Anda di halaman 1dari 6

NAMA PROGRAM : PROGRAM TOWARDS 1

st
CLASS

KERTAS KERJA
PROGRAM KECEMERLANGAN PQS 2014
JAWATANKUASA PENDIDIKAN DAERAH
(JPD) KLANG
ANJURAN
JAWATANKUASA PENDIDIKAN DAERAH KLANG
PEJABAT PELAJARAN DAERAH KLANG
SEKOLAH AGA MEN SULTAN HISAMUDDIN SG
BERTIH, KLANG
1. TUJUAN
Kertas kerja ini disediakan bagi mendapatkan kebenaran mengadakan Program
Jawatankuasa Pendidikan Daerah PQS Daerah Klang. Program JPD dirancang dan
diadakan setiap tahun bagi memberi latihan kepada guru-guru Pendidikan al-Quran
dan As-Sunnah serta pengisian bagi pelajar yang akan menduduki peperiksaan SP
tahun ini. Progam ini dikelolakan oleh Sek Agama en Sultan !isamuddin Sg "ertih
sebagai tuan rumah pada tahun ini.
2. LATAR BELAKANG
Pelajar yang cemerlang perlu diberi moti#asi dan sokongan supaya terus
mengekalkan kecemerlangan dan seterusnya mempertingkatkan kecemerlangan
hingga ke peringkat kelas pertama. Seperti tahun-tahun yang lepas$ Pihak JPD
telah mengambil inisiati% dengan menganjurkan program yang sedemikian ini untuk
memberi membimbing dan membantu para pelajar serta guru untuk mengekalkan
kecemerlangan dalam PDP dan juga pencapaian terbaik di dalam peperiksaan SP.
3. OBJEKTIF PROGRAM
Di akhir program ini diharapkan &
'.( Pelajar dapat mengekalkan dan meningkatkan kecemerlangan dalam
penguasaan matapelajaran Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah
'.) Pelajar memperolehi dan mengaplikasikan pengetahuan dan teknik baru
dalam mengekal dan meningkatkan kemahiran menjawab soalan.
'.' Pihak PPD dapat melahirkan guru-guru yang berpengetahuan dalam teknik
serta kaedah PDP terkini seperti i Think
'.* PPD mampu melahirkan guru PQS yang mempunyai +soft skills+ yang tinggi
dalam menghasilkan item PDP yang bersesuaian dengan kehendak semasa.
4. BUTIRAN PROGRAM:
*.( "ilangan Peserta
,uru &
Pelajar &
*.) -arikh. -empat /adangan
i. "engkel Pembinaan Peta Pemikiran i Think PQS
-arikh &
asa &
-empat & "ilik esyuarat SA Sultan !isamuddin Sg "ertih
Pengisian & (. Slot (& Penerangan 0 peta pemikiran i -hink
& ). Slot )& Penyediaan bahan i -hink . 1/-
ii. "engkel Pemetaan 1tem K"A-2kemahiran "er%ikir Aras -inggi3 PQS
-arikh &
asa &
-empat & "ilik esyuarat SA Sultan !isamuddin Sg "ertih
Pengisian & (. Slot (& -aklimat K"A-
& ). Slot )& "ina item K"A-
iii. Program enggilap Permata PQS.SP
-arikh & 40 5ktober )4(*.
asa & 0&44 pagi - )&44 ptg
-empat & SA Sultan !isamuddin Sg "ertih
Pengisian & (. 6atih -ubi kepada pelajar lemah PQS
& ). "engkel -eknik enjawab Soalan PQS SP
*.' Aturcara Program
7ujuk lampiran
5. ALI JAWATANKUASA
7ujuk lampiran
!. IMPLIKASI KEWANGAN
7ujuk lampiran
". PENUTUP
Dengan ini adalah diharapkan program ini dapat dijayakan dan mendapat kerjasama
dari se$ua pihak yang terlibat. Semoga usaha murni ini akan memberikan implikasi
yang baik kepada peningkatan prestasi Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah di
daerah Klang.
-entati% "engkel Pembinaan Peta Pemikiran i -hink PQS
-entati% " engkel Pemetaan 1tem K"A-2kemahiran "er%ikir Aras -inggi3 PQS
-entati% Program enggilap Permata PQS.SP
ALI JAWATANKUASA INDUK
P#$%#&'s( P$ )*)+ A,-(.)+ /($t( R)0-(
P#%)1)( P#$,(,(2)$ D)#&)+ K-)$%
T(0/ P#$%#&'s( P$ S(t( )*)& /($t( A.3/
P#$3-3$% PPD S#2t3& A2),#0(2
T(0/ P#$%#&'s( 2 T')$ )*( 43+)$ /($ A+0),
P#$3-3$% PPD P#$,(,(2)$ Is-)0
ALI JAWATANKUASA PELAKSANA
P#$%#&'s( P$ )*)+ S&(5)+ M)+).) /($t( S.#, D)2()$
P#$%#t') SAMS (s)0',,($ S% B#&t(+ K-)$%