA
IV.VI Penata&a$sanaan
: In;u3 '( # tp6
: &ran3a6in i.<.
: 1ita6in K i.<.
: Neur87i8n A drip '(C)A -:-
: =e;triaH8n #H- 5r
: Ne7ulizer (<ent8lin : 7i38l<8n / Na=l J -:-:#% C-# 2a6
: =e;iHi6e #H- 5r
: =ur9u6a !H-
: Methi838n (::-%
: 1ita6in B? (::-%
: +A& 0)= : ::!
&ran3a6in, 4aitu a3a6 traneHa6at dala6 7entuk in2ek3i, di5unakan untuk 6en9e5ah
perdarahan le7ih 7an4ak den5an 9ara anti;i7rin8litik, 4aitu 6en5ha67at pr83e3 ;i7rin8li3i3
den5an 9ara 6en5ha67ar pla36in85en 6en2adi pla36in, 3ehin55a tidak ter2adi pen5han9uran
9l8t darah.
Neur87i8n A 7eri3i 1ita6in B-, B? dan B-#. Se9ara ke3eluruhan ! 2eni3 <ita6in B ini
akan 6e67antu 6eta78li36 kar78hidrat, pr8tein, dan lipid di dala6 tu7uh. 1ita6in B- akan
6e67antu pe67entukan 'NA dan )NA 6elalui 2alur pen5u7ahan piru<at 6en2adi a3etil:K8A,
<ita6in B? akan 6e67antu pr83e3 5luk8ne85ene3i3 dan 3inte3i3 neur8tran36itter, 3edan5kan
<ita6in B-# 6e67antu 6eta78li36e 3eluler dari kar78hidrat, pr8tein, dan lipid. 1ita6in B
e3en3ial dala6 hal pr8duk3i 3el darah, 3elu7un5 3ara; dan a3a6 a6in8.
=ur9u6a ditu2ukan untuk 6enan5ani an8reHia, ikteru3 dan a6en8rrhea. )ala6 hal ini
di7erikan pada pa3ien untuk 6enin5katkan na;3u 6akan.
29
Untuk 87at anti tu7er9ul83i3 (+A&% pada pa3ien, di7erikan +A& 4an5 ;iHed d83e
9867inati8n (0)=%, di6ana 3udah terdapat . 2eni3 87at dala6 - ta7let. +7at:87at ter3e7ut adalah
$A 65 I38nia3id (IN*%, -A 65 'i;a6pi3in, . 65 Pirazina6id, dan #$A 65 Eta67ut8l. Untuk
pa3ien kate58ri - (7erat 7adan pa3ien .k5%, di7erikan ! ta7let 0)= 3etiap hari 3ela6a A? hari
untuk tahap inten3i;, ke6udian untuk tahap lan2utan ! kali 3e6in55u 3ela6a -? 6in55u.
30
IV.VII K,!&i$asi T(3e#$(&,sis
K86plika3i 4an5 dapat ter2adi pada pa3ien den5an &B adalah pen4e7aran ku6an ke
8r5an lain 3eperti tulan5, hati, 8tak, atau 5in2al dan 6e67uat kelainan di 8r5an ter3e7ut. Pada
pa3ien ini, 7elu6 diketahui 2ela3 apakah akan ter2adi k86plika3i atau tidak, 3ela6a pa3ien patuh
dala6 pen587atan +A&, 6aka diharapkan tidak ter2adi k86plika3i ke 8r5an lain.
K86plika3i lain 4an5 6un5kin ter2adi adalah aki7at 87at, 98nt8hn4a eta67ut8l 4an5
dapat 6en4e7a7kan 7uta warna atau 3trept86i3in 4an5 dapat 6en4e7a7kan penurunan ;un53i
penden5aran.
IV.VIII P#,'n,sis
Pada 3e7a5ian 7e3ar ka3u3 den5an penan5anan 4an5 adekuat, dapat 3e67uh tanpa
k86plika3i apa pun, na6un ada 2u5a 4an5 terin;ek3i 8leh ku6an &B 4an5 3udah re3i3ten
terhadap 7an4ak 87at (multi"drug resistant% 3ehin55a 6e67uat pen587atan 6en2adi 3ulit. Selain
ter5antun5 dari ku6an dan 87at, ;akt8r:;akt8r lain 3eperti i6unita3 tu7uh, kepatuhan pa3ien
dala6 6e6inu6 87at, 3erta ketepatan dan ke9epatan dia5n83i3 2u5a 3an5at 6e6pen5aruhi
tin5kat ke3e67uhan pa3ien.
,adi 3a6pai 3aat ini pr85n83i3 pa3ien 6a3ih 7aik karena tidakC7elu6 ada ;akt8r pen4ulit
4an5 terlihat.
IV.I7 Pen8e'a0an
Pen9e5ahan &B 6e6iliki # k86p8nen, 4akni penderita dan lin5kun5an. Pada
penderita &B, hal 4an5 perlu diperhatikan adalah:
(#%(.%
: A5ar tidak 6enularkan ku6an ke 8ran5 lain, 6aka penderita perlu 6en55unakan
6a3ker 3etiap 3aat ke9uali 3aat 3endiri. Karena penularan pri6er &B adalah lewat
dr8plet, 6aka 9ara untuk 6en9e5ah dr8plet keluar terlalu 7an4ak adalah
6en55unakan 6a3ker. Belilah 6a3ker dala6 2u6lah 7an4ak (6i3aln4a - k8tak
lan53un5% a5ar tidak 6erep8tkan dala6 6en9ari 6a3ker. Bawa 2u5a 6a3ker
9adan5an 7ila 7erper5ian.
31
: Minu6lah 87at anti tu7er9ul83i3 3e9ara teratur. ,an5an 3a6pai ter2adi putu3 87at,
karena 3elain 6akin 3ulit dala6 6en587ati, pen587atan 2u5a haru3 diulan5 dari
awal.
(in5kun5an 3ekitar penderita :
(.%
: Bila tahu ada penderita &B di3ekitar, 2an5an terlalu la6a 7erada di dekat penderita
&B dala6 ruan5an 4an5 3e3ak dan 3edikit <entila3i.
: Pa3tikan 6e67er3ihkan ru6ah 3e9ara 7erkala, 2an5an 3a6pai terlalu 7an4ak
7aran5 tidak terpakai di dala6 ru6ah 4an5 6e67uat ruan5an 6en2adi penuh dan
3e3ak.
: Buka 2endela ru6ah 3etiap pa5i a5ar ter2adi 3irkula3i udara 4an5 7aik di dala6
ru6ah.
: Pa3tikan 7a4i 4an5 7aru lahir 6endapat <ak3ina3i B=G.
BAB V
KESIMPULAN
&u7erkul83i3 paru adalah peradan5an paru kr8nik 4an5 6en5aki7atkan in;la6a3i dan
keru3akan parenki6 paru, 4an5 3erin5kali tidak lan53un5 6eni67ulkan 5e2ala na6un perlahan:
lahan 7erke67an5 7iak di dala6 paru dan 6enun55u 3aat 4an5 tepat untuk 6eni67ulkan 5e2ala.
Ge2ala tu7er9ul83i3 paru tidak 3pe3i;ik, pada da3arn4a 3eperti in;ek3i 3aluran na;a3 7a5ian 7awah.
Pada ka3u3 ini, Nn. AN tidak 6e6iliki ;akt8r re3ik8 lin5kun5an. )ala6 - hari 3e7elu6
6a3uk ru6ah 3akit, Nn. AN 6endadak ti67ul 5e2ala 3eperti he68pt43i3, de6a6 dan 3e3ak.
Melalui ana6ne3i3 dan pe6erik3aan ;i3ik, ke9uri5aan 6en5a9u pada in;ek3i paru. Se7elu6
datan5 ke 'SA( dr. Mint8hard28, Nn. AN 3udah 6elakukan pe6erik3aan ;8t8 th8raH 4an5
ha3iln4a 6endukun5 dia5n83a &B paru den5an le3i akti; di he6ith8raH kiri. Sehin55a
dilakukanlah pe6erik3aan 6ikr83k8pi3 3putu6 dan ha3iln4a 6enun2ukkan K!.
Nn. AN den5an dia5n83a &B paru ke6udian di7erikan pen587atan 87at anti tu7er9ul83i3
;iHed d83e 9867inati8n dan 87at:87at 3up8rti; lainn4a 3eperti Neur87i8n A, =ur9u6a,
Methi838n, &ran3a6in, dan 1ita6in K.
32
DAFTAR PUSTAKA
-. 'a<i5li8ne M=, +UBrien ',. &u7er9ul83i3, In : Ka3per )(, Braunwald E, 0au9i AS,
*au3er S(, (8n58 )(, ,a6e38n ,(, edit8r3. *arri38nU3 Prin9iple3 8; Internal Medi9ine,
-?th editi8n. New Y8rk : &he M9Graw:*ill =86panie3, #A : "A!:"??
#. *er9hline &E, =unha BA. &u7er9ul83i3. Updated . N8<e67er, #-!. A<aila7le at
http:CCe6edi9ine.6ed39ape.986Carti9leC#!I#:8<er<iew. A99e33ed 8n #I 0e7ruar4,
#-..
!. Swierzew3ki S,. *e68pt43i3 =au3e3. $ Septe67er #-. A<aila7le at
http:CCwww.health9866unitie3.986Che68pt43i3C9au3e3.3ht6l. A99e33ed 8n - Mar9h
#-..
.. &h86p38n EG, &harratt 'S. &u7er9ul83i3.-A April #--. A<aila7le at
http:CCwww.we76d.986Clun5Ct9Ctu7er9ul83i3:t7:t8pi9:8<er<iew. A99e33ed 8n # Mar9h,
#-..
A. =8re4 '. *e68pt43i3, In : Dalker *K, *all D), *ur3t ,D, edit8r3. =lini9al Meth8d3:
&he *i3t8r4, Ph43i9al, and (a78rat8r4 EHa6inati8n3. !rd editi8n. B83t8n, -"".
?. Perhi6punan )8kter Paru Ind8ne3ia. Ped86an )ia5n83i3 V Penatalak3anaan
&u7erkul83i3 di Ind8ne3ia. ,akarta : P)PI, #?.
$. Dein7er5er SE. =8u5h and *e68pt43i3, In : Ka3per )(, Braunwald E, 0au9i AS, *au3er
S(, (8n58 )(, ,a6e38n ,(, edit8r3. *arri38nU3 Prin9iple3 8; Internal Medi9ine, -?th
editi8n. New Y8rk : &he M9Graw:*ill =86panie3, #A : #A:"
I. )inarell8 =A, Gel;and ,A. 0e<er and *4perther6ia, In : Ka3per )(, Braunwald E, 0au9i
AS, *au3er S(, (8n58 )(, ,a6e38n ,(, edit8r3. *arri38nU3 Prin9iple3 8; Internal
Medi9ine, -?th editi8n. New Y8rk : &he M9Graw:*ill =86panie3, #A : -.:I.
". 'ei;e =M. Dei5ht (833, In : Ka3per )(, Braunwald E, 0au9i AS, *au3er S(, (8n58 )(,
,a6e38n ,(, edit8r3. *arri38nU3 Prin9iple3 8; Internal Medi9ine, -?th editi8n. New Y8rk :
&he M9Graw:*ill =86panie3, #A : #!!:A.
33