Anda di halaman 1dari 3

Adaptacin Curricular Individualizada de Rubn Pampillo Snchez.

2 ES
Cur!o! 2"#$%#& e 2"#&%#'
Adaptacin Curricular rea de MATEMTICAS
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIN
(er) e!cribir) contar)
ordenar e comparar
n*mero! ata o #""".
Co+ecer e interiorizar o !eu
valor de po!icin.
Repre!entacin) lectura e e!critura de n*mero! ata o #""" amo!ando
co+ecemento do nome e do valor.
Situacin do! n*mero! na recta numrica.
Comparacin de n*mero! en conte,to! -amiliare! e e,pre!in de
relacin! entre ele!. maior ca) menor ca) di-erente a) i/ual ca) ...
Reco+ecemento de n*mero! pare! e impare!.
Co+ecemento e aplicacin do! concepto! de dobre e metade.
Reconto) comparacin) ordenacin e e,pre!in de cantidade! en
!ituacin! da vida coti.
Reco+ecemento e utilizacin do! n*mero! ordinai! para re!olver
problema! da vida diaria ata o vi,!imo.
o Contar) ler) e!cribir) ordenar e comparar
n*mero! ata o #""".
o Co+ecer o valor po!icional do! n*mero! ata
o #""".
o Aplicar a !ituacin! variada! o!
co+ecemento! ad0uirido! !obre o u!o do!
n*mero! 1e,pre!ar e reco+ecer cantidade!)
identi-icar data!) indicar medida!) par e
impar) dobre e metade) ...2.
Realizar !uma! e re!ta!
horizontal e verticalmente)
con e !en !oporte
-i/urativo.
Clculo de !uma! e re!ta! de ata tre! d3,ito! con e !en levar.
Propiedade conmutativa da !uma.
o Realizar clculo! numrico! coa! operacin!
de !uma e re!ta en !ituacin! coti! e
-uncionai!.
o Co+ece e aplica a propiedade conmutativa
da !uma.
Re!olver problema!
!in,elo! de adicin e
!ub!tracin relacionado! co
!eu contorno mi!
inmediato empre/ando o!
al/oritmo!
corre!pondente!.
Re!olucin de problema! da vida coti 0ue impli0uen a aplicacin de
!uma! e de re!ta! e a utilizacin de e!trate,ia! proce!uai! adecuada!
1interpretacin da !ituacin problemtica) !eleccin da operacin
a,eitada) empre/o do al/oritmo corre!pondente) e,pre!in ordenada do
re!ultado) e,plicacin do proce!o de re!olucin2.
4ormulacin de problema! !in,elo! e variado! da vida coti.
o Re!olver problema! relativo! vida coti en
0ue !e,a pertinente aplicar operacin! de
!uma e de re!ta) empre/ando o! al/oritmo!
b!ico! corre!pondente! ou outro!
procedemento! de re!olucin e e,plicando
oralmente o proce!o !e/uido.
Reco+ecer elemento!
,eomtrico! b!ico! no
contorno inmediato.
Reco+ecemento de elemento! e a!pecto! ,eomtrico! b!ico! 1li+a
poli/onal) punto) rectn/ulo) cadrado) trin/ulo) c3rculo) e!-era) cubo)
pirmide2 no contorno inmediato.
Interpretacin e emi!in de in-ormacin! !obre e!pazo! e ob,ecto!
-amiliare!) u!ando vocabulario ,eomtrico e!pec3-ico.
Con!trucin de -i/ura! ,eomtrica! !in,ela!) previo anli!e e
o 5tilizar o co+ecemento da! -orma!
,eomtrica! elementai! para de!cribir e
re!olver !ituacin! coti! 0ue a! re0uiran.
o 5tilizar a,eitadamente o vocabulario
e!pec3-ico a!ociado ! -orma! ,eomtrica!
e!tudada!.
Adaptacin Curricular Individualizada de Rubn Pampillo Snchez. 2 ES
reco+ecemento da! !*a! caracter3!tica!) recorrendo a materiai!
manipulable!.
Reco+ecer e re!olver
problema! !in,elo! con
moeda! e billete! de euro.
Co+ecemento e identi-icacin da! di!tinta! moeda! e billete! de euro.
Re!olucin de problema! !in,elo! da vida coti do alumno en 0ue !e,a
nece!ario mane,ar prezo! de ob,ecto!. Identi-icacin da! moeda! e
billete! 0ue !e corre!ponder3an con e!e! prezo!.
o 6ane,ar!e coa! moeda! e billete! de euro
de u!o mi! -recuente.
o Re!olver problema! !in,elo! a!ociado! a
!ituacin! da vida coti 0ue impli0uen o u!o
de moeda! e billete! de euro e al/oritmo! de
!uma e re!ta.
Entender e utilizar o relo,o
anal,ico e di,ital coa!
hora! en punto) a! media! e
o! cuarto!.
Introducin medida do tempo co u!o do relo,o. hora! en punto)
media! e cuarto!.
o Reco+ecer no relo,o anal,ico e no di,ital
a! hora! en punto) a! media! e o! cuarto!.
bter a in-ormacin dun
/r-ico !in,elo.
(ectura e interpretacin de in-ormacin matemtica re,i!trada nunha
/r-ica !in,ela relativa a -enmeno! pr,imo!.
o Re!olver problema! no! 0ue interve+en a
lectura de /r-ica! !in,ela! de !ituacin!
-amiliare!) interpretndoa! a nivel b!ico.
Co+ecer a! unidade! de
medida mi! u!uai! 17ilo)
litro) 7ilmetro) metro e
cent3metro2 e relacionala!
coa! !*a! ma/nitude!.
A! unidade! de medida. 0uilo/ramo) litro) metro) cent3metro e
7ilmetro. Compren!in e relacin coa! !*a! ma/nitude!.
Comparacin de ob,ecto! !e/undo lon,itude) pe!o ou capacidade) de
,eito directo ou indirecto.
6edicin con in!trumento! e e!trate,ia! non convencionai! 1palmo) p)
pa!o) baldo!a) cullerada) va!o) cunca) ...2.
5tilizacin de unidade! u!uai! 17ilo) litro) metro) cent3metro2 e
in!trumento! convencionai! para medir en !ituacin! coti!.
o Co+ecer a! unidade! de medida u!uai!.
o Relacionar cada ma/nitude coa !*a unidade
de medida.
o 5tilizar ob,ecto! e in!trumento! 1unidade!
de medida convencionai! e non
convencionai!2 do conte,to habitual do
alumnado para medir ob,ecto! e e!pazo! e
re!olver problema! relacionado! con tare-a!
habituai! da aula ou con !ituacin! coti!.
Reco+ecer a! unidade! de
medida do tempo. d3a)
!emana) me! e ano.
Concepto de d3a) !emana) me! e ano.
! nome! do! me!e!.
5!o e mane,o do calendario.
o Co+ecer o nome do! me!e! e a !*a orde no
calendario.
o Comprender e utilizar o calendario e a
plani-icacin !emanal.
Iniciar!e no concepto de
multiplicacin a partir da
!uma.
Reco+ecemento e aplicacin da multiplicacin a conte,to! coti! no!
0ue a operacin !i/ni-i0ue !uma de !umando! repetido!.
o Aplicar a multiplicacin a conte,to! coti!
en 0ue a operacin !i/ni-i0ue !uma de
!umando! repetido!.
o Reco+ecer a e0uivalencia entre unha !uma
de !umando! repetido! e unha
Adaptacin Curricular Individualizada de Rubn Pampillo Snchez. 2 ES
multiplicacin.
Entender o! enunciado! da!
di-erente! actividade!
propo!ta!.
Compren!in do! enunciado! mi! com*n! da! diver!a! actividade!
matemtica! 0ue !e lle pre!entan 1re!olve) calcula) ...2.
E!-orzo por re!olver actividade! de maior comple,idade.
o (er e comprender o! enunciado! da!
actividade! propo!ta!.
o E!-orzar!e por re!olver a! actividade!
propo!ta! 0ue pre!enten unha maior
comple,idade.