Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tajuk : Diri dan negara


Tema : Penglibatan diri dalam aktiviti pembangunaan negara
Tarikh : 24 Februari 2009
Hari : Rabu
Kelas : Pelangi
Masa : 8.00 pagi-8.355 pagi
Kehadiran : 25 orang elaki : !0 0rang Perempuan : !5 orang
Komponen : "a#a$a dan komunika$i% kogniti&% dan kreativiti dan e$tetika % &i'ikal motor #alu$
Hasil Pembelajaran : Pada ak#ir $e$i pembela(aran ini% murid-murid dapat :-
Fo)u$ utama:
Kelas
"a#a$a dan komunika$i : "* 2.!.4 berinterak$i $e)ara $opan dan bertata$u$ila
Fi'ikal dan e$tetika : +, 3.!.8 mengenal dan mengambil ba#agian dalam aktiviti -ang di(alankan $eperti:
a. /0plora)e
Foku$ $ampingan : !. *urid-murid dapat mengenali nama-nama dan rupa bentuk negeri -ang terdapat di negara *ala-$ia.
2. *urid-murid akan men(adi lebi# -akin dan berpengeta#uan lua$
3. *urid-murid dapat mendengar ara#an dengan baik.
Pengeahuan !edia Ada :: *urid $uda# mengenali beberapa negeri di *ala-$ia.
Penerapan Nilai : "eker(a$ama% ke$unggu#an%tumpuan%amalan $opan-$antun
)inta akan negara
taat $etia pada ra(a dan negara
$anggup berkorban untuk negara
!raegi : 1ktiviti kela$% individu dan kumpulan
Aki"ii : e0plora)e
pretend pla-
men-an-i
Ala #anu Mengajar :
2.! Po3erpoint pre$entation
2.2 bendera !4 negeri
2.3 kerta$ ker(a
$angkah % masa Isi pengajaran sraegi #ahan % sumber Caaan
4et induk$i
53*262,.
Pengenalan
kepada tema
7uru bertan-a kepada murid
tentang negeri -ang di#uni ole#
murid ter$ebut. 4eperti: 6ama%
bentuk negeri ter$ebut.
Perbualan ke$epaduan : ketumpuan
angka# !
58*262,.
Perkembangan
ba#a$a
7uru menga(ar murid kepada !4
(eni$ negeri di *ala-$ia.
*enun(ukkan rupa bentuk dan
nama negeri menggunakan po3er
point.
4lide $#o3 +e$epaduan :
+etumpuan% ke$unggu#an.
6ilai-nilai murni :
)inta akan negara
angka# 2
5!0 *262,.
Perkembangan
&i'ikal motor
#alu$% kreativiti
dan e$tetika.
- 7uru mengadakan aktiviti
berkumpulan iaitu aktiviti
e0plora)e.
- 7uru menerangkan kepada
murid tentang $-arat-$-arat
4lide $#o3
bendera
negeri
+e$epaduan :
+e-akinan % ke$unggu#an % %
ketumpuan% ker(a$ama dan
tolong -menolong
aktiviti itu $e)ara
terperin)i .
- 7uru men-orokkan !4 (eni$
negeri di dalam kela$ dan
murid #aru$ menemuin-a
dalam ma$a -ang tela#
ditetapkan.
- *urid memulakan aktiviti
ter$ebut.
- 4elepa$ itu murid #aru$
menamakan nama negeri
ter$ebut dengan betul
6ilai :
berker(a$ama% patu# kepada
ara#an
Langkah 4
( 5MINIT)
Perkembangan
kogniti& dan
&i'ikal
- *urid dike#endaki untuk
melakonkan $eperti )ita-
)ita -ang diidamkan ole#
mereka 9 pretend pla-:
7a-a guru Kesepaduan:
perkembangan kognitif,
kesungguhan
nilai:
sanggup berkorban untuk
negara
angka# 3 Perkembangan
kogniti&.
- 7uru mengadakan $e$i
-$lide $#o3 +e$epaduan :
perkembangan kogniti&% patu#
5!0 *262,. men-an-i ber$ama-$ama
berda$arkan ta(uk
pembela(aran.
- *urid dike#endaki turut
men-an-i ber$ama-$ama
dengan guru.
patu# ara#an
6ilai :
+etumpuan
Penutup
55*262,.
Perkembangan
$o$ioemo$i.
- 7uru merumu$kan
penga(aran pada #ari ini.
- Penerapan nilai-nilai murni
berda$arkan aktiviti -ang
tela# dilakukan.
- *urid-murid dapat
menamba#kan
pengeta#uan mengenai
adat dan buda-a beberapa
kaum di *ala-$ia.
6ilai :
berker(a$ama% berke-akinan%
dan patu# ara#an.
R/F/+42 :
uru :
Murid: