Anda di halaman 1dari 28

HRONOLOKI REGISTAR

PROPISA OBJAVLJENIH U SLUBENIM NOVINAMA


TUZLANSKOG KANTONA U 2013. GODINI
Godina XX - Broj 1-19
31. decembar 2013. god.
TUZLA
Izdanje na bosanskom jeziku
R. broj novine
br. strana
R. broj novine
br. strana
SKUPTINA
298. Budet Tuzlanskog kantona za 2013. 1.
godinu 7/505
395. Izmjene i dopune Budeta Tuzlanskog 2.
kantona za 2013. godinu 11/1161
742. Budet Tuzlanskog kantona za 2014. godinu 3. 19/2005
1. Zakon o dopunama Zakona o osnivanju Javne 4.
ustanove Zatieni pejza Konjuh 1/1
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 5.
koncesijama 1/1
214. Zakon o izmjeni Zakona o porezu na promet 6.
nepokretnosti i prava 3/201
271. Zakon o izmjeni Zakona o prostornom 7.
ureenju i graenju 4/229
291. Zakon o privremenom fnansiranju 8.
Tuzlanskog kantona 5/257
299. Zakon o izvrenju Budeta Tuzlanskog 9.
kantona za 2013. godinu 7/764
300. Zakon o izmjenama Zakona o sportu 10. 8/777
301. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 11.
rudarstvu Tuzlanskog kantona 8/777
302. Zakon o izmjenama Zakona o unutranjim 12.
poslovima Tuzlanskog kantona 8/778
375. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 13.
predkolskom odgoju i obrazovanju 10/981
396. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 14.
izvrenju Budeta Tuzlanskog kantona za 2013.
godinu 11/1420
397. Zakon o osnivanju Javne ustanove Direkcija 15.
regionalnih cesta Tuzlanskog kantona 12/1425
430. Zakon o dopuni Zakona o komunalnim 16.
djelatnostima 14/1565
517. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 17.
prostornom ureenju i graenju 15/1621
518. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 18.
kantonalnim administrativnim taksama i Tarif
kantonalnih administrativnih taksi 15/1623
519. Zakon o izmjenama Zakona o osnivanju 19.
Javne ustanove Disciplinski centar za maloljetnike
Tuzlanskog kantona 15/1624
520. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 20.
o ministarstvima i drugim organima uprave
Tuzlanskog kantona 15/1624
521. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 21.
o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog
kantona 15/1626
572. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 22.
visokom obrazovanju 16/1765
614. Zakon o izmjeni Zakona o nabavljanju, 23.
dranju i noenju oruja i municije 17/1857
615. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 24.
umama 17/1857
743. Zakon o izvrenju Budeta Tuzlanskog 25.
kantona za 2014. godinu 19/2286
3. Odluka o davanju suglasnosti na Podsporazum 1.
o kreditu izmeu Vlade Tuzlanskog kantona i
opine eli 1/2
4. Odluka o davanju suglasnosti na Podsporazum 2.
o donaciji izmeu Vlade Tuzlanskog kantona i
opine eli 1/2
5. Odluka o izmjeni Odluke o izboru i imenovanju 3.
lanova u stalna i povremena radna tijela
Skuptine Tuzlanskog kantona 1/2
132. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski 4.
plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog
kantona za 2013. godinu 2/113
133. Odluka o razrjeenju zamjenika predsjednika 5.
Skuptine Tuzlanskog kantona 2/113
Strana 2 HRONOLOKI REGISTAR 31. decembar 2013. g.
134. Odluka o potvrivanju kandidata za izbor na 6.
mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika
Skuptine Tuzlanskog kantona 2/113
135. Odluka o izmjeni Odluke o utvrivanju 7.
plaa i naknada funkcionera koje bira ili imenuje
Skuptina Tuzlanskog kantona i naknada
za vrenje funkcije poslanicima u Skuptini
Tuzlanskog kantona 2/114
136. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o 8.
izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju
kredita DD Rudnik soli Tuanj, Tuzla 2/114
215. Odluka o dopunama Poslovnika Skuptine 9.
Tuzlanskog kantona 3/201
272. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 10.
privremenom fnanciranju Tuzlanskog kantona za
period 01.01.2013. do 31.03.2013. godine 4/229
273. Odluka o smjeni ministra u Vladi Tuzlanskog 11.
kantona 4/229
292. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 12.
privremenom fnansiranju Tuzlanskog kantona za
period 01.01.2013. do 31.03.2013. godine 5/258
293. Odluka o smjeni ministara u Vladi 13.
Tuzlanskog kantona 5/271
294. Odluka o smjeni premijera Tuzlanskog 14.
kantona 5/271
295. Odluka o privremenom fnansiranju 15.
Tuzlanskog kantona za period 01.04.2013. do
30.04.2013. godine 6/273
296. Odluka o izvrenju Odluke o privremenom 16.
fnansiranju Tuzlanskog kantona za period
01.04.2013. do 30.04.2013. godine 6/499
297. Odluka o razrjeenju ministra u Vladi 17.
Tuzlanskog kantona 6/502
303. Odluka o razrjeenju ministara u Vladi 18.
Tuzlanskog kantona 8/778
304. Odluka o potvrivanju imenovanja Vlade 19.
Tuzlanskog kantona 8/778
305. Odluka o izmjeni Odluke o izboru i 20.
imenovanju lanova u stalna i povremena radna
tijela Skuptine Tuzlanskog kantona 8/779
376. Odluka o izmjenama Odluke o 21.
prihvatanju zaduenja Tuzlanskog kantona radi
sufnansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i
vodosnabdijevanja opine eli 10/983
377. Odluka o davanju saglasnosti na Aneks 22.
Podsporazuma o kreditu izmeu Vlade
Tuzlanskog kantona i opine eli 10/983
378. Odluka o davanju saglasnosti na Aneks 23.
Podsporazuma o donaciji izmeu Vlade
Tuzlanskog kantona i opine eli 10/983
379. Odluka o izmjeni Poslovnika Skuptine 24.
Tuzlanskog kantona 10/983
398. Odluka o preuzimanju osnivakih prava nad 25.
Javnom zdravstvenom ustanovom Univerzitetski
kliniki centar Tuzla 12/1428
399. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne 26.
zdravstvene ustanove Univerzitetsko-klinika
bolnica Tuzla 12/1428
400. Odluka o pokretanju procedure dugoronog 27.
kreditnog zaduenja Tuzlanskog kantona 12/1429
429. Odluka o provoenju prostornog plana 28.
posebnih obiljeja zatieni pejza Konjuh
za period 2010 - 2030. godine 13/1542
431. Odluka o izmjeni Odluke o izboru i 29.
imenovanju lanova u stalna i povremena radna
tijela Skuptine Tuzlanskog kantona 14/1565
522. Odluka o izmjeni i dopunama Poslovnika 30.
Skuptine Tuzlanskog kantona 15/1627
523. Odluka o razrjeenju lana Nezavisnog 31.
odbora 15/1627
524. Odluka o usvajanju Plana zatite od poara 32.
Tuzlanskog kantona sa prijedlogom mjera za
unapreenje zatite od poara na podruju
Tuzlanskog kantona 15/1627
573. Odluka o smjeni ministara u Vladi 33.
Tuzlanskog kantona 16/1765
574. Odluka o potvrivanju imenovanja ministara 34.
u Vladi Tuzlanskog kantona 16/1765
616. Odluka o usvajanju Osnove strategije 35.
razvoja regionalnih cesta Tuzlanskog kantona u
periodu od 2013. do 2023. godine 17/1857
650. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski 36.
plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog
kantona za 2014. godinu 18/1941
651. Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene 37.
i dopune Finansijskog plana Javne ustanove
Sluba za zapoljavanje Tuzlanskog kantona za
2013. godinu 18/1941
652. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski 38.
plan Javne ustanove Sluba za zapoljavanje
Tuzlanskog kantona za 2014. godinu 18/1941
653. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku 39.
o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda
zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona 18/1941
428. Prostorni plan podruja posebnih obiljeja 1.
zatieni pejza Konjuh za period od 2010 -
2030. godine 13/1445
525. Plan zatite od poara Tuzlanskog kantona 2. 15/1628
617. Osnova strategije razvoja regionalnih cesta 3.
Tuzlanskog kantona u periodu od 2013. do 2023.
godine 17/1858
274. Deklaracija, broj: 01-02-257-12/13 od 1.
11.04.2013. godine (protest zbog neljudskog
odnosa predsjedavajueg Generalne skuptine
UN Vuka Jeremia prema predsjednici Udruge
Pokret Majke enklava Srebrenica i epa Muniri
Subai) 4/230
31. decembar 2013. g. HRONOLOKI REGISTAR Strana 3
VLADA
6. Uredba o izmjenama Uredbe o vrsti vlastitih 1.
prihoda i naina i rokova raspodjele, broj: 02/1-
14-30661/12 od 27.12.2012. godine 1/2
137. Uredba o sudskim taksenim markama, broj: 2.
02/1-15-611/13 od 18.01.2013. godine 2/114
216. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe 3.
o utvrivanju uvjeta, kriterija i postupka za
odobravanje fnancijskih sredstava za pomo
u rjeavanju stambenih potreba braniteljima
i lanovima njihove obitelji na podruju
Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-14-4111/13 od
14.03.2013. godine 3/201
575. Uredba o reprezentaciji i poklonima u 4.
kantonalnim organima uprave, kantonalnim
upravnim organizacijama i drugim budetskim
korisnicima, broj: 02/1-14-22005/13 od
04.10.2013. godine 16/1766
618. Uredba o vrsti vlastitih prihoda i naina i 5.
rokova raspodjele, broj: 02/1-14-27814/13 od
21.11.2013. godine 17/1921
7. Odluka o prihvatanju teksta Protokola, broj: 1.
02/1-14-30719/12 od 27.12.2012. godine 1/2
8. Odluka o prihvatanju teksta Sporazuma, broj: 2.
02/1-14-30719-1/12 od 27.12.2012. godine 1/3
9. Odluka o prihvatanju teksta Protokola, broj: 3.
02/1-14-30719-3/12 od 27.12.2012. godine 1/3
10. Odluka o prihvatanju teksta Sporazuma, broj: 4.
02/1-14-30719-5/12 od 27.12.2012. godine 1/3
11. Odluka o otvaranju podrauna u okviru 5.
Jedinstvenog rauna trezora Tuzlanskog kantona
za namjenska sredstva uplaena na temelju vodnih
naknada i naknada za zatitu okolice, broj: 02/1-
14-30662/12 od 27.12.2012. godine 1/3
12. Odluka o izmjeni Odluke o odreivanju 6.
manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton
za 2012. godinu, broj: 02/1-14-30200/12 od
27.12.2012. godine 1/4
13. Odluka o izmjenama i dopunama Programa 7.
utroka sredstava sa proraunske pozicije
Sredstva za utroak prihoda od koncesija
11010018 namjenska sredstva, broj: 02/1-14-
27914/12 od 13.12.2012. godine 1/5
14. Odluka o izmjenama i dopunama Programa 8.
rasporeda sredstava sa potroake jedinice
11010002 - Kapitalni izdaci za korisnike
proraunskih sredstava, broj: 02/1-14-028863/12
od 13.12.2012. godine 1/6
15. Odluka o izmjenama i dopunama Programa 9.
rasporeda sredstava sa potroake jedinice
11010002 - Kapitalni izdaci za korisnike
proraunskih sredstava, broj: 02/1-14-030446/12
od 27.12.2012. godine 1/7
16. Odluka o izmjenama i dopunama Programa 10.
rasporeda i raspodjele sredstava ostvarenih u
procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne
banke Federacije BiH (sredstava na escrow
raunu), broj: 02/1-14-31226/12 od 27.12.2012.
godine 1/7
17. Odluka o izmjenama Programa koritenja 11.
sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih
izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima
borakoinvalidske zatite u 2012. godini, broj:
02/1-14-28747/12 od 27.12.2012. godine 1/8
18. Odluka o izmjenama Programa 12.
subvencioniranja redovne kamate na kredite
privrednim drutvima, poduzetnicima i nosiocima
poljoprivrednih gazdinstava na podruju
Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, broj: 02/1-
14-31224/12 od 27.12.2012. godine 1/8
19. Odluka o odobravanju sredstava za trokove 13.
smjetaja, ishrane i zdravstvenog osiguranja
studenata iz Palestine, broj: 02/1-38-025820-1/12
od 13.12.2012. godine 1/9
20. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije 14.
Tekua rezerva, potroaka jedinica 11050001,
broj: 02/1-14-26275/12 od 13.12.2012. godine 1/9
21. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije 15.
Tekua rezerva, potroaka jedinica 11050001,
broj: 02/1-14-31383/12 od 27.12.2012. godine 1/9
22. Odluka o odobravanju sredstava sa 16.
proraunske pozicije Tekua rezerva-
potroaka jedinica 11050001, broj: 02/1-14-
010435/12 od 27.12.2012. godine 1/10
23. Odluka o odobravanju sredstava sa 17.
proraunske pozicije Tekua rezerva razdio 11,
glava 05, potroako mjesto 0001, broj: 02/1-14-
29752-1/12 od 27.12.2012. godine 1/10
24. Odluka o odobravanju sredstava sa 18.
proraunske pozicije Tekua rezerva razdio 11,
glava 05, potroako mjesto 0001, broj: 02/1-14-
029196-1/12 od 27.12.2012. godine 1/10
25. Odluka o isknjiavanju potraivanja i obveza, 19.
broj: 02/1-14-27335-1/12 od 13.12.2012. godine 1/11
26. Odluka o popisu sredstava i izvora sredstava, 20.
broj: 02/1-34-29934/12 od 27.12.2012. godine 1/11
27. Odluka o dodjeli koncesije za eksploataciju 21.
mrkog uglja unutar granica eksploatacionog
polja Banovii na podruju opina Banovii,
Lukavac i ivinice, broj: 02/1-18-28810/12 od
13.12.2012. godine 1/12
28. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u 22.
Proraunu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-30040/12 od 27.12.2012. godine 1/12
29. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u 23.
Proraunu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-30490/12 od 27.12.2012. godine 1/13
30. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u 24.
Proraunu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-30490-1/12 od 27.12.2012. godine
(Ministarstvo naobrazbe...) 1/14
Strana 4 HRONOLOKI REGISTAR 31. decembar 2013. g.
31. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u 25.
Proraunu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-31045/12 od 27.12.2012. godine
(Ministarstvo naobrazbe...) 1/15
32. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u 26.
Proraunu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-31174/12 od 27.12.2012. godine
(Ministarstvo naobrazbe...) 1/15
33. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u 27.
Proraunu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-30660/12 od 27.12.2012. godine
(Ministarstvo naobrazbe...) 1/16
34. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u 28.
Proraunu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-30660-1/12 od 27.12.2012. godine
(Ministarstvo naobrazbe...) 1/16
138. Odluka o dodjeli koncesije za eksploataciju 29.
termomineralne vode na bunaru PEB-4
elahua u opini Graanica, broj: 02/1-25-
30677/12 od 18.01.2013.godine 2/115
139. Odluka o dodjeli koncesije za eksploataciju 30.
slane vode na leitu kamene soli Tetima
u opini Tuzla, broj: 02/1-18-30679/12 od
18.01.2013. godine 2/115
140. Odluka o dodjeli koncesije za koritenje pitke 31.
vode u opinskom sustavu vodosnabdijevanja
Srebrenika, broj: 02/1-25-1499-1/12 od
18.01.2013. godine 2/116
141. Odluka o davanju suglasnosti, broj: 02/1-34- 32.
030681-1/12 od 18.01.2013. godine 2/116
142. Odluka o visini djeijeg dodatka, broj: 02/1- 33.
14-419/13 od 18.01.2013. godine 2/117
143. Odluka o utvrivanju kriterija za 34.
sufnanciranje trokova prijevoza uenika
osnovnih kola za period sijeanj-oujak kolske
2012/2013. godine, broj: 02/1-14-615/13 od
18.01.2013. godine 2/117
144. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije 35.
Tekua rezerva- potroaka jedinica 11050001,
broj: 02/1-14-324-2/13 od 18.01.2013. godine 2/118
145. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije 36.
Tekua rezerva, potroaka jedinica 11050001,
broj: 02/1-14-2585/13 od 04.02.2013. godine 2/118
146. Odluka o odobravanju sredstava sa 37.
proraunske pozicije Tekua rezerva-
potroaka jedinica 11050001, broj: 02/1-14-
1943/13 od 04.02.2013. godine 2/118
147. Odluka o usmjeravanju neplaniranih 38.
donacija u Odluku o privremenom fnanciranju
Tuzlanskog kantona za period 01.01.2013. do
31.03.2013. godine, broj: 02/1-14-2127/13 od
04.02.2013. godine 2/119
148. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije 39.
u Odluku o privremenom fnanciranju Tuzlanskog
kantona za period 01.01.2013. do 31.03.2013.
godine, broj: 02/1-14-2329/13 od 04.02.2013.
godine 2/119
149. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije 40.
u Odluku o privremenom fnanciranju Tuzlanskog
kantona za period 01.01.2013. do 31.03.2013.
godine, broj: 02/1-14-2125/13 od 04.02.2013.
godine 2/120
150. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije 41.
u Odluku o privremenom fnanciranju Tuzlanskog
kantona za period 01.01.2013. do 31.03.2013.
godine, broj: 02/1-14-2721-1/13 od 11.02.2013.
godine 2/120
151. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije 42.
u Odluku o privremenom fnanciranju Tuzlanskog
kantona za period 01.01.2013. do 31.03.2013.
godine, broj: 02/1-14-2721-2/13 od 11.02.2013.
godine 2/121
152. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije 43.
u Odluku o privremenom fnanciranju Tuzlanskog
kantona za period 01.01.2013. do 31.03.2013.
godine, broj: 02/1-14-2721-3/13 od 11.02.2013.
godine 2/121
153. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije 44.
u Odluku o privremenom fnanciranju Tuzlanskog
kantona za period 01.01.2013. do 31.03.2013.
godine, broj: 02/1-14-2488/13 od 11.02.2013.
godine 2/121
154. Odluka o izmjenama Odluke o obrazovanju 45.
Komisije za drugostupanjsko upravno rjeavanje,
broj: 02/1-05-535/13 od 18.01.2013. godine 2/122
155. Odluka o izmjeni Odluke o privremenom 46.
reguliranju ovjere zdravstvenih legitimacija i
uplati premije za ratne vojne invalide i lanove
njihovih obitelji, broj: 02/1-37-1183/13 od
04.02.2013. godine 2/122
156. Odluka o dopuni Odluke o utvrivanju 47.
znaajnih dogaaja, datuma i linosti za Tuzlanski
kanton, broj: 02/1-05-455/13 od 18.01.2013.
godine 2/122
157. Odluka o dopuni Odluke o utvrivanju 48.
platnih razreda i koefcijenata za plae dravnih
slubenika u organima dravne slube Tuzlanskog
kantona, broj: 02/1-14-2943/13 od 11.02.2013.
godine 2/123
158. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 49.
osnivanju Kantonalnog taba civilne zatite, broj:
02/1-44- 22157-1/12 od 18.01.2013. godine 2/123
217. Odluka o dodjeli koncesije za eksploataciju 50.
mineralne vode na lokalitetu Ljubae u opini
Tuzla, broj: 02/1-25-22795/12 od 27.02.2013.
godine 3/203
218. Odluka o dopuni Odluke o utvrivanju 51.
uvjeta, kriterija i postupka za dodjelu sredstava
udruenjima borake populacije Tuzlanskog
kantona, broj: 02/1-14-4116/13 od 14.03.2013.
godine 3/204
219. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije 52.
Tekua rezerva potroaka jedinica 11050001,
broj: 02/1-14-4452-1/13 od 14.03.2013. godine 3/204
220. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije 53.
Tekua rezerva potroaka jedinica 11050001,
broj: 02/1-14-4570-2/13 od 14.03.2013. godine 3/204
275. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju 54.
Komisije za voenje drugostupanjskog
disciplinskog postupka za namjetenike iz
kantonalnih, opinskih i gradskih organa dravne
slube, broj: 02/1-05-5084/13 od 27.03.2013.
godine 4/230
31. decembar 2013. g. HRONOLOKI REGISTAR Strana 5
276. Odluka o nainu uplate i raspodjele sredstava 55.
ostvarenih prodajom stanova, broj: 02/1-14-
29163/12 od 27.03.2013. godine 4/230
277. Odluka o usvajanju godinjeg obrauna 56.
za 2012. godinu, broj: 02/1-14-7003/13 od
08.04.2013. godine 4/231
306. Odluka o formiranju Kantonalne popisne 57.
komisije za popis stanovnitva, domainstava
i stanova u BiH 2013. godine, broj: 02/1-34-
12210/13 od 07.06.2013. godine 8/779
307. Odluka o otvaranju podrauna u okviru 58.
Jedinstvenog rauna trezora Tuzlanskog kantona
za namjenska sredstva uplaena po osnovu
koncesionih naknada, broj: 02/1-14-11889-3/13
od 07.06.2013. godine 8/779
308. Odluka o dodjeli koncesije za korienje 59.
vode iz vlastitog bunara, koji se nalazi u krugu
privrednog drutva, za potrebe "ALFE MI" d.o.o.
ivinice, broj: 02/1-14-12212/13 od 07.06.2013.
godine 8/780
335. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 60.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 02/1-14-12402/13 od 17.06.2013. godine 9/841
336. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije 61.
u Budet Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 02/1-14-12329/13 od 17.06.2013. godine 9/841
337. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije 62.
Tekua rezerva potroaka jedinica 11050001,
broj: 02/1-14-003297-1/13 od 17.06.2013.
godine 9/842
338. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije 63.
Tekua rezerva potroaka jedinica 11050001,
broj: 02/1-14-12549-1/13 od 17.06.2013. godine 9/842
339. Odluka o odobravanju sredstava sa budetske 64.
pozicije Tekua rezerva potroaka jedinica
11050001, broj: 02/1-14-12684/13 od 17.06.2013.
godine 9/843
340. Odluka o nainu i postupku mirnog 65.
rjeavanja kolektivnih radnih sporova, broj: 02/1-
34-8114/13 od 17.06.2013. godine 9/843
341. Odluka o dopunama Odluke o utvrivanju 66.
uslova, kriterija i postupka za obavljanje
pripravnikog staa branilaca i lanova njihovih
porodica, broj: 02/1-34-8809/13 od 17.06.2013.
godine 9/843
342. Odluka o utvrivanju kriterija za 67.
sufnansiranje trokova prevoza uenika osnovnih
kola za period april juni kolske 2012/2013.
godine i septembar decembar kolske
2013/2014. godine, broj: 02/1-38-11794/13 od
17.06.2013. godine 9/844
343. Odluka o visini djeijeg dodatka, broj: 02/1- 68.
14-12405/13 od 17.06.2013. godine 9/845
380. Odluka o stavljanju van snage Odluke, broj: 69.
02/1-14-14351/13 od 02.07.2013. godine 10/984
381. Odluka o izmjeni Odluke o provoenju 70.
projekta unapreenja poslovnog ambijenta
na Tuzlanskom kantonu s ciljem privlaenja
novih investicija, broj: 02/1-02-12417-1/13 od
02.07.2013. godine 10/984
382. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije 71.
u Budet Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 02/1-14-13090-1/13 od 02.07.2013. godine 10/984
383. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije 72.
u Budet Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 02/1-14-13090-2/13 od 02.07.2013. godine 10/985
384. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije 73.
u Budet Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 02/1-14-13090-3/13 od 02.07.2013. godine 10/985
385. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije 74.
u Budet Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 02/1-14-13090-4/13 od 02.07.2013. godine 10/986
386. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije 75.
u Budet Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 02/1-14-13090-5/13 od 02.07.2013. godine 10/986
387. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije 76.
u Budet Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 02/1-14-13090-6/13 od 02.07.2013. godine 10/986
388. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije 77.
u Budet Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 02/1-14-13090-7/13 od 02.07.2013. godine 10/987
389. Odluka o utvrivanju kriterija, uslova i 78.
postupka za raspodjelu sredstava sa potroake
jedinice 11010003 Manifestacije, broj: 02/1-
14-12121/13 od 02.07.2013. godine 10/987
390. Odluka o odobravanju sredstava sa budetske 79.
pozicije Tekua rezerva potroaka jedinica
11050001, broj: 02/1-14-4725/13 od 02.07.2013.
godine 10/988
391. Odluka o odobravanju sredstava sa 80.
potroake jedinice Tekua rezerva potroaka
jedinica 11050001, broj: 02/1-14-13660/13 od
02.07.2013. godine 10/989
401. Odluka o odreivanju manifestacija od 81.
interesa za Tuzlanski kanton za 2013. godinu,
broj: 02/1-14-14999/13 od 15.07.2013. godine 12/1429
402. Odluka o otvaranju podrauna u okviru 82.
Jedinstvenog rauna trezora Tuzlanskog kantona
za namjenska sredstva uplaena po osnovu
grantova i donacija, broj: 02/1-14-14760/13 od
15.07.2013. godine 12/1430
403. Odluka o utvrivanju uslova, kriterija i 83.
postupka za raspodjelu sredstava sa potroake
jedinice 24010013 Manifestacije kulture od
interesa za Tuzlanski kanton, broj: 02/1-14-
012171-1/13 od 22.07.2013. godine 12/1431
404. Odluka o utvrivanju uslova, kriterija i 84.
postupka za raspodjelu sredstava sa potroake
jedinice 24010003 Tjelesna kultura i sport za
2013. godinu, broj: 02/1-14-012171-3/13 od
22.07.2013. godine 12/1432
405. Odluka o utvrivanju uslova, kriterija i 85.
postupka za raspodjelu sredstava sa potroake
jedinice 11010020 Pomo vjerskim zajednicama,
broj: 02/1-14-15815/13 od 22.07.2013. godine 12/1439
406. Odluka o utvrivanju programa, uslova, 86.
kriterija i postupka za raspodjelu sredstava u
Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu sa
pozicije 23040002 Materijalno zbrinjavanje
socijalno ugroenih, broj: 02/1-14-13703/13 od
22.07.2013. godine 12/1439
Strana 6 HRONOLOKI REGISTAR 31. decembar 2013. g.
407. Odluka o utvrivanju programa, uslova, 87.
kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava
Budeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu
sa pozicije 23040001 Podrka povratku
prognanih lica, broj: 02/1-14-13699/13 od
22.07.2013. godine 12/1440
408. Odluka o utvrivanju uslova, kriterija i 88.
postupka za dodjelu kredita redovnim studentima
prvog ciklusa/dodiplomskog studija po osnovu
materijalnog poloaja i socijalnog statusa, broj:
02/1-14-12388-3/13 od 22.07.2013. godine 12/1443
409. Odluka o utvrivanju uslova, kriterija i 89.
postupka za dodjelu kredita redovnim studentima
prvog ciklusa/dodiplomskog studija koji su
ostvarili natprosjean uspjeh, broj: 02/1-14-
12388-4/13 od 22.07.2013. godine 12/1446
410. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 90.
o dodjeli koncesije za eksploataciju tehnikog
graevinskog kamena, broj: 02/1-18-15814/13
od 22.07.2013. godine 12/1448
411. Odluka o dodjeli koncesije za korienje 91.
vode iz vlastitog bunara, koji se nalazi u sklopu
Benzinske stanice u Malinama, za potrebe
ZOVKO OIL d.o.o. epe, broj: 02/1-25-1498-
1/12 od 22.07.2013. godine 12/1448
412. Odluka, broj: 02/1-14-15531/13 od 92.
22.07.2013. godine 12/1449
413. Odluka o davanju saglasnosti, broj: 02/1-34- 93.
15885/13 od 30.07.2013. godine 12/1449
414. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije 94.
Tekua rezerva, potroaka jedinica 11050001,
broj: 02/1-14-15001/13 od 15.07.2013. godine 12/1449
415. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije 95.
Tekua rezerva, potroaka jedinica 11050001,
broj: 02/1-14-15003/13 od 15.07.2013. godine 12/1450
416. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije 96.
Tekua rezerva, potroaka jedinica 11050001,
broj: 02/1-14-15921/13 od 30.07.2013. godine 12/1450
417. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije 97.
u Budet Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 02/1-14-14730-1/13 od 15.07.2013. godine 12/1450
418. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije 98.
u Budet Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 02/1-14-14730-2/13 od 15.07.2013. godine 12/1451
419. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije 99.
u Budet Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 02/1-14-14451-1/13 od 15.07.2013. godine 12/1451
420. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije 100.
u Budet Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 02/1-14-14451-2/13 od 15.07.2013. godine 12/1452
432. Odluka o utvrivanju uslova, kriterija i 101.
postupka za raspodjelu sredstava sa potroake
jedinice 11010024 subvencioniranje kamata
za stambeno zbrinjavanje mladih, broj: 02/1-14-
15273-1/13 od 05.08.2013. godine 14/1565
433. Odluka o utvrivanju uslova, kriterija i 102.
postupka za raspodjelu sredstava sa potroake
jedinice 24010005 Izdavaka djelatnost za 2013.
godinu, broj: 02/1-40-19532/13 od 12.09.2013.
godine 14/1568
434. Odluka o utvrivanju kriterija, uslova i 103.
postupka za raspodjelu sredstava sa potroake
jedinice 11010022 Mediji, broj: 02/1-14-
21053/13 od 12.09.2013. godine 14/1572
435. Odluka o utvrivanju kriterija, uslova i 104.
postupka za dodjelu bespovratnih sredstava
na ime Tekui transferi drugim nivoima vlasti,
neproftnim organizacijama i subvencije javnim
preduzeima potroaka jedinica 22010001
u 2013. godini, broj: 02/1-14-19300/13 od
12.09.2013. godine 14/1572
436. Odluka o utvrivanju kriterija i postupka 105.
za raspodjelu sredstava sa budetske pozicije
24010004 Nauka za 2013. godinu, broj: 02/1-
14-15063-2/13 od 22.08.2013. godine 14/1574
437. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 106.
o utvrivanju uslova, kriterija i postupka za
raspodjelu sredstava sa potroake jedinice
11010020 Pomo vjerskim zajednicama, broj:
02/1-14-20777/13 od 12.09.2013. godine 14/1582
438. Odluka o utvrivanju visine poetnih 107.
cijena godinje naknade za koritenje ribolovnih
podruja,dijelova ribolovnih podruja, odnosno
ribolovnih zona, broj: 02/1-14-19409/13 od
12.09.2013. godine 14/1582
439. Odluka o odobravanju sredstava sa budetske 108.
pozicije Tekua rezerva 11050001, broj: 02/1-
14-16238/13 od 05.08.2013. godine 14/1583
440. Odluka o odobravanju sredstava sa budetske 109.
pozicije Tekua rezerva potroaka jedinica
11050001, broj: 02/1-14-15004/13 od 22.08.2013.
godine 14/1584
441. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije 110.
u Budet Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 02/1-14-16210/13 od 22.08.2013. godine 14/1584
442. Odluka o radnom vremenu u kantonalnim 111.
organima Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-
18477/13 od 22.08.2013. godine 14/1584
443. Odluka o imenovanju Komisije za realizaciju 112.
Projekta podizanja jedinstvenih spomen obiljeja
ehidima poginulim borcima Oruanih snaga
Republike Bosne i Hercegovine u ratu 1992.
1995. godine, broj: 02/1-34-17988/13 od
22.08.2013. godine 14/1585
444. Odluka o dopuni Programa koritenja 113.
sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih
izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima
borako invalidske zatite u 2013. godini, broj:
02/1-14-17482/13 od 22.08.2013. godine 14/1585
445. Odluka o davanju saglasnosti, broj: 02/1-05- 114.
017081/13 od 22.08.2013. godine 14/1586
446. Odluka o davanju saglasnosti, broj: 02/1-34- 115.
017114/13 od 22.08.2013. godine 14/1586
447. Odluka o dodjeli koncesije za koritenje 116.
prirodne pitke vode Kristal iz bunara B-1 i B-2
na lokalitetu Priluk, opina ivinice, broj: 02/1-
14-20760/13 od 12.09.2013. godine 14/1586
448. Odluka o dodjeli koncesije za koritenje 117.
pitke vode Majeviki studenac na lokalitetu
Donja Obodnica, broj: 02/1-14-20761/13 od
12.09.2013. godine 14/1586
31. decembar 2013. g. HRONOLOKI REGISTAR Strana 7
449. Odluka o dodjeli koncesije za koritenje 118.
vode iz bunara BMI-2, koji se nalazi u krugu
mljekareInmer Gradaac, broj: 02/1-14-
20788/13 od 12.09.2013. godine 14/1587
526. Odluka o usvajanju prijedloga/preporuka 119.
za pojednostavljenje/eliminaciju/unapreenje
administrativnih postupaka, broj: 02/1-28-
19383/13 od 19.09.2013.godine 15/1657
527. Odluka o odobravanju iznosa subvencije 120.
trokova smjetaja i ishrane studenata u
studentskim centrima u F BiH, broj: 02/1-14-
020559/13 od 19.09.2013.godine 15/1657
528. Odluka o dodjeli koncesije za koritenje 121.
pitke vode na nalazitu Dewa (bunara BD-1) na
podruju Osmii-Brdo, Devetak, opina Lukavac,
broj: 02/1-25-21177/13 od 19.09.2013.godine 15/1657
529. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 122.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 02/1-14-20388/13 od 19.09.2013.godine 15/1658
530. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 123.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 02/1-14-20717/13 od 19.09.2013.godine 15/1658
531. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije 124.
u Budet Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 02/1-14-20780/13 od 19.09.2013.godine 15/1659
532. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije 125.
u Budet Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 02/1-14-20937/13 od 19.09.2013.godine 15/1659
533. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije 126.
u Budet Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 02/1-14-20719-1/13 od 19.09.2013.godine 15/1660
534. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije 127.
u Budet Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 02/1-14-20719-2/13 od 19.09.2013.godine 15/1660
535. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije 128.
u Budet Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 02/1-14-2026/13 od 19.09.2013.godine 15/1660
536. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije 129.
u Budet Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 02/1-14-22555-1/13 od 08.10.2013.godine 15/1661
537. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije 130.
u Budet Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 02/1-14-22555-2/13 od 08.10.2013.godine 15/1661
538. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije 131.
u Budet Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 02/1-14-22555-3/13 od 08.10.2013.godine 15/1661
539. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije 132.
u Budet Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 02/1-14-22555-4/13 od 08.10.2013.godine 15/1662
540. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 133.
o usmjeravanju neplanirane donacije u Budet
Tuzlanskog kantona za 2013. godinu, broj: 02/1-
14-21260/13 od 25.09.2013. godine 15/1662
541. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije 134.
Tekua rezerva potroaka jedinica 11050001,
broj: 02/1-14-19816-2/13 od 25.09.2013. godine 15/1662
542. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije 135.
Tekua rezerva, potroaka jedinica 11050001,
broj: 02/1-14-21890/13 od 25.09.2013. godine 15/1663
543. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije 136.
Tekua rezerva, potroaka jedinica 11050001,
broj: 02/1-14-21892/13 od 25.09.2013. godine 15/1663
544. Odluka o utvrivanju programa, uslova, 137.
kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava
Budeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu sa
pozicije 21010006 Podrka razvoju Kantona,
broj: 02/1-14-20763/13 od 25.09.2013. godine 15/1663
545. Odluka o dopuni Odluke o utvrivanju 138.
programa, uslova, kriterija i postupaka
zaraspodjelu sredstava Budeta Tuzlanskog
kantona za 2013. godinu sa pozicije 23040001
Podrka povratku prognanih lica, broj: 02/1-
14-13699/13 od 25.09.2013. godine 15/1665
546. Odluka o izmjenama Programa koritenja 139.
sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih
izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima
borako invalidske zatite u 2013. godini, broj:
02/1-14- 22538/13 od 08.10.2013. godine 15/1666
547. Odluka, broj: 02/1-14-22644/13 od 140.
08.10.2013. godine (usvajanje Dokumenta
okvirnog Budeta Tuzlanskog kantona za period
2014. 2016. godina) 15/1666
576. Odluka o utvrivanju uslova i kriterija, 141.
naina i postupka raspodjele namjenskih sredstava
prikupljenih po osnovu naknade za obavljene
tehnike preglede vozila, broj: 02/1-27-15523-
1/13 od 04.10.2013. godine 16/1767
577. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 142.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 02/1-14-21705/13 od 04.10.2013. godine 16/1768
578. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika 143.
o radu Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-05-
25786/13 od 22.10.2013. godine 16/1769
579. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije 144.
u Budet Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 02/1-14-24357/13 od 22.10.2013. godine 16/1770
580. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije 145.
Tekua rezerva, potroaka jedinica 11050001,
broj: 02/1-14-22200/13 od 22.10.2013. godine 16/1770
581. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije 146.
Tekua rezerva - potroaka jedinica 11050001,
broj: 02/1-14-023592-2/13 od 22.10.2013.
godine 16/1771
582. Odluka o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog 147.
kantona, broj: 02/1-37-24618/13 od 22.10.2013.
godine 16/1771
619. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije 148.
u Budet Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 02/1-14-25862-1/13 od 07.11.2013. godine 17/1923
620. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije 149.
u Budet Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 02/1-14-25862-2/13 od 07.11.2013. godine 17/1924
621. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 150.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 02/1-14-26615/13 od 07.11.2013. godine 17/1924
622. Odluka o utvrivanju uslova, kriterija i 151.
postupka za dodjelu stipendija braniocima i
lanovima njihovih porodica, broj: 02/1-14-
18177/13 od 07.11.2013. godine 17/1926
Strana 8 HRONOLOKI REGISTAR 31. decembar 2013. g.
623. Odluka o dopunama Odluke o utvrivanju 152.
uslova, kriterija i postupka za dodjelu kredita
redovnim studentima prvog ciklusa/dodiplomskog
studija po osnovu materijalnog poloaja i
socijalnog statusa, broj: 02/1-14-12388-7/13 od
07.11.2013. godine 17/1931
624. Odluka o dopunama Odluke o utvrivanju 153.
uslova, kriterija i postupka za dodjelu kredita
redovnim studentima prvog ciklusa/dodiplomskog
studija koji su ostvarili natprosjean uspjeh, broj:
02/1-14-12388-8/13 od 07.11.2013. godine 17/1932
625. Odluka o izmjeni Odluke o utvrivanju 154.
kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa
budetske pozicije 24010004 Nauka za 2013.
godinu, broj: 02/1-14-15063-4/13 od 07.11.2013.
godine 17/1932
626. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije 155.
Tekua rezerva potroaka jedinica 11050001,
broj: 02/1-14-025126-1/13 od 07.11.2013.
godine 17/1932
627. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije 156.
Tekua rezerva potroaka jedinica 11050001,
broj: 02/1-14-026438-1/13 od 07.11.2013. godine 17/1932
628. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije 157.
Tekua rezerva potroaka jedinica 11050001,
broj: 02/1-14-025760-1/13 od 07.11.2013.
godine 17/1933
629. Odluka o odobravanju sredstava sa budetske 158.
pozicije Tekua rezerva 11050001, broj: 02/1-
14-26514/13 od 07.11.2013. godine 17/1933
630. Odluka o odobravanju sredstava sa budetske 159.
pozicije Tekua rezerva 11050001, broj: 02/1-
14-26514-1/13 od 07.11.2013. godine 17/1933
654. Odluka o davanju saglasnosti, broj: 02/1- 160.
34-27075/13 od 02.12.2013. godine (imenovanje
direktora Fabrike obue Aida), broj: 02/1-34-
27075/13 od 02.12.2012. godine 18/1942
655. Odluka o davanju saglasnosti, broj: 02/1- 161.
27-30872/13 od 12.12.2013. godine(imenovanje
direktora JU Direkcija regionalnih cesta TK),
broj: 02/1-27-30872/13 od 12.12.2013. godine 18/1942
656. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije 162.
Tekua rezerva potroaka jedinica 11050001,
broj: 02/1-14-028446-1/13 od 02.12.2013. godine 18/1942
657. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije 163.
Tekua rezerva potroaka jedinica 11050001,
broj: 02/1-14-28620-1/13 od 02.12.2013. godine 18/1942
658. Odluka o izmjenama Odluke o utvrivanju 164.
programa, uslova, kriterija i postupaka za
raspodjelu sredstava Budeta Tuzlanskog kantona
za 2013. godinu sa pozicije 21010006 Podrka
razvoju Kantona, broj: 02/1-14-30463/13 od
12.12.2013. godine 18/1943
659. Odluka o obimu prava na koritenje 165.
ortopedskih i drugih pomagala, broj: 02/1-37-
27731-1/13 od 02.12.2013. godine 18/1943
660. Odluka o jedinstvenoj listi ortopedskih i 166.
drugih pomagala, broj: 02/1-37-27731-2/13 od
02.12.2013. godine 18/1944
661. Odluka o popisu sredstava i izvora sredstava, 167.
broj: 02/1-05-029291-1/13 od 04.12.2013. godine 18/1952
662. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije 168.
u Budet Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 02/1-14-27260-1/13 od 02.12.2013. godine 18/1953
663. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije 169.
u Budet Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 02/1-14-27260-2/13 od 02.12.2013. godine 18/1953
664. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije 170.
u Budet Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 02/1-14-27260-3/13 od 02.12.2013. godine 18/1953
665. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 171.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 02/1-14-29297-1/13 od 04.12.2013. godine 18/1954
666. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 172.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 02/1-14-29302-1/13 od 04.12.2013. godine 18/1954
667. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 173.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 02/1-14-29346-1/13 od 04.12.2013. godine 18/1955
668. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 174.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 02/1-14-29348-1/13 od 04.12.2013. godine 18/1957
669. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 175.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 02/1-14-29348-2/13 od 04.12.2013. godine 18/1958
670. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije 176.
u Budet Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 02/1-14-29306-1/13 od 04.12.2013. godine 18/1958
671. Odluka o dopunskim pravilima upravnog 177.
postupka koje vode organi uprave Tuzlanskog
Kantona, broj: 02/1-02-29046-1/13 od
04.12.2013. godine 18/1959
672. Odluka o uspostavi Registra upravnih 178.
postupaka koje vode organi uprave Tuzlanskog
kantona, broj: 02/1-02-29046-2/13 od 04.12.2013.
godine 18/1960
159. Pravilnik o uvjetima i nainu davanja 1.
dravnih uma u zakup i uspostavi prava slunosti,
broj: 02/1-26-1629/13 od 04.02.2013. godine 2/123
278. Pravilnik o educiranju uesnika u 2.
postupcima pripreme i provedbe projekata javno-
privatnog partnerstva, broj: 02/1-05-6225-1/13
od 27.03.2013. godine 4/231
279. Pravilnik o sadraju i nainu voenja registra 3.
ugovora o javno-privatnom partnerstvu, broj:
02/1-05-6225-2/13 od 27.03.2013. godine 4/234
280. Pravilnik o nadzoru provedbe projekata 4.
javno-privatnog partnerstva, broj: 02/1-05-6225-
3/13 od 27.03.2013. godine 4/241
281. Pravilnik o kriterijima ocjene i odobravanja 5.
projekata javno-privatnog partnerstva, broj: 02/1-
05-6225-4/13 od 27.03.2013. godine 4/244
282. Pravilnik o utvrivanju temeljnih kriterija i 6.
postupaka za izbor privatnog partnera, broj: 02/1-
05-6225-5/13 od 27.03.2013. godine 4/246
344. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika 7.
o uslovima i nainu davanja dravnih uma u
zakup i uspostavi prava slunosti, broj: 02/1-26-
011861/13 od 17.06.2013. godine 9/845
31. decembar 2013. g. HRONOLOKI REGISTAR Strana 9
673. Pravilnik o voenju i odravanju Registra 8.
upravnih postupaka koje vode organi uprave
Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-02-29046-3/13
od 04.12.2013. godine 18/1961
38. Rjeenje o razrjeenju Upravnog odbora 1.
Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla, broj:
02/1-05- 27744/12 od 13.12.2012. godine 1/20
39. Rjeenje o imenovanju privremenog Upravnog 2.
odbora Kantonalne agencije za privatizaciju
Tuzla, broj: 02/1-34-051639/12 od 13.12.2012.
godine 1/20
40. Rjeenje o imenovanju privremenog Upravnog 3.
odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja
Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-59950/12 od
13.12.2012. godine 1/20
41. Rjeenje o imenovanju privremenog Upravnog 4.
odbora JZU Univerzitetski kliniki centar Tuzla,
broj: 02/1-34-59953/12 od 13.12.2012. godine 1/20
42. Rjeenje o imenovanju privremenih lanova 5.
Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u
Tuzli iz reda osnivaa, broj: 02/1-38-029322/12
od 13.12.2012. godine 1/21
43. Rjeenje o imenovanju privremenog Upravnog 6.
odbora Javne ustanove Veterinarski zavod
Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-27470/12 od
13.12.2012. godine 1/21
44. Rjeenje o imenovanju Upravnog odbora JU 7.
Sluba za zapoljavanje Tuzlanskog kantona,
broj: 02/1-34-54217-2/12 od 13.12.2012. godine 1/21
45. Rjeenje o razrjeenju lana Upravnog odbora 8.
Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog
staranja Tuzla, broj: 02/1-34-28389/12 od
13.12.2012. godine 1/21
46. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog odbora 9.
JU Osnovna kola Rapatnica Rapatnica,
Srebrenik, broj: 02/1-38-024535-1/12 od
13.12.2012. godine 1/22
47. Rjeenje o imenovanju lana kolskog 10.
odbora JU Osnovna kola Rapatnica Rapatnica,
Srebrenik, broj: 02/1-38-024535-2/12 od
13.12.2012. godine 1/22
48. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog 11.
odbora JU Osnovna kola Duboki Potok
Duboki Potok, Srebrenik, broj: 02/1-34-026421-
6/12 od 13.12.2012. godine 1/22
49. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog 12.
odbora JU Osnovna kola Dubrave Dubrave
Donje, ivinice, broj: 02/1-34-25917-1/12 od
13.12.2012. godine 1/22
50. Rjeenje o imenovanju lana kolskog 13.
odbora JU Osnovna kola Dubrave Dubrave
Donje, ivinice, broj: 02/1-37-25917-2/12 od
13.12.2012. godine 1/23
51. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog odbora 14.
JU Osnovna kola ivinice Gornje ivinice,
broj: 02/1-34-53827-1/12 od 13.12.2012. godine 1/23
52. Rjeenje o imenovanju lana kolskog odbora 15.
JU Osnovna kola ivinice Gornje ivinice,
broj: 02/1-34-53827-2/12 od 13.12.2012. godine 1/23
53. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog odbora 16.
JU Osnovna kola Via Via, ivinice, broj:
02/1-34-56471-1/12 od 13.12.2012. godine 1/23
54. Rjeenje o imenovanju lana kolskog odbora 17.
JU Osnovna kola Via Via, ivinice, broj:
02/1-34-56471-2/12 od 13.12.2012. godine 1/23
55. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog 18.
odbora JU Druga osnovna kola ivinice, broj:
02/1-34-026421/12 od 13.12.2012. godine 1/24
56. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog odbora 19.
JU Osnovna kola Kalesija Kalesija, broj: 02/1-
38-026427-2/12 od 13.12.2012. godine 1/24
57. Rjeenje o imenovanju lana kolskog odbora 20.
JU Osnovna kola Kalesija Kalesija, broj: 02/1-
38-026427-3/12 od 13.12.2012. godine 1/24
58. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog odbora 21.
JU Osnovna kola Tojii Tojii, Kalesija,
broj: 02/1-38-27009-1/12 od 27.12.2012. godine 1/24
59. Rjeenje o imenovanju lana kolskog odbora 22.
JU Osnovna kola Tojii Tojii, Kalesija,
broj: 02/1-38-27009-2/12 od 27.12.2012. godine 1/25
60. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog 23.
odbora JU Osnovna kola Rainci Gornji Rainci
Gornji, Kalesija, broj: 02/1-34-026422-2/12 od
13.12.2012. godine 1/25
61. Rjeenje o razrjeenju predsjednika kolskog 24.
odbora JU Osnovna kola Sapna Sapna, broj:
02/1-38-027885-6/12 od 13.12.2012. godine 1/25
62. Rjeenje o imenovanju predsjednika kolskog 25.
odbora JU Osnovna kola Sapna Sapna, broj:
02/1-38-027885-3/12 od 13.12.2012. godine 1/25
63. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog odbora 26.
JU Osnovna kola Sapna Sapna, broj: 02/1-38-
027885-1/12 od 13.12.2012. godine 1/26
64. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog odbora 27.
JU Osnovna kola Sapna Sapna, broj: 02/1-38-
027885-2/12 od 13.12.2012. godine 1/26
65. Rjeenje o imenovanju lana kolskog odbora 28.
JU Osnovna kola Sapna Sapna, broj: 02/1-38-
027885-4/12 od 13.12.2012. godine 1/26
66. Rjeenje o imenovanju lana kolskog odbora 29.
JU Osnovna kola Sapna Sapna, broj: 02/1-38-
027885-5/12 od 13.12.2012. godine 1/26
67. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog odbora 30.
JU Osnovna kola Podrinje Mihatovii, broj:
02/1-38-024528-1/12 od 13.12.2012. godine 1/26
68. Rjeenje o imenovanju lana kolskog odbora 31.
JU Osnovna kola Podrinje Mihatovii, broj:
02/1-38-024528-2/12 od 13.12.2012. godine 1/27
69. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog 32.
odbora JU Osnovna kola Mramor Mramor,
Tuzla, broj: 02/1-38-17291-2/12 od 13.12.2012.
godine 1/27
70. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog 33.
odbora JU O Miladije Tuzla, broj: 02/1-34-
026421-1/12 od 13.12.2012. godine 1/27
71. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog 34.
odbora JU Osnovna muzika kola Tuzla, broj:
02/1-34-026421-2/12 od 13.12.2012. godine 1/27
Strana 10 HRONOLOKI REGISTAR 31. decembar 2013. g.
72. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog 35.
odbora JU Osnovna kola Kreka Tuzla, broj:
02/1-34-026421-3/12 od 13.12.2012. godine 1/28
73. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog 36.
odbora JU Osnovna kola Jala Tuzla, broj:
02/1-34-026421-4/12 od 13.12.2012. godine 1/28
74. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog odbora 37.
JU Osnovna kola Bukinje Tuzla, broj: 02/1-
38-26631-1/12 od 13.12.2012. godine 1/28
75. Rjeenje o imenovanju lana kolskog odbora 38.
JU Osnovna kola Bukinje Tuzla, broj: 02/1-
38-26631-2/12 od 13.12.2012. godine 1/28
76. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog 39.
odbora JU Osnovna kola Simin Han Tuzla,
broj: 02/1-38-028622/12 od 13.12.2012. godine 1/29
77. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog 40.
odbora JU Centar za naobrazbu i vaspitanje i
rehabilitaciju sluanja i govora Tuzla, broj: 02/1-
34-026421-5/12 od 13.12.2012. godine 1/29
78. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog 41.
odbora JU O Seona Aljkovii, Banovii, broj:
02/1-34-026422-4/12 od 13.12.2012. godine 1/29
79. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog 42.
odbora JU Osnovna kola Mehmed-beg
Kapetanovi Ljubuak Srnice Donje, Gradaac,
broj: 02/1-38- 026427/12 od 13.12.2012. godine 1/29
80. Rjeenje o imenovanju privremenog 43.
kolskog odbora JU Osnovna kola Soko
Soko, Graanica, broj: 02/1-38-026427-1/12 od
13.12.2012. godine 1/30
81. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU 44.
Osnovna kola Teoak Teoak, broj: 02/1-38-
28888/12 od 13.12.2012. godine 1/30
82. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU 45.
Osnovna kola Dobonica Dobonica, Lukavac,
broj: 02/1-38-029325/12 od 13.12.2012. godine 1/30
83. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog odbora 46.
JU Turistiko-ugostiteljska kola Tuzla, broj:
02/1-38-024532-4/12 od 13.12.2012. godine 1/31
84. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog odbora 47.
JU Turistiko-ugostiteljska kola Tuzla, broj:
02/1-38-024532-3/12 od 13.12.2012. godine 1/31
85. Rjeenje o imenovanju lana kolskog odbora 48.
JU Turistiko-ugostiteljska kola Tuzla, broj:
02/1-38-024532-2/12 od 13.12.2012. godine 1/31
86. Rjeenje o imenovanju lana kolskog odbora 49.
JU Turistiko-ugostiteljska kola Tuzla, broj:
02/1-38-024532-1/12 od 13.12.2012. godine 1/31
87. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU 50.
Srednja ekonomsko-trgovinska kola Tuzla, broj:
02/1-38-16920-1/12 od 13.12.2012. godine 1/31
88. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog 51.
odbora JU Srednja muzika kola Tuzla, broj:
02/1-34-026422/12 od 13.12.2012. godine 1/32
89. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog odbora 52.
JU Mjeovita srednja kola Banovii, broj: 02/1-
34-59418/12 od 13.12.2012. godine 1/32
90. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog odbora 53.
JU Mjeovita srednja kola Banovii, broj: 02/1-
34-26421-8/12 od 13.12.2012. godine 1/32
91. Rjeenje o razrjeenju predsjednika kolskog 54.
odbora JU Mjeovita srednja kola Banovii,
broj: 02/1-34-26421-9/12 od 13.12.2012. godine 1/32
92. Rjeenje o imenovanju predsjednika kolskog 55.
odbora JU Mjeovita srednja kola Banovii, broj:
02/1-34-26421-10/12 od 13.12.2012. godine 1/33
93. Rjeenje o imenovanju lana kolskog odbora 56.
JU Mjeovita srednja kola Banovii, broj: 02/1-
34-26421-11/12 od 13.12.2012. godine 1/33
94. Rjeenje o imenovanju lana kolskog 57.
odbora JU Mjeovita kola Banovii, broj: 02/1-
34-26421-12/12 od 13.12.2012. godine 1/33
95. Rjeenje o razrjeenju predsjednika kolskog 58.
odbora JU Mjeovita srednja kola Kalesija
Kalesija, broj: 02/1-34-030289/12 od 27.12.2012.
godine 1/33
96. Rjeenje o imenovanju predsjednika 59.
kolskog odbora JU Mjeovita srednja kola
Kalesija Kalesija, broj: 02/1-34-030289-1/12
od 27.12.2012. godine 1/33
160. Rjeenje o postavljenju komandanta, 60.
naelnika i lanova Kantonalnog taba civilne
zatite, broj: 02/1-44-22157-2/12 od 18.01.2013.
godine 2/125
161. Rjeenje o imenovanju Kantonalne komisije 61.
za procjenu teta od prirodnih i drugih nesrea,
broj: 02/1-44-22157-3/12 od 18.01.2013. godine 2/126
162. Rjeenje o imenovanju vrioca dunosti 62.
Kantonalnog pravobranitelja, broj: 02/1-34-
954/13 od 18.01.2013. godine 2/126
163. Rjeenje o imenovanju Kantonalnog 63.
pravobranitelja, broj: 02/1-34-2391/13 od
01.02.2013. godine 2/126
164. Rjeenje o izmjeni Rjeenja o imenovanju 64.
Komisije za kadrovska pitanja, broj: 02/1-34-
1187/13 od 18.01.2013. godine 2/127
165. Rjeenje o izmjenama Rjeenja o imenovanju 65.
Komisije za administrativna pitanja, broj: 02/1-
34-1189/13 od 18.01.2013. godine 2/127
166. Rjeenje o imenovanju privremenog 66.
Upravnog odbora JZU Univerzitetski kliniki
centar Tuzla, broj: 02/1-34-002357/13 od
01.02.2013. godine 2/127
167. Rjeenje o imenovanju privremenog 67.
Upravnog odbora Kantonalne agencije za
privatizaciju Tuzla, broj: 02/1-34-2823/13 od
04.02.2013. godine 2/127
168. Rjeenje o imenovanju privremenog 68.
Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog
osiguranja Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-
21795-4/12 od 11.02.2013. godine 2/128
169. Rjeenje o imenovanju privremenog 69.
Upravnog odbora Javne ustanove Veterinarski
zavod Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-
027470-2/12 od 18.02.2013. godine 2/128
170. Rjeenje o imenovanju Upravnog odbora 70.
Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla,
broj: 02/1-34-2824/13 od 04.02.2013. godine 2/128
31. decembar 2013. g. HRONOLOKI REGISTAR Strana 11
171. Rjeenje o imenovanju lanova Upravnog 71.
odbora Javne ustanove Univerzitet u Tuzli iz reda
osnivaa, broj: 02/1-34-2747/13 od 11.02.2013.
godine 2/128
172. Rjeenje o razrjeenju predsjednika i lanova 72.
Upravnog odbora JU Zavod za zatitu i koritenje
kulturno- povijesnog i prirodnog naslijea
Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-653/13 od
18.01.2013. godine 2/129
173. Rjeenje o imenovanju predsjednika i 73.
lanova privremenog Upravnog odbora JU
Zavod za zatitu i koritenje kulturno-povijesnog
i prirodnog naslijea Tuzlanskog kantona, broj:
02/1-34-653-1/13 od 18.01.2013. godine 2/129
174. Rjeenje o razrjeenju Upravnog odbora 74.
Javne ustanove Disciplinski centar za maloljetnike
Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-1377/13 od
18.01.2013. godine 2/129
175. Rjeenje o imenovanju privremenog 75.
Upravnog odbora Javne ustanove Disciplinski
centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona, broj:
02/1-34-1379/13 od 18.01.2013. godine 2/129
176. Rjeenje o razrjeenju lana privremenog 76.
kolskog odbora JU Osnovna kola Mramor
Mramor, Tuzla, broj: 02/1-34-27421-1/12 od
18.01.2013. godine 2/130
177. Rjeenje o imenovanju lana privremenog 77.
kolskog odbora JU Osnovna kola Mramor
Mramor, Tuzla, broj: 02/1-34-27421-2/12 od
18.01.2013. godine 2/130
178. Rjeenje o razrjeenju lana privremenog 78.
kolskog odbora JU Osnovna kola Mramor
Mramor, Tuzla, broj: 02/1-34-2852/13 od
04.02.2013. godine 2/130
179. Rjeenje o imenovanju lana privremenog 79.
kolskog odbora JU Osnovna kola Mramor
Mramor, Tuzla, broj: 02/1-34-2850/13 od
04.02.2013. godine 2/130
180. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog 80.
odbora JU Osnovna kola Graanica
Graanica, ivinice, broj: 02/1-34-30502-1/12
od 18.01.2013. godine 2/131
181. Rjeenje o imenovanju lana kolskog 81.
odbora JU Osnovna kola Graanica
Graanica, ivinice, broj: 02/1-34-30502-2/12
od 18.01.2013. godine 2/131
182. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog 82.
odbora JU Osnovna kola eli eli, broj:
02/1-38-633-1/13 od 04.02.2013. godine 2/131
183. Rjeenje o imenovanju lana kolskog 83.
odbora JU Osnovna kola eli eli, broj:
02/1-38-633-2/13 od 04.02.2013. godine 2/131
184. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog odbora 84.
JU Osnovna kola Kiseljak Kiseljak, Tuzla,
broj: 02/1-34-2831/13 od 04.02.2013. godine 2/132
185. Rjeenje o imenovanju lana kolskog 85.
odbora JU Osnovna kola Kiseljak Kiseljak,
Tuzla, broj: 02/1-34-2826/13 od 04.02.2013.
godine 2/132
186. Rjeenje o razrjeenju predsjednika kolskog 86.
odbora JU Osnovna kola Kiseljak Kiseljak,
Tuzla, broj: 02/1-34-2833/13 od 04.02.2013.
godine 2/132
187. Rjeenje o imenovanju predsjednika 87.
kolskog odbora JU Osnovna kola Kiseljak
Kiseljak, Tuzla, broj: 02/1-34-2828/13 od
04.02.2013. godine 2/132
188. Rjeenje o razrjeenju predsjednika kolskog 88.
odbora JU Osnovna kola Slavinovii Tuzla,
broj: 02/1-34-30330-1/12 od 18.01.2013. godine 2/132
189. Rjeenje o imenovanju predsjednika 89.
kolskog odbora JU Osnovna kola Slavinovii
Tuzla, broj: 02/1-34-30330-2/12 od 18.01.2013.
godine 2/133
190. Rjeenje o razrjeenju predsjednika kolskog 90.
odbora JU Osnovna kola Centar Tuzla, broj:
02/1-34-1703/13 od 04.02.2013. godine 2/133
191. Rjeenje o imenovanju predsjednika 91.
kolskog odbora JU Osnovna kola Centar
Tuzla, broj: 02/1-34-1703-1/13 od 04.02.2013.
godine 2/133
192. Rjeenje o razrjeenju predsjednika i lanova 92.
kolskog odbora JU Osnovna kola Rapatnica
Rapatnica, Srebrenik, broj: 02/1-34-2387-1/13 od
04.02.2013. godine 2/133
193. Rjeenje o imenovanju predsjednika i 93.
lanova kolskog odbora JU Osnovna kola
Rapatnica Rapatnica, Srebrenik, broj: 02/1-34-
2387/13 od 04.02.2013. godine 2/134
221. Rjeenje o imenovanju Upravnog odbora 94.
JZU Univerzitetski kliniki centar Tuzla, broj:
02/1-05-21796-9/12 od 19.03.2013. godine 3/205
222. Rjeenje o imenovanju lana Upravnog 95.
odbora Javne ustanove Dom za djecu bez
roditeljskog staranja Tuzla, broj: 02/1-34-2382/13
od 14.03.2013. godine 3/205
223. Rjeenje o imenovanju privremenog 96.
kolskog odbora JU Centar za naobrazbu i
vaspitanje i rehabilitaciju sluanja i govora Tuzla,
broj: 02/1-34-4620/13 od 14.03.2013. godine 3/205
224. Rjeenje o imenovanju privremenog 97.
kolskog odbora JU Osnovna kola Simin Han
Tuzla, broj: 02/1-34-3633-1/13 od 14.03.2013.
godine 3/205
225. Rjeenje o imenovanju privremenog 98.
kolskog odbora JU Osnovna kola Breke
Breke, Tuzla, broj: 02/1-34-3716/13 od
14.03.2013. godine 3/206
226. Rjeenje o imenovanju privremenog 99.
kolskog odbora JU Osnovna kola Jala Tuzla,
broj: 02/1-34-4616/13 od 14.03.2013. godine 3/206
227. Rjeenje o imenovanju privremenog 100.
kolskog odbora JU Osnovna kola Kreka
Tuzla, broj: 02/1-34-4619/13 od 14.03.2013.
godine 3/206
228. Rjeenje o imenovanju privremenog 101.
kolskog odbora JU O Miladije Tuzla, broj:
02/1-34-4621/13 od 14.03.2013. godine 3/207
Strana 12 HRONOLOKI REGISTAR 31. decembar 2013. g.
229. Rjeenje o imenovanju privremenog 102.
kolskog odbora JU Osnovna kola Mramor
Mramor, Tuzla, broj: 02/1-34-4624/13 od
14.03.2013. godine 3/207
230. Rjeenje o imenovanju privremenog 103.
kolskog odbora JU Osnovna muzika kola
Tuzla, broj: 02/1-34-4630/13 od 14.03.2013.
godine 3/207
231. Rjeenje o imenovanju privremenog 104.
kolskog odbora JU Osnovna kola Duboki
Potok Duboki Potok, Srebrenik, broj: 02/1-34-
1816-1/13 od 14.03.2013. godine 3/207
232. Rjeenje o imenovanju privremenog 105.
kolskog odbora JU Osnovna kola pionica
pionica, Srebrenik, broj: 02/1-34-3735/13 od
14.03.2013. godine 3/208
233. Rjeenje o imenovanju privremenog 106.
kolskog odbora JU Osnovna kola Mehmed-
beg Kapetanovi Ljubuak Srnice Donje,
Gradaac, broj: 02/1-34-4603/13 od 14.03.2013.
godine 3/208
234. Rjeenje o imenovanju privremenog 107.
kolskog odbora JU Osnovna kola Rainci
Gornji Rainci Gornji, Kalesija, broj: 02/1-34-
4605/13 od 14.03.2013. godine 3/208
235. Rjeenje o imenovanju privremenog 108.
kolskog odbora JU O Seona Aljkovii,
Banovii, broj: 02/1-34-4609/13 od 14.03.2013.
godine 3/208
236. Rjeenje o imenovanju privremenog 109.
kolskog odbora JU Osnovna kola Soko Soko,
Graanica, broj: 02/1-34-4614/13 od 14.03.2013.
godine 3/209
237. Rjeenje o imenovanju privremenog 110.
kolskog odbora JU Druga osnovna kola
ivinice, broj: 02/1-34-4627/13 od 14.03.2013.
godine 3/209
238. Rjeenje o imenovanju privremenog 111.
kolskog odbora JU Osnovna kola Vraii
Vraii, eli, broj: 02/1-34-59398-1/13 od
14.03.2013. godine 3/209
239. Rjeenje o imenovanju lana kolskog 112.
odbora JU Osnovna kola Centar Tuzla, broj:
02/1-34-3717/13 od 14.03.2013. godine 3/209
240. Rjeenje o imenovanju lana kolskog 113.
odbora JU Osnovna kola Sapna Sapna, broj:
02/1-34-3715-2/13 od 14.03.2013. godine 3/209
241. Rjeenje o imenovanju lana kolskog 114.
odbora JU Osnovna kola Sapna Sapna, broj:
02/1-34-3715-3/13 od 14.03.2013. godine 3/210
242. Rjeenje o imenovanju lana kolskog 115.
odbora JU Osnovna kola ivinice Gornje
ivinice Gornje, broj: 02/1-34-4634/13 od
14.03.2013. godine 3/210
243. Rjeenje o razrjeenju predsjednika 116.
kolskog odbora JU Osnovna kola Lukavac
Grad Lukavac, broj: 02/1-34-5708-1/13 od
14.03.2013. godine 3/210
244. Rjeenje o imenovanju predsjednika 117.
kolskog odbora JU Osnovna kola Lukavac
Grad Lukavac, broj: 02/1-34-5708-2/13 od
14.03.2013. godine 3/210
245. Rjeenje o imenovanju predsjednika 118.
kolskog odbora JU Osnovna kola Sapna
Sapna, broj: 02/1-34-3715-1/13 od 14.03.2013.
godine 3/211
246. Rjeenje o imenovanju predsjednika 119.
kolskog odbora JU Mjeovita srednja kola
Banovii, broj: 02/1-34-4635/13 od 14.03.2013.
godine 3/211
247. Rjeenje o imenovanju predsjednika 120.
kolskog odbora JU Mjeovita srednja kola
Kalesija, broj: 02/1-34-4636/13 od 14.03.2013.
godine 3/211
248. Rjeenje o imenovanju privremenog 121.
kolskog odbora JU Srednja muzika kola Tuzla,
broj: 02/1-34-4633/13 od 14.03.2013. godine 3/211
249. Rjeenje o imenovanju privremenog 122.
kolskog odbora JU Srednja ekonomsko-
trgovinska kola Tuzla, broj: 02/1-34-1722-1/13
od 14.03.2013. godine 3/211
250. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog 123.
odbora JU Mjeovita srednja kola Tuzla, broj:
02/1-05-2552-1/13 od 14.03.2013. godine 3/212
251. Rjeenje o imenovanju lana kolskog 124.
odbora JU Mjeovita srednja kola Tuzla, broj:
02/1-05-2552-2/13 od 14.03.2013. godine 3/212
252. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog 125.
odbora JU Mjeovita srednja kola Sapna, broj:
02/1-34-4739/13 od 14.03.2013. godine 3/212
253. Rjeenje o imenovanju lana kolskog 126.
odbora JU Mjeovita srednja kola Sapna, broj:
02/1-34-4739-1/13 od 14.03.2013. godine 3/212
254. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog odbora 127.
JU Mjeovita srednja kola Banovii, broj: 02/1-
38-208-1/13 od 14.03.2013. godine 3/213
255. Rjeenje o imenovanju lana kolskog 128.
odbora JU Mjeovita srednja kola Banovii,
broj: 02/1-34-4635-1/13 od 14.03.2013. godine 3/213
256. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog odbora 129.
JU Mjeovita srednja kola Banovii, broj: 02/1-
38-208-2/13 od 14.03.2013. godine 3/213
257. Rjeenje o imenovanju lana kolskog 130.
odbora JU Mjeovita srednja kola Banovii,
broj: 02/1-38-208-3/13 od 14.03.2013. godine 3/213
258. Rjeenje o imenovanju lana kolskog 131.
odbora JU Mjeovita srednja kola Banovii,
broj: 02/1-38-208-4/13 od 14.03.2013. godine 3/213
283. Rjeenje o imenovanju privremenog 132.
Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog
osiguranja Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-
21795-5/13 od 08.04.2013. godine 4/247
309. Rjeenje o postavljenju komandanta, 133.
naelnika i lanova Kantonalnog taba civilne
zatite, broj: 02/1-34-14340/13 od 07.06.2013.
godine 8/780
345. Rjeenje o imenovanju Komisije za 134.
kadrovska pitanja, broj: 02/1-34-14740/13 od
13.06.2013. godine 9/846
346. Rjeenje o imenovanju privremenog 135.
Upravnog odbora Javne ustanove Bosanski
kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla, broj:
02/1-34-12853/13 od 17.06.2013. godine 9/846
31. decembar 2013. g. HRONOLOKI REGISTAR Strana 13
347. Rjeenje o imenovanju privremenog 136.
Upravnog odbora JU Zavod za zatitu i korienje
kulturno istorijskog i prirodnog nasljea
Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-12853-1/13
od 17.06.2013. godine 9/847
348. Rjeenje o imenovawu privremenog 137.
Upravnog odbora Javne ustanove Disciplinski
centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona, broj:
02/1-34-12524/13 od 17.06.2013. godine 9/847
349. Rjeenje o imenovanju privremenog 138.
Upravnog odbora Kantonalne agencije za
privatizaciju Tuzla, broj: 02/1-34-15184/13 od
17.06.2013. godine 9/847
350. Rjeenje o imenovanju privremenog 139.
Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog
osiguranja Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-
15185/13 od 17.06.2013. godine 9/848
351. Rjeenje o imenovanju privremenog 140.
Upravnog odbora Javne ustanove Veterinarski
zavod Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-
12164/13 od 17.06.2013. godine 9/848
421. Rjeenje o imenovanju predsjednika i 141.
lanova Komisije za voenje drugostepenog
disciplinskog postupka za namjetenike, broj:
02/1-34-14781/13 od 15.07.2013. godine 12/1452
422. Rjeenje o imenovanju lana Upravnog 142.
odbora Javne ustanove Specijalna biblioteka
Behram-beg Tuzla, broj: 02/1-38-007384-5/13
od 22.07.2013. godine 12/1453
423. Rjeenje o razrjeenju lana i imenovanju 143.
predsjednika kolskog odbora JU Osnovna
kola Lukavac Grad Lukavac, broj: 02/1-38-
16075/13 od 30.07.2013. godine 12/1453
424. Rjeenje, broj: 02/1-34-18710/13 od 144.
24.07.2013. godine 12/1453
450. Rjeenje o razrjeenju zamjenika 145.
Kantonalnog pravobranioca, broj: 02/1-34-
23172/13 od 12.09.2013. godine 14/1587
451. Rjeenje o prijevremenom razrjeenju lana 146.
Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u
Tuzli, broj: 02/1-34-16439-1/13 od 30.08.2013.
godine 14/1588
452. Rjeenje o privremenom imenovanju lana 147.
Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u
Tuzli, broj: 02/1-34-16439-2/13 od 30.08.2013.
godine 14/1588
453. Rjeenje o privremenom imenovanju 148.
direktora Pedagokog zavoda Tuzlanskog
kantona, broj: 02/1-34-21791/13 od 22.08.2013.
godine 14/1588
454. Rjeenje o imenovanju privremenog 149.
Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog
osiguranja Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-
21081/13 od 22.08.2013. godine 14/1588
455. Rjeenje o imenovanju privremenog 150.
Upravnog odbora Javne ustanove Direkcija
regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-
34-21040/13 od 22.08.2013. godine 14/1588
456. Rjeenje o privremenom imenovanju 151.
Upravnog odbora Javne ustanove Veterinarski
zavod Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-
23173/13 od 12.09.2013. godine 14/1589
457. Rjeenje o imenovanju Upravnog odbora 152.
Javne ustanove Bosanski kulturni centar
Tuzlanskog kantona Tuzla, broj: 02/1-40-
17374/13 od 22.08.2013. godine 14/1589
458. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog 153.
odbora JU Osnovna kola Kiseljak Kiseljak,
Tuzla, broj: 02/1-38-17956-3/13 od 22.08.2013.
godine 14/1589
459. Rjeenje o imenovanju lana kolskog 154.
odbora JU Osnovna kola Kiseljak Kiseljak,
Tuzla, broj: 02/1-38-17956-1/13 od 22.08.2013.
godine 14/1589
460. Rjeenje o imenovanju lana kolskog 155.
odbora JU Osnovna kola Kiseljak Kiseljak,
Tuzla, broj: 02/1-38-17956-2/13 od 22.08.2013.
godine 14/1590
461. Rjeenje o imenovanju predsjednika 156.
kolskog odbora JU Osnovna kola Kiseljak
Kiseljak, Tuzla, broj: 02/1-38-17956/13 od
22.08.2013. godine 14/1590
462. Rjeenje o imenovanju predsjednika 157.
kolskog odbora JU Osnovna kola Centar
Tuzla, broj: 02/1-38-17948-1/13 od 22.08.2013.
godine 14/1590
463. Rjeenje o imenovanju lana kolskog 158.
odbora JU Osnovna kola Centar Tuzla, broj:
02/1-38-17948-2/13 od 22.08.2013. godine 14/1590
464. Rjeenje o imenovanju privremenog 159.
kolskog odbora JU Osnovna muzika kola
Tuzla, broj: 02/1-38-14821-6/13 od 22.08.2013.
godine 14/1590
465. Rjeenje o imenovanju privremenog 160.
kolskog odbora JU Osnovna kola Miladije
Tuzla, broj: 02/1-38-17900/13 od 22.08.2013.
godine 14/1591
466. Rjeenje o imenovanju privremenog 161.
kolskog odbora JU Osnovna kola Kreka
Tuzla, broj: 02/1-38-14821-5/13 od 22.08.2013.
godine 14/1591
467. Rjeenje o imenovanju privremenog 162.
kolskog odbora JU Osnovna kola Jala Tuzla,
broj: 02/1-38-14821-4/13 od 22.08.2013. godine 14/1591
468. Rjeenje o imenovanju privremenog 163.
kolskog odbora JU Osnovna kola Simin Han
Tuzla, broj: 02/1-34-17901/13 od 22.08.2013.
godine 14/1591
469. Rjeenje o imenovanju privremenog 164.
kolskog odbora JU Osnovna kola Mramor
Mramor, Tuzla, broj: 02/1-38-17950/13 od
22.08.2013. godine 14/1592
470. Rjeenje o imenovanju privremenog 165.
kolskog odbora JU Osnovna kola Breke
Breke, Tuzla, broj: 02/1-34-8488-3/13 od
22.08.2013. godine 14/1592
471. Rjeenje o imenovanju privremenog 166.
kolskog odbora JU Centar za obrazovanje i
vaspitanje i rehabilitaciju sluanja i govora Tuzla,
broj: 02/1-38-17942/13 od 22.08.2013. godine 14/1592
472. Rjeenje o imenovanju predsjednika 167.
kolskog odbora JU Osnovna kola Sapna
Sapna, broj: 02/1-38-17897/13 od 22.08.2013.
godine 14/1592
Strana 14 HRONOLOKI REGISTAR 31. decembar 2013. g.
473. Rjeenje o imenovanju lana kolskog 168.
odbora JU Osnovna kola Sapna Sapna, broj:
02/1-38-17897-1/13 od 22.08.2013. godine 14/1593
474. Rjeenje o imenovanju lana kolskog 169.
odbora JU Osnovna kola Sapna Sapna, broj:
02/1-38-17897-2/13 od 22.08.2013. godine 14/1593
475. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog 170.
odbora JU Osnovna kola Graanica Graanica,
ivinice, broj: 02/1-38-17940/13 od 22.08.2013.
godine 14/1593
476. Rjeenje o imenovanju lana kolskog 171.
odbora JU Osnovna kola Graanica
Graanica, ivinice, broj: 02/1-38-17940-1/13
od 22.08.2013. godine 14/1593
477. Rjeenje o razrjeenju predsjednika kolskog 172.
odbora JU Osnovna kola ivinice Gornje
ivinice Gornje, ivinice, broj: 02/1-38-17953-
1/13 od 22.08.2013. godine 14/1593
478. Rjeenje o imenovanju predsjednika 173.
kolskog odbora JU Osnovna kola ivinice
Gornje ivinice Gornje, ivinice, broj: 02/1-38-
17953-2/13 od 22.08.2013. godine 14/1594
479. Rjeenje o imenovanju lana kolskog 174.
odbora JU Osnovna kola ivinice Gornje
ivinice Gornje, ivinice, broj: 02/1-38-17953/13
od 22.08.2013. godine 14/1594
480. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog 175.
odbora JU Druga osnovna kola ivinice, broj:
02/1-38-14824-1/13 od 22.08.2013. godine 14/1594
481. Rjeenje o imenovanju privremenog 176.
kolskog odbora JU Osnovna kola Duboki
Potok Duboki Potok, Srebrenik, broj: 02/1-38-
17939/13 od 22.08.2013. godine 14/1594
482. Rjeenje o imenovanju predsjednika 177.
kolskog odbora JU Osnovna kola Rapatnica
Rapatnica, Srebrenik, broj: 02/1-38-17946/13 od
22.08.2013. godine 14/1595
483. Rjeenje o imenovanju lana kolskog 178.
odbora JU Osnovna kola Rapatnica
Rapatnica, Srebrenik, broj: 02/1-38-17946-1/13
od 22.08.2013. godine 14/1595
484. Rjeenje o imenovanju lana kolskog 179.
odbora JU Osnovna kola Rapatnica
Rapatnica, Srebrenik, broj: 02/1-38-17946-2/13
od 22.08.2013. godine 14/1595
485. Rjeenje o privremenom imenovanju 180.
kolskog odbora JU Osnovna kola pionica
pionica, Srebrenik, broj: 02/1-38-14821-13/13
od 12.09.2013. godine 14/1595
486. Rjeenje o imenovanju lana kolskog 181.
odbora JU Osnovna kola Lukavac Grad
Lukavac, broj: 02/1-38-17950/13 od 22.08.2013.
godine 14/1595
487. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog odbora 182.
JU Osnovna kola Humci Humci, eli, broj:
02/1-34-16657-1/13 od 22.08.2013. godine 14/1596
488. Rjeenje o imenovanju lana kolskog 183.
odbora JU Osnovna kola Humci Humci, eli,
broj: 02/1-34-16657-2/13 od 22.08.2013. godine 14/1596
489. Rjeenje o imenovanju privremenog 184.
kolskog odbora JU Osnovna kola Vraii
Vraii, eli, broj: 02/1-38-17943/13 od
22.08.2013. godine 14/1596
490. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog 185.
odbora JU Osnovna kola Soko Graanica,
broj: 02/1-38-14822/13 od 22.08.2013. godine 14/1596
491. Rjeenje o imenovanju privremenog 186.
kolskog odbora JU Osnovna kola Seona
Aljkovii, Banovii, broj: 02/1-38-17945/13 od
22.08.2013. godine 14/1597
492. Rjeenje o imenovanju privremenog 187.
kolskog odbora JU Osnovna kola Mehmed
beg Kapetanovi Ljubuak Srnice Donje,
Gradaac, broj: 02/1-38-17948/13 od 22.08.2013.
godine 14/1597
493. Rjeenje o imenovanju privremenog 188.
kolskog odbora JU Osnovna kola Rainci
Gornji Rainci Gornji, Kalesija, broj: 02/1-38-
14821-9/13 od 22.08.2013. godine 14/1597
494. Rjeenje o razrjeenju predsjednika kolskog 189.
odbora JU Srednja medicinska kola Tuzla, broj:
02/1-34-7063-1/13 od 22.08.2013. godine 14/1597
495. Rjeenje o imenovanju predsjednika 190.
kolskog odbora JU Srednja medicinska kola
Tuzla, broj: 02/1-34-7063-2/13 od 22.08.2013.
godine 14/1597
496. Rjeenje o imenovanju privremenog 191.
kolskog odbora JU Srednja ekonomsko
trgovinska kola Tuzla, broj: 02/1-38-17903/13
od 22.08.2013. godine 14/1598
497. Rjeenje o imenovanju privremenog 192.
kolskog odbora JU Srednja muzika kola
Tuzla, broj: 02/1-38-14821-8/13 od 22.08.2013.
godine 14/1598
498. Rjeenje o imenovanju lana kolskog 193.
odbora JU Mjeovita srednja kola Tuzla, broj:
02/1-38-17944/13 od 22.08.2013. godine 14/1598
499. Rjeenje o imenovanju predsjednika 194.
kolskog odbora JU Mjeovita srednja kola
Banovii, broj: 02/1-38-17907/13 od 22.08.2013.
godine 14/1598
500. Rjeenje o imenovanju lana kolskog 195.
odbora JU Mjeovita srednja kola Banovii,
broj: 02/1-38-17907-1/13 od 22.08.2013. godine 14/1599
501. Rjeenje o imenovanju predsjednika 196.
kolskog odbora JU Mjeovita srednja kola
Kalesija, broj: 02/1-38-17910/13 od 22.08.2013.
godine 14/1599
502. Rjeenje o imenovanju lana kolskog 197.
odbora JU Mjeovita srednja kola Sapna, broj:
02/1-38-17938/13 od 22.08.2013. godine 14/1599
548. Rjeenje o razrjeenju predsjednika kolskog 198.
odbora JU Mjeovita srednja graevinsko
geodetska kola Tuzla, broj: 02/1-34-14346-5/13
od 08.10.2013. godine 15/1707
549. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog 199.
odbora JU Mjeovita srednja graevinsko
geodetska kola Tuzla, broj: 02/1-34-14346-4/13
od 08.10.2013. godine 15/1707
31. decembar 2013. g. HRONOLOKI REGISTAR Strana 15
550. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog 200.
odbora JU Mjeovita srednja graevinsko
geodetska kola Tuzla, broj: 02/1-34-14346-3/13
od 08.10.2013. godine 15/1707
551. Rjeenje o imenovanju predsjednika i 201.
lanova kolskog odbora JU Mjeovita srednja
graevinsko geodetska kola Tuzla, broj: 02/1-
34-14346-2/13 od 08.10.2013. godine 15/1707
583. Rjeenje o razrjeenju predsjednika i lanova 202.
kolskog odbora JU Osnovna kola Mejdan
Tuzla, broj: 02/1-34-23377-1/13 od 22.10.2013.
godine 16/1816
584. Rjeenje o imenovanju predsjednika i 203.
lanova kolskog odbora JU Osnovna kola
Mejdan Tuzla, broj: 02/1-34-23377-2/13 od
22.10.2013. godine 16/1816
585. Rjeenje o razrjeenju predsjednika kolskog 204.
odbora JU Mjeovita srednja graevinsko-
geodetska kola Tuzla, broj: 02/1-34-14346-3/13
od 22.10.2013. godine 16/1816
586. Rjeenje o imenovanju predsjednika 205.
kolskog odbora JU Mjeovita srednja
graevinsko-geodetska kola Tuzla, broj: 02/1-
34-14346-4/13 od 22.10.2013. godine 16/1816
587. Rjeenje o privremenom imenovanju 206.
direktora Pedagokog zavoda Tuzlanskog
kantona, broj: 02/1-34-28098/13 od 22.10.2013.
godine 16/1816
588. Rjeenje o imenovanju Upravnog odbora 207.
Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog
kantona, broj: 02/1-34-17918/13 od 22.10.2013.
godine 16/1817
632. Rjeenje o imenovanju lana Upravnog 208.
odbora Javne ustanove Univerzitet u Tuzli, broj:
02/1-34-30617/13 od 07.11.2013. godine 17/1934
633. Rjeenje o razrjeenju predsjednika kolskog 209.
odbora JU Osnovna kola Mejdan Tuzla, broj:
02/1-38-26869-5/13 od 07.11.2013. godine 17/1935
634. Rjeenje o imenovanju predsjednika 210.
kolskog odbora JU Osnovna kola Mejdan
Tuzla, broj: 02/1-38-26869/13 od 07.11.2013.
godine 17/1935
635. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog 211.
odbora JU Osnovna kola Mejdan Tuzla, broj:
02/1-38-26869-3/13 od 07.11.2013. godine 17/1935
636. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog 212.
odbora JU Osnovna kola Mejdan Tuzla, broj:
02/1-38-26869-4/13 od 07.11.2013. godine 17/1935
637. Rjeenje o imenovanju lana kolskog 213.
odbora JU Osnovna kola Mejdan Tuzla, broj:
02/1-38-26869-1/13 od 07.11.2013. godine 17/1936
638. Rjeenje o imenovanju lana kolskog 214.
odbora JU Osnovna kola Mejdan Tuzla, broj:
02/1-38-26869-2/13 od 07.11.2013. godine 17/1936
639. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog 215.
odbora JU Mjeovita srednja graevinsko-
geodetska kola Tuzla, broj: 02/1-38-25120/13
od 07.11.2013. godine 17/1936
640. Rjeenje o imenovanju lana kolskog 216.
odbora JU Mjeovita srednja graevinsko-
geodetska kola Tuzla, broj: 02/1-38-25120-1/13
od 07.11.2013. godine 17/1936
641. Rjeenje o razrjeenju direktora Zavoda 217.
zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona,
broj: 02/1-37-028247-1/13 od 21.11.2013.
godine 17/1936
642. Rjeenje o imenovanju direktora Zavoda 218.
zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona,
broj: 02/1-37-028247-2/13 od 21.11.2013.
godine 17/1937
674. Rjeenje o imenovanju lanova 219.
Koordinacionog tijela za voenje Registra
upravnih postupaka koje vode organi uprave
Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-02-29046-4/13
od 04.12.2013. godine 18/1962
675. Rjeenje o izmjenama i dopunama Rjeenja 220.
o postavljenju komandanta, naelnika i lanova
Kantonalnog taba civilne zatite, broj: 02/1-44-
032121/13 od 02.12.2013. godine 18/1963
676. Rjeenje o imenovanju privremenog 221.
Upravnog odbora Javne ustanove Veterinarski
zavod Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-
025929-1/13 od 02.12.2013. godine 18/1963
677. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog odbora 222.
JU Osnovna kola Centar Tuzla,broj: 02/1-34-
18958-3/13 od 02.12.2013. godine 18/1963
678. Rjeenje o imenovanju lana kolskog 223.
odbora JU Osnovna kola Centar Tuzla,broj:
02/1-34-18958-4/13 od 02.12.2013. godine 18/1964
679. Rjeenje o privremenom imenovanju 224.
predsjednika i lana kolskog odbora JU Osnovna
kola Centar Tuzla, broj: 02/1-34-18958-1/13
od 02.12.2013. godine 18/1964
680. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog 225.
odbora JU Osnovna kola Kiseljak Kiseljak,
Tuzla, broj: 02/1-34-25524-2/13 od 02.12.2013.
godine 18/1964
681. Rjeenje o imenovanju lana kolskog 226.
odbora JU Osnovna kola Kiseljak Kiseljak,
Tuzla, broj: 02/1-34-25524-3/13 od 02.12.2013.
godine 18/1964
682. Rjeenje o imenovanju lana kolskog 227.
odbora JU Osnovna kola Kiseljak Kiseljak,
Tuzla, broj: 02/1-38-29131/13 od 02.12.2013.
godine 18/1964
683. Rjeenje o privremenom imenovanju 228.
predsjednika i lanova kolskog odbora JU
Osnovna kola Kiseljak Kiseljak,Tuzla, broj:
02/1-38-29129/13 od 02.12.2013. godine 18/1965
684. Rjeenje o privremenom imenovanju 229.
predsjednika kolskog odbora JU Osnovna kola
Slavinovii Tuzla, broj: 02/1-38-29170/13 od
02.12.2013. godine 18/1965
685. Rjeenje o imenovanju privremenog 230.
kolskog odbora JU Osnovna kola Jala Tuzla,
broj: 02/1-34-22826/13 od 02.12.2013. godine 18/1965
Strana 16 HRONOLOKI REGISTAR 31. decembar 2013. g.
686. Rjeenje o privremenom imenovanju 231.
kolskog odbora JU Osnovna kola Kreka
Tuzla, broj: 02/1-38-29132/13 od 02.12.2013.
godine 18/1965
687. Rjeenje o privremenom imenovanju 232.
kolskog odbora JU O Miladije Tuzla, broj:
02/1-38-29141/13 od 02.12.2013. godine 18/1966
688. Rjeenje o privremenom imenovanju 233.
kolskog odbora JU Osnovna kola Breke
Breke, Tuzla, broj: 02/1-38-29113/13 od
02.12.2013. godine 18/1966
689. Rjeenje o privremenom imenovanju 234.
kolskog odbora JU Osnovna kola Simin Han
Tuzla, broj: 02/1-38-29220/13 od 02.12.2013.
godine 18/1966
690. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog odbora 235.
JU Osnovna kola Hamdija Kreevljakovi
Kamberi, Gradaac, broj: 02/1-34-23738-2/13 od
02.12.2013. godine 18/1966
691. Rjeenje o imenovanju lana kolskog odbora 236.
JU Osnovna kola Hamdija Kreevljakovi
Kamberi, Gradaac, broj: 02/1-34-23738-3/13 od
02.12.2013. godine 18/1967
692. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog 237.
odbora JU Osnovna kola Orahovica Orahovica
Donja, Graanica, broj: 02/1-34-27278-2/13 od
02.12.2013. godine 18/1967
693. Rjeenje o imenovanju lana kolskog 238.
odbora JU Osnovna kola Orahovica Orahovica
Donja, Graanica, broj: 02/1-34-27278-3/13 od
02.12.2013. godine 18/1967
694. Rjeenje o privremenom imenovanju 239.
kolskog odbora JU Osnovna kola Soko
Soko, Graanica, broj: 02/1-38-29180/13 od
02.12.2013. godine 18/1967
695. Rjeenje o privremenom imenovanju 240.
predsjednika i lana kolskog odbora JU
Osnovnakola Lukavac Grad Lukavac, broj:
02/1-38-29137/13 od 02.12.2013. godine 18/1967
696. Rjeenje o privremenom imenovanju 241.
predsjednika i lanova kolskog odbora JU
Osnovna kola Sapna Sapna, broj: 02/1-38-
29166/13 od 02.12.2013.godine 18/1968
697. Rjeenje o privremenom imenovanju 242.
kolskog odbora JU O Seona Aljkovii,
Banovii, broj: 02/1-38-21338-1/13 od
02.12.2013. godine 18/1968
698. Rjeenje o privremenom imenovanju 243.
kolskog odbora JU Osnovna kola pionica
pionica, Srebrenik, broj: 02/1-38-29115/13 od
02.12.2013. godine 18/1968
699. Rjeenje o privremenom imenovanju 244.
kolskog odbora JU Osnovna kola Duboki
Potok Duboki Potok, Srebrenik, broj: 02/1-34-
17208-1/13 od 02.12.2013. godine 18/1968
700. Rjeenje o privremenom imenovanju 245.
kolskog odbora JU Osnovna kola Vraii
Vraii, eli, broj: 02/1-38-28312/13 od
02.12.2013. godine 18/1969
701. Rjeenje o privremenom imenovanju 246.
kolskog odbora JU Druga osnovna kola
ivinice, broj: 02/1-38-29118/13 od 02.12.2013.
godine 18/1969
702. Rjeenje o privremenom imenovanju 247.
predsjednika i lana kolskog odbora JU Osnovna
kola ivinice Gornje ivinice Gornje, ivinice,
broj: 02/1-38-29219/13 od 02.12.2013. godine 18/1969
703. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog 248.
odbora JU Gimnazija Mea Selimovi Tuzla,
broj: 02/1-38-29037-1/13 od 02.12.2013. godine 18/1969
704. Rjeenje o privremenom imenovanju lana 249.
kolskog odbora JU Gimnazija Mea Selimovi
Tuzla, broj: 02/1-38-29037-2/13 od 02.12.2013.
godine 18/1969
705. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog 250.
odbora JU Mjeovita srednja graevinsko-
geodetska kola Tuzla, broj: 02/1-34-31438-2/13
od 02.12.2013. godine 18/1970
706. Rjeenje o imenovanju lana kolskog 251.
odbora JU Mjeovita srednja graevinsko-
geodetska kola Tuzla, broj: 02/1-34-31438-3/13
od 02.12.2013. godine 18/1970
707. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog odbora 252.
JU Mjeovita srednja kola Tuzla, broj: 02/1-34-
25817-2/13 od 02.12.2013. godine 18/1970
708. Rjeenje o imenovanju lana kolskog 253.
odbora JU Mjeovita srednja kola Tuzla, broj:
02/1-34-25817-3/13 od 02.12.2013. godine 18/1970
709. Rjeenje o privremenom imenovanju lana 254.
kolskog odbora JU Mjeovita srednja kola
Tuzla, broj: 02/1-38-29163/13 od 02.12.2013.
godine 18/1970
710. Rjeenje o privremenom imenovanju 255.
kolskog odbora JU Srednja ekonomsko-
trgovinska kola Tuzla, broj: 02/1-38-29123/13
od 02.12.2013. godine 18/1971
711. Rjeenje o privremenom imenovanju 256.
predsjednika kolskog odbora JU Srednja
medicinska kola Tuzla, broj: 02/1-38-29187/13
od 02.12.2013. godine 18/1971
712. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog odbora 257.
JU Gimnazija ivinice, broj: 02/1-38-23380-2/13
od 02.12.2013. godine 18/1971
713. Rjeenje o imenovanju lana kolskog 258.
odbora JU Gimnazija ivinice, broj: 02/1-38-
23380-3/13 od 02.12.2013. godine 18/1971
714. Rjeenje o razrjeenju lanova kolskog 259.
odbora JU Mjeovita srednja kola Banovii, broj:
02/1-38-028265-1/13 od 02.12.2013. godine 18/1971
715. Rjeenje o privremenom imenovanju 260.
kolskog odbora JU Mjeovita srednja kola
Banovii, broj: 02/1-38-028265-2/13 od
02.12.2013. godine 18/1972
716. Rjeenje o privremenom imenovanju 261.
predsjednika kolskog odbora JU Mjeovita
srednja kola Kalesija, broj: 02/1-38-29146/13
od 02.12.2013. godine 18/1972
31. decembar 2013. g. HRONOLOKI REGISTAR Strana 17
717. Rjeenje o privremenom imenovanju lana 262.
kolskog odbora JU Mjeovita srednja kola
Sapna, broj: 02/1-38-29162/13 od 02.12.2013.
godine 18/1972
718. Program Rasporeda sredstava sa potroake 263.
jedinice 11010002 Kapitalni izdaci za korisnike
budetskih sredstava, broj: 02/1-14-20003/13 od
02.12.2013. godine 18/1972
719. Program raspodjele sredstava sa potroake 264.
jedinice 11010024 subvencioniranje kamata
za stambeno zbrinjavanje mladih, broj: 02/1-34-
23502-3/13 od 02.12.2013. godine 18/1974
35. Program raspodjele sredstava sa potroake 1.
jedinice 11010020 POMO VJERSKIM
ZAJEDNICAMA za 2012. godinu, broj: 02/1-14-
30418/12 od 13.12.2012. godine 1/17
36. Program raspodjele sredstava sa potroake 2.
jedinice 11010022 Mediji za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-028845/12 od 27.12.2012. godine 1/18
37. Program raspodjele sredstava sa potroake 3.
jedinice 11010024 subvencioniranje kamata
za stambeno zbrinjavanje mladih, broj: 02/1-14-
31177/12 od 27.12.2012. godine 1/19
392. Program o rasporedu sredstava za 2013. 4.
godinu, broj: 02/1-14-12795-4/13 od 02.07.2013.
godine 10/989
393. Program korienja sredstava za realizaciju 5.
dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima
za raspodjelu korisnicima borako-invalidske
zatite u 2013. godini, broj: 02/1-14-12204/13 od
02.07.2013. godine 10/990
631. Program raspodjele sredstava za organizacije 6.
i udruenja Tuzlanskog kantona (potroaka
jedinica 11010009), broj: 02/1-14-27425/13 od
07.11.2013. godine 17/1934
720. Izmjene Sporazuma o osnivanju 1.
Ekonomskosocijalnog vijea za podruje
Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-05-26118-1/13
od 05.12.2013. godine 18/1974
MINISTARSTVO FINANSIJA
97. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u 1.
Proraunu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-30764/12 od 24.12.2012. godine
(Skuptina Tuzlanskog kantona) 1/34
98. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u 2.
Proraunu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-30769/12 od 24.12.2012. godine
(JU MS ivinice) 1/34
99. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u 3.
Proraunu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-30772/12 od 24.12.2012. godine
(JU O Teoak) 1/34
100. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u 4.
Proraunu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-30774/12 od 24.12.2012. godine
(JU O Stjepan Polje Graanica) 1/35
101. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u 5.
Proraunu Tuzlanskog kantona za 2012.godinu,
broj: 07/1-14-30777/12 od 24.12.2012. godine
(JU MS M..ati Kladanj) 1/35
102. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u 6.
Proraunu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-30778/12 od 24.12.2012. godine
(Vlada Tuzlanskog kantona) 1/35
103. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u 7.
Proraunu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-30779/12 od 24.12.2012. godine
(Ured za zakonodavstvo) 1/36
104. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u 8.
Proraunu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-30780/12 od 24.12.2012. godine
(JU MS Saobraajna kola Tuzla) 1/36
105. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u 9.
Proraunu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-30781/12 od 24.12.2012. godine
(JU Gimnazija I.Mujezinovi) 1/36
106. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u 10.
Proraunu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-30797/12 od 25.12.2012. godine
(Opinski sud Lukavac) 1/37
107. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u 11.
Proraunu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-30807/12 od 25.12.2012. godine
(Opinski sud Banovii) 1/37
108. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u 12.
Proraunu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-31075/12 od 26.12.2012. godine
(JU Prva O ivinice) 1/37
109. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u 13.
Proraunu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-31407/12 od 28.12.2012. godine
(Kantonalna uprava za umarstvo) 1/38
110. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u 14.
Proraunu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-31409/12 od 28.12.2012. godine
(Ministarstvo polj.,um. i vod.) 1/38
111. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u 15.
Proraunu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-31512/12 od 31.12.2012. godine
(JU O Graanica ivinice) 1/38
112. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u 16.
Proraunu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-31519/12 od 31.12.2012. godine
(Minist. za rad,soc. pol. i povr.) 1/39
113. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u 17.
Proraunu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-31521/12 od 31.12.2012. godine
(Kant.uprava za inspek.poslove) 1/40
114. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u 18.
Proraunu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-6/13 od 31.12.2012. godine (JU
Dom za djecu bez roditeljskog staranja) 1/40
Strana 18 HRONOLOKI REGISTAR 31. decembar 2013. g.
194. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u 19.
Odluci o privremenom fnanciranju Tuzlanskog
kantona za period 01.01.2013. do 31.03.2013.
godine, broj: 07/1-14-2572/13 od 05.02.2013.
godine (Pedagoki zavod Tuzlanskog kantona) 2/134
195. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u 20.
Odluci o privremenom fnanciranju Tuzlanskog
kantona za period 01.01.2013. do 31.03.2013.
godine, broj: 07/1-14-002575/13 od 05.02.2013.
godine (Ministarstvo zdravstva) 2/134
196. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u 21.
Odluci o privremenom fnanciranju Tuzlanskog
kantona za period 01.01.2013. do 31.03.2013.
godine, broj: 07/1-14-002577/13 od 05.02.2013.
godine (Ministarstvo zdravstva) 2/135
197. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u 22.
Odluci o privremenom fnanciranju Tuzlanskog
kantona za period 01.01.2013. do 31.03.2013.
godine, broj: 07/1-14-2719/13 od 07.02.2013.
godine (Kantonalna direkcija robnih rezervi) 2/135
198. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u 23.
Odluci o privremenom fnanciranju Tuzlanskog
kantona za period 01.01.2013. do 31.03.2013.
godine, broj: 07/1-14-2920/13 od 11.02.2013.
godine (Skuptina Tuzlanskog kantona) 2/135
259. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u 24.
Odluci o privremenom fnanciranju Tuzlanskog
kantona za period 01.01.2013. do 31.03.2013.
godine, broj: 07/1-14-3960/13 od 22.02.2013.
godine 3/214
260. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u 25.
Odluci o privremenom fnanciranju Tuzlanskog
kantona za period 01.01.2013. do 31.03.2013.
godine, broj: 07/1-14-4817/13 od 06.03.2013.
godine 3/214
284. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u 26.
Odluci o privremenom fnanciranju Tuzlanskog
kantona za period 01.01.2013. do 31.03.2013.
godine, broj: 07/1-14-6383/13 od 26.03.2013.
godine, (Kantonalna uprava za inspekcijske
poslove) 4/247
285. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u 27.
Odluci o privremenom fnanciranju Tuzlanskog
kantona za period 01.01.2013. do 31.03.2013.
godine, broj: 07/1-14-6436/13 od 27.03.2013.
godine, (Ministarstvo fnancija) 4/248
310. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 28.
u Odluci o privremenom fnansiranju Tuzlanskog
kantona za period 01.04.-30.04.2013. godine,
broj: 07/1-14-10317/13 od 20.05.2013. godine
(JU O "Pazar" Tuzla) 8/781
311. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 29.
u Odluci o privremenom fnansiranju Tuzlanskog
kantona za period 01.04.-30.04.2013. godine,
broj: 07/1-14-10318/13 od 20.05.2013. godine
(JU MS Graanica) 8/782
312. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 30.
u Odluci o privremenom fnansiranju Tuzlanskog
kantona za period 01.04.-30.04.2013. godine,
broj: 07/1-14-10319/13 od 20.05.2013. godine
(JU Narodna i univerzitetska biblioteka Tuzla) 8/782
313. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 31.
u Odluci o privremenom fnansiranju Tuzlanskog
kantona za period 01.04.-30.04.2013. godine,
broj: 07/1-14-10320/13 od 20.05.2013. godine
(JU Gimnazija Gradaac) 8/783
314. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 32.
u Odluci o privremenom fnansiranju Tuzlanskog
kantona za period 01.04.-30.04.2013. godine,
broj: 07/1-14-10576/13 od 22.05.2013. godine
(Kantonalno tuilatvo Tuzla) 8/783
315. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 33.
u Odluci o privremenom fnansiranju Tuzlanskog
kantona za period 01.04.-30.04.2013. godine,
broj: 07/1-14-10578/13 od 22.05.2013. godine
(Poljoprivredni zavod) 8/783
316. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 34.
u Odluci o privremenom fnansirawu Tuzlanskog
kantona za period 01.04.-30.04.2013. godine,
broj: 07/1-14-10818/13 od 24.05.2013. godine
(Pedagoki zavod ) 8/784
317. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 35.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 07/1-14-012892/13 od 17.06.2013. godine
(JU Gimnazija ivinice) 8/784
352. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 36.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 07/1-14-13085/13 od 19.06.2013. godine
(O Vraii eli) 9/848
353. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 37.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 07/1-14-13086/13 od 19.06.2013. godine
(Sredstva za utroak prihoda od koncesija) 9/849
354. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 38.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 07/1-14-13828/13 od 01.07.2013. godine
(JU MS Rudarska kola Tuzla) 9/849
503. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 39.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 07/1-14-20062/13 od 09.09.2013. godine 14/1599
504. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 40.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 07/1-14-20390/13 od 11.09.2013. godine 14/1599
505. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 41.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 07/1-14-20411/13 od 11.09.2013. godine 14/1600
552. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 42.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 07/1-14-20793/13 od 17.09.2013.godine 15/1707
553. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 43.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 07/1-14-20940/13 od 18.09.2013.godine 15/1708
554. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 44.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 07/1-14-21703/13 od 26.09.2013.godine 15/1708
555. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 45.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 07/1-14-21707/13 od 26.09.2013.godine 15/1708
556. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 46.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 07/1-14-22293/13 od 03.10.2013.godine 15/1709
31. decembar 2013. g. HRONOLOKI REGISTAR Strana 19
557. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 47.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 07/1-14-23148/13 od 10.10.2013.godine 15/1709
589. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 48.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 07/1-14-25194/13 od 24.10.2013. godine 16/1817
590. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 49.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 07/1-14-25301/13 od 24.10.2013. godine 16/1817
591. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 50.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 07/1-14-25953/13 od 30.10.2013. godine 16/1818
592. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 51.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 07/1-14-25955/13 od 30.10.2013. godine 16/1818
593. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 52.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 07/1-14-26194/13 od 31.10.2013. godine 16/1818
594. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 53.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 07/1-14-26770/13 od 05.11.2013. godine 16/1819
595. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 54.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 07/1-14-26669/13 od 05.11.2013. godine 16/1819
596. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 55.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 07/1-14-26768/13 od 05.11.2013. godine 16/1819
597. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 56.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 07/1-14-27277/13 od 11.11.2013. godine 16/1819
643. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 57.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 07/1-14-27837/13 od 18.11.2013. godine 17/1937
644. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 58.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 07/1-14-28639/13 od 27.11.2013. godine 17/1937
721. Odluka o pokretanju postupka za izbor 59.
poslovnih banaka, broj: 07/1-05-28390/13 od
22.11.2013.godine 18/1975
722. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 60.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 07/1-14-28632/13 od 27.11.2013. godine 18/1975
723. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 61.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 07/1-14-28635/13 od 27.11.2013. godine 18/1976
724. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 62.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 07/1-14-29351/13 od 03.12.2013. godine 18/1976
725. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 63.
u BudetuTuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 07/1-14-29353/13 od 03.12.2013. godine 18/1976
726. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 64.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 07/1-14-29354/13 od 03.12.2013. godine 18/1977
727. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 65.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 07/1-14-29355/13 od 03.12.2013. godine 18/1977
728. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 66.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 07/1-14- 29357/13 od 03.12.2013. godine 18/1977
729. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 67.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 07/1-14-29383/13 od 03.12.2013. godine 18/1978
730. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 68.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 07/1-14-29697/13 od 03.12.2013. godine 18/1979
731. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 69.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 07/1-14-30238/13 od 09.12.2013. godine 18/1979
732. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 70.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 07/1-14-30243/13 od 09.12.2013. godine 18/1979
733. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 71.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 07/1-14-30245/13 od 09.12.2013. godine 18/1980
734. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda 72.
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 07/1-14-30249/13 od 09.12.2013. godine 18/1980
115. Pravilnik o izgledu i sadraju Registra 1.
neplaenih sudskih taksi, broj: 07/1-15-603/13
od 11.01.2013. godine 1/40
199. Pravilnik o tampanju, distribuciji i prodaji 2.
sudskih taksenih maraka, broj: 07/1-15-2028/13
od 30.01.2013. godine 2/136
116. Uputa o nainu i postupku unosa podataka u 1.
Registar neplaenih sudskih taksi, broj: 07/1-14-
606/13 od 11.01.2013. godine 1/41
318. Instrukcija o dopunama Instrukcije o 1.
nainu rasporeivanja javnih prihoda Budeta
Tuzlanskog kantona korisnicima i izvjetavanje
korisnika o istim, broj: 07/1-14-9833/13 od
15.05.2013. godine 8/784
394. Izvjetaj o izvrenju Budeta Tuzlanskog 1.
kantona za period 01.01.-31.12.2012. godine 10/996
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE,
KULTURE I SPORTA
117. Odluka o izmjenama i dopunama Modularnog 1.
nastavnog plana i programa za zanimanje
kozmetiki tehniar, broj: 10/1-38-30709-2/12 od
28.12.2012. godine 1/41
319. Odluka o izmjenama i dopunama Spiska 2.
akademskih titula, naunih i strunih zvanja koja
se mogu sticati na visokokolskim ustanovama
u Tuzlanskom kantonu, broj: 10/1-38-367/13 od
17.04.2013. godine 8/786
320. Odluka o izmjeni Nastavnih planova 3.
i programa u dijelu koji se odnosi na profl
i strunu spremu nastavnika i saradnika za
realizovanje programskih sadraja u Mainskoj
tehnikoj i Mainskoj strunoj koli, broj: 10/1-
38-012183/13 od 10.06.2013. godine 8/789
Strana 20 HRONOLOKI REGISTAR 31. decembar 2013. g.
321. Odluka o izmjeni Nastavnih planova i 4.
programa u dijelu koji se odnosi na profl i strunu
spremu nastavnika i saradnika za realizovanje
programskih sadraja u Rudarsko-geolokoj
tehnikoj i Rudarskoj strunoj koli, broj: 10/1-
38-012183-1/13 od 10.06.2013. godine 8/806
322. Odluka o izmjenama i dopunama Pedagokih 5.
standarda i optih normativa za osnovni odgoj
i obrazovanje, broj: 10/1-38-14255-6/13 od
18.06.2013. godine 8/815
323. Odluka o izmjenama i dopunama Pedagokih 6.
standarda za srednje kole, broj: 10/1-38-14255-
4/13 od 18.06.2013. godine 8/817
355. Odluka o izmjeni Nastavnog plana i programa 7.
za Optu gimnaziju u dijelu koji se odnosi na
profl i strunu spremu nastavnika Informatike,
broj: 10/1-38-013327/13 od 24.06.2013. godine 9/849
356. Odluka o izmjeni Nastavnih planova i 8.
programa u dijelu koji se odnosi na profl i strunu
spremu nastavnika i saradnika za realiziranje
programskih sadraja za struno zvawe kozmetiki
tehniar i zanimanja: kozmetiar, frizer i obuar,
broj: 10/1-38-14683-1/13 od 10.07.2013. godine 9/850
357. Odluka o izmjeni Nastavnih planova 9.
i programa u dijelu koji se odnosi na profl
i strunu spremu nastavnika za realiziranje
programskih sadraja za porodicu zanimanja
Turizam i ugostiteljstvo, broj: 10/1-38-14683-
2/13 od 10.07.2013. godine 9/857
358. Odluka o izmjeni Nastavnih planova i 10.
programa u dijelu koji se odnosi na profl i strunu
spremu nastavnika za realiziranje programskih
sadraja za porodicu Poljoprivreda i prerada
hrane, broj: 10/1-38-14683-3/13 od 10.07.2013.
godine 9/866
359. Odluka o izmjeni Nastavnih planova i 11.
programa u dijelu koji se odnosi na profl i strunu
spremu nastavnika i saradnika za realiziranje
programskih sadraja u Tekstilnoj tehnikoj koli
i Tekstilnoj strunoj koli, broj: 10/1-38-14683-
4/13 od 10.07.2013. godine 9/879
360. Odluka o utvrivanju uslova, kriterija, 12.
nain bodovanja i sufnansiranja volontera radi
osposobljavanja za samostalan rad bez zasnivanja
radnog odnosa (volonterski rad) u osnovnim i
sredwim kolama Tuzlanskog kantona koje imaju
status javne ustanove i ustanovama kulture, broj:
10/1-34-014060/13 od 02.07.2013. godine 9/886
506. Odluka o preuzimanju Spiska odobrenih 13.
radnih udbenika, udbenika, prirunika, radnih
listova i zbirki zadataka za osnovne kole,
gimnazije, srednje tehnike i strune kole
u kolskoj 2013/14. godini koji je odobrilo
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i
objavilo na web stranici www.fmon.gov.ba, broj:
10/1-38-16969/13 od 06.08.2013. godine 14/1600
598. Odluka o izmjenama Pravilnika o koritenju 14.
akademskih titula i sticanju naunih i strunih
zvanja na visokokolskim ustanovama u
Tuzlanskom kantonu, broj: 10/1-38-27088/13 od
11.11.2013. godine 16/1820
745. Odluka o izmjeni i dopuni Programa 15.
raspodjele sredstava za Nauku za 2013. godinu,
broj: 10/1-14-015063-5/13 od 04.12.2013.
godine 19/2297
119. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika 1.
o uvjetima, kriterijima i postupku zapoljavanja u
javnim ustanovama osnovne i srednje naobrazbe
na podruju Tuzlanskog kantona, broj: 10/1-34-
894/13 od 16.01.2013. godine 1/43
120. Pravilnik o arhivistikim-arhivarskim 2.
zvanjima, uvjetima i nainu sticanja osnovnih i
viih strunih zvanja u arhivskoj djelatnosti, broj:
10/1-38-1417/13 od 22.01.2013. godine 1/52
200. Pravilnik o voenju Registra akreditiranih 3.
visokokolskih ustanova u Tuzlanskom kantonu,
broj: 10/1-38-989-1/13 od 05.02.2013. godine 2/136
261. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika 4.
o arhivistikim-arhivarskim zvanjima, uvjetima i
nainu stjecanja osnovnih i viih strunih zvanja
u arhivskoj djelatnosti, broj: 10/1-38-1417-2/13
od 12.03.2013. godine 3/215
286. Pravilnik o utvrivanju Kriterija i naina 5.
izbora uenika generacije osnovne kole, broj:
10/1-38-7989/13 od 17.04.2013. godine 4/248
287. Pravilnik o utvrivanju Kriterija i naina 6.
izbora uenika generacije srednje kole, broj:
10/1-38-7989-1/13 od 17.04.2013. godine 4/250
324. Pravilnik o izmjenama i dopunama 7.
Pravilnika o polaganju strunog ispita, broj: 10/1-
38-9065/13 od 06.05.2013. godine 8/818
325. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o maturi 8.
u optoj gimnaziji, broj: 10/1-38-011972/13 od
06.06.2013. godine 8/820
361. Pravilnik o nainu voenja matinih knjiga 9.
i evidencija o izdatim diplomama i dodacima
diploma, broj: 10/1-38-7406-2/13 od 02.07.2013.
godine 9/888
425. Pravilnik o prijemu zaposlenika u radni 10.
odnos u javne ustanove osnovnog i srednjeg
obrazovanja na podruju Tuzlanskog kantona,
broj: 10/1-34-15305/13 od 22.07.2013. godine 12/1453
558. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o 11.
nainu voenja matinih knjiga i evidencija o
izdatim diplomama i dodacima diploma, broj:
10/1-38-021968/13 od 01.10.2013. godine 15/1709
559. Pravilnik o praenju, vrednovanju i 12.
ocjenjivanju uenika srednjih tehnikih i strunih
kola koji rade po modularnim nastavnim
planovima i programima, broj: 10/1-38-
022556/13 od 08.10.2013. godine 15/1710
735. Pravilnik o postupku akreditacije 13.
visokokolskih ustanova i studijskih programa,
broj: 10/1-38- 030342/13 od 11.12.2013. godine 18/1980
560. Program raspodjele sredstava sa potroake 14.
jedinice 24010013 Manifestacije kulture od
interesa za Tuzlanski kanton za 2013. godinu,
broj: 10/1-40-19213-2/13 od 23.09.2013. godine 15/1712
121. Program raspodjele sredstava za Znanost 15.
za 2012. godinu, broj: 10/1-38-028703/12 od
07.12.2012. godine 1/64
31. decembar 2013. g. HRONOLOKI REGISTAR Strana 21
744. Program raspodjele sredstava za Nauku 16.
za 2013. godinu, broj: 10/1-14-015063-3/13 od
18.11.2013. godine 19/2294
509. Nastavni plan i program za osnovne muzike 1.
kole, broj: 10/1-38-24994-1/13 od 04.09.2013.
godine 14/1601
118. Modularni nastavni plan i program za 1.
zanimanje frizer, broj: 10/1-38-30709-1/12 od
28.12.2012. godine 1/42
599. Modularni Nastavni plan i program za 2.
zanimanje elektroniar telekomunikacija, broj:
10/1-38-3246-3/13 od 25.10.2013. godine 16/1820
600. Modularni Nastavni plan i program za 3.
zanimanje elektroniar mehaniar, broj: 10/1-38-
3246-4/13 od25.10.2013. godine 16/1821
601. Modularni Nastavni plan i program za 4.
zanimanje autoelektriar, broj: 10/1-38-3246-
5/13 od 25.10.2013. godine 16/1821
602. Modularni Nastavni plan i program za 5.
struno zvanje tehniar mehatronike, broj: 10/1-
38-3246-6/13 od 25.10.2013. godine 16/1822
603. Modularni Nastavni plan i program za 6.
struno zvanje tehniar elektroenergetike, broj:
10/1-38-3246-7/13 od 25.10.2013. godine 16/1823
604. Modularni Nastavni plan i program za 7.
struno zvanje tehniar elektronike, broj: 10/1-
38-3246-8/13 od 25.10.2013. godine 16/1823
605. Modularni Nastavni plan i program za 8.
struno zvanje tehniar raunarstva, broj: 10/1-
38-3246-9/13 od 25.10.2013. godine 16/1824
263. Rjeenje o odobrenju Plana i programa 1.
produenog strunog defektolokog tretmana u JU
Zavod za odgoj i naobrazbu osoba sa smetnjama
u psihikom i tjelesnom razvoju Tuzla, broj: 10/1-
38-29730-2/12 od 22.03.2013. godine 3/216
326. Rjeenje o odobravanju upotrebe 2.
Nastavnog plana i programa za nastavni predmet
Informatika za prvi i drugi razred gimnazije i
prateih udbenika, broj: 10/1-38-7250-2/13 od
10.05.2013. godine 8/820
507. Dopunsko Rjeenje o ispunjavanju uslova za 3.
primjenu nastavnih planova i programa za struna
zvanja i zanimanja, broj: 10/1-38-018210-4/13 od
06.08.2013. godine 14/1600
736. Dopunsko Rjeenje o ispunjavanju uslova za 4.
primjenu nastavnih planova i programa za struna
zvanja i zanimanja, broj: 10/1-38-030405-1/13 od
19.12.2013. godine 18/1990
362. kolski kalendar za kolsku 2013/2014. 1.
godinu, broj: 10/1-38-13763/13 od 28.06.2013.
godine 9/911
125. Spisak srednjih kola upisanih u Registar 1.
srednjih kola, broj: 10/1-38-1689/13 od
25.01.2013. godine 1/73
201. Izmjena Spiska srednjih kola upisanih u 2.
Registar srednjih kola, broj: 10/1-38-002433-
1/13 od 11.02.2013. godine 2/144
262. Izmjene i dopune u Spisku javnih ustanova 3.
srednjih kola upisanih u Registar srednjih kola,
broj: 10/1-38-4546-1/13 od 19.03.2013. godine 3/215
288. Izmjene u Spisku srednjih kola upisanih u 4.
Registar srednjih kola, broj: 10/1-38-6749-1/13
od 26.04.2013. godine 4/250
327. Izmjena i dopuna u Spisku srednjih kola 5.
upisanih u Registar srednjih kola, broj: 10/1-38-
11743-1/13 od 07.06.2013. godine 8/820
427. Izmjene i dopune u Spisku srednjih kola 6.
upisanih u Registar srednjih kola, broj: 10/1-38-
018210-2/13 od 22.07.2013. godine 12/1460
508. Izmjene i dopune u Spisku srednjih kola 7.
upisanih u Registar srednjih kola, broj: 10/1-38-
018210-5/13 od 07.08.2013. godine 14/1601
737. Izmjene i dopune u Spisku srednjih kola 8.
upisanih u Registar srednjih kola, broj: 10/1-38-
030405-2/13 od 19.12.2013. godine 18/1990
202. Izmjena Naela za organiziranje izleta, 9.
ekskurzija i logorovanja uenika osnovnih i
srednjih kola sa podruja Tuzlanskog kantona,
broj: 10/1-38-3276/13 od 14.02.2013. godine 2/144
264. Izmjena Naela za organiziranje izleta, 10.
ekskurzija i logorovanje uenika osnovnih i
srednjih kola sa podruja Tuzlanskog kantona,
broj: 10/1-38-6679/13 od 29.03.2013. godine. 3/216
645. Izmjene i dopune Naela za organizovanje 11.
izleta, ekskurzija i logorovanja uenika osnovnih
i srednjih kola sa podruja Tuzlanskog kantona,
broj: 10/1-38-26875-1/13 od 20.11.2013. godine 17/1938
426. Rjeenje o upisu Privatne ustanove Centar 1.
za obrazovanje i obuku odraslih tehnike struke
ivinice u Registar srednjih kola, broj: 10/1-38-
018210-1/13 od 19.07.2013. godine 12/1460
122. Aneks Kolektivnog ugovora za djelatnost 1.
osnovne naobrazbe u Tuzlanskom kantonu, broj:
02/1-38-370-2/13 od 18.01.2013. godine 1/71
123. Aneks Kolektivnog ugovora za djelatnost 2.
srednje naobrazbe u Tuzlanskom kantonu, broj:
02/1-38-370-1/13 od 18.01.2013. godine 1/72
124. Sporazum o ostvarivanju prava na naknadu 3.
za koritenje godinjeg odmora za 2013. godinu,
broj: 02/1-38-370-3/13 od 18.01.2013. godine 1/73
561. Zakljuak, broj: 10/1-38-018210-7/13 od 1.
14.10.2013. godine 15/1713
Strana 22 HRONOLOKI REGISTAR 31. decembar 2013. g.
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
UMARSTVA I VODOPRIVREDE
127. Odluka o izmjenama i dopunama Programa 1.
ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast
vodoprivrede u 2012. godini, broj: 04/1-14-
30172/12 od 13.12.2012. godine 1/81
128. Odluka o visini naknade za obavljanje 2.
strunih poslova, broj: 04/1-14-31044/12 od
18.12.2012. godine 1/84
363. Odluka o dopuni Odluke o visini naknade 3.
za obavljanje strunih poslova, broj:04/1-14-
14110/13 od 27.06.2013. godine 9/912
364. Odluka o odreivanju mjesta i naina 4.
zbrinjavanja mlijeka sa poveanim sadrajem
alfatoksina M1, broj: 04/1-07-24-6084-7/13 od
09.07.2013. godine 9/913
511. Odluka o sufnansiranju mjera zdravstvene 5.
zatite ivotinja na podruju Tuzlanskog kantona
za 2013. godinu, broj: 04/1-24-12586-2/13 od
23.07.2013. godine 14/1607
746. Odluka o izmjenama i dopunama Programa 6.
ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast
vodoprivrede u 2013. godini, broj: 04/1-14-
28377/13 od 18.11.2013. godine 19/2297
204. Pravilnik o obliku i sadraju legitimacije 7.
uvara uma, broj: 04/1-26-1651/13 od
23.01.2013. godine 2/147
205. Pravilnik o nainu i obliku voenja knjiga 8.
i registara evidencije, broj: 04/1-26-1653/13 od
23.01.2013. godine 2/149
206. Pravilnik o nainu igosanja, obrojavanja, 9.
premjeravanja, sadraju i nainu izdavanja
otpremnog iskaza za drvo, broj: 04/1-26-1656/13
od 23.01.2013. godine 2/175
207. Pravilnik o sadraju i postupku izrade 10.
umsko privrednih osnova za dravne i privatne
ume, kao i reviziju istih, broj: 04/1-26-1659/13
od 23.01.2013. godine 2/180
365. Pravilnik o ostvarivanju novane podrke u 11.
primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2013.
godinu, broj: 04/1-14-13901-1/13 od 09.07.2013.
godine 9/913
366. Program utroka sredstava za novane 1.
podrkeu primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji
u 2013.godini, broj: 04/1-14-13902-1/13 od
09.07.2013. godine 9/949
510. Program mjera zdravstvene zatite ivotinja 2.
na Tuzlanskom kantonu za 2013. godinu, broj:
04/1-24-12586/13 od 10.06.2013. godine 14/1602
611. Program ulaganja sredstava vodnih naknada 3.
u oblast vodoprivrede u 2013. godini, broj: 04/1-
14-19708/13 od 09.09.2013. godine 16/1833
265. Popis odobrenih objekata za period od 1.
01.01.2012. godine do 31.12.2012. godine, broj:
04/1-24-4514/13 od 04.03.2013. godine 3/216
203. Uputa o nainu, obliku i sadraju obrazaca 1.
za prijavu sjee, broj: 04/1-26-1654/13 od
23.01.2013. godine 2/145
208. Odtetni cjenik za naknadu tete nanesenu 1.
umama i umskom zemljitu, broj: 04/1-14-
1658/13 od 23.01.2013. godine 2/186
MINISTARSTVO INDUSTRIJE,
ENERGETIKE I RUDARSTVA
126. Odluka o izmjenama Programa raspodjele 1.
sredstava sa potroake jedinice 13010002
Intervencije javnim poduzeima i privrednim
drutvima, broj: 03/1-14-29938/12 od
13.12.2012. godine 1/80
367. Odluka o utvrivanju kriterija za korienje 2.
sredstava sa potroake jedinice 13010002
Intervencije javnim preduzeima i privrednim
drutvima, broj: 03/1-14-12127/13 od
11.06.2013. godine 9/953
562. Odluka o izmjenama i dopunama Programa 3.
raspodjele sredstava sa potroake jedinice
13010002 Intervencije javnim preduzeima i
privrednim drutvima, broj: 03/1-14-19505/13
od 28.08.2013. godine 15/1713
368. Program raspodjele sredstava sa potroake 1.
jedinice 13010002 Intervencije javnim
preduzeima i privrednim drutvima, broj: 03/1-
14-12125/13 od 11.06.2013. godine 9/953
MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU
POLITIKU I POVRATAK
328. Pravilnik o uslovima, optim normativima 1.
i postupku utvrivanja ispunjavanja uslova za
obavljanje djelatnosti socijalne zatite, broj: 09/1-
02-8668/13 od 17.04.2013. godine 8/820
329. Pravilnik o prostornim, kadrovskim i 2.
tehnikim normativima za obavljanje usluga
smjetaja i boravka za djecu i mlade u okviru
djelatnosti socijalne zatite, broj: 09/1-02-
8669/13 od 17.04.2013. godine 8/822
209. Program raspodjele dijela sredstava za 1.
materijalno zbrinjavanje osoba u stanju socijalne
potrebe za 2013. godinu, broj: 09/1-14-002025-
13 od 04.02.2013. godine 2/188
210. Program raspodjele dijela sredstava 2.
jednokratnih novanih pomoi za 2013. godinu,
broj: 09/1-14-2830/13 od 04.02.2013. godine 2/188
369. Program raspodjele sredstava subvencija za 3.
djecu, uenike i studente za 2013. godinu, broj:
09/1-14-13071/13 od 19.06.2013. godine 9/954
31. decembar 2013. g. HRONOLOKI REGISTAR Strana 23
370. Program raspodjele sredstava privremenih, 4.
jednokratnih i drugih novanih pomoi za 2013.
godinu, broj: 09/1-14-13077/13 od 19.06.2013.
godine 9/955
371. Program raspodjele sredstava sa potroake 5.
jedinice 23020019 - subvencija trokova
prevencije ovisnosti o drogama za 2013. godinu,
broj: 09/1-14-13075/13 od 19.06.2013. godine 9/956
372. Program raspodjele sredstava za materijalno 6.
zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe
za 2013. godinu, broj: 09/1-14-13079/13 od
19.06.2013. godine 9/963
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
266. Odluka o odreivanju slobodnih lokacija 1.
na podruju Tuzlanskog kantona za osnivanje
apoteka u 2013. godini, broj: 13/1-37-4653/13 od
05.03.2013. godine 3/221
612. Odluka o utvrivanju uslova, kriterija 2.
i postupka za raspored sredstava sa pozicije
Tekui transferi neproftnim organizacijama
za 2013. godinu, broj: 13/1-14-27346/13 od
11.11.2013. godine 16/1836
MINISTARSTVO PROSTORNOG
UREENJA I ZATITE OKOLINE
606. Odluka o utvrivanju uslova, kriterija i 1.
postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava iz
ekolokih naknada, broj: 12/1-14-021111/13 od
17.09.2013. godine 16/1825
607. Odluka o utvrivanju uslova, kriterija i 2.
postupaka za raspodjelu kapitalnih transfera
drugim nivoima vlasti Ministarstva prostornog
ureenja i zatite okolice, broj: 12/1-14-021112/13
od 17.09.2013. godine 16/1828
608. Odluka o izmjenama Programa raspodjele 3.
namjenskih sredstava Ministarstva prostornog
ureenja i zatite okolice za 2013. godinu, broj:
12/1-14-21610/13 od 28.10.2013. godine 16/1829
Program raspodjele namjenskih sredstava 1.
Ministarstva prostornog ureenja i zatite okolice
za 2013. godinu, broj: 12/1-14-12275/13 od
10.06.2013. godine 8/828
609. Program raspodjele kapitalnih transfera 2.
drugim nivoima vlasti Ministarstva prostornog
ureenja i zatite okolice za 2013. godinu, broj:
12/1-14-21786/13 od 23.09.2013. godine 16/1830
610. Program raspodjele namjenskih sredstava 3.
Ministarstva prostornog ureenja i zatite okolice
za 2013. godinu, broj: 12/1-14-21610/13 od
23.09.2013. godine 16/1831
MINISTARSTVO RAZVOJA I
PODUZETNITVA
563. Pravilnik o utvrivanju uslova, kriterija, 1.
mjerila i postupka za dodjelu nepovratnih
sredstava za sufnansiranje programa/projekata
Udruenja inovatora, broj: 14-1-14-023991/13
od 16.10.2013. godine 15/1713
564. Pravilnik o utvrivanju uslova, kriterija, 2.
mjerila i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava
za subvencije za podrku novoosnovanim MSP i
obrtima, broj: 14-1-14-23756/13 od 16.10.2013.
godine 15/1720
565. Pravilnik o utvrivanju uslova, kriterija, 3.
mjerila i postupka za dodjelu nepovratnih
sredstava za subvencioniranje kamata plaenih u
2012. i 2013. godini po kreditima odobrenim u
komercijalnim bankama u 2011. i 2012. godini za
rast i razvoj MSP i obrta, broj: 14-1-14-23761/13
od 16.10.2013. godine 15/1725
566. Pravilnik o utvrivanju uslova, kriterija, 4.
mjerila i postupka za dodjelu nepovratnih
sredstava za sufnansiranje trokova za uvoenje
ISO/IEC standarda, osiguranje CE znaka i
obnavljanje standarda, broj: 14-1-14-23754/13
od 17.10.2013. godine

15/1735
567. Pravilnik o utvrivanju uslova, kriterija, 5.
mjerila i postupka za dodjelu nepovratnih
sredstava za sufnansiranje programa/projekata
udruenja koja se bave promocijom i razvojem
poduzetnitva i ouvanjem obrta, broj: 14-1-14-
23749/13 od 17.10.2013. godine

15/1740
568. Pravilnik o utvrivanju uslova, kriterija, 6.
mjerila i postupka za dodjelu nepovratnih
sredstava za subvencije za podrku Asocijacijama
obrtnika Tuzlanskog kantona, broj: 14-1-14-
23733/13 od 17.10.2013. godine 15/1747
569. Pravilnik o utvrivanju uslova, kriterija, 7.
mjerila i postupka za dodjelu nepovratnih
sredstava za subvencije obrtnicima za ouvanje
starih i tradicionalnih zanata, broj: 14-1-14-
23715/13 od 17.10.2013. godine

15/1753
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
TUZLANSKOG KANTONA
738. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta 1.
Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog
kantona, broj: 01-05-1-174/13 od 23.12.2013.
godine 18/1990
267. Pravilnik o naknadi plae za vrijeme 1.
privremene sprijeenosti za rad na teret sredstava
Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog
kantona, broj: 01-05-1-30/13 od 27.02.2013.
godine 3/222
Strana 24 HRONOLOKI REGISTAR 31. decembar 2013. g.
331. Pravilnik o izmjenama i dopunama 2.
Pravilnika o naknadi plate za vrijeme privremene
sprijeenosti za rad na teret sredstava Zavoda
zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona,
broj: 01-05-1-71/13 od 06.06.2013. godine 8/830
512. Pravilnik o izmjenama i dopunama 3.
Pravilnika o naknadi plae za vrijeme privremene
sprijeenosti za rad na teret sredstava Zavoda
zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona,
broj: 01-05-1-85/13 od 31.07.2013. godine 14/1609
211. Financijski plan Zavoda zdravstvenog 1.
osiguranja Tuzlanskog kantona za 2013. godinu,
broj: 01-05-1-171/12 od 12.12.2012. godine 2/190
739. Finansijski plan Zavoda zdravstvenog 2.
osiguranja Tuzlanskog kantona za 2014. godinu,
broj: 01-05-1-160/13 od 12.12.2013. godine 18/1990
JU SLUBA ZA ZAPOLJAVANJE
740. Izmjene i dopune Finansijskog plana Javne 1.
ustanove Sluba za zapoljavanje Tuzlanskog
kantona za 2013. godinu, broj: 01-02-32-12/13-2
od 09.12.2013. godine 18/1994
741. Finansijski plan Javne ustanove Sluba 2.
za zapoljavanje Tuzlanskog kantona za 2014.
godinu, broj: 01-02-32-10/13-3 od 29.10.2013.
godine 18/1996
KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE
POSLOVE
129. Pravilnik o postupku raspolaganja, uvanja, 1.
prodaje, unitenja i doniranja privremeno i trajno
oduzete robe i predmeta u inspekcijskom nadzoru,
broj: 17/1-05-006550/12 od 25.09.2012. godine 1/86
513. Pravilnik o nainu peaenja poslovnih 2.
prostorija, sredstava rada i dijela procesa rada
u kojima i na kojima je odreena zabrana rada,
broj: 17/1-02-6769/13 od 13.09.2013. godine 14/1609
USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
130. Presuda, broj: U-39/11 od 06.11.2012. 1.
godine (bosanski jezik)
Presuda, broj: U-39/11 od 06.11.2012. godine
(hrvatski jezik)
Presuda, broj: U-39/11 od 06.11.2012. godine
(srpski jezik)
1/92
1/96
1/100
332. Rjeenje, broj: U-28/11 od 17.04.2013. 2.
godine (bosanski jezik)
Rjeenje, broj: U-28/11 od 17.04.2013. godine
(hrvatski jezik)
Rjeenje, broj: U-28/11 od 17.04.2013. godine
(srpski jezik)
8/831
8/831
8/832
333. Rjeenje, broj: U-12/12 od 17.04.2013. 3.
godine (bosanski jezik)
Rjeenje, broj: U-12/12 od 17.04.2013. godine
(hrvatski jezik)
Rjeenje, broj: U-12/12 od 17.04.2013. godine
(srpski jezik)
8/833
8/834
8/834
373. Presuda, broj: U-24/12 od 09.04.2013. 4.
godine (bosanski jezik)
Presuda, broj: U-24/12 od 09.04.2013. godine
(hrvatski jezik)
Presuda, broj: U-24/12 od 09.04.2013. godine
(srpski jezik)
9/971
9/973
9/975
613. Presuda, broj:U-31/13 od 23.10.2013. godine 5.
(bosanski jezik)
Presuda, broj:U-31/13 od 23.10.2013. godine
(hrvatski jezik)
Presuda, broj:U-31/13 od 23.10.2013.
godine(srpski jezik)
16/1844
16/1846
16/1849
KOMISIJA ZA KONCESIJE
TUZLANSKOG KANTONA
131. Odluka, broj: 20/1-25-23854-1/12 od 1.
10.01.2013. godine (eksploatacija podzemne
termomineralne vode iz izvorita Ilida
Gradaac) 1/104
212. Odluka, broj: 20/1-25-22791-1/12 od 2.
07.02.2013. godine (eksploatacija slane vode na
leitu kamene soli TETIMA u opini Tuzla) 2/193
213. Odluka, broj: 20/1-25-23855-1/12 od 3.
25.02.2013. godine (eksploatacija pitke vode na
nalazitu DEWA, na podruju Osmii-Brdo,
Devetak,opina Lukavac) 2/193
268. Odluka, broj: 20/1-25-29769-2/11 od 4.
19.03.2013. godine (koritenje prirodne izvorske
vode Muka voda) 3/224
269. Odluka, broj: 20/1-25-22790-1/12 od 5.
26.03.2013. godine (eksploatacija termomineralne
vode na bunaru PEB-4, lokalitet elahua u
opini Graanica) 3/224
270. Odluka, broj: 20/1-25-6778/13 od 29.03.2013. 6.
godine (fairanje i komercijalizacija pitke vode
na izvoritu Stari Djedovac-Podkonjsko kod
Kladnja, privrednom drutvu amdi-komerc
d.o.o. Kladanj) 3/224
289. Odluka, broj: 20/1-25-22795-1/12 od 7.
11.04.2013. godine (eksploatacija mineralne
vode na lokalitetu Ljubae) 4/252
31. decembar 2013. g. HRONOLOKI REGISTAR Strana 25
290. Odluka, broj: 20/1-25-1499-2/12 od 8.
24.04.2013. godine (koritenje vode iz bunara
B3, B6, i B7 na podruju opine Srebrenik) 4/252
334. Odluka, broj: 20/1-25-9995/13 od 9.
16.05.2013. godine (koritenje bunarske vode za
potrebe Benzinske stanice "OMV BH" PJ Tinja) 8/835
374. Odluka, broj: 20/1-25-29056-1/12 od 10.
05.07.2013. godine (koritenje vode iz vlastitog
bunara za potrebe poslovnog objekta-Benzinske
pumpne stanice u naselju Kurtii - Prnjavor,
opina Kalesija 9/978
514. Odluka, broj: 20/1-18-18005-2/10 od 11.
13.08.2013. godine (odobravanje prijedloga
Aneksa I ugovora o koncesiji izmeu Ministarstva
industrije,energetike i rudarstva i Terakop) 14/1611
515. Odluka, broj: 20/1-25-29769-6/11 od 12.
13.09.2013. godine (odobravanje prijedloga
Aneksa II ugovora o koncesiji za koritenje
prirodne izvorske vode Muka voda) 14/1611
516. Odluka, broj: 20/1-14-21018/13 od 13.
17.09.2013.godine (koritenje tehnoloke vode
iz bunara BPD- 1,za potrebe pogona separacije
Bretica) 14/1612
570. Odluka, broj: 20/1-25-17624-3/11 od 14.
25.09.2013. godine (koritenje vode iz vlastitog
bunara, koji se nalazi u krugu privrednog drutva,
u ivinicama, naselje Maline) 15/1759
571. Odluka, broj: 20/1-25-1498-2/12 od 15.
25.09.2013. godine (koritenje vode za sanitarne
potrebe, iz vlastitog bunara, koji se nalazi u
sklopu Benzinske stanice u Malinama, ivinice) 15/1759
646. Odluka, broj: 20/1-25-17785-5/11 od 16.
26.11.2013. godine (koritenje prirodne izvorske
vode Kristal iz bunara B-1 i B-2) 17/1938
647. Odluka, broj: 20/1-25-23855-7/12 od 17.
26.11.2013. godine (koritenje prirodne izvorske
vode na nalazitu Dewa, bunar BD-1) 17/1938
648. Odluka, broj: 20/1-25-8015-1/12 od 18.
26.11.2013. godine (koritenje vode sa izvorita
Okanovii, bunar B-1, B-2 i B-3) 17/1939
649. Odluka, broj: 20/1-34-4267-5/12 od 19.
26.11.2013. godine (zahvatanje i koritenje
prirodne izvorske vode Majeviki studenac iz
bunara BMS-1) 17/1939
Strana 26 HRONOLOKI REGISTAR 31. decembar 2013. g.
31. decembar 2013. g. HRONOLOKI REGISTAR Strana 27
Strana 28 HRONOLOKI REGISTAR 31. decembar 2013. g.
Izdava: Skuptina Tuzlanskog kantona Tuzla - Za izdavaa: Ahmet Smajovi, dipl. prav., sekretar Skuptine - Telefon 035/252-565
- Pretplata: 035/252-565, lok. 215 - Pretplata se utvruje polugodinje, a uplata se vri unaprijed u korist rauna: Tuzlanska banka
d.d. Tuzla 1321000256000080 - Grafka priprema i tampa: Harfo-graf, d.o.o. Tuzla, Turalibegova bb, tel./fax: 319-500, 319-501 -
Za tampariju: Demal Bjeli