Anda di halaman 1dari 8

Dalam usaha membangunkan modal insan, kerajaan telah menghadapi beberapa

cabaran hebat. Sebagai status negara yang sedang membangun, negara kita
sememangnya menghadapi cabaran yang semakin mencabar dari segi semua
aspek seperti sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Namun begitu, cabaran itu
seumpama pembangkit semangat negara bangsa untuk bergerak lebih maju ke
hadapan.
Untuk melahirkan modal insan yang berkualiti tinggi, cabaran yang paling hangat
sekali yang terpaksa dihadapi oleh kerajaan adalah dari aspek pendidikan.
Pendidikan merupakan satu medium yang terpenting sekali bagi membentuk jati diri
modal insan yang akan memimpin negara. Pendidikan yang mampu menaikkan
nama negara adalah pendidikan yang diiktiraf oleh dunia. Segala kekurangan dalam
sistem negara hendaklah segala diperbaiki dan diperbaharui supaya modal insan
yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi mampu dilahirkan dalam satu angka
yang besar.
Warga pendidik merupakan golongan yang amat penting sebagai instruktur di
sekolah mahupun di peringkat tinggi seperti di Universiti, kolejkolej, maktab dan
sebagainya. Warga pendidik sentiasa menghadapi cabaran di dalam usaha negara
yang ingin melahirkan modal insan yang mampu bersaing di peringkat global. !anpa
"arga pendidik yang amanah dan prihatin sudah pasti usaha melahirkan modal
insan kelas pertama akan tergendala.
Selain itu, aspek ekonomi juga turut memberikan cabaran yang kuat kepada pihak
kerajaan. #al ini kerana perkembangan globalisasi yang sangat cepat dan
kompetitif. Negara terpaksa memberikan saingan sehingga ke peringkat akal umbi
untuk merebut peluangpeluang ekonomi di pasaran antarabangsa. Dari aspek
ekonomi ini, negara bukan sahaja menghadapi cabaran persaingan dari negara
negara luar sahaja. Negara juga menghadapi beberapa cabaran yang "ujud di
dalam negara kita sendiri juga.
$leh itu, segala cabaran yang dihadapi oleh negara, adalah satu tanggungja"ab
bersama kita sebagai rakyat %alaysia. &erjasama yang berterusan haruslah
diberikan oleh lapisan masyarakat agar modal insan yang kita lahirkan dapat
menjadi pembangkin utama untuk merealisasikan impian Wa"asan '('(.
Cabaran Dalam Pendidikan
)abaran dari aspek pendidikan yang dihadapi oleh Pendidikan Negara dan
Pendidikan *slam dalam pembangunan modal insan adalah disebabkan kelemahan
penguasaan kemahiran +% dalam kalangan pelajar terutamanya menulis dan
membaca tulisan ja"i bagi subjek Pendidikan *slam dan penguasaan ,ahasa
%elayu dan ,ahasa *nggeris bagi matapelajaran lain. Secara tidak langsung,
perkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelek secara seimbang dan menyeluruh
tidak dapat dijana kerana nilainilai pembelajaran yang diterapkan tidak mampu
diserap dan dibentuk dalam diri pelajar.
&emahiran penguasaan +% dalam kalangan pelajar merupakan satu aspek penting
dalam meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan di kalangan
pelajar dengan perlaksanaan &,S- dan &,S% di sekolahsekolah selaras dengan
pembangunan modal insan yang diharapkan oleh Pelan *nduk Pembangunan
Pendidikan .'((/'(0(1 dalam -ancangan %alaysia &e2. *a merupakan satu fokus
dan strategi yang dilakukan bagi membangunkan modal insan terhadap penguasaan
+% ini bagi memastikan pelajar mempunyai minda kelas pertama.
Selain itu juga, ia merupakan satu langkah ke arah memperkasakan sekolah
kebangsaan ke arah meningkatkan kecemerlangan terhadap pemantapan kurikulum
dengan memastikan semua murid !ahap 0 menguasai +%. perkara ini juga termasuk
dalam fokus Pelan *nduk Pembangunan Pendidikan .'((/'(0(1. $leh itu jika
permasalahan kegagalan pelajar menguasai +% ini masih berlarutan, maka cabaran
%alaysia dalam membangunkan modal insan melalui sistem Pendidikan *slam dan
Pendidikan Negara pasti tidak tercapai dan menemui kegagalan.
)abaran seterusnya yang perlu difikirkan oleh negara ialah cabaran untuk
me"ujudkan rakyat minda kelas pertama. Dalam hal ini, ia bukan satu perkara yang
mudah tetapi tidak pula mustahil untuk dicapai jika masingmasing pihak yang
bertanggungja"ab tahu memainkan peranan dan menentukan fokus ke arah
mencapai matlamat tersebut. Pemupukan minda kelas pertama hanya akan "ujud
insan yang mempunyai kualiti dalam semua aspek kehidupannya baik dari segi
pendidikan, tingkah laku .moral1, pekerjaan, cara berfikir dan bertindak, kesedaran
sivik yang tinggi serta tahu apa perananannya kepada agama, masyarakat dan
negara.
-akyat yang kurang kesedaran sivik, cetek pemikirannya dan mengutamakan
hiburan sematamata sudah pasti tidak berupaya untuk memiliki minda kelas
pertama seperti yang diidamkan kerajaan iaitu berilmu .intelektual1 dan berperibadi
mulia. 3dalah dirasakan *P! pada hari ini perlu mengadakan satu pembaharuan
agar pengetahuan teknikal dan insaniah diletakkan seiring tanpa memberatkan
pengetahuan teknikal sematamata. Pembangunan modal insan sebagaimana yang
diutarakan oleh Perdana %enteri secara tidak langsung berkait rapat dengan isu
kualiti produk *P! hingga dikatakan mengakibatkan lambakan graduan yang tidak
memiliki pekerjaan.
Puncanya pada masa kini adalah disebabkan graduan tidak berketerampilan dan
tidak memiliki kemahiran, khususnya kemahiran insaniah sebagaimana yang dituntut
oleh majikan, di samping pasaran kerja yang kompetitif. *P! perlu menjana graduan
yang memiliki kemahiran yang seimbang dan menyeluruh sama ada dari sudut
kualiti intelektual mahupun keterampilan insaniah yang merangkumi aspek sikap,
akhlak dan sebagainya.
Untuk menangani isu ini, maka &ementerian Pengajian !inggi telah
memperkenalkan pendekatan yang menyeluruh dengan memperkenalkan
kemahiran insaniah .&*1 .soft skills1 yang telah dilancarkan oleh Datuk %ustapa
%ohamed barubaru ini. &* merangkumi aspekaspek kemahiran generik yang
melibatkan elemen kognitif yang berkaitan dengan kemahiran bukan akademik
seperti nilai positif, kepimpinan, kerjasama berpasukan, komunikasi dan
pembelajaran berterusan.
Selain daripada itu, di era globalisasi ini juga menuntut agar modal insan yang
dilahirkan nanti boleh berdikari dan tidak bergantung kepada bantuan orang lain.
Sistem pendidikan pada hari ini perlu menyediakan satu infrastruktur yang
membolehkan seseorang individu itu memperkembangkan ilmu yang dimiliki dan
bukannya menjadikan ilmu yang dimiliki sebagai aset di perpustakaan atau di rak
buku. ,ak kata pepatah )ina, beri seseorang seekor ikan dan anda telah
membekalkannya makanan untuk sehari, tetapi jika berinya kail dan ajarnya
bagaimana cara menangkap ikan dan anda telah membantu membekalkan makanan
untuk selamalamanya.
Salah satu perkara yang kurang diberi perhatian dan dianggap remeh oleh
sesetengah pihak ialah peranan kegiatan kokurikulum dalam sistem pendidikan
negara. !idak dapat dinafikan aktiviti kokurikulum dapat melahirkan insan yang sihat
tubuh badannya, mental dan fi4ikalnya. -amai masyarakat negara kita tidak
mengetahui apakah peranan kegiatan kokurikulum ini dalam pembentukan modal
insan. #al ini perlu diberi perhatian yang se"ajarnya khususnya di *P! agar kegiatan
ini mendatangkan faedah dan pada masa yang sama modal insan dapat dijana
melalui aktiviti yang dijalankan. Pembentukan pasukan Palapes misalnya dapat
menjana kerjasama berpasukan, 5decision making6, disiplin serta leadership di
kalangan mahasis"a. ,egitu juga dengan kegiatan seperti Silat, olahraga, kompang,
kesenian, dan sebagainya perlu dipastikan agar ia dapat menyumbangkan ke arah
pembentukan modal insan dan bukan sematamata untuk memenuhi kredit yang
di"ajibkan.
Cabaran Kepada Para Pendidik
#arta paling berharga bagi sebuah negara adalah "arganya sendiri. &ualiti rakyat
sesebuah negara disifatkan modal insan yang perlu ditagih buat memacu
kegemilangan.)abaran pembinaan modal insan terletak sebahagian besar di bahu
pendidik. %ereka terbabit dalam dunia pendidikan dan latihan untuk
mengembangkan potensi, bakat dan kualiti seseorang murid atau pelajar.Pendidikan
penting dalam menyediakan negara dengan modal insan berkualiti yang memiliki
sahsiah, berkemahiran tinggi serta mampu berfikir secara kreatif dan kritis
khususnya untuk mengisi ruang pemodenan menuju "a"asan '('(.3ntara tugas
penting "arga pendidik dalam membangun modal insan ialah membentuk personaliti
unggul dalam membina kepemimpinan mantap.
Personaliti unggul bakal diterjemahkan melalui peribadi mulia, mempunyai sifat
amanah dan kepemimpinan mulia serta berdisiplin dalam setiap tugasan.)abaran
"arga pendidik pastinya pada menyemai benih nilai murni ke arah pembentukan
personaliti unggul itu. Perancangan rapi harus direncana bagi merealisasikan impian
itu. Di antara tugas utama "arga pendidik ialah meningkatkan keupayaan, minat dan
bakat murid bagi menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran. Penguasaan bahasa
*nggeris sebagai penambah nilai modal insan dikenal pasti antara perkara yang
amat dititikberatkan.
Selain itu, pendidikan sains adalah usaha memperkasakan minda saintifik di
kalangan murid. -angsangan minda mampu melahirkan murid yang berfikir secara
kreatif dan inovatif serta mempunyai daya inkuiri tinggi. Untuk itu, pengenalan
Program 70 !echnology )hallenge and -obotic kendalian &ementerian Pelajaran
memberikan pendedahan minat berfikiran ala saintifik dan berinovasi di kalangan
anak muda.8alakan penggunaan *)! pula dalam pengajaran dan pembelajaran
seperti pengenalan pengajaran *)! 9earning sea"al peringkat tahap satu di sekolah
rendah dapat merangsang minda murid untuk menerapkan elemen teknologi
maklumat di dalam pemikiran bercorak futuristik.
Cabaran Dalam Ekonomi
&eadaan ekonomi semasa masih lagi menggalakkan. 3sas ekonomi negara terus
kukuh, termasuk tabungan yang tinggi, kadar pengangguran yang rendah dan inflasi
yang terka"al. &eyakinan penggunaan dan sentiment pelabur pula semakin mantap.
,erdasarkan perangkaan terkini, pertumbuhan ekonomi negara didorong oleh
kegiatan ekonomi dalam negeri, iaitu :
;Pertama, perbelanjaan permintaan dalam negeri terus mantap dengan peningkatan
penggunaan dan pelaburan sector s"asta yang disokong oleh pengukuhan kuasa
beli rakyat, pendapatan korporat yang meningkat serta kadar faedah yang rendah.
;&edua, jumlah pinjaman dalam sistem perbankan terus meningkat sebanyak <.+
peratus. Prestasi sector perbankan pula kian kukuh dengan paras #utang !ak
,erbayar atau NP9 nyata berkurangan daripada /.< peratus pada 7ebruari '((=
kepada >.< peratus pada bulan 7ebruari '((>.
;&etiga, kedudukan perdagangan negara terus kukuh dengan imbangan
perdagangan negara berada pada kedudukan lebihan selama << bulan berturutturut
sejak bulan November 022?.
Perangkaan di atas jelas menunjukkan baha"a keadaan ekonomi negara pada
masa ini berada pada landasan yang kukuh untuk terus maju dan berkembang.
Sungguhpun demikian, kita perlu meningkatkan lagi usaha memandangkan negara
berhadapan dengan persekitaran luar yang masih tidak menentu dan kian
mencabar. @ra globalisasi menyebabkan berlakunya persaingan di pasaran
antarabangsa. &eadaan ini menyebabkan harga minyak tinggi, peningkatan kadar
faedah, bencana alam seperti gempa bumi, penularan penyakit, ketegangan
geopolitik dan keganasan, di samping kebangkitan ekonomi baru seperti )hina dan
*ndia turut memberi cabaran kepada kita.
Selain itu, cabaran dalam negeri juga perlu diberi perhatian. 3ntaranya termasuklah
usaha untuk meningkatkan trickle do"n effect dalam ekonomi supaya faedah
pertumbuhan dirasai oleh segenap lapisan masyarakat. $leh itu, kualiti hidup rakyat
dapat diperkukuhkan lagi sementara kos kehidupan terus terka"al, peluang
pekerjaan diperbanyakkan .termasuk kepada para graduan1 dan usaha terus diambil
untuk meningkatkan tahap daya saing negara dan mengekalkan pertumbuhan
ekonomi yang mantap.
Dalam hal ini, penerokaan sumber pertumbuhan baru perlu dipertingkatkan,
termasuk dalam sektor perkhidmatan dan pertanian. Umpamanya, sektor pertanian
mempunyai potensi yang tinggi. )ontohnya, dalam kegiatan ternakan ikan laut, ikan
hiasan, hai"an berbaka baik dan penanaman sayursayuran, bungabungaan serta
herba. Sektor s"asta pula turut memainkan peranan supaya lebih dinamik dan lebih
banyak membuat pelaburan di dalam pertanian dan juga sektorsektor lain supaya
terus menerajui pertumbuhan ekonomi.
Sungguhpun kita berhadapan dengan cabaran luaran dan dalaman, pertumbuhan
ekonomi negara dijangka terus kukuh. $leh yang demikian, kita perlu bekerja
dengan lebih gigih untuk mencapai kadar pertumbuhan yang lebih tinggi bagi
mengimbangi pertumbuhan yang perlahan, terutamanya semasa negara mengalami
krisis ke"angan 3sia pada tahun 022? dan 022<.
Cabaran Dalam Perkhidmatan Awam
Perkhidmatan a"am selalu berubah. Namun begitu, kadar perubahan dunia menjadi
lebih pesat, lebihlebih lagi dalam masa satu dekad yang lalu. Dunia kini semakin
kompetetif. *a memba"a cabaran besar kepada semua sektor dalam negara,
termasuk sektor a"am. Aika dahulu %alaysia bersaing dengan negara membangun
lain, kini %alaysia harus bertanding dengan negaranegara lain dipelosok dunia.
Perkhidmatan a"am mempunya peranan yang besar untuk menyahut cabaran ini,
supaya %alaysia lebih berdaya saing. &ita tidak boleh lagi bertanding atas
kerendahan kos pekerja atau atas penyediaan pakej insentif sematamata. &ita
sudah termasuk dalam kategori negara yang harus bersaing atas asas kualiti, sama
ada kualiti barangan mahupun kualiti perkhidmatan dan ini termasuklah
perkhidmatan a"am.
Pelabur asing, usaha"an tempatan, pekerja berpengetahuan tinggi semuanya akan
berinteraksi dengan anggota perkhidmatan a"am dalam menjalankan aktiviti
mereka, dari halhal besar seperti permohonan permit eksport, kepada halhal kecil
seperti pembaharuan eksport. Sektor s"asta, sama ada orang asing atau tempatan,
memerlukan perkhidmatan yang cekap dan memudahkan pekerjaan mereka. Aika
perkhidmatan yang baik tidak dapat diberikan, peniaga dan pelabur akan mencari
negara lain, di mana kualiti perkhidmatan dipentingkan.
,egitulah derasnya arus dunia sekarang, yang cepat dan efisen mendapat habuan
luar biasa, sementara yang lambat dan tidak cekap akan mendapat sisasisa. $leh
itu, sektor a"am harus menjadi pemberi khidmat dan pemudah cara kepada aktiviti
sektor s"asta. %alah peranan sektor a"am ini telah dijelaskan melalui Dasar
Pensyarikatan %alaysia yang bermula pada tahun 02<+.
Aesteru itu, dari luar sempadan, kita menghadapi cabaran arus dunia yang semakin
deras dan bergelora. Dari dalam pula, kita menghadapi cabaran besar untuk
memenuhi keperluan rakyat yang semakin bertambah. Pada tahun 022( hingga
'((', jumlah penduduk %alaysia bertambah daripada 0< juta ke '= juta, iaitu
peningkatan sebanyak ++ peratus. Dalam jangka masa yang sama, jumlah anggota
perkhidmatan a"am bertambah daripada 0.(/ juta ke 0.'+ juta orang, iaitu sebanyak
0/ peratus, separuh daripada kadar peningkatan penduduk negara. Peningkatan
dalam beban kerja ini sedikit sebanyak dapat dikurangkan melalui sistem
berkomputer dan penambahbaikan proses kerja. Walaupun begitu, kita tidak dapat
menafikan baha"a tanggungja"ab anggota perkhidmatan a"am telah meningkat.
Seperti perubahan arus dunia, kita juga tidak dapat lari dari peningkatan keperluan
dan kesedaran rakyat. 3pabila sesebuah negara menjadi semakin maju, dan
rakyatnya semakin berpengetahuan, tuntutan ke atas kualiti perkhidmatan a"am
sentiasa meningkat. 3nggota perkhidmatan a"am adalah daripada kalangan rakyat.
$leh itu, rakyat haruslah bersamasama dengan perkhidmatan a"am untuk
meningkatkan kualiti dan mengejar pembaikan, supaya kita dapat menjadi satu
masyarakat maju dalam erti kata sebenar.