Anda di halaman 1dari 32

HRONOLOKI REGISTAR

PROPISA OBJAVLJENIH U SLUBENIM NOVINAMA


TUZLANSKOG KANTONA U 2012. GODINI
Godina XIX - Broj 1-15
31. decembar 2012. god.
TUZLA
Izdanje na bosanskom jeziku
R. broj novine
br. strana
R. broj novine
br. strana
SKUPTINA
1. 227. Proraun Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
2. 905. Izmjene i dopune Budeta Tuzlanskog kantona
za 2012. godinu
3. 1. Zakon o javnom okupljanju
4. 2. Zakon o zatiti od poara i vatrogastvu na
podruju Tuzlanskog kantona
5. 3. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
6. 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim
pravima branitelja i lanova njihovih obitelji
7. 5. Zakon o dopuni Zakona o preuzimanju Zakona o
dravnoj slubi u Federaciji Bosne i Hercegovine
8. 6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
preuzimanju prava i obveza osnivaa prema
Zavodu za zatitu i koritenje kulturno-povijesnog
i prirodnog naslijea Tuzla
9. 7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
preuzimanju prava i obveza osnivaa prema Muzeju
istone Bosne u Tuzli
10. 65. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
unutarnjim poslovima Tuzlanskog kantona
11. 66. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju
Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa
smetnjama u psihikom i tjelesnom razvoju u Tuzli
12. 67. Zakon o prestanku vaenja Zakona o radu
13. 228. Zakon o izvrenju Prorauna Tuzlanskog
kantona za 2012. godinu
14 342. Zakon o dopunskim pravima branitelja i
lanova njihovih obitelji (preieni tekst)
15 343. Zakon o socijalnoj zatiti, zatiti civilnih rtava
rata i zatiti obitelji s djecom (preieni tekst)
14. 353. Zakon o kantonalnim administrativnim
taksama i Tarif kantonalnih administrativnih taksi
(preieni tekst)
3/171

13/1457
1/1

1/5
1/10

1/15

1/151/15


1/16

2/73


2/73
2/74

3/461

5/551

5/558


6/607
15. 505. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
inspekcijama Tuzlanskog kantona
16. 506. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
komunalnim djelatnostima
17. 507. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
Radio-televiziji Tuzlanskog kantona
18. 570. Zakon o umama
19. 571. Zakon o preuzimanju dijela osnivakih
prava i obaveza nad Centrom za rehabilitaciju
ovisnika o psihoaktivnim supstancama Smolua
20. 572. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
sudskim taksama
21. 573. Zakon o izmjenama Zakona o osnivanju
Javnog preduzea Meunarodni aerodrom Tuzla
22. 652. Zakon o inspekcijama Tuzlanskog kantona
(preieni tekst)
23 858. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
izvrenju sankcija
24. 904. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
visokom obrazovanju
25. 906. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
izvrenju Budeta Tuzlanskog kantona za 2012.
godinu
26. 907. Zakon o javno-privatnom partnerstvu
27. 8. Odluka o osnivanju lovita na podruju Tuzlanskog
kantona
28. 9. Odluka o usvajanju Elaborata o drutvenoj
opravdanosti transformacije Centra za rehabilitaciju
ovisnika o psihoaktivnim supstancama (CROPS) u
javnu ustanovu od kantonalnog znaaja
29. 68. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
proirenom obimu prava iz oblasti zdravstvene
zatite branitelja i lanova njihovih obitelji

8/895

8/902

8/903
9/1071

9/1083

9/1085

9/1086

10/1217

12/1421

13/1453


13/1735
14/1737

1/171/30


2/74
Strana 2 HRONOLOKI REGISTAR 31. decembar 2012. g.
30. 229. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski
plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog
kantona za 2012. godinu
31. 230. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski
plan Javne ustanove Sluba za zapoljavanje
Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
32. 354. Odluka o proirenom obimu prava iz oblasti
zdravstvene zatite branilaca i lanova njihovih
porodica (preieni tekst)
33. 355. Odluka o otpisu obaveza po osnovu davanja
jemstva
34. 356. Odluka o izmjeni Odluke o izboru predsjednika i
zamjenika predsjednika Skuptine Tuzlanskog kantona
35. 357. Odluka o potvrivanju smjene ministara u
Vladi Tuzlanskog kantona
36. 502. Odluka o potvrivanju imenovanja ministara
u Vladi Tuzlanskog kantona
37. 503. Odluka o izmjeni Odluke o utvrivanju plata i
naknada funkcionera koje bira ili imenuje Skuptina
Tuzlanskog kantona i naknada za vrenje funkcije
poslanicima u Skuptini Tuzlanskog kantona
38. 574. Odluka o spajanju JU Srednja ekonomska
kola Tuzla i JU Srednja trgovinska kola Tuzla
39. 575. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
utvrivanju osnovica, stopa i nainu obraunavanja
i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno
osiguranje na podruju Tuzlanskog kantona
40. 653. Odluka o izmjeni Odluke o izboru i imenovanju
lanova u stalna i povremena radna tijela Skuptine
Tuzlanskog kantona
41. 859. Odluka o pristupanju izradi Kantonalnog
plana upravljanja otpadom Tuzlanskog kantona
2013.-2018.
42. 860. Odluka o usvajanju Elaborata o drutvenoj
opravdanosti osnivanja Centra za autizam
43. 908. Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i
dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog
osiguranja Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
44. 981. Odluka o privremenom fnansiranju Tuzlanskog
kantona za period 01.01.2013. do 31.03.2013. godine
45. 982. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o
privremenom fnansiranju iz obaveznog zdravstvenog
osiguranja u Tuzlanskom kantonu za period
01.01.2013. do 31.03.2013. godine
46. 983. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski
plan Javne ustanove Sluba za zapoljavanje
Tuzlanskog kantona za 2013. godinu
47. 984. Odluka o davanju saglasnosti za zakljuivanje
Ugovora o reprogramu obaveza po osnovu III
Stand by aranmana sa Meunarodnim monetarnim
fondom
48. 985. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku
o izmjeni Odluke o odobravanju kredita JP
Meunarodni aerodrom Tuzla
49. 986. Odluka o pristupanju izradi Prostornog
plana podruja posebnih obiljeja dijela Slivnog
podruja akumulacije Modrac za period od 2013.
do 2033. godine
50. 987. Odluka o razrjeenju ministra u Vladi
Tuzlanskog kantona


4/471


4/471


6/613

6/621

6/621

6/621

7/7277/727

9/10889/1088


10/1240


12/1422

12/1423


14/1742

15/188115/1980


15/198015/1980


15/198015/1981

15/1983
51. 988. Odluka o potvrivanju imenovanja ministra u
Vladi Tuzlanskog kantona
52. 231. Program mjera za unapreenje stanja u prostoru
Tuzlanskog kantona za period 2012. 2015. godine
53. 989. Program rada Skuptine Tuzlanskog kantona
za 2013. godinu
54. 232. Poslovnik Skuptine Tuzlanskog kantona
(drugi preieni tekst)
VLADA
1. 10. Uredba o dopuni Uredbe o nainu i uvjetima
koritenja slubenih putnikih vozila i kontroli
utroka goriva kantonalnih organa, broj: 02/1-05-
106/12 od 29.12.2011. godine
2. 69. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o
nainu i uvjetima koritenja slubenih putnikih
vozila i kontroli utroka goriva kantonalnih organa,
broj: 02/1-05-970/12 od 09.02.2012. godine
3. 233. Uredba o izmjenama Uredbe o plaama
i naknadama plaa policijskih slubenika
Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-14-3028/12 od
20.02.2012. godine
4. 358. Uredba o utvivanju uslova, kriterija i postupka
za odobravanje fnansijskih sredstava za pomo u
lijeenju branilaca i lanova njihovih porodica, broj:
02/1-41-4767-2/12 od 29.03.2012. godine
5. 359. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o
Odboru za albe graana, broj: 02/1-05-6003/12
od 29.03.2012. godine
6. 360. Uredba o dopuni Uredbe o vrsti vlastitih
prihoda i naina i rokova raspodjele, broj: 02/1-
14-5290/12 od 12.04.2012. godine
7. 576. Uredba o polaganju strunog ispita u
ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja
na podruju Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-
14730/12 od 17.07.2012. godine
8. 654. Uredba o osnivanju Ureda za zajednike
poslove kantonalnih organa, broj: 02/1-05-
10088/12 od 17.07.2012. godine
9. 732. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o
vrsti vlastitih prihoda i naina i rokova raspodjele,
broj: 02/1-14-17595/12 od 31.08.2012. godine
10. 909. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o
polaganju strunog ispita u ustanovama osnovnog i
srednjeg obrazovanja na podruju Tuzlanskog kantona,
broj: 02/1-34-25390/12 od 23.11.2012. godine
1. 70. Sporazum o obrazovanju Mirovnog vijea,
broj: 02/1-34-30481/11 od 13.01.2012. godine
2. 71. Sporazum o obrazovanju Mirovnog vijea,
broj: 02/1-34-30483-1/11 od 13.01.2012. godine
3. 245. Sporazum, broj: 02/1-14-4848-1/12 od
20.03.2012. godine
1. 11. Odluka o utvrivanju uvjeta, kriterija i
postupka za dodjelu stipendija braniteljima i
lanovima njihove obitelji, broj: 02/1-41-27817-
1/11 od 20.12.2011. godine

15/1983

4/471

15/1983

4/4751/302/764/4916/621


6/628


6/6289/1089


10/1240


11/130914/1742

2/77

2/77

4/5011/30
31. decembar 2012. g. HRONOLOKI REGISTAR Strana 3
2. 12. Odluka o utvrivanju uvjeta, kriterija i postupka
za dodjelu stipendija izuzetno uspjenim studentima
i uenicima iz reda braniteljske populacije, broj:
02/1-41-27817-2/11 od 20.12.2011. godine
3. 13. Odluka o odobravanju sredstava sa proraunske
pozicije Tekua rezerva 11050001, broj: 02/1-
14-023043-1/11 od 20.12.2011. godine
4. 14. Odluka o dodjeli koncesije za koritenje prirodne
izvorske vode Muka voda, broj: 02/1-14-
28448/11 od 20.12.2011. godine
5. 15. Odluka o prenosu upravljakih prava u
Institutu za zavarivanje d.o.o. Tuzla, broj: 02/1-
05-29487/11 od 20.12.2011. godine
6. 16. Odluka o gaenju Drutva za razvoj Tuzla d.o.o.,
broj: 02/1-05-29487-1/11 od 20.12.2011. godine
7. 17. Odluka o odreivanju Ministarstva razvoja i
poduzetnitva kao nadlenog za organizaciju i
implementaciju projekata od znaaja za Tuzlanski
kanton, broj: 02/1-28-28829/11 od 20.12.2011.
godine
8. 18. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
participaciji trokova studija na fakultetima JU
Univerzitet u Tuzli za studente koji ne posjeduju
dravljanstvo Bosne i Hercegovine, broj: 02/1-14-
027652-1/11 od 20.12.2011. godine
9. 19. Odluka o izmjeni Odluke o visini dnevnica
za slubena putovanja za proraunske korisnike
Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-14-28660/11 od
20.12.2011. godine
10. 20. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
provoenju postupka zajednikih javnih nabavki
za 2011. i 2012. godinu, broj: 02/1-14-29103/11
od 20.12.2011. godine
11. 21. Odluka o izmjeni Odluke o privremenom
reguliranju ovjere zdravstvenih legitimacija i uplati
premije za ratne vojne invalide i lanove njihovih
obitelji, broj: 02/1-37-29336/11 od 29.12.2011. godine
12. 22. Odluka o izmjenama Odluke o utvrivanju
kriterija, uvjeta i postupka za raspodjelu sredstava
sa potroake jedinice 11010024 subvencioniranje
kamata za stambeno zbrinjavanje mladih, broj:
02/1-05-21102-4/11 od 29.12.2011. godine
13. 23. Odluka o dopunama Odluke o utvrivanju
uvjeta i kriterija za imenovanja u regulirane
organe, broj: 02/1-38-30896/11 od 29.12.2011.
godine
14. 24. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrivanju
cijena lijekova sa Liste lijekova koji se propisuju
i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog
osiguranja Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-14-
30122/11 od 29.12.2011. godine
15. 25. Odluka o izmjenama Odluke o utvrivanju
programa, uvjeta, kriterija i postupaka za
raspodjelu sredstava Prorauna Tuzlanskog
kantona za 2011. godinu sa pozicije 21010006
Podrka razvoju kantona, broj: 02/1-14-
30025/11 od 29.12.2011. godine
16. 26. Odluka o izmjenama Programa rasporeda
sredstava sa potroake jedinice 11010002
Kapitalni izdaci za korisnike proraunskih sredstava,
broj: 02/1-14-30803/11 od 29.12.2011. godine
17. 27. Odluka o izmjenama Programa koritenja
sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih
izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima
borako invalidske zatite u 2011. godini, broj:
02/1-14-29975/11 od 29.12.2011. godine
18. 28. Odluka o davanju suglasnosti za zakljuenje
ugovora o koncesiji, broj: 02/1-25-29861/11 od
29.12.2011. godine
19. 29. Odluka o odobravanju sredstava za sanaciju
zgrade, broj: 02/1-14-30674-1/11 od 29.12.2011.
godine
20. 30. Odluka o odobravanju sredstava za nabavku
opreme, broj: 02/1-14-30674-2/11 od 29.12.2011.
godine
21. 31. Odluka o odobravanju sredstava za nabavku
opreme, broj: 02/1-14-30674-3/11 od 29.12.2011.
godine
22. 32. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije
Tekua rezerva potroaka jedinica 11050001,
broj: 02/1-14-681/12 od 20.01.2012. godine
23. 33. Odluka o davanju suglasnosti za zakljuenje
ugovora o koncesiji, broj: 02/1-14-457/12 od
20.01.2012. godine
24. 34. Odluka o proglaenju stanja prirodne nesree na
podruju Tuzlanskog kantona uzrokovane velikim
snijenim padavinama i niskim temperaturama,
broj: 02/1-14-2127/12 od 05.02.2012. godine
25. 72. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u
Proraunu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-30595/11 od 29.12.2011.godine
26. 73. Odluka o odobravanju sredstava sa proraunske
pozicije Tekua rezerva potroaka jedinica
11050001, broj: 02/1-14-398-2/12 od 13.01.2012.
godine
27. 74. Odluka o odobravanju sredstava sa proraunske
pozicije Tekua rezerva potroaka jedinica
11050001, broj: 02/1-14-203-2/12 od 13.01.2012.
godine
28. 75. Odluka o odobravanju sredstava sa proraunske
pozicije Tekua rezerva potroaka jedinica
11050001, broj: 02/1-14-280/12 od 13.01.2012.
godine
29. 76. Odluka o visini djeijeg dodatka, broj: 02/1-
14-34/12 od 13.01.2012. godine
30. 77. Odluka o utvrivanju kriterija za sufnanciranje
trokova prijevoza uenika osnovnih kola za
period sijeanj-oujak kolske 2011/2012. godine,
broj: 02/1-38-39/12 od 13.01.2012. godine
31. 78. Odluka, broj: 02/1-35-28605/11 od 03.02.2012.
godine
32. 79. Odluka o Listi lijekova koji se propisuju i
izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog
osiguranja Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-37-
1328/12 od 03.02.2012. godine
33. 80. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Odluku o privremenom fnanciranju Tuzlanskog
kantona za period 01.01.2012. do 31.03.2012.
godine, broj: 02/1-14-1003-1/12 od 03.02.2012.
godine
34. 81. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Odluku o privremenom fnanciranju Tuzlanskog
kantona za period 01.01.2012. do 31.03.2012.
godine, broj: 02/1-14-1003-2/12 od 03.02.2012.
godine1/35


1/37


1/38


1/38

1/38
1/38
1/391/391/401/40
1/401/40
1/41

1/411/41
1/42


1/42


1/43


1/43


1/43


1/43


1/441/44


2/772/802/802/81

2/812/81

2/822/83
2/92
2/92
Strana 4 HRONOLOKI REGISTAR 31. decembar 2012. g.
35. 82. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Odluku o privremenom fnanciranju Tuzlanskog
kantona za period 01.01.2012. do 31.03.2012. godine,
broj: 02/1-14-2034-1/12 od 09.02.2012. godine
36. 83. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Odluku o privremenom fnanciranju Tuzlanskog
kantona za period 01.01.2012. do 31.03.2012. godine,
broj: 02/1-14-2034-2/12 od 09.02.2012. godine
37. 84. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Odluku o privremenom fnanciranju Tuzlanskog
kantona za period 01.01.2012. do 31.03.2012. godine,
broj: 02/1-14-2034-3/12 od 09.02.2012. godine
38. 85. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Odluku o privremenom fnanciranju Tuzlanskog
kantona za period 01.01.2012. do 31.03.2012. godine,
broj: 02/1-14-2034-4/12 od 09.02.2012. godine
39. 86. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Odluku o privremenom fnanciranju Tuzlanskog
kantona za period 01.01.2012. do 31.03.2012. godine,
broj: 02/1-14-2034-5/12 od 09.02.2012. godine
40. 87. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Odluku o privremenom fnanciranju Tuzlanskog
kantona za period 01.01.2012. do 31.03.2012.
godine, broj: 02/1-14-2034-6/12 od 09.02.2012.
godine
41. 88. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Odluku o privremenom fnanciranju Tuzlanskog
kantona za period 01.01.2012. do 31.03.2012.
godine, broj: 02/1-14-2034-7/12 od 09.02.2012.
godine
42. 89. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Odluku o privremenom fnanciranju Tuzlanskog
kantona za period 01.01.2012. do 31.03.2012.
godine, broj: 02/1-14-2034-8/12 od 09.02.2012.
godine
43. 90. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Odluku o privremenom fnanciranju Tuzlanskog
kantona za period 01.01.2012. do 31.03.2012.
godine, broj: 02/1-14-2034-9/12 od 09.02.2012.
godine
44. 91. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Odluku o privremenom fnanciranju Tuzlanskog
kantona za period 01.01.2012. do 31.03.2012.
godine, broj: 02/1-14-2034-10/12 od 09.02.2012.
godine
45. 92. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Odluku o privremenom fnanciranju Tuzlanskog
kantona za period 01.01.2012. do 31.03.2012.
godine, broj: 02/1-14-2034-11/12 od 09.02.2012.
godine
46. 93. Odluka o prestanku stanja prirodne nesree na
podruju Tuzlanskog kantona uzrokovane velikim
snijenim padavinama i niskim temperaturama,
broj: 02/1-44-3152/12 od 22.02.2012. godine
47. 234. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije
Tekua rezerva potroaka jedinica 11050001,
broj: 02/1-14-1667-2/12 od 20.02.2012. godine
48. 235. Odluka o utvrivanju uvjeta i kriterija za
imenovanja u regulirane organe (preien tekst),
broj: 02/4-34-29463/11 od 28.02.2012. godine
49. 236. Odluka o utvrivanju znaajnih dogaaja,
datuma i linosti za Tuzlanski kanton, broj: 02/1-
05-002141/12 od 05.03.2012. godine2/922/932/932/932/94
2/94
2/95
2/95
2/95
2/96
2/962/97


4/491


4/492


4/493


50. 237. Odluka o odobravanju sredstava sa
proraunske pozicije Tekua rezerva 11050001,
broj: 02/1-14-2870/12 od 05.03.2012. godine
51. 238. Odluka o dodjeli koncesije za povrinsku
eksploataciju industrijske mineralne sirovine-
kvarcnog pijeska, broj: 02/1-14-2848/12 od
05.03.2012. godine
52. 239. Odluka o dodjeli koncesije za koritenje
pitke vode za potrebe javnog snabdijevanja
vodom naseljenog mjesta Banovii, broj: 02/1-14-
3484/12 od 15.03.2012. godine
53. 240. Odluka o dodjeli koncesije za koritenje
pitke vode za potrebe javnog snabdijevanja
vodom naseljenog mjesta Gradaac, broj: 02/1-
14-3485/12 od 15.03.2012. godine
54. 241. Odluka o dodjeli koncesije za koritenje pitke
vode za potrebe snabdijevanja vodom naseljenog
mjesta Kalesija, broj: 02/1-14-3486/12 od
15.03.2012. godine
55. 242. Odluka o imenovanju Tima za implementaciju
Akcionih planova SR/SSU, broj: 02/1-05-4356/12
od 15.03.2012. godine
56. 243. Odluka o davanju suglasnosti, broj: 02/1-34-
4325/12 od 19.03.2012. godine
57. 244. Odluka, broj: 02/1-14-4848/12 od 20.03.2012.
godine
58. 361. Odluka o usvajawu godinjeg obrauna
za 2011. godinu, broj: 02/1-14-4233/12 od
29.03.2012. godine
59. 362. Odluka o imenovanju interresornog tima za
provoenje reforme regulatornog okvira u cilju
unapreenja poslovnog ambijenta, broj: 02/1-05-
4470/12 od 29.03.2012 godine
60. 363. Odluka o osnivanju tripartitivnog savjeto-
davnog vijea Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-05-
2346-1/12 od 29.03.2012. godine
61. 364. Odluka, broj: 02/1-34-6297/12 od 12.04.2012.
godine
62. 365. Odluka o utvrivanju uslova, kriterija i
postupka za obavljanje pripravnikog staa branilaca
i lanova wihovih porodica, broj: 02/1-34-5197/12
od 29.03.2012. godine
63. 366. Odluka o utvrivanju kriterija za sufnansiranje
trokova prijevoza uenika osnovnih kola za period
april - juni kolske 2011/2012 godine i septembar -
decembar kolske 2012/2013 godine, broj: 02/1-14-
5911/12 od 12.04.2012. godine
64. 367. Odluka o uslovima i nainu formiranja
radnih tijela Vlade Tuzlanskog kantona, upravnih
organizacija i organa uprave Tuzlanskog kantona,
broj: 02/1-05-6461/12 od 19.04.2012. godine
65. 368. Odluka o utvrivanju programa, uslova,
kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava
Buxeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu sa
pozicije 23040001 - Podrka povratku prognanih
lica, broj: 02/1-14-7008-1/12 od 19.04.2012.
godine
66. 369. Odluka o utvrivanju programa, uslova,
kriterija i postupaka za raspored sredstava
Budeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu sa
pozicije 23040002 - Materijalno zbrinjavanje
socijalno ugroenih, broj: 02/1-14-7008-2/12 od
19.04.2012. godine


4/4984/4984/4984/4994/499


4/500

4/500

4/501


6/6286/629


6/629

6/6306/630
6/6326/633

6/635

6/639
31. decembar 2012. g. HRONOLOKI REGISTAR Strana 5
67. 370. Odluka o utvrivanju programa, uslova,
kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava
Budeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu sa
pozicije 21010006 - Podrka razvoju kantona,
broj: 02/1-14-7706/12 od 09.05.2012. godine
68. 371. Odluka o utvrivanju kriterija, uslova i
postupka za raspodjelu sredstava sa potroake
jedinice 11010003 - Manifestacije, broj: 02/1-14-
7544/12 od 19.04.2012. godine
69. 372. Odluka o utvrivanju uslova, kriterija i
postupka za dodjelu kredita redovnim studentima
prvog ciklusa/dodiplomskog studija koji su
ostvarili natprosjean uspjeh, broj: 02/1-38-
7732/12 od 09.05.2012. godine
70. 373. Odluka o utvrivanju uslova, kriterija i
postupka za dodjelu kredita redovnim studentima
prvog ciklusa/dodiplomskog studija po osnovu
materijalnog poloaja i socijalnog statusa, broj:
02/1-38-7732-1/12 od 09.05.2012. godine
71. 374. Odluka o dopunama Odluke o utvrivanju
uslova i kriterija za imenovanja u Regulirane
organe, broj: 02/1-05-9000/12 od 09.05.2012.
godine
72. 375. Odluka o postupku i uslovima za dodjelu
jednokratne novane pomoi optinama Tuzlan-
skog kantona za otklanjanje teta nastalih od
prirodnih i drugih nesrea, broj: 02/1-44-6586-
1/12 od 19.04.2012. godine
73. 376. Odluka o postupku i kriterijima za dodjelu
pomoi optinama Tuzlanskog kantona iz
sredstava posebne naknade za zatitu od prirodnih
i drugih nesrea, broj: 02/1-44-6586-2/12 od
19.04.2012. godine
74. 377. Odluka o visini djeijeg dodatka, broj: 02/1-
14-6815/12 od 19.04.2012. godine
75. 378. Odluka o kooptiranju dva lana Komisije za
koncesije, broj: 02/1-34-6832/12 od 12.04.2012.
godine
76. 379. Odluka o kooptiranju dva lana Komisije za
koncesije, broj: 02/1-05-8284/12 od 09.05.2012.
godine
77. 380. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
provoenju postupka zajednikih javnih nabavki
za 2011. i 2012. godinu, broj: 02/1-05-6816/12 od
19.04.2012. godine
78. 381. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
osnivanju Kantonalnog taba civilne zatite, broj:
02/1-05-6836/12 od 09.05.2012. godine
79. 382. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije
Tekua rezerva - potroaka jedinica 11050001,
broj: 02/1-14-6872-2/12 od 19.04.2012. godine
80. 383. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije
Tekua rezerva, potroaka jedinica 11050001,
broj: 02/1-14-7542/12 od 19.04.2012. godine
81. 384. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-7357/12 od 09.05.2012. godine
82. 385. Odluka o odreivanju manifestacija od
interesa za Tuzlanski kanton za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-8915/12 od 09.05.2012. godine
83. 386. Odluka o dodjeli koncesije za izgradnju i
korienje tri teniska terena na podruju optine
6/6406/642
6/643
6/6456/647
6/647
6/651

6/654


6/655


6/6556/655


6/656


6/656


6/656


6/657


6/657


Srebrenik, broj: 02/1-14-7751/12 od 09.05.2012.
godine
84. 387. Odluka o dodjeli koncesije za korienje
poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu drave,
broj: 02/1-24-7752/12 od 09.05.2012. godine
85. 388. Odluka o dodjeli koncesije za istraivanje
i eksploataciju kamena dijabaza na lokalitetu
Ribnica u optini Banovii, broj: 02/1-14-
6252/12 od 09.05.2012. godine
86. 389. Odluka, broj: 02/1-14-8851/12 od 09.05.2012.
godine
87. 508. Odluka o davanju saglasnosti, broj: 02/1-34-
8820/12 od 18.05.2012. godine
88. 509. Odluka o davanju saglasnosti, broj: 02/1-34-
8305/12 od 18.05.2012. godine
89. 510. Odluka o davanju saglasnosti, broj: 02/1-34-
8305-1/12 od 18.05.2012. godine
90. 511. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-8218/12 od 18.05.2012. godine
91. 512. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-8218-1/12 od 18.05.2012. godine
92. 513. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-8918/12 od 01.06.2012. godine
93. 514. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-9394-1/12 od 01.06.2012. godine
94. 515. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-9394-2/12 od 01.06.2012. godine
95. 516. Odluka o utvrivanju uslova, kriterija i
postupka za raspodjelu sredstava sa potroake
jedinice 24010003 Tjelesna kultura i sport
za 2012. godinu, broj: 02/1-38-7733-1/12 od
01.06.2012. godine
96. 517. Odluka o utvrivanju uslova, kriterija i
postupka za raspodjelu sredstava sa potroake
jedinice 24010013 Manifestacije kulture od
interesa za Tuzlanski kanton, broj: 02/1-38-7733-
2/12 od 01.06.2012. godine
97. 518. Odluka o utvrivanju uslova, kriterija i
postupka za raspodjelu sredstava sa potroake
jedinice 24010005 Izdavaka djelatnost za 2012.
godinu, broj: 02/1-38-7733-3/12 od 01.06.2012.
godine
98. 519. Odluka o ostvarivanju prava iz osnova
socijalne, zdravstvene i borako-invalidske zatite
povratnika na podruje entiteta Republika Srpska
i Brko Distrikta, broj: 02/1-36-10319/12 od
01.06.2012. godine
99. 520. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije
Tekua rezerva potroaka jedinica 11050001,
broj: 02/1-14-11073/12 od 01.06.2012. godine
100. 577. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-9940/12 od 12.06.2012. godine
101. 578. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-9992/12 od 12.06.2012. godine

6/658


6/6596/659

6/660

8/904

8/904

8/905


8/905


8/905


8/906


8/906


8/907
8/907
8/913
8/914
8/918


8/919


9/1117


9/1117
Strana 6 HRONOLOKI REGISTAR 31. decembar 2012. g.
102. 655. Odluka o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog
kantona, broj: 02/1-37-11642/12 od 04.07.2012.
godine - Pozitivna lista lijekova Tuzlanskog
kantona
103. 656. Odluka o izmjeni Odluke o Listi lijekova
koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda
zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona,
broj: 02/1-37-11639/12 od 04.07.2012. godine
104. 657. Odluka o izmjenama Odluke o utvrivanju
programa, uslova, kriterija i postupaka za
raspodjelu sredstava Budeta Tuzlanskog kantona
za 2012. godinu sa pozicije 23040001 Podrka
povratku prognanih lica, broj: 02/1-14-013040/12
od 28.06.2012. godine
105. 658. Odluka o izmjenama i dopunama Programa
rasporeda i raspodjele sredstava ostvarenih u
procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne
banke Federacije BiH (sredstava na escrow
raunu), broj: 02/1-14-13620-1/12 od 28.06.2012.
godine
106. 659. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Komisije
za realizaciju Projekta podizanja jedinstvenih
spomen obiljeja poginulim pripadnicima Armije i
Ministarstva unutranjih poslova Bosne i Hercegovine
u ratu 1992 1995. godine, broj: 02/1-41-13160/12 od
06.07.2012. godine
107. 660. Odluka o utvrivanju kriterija i postupka
za raspodjelu sredstava sa budetske pozicije
24010004 Nauka za 2012. godinu, broj: 02/1-
14-13622/12 od 06.07.2012. godine
108. 661. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije
Tekua rezerva, potroaka jedinica 11050001,
broj: 02/1-14-13769/12 od 28.06.2012. godine
109. 662. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije
Tekua rezerva- potroaka jedinica 11050001,
broj: 02/1-14-11939/12 od 28.06.2012. godine
110. 663. Odluka o odobravanju sredstava sa budetske
pozicije Tekua rezerva -11050001, broj: 02/1-
14-12656/12 od 28.06.2012. godine
111. 664. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-12199-1/12 od 28.06.2012. godine
112. 665. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-12199-2/12 od 28.06.2012. godine
113. 666. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-12199-3/12 od 28.06.2012. godine
114. 667. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-12199-4/12 od 28.06.2012. godine
115. 668. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-13317-1/12 od 06.07.2012. godine
116. 669. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-13317-2/12 od 06.07.2012. godine
117. 670. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-14043-1/12 od 06.07.2012. godine
118. 671. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-14043-2/12 od 06.07.2012. godine10/124110/1266

10/1266

10/1266

10/126710/1267


10/1278


10/1278


10/1278


10/1279


10/1279


10/1279


10/1280


10/1280


10/1280


10/1281

10/1281
119. 672. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-14043-3/12 od 06.07.2012. godine
120. 673. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-14043-4/12 od 06.07.2012. godine
121. 674. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-14315/12 od 17.07.2012. godine
122. 675. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-15647-1/12 od 27.07.2012. godine
123. 676. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-15647-2/12 od 27.07.2012. godine
124. 677. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-15647-3/12 od 27.07.2012. godine
125. 678. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-15647-4/12 od 27.07.2012. godine
126. 679. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-12194/12 od 28.06.2012. godine
127. 680. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-14045/12 od 06.07.2012. godine
128. 681. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-14079/12 od 06.07.2012. godine
129. 682. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-16078/12 od 27.07.2012. godine
130. 683. Odluka o dodjeli koncesije za koritenje
vode hidroakumulacije Modrac na podruju
opine Lukavac, JP Sprea d.d. Tuzla, broj:
02/1-25-11626/12 od 28.06.2012. godine
131. 684. Odluka o dodjeli koncesije za koritenje
vode iz vlastitog bunara, koji se nalazi u sklopu
fabrike u Miladijama, Tuzla, za vlastite potrebe
Prerada i promet mlijeka d.d. Tuzla, broj: 02/1-
25-10259/12 od 28.06.2012. godine
132. 685. Odluka o dodjeli koncesije za koritenje
vode iz vlastite buotine bunara, za potrebe
tehnolokog procesa u kamenolomu Sklop
Maleii, opina Graanica, broj: 02/1-25-
10261/12 od 28.06.2012. godine
133. 686. Odluka o dodjeli koncesije za koritenje
poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu drave,
broj: 02/1-24-9986/12 od 28.06.2012. godine
134. 687. Odluka o davanju saglasnosti, broj: 02/1-05-
13529/12 od 28.06.2012. godine
135. 688. Odluka o imenovanju komisije za izradu
Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona,
broj: 02/1-05-13785/12 od 06.07.2012. godine
136. 689. Odluka o istupanju d.o.o. Drutvo za razvoj
Tuzla Tuzla iz d.o.o. Institut za zavarivanje
Tuzla, broj: 02/1-14-14488/12 od 17.07.2012.
godine
137. 690. Odluka o ponitenju Odluke o gaenju
Drutva za razvoj Tuzla d.o.o., broj: 02/1-05-
14489/12 od 17.07.2012. godine


10/1282


10/1282


10/1282


10/1283


10/1283


10/1284


10/1284


10/1284


10/1285


10/1285


10/128610/1286
10/1287
10/1287


10/1287

10/1288


10/128910/1289


10/1289
31. decembar 2012. g. HRONOLOKI REGISTAR Strana 7
138. 691. Odluka o ponitenju Odluke o prenosu
upravljakih prava u Institutu za zavarivanje
d.o.o. Tuzla, broj: 02/1-05-14490/12 od
17.07.2012. godine
139. 733. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
o Listi lijekova koji se propisuju i izdaju na
teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja
Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-37-11639-1/12 od
16.08.2012. godine
140. 734. Odluka o izmjeni Odluke o Listi lijekova
koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda
zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona,
broj: 02/1-37-11642-2/12 od 31.08.2012. godine
141. 735. Odluka o izmjenama i dopunama Pozitivne
liste lijekova Tuzlanskog kantona,broj: 02/1-37-
11642-1/12 od 31.08.2012. godine
142. 736. Odluka o utvrivanju uslova, kriterija i
postupka za raspodjelu sredstava sa potroake
jedinice 11010020 Pomo vjerskim zajednicama,
broj: 02/1-14-17220/12 od 16.08.2012. godine
143. 737. Odluka o utvrivanju kriterija, uslova i
postupka za raspodjelu sredstava sa potroake
jedinice 11010022 Mediji, broj: 02/1-14-
20816/12 od 21.09.2012. godine
144. 738. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-1707/12 od 24.08.2012. godine
145. 739. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-17722/12 od 11.09.2012. godine
146. 740. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije
Tekua rezerva potroaka jedinica 11050001,
broj: 02/1-14-17298/12 od 24.08.2012. godine
147. 741. Odluka o odobravanju iznosa subvencije
trokova smjetaja i ishrane studenata u
studentskim centrima u FBiH, broj: 02/1-14-
18427/12 od 11.09.2012. godine
148. 742. Odluka o izmjenama i dopunama Programa
rasporeda sredstava sa potroake jedinice
11010002 Kapitalni izdaci za korisnike
budetskih sredstava, broj: 02/1-14-18485/12 od
31.08.2012. godine
149. 743. Odluka o izmjenama i dopunama Programa
subven-cionisanja redovne kamate na kredite
privrednim drutvima, preduzetnicima i nosiocima
poljoprivrednih gazdinstava na podruju
Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, broj: 02/1-
14-18460/12 od 31.08.2012. godine
150. 744. Odluka o izmjenama Programa koritenja
sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih
izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima
borako-invalidske zatite u 2012. godini, broj:
02/1-14-19677/12 od 21.09. 2012. godine
151. 745. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-17216/12 od 31.08.2012. godine
152. 746. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-19114/12 od 11.09.2012. godine
153. 747. Odluka o stavljanju van snage Odluke o
razlozima, principima i postupku prijevremenog
razrjeenja lanova Upravnog odbora JU
Univerzitet u Tuzli koje imenuje Vlada Tuzlanskog10/1290
11/130911/1311


11/131111/134311/1343


11/1344


11/1344


11/134511/1345
11/1346

11/1347
11/1347


11/1347


11/1348
kantona, broj: 02/1-05-17833/12 od 31.08.2012.
godine
154. 748. Odluka o imenovanju osoba koje e obavljati
poslove Kantonalne popisne komisije, broj: 02/1-
05-18067/12 od 31.08.2012. godine
155. 861. Odluka o izmjenama Odluke o utvrivanju
programa, uslova, kriterija i postupaka za raspored
sredstava Budeta Tuzlanskog kantona za 2012.
godinu sa pozicije 23040002 - Materijalno
zbrinjavanje socijalno ugroenih, broj: 02/1-14-
21091/12 od 01.10.2012. godine
156. 862. Odluka o izmjenama i dopunama Programa
rasporeda sredstava sa potroake jedinice
11010002 - Kapitalni izdaci za korisnike
budetskih sredstava, broj: 02/1-14-22803/12 od
12.10.2012. godine
157. 863. Odluka o izmjenama i dopunama Programa
rasporeda sredstava sa potroake jedinice
11010002 - Kapitalni izdaci za korisnike
budetskih sredstava, broj: 02/1-14-23541/12 od
18.10.2012. godine
158. 864. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije
Tekua rezerva - potroaka jedinica 11050001,
broj: 02/1-14-11939-1/12 od 01.10.2012. godine
159. 865. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije
Tekua rezerva - potroaka jedinica 11050001,
broj: 02/1-14-23354/12 od 18.10.2012. godine
160. 866. Odluka o obustavljanju od izvravanja
rashoda i izdataka, broj: 02/1-14-23096-1/12 od
18.10.2012. godine
161. 867. Odluka, broj: 02/1-14-23096/12 od
18.10.2012. godine (obraun i isplata akontacije
plata, toplog obroka i prevoza za zaposlene JU
Srednja ekonomsko-trgovinska kola Tuzla za
septembar i oktobar 2012. godine)
162. 868. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-20758/12 od 01.10.2012. godine
163. 869. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-22094/12 od 12.10.2012. godine
164. 870. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-20955/12 od 01.10.2012. godine
165. 871. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-022236/12 od 12.10.2012. godine
166. 872. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-22328-1/12 od 12.10.2012. godine
167. 873. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-22328-2/12 od 12.10.2012. godine
168. 874. Odluka o dodjeli koncesije za eksploataciju
magnezita na leitu Konjuh u opini Kladanj,
broj: 02/1-18-21089/12 od 01.10.2012. godine
169. 875. Odluka o dodjeli koncesije za eksploataciju
kamena krenjaka na kamenolomu Sklop
Maleii, opina Graanica, broj: 02/1-18-
21090/12 od 01.10.2012. godine
170. 876. Odluka o dodjeli koncesije za koritenje vode
akumulacije Snjenica JP Elektroprivreda BiH

11/1348


11/1348

12/1423
12/1423
12/1424


12/1425


12/1426


12/1426
12/1429


12/1429


12/1429


12/1430


12/1430


12/1431


12/1431


12/143212/1432


Strana 8 HRONOLOKI REGISTAR 31. decembar 2012. g.
d.d. Sarajevo, Podrunica Elektrodistribucija
Tuzla, broj: 02/1-25-23135/12 od 18.10.2012.
godine
171. 910. Odluka o izmjeni Odluke o Listi lijekova
koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda
zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona,
broj: 02/1-37-11639-2/12 od 01.11.2012. godine
172. 911. Odluka o izmjenama i dopunama Pozitivne
liste lijekova Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-37-
11642-2/12 od 01.11.2012. godine
173. 912. Odluka o utvrivanju uslova, kriterija i
postupka za raspodjelu sredstava sa potroake
jedinice 11010024 subvencioniranje kamata
za stambeno zbrinjavanje mladih, broj: 02/1-14-
25593/12 od 19.11.2012. godine
174. 913. Odluka o utvrivanju uslova i kriterija,
nainu i postupku raspodjele namjenskih sredstava
prikupljenih po osnovu naknade za obavljene
tehnike preglede vozila, broj: 02/1-27-25297/12
od 23.11.2012. godine
175. 914. Odluka o izmjenama Odluke o utvrivanju
programa, uslova, kriterija i postupaka za
raspodjelu sredstava Budeta Tuzlanskog kantona
za 2012. godinu sa pozicije 21010006 Podrka
razvoju Kantona, broj: 02/1-02-25448/12 od
19.11.2012. godine
176. 915. Odluka o izmjenama Odluke o utvrivanju
kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa
budetske pozicije 24010004 Nauka za 2012.
godinu, broj: 02/1-38-025879/12 od 23.11.2012.
godine
177. 916. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
utvrivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu
stipendija braniteljima i lanovima njihove obitelji,
broj: 02/1-41-26075/12 od 23.11.2012. godine
178. 917. Odluka o izmjenama i dopunama Programa
rasporeda sredstava sa potroake jedinice
11010002 Kapitalni izdaci za korisnike
budetskih sredstava, broj: 02/1-14-24967/12 od
01.11.2012. godine
179. 918. Odluka o izmjenama i dopunama Programa
rasporeda sredstava sa potroake jedinice
11010002 Kapitalni izdaci za korisnike
budetskih sredstava, broj: 02/1-14-26094/12 od
19.11.2012. godine
180. 919. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-23161/12 od 01.11.2012. godine
181. 920. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-25609/12 od 19.11.2012. godine
182. 921. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-24342/12 od 01.11.2012. godine
183. 922. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-24590-1/12 od 19.11.2012. godine
184. 923. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-24590-2/12 od 19.11.2012. godine
185. 924. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-24590-3/12 od 19.11.2012. godine


12/143314/1743


14/1743
14/1776
14/1779

14/1780
14/178014/1781
14/1781
14/1783


14/1784


14/1784


14/1784


14/1785


14/1785


14/1786
186. 925. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-25508/12 od 19.11.2012. godine
187. 926. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-25508-2/12 od 19.11.2012. godine
188. 927. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-25508-3/12 od 19.11.2012. godine
189. 928. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-25508-4/12 od 19.11.2012. godine
190. 929. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-25924/12 od 19.11.2012. godine
191. 930. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 02/1-14-25969/12 od 19.11.2012. godine
192. 931. Odluka o davanju saglasnosti, broj: 02/1-34-
25943/12 od 19.11.2012. godine
193. 932. Odluka o davanju saglasnosti, broj: 02/1-34-
026587/12 od 19.11.2012. godine
194. 933. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije
Tekua rezerva, potroaka jedinica 11050001,
broj: 02/1-14-026939/12 od 19.11.2012. godine
195. 934. Odluka o provoenju Projekta unapreenja
poslovnog ambijenta na Tuzlanskom kantonu s
ciljem privlaenja novih investicija, broj: 02/1-02-
26080/12 od 19.11.2012. godine
196. 935. Odluka o osnivanju Savjeta za nevladin
sektor i pitanja mladih, broj: 02/1-05-24790/12 od
01.11.2012. godine
1. 390. Pravilnik o strunom nadzoru u ustanovama
srednjeg obrazovanja na podruju Tuzlanskog
kantona, broj: 02/1-38-009576/12 od 09.05.2012.
godine
1. 35. Rjeenje o razrjeenju predsjednika Skuptine
Javnog preduzea Radio televizija Tuzlanskog
kantona, broj: 02/1-34-292/12 od 29.12.2011. godine
2. 36. Rjeenje o imenovanju Upravnog odbora Javne
zdravstvene ustanove Univerzitetski kliniki centar
Tuzla, broj: 02/1-37-2673/12 od 20.01.2012. godine
3. 94. Rjeenje o razrjeenju Upravnog odbora Javne
ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-
34-2214/12 od 13.01.2012. godine
4. 95. Rjeenje o imenovanju privremenog Upravnog
odbora Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona,
broj: 02/1-34-484/12 od 13.01.2012. godine
5. 96. Rjeenje o privremenom imenovanju
Skuptine Javnog preduzea Radio-televizija
Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-30986/11 od
13.01.2012. godine
6. 97. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i
rehabilitaciju sluanja i govora Tuzla, broj: 02/1-
34-4184/12 od 03.02.2012. godine


14/1786


14/1787


14/1787


14/1788


14/1788


14/1789

14/1789

14/1789


14/178914/1790


14/17926/660


1/45


1/45


2/97


2/972/982/98
31. decembar 2012. g. HRONOLOKI REGISTAR Strana 9
7. 98. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i
rehabilitaciju sluanja i govora Tuzla, broj: 02/1-
34-3997/12 od 03.02.2012. godine
8. 99. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna muzika kola Tuzla, broj:
02/1-34-4281/12 od 03.02.2012. godine
9. 100. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna muzika kola Tuzla, broj:
02/1-34-4052/12 od 03.02.2012. godine
10. 101. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola Centar Tuzla, broj:
02/1-34-4178/12 od 03.02.2012. godine
11. 102. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Centar Tuzla, broj:
02/1-34-4059/12 od 03.02.2012. godine
12. 103. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola Jala Tuzla, broj: 02/1-
34-4175/12 od 03.02.2012. godine
13. 104. Rjeenje o imenovanju privremenog
kolskog odbora JU Osnovna kola Jala Tuzla,
broj: 02/1-34-4020/12 od 03.02.2012. godine
14. 105. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola Mejdan Tuzla, broj:
02/1-34-4163/12 od 03.02.2012. godine
15. 106. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Mejdan Tuzla, broj:
02/1-34-4014/12 od 03.02.2012. godine
16. 107. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola Branska Malta Tuzla,
broj: 02/1-34-4171/12 od 03.02.2012. godine
17. 108. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Branska Malta Tuzla,
broj: 02/1-34-4031/12 od 03.02.2012. godine
18. 109. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola Kreka Tuzla, broj:
02/1-34-4166/12 od 03.02.2012. godine
19. 110. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Kreka Tuzla, broj:
02/1-34-4015/12 od 03.02.2012. godine
20. 111. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola Tuanj Tuzla, broj:
02/1-34-4340/12 od 03.02.2012. godine
21. 112. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Tuanj Tuzla, broj:
02/1-34-4035/12 od 03.02.2012. godine
22. 113. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola Solina Tuzla, broj:
02/1-34-4339/12 od 03.02.2012. godine
23. 114. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Solina Tuzla, broj:
02/1-34-4034/12 od 03.02.2012. godine
24. 115. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola Slavinovii Tuzla,
broj: 02/1-34-4338/12 od 03.02.2012. godine
25. 116. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Slavinovii Tuzla,
broj: 02/1-34-4046/12 od 03.02.2012. godine
26. 117. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola Sjenjak Tuzla, broj:
02/1-34-4337/12 od 03.02.2012. godine2/98


2/98


2/99


2/99


2/99


2/99


2/100


2/100


2/100


2/100


2/101


2/101


2/101


2/101


2/102


2/102


2/102


2/102


2/103


2/103
27. 118. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Sjenjak Tuzla, broj:
02/1-34-4049/12 od 03.02.2012. godine
28. 119. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola Pazar Tuzla, broj:
02/1-34-4283/12 od 03.02.2012. godine
29. 120. Rjeenje o imenovanju privremenog
kolskog odbora JU Osnovna kola Pazar Tuzla,
broj: 02/1-34-4050/12 od 03.02.2012. godine
30. 121. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola Novi Grad Tuzla,
broj: 02/1-34-4279/12 od 03.02.2012. godine
31. 122. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Novi Grad Tuzla,
broj: 02/1-34-4051/12 od 03.02.2012. godine
32. 123. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola Miladije Tuzla, broj:
02/1-34-4266/12 od 03.02.2012. godine
33. 124. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Miladije Tuzla, broj:
02/1-34-4054/12 od 03.02.2012. godine
34. 125. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola Husino Tuzla, broj:
02/1-34-4264/12 od 03.02.2012. godine
35. 126. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Husino Tuzla, broj:
02/1-34-4058/12 od 03.02.2012. godine
36. 127. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola Gornja Tuzla
Gornja Tuzla, Tuzla, broj: 02/1-34-4185/12 od
03.02.2012. godine
37. 37. 128. Rjeenje o imenovanju privremenog
kolskog odbora JU Osnovna kola Gornja
Tuzla Gornja Tuzla, Tuzla, broj: 02/1-34-4008/12
od 03.02.2012. godine
38. 129. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola Lipnica Lipnica, Tuzla,
broj: 02/1-34-4181/12 od 03.02.2012. godine
39. 130. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Lipnica Lipnica, Tuzla,
broj: 02/1-34-4057/12 od 03.02.2012. godine
40. 131. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola Bukinje Bukinje,
Tuzla, broj: 02/1-34-4174/12 od 03.02.2012. godine
41. 132. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Bukinje Bukinje,
Tuzla, broj: 02/1-34-4032/12 od 03.02.2012. godine
42. 133. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola Mramor Mramor,
Tuzla, broj: 02/1-34-4172/12 od 03.02.2012. godine
43. 134. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Mramor Mramor,
Tuzla, broj: 02/1-34-4019/12 od 03.02.2012. godine
44. 135. Rjeenje o prestanku mandata kolskom odboru
JU Osnovna kola Kiseljak Kiseljak, Tuzla, broj:
02/1-34-4170/12 od 03.02.2012. godine
45. 136. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Kiseljak Kiseljak,
Tuzla, broj: 02/1-34-4018/12 od 03.02.2012. godine
46. 137. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola Breke Breke, Tuzla,
broj: 02/1-34-4168/12 od 03.02.2012. godine


2/103


2/103


2/104


2/104


2/104


2/104


2/105


2/105


2/1052/1052/106


2/106


2/106


2/106


2/107


2/107


2/107


2/107


2/107


2/108
Strana 10 HRONOLOKI REGISTAR 31. decembar 2012. g.
47. 138. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Breke Breke, Tuzla,
broj: 02/1-34-4017/12 od 03.02.2012. godine
48. 139. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola Pasci Pasci, Tuzla,
broj: 02/1-34-4162/12 od 03.02.2012. godine
49. 140. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Pasci Pasci, Tuzla,
broj: 02/1-34-4011/12 od 03.02.2012. godine
50. 141. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola Simin Han Tuzla,
broj: 02/1-34-4160/12 od 03.02.2012. godine
51. 142. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Simin Han Tuzla,
broj: 02/1-34-4013/12 od 03.02.2012. godine
52. 143. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Podrinje Mihatovii,
Tuzla, broj: 02/1-34-4002/12 od 03.02.2012. godine
53. 144. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Prva osnovna kola ivinice, broj:
02/1-34-4152/12 od 03.02.2012. godine
54. 145. Rjeenje o imenovanju privremenog
kolskog odbora JU Prva osnovna kola ivinice,
broj: 02/1-34-3986/12 od 03.02.2012. godine
55. 146. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Druga osnovna kola ivinice, broj:
02/1-34-4159/12 od 03.02.2012. godine
56. 147. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Druga osnovna kola ivinice, broj:
02/1-34-4026/12 od 03.02.2012. godine
57. 148. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola ivinice Gornje
ivinice Gornje, ivinice, broj: 02/1-34-4167/12
od 03.02.2012. godine
58. 149. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola ivinice Gornje
ivinice Gornje, ivinice, broj: 02/1-34-4028/12
od 03.02.2012. godine
59. 150. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola erii erii, ivinice,
broj: 02/1-34-4161/12 od 03.02.2012. godine
60. 151. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola erii erii, ivinice,
broj: 02/1-34-4027/12 od 03.02.2012. godine
61. 152. Rjeenje o prestanku mandata kolskom odboru
JU Osnovna kola Baigovci Baigovci, ivinice,
broj: 02/1-34-4158/12 od 03.02.2012. godine
62. 153. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Baigovci Baigovci,
ivinice, broj: 02/1-34-4025/12 od 03.02.2012. godine
63. 154. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola Via Via, ivinice,
broj: 02/1-34-4157/12 od 03.02.2012. godine
64. 155. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Via Via, ivinice,
broj: 02/1-34-3967/12 od 03.02.2012. godine
65. 156. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola Graanica Graanica,
ivinice, broj: 02/1-34-4156/12 od 03.02.2012.
godine
66. 157. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Graanica Graanica,


2/108


2/108


2/109


2/109


2/1092/109

2/110


2/110


2/110


2/1102/1112/111


2/111


2/111


2/112


2/112


2/112


2/1122/113

ivinice, broj: 02/1-34-4024/12 od 03.02.2012.
godine
67. 158. Rjeenje o prestanku mandata kolskom odboru
JU Osnovna kola Dubrave Dubrave Donje,
ivinice, broj: 02/1-34-4155/12 od 03.02.2012. godine
68. 159. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Dubrave Dubrave Donje,
ivinice, broj: 02/1-34-3965/12 od 03.02.2012. godine
69. 160. Rjeenje o prestanku mandata kolskom odboru
JU Osnovna kola urevik urevik, ivinice,
broj: 02/1-34-4151/12 od 03.02.2012. godine
70. 161. Rjeenje o imenovanju privremenog
kolskog odbora JU Osnovna kola urevik
urevik, ivinice, broj: 02/1-34-3987/12 od
03.02.2012. godine
71. 162. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola Kalesija Kalesija,
broj: 02/1-34-4154/12 od 03.02.2012. godine
72. 163. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Kalesija Kalesija, broj:
02/1-34-4022/12 od 03.02.2012. godine
73. 164. Rjeenje o prestanku mandata kolskom odboru
JU Osnovna kola Tojii Tojii, Kalesija, broj:
02/1-34-4190/12 od 03.02.2012. godine
74. 165. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Tojii Tojii,
Kalesija, broj: 02/1-34-4006/12 od 03.02.2012.
godine
75. 166. Rjeenje o prestanku mandata kolskom odboru
JU Osnovna kola Rainci Gornji Rainci Gornji,
Kalesija, broj: 02/1-34-4189/12 od 03.02.2012. godine
76. 167. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Rainci Gornji Rainci
Gornji, Kalesija, broj: 02/1-34-4021/12 od
03.02.2012. godine
77. 168. Rjeenje o prestanku mandata kolskom odboru
JU Osnovna kola Memii Memii, Kalesija, broj:
02/1-34-4187/12 od 03.02.2012. godine
78. 169. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Memii Memii, Kalesija,
broj: 02/1-34-4004/12 od 03.02.2012. godine
79. 170. Rjeenje o prestanku mandata kolskom odboru
JU Osnovna kola Vukovije Vukovije, Kalesija,
broj: 02/1-34-4182/12 od 03.02.2012. godine
80. 171. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Vukovije Vukovije,
Kalesija, broj: 02/1-34-4010/12 od 03.02.2012. godine
81. 172. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola Musa azim ati
Zelinja Donja, Gradaac, broj: 02/1-34-4149/12
od 03.02.2012. godine
82. 173. Rjeenje o imenovanju privremenog
kolskog odbora JU Osnovna kola Musa azim
ati Zelinja Donja, Gradaac, broj: 02/1-34-
3977/12 od 03.02.2012. godine
83. 174. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola Ivan Goran Kovai
Gradaac, broj: 02/1-34-4186/12 od 03.02.2012.
godine
84. 175. Rjeenje o imenovanju privremenog
kolskog odbora JU Osnovna kola Ivan Goran

2/113


2/113


2/113


2/1142/114


2/114


2/114


2/1152/115


2/1152/115


2/116


2/116


2/116


2/1162/1172/1172/117


31. decembar 2012. g. HRONOLOKI REGISTAR Strana 11
Kovai Gradaac, broj: 02/1-34-3975/12 od
03.02.2012. godine
85. 176. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola Hasan Kiki Gradaac,
broj: 02/1-34-4146/12 od 03.02.2012. godine
86. 177. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Hasan Kiki Gradaac,
broj: 02/1-34-3974/12 od 03.02.2012. godine
87. 178. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Druga osnovna kola Graanica, broj:
02/1-34-4139/12 od 03.02.2012. godine
88. 179. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Druga osnovna kola Graanica, broj:
02/1-34-3971/12 od 03.02.2012. godine
89. 180. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Gimnazija Mea Selimovi Tuzla,
broj: 02/1-34-4144/12 od 03.02.2012. godine
90. 90. 181. Rjeenje o imenovanju privremenog
kolskog odbora JU Gimnazija Mea Selimovi
Tuzla, broj: 02/1-34-3978/12 od 03.02.2012.
godine
91. 182. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Gimnazija Ismet Mujezinovi Tuzla,
broj: 02/1-34-4145/12 od 03.02.2012. godine
92. 183. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Gimnazija Ismet Mujezinovi Tuzla,
broj: 02/1-34-4060/12 od 03.02.2012. godine
93. 184. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Mjeovita srednja graevinsko -
geodetska kola Tuzla, broj: 02/1-34-4150/12 od
03.02.2012. godine
94. 185. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Mjeovita srednja graevinsko -
geodetska kola Tuzla, broj: 02/1-34-3980/12 od
03.02.2012. godine
95. 186. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Mjeovita srednja kola Tuzla, broj:
02/1-34-4173/12 od 03.02.2012. godine
96. 187. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Mjeovita srednja kola Tuzla, broj:
02/1-34-3981/12 od 03.02.2012. godine
97. 188. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Mjeovita srednja rudarska kola Tuzla,
broj: 02/1-34-4176/12 od 03.02.2012. godine
98. 189. Rjeenje o imenovanju privremenog
kolskog odbora JU Mjeovita srednja rudarska
kola Tuzla, broj: 02/1-34-3983/12 od 03.02.2012.
godine
99. 190. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Mjeovita srednja elektrotehnika
kola Tuzla, broj: 02/1-34-4341/12 od 03.02.2012.
godine
100. 191. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Mjeovita srednja elektrotehnika kola
Tuzla, broj: 02/1-34-4038/12 od 03.02.2012. godine
101. 192. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Mjeovita srednja hemijska kola Tuzla,
broj: 02/1-34-4342/12 od 03.02.2012. godine
102. 193. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Mjeovita srednja hemijska kola Tuzla,
broj: 02/1-34-4041/12 od 03.02.2012. godine

2/117


2/118


2/118


2/118


2/118


2/1192/119


2/119


2/1192/1202/120


2/120


2/120


2/1212/1212/121


2/121


2/122


2/122
103. 194. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Mjeovita srednja saobraajna kola
Tuzla, broj: 02/1-34-4343/12 od 03.02.2012. godine
104. 195. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Mjeovita srednja saobraajna kola
Tuzla, broj: 02/1-34-4042/12 od 03.02.2012. godine
105. 196. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Mjeovita srednja mainska kola Tuzla,
broj: 02/1-34-4344/12 od 03.02.2012. godine
106. 197. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Mjeovita srednja mainska kola Tuzla,
broj: 02/1-34-4044/12 od 03.02.2012. godine
107. 198. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Srednja medicinska kola Tuzla, broj:
02/1-34-4147/12 od 03.02.2012. godine
108. 199. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Srednja medicinska kola Tuzla, broj:
02/1-34-3979/12 od 03.02.2012. godine
109. 200. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Srednja trgovinska kola Tuzla, broj:
02/1-34-4177/12 od 03.02.2012. godine
110. 201. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Srednja trgovinska kola Tuzla, broj:
02/1-34-3989/12 od 03.02.2012. godine
111. 202. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Turistiko - ugostiteljska kola Tuzla,
broj: 02/1-34-4180/12 od 03.02.2012. godine
112. 203. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Turistiko - ugostiteljska kola Tuzla,
broj: 02/1-34-3994/12 od 03.02.2012. godine
113. 204. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Srednja muzika kola Tuzla, broj:
02/1-34-4183/12 od 03.02.2012. godine
114. 205. Rjeenje o imenovanju privremenog
kolskog odbora JU Srednja muzika kola Tuzla,
broj: 02/1-34-3996/12 od 03.02.2012. godine
115. 206. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Srednja ekonomska kola Tuzla, broj:
02/1-34-4345/12 od 03.02.2012. godine
116. 207. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Srednja ekonomska kola Tuzla, broj:
02/1-34-4043/12 od 03.02.2012. godine
117. 208. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Gimnazija ivinice, broj: 02/1-34-
4148/12 od 03.02.2012. godine
118. 209. Rjeenje o imenovanju privremenog
kolskog odbora JU Gimnazija ivinice, broj:
02/1-34-3988/12 od 03.02.2012. godine
119. 210. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Mjeovita srednja kola ivinice, broj:
02/1-34-4169/12 od 03.02.2012. godine
120. 211. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Mjeovita srednja kola ivinice, broj:
02/1-34-4030/12 od 03.02.2012. godine
121. 212. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Mjeovita srednja kola Kalesija, broj:
02/1-34-4188/12 od 03.02.2012. godine
122. 213. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Mjeovita srednja kola Kalesija, broj:
02/1-34-3968/12 od 03.02.2012. godine


2/122


2/122


2/123


2/123


2/123


2/123


2/124


2/124


2/124


2/124


2/125


2/125


2/125


2/125


2/126


2/126


2/126


2/126


2/126


2/127

Strana 12 HRONOLOKI REGISTAR 31. decembar 2012. g.
123. 214. Rjeenje o prestanku mandata kolskom odboru
JU Mjeovita srednja kola Hasan Kiki Gradaac,
broj: 02/1-34-4142/12 od 03.02.2012. godine
124. 215. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Mjeovita srednja kola Hasan Kiki
Gradaac, broj: 02/1-34-3973/12 od 03.02.2012.
godine
125. 216. Rjeenje o prestanku mandata kolskom odboru
JU Mjeovita srednja kola Graanica, broj: 02/1-34-
4191/12 od 03.02.2012. godine
126. 217. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Mjeovita srednja kola Graanica,
broj: 02/1-34-3969/12 od 03.02.2012. godine
127. 246. Rjeenje o imenovanju Upravnog odbora Javne
ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja
Tuzla, broj: 02/1-34-5677/12 od 20.02.2012. godine
128. 247. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola Sapna Sapna, broj:
02/1-34-5481/12 od 20.02.2012. godine
129. 248. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Sapna Sapna, broj:
02/1-34-5647/12 od 20.02.2012. godine
130. 249. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola Kladanj Kladanj,
broj: 02/1-34-5483/12 od 20.02.2012. godine
131. 250. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Kladanj Kladanj, broj:
02/1-34-005651/12 od 20.02.2012. godine
132. 251. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola Stupari Stupari, Kladanj,
broj: 02/1-38-005252/12 od 20.02.2012. godine
133. 252. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Stupari Stupari, Kladanj,
broj: 02/1-38-005254/12 od 20.02.2012. godine
134. 253. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola Edhem Mulabdi
Meia Donja, Gradaac, broj: 02/1-34-5491/12
od 20.02.2012. godine
135. 254. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Edhem Mulabdi
Meia Donja, Gradaac, broj: 02/1-34-5712/12
od 20.02.2012. godine
136. 255. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola Dr. Safvet-beg Baagi
Gradaac, broj: 02/1-34-5456/12 od 20.02.2012.
godine
137. 256. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Dr. Safvet-beg Baagi
Gradaac, broj: 02/1-34-5696/12 od 20.02.2012. godine
138. 257. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola Hamdija Kreevljakovi
Kamberi, Gradaac, broj: 02/1-34-5488/12 od
20.02.2012. godine
139. 258. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Hamdija Kreevljakovi
Kamberi, Gradaac, broj: 02/1-34-005648/12 od
20.02.2012. godine
140. 259. Rjeenje o prestanku mandata kolskom odboru
JU Osnovna kola Mehmed-beg Kapetanovi
Ljubuak Srnice Donje, Gradaac, broj: 02/1-34-
5486/12 od 20.02.2012. godine
141. 260. Rjeenje o imenovanju privremenog
kolskog odbora JU Osnovna kola Mehmed-beg
Kapetanovi Ljubuak Srnice Donje, Gradaac,
broj: 02/1-34-005649/12 od 20.02.2012. godine
142. 261. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola Soko Soko, Graanica,
broj: 02/1-34-5463/12 od 20.02.2012. godine
143. 262. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Soko Soko, Graanica,
broj: 02/1-34-5656/12 od 20.02.2012. godine
144. 263. Rjeenje o prestanku mandata kolskom odboru
JU Osnovna kola Maleii Maleii, Graanica,
broj: 02/1-34-5466/12 od 20.02.2012. godine
145. 264. Rjeenje o imenovanju privremenog
kolskog odbora JU Osnovna kola Maleii
Maleii, Graanica, broj: 02/1-34-5652/12 od
20.02.2012. godine
146. 265. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola Hasan Kiki Graanica,
broj: 02/1-34-5467/12 od 20.02.2012. godine
147. 266. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Hasan Kiki Graanica,
broj: 02/1-34-5693/12 od 20.02.2012. godine
148. 267. Rjeenje o prestanku mandata kolskom odboru
JU Osnovna kola Dakule Dakule, Graanica,
broj: 02/1-34-5469/12 od 20.02.2012. godine
149. 268. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Dakule Dakule,
Graanica, broj: 02/1-34-5691/12 od 20.02.2012.
godine
150. 269. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola Gornja Orahovica
Gornja Orahovica, Graanica, broj: 02/1-34-
5471/12 od 20.02.2012. godine
151. 270. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Gornja Orahovica
Gornja Orahovica, Graanica, broj: 02/1-34-5692/12
od 20.02.2012. godine
152. 271. Rjeenje o prestanku mandata kolskom odboru
JU Osnovna kola Doborovci Doborovci, Graanica,
broj: 02/1-34-5472/12 od 20.02.2012. godine
153. 272. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Doborovci Doborovci,
Graanica, broj: 02/1-34-5690/12 od 20.02.2012.
godine
154. 273. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola Stjepan Polje Stjepan
Polje, Graanica, broj: 02/1-34-5460/12 od
20.02.2012. godine
155. 274. Rjeenje o imenovanju privremenog
kolskog odbora JU Osnovna kola Stjepan
Polje Stjepan Polje, Graanica, broj: 02/1-34-
5694/12 od 20.02.2012. godine
156. 275. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Miriina Miriina,
Graanica, broj: 02/1-34-5654/12 od 20.02.2012. godine
157. 276. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola Banovii Banovii,
broj: 02/1-34-7737/12 od 19.03.2012. godine
158. 277. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Banovii Banovii,
broj: 02/1-34-7768/12 od 19.03.2012. godine


2/1272/127


2/217


2/128


4/501


4/502


4/502


4/502


4/502


4/503


4/5034/5034/5034/504


4/5044/5044/5044/505
4/505


4/505


4/506


4/5064/506


4/506


4/507


4/5074/5074/5074/508


4/5084/5084/5084/509


4/509


4/509


4/509
31. decembar 2012. g. HRONOLOKI REGISTAR Strana 13
159. 278. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola Tretenica Tretenica,
Banovii, broj: 02/1-34-7739/12 od 19.03.2012.
godine
160. 279. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Tretenica Tretenica,
Banovii, broj: 02/1-34-7766/12 od 19.03.2012.
godine
161. 280. Rjeenje o prestanku mandata kolskom odboru
JU Osnovna kola Seona Aljkovii, Banovii,
broj: 02/1-34-7735/12 od 19.03.2012. godine
162. 281. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Seona Aljkovii, Banovii,
broj: 02/1-34-7760/12 od 19.03.2012. godine
163. 282. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola Banovii Selo
Banovii Selo, Banovii, broj: 02/1-34-7736/12 od
19.03.2012. godine
164. 283. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Banovii Selo
Banovii Selo, Banovii, broj: 02/1-34-7763/12 od
19.03.2012. godine
165. 284. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola Grivice Banovii,
broj: 02/1-34-7598/12 od 19.03.2012. godine
166. 285. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Grivice Banovii, broj:
02/1-34-7599/12 od 19.03.2012. godine
167. 286. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Prva osnovna kola Srebrenik, broj:
02/1-34-7732/12 od 19.03.2012. godine
168. 287. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Prva osnovna kola Srebrenik, broj:
02/1-34-7756/12 od 19.03.2012. godine
169. 288. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Druga osnovna kola Srebrenik, broj:
02/1-34-7745/12 od 19.03.2012. godine
170. 289. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Druga osnovna kola Srebrenik, broj:
02/1-34-7716/12 od 19.03.2012. godine
171. 290. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola Duboki Potok
Duboki Potok, Srebrenik, broj: 02/1-34-7774/12
od 19.03.2012. godine
172. 291. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Duboki Potok Duboki
Potok, Srebrenik, broj: 02/1-34-7752/12 od
19.03.2012. godine
173. 292. Rjeenje o prestanku mandata kolskom odboru
JU Osnovna kola pionica pionica, Srebrenik,
broj: 02/1-34-7744/12 od 19.03.2012. godine
174. 293. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola pionica pionica,
Srebrenik, broj: 02/1-34-7719/12 od 19.03.2012.
godine
175. 294. Rjeenje o prestanku mandata kolskom odboru
JU Osnovna kola Podoraje Podoraje, Srebrenik,
broj: 02/1-34-7750/12 od 19.03.2012. godine
176. 295. Rjeenje o imenovanju privremenog
kolskog odbora JU Osnovna kola Podoraje
Podoraje, Srebrenik, broj: 02/1-34-7740/12 od
19.03.2012. godine4/5104/510


4/510


4/5104/5114/511


4/511


4/511


4/512


4/512


4/512


4/5124/5134/513


4/5134/513


4/5144/514
177. 296. Rjeenje o prestanku mandata kolskom odboru
JU Osnovna kola Rapatnica Rapatnica, Srebrenik,
broj: 02/1-34-7748/12 od 19.03.2012. godine
178. 297. Rjeenje o imenovanju privremenog
kolskog odbora JU Osnovna kola Rapatnica
Rapatnica, Srebrenik, broj: 02/1-34-7715/12 od
19.03.2012. godine
179. 298. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola Tinja Tinja, Srebrenik,
broj: 02/1-34-7771/12 od 19.03.2012. godine
180. 299. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Tinja Tinja, Srebrenik,
broj: 02/1-34-7741/12 od 19.03.2012. godine
181. 300. Rjeenje o imenovanju privremenog
kolskog odbora JU Osnovna kola Sladna
Sladna, Srebrenik, broj: 02/1-34-7723/12 od
19.03.2012. godine
182. 301. Rjeenje o prestanku mandata kolskom odboru
JU Osnovna kola Prokosovii Prokosovii, Lukavac,
broj: 02/1-34-7713/12 od 19.03.2012. godine
183. 302. Rjeenje o imenovanju privremenog
kolskog odbora JU Osnovna kola Prokosovii
Prokosovii, Lukavac, broj: 02/1-34-7724/12 od
19.03.2012. godine
184. 303. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola Gnojnica Gnojnica,
Lukavac, broj: 02/1-34-7709/12 od 19.03.2012.
godine
185. 304. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Gnojnica Gnojnica,
Lukavac, broj: 02/1-34-7727/12 od 19.03.2012.
godine
186. 305. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Osnovna kola Poljice Poljice, Lukavac,
broj: 02/1-34-7711/12 od 19.03.2012. godine
187. 306. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Poljice Poljice, Lukavac,
broj: 02/1-34-7725/12 od 19.03.2012. godine
188. 307. Rjeenje o prestanku mandata kolskom odboru
JU Osnovna kola Dobonica Dobonica, Lukavac,
broj: 02/1-34-7703/12 od 19.03.2012. godine
189. 308. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Dobonica Dobonica,
Lukavac, broj: 02/1-34-7731/12 od 19.03.2012.
godine
190. 309. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Gornja Orahovica
Gornja Orahovica, Graanica, broj: 02/1-34-3564-
1/12 od 19.03.2012. godine
191. 310. Rjeenje o prestanku mandata kolskom odboru
JU Mjeovita srednja kola Sapna, broj: 02/1-34-
5473/12 od 20.02.2012. godine
192. 311. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Mjeovita srednja kola Sapna, broj:
02/1-34-5675/12 od 20.02.2012. godine
193. 312. Rjeenje o prestanku mandata kolskom odboru
JU Mjeovita srednja kola Musa azim ati
Kladanj, broj: 02/1-34-5474/12 od 20.02.2012.
godine
194. 313. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Mjeovita srednja kola Musa
azim ati Kladanj, broj: 02/1-34-5674/12 od
20.02.2012. godine


4/5144/514


4/515


4/5154/515


4/5154/5164/5164/516


4/516


4/517


4/5174/5174/517


4/518


4/5184/5184/518
Strana 14 HRONOLOKI REGISTAR 31. decembar 2012. g.
195. 314. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Gimnazija Mustafa Novali Gradaac,
broj: 02/1-34-5475/12 od 20.02.2012. godine
196. 315. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Gimnazija Mustafa Novali Gradaac,
broj: 02/1-34-5653/12 od 20.02.2012. godine
197. 316. Rjeenje o prestanku mandata kolskom odboru
JU Gimnazija Dr. Mustafa Kamari Graanica,
broj: 02/1-34-5478/12 od 20.02.2012. godine
198. 317. Rjeenje o imenovanju privremenog
kolskog odbora JU Gimnazija Dr. Mustafa
Kamari Graanica, broj: 02/1-34-5650/12 od
20.02.2012. godine
199. 318. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Mjeovita srednja kola Banovii, broj:
02/1-34-7734/12 od 19.03.2012. godine
200. 319. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Mjeovita srednja kola Banovii, broj:
02/1-34-7757/12 od 19.03.2012. godine
201. 320. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Mjeovita srednja kola Srebrenik,
broj: 02/1-34-7742/12 od 19.03.2012. godine
202. 321. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Mjeovita srednja kola Srebrenik, broj:
02/1-34-7721/12 od 19.03.2012. godine
203. 322. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Gimnazija Lukavac Lukavac, broj:
02/1-34-7701/12 od 19.03.2012. godine
204. 323. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Gimnazija Lukavac Lukavac, broj:
02/1-34-7698/12 od 19.03.2012. godine
205. 324. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Mjeovita srednja ekonomsko-hemijska
kola Lukavac, broj: 02/1-34-7706/12 od 19.03.2012.
godine
206. 325. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Mjeovita srednja ekonomsko-hemijska
kola Lukavac, broj: 02/1-34-7730/12 od 19.03.2012.
godine
207. 326. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Mjeovita srednja elektro-mainska kola
Lukavac, broj: 02/1-34-7707/12 od 19.03.2012.
godine
208. 327. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Mjeovita srednja elektro-mainska kola
Lukavac, broj: 02/1-34-7696/12 od 19.03.2012.
godine
209. 328. Rjeenje o imenovanju Komisije za izradu
Pravilnika o polaganju strunog ispita u osnovnom
i srednjim kolama, broj: 02/1-34-2447-1/12 od
05.03.2012. godine
210. 329. Rjeenje o imenovanju Komisije za izradu
Pravilnika o strunom nadzoru, broj: 02/1-34-
2447-2/12 od 05.03.2012. godine
211. 330. Rjeenje o imenovanju vrioca dunosti
ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja
Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-2712-1/12 od
19.03.2012. godine
212. 331. Rjeenje o privremenom imenovanju Skuptine
Javnog poduzea Meunarodni aerodrom Tuzla,
broj: 02/1-34-4212/12 od 19.03.2012. godine


4/519


4/519


4/5194/519


4/520


4/520


4/520


4/520


4/521


4/5214/5214/5214/5224/5224/522


4/5224/523


4/523

213. 391. Rjeenje o imenovanju tripartitnog savjetodavnog
vijea Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-05-2346-2/12 od
29.03.2012. godine
214. 392. Rjeenje o prestanku mandata kolskog odbora
JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama
u psihikom i tjelesnom razvoju Tuzla, broj: 02/1-34-
9022/12 od 29.03.2012. godine
215. 393. Rjeenje o imenovanju privremenog
kolskog odbora JU Zavod za odgoj i obrazovanje
osoba sa smetnjama u psihikom i tjelesnom razvoju
Tuzla, broj: 02/1-34-9026/12 od 29.03.2012. godine
216. 394. Rjeenje o imenovanju privremenog
kolskog odbora JU Centar za obrazovanje i
vaspitanje i rehabilitaciju sluanja i govora Tuzla,
broj: 02/1-34-8466-42/12 od 09.05.2012. godine
217. 395. Rjeenje o imenovanju Nadzornog odbora
Javne ustanove Disciplinski centar za maloljetnike
Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-9029/12 od
29.03.2012. godine
218. Rjeenje o imenovanju Upravnog odbora Javne
ustanove Disciplinski centar za maloljetnike
Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-9032/12 od
29.03.2012. godine
219. 397. Rjeenje o privremenom imenovanju
Skuptine Javnog preduzea Radio-televizija
Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-4933/12 od
29.03.2012. godine
220. 398. Rjeenje o imenovanju Upravnog odbora
Javne ustanove Zatieni pejza Konjuh, broj:
02/1-05-2631/12 od 29.03.2012. godine
221. 399. Rjeenje o izmjeni Rjeenja o imenovanju
privremenog kolskog odbora JU Osnovna kola
Gnojnica Gnojnica, Lukavac, broj: 02/1-34-
7727-2/12 od 12.04.2012. godine
222. 400. Rjeenje o izmjenama i dopunama Rjeenja
o postavljenju komandanta, naelnika i lanova
Kantonalnog taba civilne zatite, broj: 02/1-05-
6836-1/12 od 09.05.2012. godine
223. 401. Rjeenje, broj: 02/1-34-10939/12 od
17.04.2012. godine
224. 402. Rjeenje o imenovanju privremenog Upravnog
odbora Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona,
broj: 02/1-34-484-1/12 od 19.04.2012. godine
225. 403. Rjeenje o imenovanju privremenog
kolskog odbora JU Osnovna kola Podoraje
Podoraje, Srebrenik, broj: 02/1-34-9028/12 od
29.03.2012. godine
226. 404. Rjeenje o imenovanju privremenog
kolskog odbora JU Osnovna kola Branska
Malta Tuzla, broj: 02/1-34-8466-2/12 od
09.05.2012. godine
227. 405. Rjeenje o imenovanju privremenog
kolskog odbora JU Osnovna kola Bukinje
Bukinje, Tuzla, broj: 02/1-34-8466-3/12 od
09.05.2012. godine
228. 406. Rjeenje o imenovanju privremenog
kolskog odbora JU Osnovna kola Centar
Tuzla, broj: 02/1-34-8466-4/12 od 09.05.2012.
godine
229. 407. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Husino Tuzla, broj:
02/1-34-8466-5/12 od 09.05.2012. godine


6/6636/6636/6636/6646/6646/6646/664


6/6646/6656/665

6/665


6/6666/6666/6666/6676/667


6/667
31. decembar 2012. g. HRONOLOKI REGISTAR Strana 15
230. 408. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Lipnica Lipnica, Tuzla,
broj: 02/1-34-8466-6/12 od 09.05.2012. godine
231. 409. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Miladije Tuzla, broj:
02/1-34-8466-7/12 od 09.05.2012. godine
232. 410. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Novi Grad Tuzla, broj:
02/1-34-8466-8/12 od 09.05.2012. godine
233. 411. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna muzika kola Tuzla, broj:
02/1-34-8466-9/12 od 09.05.2012. godine
234. 412. Rjeenje o imenovanju privremenog
kolskog odbora JU Osnovna kola Pazar
Tuzla, broj: 02/1-34-8466-10/12 od 09.05.2012.
godine
235. 413. Rjeenje o imenovanju privremenog
kolskog odbora JU Osnovna kola Sjenjak
Tuzla, broj: 02/1-34-8466-11/12 od 09.05.2012.
godine
236. 414. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Slavinovii Tuzla, broj:
02/1-34-8466-12/12 od 09.05.2012. godine
237. 415. Rjeenje o imenovanju privremenog
kolskog odbora JU Osnovna kola Solina Tuzla,
broj: 02/1-34-8466-13/12 od 09.05.2012. godine
238. 416. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Tuanj Tuzla, broj:
02/1-34-8466-14/12 od 09.05.2012. godine
239. 417. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Podrinje Mihatovii,
Tuzla, broj: 02/1-34-8466-43/12 od 09.05.2012.
godine
240. 418. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Gornja Tuzla Gornja
Tuzla,Tuzla, broj: 02/1-34-8466-44/12 od 09.05.2012.
godine
241. 419. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Simin Han Tuzla, broj:
02/1-34-8466-45/12 od 09.05.2012. godine
242. 420. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Pasci Pasci, Tuzla, broj:
02/1-34-8466-46/12 od 09.05.2012. godine
243. 421. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Mejdan Tuzla, broj:
02/1-34-8466-47/12 od 09.05.2012. godine
244. 422. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Kreka Tuzla, broj: 02/1-
34-8466-48/12 od 09.05.2012. godine
245. 423. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Breke Breke, Tuzla,
broj: 02/1-34-8466-49/12 od 09.05.2012. godine
246. 424. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Kiseljak Kiseljak, Tuzla,
broj: 02/1-34-8466-50/12 od 09.05.2012. godine
247. 425. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Mramor Mramor, Tuzla,
broj: 02/1-34-8466-51/12 od 09.05.2012. godine
248. 426. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Jala Tuzla, broj: 02/1-
34-8466-52/12 od 09.05.2012. godine
249. 427. Rjeenje o imenovanju privremenog
kolskog odbora JU Osnovna kola urevik
urevik, ivinice, broj: 02/1-34-8466-22/12 od
09.05.2012. godine
250. 428. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Prva osnovna kola ivinice, broj: 02/1-
34-8466-23/12 od 09.05.2012. godine
251. 429. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Dubrave Dubrave
Donje, ivinice, broj: 02/1-34-8466-24/12 od
09.05.2012. godine
252. 430. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Via Via, ivinice,
broj: 02/1-34-8466-25/12 od 09.05.2012. godine
253. 431. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Graanica Graanica,
ivinice, broj: 02/1-34-8466-56/12 od 09.05.2012.
godine
254. 432. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Baigovci Baigovci,
ivinice, broj: 02/1-34-8466-57/12 od 09.05.2012.
godine
255. 433. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Druga osnovna kola ivinice, broj: 02/1-
34-8466-58/12 od 09.05.2012. godine
256. 434. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola erii erii, ivinice,
broj: 02/1-34-8466-59/12 od 09.05.2012. godine
257. 435. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola iviniceGornje ivinice
Gornje, ivinice, broj: 02/1-34-8466 60/12 od
09.05.2012. godine
258. 436. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Tojii Tojii, Kalesija,
broj: 02/1-34-8466-27/12 od 09.05.2012 godine
259. 437. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Memii Memii, Kalesija,
broj: 02/1-34-8466-28/12 od 09.05.2012 godine
260. 438. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Vukovije Vukovije,
Kalesija, broj: 02/1-34-8466-53/12 od 09.05.2012.
godine
261. 439. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Rainci Gornji Rainci
Gornji, Kalesija, broj: 02/1-34-8466-54/12 od
09.05.2012. godine
262. 440. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Kalesija Kalesija, broj:
02/1-34-8466-55/12 od 09.05.2012. godine
263. 441. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Druga osnovna kola Graanica, broj:
02/1-34-8466-1/12 od 09.05.2012. godine
264. 442. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Hasan Kiki Gradaac,
broj: 02/1-34-8466-31/12 od 09.05.2012. godine
265. 443. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Ivan Goran Kovai
Gradaac, broj: 02/1-34-8466-32/12 od 09.05.2012.
godine
266. 444. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Musa azim ati
Zelinja Donja, Gradaac, broj: 02/1-34-8466-33/12
od 09.05.2012. godine


6/667


6/668


6/668


6/6686/6696/669


6/669


6/669


6/6706/6706/670


6/670


6/671


6/671


6/671


6/671


6/672


6/672


6/6726/672


6/6736/673


6/6736/6736/674


6/674


6/6746/674


6/675


6/6756/6756/675


6/676


6/676


6/6766/6766/677
Strana 16 HRONOLOKI REGISTAR 31. decembar 2012. g.
267. 445. Rjeenje o prestanku mandata kolskom
odboru JU Mjeovita srednja kola Teoak, broj:
02/1-34-11365/12 od 19.04.2012. godine
268. 446. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Mjeovita srednja kola Teoak, broj:
02/1-34-11366/12 od 19.04.2012. godine
269. 447. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Gimnazija Mea Selimovi Tuzla,
broj: 02/1-34-8466-34/12 od 09.05.2012. godine
270. 448. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Mjeovita srednja elektrotehnika kola
Tuzla, broj: 02/1-34-8466-15/12 od 09.05.2012. godine
271. 449. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Mjeovita srednja hemijska kola Tuzla,
broj: 02/1-34-8466-16/12 od 09.05.2012. godine
272. 450. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Mjeovita srednja saobraajna kola Tuzla,
broj: 02/1-34-8466-17/12 od 09.05.2012. godine
273. 451. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Srednja ekonomska kola Tuzla, broj:
02/1-34-8466-18/12 od 09.05.2012. godine
274. 452. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Mjeovita srednja mainska kola Tuzla,
broj: 02/1-34-8466-19/12 od 09.05.2012. godine
275. 453. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Gimnazija Ismet Mujezinovi Tuzla,
broj: 02/1-34-8466-20/12 od 09.05.2012. godine
276. 454. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Srednja medicinska kola Tuzla, broj:
02/1-34-8466-35/12 od 09.05.2012. godine
277. 455. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Mjeovita srednja graevinsko-
geodetska kola Tuzla, broj: 02/1-34-8466-36/12 od
09.05.2012. godine
278. 456. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Mjeovita srednja kola Tuzla, broj:
02/1-34-8466-37/12 od 09.05.2012. godine
279. 457. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Mjeovita srednja rudarska kola Tuzla,
broj: 02/1-34-8466-38/12 od 09.05.2012. godine
280. 458. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Srednja trgovinska kola Tuzla, broj:
02/1-34-8466-39/12 od 09.05.2012. godine
281. 459. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Turistiko-ugostiteljska kola Tuzla,
broj: 02/1-34-8466-40/12 od 09.05.2012. godine
282. 460. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Srednja muzika kola Tuzla, broj:
02/1-34-8466-41/12 od 09.05.2012. godine
283. 461. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Gimnazija ivinice, broj: 02/1-34-8466-
21/12 od 09.05.2012. godine
284. 462. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Mjeovita srednja kola ivinice, broj:
02/1-34-8466-61/12 od 09.05.2012. godine
285. 463. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Mjeovita srednja kola Kalesija, broj:
02/1-34-8466-26/12 od 09.05.2012. godine
286. 464. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Mjeovita srednja kola Graanica, broj:
02/1-34-8466-29/12 od 09.05.2012. godine


6/677


6/677


6/677


6/678


6/678


6/678


6/678


6/679


6/679


6/6796/679


6/680


6/680


6/680


6/680


6/681


6/681


6/681


6/681


6/682
287. 465. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Mjeovita srednja kola Hasan Kiki
Gradaac, broj: 02/1-34-8466-30/12 od 09.05.2012.
godine
288. 521. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Doborovci Doborovci,
Graanica, broj: 02/1-34-8662/12 od 18.05.2012.
godine
289. 522. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Dakule Dakule,
Graanica, broj: 02/1-34-8662-1/12 od 18.05.2012.
godine
290. 523. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Hasan Kiki Graanica,
broj: 02/1-34-8662-2/12 od 18.05.2012. godine
291. 524. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Maleii Maleii,
Graanica, broj: 02/1-34-8662-3/12 od 18.05.2012.
godine
292. 525. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Miriina Miriina,
Graanica, broj: 02/1-34-8662-4/12 od 18.05.2012.
godine
293. 526. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Soko Soko, Graa-
nica, broj: 02/1-34-8662-5/12 od 18.05.2012. godine
294. 527. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Stjepan Polje Stjepan
Polje, Graanica, broj: 02/1-34-8662-6/12 od
18.05.2012. godine
295. 528. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Dr. Safvet-beg Baagi
Gradaac, broj: 02/1-34-8662-7/12 od 18.05.2012.
godine
296. 529. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Edhem Mulabdi
Meia Donja, Gradaac, broj: 02/1-34-8662-8/12
od 18.05.2012. godine
297. 530. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Hamdija Kreevljakovi
Kamberi, Gradaac, broj: 02/1-34-8662-9/12 od
18.05.2012. godine
298. 531. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Mehmed-beg Kapetanovi
Ljubuak Srnice Donje, Gradaac, broj: 02/1-34-
8662-10/12 od 18.05.2012. godine
299. 532. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Kladanj Kladanj, broj:
02/1-34-8662-11/12 od 18.05.2012. godine
300. 533. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Stupari Stupari, Kladanj,
broj: 02/1-34-8662-12/12 od 18.05.2012. godine
301. 534. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Sapna Sapna, broj:
02/1-34-8662-13/12 od 18.05.2012. godine
302. 535. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Gimnazija Dr. Mustafa Kamari
Graanica, broj: 02/1-34-8662-14/12 od 18.05.2012.
godine
303. 536. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Gimnazija Mustafa Novali Gradaac,
broj: 02/1-34-8662-15/12 od 18.05.2012. godine6/6828/9198/919


8/9198/9208/920


8/9208/9218/9218/9218/9218/922


8/922


8/922


8/9228/923


8/923
31. decembar 2012. g. HRONOLOKI REGISTAR Strana 17
304. 537. Rjeenje o imenovanju privremenog
kolskog odbora JU Mjeovita srednja kola Musa
azim ati Kladanj, broj: 02/1-34-8662-16/12
od 18.05.2012. godine
305. 538. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Mjeovita srednja kola Sapna, broj:
02/1-34-8662-17/12 od 18.05.2012. godine
306. 539. Rjeenje o imenovanju predsjednika i
lanova Upravnog odbora Javne ustanove Muzej
Istone Bosne Tuzla, broj: 02/1-34-9028/12 od
18.05.2012. godine
307. 540. Rjeenje o imenovanju predsjednika i
lanova Upravnog odbora Javne ustanove Zavod
za zatitu i korienje kulturno-historijskog i
prirodnog nasljea Tuzlanskog kantona, broj:
02/1-34-9028-1/12 od 18.05.2012. godine
308. 541. Rjeenje o imenovanju direktora Zavoda
zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona,
broj: 02/1-34-13598/12 od 18.05.2012. godine
309. 542. Rjeenje o imenovanju privremenog
Upravnog odbora Javne ustanove Veterinarski
zavod Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-24-007058
1/12 od 18.05.2012. godine
310. 579. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola Banovii Banovii, broj: 02/1-
34-11811-1/12 od 12.06.2012. godine
311. 580. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola Grivice Banovii, broj: 02/1-34-
11811-2/12 od 12.06.2012. godine
312. 581. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola Tretenica Tretenica, Banovii,
broj: 02/1-34-11811-3/12 od 12.06.2012. godine
313. 582. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola Brijesnica Brijesnica Velika, Doboj
Istok, broj: 02/1-34-11811-4/12 od 12.06.2012. godine
314. 583. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola Klokotnica Klokotnica, Doboj
Istok, broj: 02/1-34-11811-5/12 od 12.06.2012.
godine
315. 584. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Druga osnovna kola Graanica, broj: 02/1-34-
11811-6/12 od 12.06.2012. godine
316. 585. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora
JU Osnovna kola Gornja Orahovica
Gornja Orahovica, Graanica, broj: 02/1-34-
11811-7/12 od 12.06.2012. godine
317. 586. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola Lukavica Lukavica, Graanica,
broj: 02/1-34-11811-8/12 od 12.06.2012. godine
318. 587. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora
JU Osnovna kola Maleii Maleii,
Graanica, broj: 02/1-34-11811-9/12 od 12.06.2012.
godine
319. 588. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola Miriina Miriina, Graanica,
broj: 02/1-34-11811-10/12 od 12.06.2012. godine
320. 589. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora
JU Osnovna kola Orahovica Orahovica
Donja, Graanica, broj: 02/1-34-11811-11/12 od
12.06.2012. godine
321. 590. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola Hasan Kiki Gradaac, broj:
02/1-34-11811-12/12 od 12.06.2012. godine8/923


8/9238/924
8/924


8/9248/924


9/1117


9/1118


9/1118


9/11189/1118


9/11199/1119


9/11199/1120


9/11209/1120


9/1120
322. 591. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola Ivan Goran Kovai Gradaac,
broj: 02/1-34-11811-13/12 od 12.06.2012. godine
323. 592. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora
JU Osnovna kola Musa azim ati Zelinja
Donja, Gradaac, broj: 02/1-34-11811-14/12 od
12.06.2012. godine
324. 593. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola Memii Memii, Kalesija, broj:
02/1-34-11811-15/12 od 12.06.2012. godine
325. 594. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola Tojii Tojii, broj: 02/1-34-
11811-16/12 od 12.06.2012. godine
326. 595. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola Stupari Stupari, Kladanj, broj:
02/1-34-11811-17/12 od 12.06.2012. godine
327. 596. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola Lukavac Grad, Lukavac, broj:
02/1-34-11811-18/12 od 12.06.2012. godine
328. 597. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Druga osnovna kola Srebrenik, broj: 02/1-34-
11811-19/12 od 12.06.2012. godine
329. 598. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola Rapatnica Rapatnica, Srebrenik,
broj: 02/1-34-11811-20/12 od 12.06.2012. godine
330. 599. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola Sladna Sladna, Srebrenik, broj:
02/1-34-11811-21/12 od 12.06.2012. godine
331. 600. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola pionica pionica, Srebrenik,
broj: 02/1-34-11811-22/12 od 12.06.2012. godine
332. 601. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora
JU Osnovna kola Branska Malta Tuzla, broj:
02/1-34-11811-23/12 od 12.06.2012. godine
333. 602. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora
JU Osnovna kola Centar Tuzla, broj: 02/1-34-
11811-24/12 od 12.06.2012. godine
334. 603. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora
JU Osnovna kola Lipnica Lipnica,Tuzla, broj:
02/1-34-11811-25/12 od 12.06.2012. godine
335. 604. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola Novi Grad Tuzla, broj: 02/1-34-
11811-26/12 od 12.06.2012. godine
336. 605. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora
JU Osnovna kola Pazar Tuzla, broj: 02/1-34-
11811-27/12 od 12.06.2012. godine
337. 606. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola Sjenjak Tuzla, broj: 02/1-34-
11811-28/12 od 12.06.2012. godine
338. 607. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola Slavinovii Tuzla, broj: 02/1-34-
11811-29/12 od 12.06.2012. godine
339. 608. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora
JU Osnovna kola Solina Tuzla, broj: 02/1-34-
11811-30/12 od 12.06.2012. godine
340. 609. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora
JU Osnovna kola Tuanj Tuzla, broj: 02/1-34-
11811-31/12 od 12.06.2012. godine
341. 610. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama
u psihikom i tjelesnom razvoju Tuzla, broj: 02/1-
34-11811-32/12 od 12.06.2012. godine


9/11219/1121


9/1121


9/1121


9/1122


9/1122


9/1122


9/1122


9/1123


9/1123


9/1123


9/1123


9/1124


9/1124


9/1124


9/1124


9/1125


9/1125


9/11259/1125
Strana 18 HRONOLOKI REGISTAR 31. decembar 2012. g.
342. 611. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola Dubrave Dubrave Donje, ivinice,
broj: 02/1-34-11811-33/12 od 12.06.2012. godine
343. 612. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola urevik urevik, ivinice,
broj: 02/1-34-11811-34/12 od 12.06.2012. godine
344. 613. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Prva osnovna kola ivinice, broj: 02/1-34-11811-
35/12 od 12.06.2012. godine
345. 614. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora
JU Osnovna kola Via Via, ivinice, broj:
02/1-34-11811-36/12 od 12.06.2012. godine
346. 615. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora
JU Osnovna kola ivinice Gornje ivinice
Gornje, ivinice, broj: 02/1-34-11811-37/12 od
12.06.2012. godine
347. 616. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora
JU Mjeovita srednja kola eli, broj: 02/1-34-
11811-38/12 od 12.06.2012. godine
348. 617. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Mjeovita srednja kola Graanica, broj: 02/1-34-
11811-39/12 od 12.06.2012. godine
349. 618. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Mjeovita srednja kola Hasan Kiki Gradaac,
broj: 02/1-34-11811-40/12 od 12.06.2012. godine
350. 619. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Mjeovita srednja kola Kalesija, broj: 02/1-34-
11811-41/12 od 12.06.2012. godine
351. 620. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora
JU Mjeovita srednja ekonomsko-hemijska
kola Lukavac, broj: 02/1-34-11811-42/12 od
12.06.2012. godine
352. 621. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Mjeovita srednja elektro-mainska kola Lukavac,
broj: 02/1-34-11811-43/12 od 12.06.2012. godine
353. 622. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora
JU Mjeovita srednja kola Sapna, broj: 02/1-34-
11811-44/12 od 12.06.2012. godine
354. 623. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Mjeovita srednja kola Teoak, broj: 02/1-34-
11811-45/12 od 12.06.2012. godine
355. 624. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Gimnazija Ismet Mujezinovi Tuzla, broj: 02/1-
34-11811-46/12 od 12.06.2012. godine
356. 625. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Srednja ekonomska kola Tuzla, broj: 02/1-34-
11811-47/12 od 12.06.2012. godine
357. 626. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Mjeovita srednja elektrotehnika kola Tuzla,
broj: 02/1-34-11811-48/12 od 12.06.2012. godine
358. 627. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora
JU Mjeovita srednja hemijska kola Tuzla, broj:
02/1-34-11811-49/12 od 12.06.2012. godine
359. 628. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Mjeovita srednja mainska kola Tuzla, broj:
02/1-34-11811-50/12 od 12.06.2012. godine
360. 629. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Mjeovita srednja saobraajna kola Tuzla, broj:
02/1-34-11811-51/12 od 12.06.2012. godine
361. 692. Rjeenje o izmjenama Rjeenja o imenovanju
Komisije za kadrovska pitanja, broj: 02/1-34-
18251/12 od 28.06.2012 godine


9/1126


9/1126


9/1126


9/11269/1127


9/1127


9/1127


9/1127


9/11289/1128


9/1128


9/1128


9/1129


9/1129


9/1129


9/1129


9/1130


9/1130


9/1130


10/1290
362. 693. Rjeenje o razrjeenju lana Upravnog odbora
iz reda osnivaa Javne ustanove Univerzitet u
Tuzli, broj: 02/1-34-016954/12 od 28.06.2012.
godine
363. 694. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Humci Humci, eli,
broj: 02/1-34-13463-1/12 od 28.06.2012. godine
364. 695. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Vraii Vraii, eli,
broj: 02/1-34-13463-2/12 od 28.06.2012. godine
365. 696. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Turija Turija, Lukavac,
broj: 02/1-34-13463-3/12 od 28.06.2012. godine
366. 697. Rjeenje o imenovanju privremenog
kolskog odbora JU Osnovna kola Purai
Purai, Lukavac, broj: 02/1-34-13463-4/12 od
28.06.2012. godine
367. 698. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Lukavac Mjesto
Lukavac, broj: 02/1-34-13463-5/12 od 28.06.2012.
godine
368. 699. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Mjeovita srednja kola Doboj Istok,
broj: 02/1-34-13463-6/12 od 28.06.2012. godine
369. 700. Rjeenje o razrjeenju predsjednika i lana
kolskog odbora JU Osnovna kola Centar Tuzla,
broj: 02/1-34-20344/12 od 04.07.2012. godine
370. 701. Rjeenje o imenovanju predsjednika i lana
kolskog odbora JU Osnovna kola Centar Tuzla,
broj: 02/1-34-20347/12 od 04.07.2012. godine
371. 702. Rjeenje o razrjeenju predsjednika i lana
kolskog odbora JU Zavod za odgoj i obrazovanje
osoba sa smetnjama u psihikom i tjelesnom razvoju
Tuzla, broj: 02/1-34-20349/12 od 04.07.2012. godine
372. 703. Rjeenje o imenovanju predsjednika i lana
kolskog odbora JU Zavod za odgoj i obrazovanje
osoba sa smetnjama u psihikom i tjelesnom razvoju
Tuzla, broj: 02/1-34-20346/12 od 04.07.2012.
godine
373. 704. Rjeenje o razrjeenju predsjednika i lana
kolskog odbora JU Osnovna kola ivinice
Gornje ivinice Gornje, ivinice, broj: 02/1-34-
20348/12 od 04.07.2012. godine
374. 705. Rjeenje o imenovanju predsjednika i lana
kolskog odbora JU Osnovna kola ivinice
Gornje ivinice Gornje, ivinice, broj: 02/1-34-
20350/12 od 04.07.2012. godine
375. 706. Rjeenje o razrjeenju predsjednika i lana
kolskog odbora JU Osnovna kola Dubrave
Dubrave Donje, ivinice, broj: 02/1-34-20373/12
od 04.07.2012. godine
376. 707. Rjeenje o imenovanju predsjednika i lana
kolskog odbora JU Osnovna kola Dubrave
Dubrave Donje, ivinice, broj: 02/1-34-20334/12
od 04.07.2012. godine
377. 708. Rjeenje o razrjeenju predsjednika i lana
kolskog odbora JU Osnovna kola Via Via,
ivinice, broj: 02/1-34-20336/12 od 04.07.2012.
godine
378. 709. Rjeenje o imenovanju predsjednika i lana
kolskog odbora JU Osnovna kola Via Via,
ivinice, broj: 02/1-34-20375/12 od 04.07.2012.
godine10/1290


10/1290


10/1290


10/129110/129110/1291


10/1291


10/1292


10/129210/1292
10/129210/129310/129310/129310/129310/129310/1294
31. decembar 2012. g. HRONOLOKI REGISTAR Strana 19
379. 710. Rjeenje o razrjeenju predsjednika i lana
kolskog odbora JU Osnovna kola Rapatnica
Rapatnica, Srebrenik, broj: 02/1-34-20341/12 od
04.07.2012. godine
380. 711. Rjeenje o imenovanju predsjednika i lana
kolskog odbora JU Osnovna kola Rapatnica
Rapatnica, Srebrenik, broj: 02/1-34-20345/12 od
04.07.2012. godine
381. 712. Rjeenje o razrjeenju predsjednika i lana
kolskog odbora JU Osnovna kola pionica
pionica, Srebrenik, broj: 02/1-34-20340/12 od
04.07.2012. godine
382. 713. Rjeenje o imenovanju predsjednika i lana
kolskog odbora JU Osnovna kola pionica
pionica, Srebrenik, broj: 02/1-34-20371/12 od
04.07.2012. godine
383. 714. Rjeenje o razrjeenju predsjednika i lana
kolskog odbora JU Osnovna kola Sladna
Sladna, Srebrenik, broj: 02/1-34-20342/12 od
04.07.2012. godine
384. 715. Rjeenje o imenovanju predsjednika i lana
kolskog odbora JU Osnovna kola Sladna
Sladna, Srebrenik, broj: 02/1-34-20369/12 od
04.07.2012. godine
385. 716. Rjeenje o postavljenju komandanta, naelnika
i lanova Kantonalnog taba civilne zatite, broj:
02/1-34-14021/12 od 06.07.2012. godine
386. 717. Rjeenje, broj: 02/1-34-14622/12 od 12.07.2012.
godine (razrjeenje dunosti v.d. policijskog komesara)
387. 718. Rjeenje, broj: 02/1-34-20774/12 od 12.07.2012.
godine (imenovanje v.d. policijskog komesara)
388. 749. Rjeenje o imenovanju Radne grupe za
koordinaciju aktivnosti na izradi Procjene
ugroenosti od poara i Plana zatite od poara
Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-44-16996/12 od
24.08.2012. godine
389. 750. Rjeenje o razrjeenju Upravnog odbora JZU
Univerzitetski kliniki centar Tuzla, broj: 02/1-34-
40806/12 od 24.08.2012. godine
390. 751. Rjeenje o imenovanju privremenog Upravnog
odbora JZU Univerzitetski kliniki centar Tuzla,
broj: 02/1-34-40828/12 od 24.08.2012. godine
391. 752. Rjeenje o razrjeenju Upravnog odbora
Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog
kantona, broj: 02/1-34-40783/12 od 24.08.2012.
godine
392. 753. Rjeenje o imenovanju privremenog Upravnog
odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog
kantona, broj: 02/1-34-40848/12 od 24.08.2012.
godine
393. 754. Rjeenje o razrjeenju lana privremenog
Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja
Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-049049/12 od
21.09.2012. godine
394. 755. Rjeenje o imenovanju lana privremenog
Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja
Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-40783/12 od
21.09.2012. godine
395. 756. Rjeenje o razrjeenju Upravnog odbora JU
Sluba za zapoljavanje Tuzlanskog kantona, broj:
02/1-34-17716/12 od 31.08.2012. godine
396. 757. Rjeenje o imenovanju privremenog
Upravnog odbora JU Sluba za zapoljavanje
Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-17716-1/12 od
31.08.2012. godine
397. 758. Rjeenje o razrjeenju predsjednika i lanova
Upravnog odbora iz reda osnivaa Javne ustanove
Univerzitet u Tuzli, broj: 02/1-34-47496/12 od
31.08.2012. godine
398. 759. Rjeenje o imenovanju privremenih lanova
Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u
Tuzli iz reda osnivaa, broj: 02/1-34-47504/12 od
31.08.2012. godine
399. 760. Rjeenje o razrjeenju predsjednika Upravnog
odbora Kantonalne agencije za privatizaciju, broj:
02/1-34-49497/12 od 11.09.2012. godine
400. 761. Rjeenje o imenovanju privremenog Upravnog
odbora Javne ustanove Veterinarski zavod
Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-49487/12 od
11.09.2012. godine
401. 762. Rjeenje o razrjeenju kolskog odbora JU
Osnovna kola pionica pionica, Srebrenik,
broj: 02/1-38-20552-1/12 od 21.09.2012. godine
402. 763. Rjeenje o imenovanju privremenog
kolskog odbora JU Osnovna kola pionica
pionica, Srebrenik, broj: 02/1-38-20552-2/12 od
21.09.2012. godine
403. 764. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Mehmed beg
Kapetanovi Ljubuak Srnice Donje, Gradaac,
broj: 02/1-38-17291-1/12 od 24.08.2012. godine
404. 765. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Rainci Gornji Rainci
Gornji, Kalesija, broj: 02/1-38-17291-2/12 od
24.08.2012. godine
405. 766. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Duboki PotokDuboki
Potok, Srebrenik, broj: 02/1-38-17291-3/12 od
24.08.2012. godine
406. 767. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Teoak Teoak, broj:
02/1-38-17291-4/12 od 24.08.2012. godine
407. 768. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i
rehabilitaciju sluanja i govora Tuzla, broj: 02/1-
38-17291-5/12 od 24.08.2012. godine
408. 769. Rjeenje o imenovanju privremenog
kolskog odbora JU Osnovna kola Jala Tuzla,
broj: 02/1-38-17291-6/12 od 24.08.2012. godine
409. 770. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Kreka Tuzla, broj:
02/1-38-17291-7/12 od 24.08.2012. godine
410. 771. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU O Miladije Tuzla, broj: 02/1-38-
17291-8/12 od 24.08.2012. godine
411. 772. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Mramor Mramor,
Tuzla, broj: 02/1-38-17291-9/12 od 24.08.2012.
godine
412. 773. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna muzika kola Tuzla, broj:
02/1-38-17291-10/12 od 24.08.2012. godine
413. 774. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Simin Han Tuzla, broj:
02/1-38-17291-11/12 od 24.08.2012. godine10/129410/129410/129410/129510/129510/1295


10/1295

10/1296

10/1296
11/1349


11/1350


11/135011/135011/135011/135111/1351


11/1351


11/135111/135211/1352


11/135211/1352


11/135311/135311/135311/135411/1354


11/135411/1354


11/1355


11/1355


11/135511/1355


11/1356


11/1356
Strana 20 HRONOLOKI REGISTAR 31. decembar 2012. g.
414. 775. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Simin Han Tuzla,
broj: 02/1-34-49489/12 od 11.09.2012. godine
415. 776. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Druga osnovna kola ivinice, broj:
02/1-38-17291-12/12 od 24.08.2012. godine
416. 777. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola erii erii, ivinice,
broj: 02/1-38-17291-13/12 od 24.08.2012. godine
417. 778. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Seona Aljkovii,
Banovii, broj: 02/1-38-17591-46/12 od 31.08.2012.
godine
418. 779. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Soko Soko, Graanica,
broj: 02/1-38-17591-47/12 od 31.08.2012. godine
419. 780. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Dobonica Dobonica,
Lukavac, broj: 02/1-38-17591-48/12 od 31.08.2012.
godine
420. 781. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola Banovii Selo Banovii Selo,
broj: 02/1-38-17591-1/12 od 31.08.2012. godine
421. 782. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora
JU Osnovna kola eli eli, broj: 02/1-38-
17591-2/12 od 31.08.2012. godine
422. 783. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola Humci Humci, eli, broj: 02/1-
38-17591-3/12 od 31.08.2012. godine
423. 784. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola Doborovci Doborovci, Graanica,
broj: 02/1-38-17591-4/12 od 31.08.2012. godine
424. 785. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola Dakule Dakule, Graanica,
broj: 02/1-38-17591-5/12 od 31.08.2012. godine
425. 786. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola Hasan Kiki Graanica, broj:
02/1-38-17591-6/12 od 31.08.2012. godine
426. 787. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora
JU Osnovna kola Stjepan Polje Stjepan Polje,
Graanica, broj: 02/1-38-17591-7/12 od 31.08.2012.
godine
427. 788. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola Dr. Safvet-beg Baagi Gradaac,
broj: 02/1-38-17591-8/12 od 31.08.2012. godine
428. 789. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora
JU Osnovna kola Edhem Mulabdi Meia
Donja, Gradaac, broj: 02/1-38-17591-9/12 od
31.08.2012. godine
429. 790. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora
JU Osnovna kola Hamdija Kreevljakovi
Kamberi, Gradaac, broj: 02/1-38-17591-10/12
od 31.08.2012. godine
430. 791. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola Kalesija Kalesija, broj: 02/1-38-
17591-11/12 od 31.08.2012. godine
431. 792. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola Vukovije Vukovije, broj: 02/1-
38-17591-12/12 od 31.08.2012. godine
432. 793. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola Lukavac Mjesto Lukavac, broj:
02/1-38-17591-13/12 od 31.08.2012. godine
433. 794. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola Gnojnica Gnojnica, Lukavac,
broj: 02/1-38-17591-14/12 od 31.08.2012. godine
434. 795. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola Poljice Poljice, Lukavac, broj:
02/1-38-17591-15/12 od 31.08.2012. godine
435. 796. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora
JU Osnovna kola Prokosovii Prokosovii,
Lukavac, broj: 02/1-38-17591-16/12 od 31.08.2012.
godine
436. 797. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola Purai Purai, Lukavac, broj:
02/1-38-17591-17/12 od 31.08.2012. godine
437. 798. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola Turija Turija, Lukavac, broj:
02/1-38-17591-18/12 od 31.08.2012. godine
438. 799. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora
JU Osnovna kola Sapna Sapna broj: 02/1-38-
17591-19/12 od 31.08.2012. godine
439. 800. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola Podoraje Podoraje, Srebrenik,
broj: 02/1-38-17591-20/12 od 31.08.2012. godine
440. 801. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora
JU Prva osnovna kola Srebrenik, broj: 02/1-38-
17591-21/12 od 31.08.2012. godine
441. 802. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola Tinja Tinja, Srebrenik, broj:
02/1-38-17591-22/12 od 31.08.2012. godine
442. 803. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola Bukinje Tuzla, broj: 02/1-38-
17591-23/12 od 31.08.2012. godine
443. 804. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola Husino Tuzla, broj: 02/1-38-
17591-24/12 od 31.08.2012. godine
444. 805. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola Kiseljak Kiseljak, Tuzla, broj:
02/1-38-17591-25/12 od 31.08.2012. godine
445. 806. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola Mejdan Tuzla, broj: 02/1-38-
17591-26/12 od 31.08.2012. godine
446. 807. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora
JU Osnovna kola Pasci Tuzla, broj: 02/1-38-
17591-27/12 od 31.08.2012. godine
447. 808. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola Podrinje Mihatovii, Tuzla, broj:
02/1-38-17591-28/12 od 31.08.2012. godine
448. 809. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola Graanica Graanica, ivinice,
broj: 02/1-38-17591-29/12 od 31.08.2012. godine
449. 810. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola Baigovci Baigovci, ivinice,
broj: 02/1-38-17591-30/12 od 31.08.2012. godine
450. 811. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Srednja ekonomsko-trgovinska kola
Tuzla, broj: 02/1-38-16920/12 od 16.08.2012. godine
451. 812. Rjeenje o imenovanju privremenog
kolskog odbora JU Srednja muzika kola Tuzla,
broj: 02/1-38-17291-14/12 od 24.08.2012. godine
452. 813. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Mjeovita srednja kola Banovii, broj: 02/1-38-
17591-31/12 od 31.08.2012. godine


11/1356


11/1356


11/135711/1357


11/135711/1357


11/1358


11/1358


11/1358


11/1358


11/1359


11/135911/1359


11/135911/136011/1360


11/1360


11/1361


11/1361


11/1361


11/136111/1362


11/1362


11/1362


11/1362


11/1363


11/1363


11/1363


11/1363


11/1364


11/1364


11/1364


11/1364


11/1365


11/1365


11/1365


11/1365


11/1366


11/1366
31. decembar 2012. g. HRONOLOKI REGISTAR Strana 21
453. 814. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Mjeovita srednja kola Doboj Istok, broj: 02/1-
38-17591-32/12 od 31.08.2012. godine
454. 815. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Gimnazija Dr. Mustafa Kamari Graanica,
broj: 02/1-38-17591-33/12 od 31.08.2012. godine
455. 816. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog odbora
JU Gimnazija Dr. Mustafa Kamari Graanica,
broj: 02/1-38-20284-1/12 od 21.09.2012. godine
456. 817. Rjeenje o imenovanju lana kolskog odbora
JU Gimnazija Dr. Mustafa Kamari Graanica,
broj: 02/1-38-20284-2/12 od 21.09.2012. godine
457. 818. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Gimnazija Mustafa Novali Gradaac, broj:
02/1-38-17591-34/12 od 31.08.2012. godine
458. 819. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Mjeovita srednja kola Musa azim ati Kladanj,
broj: 02/1-38-17591-35/12 od 31.08.2012. godine
459. 820. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Gimnazija Lukavac Lukavac, broj: 02/1-38-
17591-36/12 od 31.08.2012. godine
460. 821. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Mjeovita srednja kola Srebrenik, broj: 02/1-38-
17591-37/12 od 31.08.2012. godine
461. 822. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Gimnazija Mea Selimovi Tuzla, broj: 02/1-
38-17591-38/12 od 31.08.2012. godine
462. 823. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Srednja medicinska kola Tuzla, broj: 02/1-38-
17591-39/12 od 31.08.2012. godine
463. 824. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Mjeovita srednja graevinsko-geodetska kola
Tuzla, broj: 02/1-38-17591-40/12 od 31.08.2012.
godine
464. 825. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora
JU Mjeovita srednja rudarska kola Tuzla, broj:
02/1-38-17591-41/12 od 31.08.2012. godine
465. 826. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora
JU Mjeovita srednja kola Tuzla, broj: 02/1-38-
17591-42/12 od 31.08.2012. godine
466. 827. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Turistiko-ugostiteljska kola Tuzla, broj: 02/1-
38-17591-43/12 od 31.08.2012. godine
467. 828. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Gimnazija ivinice, broj: 02/1-38-17591-44/12 od
31.08.2012. godine
468. 829. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Mjeovita srednja kola ivinice, broj: 02/1-38-
17591-45/12 od 31.08.2012. godine
469. 877. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola erii erii, ivinice, broj:
02/1-38-20846/12 od 01.10.2012. godine
470. 878. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Breke Breke, Tuzla,
broj: 02/1-38-21759/12 od 12.10.2012. godine
471. 879. Rjeenje o imenovanju privremenog Upravnog
odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog
kantona, broj: 02/1-34-53411/12 od 18.10.2012. godine
472. 880. Rjeenje o imenovanju privremenog Upravnog
odbora JZU Univerzitetski kliniki centar Tuzla,
broj: 02/1-34-53409/12 od 18.10.2012. godine
473. 936. Rjeenje o imenovanju Savjeta za nevladin
sektor i pitanja mladih, broj: 02/1-34-55176/12 od
01.11.2012. godine
474. 937. Rjeenje o imenovanju Radne grupe za izradu
Programa razvoja zatite i spaavanja na podruju
Tuzlanskog kantona za period 2013 2017. godine,
broj: 02/1-44-25716/12 od 19.11.2012. godine
475. 938. Rjeenje o imenovanju privremenog Upravnog
odbora JU Sluba za zapoljavanje Tuzlanskog
kantona, broj: 02/1-34-54332/12 od 01.11.2012. godine
476. 939. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora JU Osnovna kola Vraii Vraii, eli,
broj: 02/1-38-23714/12 od 01.11.2012. godine
477. 940. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola Gornja Tuzla Gornja Tuzla, Tuzla,
broj: 02/1-38-23708/12 od 01.11.2012. godine
478. 941. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora JU
Osnovna kola Kladanj Kladanj, broj: 02/1-38-
23712/12 od 01.11.2012. godine
479. 942. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog
odbora JU Osnovna kola Baigovci Baigovci,
ivinice, broj: 02/1-38-023292/12 od 01.11.2012.
godine
480. 943. Rjeenje o imenovanju lana kolskog odbora
JU Osnovna kola Baigovci Baigovci, ivinice,
broj: 02/1-38-023292-1/12 od 01.11.2012. godine
481. 944. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog odbora
JU Osnovna kola Tretenica Tretenica, Banovii,
broj: 02/1-38-23298/12 od 01.11.2012. godine
482. 945. Rjeenje o imenovanju lana kolskog odbora
JU Osnovna kola Tretenica Tretenica, Banovii,
broj: 02/1-38-23298-1/12 od 01.11.2012. godine
483. 946. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog odbora
JU Osnovna kola Centar Tuzla, broj: 02/1-38-
023299/12 od 01.11.2012. godine
484. 947. Rjeenje o imenovanju lana kolskog
odbora JU Osnovna kola Centar Tuzla, broj:
02/1-38-023299-1/12 od 01.11.2012. godine
485. 948. Rjeenje o razrjeenju lanova kolskog
odbora JU Druga osnovna kola Srebrenik, broj:
02/1-38-23296/12 od 01.11.2012. godine
486. 949. Rjeenje o imenovanju lanova kolskog
odbora JU Druga osnovna kola Srebrenik, broj:
02/1-38-23296-1/12 od 01.11.2012. godine
1. 37. Program raspodjele sredstava sa potroake
jedinice 11010022 Mediji za 2011. godinu, broj:
02/1-14-28267/11 od 20.12.2011. godine
2. 38. Program raspodjele sredstava sa potroake
jedinice 11010024 subvencioniranje kamata
za stambeno zbrinjavanje mladih, broj: 02/1-14-
30800/11 od 20.12.2011. godine
3. 466. Program korienja sredstava za realizaciju
dopunskih prava i ostalih izdvajawa sa kriterijima
za raspodjelu korisnicima borako-invalidske
zatite u 2012. godini, broj: 02/1-14-6153/12 od
12.04.2012. godine
4. 467. Program rasporeda sredstava sa potroake
jedinice 11010002 - Kapitalni izdaci za korisnike
budetskih sredstava, broj: 02/1-14-7522/12 od
19.04.2012. godine


11/1366


11/1366


11/1367


11/1367


11/1367


11/1367


11/1367


11/1368


11/1368


11/136811/1368


11/1369


11/1369


11/1369


11/1369


11/1370


12/1433


12/1434


12/1434


12/1434


14/179214/1793


14/1793


14/1794


14/1794


14/179414/1794


14/1795


14/1795


14/1795


14/1795


14/1796


14/1796


14/1796


1/451/46
6/6826/687
Strana 22 HRONOLOKI REGISTAR 31. decembar 2012. g.
5. 468. Program o rasporedu sredstava za 2012.
godinu sa potroake jedinice 2002001 - Borake
organizacije i udruenja, broj: 02/1-14-7500/12 od
09.05.2012. godine
6. 469. Program raspodjele sredstava za organizacije
i udruenja Tuzlanskog kantona (potroaka
jedinica 11010009), broj: 02/1-14-8901/12 od
09.05.2012. godine
7. 543. Program utroka sredstava sa budetske
pozicije Sredstva za utroak prihoda od
koncesija 11010018 namjenska sredstva, broj:
02/1-14-8169/12 od 18.05.2012. godine
8. 544. Program rasporeda i raspodjele sredstava
ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih
kod Razvojne banke Federacije BiH (sredstva
na escrow raunu), broj: 02/1-14-10977/12 od
01.06.2012. godine
9. 545. Program subvencionisanja redovne kamate
na kredite privrednim drutvima, preduzetnicima i
nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na podruju
Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, broj: 02/1-14-
11258/12 od 01.06.2012. godine
1. 470. Plan interventnih mjera u sluajevima izuzet-
ne zagaenosti zraka, broj: 02/1-23-7040/12 od
09.05.2012. godine
MINISTARSTVO FINANSIJA
1. 39. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u
Proraunu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-30519/11 od 27.12.2011. godine
2. 40. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u
Proraunu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-30527/11 od 27.12.2011. godine
3. 41. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u
Proraunu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-30537/11 od 27.12.2011. godine
4. 42. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u
Proraunu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-30912/11 od 30.12.2011. godine
5. 43. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u
Proraunu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-30916/11 od 30.12.2011. godine
6. 44. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u
Proraunu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-30917/11 od 30.12.2011. godine
7. 45. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u
Proraunu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-30919/11 od 30.12.2011. godine
8. 46. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u
Proraunu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-30920/11 od 30.12.2011. godine
9. 47. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u
Proraunu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-30976/11 od 30.12.2011. godine
10. 48. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u
Proraunu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-30978/11 od 30.12.2011. godine
11. 49. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u
Odluci o privremenom fnanciranju Tuzlanskog
kantona za period 01.01.2012. do 31.03.2012.
godine, broj: 07/1-14-1571/12 od 27.01.2012. godine
12. 218. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u
Odluci o privremenom fnanciranju Tuzlanskog
kantona za period 01.01.2012. do 31.03.2012.
godine, broj: 07/1-14-3664/12 od 20.02.2012. godine
13. 332. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u
Odluci o privremenom fnanciranju Tuzlanskog
kantona za period 01.01.2012. do 31.03.2012.
godine, broj: 07/1-14-5466/12 od 27.03.2012. godine
14. 333. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda
u Odluci o privremenom fnanciranju Tuzlanskog
kantona za period 01.01.2012. do 31.03.2012.
godine, broj: 07/1-14-5567/12 od 28.03.2012. godine
15. 471. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-8216/12 od 04.05.2012. godine
16. 472. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-8936/12 od 16.05.2012. godine
17. 473. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-8947/12 od 16.05.2012. godine
18. 474. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-9053/12 od 17.05.2012. godine
19. 546. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-12208/12 od 13.06.2012. godine
20. 630. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-13313/12 od 25. 06. 2012. godine
21. 631. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-13316/12 od 25. 06. 2012. godine
22. 632. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-014041/12 od 04. 07. 2012. godine
23. 633. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-14487/12 od 10. 07. 2012. godine
24. 634. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-14492/12 od 10. 07. 2012. godine
25. 635. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-14499/12 od 10. 07. 2012. godine
26. 719. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-14965/12 od 16.07.2012. godine
27. 720. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-14967/12 od 16.07.2012. godine
28. 721. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-15626/12 od 23.07.2012. godine
29. 722. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-17001/12 od 15.08.2012. godine
6/6876/6898/924
8/925
8/927


6/689


1/46


1/47


1/47


1/47


1/48


1/48


1/48


1/49


1/49


1/49
1/502/1284/5234/523


6/692


6/692


6/692


6/693


8/929


9/1130


9/1131


9/1131


9/1131


9/1132


9/1132


10/1296


10/1297


10/1297


10/1297
31. decembar 2012. g. HRONOLOKI REGISTAR Strana 23
30. 723. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-17086/12 od 17.08.2012. godine
31. 830. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-17404/12 od 24.08.2012. godine
32. 831. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-18556/12 od 06.09.2012. godine
33. 832. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-019582/12 od 13.09.2012. godine
34. 833. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-019584/12 od 13.09.2012. godine
35. 834. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-19686/12 od 14.09.2012. godine
36. 835. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-19693/12 od 14.09.2012. godine
37. 836. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-20741/12 od 24.09.2012. godine
38. 837. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-20742/12 od 24.09.2012. godine
39. 838. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-20749/12 od 24.09.2012. godine
40. 839. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-20745/12 od 24.09.2012. godine
41. 840. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-20747/12 od 24.09.2012. godine
42. 841. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-20756/12 od 24.09.2012. godine
43. 842. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-20958/12 od 25.09.2012. godine
44. 843. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-20961/12 od 25.09.2012. godine
45. 881. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-22345/12 od 09.10.2012. godine
46. 882. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-22348/12 od 09.10.2012. godine
47. 883. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-23180/12 od 17.10.2012. godine
48. 884. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-23114/12 od 17.10.2012. godine
49. 885. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-23661/12 od 22.10.2012. godine
50. 886. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-23703/12 od 23.10.2012. godine
51. 887. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-23697/12 od 23.10.2012. godine
52. 888. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-23695/12 od 23.10.2012. godine
53. 889. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-23699/12 od 23.10.2012. godine
54. 890. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-24106/12 od 25.10.2012. godine
55. 891. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-24409/12 od 31.10.2012. godine
56. 892. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-024601/12 od 31.10.2012. godine
57. 893. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-24594/12 od 01.11.2012. godine
58. 950. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-25811/12 od 14.11.2012. godine
59. 951. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-25816/12 od 14.11.2012. godine
60. 952. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-25817/12 od 14.11.2012. godine
61. 953. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-25818/12 od 14.11.2012. godine
62. 990. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-29737/12 od 12.12.2012. godine
63. 991. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-30070/12 od 17.12.2012. godine
64. 992. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-30075/12 od 17.12.2012. godine
65. 993. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu,
broj: 07/1-14-30078/12 od 17.12.2012. godine
1. 724. Uputstvo o sadraju i nainu voenja
centralnog registra formiranih radnih tijela, broj:
07/1-05-17033/12 od 15.08.2012. godine
2. 475. Instrukcija o izmjenama i dopunama Instrukcije
o nainu rasporeivanja javnih prihoda Budeta
Tuzlanskog kantona korisnicima i izvjetavanje
korisnika o istim, broj: 07/1-14-1575-9/12 od
31.05.2012. godine
3. 994. Instrukcija o dopunama Instrukcije o nainu
rasporeivanja javnih prihoda Budeta Tuzlanskog
kantona, broj: 07/1-14-1575-10/12 od 14.12.2012.
godine


10/1298


11/1370


11/1370


11/1371


11/1371


11/1371


11/1372


11/1372


11/1372


11/1373


11/1373


11/1373


11/1373


11/1374


11/1374


12/1434


12/1435


12/1435


12/1435


12/143612/1436


12/1436


12/1437


12/1437


12/1437


12/1438


12/1438


12/1438


14/1796


14/1796


14/1797


14/1797


15/1987


15/1987


15/1988


15/1988


10/1298
6/69315/1988
Strana 24 HRONOLOKI REGISTAR 31. decembar 2012. g.
1. 504. Izvjetaj o izvrenju Budeta Tuzlanskog
kantona za period 01.01.-31.12.2011. godine
1 980. Ispravka Izmijena i dopuna Budeta
Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, broj 0711-
14-29927/12 od 17.12.2012. god.
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA,
NAUKE, KULTURE I SPORTA
1. 344. Sporazum o izmjenama i dopunama Kriterija
za iskazivanje prestanka potreba za zaposlenicima u
osnovnim kolama na podruju Tuzlanskog kantona,
broj: 10/1-34-6559/12 od 11.04.2012. godine
2. 345. Sporazum o izmjenama i dopunama Kriterija
za iskazivanje prestanka potreba za zaposlenicima u
srednjim kolama na podruju Tuzlanskog kantona,
broj: 10/1-34-6557/12 od 11.04.2012. godine
1. 478. Odluka o izmjenama i dopunama Spiska
akademskih titula, naunih i strunih zvanja koja
se mogu sticati na visokokolskim ustanovama u
Tuzlanskom kantonu, broj: 10/1-38-10498/12 od
01.06.2012. godine
2. 547. Odluka o izmjeni Nastavnih planova i programa
u dijelu koji se odnosi na profl i strunu spremu
nastavnika i saradnika za realizovanje programskih
sadraja u Elektrotehnikoj i Elektrotehnikoj
strunoj koli, broj: 10/1-38-12520/12 od 18.06.2012.
godine
3. 548. Odluka o izmjeni Nastavnih planova i
programa u dijelu koji se odnosi na profl i strunu
spremu nastavnika i saradnika za realizovanje
programskih sadraja u Medicinskoj koli, broj:
10/1-38-12599/12 od 19.06.2012. godine
4. 549. Odluka o izmjeni Nastavnih planova i programa
u dijelu koji se odnosi na profl i strunu spremu
nastavnika i saradnika za realizovanje programskih
sadraja u Rudarsko-geolokoj tehnikoj i Rudarskoj
strunoj koli, broj: 10/1-38-12606/12 od 19.06.2012.
godine
5. 550. Odluka o izmjeni Nastavnih planova i programa
u dijelu koji se odnosi na profl i strunu spremu nas-
tavnika i saradnika za realizovanje programskih
sadraja u Saobraajnoj tehnikoj i Saobraajnoj strunoj
koli, broj: 10/1-38-12601/12 od 19.06.2012. godine
6. 551. Odluka o izmjeni Nastavnih planova i programa
u dijelu koji se odnosi na profl i strunu spremu
nastavnika i saradnika za realizovanje programskih
sadraja u Mainskoj tehnikoj i Mainskoj strunoj
koli, broj: 10/1-38-12519-1/12 od 22.06.2012. godine
7. 552. Odluka o izmjenama i dopunama Pedagokih
standarda i optih normativa za osnovni odgoj i
obrazovanje, broj: 10/1-38-12232-1/12 od 22.06.2012.
godine
8. 553. Odluka o izmjenama i dopunama Pedagokih
standarda za srednje kole, broj: 10/1-38-12234-
1/12 od 22.06.2012. godine
9. 636. Odluka o izmjeni Nastavnog plana i programa
za Optu gimnaziju u dijelu koji se odnosi na profl
i strunu spremu nastavnika, broj: 10/1-38-13612/12
od 27.06.2012. godine
10. 844. Odluka o preuzimanju Spiska odobrenih
udbenika, prirunika, radnih listova i zbirki
zadataka za osnovne kole, gimnazije, srednje
tehnike i strune kole u kolskoj 2012/13. godini
koji je odobrilo Federalno ministarstvo obrazovanja
i nauke i objavilo na web stranici web.fmon.gov.ba,
broj: 10/1-38-21332/12 od 28.09.2012. godine
11. 845. Odluka o izmjenama i dopunama Pedagokih
standarda i opih normativa za osnovni odgoj
i obrazovanje, broj: 10/1-38-19317-1/12 od
03.10.2012. godine
12. 846. Odluka o izmjenama i dopunama Nastavnog
plana i programa za sedmi (VII) razred devetogodinje
osnovne kole, broj: 10/1-38-17596-1/12 od 29.08.
2012. godine
1. 477. Pravilnik o polaganju prijemnog ispita u
srednjim umjetnikim kolama, broj: 10/1-38-
9210-1/12 od 28.05.2012. godine
2. 555. Pravilnik o strunom nadzoru u ustanovama
osnovnog obrazovanja na podruju Tuzlanskog
kantona, broj: 10/1-38-11698/12 od 11.06.2012.
godine
3. 556. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
sadraju i nainu voenja dokumentacije i evidencije
u ustanovama osnovnog odgoja i obrazovanja, broj:
10/1-02-7888-1/12 od 14.06.2012. godine
4. 557. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
nainu voenja pedagoke dokumentacije i evidencije
u ustanovama za predkolski odgoj i obrazovanje,
broj: 10/1-02-7888-3/12 od 14.06.2012. godine
5. 638. Pravilnik o uslovima, kriterijima i postupku
zapoljavanja u javnim ustanovama osnovnog i
srednjeg obrazovanja na podruju Tuzlanskog
kantona, broj: 10/1-34-13994/12 od 03.07.2012.
godine
6. 639. Pravilnik o uslovima i kriterijima za izbor
i imenovanje i nainu rada kolskog odbora
osnovnih kola kao javnih ustanova, broj: 10/1-
34-6787-1/12 od 05.07.2012. godine
7. 640. Pravilnik o postupku imenovanja, izboru i
nainu rada kolskog odbora srednjih kola kao
javnih ustanova, broj: 10/1-34-6445-1/12 od
09.07.2012. godine
1. 725. Naela za organizovanje izleta, ekskurzija i
logorovanja uenika osnovnih i srednjih kola sa
podruja Tuzlanskog kantona, broj: 10/1-05-17074-
1/12 od 17.08.2012. godine
1. 51. Nastavni plan i program za zanimanje majstor
kemijsko-biotehnoloke struke: specijalista za preradu
voa i povra, broj: 10/1-38-16882-3/11 od 16.01.2012.
godine
2. 52. Nastavni plan i program za zanimanje majstor
kemijsko-biotehnoloke struke: specijalista za
mikrobiologiju hrane, broj: 10/1-38-16882-4/11 od
16.01.2012. godine
3. 53. Nastavni plan i program za zanimanje majstor
kemijsko-biotehnoloke struke: specijalista za preradu

7/728


14/1855
5/5685/569
6/695

8/930
8/936

8/958
8/967
8/9818/998


8/999


9/1133


11/137411/137511/1375


6/6948/10088/10108/1027
9/11389/11509/115310/12981/511/5231. decembar 2012. g. HRONOLOKI REGISTAR Strana 25
mesa i mesnih preraevina, broj: 10/1-38-16882-5/11
od 16.01.2012. godine
4. 54. Nastavni plan i program za zanimanje majstor
kemijsko-biotehnoloke struke: specijalista za
preradu mlijeka i mlijenih proizvoda, broj: 10/1-
38-16882-6/11 od 16.01.2012. godine
5. 55. Nastavni plan i program za zanimanje majstor
kemijsko-biotehnoloke struke: specijalista za
mlinsko-pekarske i konditorske proizvode, broj:
10/1-38-16882-7/11 od 16.01.2012. godine
6. 554. Izmjene i dopune Nastavnog plana i
programa za I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII i IX razred
devetogodinje osnovne kole u dijelu profla
i strune spreme nastavnika, broj: 10/1-38-
10687/12 od 01.06.2012. godine
7. 847. Dopuna izmjena i dopuna Nastavnog plana
i programa za I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII i IX
razred devetogodinje osnovne kole u dijelu
profla i strune spreme nastavnika, broj: 10/1-38-
10687-2/12 od 11.09.2012. godine
1. 726. kolski kalendar za kolsku 2012/2013. godinu,
broj: 10/1-38-17225/12 od 22.08.2012. godine
2. 50. Izmjene kolskog kalendara za kolsku 2011/2012.
godinu, broj: 10/1-05-357/12 od 10.01.2012. godine
3. 476. Izmjene kolskog kalendara za kolsku 2011/2012.
godinu, broj: 10/1-05-8114/12 od 03.05.2012. godine
1. 479. Rjeenje o odobravanju upotrebe Nastavnog
plana i programa islamske vjeronauke za deveti (IX)
razred devetogodinje osnovne kole u osnovnim
kolama na podruju Tuzlanskog kantona, broj:
10/1-38-6457-1/12 od 01.06.2012. godine
2. 637. Rjeenje, broj: 10/1-38-8752-1/12 od 27.06.2012.
godine
1. 56. Spisak srednjih kola upisanih u Registar
srednjih kola, broj: 10/1-38-1998/12 od
02.02.2012. godine
1. 848. Program raspodjele sredstava sa potroake
jedinice 24010013 Manifestacije kulture od
interesa za Tuzlanski kanton za 2012. godinu,
broj: 10/1-40-18141-1/12 od 04.09.2012. godine
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
UMARSTVA I VODOPRIVREDE
1. 348. Odluka o odreivanju podruja ugroenog
bedrenicom (antrax) na teritoriji Tuzlanskog kantona,
broj: 04/1-24-007135/11 od 07.04.2012. godine
2. 349. Odluka o sufnanciranju mjera zdravstvene
zatite ivotinja na podruju Tuzlanskog kantona
za 2012. godinu, broj: 04/1-24-6339-1/12 od
13.04.2012. godine
3. 645. Odluka o izmjenama i dopunama Programa
utroka sredstava za novane podrke u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji u 2012. godini, broj:
04/1-14-9203-1/12 od 19.07.2012. godine
4. 647. Odluka o izmjeni Programa ulaganja
sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede
u 2012. godini, broj: 04/1-14-14253/12 od
06.07.2012. godine
5. 894. Odluka o izmjenama i dopunama Programa
mjera zdravstvene zatite ivotinja na Tuzlanskom
kantonu za 2012. godinu, broj: 04/1-08-24-
21604/12 od 01.10.2012. godine
6. 996. Odluka o izmjenama Programa utroka
sredstava za novane podrke u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji u 2012. godini, broj:
04/1-14-30734/12 od 25.12.2012. godine
7. 646. Pravilnik o ostvarivanju novane podrke u
primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2012. godinu,
broj: 04/1-14-15290/12 od 19.07.2012. godine
8. 849. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika
o ribolovnim podrujima i granicama ribolovnih
podruja na podruju Tuzlanskog kantona, broj:
04/1-25-20876/12 od 25.09.2012. godine
9. 997. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika
o ostvarivanju novane podrke u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji za 2012. godinu, broj:
04/1-24-30738/12 od 25.12.2012. godine
10. 995. Uputstvo o nainu obraunavanja, rokovima i
postupku plaanja naknada za zatitu i unapreenje
uma, broj: 04/1-14-29647/12 od 10.12.2012. godine
11. 350. Program mjera zdravstvene zatite ivotinja
na Tuzlanskom kantonu za 2012. godinu, broj:
04/1-24-6339/12 od 06.04.2012. godine
12. 486. Program utroka sredstava za novane podrke
u primarnoj poqoprivrednoj proizvodnji u 2012.
godini, broj: 04/1-14-9203/12 od 30.05.2012. godine
13. 487. Program korienja sredstava prikupljenih
od promjene namjene poljoprivrednog zemljita,
broj: 04/1-14-8235/12 od 04.05.2012. godine
14. 566. Program ulaganja sredstava vodnih naknada
u oblast vodoprivrede u 2012. godini, broj: 04/1-
14-8450/12 od 04.05.2012. godine
15. 221. Popis odobrenih objekata za period od
01.01.2011. godine do 31.12.2011. godine, broj:
04/1-24-3116/12 od 20.02.2012. godine
16. 222. Kantonalni operativni plan obrane od poplava,
broj: 04/1-25-2991/12 od 23.02.2012. godine
17. 60. ISPRAVKA u Pravilniku o ostvarivanju novane
podrke u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za
2011. godinu, broj: 04/1-14-29973-2/11 od 31.12.2011.
godine
MINISTARSTVO INDUSTRIJE,
ENERGETIKE I RUDARSTVA
1. 57. Odluka o izmjenama programa raspodjele sredstava
sa potroake jedinice 13010002 Intervencije javnim
poduzeima i privrednim drutvima, broj: 03/1-14-
29928/11 od 26.12.2011. godine
2. 484. Odluka o utvrivanju uslova za koritenje
sredstava sa potroake jedinice 13010002 -
Intervencije javnim preduzeima i privrednim
drutvima, broj: 03/1-14-6886/12 od 16.04.2012.
godine
3. 956. Odluka o izmjeni Odluke o utvrivanju
uslova za koritenje sredstava sa potroake

1/531/541/55
8/1000
11/1376

10/1302

1/50

6/693
6/699

9/1138


1/5611/1376


5/571
5/5719/1171
9/121012/143915/1992


9/117311/137815/1994


15/1989


5/573


6/707


6/711


8/1052


2/152

2/1561/67
1/62
6/705


Strana 26 HRONOLOKI REGISTAR 31. decembar 2012. g.
jedinice 13010002 Intervencije javnim
preduzeima i privrednim drutvima, broj: 03/1-
14-23383/12 od 15.10.2012. godine
4. 957. Odluka o izmjenama Programa raspodjele
sredstava sa potroake jedinice 13010002
Intervencije javnim preduzeima i privrednim
drutvima, broj: 03/1-14-23387/12 od 15.10.2012.
godine
5. 641. Pravilnik o obavljanju tehnikog pregleda
rudarskih objekata, postrojenja, ureaja i
instalacija, broj: 03/1-05-8869/12 od 15.05.2012.
godine
6. 642. Pravilnik o reviziji elaborata o klasifkaciji,
kategorizaciji i proraunu rezervi mineralne sirovine,
broj: 03/1-05-8881/12 od 15.05.2012. godine
7. 643. Pravilnik o voenju katastra odobrenih
eksploatacionih polja, nainu voenja zbirke
isprava i popisa privrednih drutava kojima su
izdate dozvole za eksploataciju mineralnih sirovina,
broj: 03/1-18-8900/12 od 15.05.2012. godine
8. 644. Pravilnik o nainu voenja evidencije i izrade
katastra leita mineralnih sirovina, geolokih
pojava i odobrenih istranih prostora, broj: 03/1-
18-9135/12 od 18.05.2012. godine
9. 485. Program raspodjele sredstava sa potroake
jedinice 13010002 - Intervencije javnim
preduzeima i privrednim drutvima, broj: 03/1-
14-6885/12 od 16.04.2012. godine
MINISTARSTVO PRAVOSUA I UPRAVE
1. 954. Uputstvo o nainu iskazivanja podataka
u godinjim izvjetajima o rjeavanju upravnih
stvari u upravnom postupku, broj: D-06/1-05-
25434/12 od 09.11.2012. godine
MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU
POLITIKU I POVRATAK
1. 58. Odluka o visini mjesenih novanih pomoi i
naknada korisnika socijalne zatite, broj: 09/1-14-
259/12 od 10.01.2012. godine
2. 223. Pravilnik o dostavljanju i voenju evidencije
o zakljuenim kolektivnim ugovorima, broj: 09/1-
05-1547/12 od 25.01.2012. godine
3. 955. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika
o nainu i postupku ostvarivanja prava na naknadu
umjesto plate eni majci, odnosno drugom licu u
radnom odnosu za vrijeme odsustvovanja sa posla
radi trudnoe, poroaja, odnosno njege djeteta,
broj: 09/1-35-25948/12 od 13.11.2012. godine
4. 224. Program raspodjele dijela sredstava
jednokratnih novanih pomoi za 2012 godinu,
broj: 09/1-14-2530/12 od 13.02.2012. godine
5. 334. Program raspodjele dijela sredstava za
materijalno zbrinjavanje osoba u stanju socijalne
potrebe za 2012. godinu, broj: 09/1-14-3560/12 od
13.03.2012. godine
6. 480. Program raspodjele sredstava za materijalno
zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe
za 2012. godinu, broj: 09/1-14-6953/12 od
14.04.2012. godine
7. 481. Program raspodjele sredstava sa potroake
jedinice 23020019 - subvencija trokova prevencije,
rehabilitacije i resocijalizacije zavisnosti o drogama
za 2012. godinu, broj: 09/1-14-7012/12 od
17.04.2012. godine
8. 482. Program raspodjele sredstava subvencija za
djecu, uenike i studente za 2012. godinu, broj:
09/1-14-7578/12 od 20.04.2012. godine
9. 483. Program raspodjele sredstava privremenih,
jednokratnih i drugih novanih pomoi za 2012.
godinu, broj: 09/1-14-7748/12 od 23.04.2012.
godine
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
1. 895. Odluka o utvrivanju uslova, kriterija i
postupka za raspored sredstava sa pozicije Tekui
transferi neproftnim organizacijama za 2012.
godinu, broj: 13/1-14-21486/12 od 28.08.2012.
godine
- Javni poziv za predlaganje programa i projekata
neproftnih organizacija i udruenja za raspored
sredstava sa pozicije Tekui transferi neproftnim
organizacijama za 2012. godinu
- Aplikacioni obrazac
MINISTARSTVO PROSTORNOG
UREENJA I ZATITE OKOLICE
1. 59. Odluka o izmjenama i dopunama Programa
raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva
prostornog ureenja i zatite okolice za 2011.
godinu, broj: 12/1-14-008700/11 od 27.12.2011.
godine
2. 558. Odluka o utvrivanju uslova, kriterija i
postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava iz
ekolokih naknada, broj: 12/1-14-009050/12 od
15.05.2012. godine
3. 559. Program raspodjele namjenskih sredstava
Ministarstva prostornog ureenja i zatite okoline
za 2012. godinu, broj: 12/1-14-009051/12 od
17.05.2012. godine
MINISTARSTVO RAZVOJA
I PODUZETNITVA
1. 850. Pravilnik o utvrivanju uslova, kriterija,
mjerila i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava
za subvenciju za podrku udruenjima koja se
bave promocijom i razvojem poduzetnitva, broj:
14/1-14-21173/12 od 27.09.2012. godine
2. 851. Pravilnik o utvrivanju uslova, kriterija, mjerila
i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava za
sufnansiranje trokova za uvoenje ISO/IEC standarda,


14/181014/18109/1156


9/1157
9/11589/11626/70614/17971/63


2/161


14/1810


2/1634/5246/699
6/700


6/7026/704
12/143912/1441
12/1444

1/638/10338/1037

11/137831. decembar 2012. g. HRONOLOKI REGISTAR Strana 27
osiguranje CE znaka i obnavljanje standarda, broj: 14/1-
14-021174/12 od 27.09.2012. godine
3. 852. Pravilnik o utvrivanju uslova, kriterija,
mjerila i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava
za podrku udruenjima koja svojim programima/
projektima potiu tradicionalna i rijetka zanimanja,
broj: 14/1-14-21175/12 od 27.09.2012. godine
4. 853. Pravilnik o utvrivanju uslova, kriterija,
mjerila i postupka za dodjelu nepovratnih
sredstava za sufnansiranje programa/projekata
udruenja inovatora, broj: 14/1-14-21177/12 od
27.09.2012. godine
5. 854. Pravilnik o utvrivanju uslova, kriterija, mjerila
i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava za
subvencije podrke asocijacijama obrtnika na prostoru
Tuzlanskog kantona, broj: 14/1-14-21178/12 od
27.09.2012. godine
6. 959. Pravilnik o utvrivanju uslova, kriterija,
mjerila i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava
za subvenciju enama poduzetnicama za koritenje
konsultantskih usluga, broj: 14/1-14-026586/12 od
21.11.2012. godine
7. 960. Pravilnik o utvrivanju uslova, kriterija, mjerila
i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava za
subvenciju za projekte koji imaju za cilj podizanje
poduzetnikog duha na podruju Tuzlanskog
kantona, broj: 14/1-14-026582/12 od 21.11.2012.
godine
8. 961. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika
o utvrivanju uslova, kriterija, mjerila i postupka
za dodjelu nepovratnih sredstava za subvenciju za
projekte koji imaju za cilj podizanje poduzetnikog
duha na podruju Tuzlanskog kantona, broj: 14/1-
14-26825/12 od 23.11.2012. godine
MINISTARSTVO TRGOVINE,
TURIZMA I SAOBRAAJA
1. 219. Pravilnik o izgledu i sadraju obrazaca zahtjeva i
potrebni dokumenti za obavljanje djelatnosti iz oblasti
prijevoza, broj: 05/1-27-3808/12 od 05.03.2012.
godine
2. 220. Pravilnik o polaganju posebnog ispita za taksi
vozaa, broj: 05/1-27-3811/12 od 05.03.2012. godine
3. 346. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati
taksi stajalita, broj: 05/1-27-6430/12 od 10.04.2012.
godine
4. 347. Pravilnik o nainu organizacije prijevoza
autobusima opremljenim ureajima za olakan ulaz/
izlaz invalidnih osoba koji vre linijski prijevoz na
opinskim linijama kroz gradsko podruje, broj:
05/1-27-6435/12 od 10.04.2012. godine
5. 560. Pravilnik o nainu ovjere i sadraju cjenovnika
i normativa u ugostiteljskim objektima, broj: 05/1-
22-12207/12 od 14.06.2012. godine
6. 561. Pravilnik o izgledu, sadraju i rokovima
dostave obrazaca, broj: 05/1-22-12202/12 od
14.06.2012. godine
7. 562. Pravilnik o nainu i postupku ovjere knjige
gostiju i popisa gostiju, broj: 05/1-22-12247/12 od
14.06.2012. godine
8. 563. Pravilnik o nainu i postupku ovjere knjige
albi, broj: 05/1-02-12243/12 od 14.06.2012. godine
9. 564. Pravilnik o obliku, sadraju i nainu
voenja Upisnika o razvrstavanju i kategorizaciji
smjetajnih objekata, broj: 05/1-02-12244/12 od
14.06.2012. godine
10. 565. Pravilnik o obliku i sadraju Upisnika o
minimalnim uslovima ugostiteljskih objekata,
broj: 05/1-02-12246/12 od 14.06.2012. godine
11. 896. Pravilnik o obliku, sadraju i nainu voenja
registra ugostiteljskih radnji, broj: 05/1-22-
22949/12 od 15.10.2012. godine
12. 958. Pravilnik o programu i nainu polaganja
strunog ispita u ugostiteljstvu, broj: 05/1-34-
27462/12 od 29.11.2012. godine
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
TUZLANSKOG KANTONA
1. 335. Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja
Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, broj: 01-05-1-
23/12 od 19.02.2012. godine
2. 962. Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda
zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za
2012. godinu, broj: 01-05-1-156/12 od 07.11.2012.
godine
3. 999. Odluka o privremenom fnansiranju iz obaveznog
zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskom kantonu za
period 01.01. do 31.03.2013. godine, broj: 01-05-1-
170/12 od 12.12.2012. godine
JU SLUBA ZA ZAPOLJAVANJE
TUZLANSKOG KANTONA
1. 336. Financijski plan JU Slube za zapoljavanje
Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, broj: 01-02-
345/12 od 17.02.2012. godine
2. 998. Finansijski plan JU Sluba za zapoljavanje
Tuzlanskog kantona za 2013. godinu, broj: 01-02-
40-12-1/12 od 10.12.2012. godine
KANTONALNA UPRAVA
ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
1. 963. Pravilnik o izgledu i obliku slubene
inspekcijske znake, broj: 17/1-05-009814/12 od
04.12.2012. godine
USTAVNI SUD FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
1. 337. Presuda, broj: U-28/11 od 24.01.2012. godine
(bosanski jezik)

11/1386
11/1394
11/1401
11/1408
14/1818

14/1826

14/1834
2/128

2/148


5/569
5/570


8/1040


8/1040


8/1042

8/10448/1046


8/1049


12/1448


14/18114/52414/183915/19974/528


15/199414/1841


4/531
Strana 28 HRONOLOKI REGISTAR 31. decembar 2012. g.
Presuda, broj: U-28/11 od 24.01.2012. godine
(hrvatski jezik)
Presuda, broj: U-28/11 od 24.01.2012. godine
(srpski jezik)
2. 338. Presuda, broj: U-33/11 od 21.02.2012. godine
(bosanski jezik)
Presuda, broj: U-33/11 od 21.02.2012. godine (hrvatski
jezik)
Presuda, broj: U-33/11 od 21.02.2012. godine (srpski
jezik)
3. 488. Presuda, broj: U-30/11 od 28.02.2012. godine
(bosanski jezik)
Presuda, broj: U-30/11 od 28.02.2012. godine
(hrvatski jezik)
Presuda, broj: U-30/11 od 28.02.2012. godine
(srpski jezik)
4. 568. Presuda, broj: U-36/11 od 17.04.2012.
godine (bosanski jezik)
Presuda, broj: U-36/11 od 17.04.2012. godine
(hrvatski jezik)
Presuda, broj: U-36/11 od 17.04.2012. godine
(srpski jezik)
5. 965. Presuda, broj: U-12/12 od 16.10.2012.
godine (bosanski jezik)
Presuda, broj: U-12/12 od 16.10.2012. godine
(hrvatski jezik)
Presuda, broj: U-12/12 od 16.10.2012. godine
(srpski jezik)
6. 1003. ISPRAVKA Presude, broj: U-12/12 od
16.10.2012. godine
KOMISIJA ZA KONCESIJE
TUZLANSKOG KANTONA
1. 61. Odluka, broj: 20/1-14-457/12 od 09.01.2012.
godine
2. 62. Odluka, broj: 20/1-25-1498/12 od 25.01.2012.
godine
3. 63. Odluka, broj: 20/1-25-1499/12 od 25.01.2012.
godine
4. 64. Odluka, broj: 20/1-25-1502/12 od 25.01.2012.
godine
5. 225. Odluka, broj: 20/1-24-2771/12 od 15.02.2012.
godine
6. 226. Odluka, broj: 20/1-18-3056/12 od 21.02.2012.
godine
7. 339. Odluka, 20/1-34-4267/12 od 09.03.2012.
godine
8. 340. Odluka, 20/1-18-4291/12 od 09.03.2012.
godine
9. 341. Odluka, 20/1-25-4764/12 od 16.03.2012.
godine
10. 489. Odluka, broj: 20/1-25-8015/12 od 27.04.2012.
godine
11. 490. Odluka, broj: 20/1-25-8017/12 od 27.04.2012.
godine
12. 491. Odluka, broj: 20/1-25-8021/12 od 27.04.2012.
godine
13. 492. Odluka, broj: 20/1-18-8562/12 od 09.05.2012.
godine
14. 493. Odluka, broj: 20/1-25-8980/12 od 16.05.2012.
godine
15. 494. Odluka, broj: 20/1-25-9293/12 od 18.05.2012.
godine
16. 495. Odluka, broj: 20/1-25-9610/12 od 23.05.2012.
godine
17. 496. Odluka, broj: 20/1-24-9590/12 od 24.05.2012.
godine
18. 497. Odluka, broj: 20/1-34-9600/12 od 24.05.2012.
godine
19. 498. Odluka, broj: 20/1-18-9846/12 od 28.05.2012.
godine
20. 499. Odluka, broj: 20/1-18-9848-1/12 od 29.05.2012.
godine
21. 500. Odluka, broj: 20/1-18-9844/12 od 29.05.2012.
godine
22. 501. Odluka, broj: 20/1-18-9845/12 od 29.05.2012.
godine
23. 569. Odluka, broj: 20/1-18-11375/12 od 06.06.2012.
godine
24. 648. Odluka, broj: 20/1-25-14078/12 od 03.07.2012.
godine
25. 649. Odluka, broj: 20/1-18-14203/12 od 06.07.2012.
godine
26. 650. Odluka, broj: 20/1-25-14645/12 od 11.07.2012.
godine
27. 651. Odluka, broj: 20/1-18-14709/12 od 12.07.2012.
godine
28. 727. Odluka, broj: 20/1-25-15370/12 od 17.07.2012.
godine (koritenje bunarske vode za postrojenja na
lokalitetu Luke K.O. Brezovaa)
29. 728. Odluka, broj: 20/1-18-15452/12 od 20.07.2012.
godine (koritenje vode iz vlastitog bunara u sklopu
fabrike u Miladijama)
30. 729. Odluka, broj: 20/1-14-15456/12 od 20.07.2012.
godine (koritenje vode iz vlastite buotine-bunara
za potrebe tehnolokog procesa u kamenolomu
Sklop)
31. 730. Odluka, broj: 20/1-25-16541/12 od 03.08.2012.
godine (koritenje vode akumulacije Modrac)
32. 731. Odluka, broj: 20/1-24-16542/12 od 03.08.2012.
godine (koritenje poljoprivrednog zemljita u
vlasnitvu drave na lokaciji pionica Gornja i Cerik,
opina Srebrenik)
33. 855. Odluka, broj: 20/1-18-18310/12 od 31.08.2012.
godine (ovlatenje za voenje pregovora sa privrednim
drutvom Rudnici nemetala Kladanj d.o.o. Kladanj)
34. 856. Odluka, broj: 20/1-25-21188/12 od 27.09.2012.
godine (ovlatenje za voenje pregovora sa
TEHNOGRAD-COMPANY d.o.o. Tuzla)
35. 857. Odluka, broj: 20/1-25-021190/12 od
27.09.2012. godine (ovlatenje za voenje pregovora
sa Rudnik krenjaka VIJENAC d.o.o. Lukavac)
36. 897. Odluka, broj: 20/1-25-22790/12 od 11.10.2012.
godine (ovlatenje za voenje pregovora sa
privrednim drutvom Terme d.o.o. Graanica)

4/534

4/537

4/539

4/542

4/544

6/713

6/714

6/716

8/1063

8/1065

8/1066

14/1843

14/1846

14/1849

15/2000


1/67

1/67

1/67

1/67

2/163

2/164

4/546

4/546

4/547

6/717

6/717

6/718

6/718

6/718

6/718

6/719

6/719

6/719

6/719

6/720

6/720

6/720

8/1067

9/1210

9/1210

9/1210

9/1210


10/1303


10/130410/1304

10/130410/1304


11/1415


11/1415


11/1415


12/1449
31. decembar 2012. g. HRONOLOKI REGISTAR Strana 29
37. 898. Odluka, broj: 20/1-25-22791/12 od 11.10.2012.
godine (ovlatenje za voenje pregovora sa
privrednim drutvom Rudnik soli Tuzla d.d. Tuzla)
38. 899. Odluka, broj: 20/1-25-22795/12 od 11.10.2012.
godine (ovlatenje za voenje pregovora sa
privrednim drutvom Pivara d.d. Tuzla)
39. 900. Odluka, broj: 20/1-23-23300/12 od 17.10.2012.
godine (odobrenje ugovora o koncesiji za izgradnju
tri teniska terena)
40. 901. Odluka, broj: 20/1-25-23854/12 od 22.10.2012.
godine (odobrenje Studije ekonomske opravdanosti
eksploatacije podzemne termomineralne vode iz
izvorita Ilida Gradaac)
41. 902. Odluka, broj: 20/1-25-23855/12 od
22.10.2012. godine (odobrenje Studije ekonomske
opravdanosti dodjele koncesije za eksploataciju
pitke vode na nalazitu DEWA (bunar BD-1) na
podruju Osmii-brdo, Devetak, opina Lukavac)
42. 903. Odluka, broj: 20/1-18-25149/12 od 06.11.2012.
godine (odobrenje ugovora o koncesiji za povrinsku
eksploataciju kamena krenjaka na lokalitetu
Sklop Maleii)
43. 966. Odluka, broj: 20/1-18-18987/12 od 05.09.2012.
godine (eksploatacija kvarcnog pijeska na leitima
Moluka rijeka, Bukinje i Kuii)
44. 967. Odluka, broj: 20/1-17-25612/12 od 12.11.2012.
godine (izgradnja solarne fotonaponske elektrane
FEDELING)
45. 968. Odluka, broj: 20/1-17-25616/12 od 12.11.2012.
godine (izgradnja solarne fotonaponske elektrane
SEHERCEG)
46. 969. Odluka, broj: 20/1-17-25618/12 od 12.11.2012.
godine (izgradnja solarne fotonaponske elektrane
SESARKOP)
47. 970. Odluka, broj: 20/1-17-25904/12 od 13.11.2012.
godine (izgradnja solarne elektrane BABILON 1)
48. 971. Odluka, broj: 20/1-17-25906/12 od 13.11.2012.
godine (izgradnja fotonaponske elektrane na
sunevu energiju Trgovir)
49. 972. Odluka, broj: 20/1-17-25907/12 od 13.11.2012.
godine (izgradnja solarne fotonaponske elektrane za
proizvodnju elektrine energije privrednog drutva
Grimig Klokotnica, Doboj Istok,)
50. 973. Odluka, broj: 20/1-17-25901/12 od 14.11.2012.
godine (izgradnja solarne elektrane BINGO SOLAR 02)
51. 974. Odluka, broj: 20/1-17-25903/12 od 14.11.2012.
godine (izgradnja fotonaponske sunane elektrane
MEJDAN 1)
52. 975. Odluka, broj: 20/1-17-25905/12 od 14.11.2012.
godine (koritenje suneve energije izgradnja
solarne fotonaponske sunane elektrane SICON I)
53. 976. Odluka, broj: 20/1-17-25908/12 od 14.11.2012.
godine (izgradnja solarne elektrane DOBONICA 2)
54. 977. Odluka, broj: 20/1-25-26298/12 od 16.11.2012.
godine (odobravanje ugovora o koncesiji za
koritenje vode akumulacije Snjenica)
55. 978. Odluka, broj: 20/1-25-27182/12 od 22.11.2012.
godine (koritenje vode iz vlastitog bunara za potrebe
postrojenja za separaciju tehnikog kamena dijabaza
na lokalitetu Luke Brezovaa)
56. 979. Odluka, broj: 20/1-05-27443/12 od 28.11.2012.
godine (eksploatacija mrkog uglja u okviru eksploa-
tacionog polja Banovii)
57. 1001. Odluka, broj: 20/1-25-29056/12 od 07.12.2012.
godine (koritenje vode iz vlastitog bunara za potrebe
poslovnog objekta Benzinske pumpne stanice u
naselju Kurtii-Prnjavor)
58. 1002. Odluka, broj: 20/1-18-30371/12 od 18.12.2012.
godine (eksploatacija mrkog uglja unutar granica
eksploatacionog polja Banovii na podruju opina
Banovii, Lukavac i ivinice)
59. 352. Pravilnik o uspostavljanju i voenju registra
koncesija, broj: 20/1-05-6923/12 od 13.04.2012.
godine
60. 1000.Izmjene i dopune Pravila o utvrivanju
minimalnih naknada za koncesije, broj: 20/1-14-
27441/12 od 30.11.2012. godine
KANTONALNA AGENCIJA ZA
PRIVATIZACIJU
1. 351. Statut Kantonalne agencije za privatizaciju,
broj: 03-162/12 od 14.02.2012. godine
OBRTNIKA KOMORA
TUZLANSKOG KANTONA
1. 567. Statut Obrtnike komore Tuzlanskog
kantona, Tuzla, septembar 2011. godine
JU NARODNO POZORITE TUZLA
1. 964. Odluka o imenovanju direktora JU
Narodno pozorite Tuzla, broj: 1221/12 od
15.11.2012. godine


12/1449


12/1449


12/145012/1450
12/145012/1450


14/1851


14/1852


14/1852


14/1852

14/1852


14/185314/1853

14/1853


14/1853


14/1853

14/1854


14/185414/1854


14/185415/199915/1999


5/580


15/1999


5/577


8/105614/1843
Strana 30 HRONOLOKI REGISTAR 31. decembar 2012. g.
31. decembar 2012. g. HRONOLOKI REGISTAR Strana 31
Strana 32 HRONOLOKI REGISTAR 31. decembar 2012. g.
Izdava: Skuptina Tuzlanskog kantona Tuzla - Za izdavaa: Ahmet Smajovi, dipl. prav., sekretar Skuptine - Telefon 035/252-565
- Pretplata: 035/252-565, lok. 215 - Pretplata se utvruje polugodinje, a uplata se vri unaprijed u korist rauna: Tuzlanska banka
d.d. Tuzla 1321000256000080 - Grafka priprema i tampa: Harfo-graf, d.o.o. Tuzla, Turalibegova bb, tel./fax: 319-500, 319-501 -
Za tampariju: Branka Kreco-Mehi