Anda di halaman 1dari 20

HRONOLOKI REGISTAR

PROPISA OBJAVLJENIH U SLUBENIM NOVINAMA


TUZLANSKOG KANTONA U 2011. GODINI
Godina XVIII - Broj 1-17
31. decembar 2011. god.
TUZLA
Izdanje na bosanskom jeziku
R. broj novine
br. strana
R. broj novine
br. strana
SKUPTINA
1. 104. Proraun Tuzlanskog kantona za 2011. godinu
2. 329. Izmjene i dopune Budeta Tuzlanskog kan-
tona za 2011. godinu
3. 591. Izmjene i dopune Budeta Tuzlanskog Kan-
tona za 2011. godinu
4. 105. Zakon o izvrenju Prorauna Tuzlanskog
kantona za 2011. godinu
5. 106. Zakon o izmjenama Zakona o unutarnjim
poslovima Tuzlanskog kantona
6. 126. Zakon o prostornom ureenju i graenju
7. 127. Zakon o osnivanju Javne ustanove Zatieni
pejza Konjuh
8. 128. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
koncesijama
9. 180. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
Univerzitetu u Tuzli
10. 200. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
predkolskom odgoju i obrazovanju
11. 201. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlan-
skog kantona
12. 242. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona
o uslovima i postupku legalizacije bespravno
izgraenih graevina
13. 330. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o
izvrenju Budeta Tuzlanskog kantona za 2011.
godinu
14. 331. Zakon o priznavanju inostranih obrazovnih
isprava
15. 332. Zakon o izmjenama Zakona o nabavljanju,
dranju i noenju oruja i municije
16. 397. Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o
inspekcijama Tuzlanskog kantona
4/143

11/913

16/1517

4/426

5/433
6/453

6/483

6/486

7/533

8/565


8/565


10/811


11/1196

11/1196

11/1200

13/1295
17. 398. Zakon o izmjenama Zakona o Vladi Tuzlan-
skog kantona
18. 399. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
pozorinoj djelatnosti
19. 400. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
muzejskoj djelatnosti
20 401. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
arhivskoj djelatnosti
21. 489. Zakon o geolokim istraivanjima Tuzlan-
skog kantona
22. 490. Zakon o rudarstvu Tuzlanskog kantona
23. 491. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
javnom redu i miru
24. 492. Zakon o izmjeni Zakona o unutranjim pos-
lovima Tuzlanskog kantona
25. 493. Zakon o prestanku vaenja Zakona o zatiti
okolice
26. 537. Zakon o cestovnom prijevozu na podruju
Tuzlanskog kantona
27. 538. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
kantonalnim administrativnim taksama i Tarif
kantonalnih administrativnih taksi
28. 539. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
bibliotekoj djelatnosti
29. 540. Zakon o izmjenama Zakona o raseljenim
osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izb-
jeglicama iz Bosne i Hercegovine
30. 541. Zakon o prestanku vaenja Zakona o inspek-
ciji za obrazovanje
31. 592. Zakon o policijskim slubenicima
32. 629. Zakon o srednjem obrazovanju i odgoju
33. 630. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
osnovnom odgoju i obrazovanju

13/1295

13/1296

13/1296

13/1297

14/1407
14/1414

14/1424
14/1425

14/1425

15/1465


15/1475

15/1476


15/1478

15/1478
16/1796
17/1823

17/1844
Strana 2 HRONOLOKI REGISTAR 31. decembar 2011. g.
34. 631. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
socijalnoj zatiti, zatiti civilnih rtava rata i zatiti
porodice sa djecom
1. 34. Odluka o potvrivanju imenovanja Vlade
Tuzlanskog kantona
2. 35. Odluka o izboru i imenovanju lanova u stala
i povremena radna tijela Skuptine Tuzlanskog
kantona
3. 36. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o
privremenom fnanciranju Javne ustanove Sluba
za zapoljavanje Tuzlanskog kantona za period
01.01.2011. do 31.03.2011. godine
4. 107. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski
plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog
kantona za 2011. godinu
5. 108. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski
plan Javne ustanove Sluba za zapoljavanje
Tuzlanskog kantona za 2011. godinu
6. 109. Odluka o imenovanju Komisije u oblasti
izdavanja urbanistike suglasnosti
7. 129. Odluka o izmjeni Odluke o izboru i
imenovanju lanova u stalna i povremena radna
tijela Skuptine Tuzlanskog kantona
8. 243. Odluka, broj: 01-02-351-6/11 od 30.06.2011.
godine
9. 244. Odluka o zaduenju Tuzlanskog kantona
10. 245. Odluka o imenovanju Komisije za koncesije
Tuzlanskog kantona
11. 402. Odluka o prihvatanju zaduenja Tuzlanskog
kantona radi sufnansiranja projekta izgradnje ka-
nalizacije i vodosnabdijevanja Opine eli
12. 494. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika
Skuptine Tuzlanskog kantona
13. 542. Odluka o pristupanju izradi Kantonalnog
plana zatite okolia Tuzlanskog kantona 2012.
2018. godine
14. 543. Odluka o prihvatanju zaduenja Tuzlanskog
kantona radi sufnansiranja projekta izgradnje ka-
nalizacije i vodosnabdijevanja opine eli
15. 544. Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i
dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog
osiguranja Tuzlanskog kantona za 2011. godinu
16. 632. Odluka o privremenom fnansiranju Tuzlanskog
kantona za period 01.01.2012. do 31.03.2012. godine
17. 633. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o
privremenom fnansiranju iz obaveznog zdravstvenog
osiguranja u Tuzlanskom kantonu za period
01.01.2012. do 31.03.2012. godine
18. 634. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o
privremenom fnansiranju Javne ustanove Sluba
za zapoljavanje Tuzlanskog kantona za period
01.01.2012. do 31.03.2012. godine
1. 17. Program rada Skuptine Tuzlanskog kantona
za 2011. godinu
2. 635. Program rada Skuptine Tuzlanskog kantona
za 2012. godinu
1. 333. Zakljuak broj 01-02-284-3/11, od 17.7.2011.


17/1849


2/83


2/832/84


5/433


5/433

5/433


6/487

10/811
10/812

10/812


13/1299

14/1425


15/1479


15/1480


15/1481

17/185217/196017/1960


5/434

17/1960

11/1200

VLADA
1. 1. Uredba o stavljanju van snage Uredbe o obimu
i nainu ostvarivanja prava na ortopedska i druga
pomagala i endoproteze, broj: 02/1-05-26884/10
od 17.12.2010 godine
2. 85. Uredba o dopunama Uredbe o nainu i postupku
utvrivanja plaa, naknadama i drugim materijalnim
pravima slubenika i namjetenika u organima upra-
ve, broj: 02/1-05-2484/11 od 09.02.2011. godine
3. 111. Uredba o izmjenama Uredbe o nainu i postupku
utvrivanja plaa, naknadama i drugim materijalnim
pravima slubenika i namjetenika u organima upra-
ve, broj: 02/1-14-4129/11 od 24.03.2011. godine
4. 130. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o
nainu i postupku utvrivanja plaa, naknadama
i drugim materijalnim pravima slubenika i
namjetenika u organima uprave, broj: 02/1-02-
8082/11 od 15.04.2011. godine
5. 202. Uredba o osiguranju odreenih linosti i
objekata u Tuzlanskom kantonu, broj: 02/1-04-
008927/11 od 27.04.2011. godine
6. 203. Uredba o nainu i uslovima koritenja
slubenih vozila i kontroli utroka goriva
kantonalnih organa, broj: 02/1-05-007508/11 od
19.05.2011. godine
7. 246. Uredba o Odboru za albe graana, broj:
02/1-02-012072/11 od 08.06.2011. godine
8. 247. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o
kriterijima i postupku odobravanja fnansijskih
sredstava za lijeenje branilaca i lanova njihovih
porodica, broj: 02/1-14-10408/11 od 08.06.2011.
godine
9. 248. Uredba o utvrivanju uslova, kriterija i
postupka za odobravanje fnansijskih sredstava za
pomo u rjeavanju stambenih potreba branilaca i
lanova njihove porodice, broj: 02/1-02-10324/11
od 08.06.2011. godine
10. 403. Uredba o dopunama Uredbe o vrsti vlastitih
prihoda i naina i rokova raspodjele, broj:02/1-14-
13386-1/11 od 18.08.2011. godine
11. 495. Uredba o dopuni Uredbe o utvrivanju uslova,
kriterija i postupka za odobravanje fnansijskih
sredstava za pomo u rjeavanju stambenih potreba
branitelja i lanova njihove porodice, broj: 02/1-14-
20417/11 od 13.10.2011. godine
12. 496. Uredba o dopuni Uredbe o vrsti vlastitih
prihoda i naina i rokova raspodjele, broj: 02/1-
14-21854/11 od 13.10.2011. godine
13. 593. Uredba o vrsti vlastitih prihoda i naina i
rokova raspodjele (preien tekst), broj: 02/4-14-
28260/11 od 06.12.2011. godine
1. 513. Izmjene Sporazuma o osnivanju Ekonomsko-
socijalnog vijea za podruje Tuzlanskog kantona,
broj: 02/1-34-16766-1/11 od 04.10.2011. godine
1. 2. Odluka o obimu prava na koritenje ortopedskih
i drugih pomagala, broj: 02/1-05-26883/10 od
17.12.2010. godine
2. 3. Odluka o razlozima, principima i postupku
prijevremenog razrjeenja lanova Upravnog
1/13/1235/437
6/487


8/5688/569

10/812
10/815
10/816


13/1300
14/1426


14/1426


16/1797


14/1434


1/1

31. decembar 2011. g. HRONOLOKI REGISTAR Strana 3
odbora JU Univerzitet u Tuzli koje imenuje Vlada
Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-26224/10 od
13.12.2010. godine
3. 4. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Proraun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu,
broj: 02/1-14-25075-1/10 od 13.12.2010. godine
4. 5. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Proraun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu,
broj: 02/1-14-25075-2/10 od 13.12.2010. godine
5. 6. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Proraun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu,
broj: 02/1-14-25075-3/10 od 13.12.2010. godine
6. 7. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Proraun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu,
broj: 02/1-14-26055/10 od 17.12.2010. godine
7. 8. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Proraun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu,
broj: 02/1-14-26055-2/10 od 17.12.2010. godine
8. 9. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Proraun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu,
broj: 02/1-14-26055-3/10 od 17.12.2010. godine
9. 10. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Proraun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu,
broj: 02/1-14-26055-4/10 od 17.12.2010. godine
10. 11. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Proraun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu,
broj: 02/1-14-26055-5/10 od 17.12.2010. godine
11. 12. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u
Proraunu Tuzlanskog kantona za 2010. godinu,
broj: 02/1-14-26089/10 od 17.12.2010. godine
12. 13. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u
Proraunu Tuzlanskog kantona za 2010. godinu,
broj: 02/1-14-26089-1/10 od 17.12.2010. godine
13. 14. Odluka o odobravanju sredstava sa proraunske
pozicije Tekua rezerva potroaka jedinica
11050001, broj: 02/1-14-25887/10 od 17.12.2010.
godine
14. 15. Odluka o odobravanju sredstava sa proraunske
pozicije Tekua rezerva potroaka jedinica
11050001, broj: 02/1-14-025665-1/10 od
17.12.2010. godine
15. 16. Odluka o odobravanju sredstava sa proraun-
ske pozicije Tekua rezerva potroaka
jedinica 11050001, broj: 02/1-14-26452-1/10 od
24.12.2010. godine
16. 17. Odluka o izmjeni Odluke o utvrivanju cijena
lijekova sa Liste lijekova koji se propisuju i izdaju
na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja
Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-37-26424-1/10 od
24.12.2010. godine
17. 18. Odluka o utvrivanju cijena lijekova sa Liste
lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava
Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog
kantona, broj: 02/1-37-26424/10 od 24.12.2010.
godine
18. 20. Odluka o izmjeni Programa raspodjele sredstava
sa potroake jedinice 11010024 - subvencioniranje
kamata za stambeno zbrinjavanje mladih, broj:
02/1-05-25947-2/10 od 17.12.2010. godine
19. 37. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Proraun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu,
broj: 02/1-14-26930-1/10 od 30.12.2010. godine
20. 38. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Proraun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu,
broj: 02/1-14-26930-2/10 od 30.12.2010. godine
21. 39. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije u
Proraun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu, broj:
02/1-14-26930-3/10 od 30.12.2010. godine
22. 40. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Proraun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu,
broj: 02/1-14-26930-4/10 od 30.12.2010. godine
23. 41. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Proraun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu,
broj: 02/1-14-26930-5/10 od 30.12.2010. godine
24. 42. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Proraun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu,
broj: 02/1-14-26950-1/10 od 30.12.2010. godine
25. 43. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Proraun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu,
broj: 02/1-14-26950-2/10 od 30.12.2010. godine
26. 44. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije u
Proraun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu, broj:
02/1-14-26950-3/10 od 30.12.2010. godine
27. 45. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Proraun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu,
broj: 02/1-14-26950-4/10 od 30.12.2010. godine
28. 46. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Proraun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu,
broj: 02/1-14-26950-5/10 od 30.12.2010. godine
29. 47. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Proraun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu,
broj: 02/1-14-27093-1/10 od 30.12.2010. godine
30. 48. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Proraun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu,
broj: 02/1-14-27093-2/10 od 30.12.2010. godine
31. 49. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Proraun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu,
broj: 02/1-14-27094-1/10 od 30.12.2010. godine
32. 50. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Proraun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu,
broj: 02/1-14-27094-2/10 od 30.12.2010. godine
33. 51. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Proraun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu,
broj: 02/1-14-27094-3/10 od 30.12.2010. godine
34. 52. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Proraun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu,
broj: 02/1-14-27094-4/10 od 30.12.2010. godine
35. 53. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Proraun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu,
broj: 02/1-14-27094-5/10 od 30.12.2010. godine
36. 54. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Proraun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu,
broj: 02/1-14-27094-6/10 od 30.12.2010. godine
37. 55. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Proraun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu,
broj: 02/1-14-27094-7/10 od 30.12.2010. godine

38. 56. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Proraun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu,
broj: 02/1-14-27094-8/10 od 30.12.2010. godine
39. 57. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Proraun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu,
broj: 02/1-14-27094-9/10 od 30.12.2010. godine


1/2


1/3


1/3


1/3


1/4


1/4


1/5


1/5


1/5


1/6


1/61/71/7


1/7
1/8
1/81/49


2/84


2/85


2/85


2/86


2/86


2/86


2/87


2/87


2/88


2/88


2/88


2/89


2/89


2/89


2/90


2/90


2/91


2/91


2/91


2/92


2/92
Strana 4 HRONOLOKI REGISTAR 31. decembar 2011. g.
40. 58. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Proraun Tuzlanskog kantona za 2010. godinu,
broj: 02/1-14-27094-10/10 od 30.12.2010. godine
41. 59. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije
Tekua rezerva potroaka jedinica 11050001,
broj: 02/1-14-25929-2/10 od 30.12.2010. godine
42. 60. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u
Proraunu Tuzlanskog kantona za 2010. godinu,
broj: 02/1-14-26913/10 od 30.12.2010. godine
43. 61. Odluka o izmjenama Odluke o utvrivanju
programa, uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu
sredstava Prorauna Tuzlanskog kantona za 2010.
godinu sa pozicije 21010006 Podrka razvoju
Kantona, broj: 02/1-14-26713/10 od 30.12.2010.
godine
44. 62. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
utvrivanju programa, uvjeta, kriterija i postupaka
za raspodjelu sredstava Prorauna Tuzlanskog
kantona za 2010. godinu sa pozicije 21010002
Podrka povratku prognanih osoba, broj: 02/1-
14-26715/10 od 30.12.2010. godine 96
45. 63. Odluka o izmjenama i dopunama Programa
utroka sredstava sa potroake jedinice 11010002
Kapitalni izdaci za korisnike proraunskih
sredstava, broj: 02/1-14-26742/10 od 30.12.2010.
godine
46. 64. Odluka o izmjeni i dopuni Programa raspodjele
sredstava sa potroake jedinice 11010003
Manifestacije za 2010. godinu od interesa za
Tuzlanski kanton, broj: 02/1-14-27125/10 od
30.12.2010. godine
47. 65. Odluka o izmjenama Programa koritenja
sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih
izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima
borako invalidske zatite u 2010. godini, broj:
02/1-41-26833/10 od 30.12.2010. godine
48. 66. Odluka o izmjeni Odluke o privremenom
reguliranju ovjere zdravstvenih legitimacija i uplati
premije za ratne vojne invalide i lanove njihovih
obitelji, broj: 02/1-41-431/11 od 13.01.2011.
godine
49. 67. Odluka o utvrivanju kriterija za sufnanciranje
trokova prijevoza uenika osnovnih kola za
period sijeanj oujak kolske 2010/2011. godi-
nu, broj: 02/1-14-570/11 od 13.01.2011. godine
50. 68. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o listi
lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava
Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog
kantona, broj: 02/1-37-908/11 od 20.01.2011.
godine
51. 69. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrivanju
cijena lijekova sa Liste lijekova koji se propisuju
i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog
osiguranja Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-37-
906/11 od 20.01.2011. godine
52. 86. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrivanju
cijena lijekova sa Liste lijekova koji se propisuju
i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog
osiguranja Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-37-
2394/11 od 04.02.2011. godine
53 87. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije
Tekua rezerva potroaka jedinica 11050001,
broj: 02/1-14-2226/11 od 04.02.2011. godine


2/92


2/93


2/93

2/95

2/96
2/96
2/97
2/97
2/982/982/99
2/100
3/123


3/123
54. 88. Odluka o davanju suglasnosti, broj: 02/1-34-
000919/11 od 04.02.2011. godine
55. 89. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u
Odluci o privremenom fnanciranju Tuzlanskog
kantona za period 01.01.2011. do 31.03.2011.
godine, broj: 02/1-14-3338/11 od 17.02.2011. godine
56. 112. Odluka o usvajanju godinjeg obrauna
za 2010. godinu, broj: 02/1-14-5064/11 od
24.03.2011. godine
57. 131. Odluka o davanju suglasnosti za imenovanje
ravnatelja Javne ustanove Narodno pozorite Tuzla,
broj: 02/1-34-4505-1/11 od 06.04.2011. godine
58. 132. Odluka o raspodjeli prihoda prikupljenih
od naknada za izvrene veterinarsko-zdravstvene
preglede i kontrolu i prihoda prikupljenih od
izdanih svjedodbi o zdravstvenom stanju ivotinja,
broj: 02/1-24-005799/11 od 06.04.2011. godine
59. 133. Odluka o utvrivanju kriterija za sufnanci-
ranje trokova prijevoza uenika osnovnih kola
za period travanj-lipanj kolske 2010/2011. godinu
i rujan-prosinac kolske 2011/2012. godine, broj:
02/1-14-6834/11 od 06.04.2011. godine
60. 134. Odluka o utvrivanju kriterija, uvjeta i
postupka za raspodjelu sredstava sa potroake
jedinice 11010003 Manifestacije, broj: 02/1-14-
007801/11 od 15.04.2011. godine
61. 135. Odluka o provoenju postupka zajednikih
javnih nabavki za 2011. godinu, broj: 02/1-05-
8079/11 od 15.04.2011. godine
62. 136. Odluka, broj: 02/1-14-8084/11 od 15.04.2011.
godine
63. 137. Odluka o visini djeijeg dodatka za djecu iz
obitelji u kojima ni jedan roditelj nije zaposlen za
2011. godinu, broj: 02/1-14-7368/11 od 15.04.2011.
godine
64. 181. Odluka o utvrivanju programa, uslova, kri-
terija i postupaka za raspodjelu sredstava Budeta
Tuzlanskog kantona za 2011. godinu sa pozicije
21010002 - Podrka povratku prognanih lica,
broj: 02/1-14-7483/2011 od 15.04.2011. godine
65. 204. Odluka o odreivanju manifestacija od inte-
resa za Tuzlanski kanton za 2011. godinu, broj:
02/1-14-008603/11 od 27.04.2011. godine
66. 205. Odluka o utvrivanju uslova, kriterija i pos-
tupka za dodjelu kredita redovnim studentima dodip-
lomskog studija koji su ostvarili natprosjean uspjeh,
broj: 02/1-14-7222-3/11 od 27.04.2011. godine
67 206. Odluka o utvrivanju uslova, kriterija i pos-
tupka za dodjelu kredita redovnim studentima
dodiplomskog studija po osnovu materijalnog
poloaja i socijalnog statusa, broj: 02/1-14-7222-
4/11 od 27.04.2011. godine
68. 207. Odluka o utvrivanju kriterija i postupka
za raspodjelu sredstava sa budetske pozicije -
24010004 Nauka za 2011. godinu, broj: 02/1-
14-7222-5/11 od 27.04.2011. godine
69. 208. Odluka o utvrivanju uslova, kriterija i pos-
tupka za dodjelu sredstava udruenjima borake
populacije Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-14-
8805/11 od 12.05.2011. godine
70. 209. Odluka o utvrivanju uslova, kriterija i
postupka dodjele sredstava za participaciju u

3/1243/124


5/438

6/488
6/488
6/488


6/489


6/490

6/492


6/492
7/533


8/5728/573
8/5748/5778/585


31. decembar 2011. g. HRONOLOKI REGISTAR Strana 5
trokovima ureea i organizovanja sportskih
takmienja i manifestacija invalidskim sportskim
klubovima i savezima Tuzlanskog kantona, broj:
02/1-14-8810/11 od 12.05.2011. godine
71. 210. Odluka o utvrivanju uslova, kriterija i
postupka za raspodjelu sredstava sa potroake
jedinice 24010013 - Manifestacije kulture od
interesa za Tuzlanski kanton, broj: 02/1-14-
9131/11 od 12.05.2011. godine
72. 211. Odluka o utvrivanju uslova, kriterija i
postupka za raspodjelu sredstava sa potroake
jedinice 24010005 - Izdavaka djelatnost za 2011.
godinu, broj: 02/1-14-9132/11 od 12.05.2011. godine
73. 212. Odluka o utvrivanju kriterija, uslova i
postupka za raspodjelu sredstava sa potroake
jedinice 11010022 - Mediji, broj: 02/1-14-
010088/11 od 19.05.2011. godine
74. 213. Odluka o utvrivanju programa, uslova,
kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava
Budeta Tuzlanskog kantona za 2011. godinu sa
pozicije 21010006 - Podrka razvoju kantona,
broj: 02/1-14-9723/11 od 19.05.2011. godine
75. 214. Odluka o utvrivanju programa, uslova,
kriterija i postupaka za raspored sredstava
Budeta Tuzlanskog kantona za 2011. godinu sa
pozicije 21010003 - Materijalno zbrinjavanje
socijalno ugroenih, broj: 02/1-14-009558/11 od
19.05.2011. godine
76. 215. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
provoenju postupka zajednikih javnih nabavki
za 2011. godinu, broj: 02/1-05-9964/11 od
19.05.2011. godine
77. 216. Odluka o dodjeli koncesije za eksploataciju
kamena krenjaka, broj: 02/1-18-9304/11 od
19.05.2011. godine
78. 217. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-008044-1/11 od 12.05.2011. godine
79. 218. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-008044-2/11 od 12.05.2011. godine
80. 219. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-008044-3/11 od 12.05.2011. godine
81. 220. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-008044-4/11 od 12.05.2011. godine
82. 221. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-008044-5/11 od 12.05.2011. godine
83. 222. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-008044-6/11 od 12.05.2011. godine
84. 223. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-008044-7/11 od 12.05.2011. godine
85. 224. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-008044-8/11 od 12.05.2011. godine
86. 225. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-008044-9/11 od 12.05.2011. godine8/585
8/5908/5918/595
8/596

8/5998/599

8/600


8/600


8/601


8/601


8/602


8/602


8/602


8/603


8/603


8/604
87. 226. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu, broj:
02/1-14-008044-10/11 od 12.05.2011. godine
88. 227. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-008044-11/11 od 12.05.2011. godine
89. 249. Odluka o elektronskom kancelarijskom
poslovanju kantonalnih organa, broj: 02/1-05-
007697/11 od 30.05.2011. godine
90. 250. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju
Komisije za realizaciju Projekta podizanja
jedinstvenih spomen obiljeja poginulim pripad-
nicima Armije i MUP-a BiH u ratu 1992.-1995.
godine, broj: 02/1-34-9913/11 od 30.05.2011.
godine
91. 251. Odluka o utvrivanju uslova, kriterija i
postupka za raspodjelu sredstava sa potroake
jedinice 24010003 - Tjelesna kultura i sport
za 2011. godinu, broj: 02/1-14-10136/11 od
30.05.2011. godine
92. 252. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
utvrivanju programa, uslova, kriterija i postupaka
za raspodjelu sredstava Budeta Tuzlanskog
kantona za 2011. godinu sa pozicije 21010002 -
Podrka povratku prognanih lica, broj: 02/1-14-
10680/11 od 08.06.2011. godine
93. 253. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o
utvrivanju cijena lijekova sa Liste lijekova koji
se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda
zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona,
broj: 02/1-34-3733-3/11 od 08.06.2011. godine
94. 254. Odluka o izmjeni Odluke o kooptiranju
dva lana Komisije za koncesije, broj: 02/1-05-
10501/11 od 08.06.2011. godine
95. 255. Odluka o odobravanju sredstava sa budetske
pozicije Tekua rezerva - 11050001, broj: 02/1-
14-9117/11 od 30.05.2011. godine
96. 256. Odluka o odobravanju sredstava sa budetske
pozicije Tekua rezerva - 11050001, broj: 02/1-
14-11477/11 od 08.06.2011. godine
97. 257. Odluka o odobravanju sredstava sa budetske
pozicije Tekua rezerva - 11050001, broj: 02/1-
14-12374/11 od 20.06.2011. godine
98. 258. Odluka o odobravanju sredstava sa budetske
pozicije Tekua rezerva - 11050001, broj: 02/1-
14-10011-1/11 od 20.06.2011. godine
99. 259. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-10590/11 od 08.06.2011. godine
100. 260. Odluka o usmjeravanju neplanirane dona-
cije u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-10590-1/11 od 08.06.2011. godine
101. 261. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-10590-2/11 od 08.06.2011. godine
102. 262. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-10590-3/11 od 08.06.2011. godine
103. 263. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-10590-4/11 od 08.06.2011. godine


8/604


8/604


10/828

10/828
10/828

10/835
10/836


10/838


10/838


10/838


10/839


10/839

10/839


10/840


10/840


10/841


10/841

Strana 6 HRONOLOKI REGISTAR 31. decembar 2011. g.
104. 264. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-10590-5/11 od 08.06.2011. godine
105. 265. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-10590-6/11 od 08.06.2011. godine
106. 266. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-10590-7/11 od 08.06.2011. godine
107. 267. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-10590-8/11 od 08.06.2011. godine
108. 268. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-10590-9/11 od 08.06.2011. godine
109. 269. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-10590-10/11 od 08.06.2011. godine
110. 270. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-10590-11/11 od 08.06.2011. godine
111. 271. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-10590-12/11 od 08.06.2011. godine
112. 272. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-11627-1/11 od 20.06.2011. godine
113. 273. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-11627-2/11 od 20.06.2011. godine
114. 274. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-11627-3/11 od 20.06. 2011. godine
115. 275. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-11627-4/11 od 20.06.2011. godine
116. 276. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-11869-1/11 od 20.06.2011. godine
117. 277. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-11869-2/11 od 20.06.2011. godine
118. 278. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-11869-3/11 od 20.06.2011. godine
119. 279. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-11869-4/11 od 20.06.2011. godine
120. 280. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-11869-5/11 od 20.06.2011. godine
121. 281. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-11869-6/11 od 20.06.2011. godine
122. 82. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije u
Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu, broj:
02/1-14-11869-7/11 od 20.06.2011. godine
123. 283. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-11869-8/11 od 20.06.2011. godine


10/841


10/842


10/842


10/843


10/843


10/843


10/844


10/844


10/845


10/845


10/845


10/846


10/846


10/847


10/847


10/847


10/848


10/848


10/849


10/849
124. 284. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-11869-9/11 od 20.06.2011. godine
125. 285. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-11869-10/11 od 20.06.2011. godine
126. 286. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-11869-11/11 od 20.06.2011. godine
127. 287. Odluka o imenovanju predstavnika u Gene-
ralnu Skuptinu Evropskih Regija - AER, broj:
02/1-34-12372/11 od 20.06.2011. godine
128. 288. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda u
Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu, broj:
02/1-14-11870/11 od 20.06.2011. godine
129. 334. Odluka o usvajanju Dokumenta okvirnog
Budeta Tuzlanskog kantona za period 2012.
- 2014. godina, broj: 02/1-14-13842/11 od
15.07.2011. godine
130. 336. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-12145-1/11 od 27.06.2011. godine
131. 337. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-12145-2/11 od 27.06.2011. godine
132. 338. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-12145-3/11 od 27.06.2011. godine
133. 339. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011.godinu,
broj: 02/1-14-12145-4/11 od 27.06.2011. godine
134. 340. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-13858-1/11 od 15.07.2011. godine
135. 341. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-13858-2/11 od 15.07.2011. godine
136. 342. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-13858-3/11 od 15.07.2011. godine
137. 343. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-13858-4/11 od 15.07.2011. godine
138. 344. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-13858-5/11 od 15.07.2011. godine
139. 345. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-13858-6/11 od 15.07.2011. godine
140. 346. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-13858-7/11 od 15.07.2011. godine
141. 347. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-13858-8/11 od 15.07.2011. godine
142. 348. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-13858-9/11 od 15.07.2011. godine
143. 349. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-13858-10/11 od 15.07.2011. godine


10/859


10/850


10/850


10/851


10/85112/1203


12/1242


12/1242


12/1242


12/1243


12/1243


12/1244


12/1244


12/1245


12/1245


12/1246


12/1246


12/1247


12/1247

12/1247
31. decembar 2011. g. HRONOLOKI REGISTAR Strana 7
144. 350. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-13858-11/11 od 15.07.2011. godine
145. 351. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-13858-12/11 od 15.07.2011. godine
146. 352. Odluka o odobravanju sredstava sa budetske
pozicije Tekua rezerva - 11050001, broj: 02/1-
27-13598/11 od 15.07.2011. godine
147. 353. Odluka o odobravanju sredstava sa pozicije
Tekua rezerva - potroaka jedinica 11050001,
broj: 02/1-14-9464-4/11 od 15.07.2011 godine
148. 354. Odluka o odobravanju sredstava sa budetske
pozicije Tekua rezerva 11050001, broj: 02/1-
14 13334/11 od 15.07.2011. godine
149. 355. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-13800/11 od 15.07.2011. godine
150. 356. Odluka o utvrivanju uslova, kriterija i
postupka za raspodjelu sredstava sa potroake
jedinice 11010020 - POMO VJERSKIM
ZAJEDNICAMA, broj: 02/1-14-14050/11 od
15.07.2011. godine
151. 357. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
o uslovima, kriterijima i postupku za dodjelu
beskamatnih kreditnih sredstava za pomo u
stambenom zbrinjavanju branilaca i lanova
njihovih porodica na podruju Tuzlanskog kantona,
broj: 02/1-41-13136/11 od 15.07.2011. godine
152. 358. Odluka o stavljanju van snage Odluke o
davanju saglasnosti, broj: 02/1-34-14049/11 od
15.07.2011. godine
153. 359. Odluka o dodjeli koncesije za eksploataciju
tehnikog graevinskog kamena - krenjaka, broj:
02/1-14-19344/11 od 27.06.2011. godine
154. 360. Odluka o davanju koncesije za eksploataciju
tehnikog graevinskog kamena - krenjaka, broj:
02/1-14-13303/11 od 15.07.2011. godine
155. 361. Odluka o davanju saglasnosti za zakljuenje
ugovora o koncesiji, broj: 02/1-18-12445/11 od
15.07.2011. godine
156. 404. Odluka o izmjenama Odluke o odreivanju
manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton
za 2011. godinu, broj: 02/1-02-16593/11 od
18.08.2011. godine
157. 405. Odluka o obrazovanju Komisije za realizaciju
Projekta podizanja jedinstvenih spomen obiljeja
poginulim pripadnicima Armije i Ministarstva
unutranjih poslova Bosne i Hecegovine u ratu
1992.-1995. godine, broj: 02/1-05-16415/11 od
25.08.2011. godine
158. 406. Odluka o davanju saglasnosti, broj: 02/1-34-
16985/11 od 29.08.2011. godine
159. 407. Odluka o davanju saglasnosti, broj: 02/1-34-
16986/11 od 29.08.2011. godine
160. 408. Odluka o davanju saglasnosti, broj: 02/1-34-
16991/11 od 29.08.2011. godine
161. 409. Odluka o davanju saglasnosti, broj: 02/1-34-
16994/11 od 29.08.2011. godine
162. 410. Odluka o davanju saglasnosti, broj: 02/1-34-
16988/11 od 29.08.2011. godine


12/1248

12/1248


12/1249


12/1249


12/1250


12/1250
12/1251

12/1252


12/1255


12/1255


12/1255


12/125613/1300

13/1300

13/1301

13/1301

13/1301

13/1302

13/1302
163. 411. Odluka o davanju saglasnosti, broj: 02/1-34-
16992/11 od 29.08.2011. godine
164. 412. Odluka o izmjeni Programa rasporeda
sredstava sa potroake jedinice 11010002-Kapitalni
izdaci za korisnike budetskih sredstava, broj: 02/1-
14-17204/11 od 08.09.2011. godine
165. 413. Odluka o odobravanju iznosa subvencije
trokova smjetaja i ishrane studenata, broj: 02/1-
14-16659/11 od 08.09.2011. godine
166. 414. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-17034/11 od 08.09.2011. godine
167. 415. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-17647-1/11 od 15.09.2011. godine
168. 416. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-17647-2/11 od 15.09.2011. godine
169. 417. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-17647-3/11 od 15.09.2011. godine
170. 418. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-17647-4/11 od 15.09.2011. godine
171. 419. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-17647-5/11 od 15.09.2011. godine
172. 420. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-17647-6/11 od 15.09.2011. godine
173. 421. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-17647-7/11 od 15.09.2011. godine
174. 422. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011.godinu,
broj: 02/1-14-17647-8/11 od 15.09.2011. godine
175. 423. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-17647-9/11 od 15.09.2011. godine
176. 424. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-17647-10/11 od 15.09.2011. godine
177. 425. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
utvrivanju programa, uslova, kriterija i postupaka
za raspodjelu sredstava Budeta Tuzlanskog
kantona za 2011. godinu sa pozicije 21010002
Podrka povratku prognanih lica, broj: 02/1-14-
17813/11 od 15.09.2011. godine
178. 497. Odluka o davanju saglasnosti za zakljuenje
ugovora o koncesiji, broj: 02/1-18-17654/11 od
29.09.2011. godine
179. 498. Odluka o davanju saglasnosti za zakljuenje
ugovora o koncesiji, broj: 02/1-18-18002/11 od
29.09.2011. godine
180. 499. Odluka o davanju saglasnosti, broj: 02/1-34-
18070/11 od 30.09.2011. godine
181. 500. Odluka o davanju saglasnosti, broj: 02/1-34-
18070-1/11 od 30.09.2011. godine
182. 501. Odluka o nadlenostima i kriterijima
za postavljenje direktora Pedagokog zavoda

13/130213/1302


13/1304


13/1304


13/1304


13/1305


13/1305

13/1305


13/1306

13/1306


13/1307


13/1307


13/1307


13/1308

13/1308


14/1427


14/1427

14/1427

14/1428
Strana 8 HRONOLOKI REGISTAR 31. decembar 2011. g.
Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-20574/11 od
30.09.2011. godine
183. 502. Odluka o izmjeni Programa rasporeda
sredstava sa potroake jedinice 11010002
Kapitalni izdaci za korisnike budetskih sredstava,
broj: 02/1-14-19358-1/11 od 30.09.2011. godine
184. 503. Odluka o izmjenama i dopunama Programa
raspo-reda sredstava sa potroake jedinice
11010002 Kapitalni izdaci za korisnike
budetskih sredstava, broj: 02/1-14-21050-1/11 od
13.10.2011. godine
185. 504. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
o utvrivanju uslova i kriterija za imenovanja u
Regulirane organe, broj: 02/1-34-21833/11 od
13.10.2011. godine
186. 505. Odluka o utvrivanju prava na naknadu
trokova ukopa-denaze umrlih lica koja su imala
status raseljenog lica na podruju Tuzlanskog
kantona, broj: 02/1-14-17874/11 od 13.10.2011.
godine
187. 506. Odluka o proglaenju puta od prikljuka na
regionalni put R-469 ivinice-Mea do zgrade
putnikog terminala JP Meunarodni aerodrom
Tuzla od znaaja za Tuzlanski kanton, broj: 02/1-
27-20939/11 od 13.10.2011. godine
188. 507. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-19459/11 od 13.10.2011. godine
189. 508. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-19458/11 od 13.10.2011. godine
190. 509. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-20568/11 od 13.10.2011. godine
191. 545. Odluka o dopunama Odluke o provoenju
postupka zajednikih javnih nabavki za 2011.
godinu, broj: 02/1-05-021428/11 od 21.10.2011.
godine
192. 546. Odluka o izmjenama i dopunama Progra-
ma rasporeda sredstava sa potroake jedinice
11010002 Kapitalni izdaci za korisnike
budetskih sredstava, broj: 02/1-14-22841/11 od
21.10.2011. godine
193. 547. Odluka o dodjeli koncesije za eksploataciju
tehnikog i graevinskog kamena-krenjaka, broj:
02/1-14-21191/11 od 21.10.2011. godine
194. 548. Odluka o stavljanju van snage Odluke o odo-
bravanju sredstava sa budetske pozicije Tekua
rezerva 11050001, broj: 02/1-14-17128/11 od
21.10.2011. godine
195. 549. Odluka o odobravanju sredstava sa budetske
pozicije Tekua rezerva 11050001, broj: 02/1-
14-21828-1/11 od 21.10.2011. godine
196. 550. Odluka o odobravanju sredstava sa budetske
pozicije Tekua rezerva 11050001, broj: 02/1-
14-26582/11 od 17.11.2011. godine
197. 551. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-21768-1/11 od 21.10.2011. godine
198. 552. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-21768-2/11 od 21.10.2011. godine

14/142814/1428
14/143014/1431
14/1431
14/1432


14/1432


14/1432


14/1433
15/1481
15/1481


15/148315/1483


15/1483


15/1484


15/1484


15/1484
199. 553. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-21768-3/11 od 21.10.2011. godine
200. 554. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-25694/11 od 17.11.2011. godine
201. 555. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-23151-1/11 od 17.11.2011. godine
202. 556. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-23151-2/11 od 17.11.2011. godine
203. 557. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-24492-1/11 od 17.11.2011. godine
204. 558. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-24492-2/11 od 17.11.2011. godine
205. 559. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-24492-3/11 od 17.11.2011. godine
206. 560. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-24492-4/11 od 17.11.2011. godine
207. 561. Odluka o utvrivanju uslova i kriterija,
nainu i postupku raspodjele namjenskih sredsta-
va prikupljenih po osnovu naknade za obavljene
tehnike preglede vozila, broj: 02/1-27-22839/11
od 27.10.2011. godine
208. 562. Odluka o utvrivanju kriterija, uslova i postup-
ka za raspodjelu sredstava sa potroake jedinice
11010024 subvencioniranje kamata za stambeno
zbrinjavanje mladih, broj: 02/1-05-21102-3/11 od
17.11.2011. godine
209. 563. Odluka o oslobaanju trokova participacije
kolarine te obezbjeenju smjetaja, ishrane i
zdravstvenog osiguranja studenata iz Palestine,
broj: 02/1-38-22024-1/11 od 04.11.2011. godine
210. 564. Odluka o izmjenama Programa rasporeda
sredstava sa potroake jedinice 11010002 Ka-
pitalni izdaci za korisnike budetskih sredstava,
broj: 02/1-14-25044/11od 04.11.2011. godine
211. 565. Odluka o metodologiji izrade i donoenja
programa rada i izvjetaja o radu Vlade Tuzlan-
skog kantona, kantonalnih organa uprave i up-
ravnih organizacija, broj: 02/1-02-25045/11 od
04.11.2011. godine
212. 566. Odluka o izmjenama i dopunama Programa
koritenja sredstava za realizaciju dopunskih prava
i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu ko-
risnicima borako-invalidske zatite u 2011. godini,
broj: 02/1-14-23001/11 od 04.11.2011. godine
213. 567. Odluka o odobravanju prodaje putnikih
motornih vozila putem javnog nadmetanja, broj:
02/1-05-24748/11 od 04.11.2011. godine
214. 594. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-25073/11 od 01.12.2011. godine
215. 595. Odluka o popisu sredstava i izvora sredstava,
broj: 02/1-14-25853-1/11 od 01.12.2011. godine


15/1485


15/1485


15/1486


15/1486


15/1486


15/1487


15/1487


15/1487
15/1488
15/148915/149115/1491
15/1492
15/1494


15/1495


16/1800

16/1801
31. decembar 2011. g. HRONOLOKI REGISTAR Strana 9
216. 596. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-26631-1/11 od 01.12.2011. godine
217. 597. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-26631-2/11 od 01.12.2011. godine
218. 598. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-26631-3/11 od 01.12.2011. godine
219. 599. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-26631-4/11 od 01.12.2011. godine
220. 600. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-26631-5/11 od 01.12.2011. godine
221. 601. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-27005/11 od 01.12.2011. godine
222. 602. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-27166-1/11 od 01.12.2011. godine
223. 603. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-27166-2/11 od 01.12.2011. godine
224. 604. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-27166-3/11 od 01.12.2011. godine
225. 605. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-27166-4/11 od 01.12.2011. godine
226. 606. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-27166-5/11 od 01.12.2011. godine
227. 607. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-27166-6/11 od 01.12.2011. godine
228. 608. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-27166-7/11 od 01.12.2011. godine
229. 609. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-27166-8/11 od 01.12.2011. godine
230. 610. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-27166-9/11 od 01.12.2011. godine
231. 611. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-27166-10/11 od 01.12.2011. godine
232. 612. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-27166-11/11 od 01.12.2011. godine
233. 613. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-27166-12/11 od 01.12.2011. godine
234. 614. Odluka o izmjeni Odluke o usmjeravanju
neplanirane donacije u Budet Tuzlanskog
kantona za 2011. godinu, broj: 02/1-14-27166-
13/11 od 01.12.2011. godine
235. 615. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-28246-1/11 od 08.12.2011. godine


16/1801

16/1802


16/1802


16/1803


16/1803


16/1803


16/1804


16/1804


16/1804


16/18045


16/1805


16/1806


16/1806


16/1806


16/1807


16/1807


16/1807


16/180816/1808


16/1808
236. 616. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-28246-2/11 od 08.12.2011. godine
237. 617. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-28246-3/11 od 08.12.2011. godine
238. 618. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-28246-4/11 od 08.12.2011. godine
239 619. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije
u Budet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 02/1-14-28246-5/11 od 08.12.2011. godine
240. 620. Odluka o izmjenama i dopunama Programa
rasporeda sredstava sa potroake jedinice
11010002 Kapitalni izdaci za korisnike
budetskih sredstava, broj: 02/1-14-28006/11 od
08.12.2011. godine
241 621. Odluka o izmjenama Odluke o utvrivanju
programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu
sredstava Budeta Tuzlanskog kantona za 2011.
godinu sa pozicije 21010006 Podrka razvoju
kantona, broj: 02/1-14-28158/11 od 08.12.2011.
godine
1. 335. Dokument okvirnog budeta Tuzlanskog
kantona za period 2012-2014. godina
1. 70. Rjeenje o imenovanju lana Savjeta za port
Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-26841/10 od
30.12.2010. godine
2. 71. Rjeenje o imenovanju sekretara Savjeta za
port Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-234/11
od 13.01.2011. godine
3. 72. Rjeenje o imenovanju privremenog Upravnog
odbora Javne ustanove Sluba za zapoljavanje
Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-2776-5/10 od
13.01.2011. godine
4. 73. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog
odbora Javne ustanove Gimnazija Dr. Mustafa
Kamari Graanica, broj: 02/1-34-22816-2/10 od
13.01.2011. godine
5. 74. Rjeenje o imenovanju lana kolskog od-
bora Javne ustanove Gimnazija Dr. Mustafa
Kamari Graanica, broj: 02/1-34-22816-3/10 od
13.01.2011. godine
6. 75. Rjeenje o razrjeenju predsjednika kolskog
odbora JU Zavod za odgoj i naobrazbu osoba sa
smetnjama u psihikom i tjelesnom razvoju Tuzla,
broj: 02/1-34-33246-2/10 od 13.01.2011. godine
7. 76. Rjeenje o imenovanju predsjednika kolskog
odbora JU Zavod za odgoj i naobrazbu osoba sa
smetnjama u psihikom i tjelesnom razvoju Tuzla,
broj: 02/1-34-33246-3/10 od 13.01.2011. godine
8. 77. Rjeenje o imenovanju predsjednika kolskog
odbora JU Zavod za odgoj i naobrazbu osoba sa
smetnjama u psihikom i tjelesnom razvoju Tuzla,
broj: 02/1-34-1089/11 od 20.01.2011. godine
9. 90. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora Javne
ustanove Gimnazija Mea Selimovi Tuzla,
broj: 02/1-34-2047-1/11 od 04.02.2011. godine


16/1809


16/1809


16/1810


16/1810
16/1810

16/1812

12/1203


2/100


2/1012/1012/1012/1012/1012/1022/102


3/124

Strana 10 HRONOLOKI REGISTAR 31. decembar 2011. g.
10. 91. Rjeenje o imenovanju predsjednika kolskog
odbora Javne ustanove Osnovna kola Dakule
Dakule Graanica, broj: 02/1-34-2047-2/11 od
04.02.2011. godine
11. 92. Rjeenje o imenovanju lana kolskog odbora
Javne ustanove Osnovna kola Dakule Dakule
Graanica, broj: 02/1-34-2047-3/11 od 04.02.2011.
godine
12. 93. Rjeenje o razrjeenju predsjednika kolskog
odbora Javne ustanove Osnovna kola Dakule
Dakule Graanica, broj: 02/1-34-2047-3/11 od
04.02.2011. godine
13. 94. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog odbora
Javne ustanove Osnovna kola Dakule Dakule
Graanica, broj: 02/1-34-2047-5/11 od 04.02.2011.
godine
14. 95. Rjeenje o razrjeenju predsjednika kolskog
odbora Javne ustanove Osnovna kola Maleii
Maleii Graanica, broj: 02/1-34-2047-6/11 od
04.02.2011. godine
15. 96. Rjeenje o razrjeenju predsjednika kolskog
odbora Javne ustanove Osnovna kola Maleii
Maleii Graanica, broj: 02/1-34-2047-7/11 od
04.02.2011. godine
16. 97. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora Javne
ustanove Osnovna kola Solina Tuzla, broj:
02/1-34-2047-8/11 od 04.02.2011. godine
17. 113. Rjeenje o izmjeni Rjeenja o imenovanju
lanova Savjeta za praenje cijena, broj: 02/1-05-
4517/11 od 24.03.2011. godine
18. 114. Rjeenje o imenovanju Komisije za kadrov-
ska pitanja, broj: 02/1-34-10752/11 od 24.03.2011.
godine
19. 139. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog odbora
Javne ustanove Mjeovita srednja mainska kola
Tuzla, broj: 02/1-34-12044-2/10 od 06.04.2011.
godine
20. 140. Rjeenje o imenovanju lana kolskog
odbora Javne ustanove Mjeovita srednja
mainska kola Tuzla, broj: 02/1-34-12044-3/10
od 06.04.2011. godine
21. 141. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog odbora
Javne ustanove Mjeovita srednja saobraajna
kola Tuzla, broj: 02/1-34-12172-2/10 od
06.04.2011. godine
22. 142. Rjeenje o imenovanju lana kolskog
odbora Javne ustanove Mjeovita srednja
saobraajna kola Tuzla, broj: 02/1-34-12172-3/10
od 06.04.2011. godine
23. 143. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog odbora
Javne ustanove Mjeovita srednja kola Graanica,
broj: 02/1-38-26203-2/10 od 06.04.2011. godine
24. 144. Rjeenje o imenovanju lana kolskog
odbora Javne ustanove Mjeovita srednja
kola Graanica, broj: 02/1-38-26203-3/10 od
06.04.2011. godine
25. 145. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog odbora
Javne ustanove Srednja medicinska kola Tuzla,
broj: 02/1-34-2957-2/11 od 06.04.2011. godine
26. 146. Rjeenje o imenovanju lana kolskog odbora
Javne ustanove Srednja medicinska kola Tuzla,
broj: 02/1-34-2957-3/11 od 06.04.2011. godine3/1253/1253/1253/1253/1263/126


3/126


5/438


5/4386/4936/4946/4946/494


6/4946/494


6/495


6/495
27. 147. Rjeenje o imenovanju privremenog kol-
skog odbora Javne ustanove Osnovna kola
Humci Humci, eli, broj: 02/1-38-4175-1/11
od 06.04.2011. godine
28. 148. Rjeenje o imenovanju privremenog kol-
skog odbora Javne ustanove Osnovna kola
Sladna Sladna, Srebrenik, broj: 02/1-38-4175-
2/11 od 06.04.2011. godine
29. 149. Rjeenje o imenovanju privremenog kol-
skog odbora Javne ustanove Osnovna kola
Bukinje Bukinje, Tuzla, broj: 02/1-38-4175-
3/11 od 06.04.2011. godine
30. 150. Rjeenje o imenovanju privremenog kol-
skog odbora Javne ustanove Osnovna kola
Podrinje Mihatovii, Tuzla, broj: 02/1-38-4175-
4/11 od 06.04.2011. godine
31. 151. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog odbora
Javne ustanove Osnovna kola Tretenica
Tretenica, Banovii, broj: 02/1-34-5191-2/11 od
06.04.2011. godine
32. 152. Rjeenje o imenovanju lana kolskog
odbora Javne ustanove Osnovna kola Tretenica
Tretenica, Banovii, broj: 02/1-34-5191-3/11 od
06.04.2011. godine
33. 153. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog odbora
Javne ustanove Osnovna kola Stupari Kladanj,
broj: 02/1-38-19351-2/10 od 06.04.2011. godine
34. 154. Rjeenje o imenovanju lana kolskog
odbora Javne ustanove Osnovna kola Stupari
Kladanj, broj: 02/1-38-19351-3/10 od 06.04.2011.
godine
35. 155. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog odbora
Javne ustanove Osnovna kola eli eli, broj:
02/1-34-20651-2/10 od 06.04.2011. godine
36. 156. Rjeenje o imenovanju lana kolskog odbora
Javne ustanove Osnovna kola eli eli, broj:
02/1-34-20651-3/10 od 06.04.2011. godine
37. 157. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog odbora
Javne ustanove Osnovna kola Novi Grad Tuzla,
broj: 02/1-34 2297-3/11 od 06.04.2011. godine
38. 158. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog odbora
Javne ustanove Osnovna kola Novi Grad Tuzla,
broj: 02/1-34 2297-4/11 od 06.04.2011. godine
39. 159. Rjeenje o imenovanju lana kolskog odbora
Javne ustanove Osnovna kola Novi Grad Tuzla,
broj: 02/1-34-2297-5/11 od 06.04.2011. godine
40. 160. Rjeenje o imenovanju lana kolskog odbora
Javne ustanove Osnovna kola Novi Grad Tuzla,
broj: 02/1-34-2297-6/11 od 06.04.2011. godine
41. 161. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog odbora
Javne ustanove Osnovna kola Grivice Banovii,
broj: 02/1-34-24947-3/10 od 06.04.2011. godine
42. 162. Rjeenje o imenovanju lana kolskog odbora
Javne ustanove Osnovna kola Grivice Banovii,
broj: 02/1-34-24947-4/10 od 06.04.2011. godine
43. 163. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog
odbora Javne ustanove Osnovna kola urevik
urevik, ivinice, broj: 02/1-34-32977-3/10 od
06.04.2011. godine
44. 164. Rjeenje o imenovanju lana kolskog
odbora Javne ustanove Osnovna kola urevik
urevik, ivinice, broj: 02/1-34-32977-4/10 od
06.04.2011. godine6/4956/4956/4956/4966/4966/496


6/4966/497


6/497


6/497


6/497


6/498


6/498


6/498


6/498


6/4986/4986/499
31. decembar 2011. g. HRONOLOKI REGISTAR Strana 11
45. 165. Rjeenje o postavljenju komandanta, nael-
nika i lanova Kantonalnog taba civilne zatite,
broj: 02/1-34-13307/11 od 15.04.2011. godine
46. 228. Rjeenje o imenovanju Nadzornog odbora
Javne ustanove Sluba za zapoljavanje Tuzlan-
skog kantona, broj: 02/1-34-10360-5/11 od
12.05.2011. godine
47. 229. Rjeenje o imenovanju Upravnog odbora
Javne ustanove Sluba za zapoljavanje Tuz-
lanskog kantona, broj: 02/1-34-10355-2/11 od
12.05.2011. godine
48 290. Rjeenje o imenovanju lana kolskog odbo-
ra Javne ustanove Srednja medicinska kola Tuzla,
broj: 02/1-34-9141-1/11 od 20.06.2011. godine
49. 291. Rjeenje o imenovanju lana kolskog odbo-
ra Javne ustanove Srednja medicinska kola Tuzla,
broj: 02/1-34-9141-2/11 od 20.06.2011. godine
50. 292. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog odbora
Javne ustanove Srednja medicinska kola Tuzla,
broj: 02/1-34-9141-3/11 od 20.06.2011. godine
51. 293. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog odbora
Javne ustanove Srednja medicinska kola Tuzla,
broj: 02/1-34-9141-4/11 od 20.06.2011. godine
52. 294. Rjeenje o imenovanju lana kolskog odbo-
ra Javne ustanove Srednja ekonomska kola Tuzla,
broj: 02/1-34-7771-1/11 od 20.06.2011. godine
53. 295. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog odbora
Javne ustanove Srednja ekonomska kola Tuzla,
broj: 02/1-34-7771-2/11 od 20.06.2011. godine
54. 296. Rjeenje o imenovanju lana kolskog odbora
Javne ustanove Mjeovita srednja elektrotehnika
kola Tuzla, broj: 02/1-34-7361-1/11 od 20.06.2011.
godine
55. 297. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog odbora
Javne ustanove Mjeovita srednja elektrotehnika
kola Tuzla, broj: 02/1-34-7361-2/11 od 20.06.2011.
godine
56. 298. Rjeenje o imenovanju lana kolskog odbo-
ra Javne ustanove Mjeovita srednja kola Sapna,
broj: 02/1-34-4193-2/11 od 20.06.2011. godine
57. 299. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog odbora
Javne ustanove Mjeovita srednja kola Sapna,
broj: 02/1-34-4193-3/11 od 20.06.2011. godine
58. 300. Rjeenje o imenovanju lana kolskog od-
bora Javne ustanove Gimnazija Dr. Mustafa
Kamari Graanica, broj: 02/1-34-6637-1/11 od
20.06.2011. godine
59. 301. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog
odbora Javne ustanove Gimnazija Dr. Mustafa
Kamari Graanica, broj: 02/1-34-6637-2/11 od
20.06.2011. godine
60. 302. Rjeenje o imenovanju lana kolskog od-
bora Javne ustanove Mjeovita srednja kola
Teoak, broj: 02/1-34-10486-1/11 od 20.06.2011.
godine
61. 303. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog odbora
Javne ustanove Mjeovita srednja kola Teoak,
broj: 02/1-34-10486-2/11 od 20.06.2011. godine
62. 304. Rjeenje o imenovawu lana kolskog
odbora Javne ustanove Osnovna kola pionica
pionica, Srebrenik, broj: 02/1-34-6636-1/11 od
20.06.2011. godine


6/4998/6058/605


10/853


10/854


10/854


10/854


10/854


10/85410/85510/855


10/855


10/85510/85610/85610/856


10/85610/856
63. 305. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog od-
bora Javne ustanove Osnovna kola pionica
pionica, Srebrenik, broj: 02/1-34-6636-2/11 od
20.06.2011. godine
64. 306. Rjeenje o imenovanju lana kolskog
odbora Javne ustanove Osnovna muzika kola
Tuzla, broj: 02/1-34-25432-2/11 od 20.06.2011.
godine
65. 307. Rjeenje o razrjeenju lana kolskog odbora
Javne ustanove Osnovna muzika kola Tuzla,
broj: 02/1-34-25432-3/11 od 20.06.2011. godine
66. 362. Rjeenje o razrjeenju kolskog odbora
Javne ustanove Osnovna kola Miriina
Miriina, Graanica, broj: 02/1-38-13184-1/11 od
08.07.2011. godine
67. 363. Rjeenje o imenovanju privremenog kolskog
odbora Javne ustanove Osnovna kola Miriina
Miriina, Graanica, broj: 02/1-38-13184-2/11 od
08.07.2011. godine
68. 364. Rjeenje o razrjeenju kolskog odbora Javne
ustanove Osnovna kola Orahovica Orahovica
Donja, Graanica, broj: 02/1-34-10033-2/11 od
08.07.2011. godine
69. 365. Rjeenje o imenovanju privremenog
kolskog odbora Javne ustanove Osnovna kola
Orahovica Orahovica Donja, Graanica, broj:
02/1-34-10033-3/11 od 08.07.2011. godine
70. 366. Rjeenje o razrjeenju Upravnog odbora
Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog
kantona, broj: 02/1-34-22769/11 od 15.07.2011.
godine
71. 367. Rjeenje o imenovanju privremenog Uprav-
nog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju
Tuzla, broj: 02/1-34-22735/11 od 15.07.2011.
godine
72. 368. Rjeenje o razrjeenju Nadzornog odbora
Drutva za razvoj Tuzla d.o.o. Tuzla, broj: 02/1-
34-22771/11 od 15.07.2011. godine
73. 369. Rjeenje o imenovanju privremenog Nadzor-
nog odbora Drutva za razvoj Tuzla d.o.o. Tuzla,
broj: 02/1-34-22774/11 od 15.07.2011. godine
74. 370. Rjeenje o imenovanju privremenog Nadzor-
nog odbora DD Aida Tuzla, broj: 02/1-18-
22311/11 od 15.07.2011. godine
75. 371. Rjeenje o imenovanju Komisije za
administrativna pitanja, broj: 02/1-34-22716/11
od 15.07.2011. godine
76. 372. Rjeenje o imenovanju predsjednika i lanova
Komisije za voenje drugostepenog disciplinskog
postupka za namjetenike, broj: 02/1-34-13616/11
od 15.07.2011. godine
77. 427. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora
Javne ustanove Osnovna kola Humci Humci,
eli, broj: 02/1-34-14258-1/11 od 29.08.2011.
godine
78. 428. Rjeenje o imenovanju kolskog odbora
Javne ustanove Osnovna kola Bukinje Bukinje,
Tuzla, broj: 02/1-34-14258-2/11 od 29.08.2011.
godine
79. 429. Rjeenje o privremenom imenovanju
direktora Pedagokog zavoda Tuzlanskog kantona,
broj: 02/1-34-14134-1/11 od 29.08.2011. godine10/85710/857


10/85712/125612/125612/125712/125712/125712/1258


12/1258


12/1258


12/1258


12/125912/125913/131013/1310


13/1310
Strana 12 HRONOLOKI REGISTAR 31. decembar 2011. g.
80. 430. Rjeenje o imenovanju vrioca dunosti
direktora Javne ustanove Zatieni pejza Konjuh,
broj: 02/1-34-16962-1/11 od 08.09.2011. godine
81. 431. Rjeenje o imenovanju Privremenog Upravnog
odbora Javne ustanove Zatieni pejza Konjuh,
broj: 02/1-34-16962-2/11 od 08.09.2011. godine
82. 432. Rjeenje o razrjeenju Upravnog odbora Javne
zdravstvene ustanove Univerzitetski kliniki centar
Tuzla, broj: 02/1-34-17230-1/11 od 08.09.2011.
godine
83. 433. Rjeenje o imenovanju privremenog Upravnog
odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski
kliniki centar Tuzla, broj: 02/1-34-17230/11 od
08.09.2011. godine
84. 434. Rjeenje, broj: 02/1-34-27715/11 od 08.09.2011.
godine
85. 435. Rjeenje o privremenoj suspenziji policijskog
komesara, broj: 02/1-34-27527/11 od 08.09.2011.
godine
86. 436. Rjeenje o imenovanju predsjednika Savjeta
za nevladin sektor i pitanja mladih, broj: 02/1-34-
29879/11 od 15.09.2011. godine
87. 437. Rjeenje o razrjeenju predsjednika Savjeta
za nevladin sektor i pitanja mladih, broj: 02/1-34-
12940/11 od 15.09.2011. godine
88. 438. Rjeenje, broj: 02/1-34-30285/11 od 21.09.2011.
godine
89. 510. Rjeenje o imenovanju Upravnog odbora
Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla, broj:
02/1-34-32421/11 od 30.09.2011. godine
90. 511. Rjeenje o razrjeenju kolskog odbora
Javne ustanove Osnovna kola eli eli, broj:
02/1-38-12088/11 od 30.09.2011. godine
91. 512. Rjeenje o imenovanju privremenog kol-
skog odbora Javne ustanove Osnovna kola
eli eli, broj: 02/1-38-12088-1/11 od
30.09.2011. godine
92. 568. Rjeenje o razrjeenju Upravnog odbora Javne
ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja
Tuzla, broj: 02/1-34-35128/11 od 04.11.2011. godine
93. 569. Rjeenje o imenovanju privremenog Up-
ravnog odbora Javne ustanove Dom za djecu bez
roditeljskog staranja Tuzla, broj: 02/1-34-35128-
1/11 od 04.11.2011. godine
94. 570. Rjeenje o imenovanju Upravnog odbora Za-
voda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kanto-
na, broj: 02/1-34-15658/11 od 04.11.2011. godine
95. 571. Rjeenje o imenovanju Upravnog odbora Za-
voda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, broj:
02/1-34-15658-1/11 od 04.11.2011. godine
96. 572. Rjeenje o imenovanju privremenog Up-
ravnog odbora Javne ustanove Zavod za zatitu
i koritenje kulturno-historijskog i prirodnog
naslijea Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-
22884/11 od 04.11.2011. godine
97. 573. Rjeenje o privremenom imenovanju Skup-
tine Javnog preduzea Radio-televizija Tu-
zlanskog kantona, broj: 02/1-34-22885/11 od
04.11.2011. godine
98. 574. Rjeenje o privremenom imenovanju direk-
tora Pedagokog zavoda Tuzlanskog kantona,
broj: 02/1-34-35288/11 od 25.10.2011. godine
99. 622. Rjeenje o imenovanju privremenog
Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove
Univerzitetski kliniki centar Tuzla, broj: 02/1-34-
17230-2/11 od 04.11.2011. godine
1. 138. Pravilnik o privremenom eksternom
premjetaju policijskih slubenika, broj: 02/1-34-
007885/11 od 15.04.2011. godine
2. 289. Pravilnik o popisu sredstava i izvora sredstava,
broj: 02/1-14-11188/11 od 20.06.2011. godine
1. 426. Uputstvo o metodologiji za izradu Izvjetaja o
radu i poslovanju Javnih preduzea i Javnih ustanova
Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-16889/11 od
25.08.2011. godine
1. 19. Program raspodjele sredstava sa potroake
jedinice 11010024 subvencioniranje kamata
za stambeno zbrinjavanje mladih, broj: 02/1-14-
25009/10 od 02.12.2010. godine
2. 166. Program koritenja sredstava za realizaciju
dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima
za raspodjelu korisnicima borako-invalidske
zatite u 2011. godini, broj: 02/1-14-007193/11
od 15.04.2011. godine
3. 308. Program utroka sredstava sa budetske
pozicije Sredstva za utroak prihoda od
koncesija 11010018 - namjenska sredstva, broj:
02/1-14-9477/11 od 30.05.2011. godine
4. 309. Program rasporeda sredstava sa potroake
jedinice 11010002 - Kapitalni izdaci za korisnike
buxetskih sredstava, broj: 02/1-14-11945-1/11 od
20.06.2011. godine
5. Program raspodjele sredstava za organizacije
i udruenja Tuzlanskog kantona izuzetih iz
postupka javnog oglaavanja - potroaka jedinica
11010009, broj: 02/1-14-13986/11 od 15.07.2011.
godine
6. 439. Program raspodjele sredstava sa potroake
jedinice 11010020 POMO VJERSKIM
ZAJEDNICAMA za 2011. godinu, broj: 02/1-14-
18521/11 od 15.09.2011. godine
1. 182. Aneks Kolektivnog ugovora za djelatnost
osnovnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu,
broj: 02/1-34-3809-1/2011 od 04.05.2011. godine
2. 183. Aneks Kolektivnog ugovora za djelatnost
sredweg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu,
broj: 02/1-34-3810-1/2011 od 04.05.2011. godine
3. 440. Aneks Kolektivnog ugovora za djelatnost
osnovnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu,
broj: 02/1-34-17507/11 od 22.09.2011. godine
4. 441. Aneks Kolektivnog ugovora za djelatnost
srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu, broj:
02/1-34-17507-1/11 od 22.09.2011. godine
5. 575. Aneks Kolektivnog ugovora za djelatnost
osnovnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu,
broj: 02/1-38-26029-1/11 od 21.11.2011. godine


13/1311


13/131113/131113/1312

13/1312


13/1312


13/1313


13/1313

13/1313


14/1433


14/143314/1434


15/149515/1495


15/1496


15/1496
15/149615/1496

15/149716/1813


6/492

10/85113/13081/49
6/49910/85710/858
12/125913/1313


7/537


7/537


13/1314


13/1314


15/1497
31. decembar 2011. g. HRONOLOKI REGISTAR Strana 13
MINISTARSTVO FINANSIJA
1. 25. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u
Proraunu Tuzlanskog kantona za 2010. godinu,
broj: 07/1-14-27117/10 od 30.12.2010. godine
2. 26. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u
Proraunu Tuzlanskog kantona za 2010. godinu,
broj: 07/1-14-27119/10 od 30.12.2010. godine
3. 117. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda
u Odluci o privremenom fnanciranju Tuzlanskog
kantona za period 01.01.2011. do 31.03.2011. godine,
broj: 07/1-14-5516/11 od 18.03.2011. godine
4. 118. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda
u Odluci o privremenom fnanciranju Tuzlanskog
kantona za period 01.01.2011. do 31.03.2011. godine,
broj: 07/1-14-5517/11 od 18.03.2011. godine
5. 119. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda
u Odluci o privremenom fnanciranju Tuzlanskog
kantona za period 01.01.2011. do 31.03.2011. godine,
broj: 07/1-14-5519/11 od 18.03.2011. godine
6. 120. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda
u Odluci o privremenom fnanciranju Tuzlanskog
kantona za period 01.01.2011. do 31.03.2011.
godine, broj: 07/1-14-5521/11 od 18.03.2011. godine
7. 121. Odluka o unutarnjoj preraspodjeli rashoda
u Odluci o privremenom fnanciranju Tuzlanskog
kantona za period 01.01.2011. do 31.03.2011. godine,
broj: 07/1-14-5522/11 od 18.03.2011. godine
8. 184. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda u
Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu, broj:
07/1-14-8872/11 od 05.05.2011. godine
9. 185. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda u
Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu, broj:
07/1-14-8876/11 od 05.05.2011. godine
10. 186. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda u
Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu, broj:
07/1-14-8881/11 od 05.05.2011. godine
11. 310. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-11425/11 od 07.06.2011. godine
12. 311. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-11430/11 od 07.06.2011. godine
13. 312. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-11433/11 od 07.06.2011. godine
14. 313. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-11436/11 od 07.06.2011. godine
15. 314. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-11440/11 od 07.06.2011. godine
16. 315. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-11450/11 od 07.06.2011. godine
17. 316. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-11949/11 od 16.06.2011. godine
18. 317. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-11951/11 od 16.06.2011. godine1/57


1/575/4415/4415/4425/4425/442


7/538


7/538


7/538


10/859


10/859


10/859


10/860


10/860


10/860


10/861


10/861

19. 318. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-12195/11 od 20.06.2011. godine
20. 319. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-12441/11 od 23.06.2011. godine
21. 320. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-12975/11 od 30.06.2011. godine
22. 374. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-13383/11 od 07.07.2011. godine
23. 375. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-13797/11 od 13.07.2011. godine
24. 376. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-13848/11 od 14.07.2011. godine
25. 377. Odluka o unutrnjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-13916/11 od 15.07.2011. godine
26. 378. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-14302/11 od 25.07.2011. godine
27. 379. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-14303/11 od 27.07.2011. godine
28. 442. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-05-17227/11 od 29.08.2011. godine
29. 443. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-17310/11 od 06.09.2011. godine
30. 444. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-17758/11 od 13.09.2011. godine
31. 445. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-17943/11 od 14.09.2011. godine
32. 446. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-17932/11 od 14.09.2011. godine
33. 514. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011.godinu,
broj: 07/1-14-19773/11 od 26.09.2011. godine
34. 515. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-19778/11 od 26.09.2011. godine
35. 516. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-19781/11 od 26.09.2011. godine
36. 517. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-20601/11 od 04.10.2011. godine
37. 518. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-20602/11 od 04.10.2011. godine
38. 519. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-21753/11 od 17.10.2011. godine


10/862


10/862


10/862


12/1260


12/1260


12/1261


12/1261


12/1262


12/1262


13/1315


13/1315


13/1315


13/1316


13/1316


14/1434


14/1434


14/1435


14/1435


14/1435


14/1436
Strana 14 HRONOLOKI REGISTAR 31. decembar 2011. g.
39. 520. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-22018/11 od 17.10.2011. godine
40. 521. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-22020/11 od 17.10.2011. godine
41. 522. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-22022/11 od 17.10.2011. godine
42. 523. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-22023/11 od 17.10.2011. godine
43. 524. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-22071/11 od 19.10.2011. godine
44. 525. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-22074/11 od 19.10.2011. godine
45. 526. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-22774/11 od 24.10.2011. godine
46. 527. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-22776/11 od 24.10.2011. godine
47. 528. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-22779/11 od 24.10.2011. godine
48. 529. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-22782/11 od 24.10.2011. godine
49. 530. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-22785/11 od 24.10.2011. godine
50. 576. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-23194/11 od 28.10.2011. godine
51. 577. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-23198/11 od 28.10.2011. godine
52. 578. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-24566/11 od 09.11.2011. godine
53. 579. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-24568/11 od 09.11.2011. godine
54. 580. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-24569/11 od 09.11.2011. godine
55. 581. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-24570/11 od 09.11.2011. godine
56. 582. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-24572/11 od 09.11.2011. godine
57. 583. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-25222/11 od 11.11.2011. godine
58. 584. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-25225/11 od 11.11.2011. godine


14/1436


14/1437


14/1437


14/1437


14/1438


14/1438


14/1438


14/1439


14/1439


14/1439


14/1440


15/1498


15/1499


15/1499


15/1499


15/1499


15/1500


15/1500


15/1500


15/1501

59. 585. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-25227/11 od 11.11.2011. godine
60. 586. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-25229/11 od 11.11.2011. godine
61. 587. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-26081/11 od 18.11.2011. godine
62. 623. Odluka o unutranjoj preraspodjeli rashoda
u Budetu Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 07/1-14-28522/11 od 08.12.2011. godine
1. 167. Pravilnik o knjigovodstvu Prorauna Tuzlanskog
kantona, broj: 07/1-14-8013/11 od 20.04.2011. godine
2. 380. Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o procedurama za povrat i preknjienje
vie ili pogreno uplaenih javnih prihoda sa
Jedinstvenog rauna trezora Tuzlanskog kantona,
broj: 07/1-14-14101/11 od 21.07.2011. godine
1. 82. Instrukcija o izmjenama i dopunama
Instrukcije o nainu rasporeivanja javnih prihoda
Prorauna Tuzlanskog kantona korisnicima i
izvjetavanje korisnika o istim, broj: 07/1-14-
1575-8/11 od 01.02.2011. godine
2. 100. Instrukcija o izmjeni Instrukcije o
procedurama za uplatu vlastitih prihoda, prihoda
od pruanja javnih usluga, grantova i donacija,
broj: 07/1-14-522-2/10 od 10.02.2011. godine
1. 241. Izvjetaj o izvrenju Budeta Tuzlanskog
kantona za period 01.01. - 31.12.2010. godine
1. 447. Raunovodstvene politike za kantonalne
budetske korisnike i trezor, broj: 07/1-14-
17168/11 od 01.09.2011. godine
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA,
NAUKE, KULTURE I SPORTA
1. 187. Odluka o primjeni Programa prevencije i spre-
avanja maloljetnike delinkvencije i postupanja u
sluaju nasilja meu djecom i mladima u odgojno
obrazovnim institucijama Tuzlanskog kantona,
broj: 10/1-38-6849-1/11 od 16.05.2011. godine
2. 323. Odluka o izmjenama i dopunama Nastavnog
plana i programa za sedmi (VII) razred devetogo-
dinje osnovne kole, broj: 10/1-05-12406-1/11 od
21.06.2011. godine
3. 324. Odluka o izmjenama i dopunama Nastavnog
plana i programa za osmi (VIII) razred deveto-
godinje osnovne kole, broj: 10/1-05-12406-2/11
od 23.06.2011. godine
4. 325. Odluka o izmjenama i dopunama Nastavnog
plana i programa za deveti (IX) razred deveto-
godinje osnovne kole, broj: 10/1-05-12406-3/11
od 23.06.2011. godine


15/1501


15/1502


15/1502


16/1813

6/503
12/1262
2/1173/133

9/651


13/13167/53910/90210/90210/903
31. decembar 2011. g. HRONOLOKI REGISTAR Strana 15
5. 381. Odluka o dopunama Pravilnika o sadraju
javnih isprava koje izdaju visokokolske ustanove
u Tuzlanskom kantonu, broj: 10/1-38-13384/11 od
06.07.2011. godine
6. 448. Odluka o dopuni Spiska odobrenih udbenika,
prirunika, radnih listova i zbirki zadataka za
osnovne kole, gimnazije, srednje tehnike i strune
kole u kolskoj 2011/12. godini koji je odobrilo
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, akt
broj: 06-38-8-4301/11 od 30.7.2011. godine, broj:
10/1-38-18257/11 od 16.09.2011. godine
7. 531. Odluka o dopuni Spiska odobrenih udbenika,
prirunika, radnih listova i zbirki zadataka za
osnovne kole, gimnazije, srednje tehnike i strune
kole u kolskoj 2011/12. godini koji je odobrilo
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, akt
broj: 06-38-8-4301/11 od 30.07.2011. godine, broj:
10/1-40-18551-1/11 od 07.10.2011. godine
8. 624. Odluka o dopuni Spiska odobrenih udbenika,
prirunika, radnih listova i zbirki zadataka za
osnovne kole, gimnazije, srednje tehnike i strune
kole u kolskoj 2011/12. godini koji je odobrilo
Federalno ministarstvo obrazovnja i nauke, akt
broj: 06-38-8-4301/11 od 30.7.2011. godine, broj:
10/1-38-028224-1/11 od 21.12.2011. godine
1. 28. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika
o polaganju strunog ispita, broj: 10/1-02-718/11
od 13.01.2011. godine
2. 78. Pravilnik o organizaciji, nainu i vremenu po-
laganja dopunskih, razrednih i popravnih ispita
uenika i polaznika u osnovnoj i srednjoj koli,
broj: 10/1-38-1575-2/11 od 04.02.2011. godine
3. 168. Pravilnik o utvrivanju Kriterija i naina
izbora uenika generacije srednje kole, broj:
10/1-38-7065-1/11 od 12.04.2011. godine
4 169. Pravilnik o utvrivanju Kriterija i naina
izbora uenika generacije osnovne kole, broj:
10/1-38-7065-2/11 od 12.04.2011. godine
5. 170. Pravilnik o vrenju kontrole nad sprovo-
enjem propisa o osposobljavanju kandidata za
vozaa motornih vozila na podruju Tuzlanskog
kantona, broj: 10/1-05-007586/11 od 13.04.2011.
godine
6. Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima za
osnivanje i rad biblioteka, broj: 10/1-40-13866/11
od 15.07.2011. godine
7 532. Pravilnik o koritenju akademskih titula i
sticanju naunih i strunih zvanja na visokokolskim
ustanovama u Tuzlanskom kantonu, broj: 10/1-38-
20673-1/11 od 24.10.2011. godine
1. 172. Naela za organiziranje izleta, eskurzija i
logorovanja uenika osnovnih i srednjih kola,
broj: 10/1-05-8002-1/11 od 21.04.2011. godine
1. 115. Nastavni plan i program za struno zvanje
tehniar za logistiku i pediciju, broj: 10/1-05-
6187-1/11 od 28.03.2011. godine
2. 171. Modularni Nastavni plan i program za
zanimanje poslovno-pravni tehniar, broj: 10/1-
38-6198-1/11 od 18.04.2011. godine
3. 451. Nastavni plan i program za osmi (VIII)
razred devetogodinje osnovne kole za sluno
oteene uenike, broj: 10/1-38-7272-4/11 od
25.08. 2011. godine
4. 452. Nastavni plan i program za deveti (IX) razred
devetogodinje osnovne kole za sluno oteene
uenike, broj: 10/1-38-7272-3/11 od 25.08. 2011.
godine
5. 453. Modularni nastavni plan i program za
zanimanje tekstilni tehniar-dizajner odjee, broj:
10/1-38-18064-1/11 od 15.09.2011. godine
6. 454. Modularni nastavni plan i program za
zanimanje kozmetiki tehniar, broj: 10/1-38-
18064/11 od 15.09.2011. godine
7. 455. Modularni nastavni plan i program za
zanimanje medicinski tehniar, broj: 10/1-38-
18064-2/11 od 15.09.2011. godine
8. 456. Modularni nastavni plan i program za
zanimanje geoloki tehniar, broj: 10/1-38-18064-
3/11 od 15.09.2011. godine
9. 457. Modularni nastavni plan i program za
zanimanje hemijski tehniar, broj: 10/1-38-18064-
4/11 od 15.09.2011. godine
10. 458. Modularni nastavni plan i program za
zanimanje obuar, broj: 10/1-38-18064-5/11 od
15.09.2011. godine
11. 459. Modularni nastavni plan i program za
zanimanje rudar, broj: 10/1-38-18064-6/11 od
15.09.2011. godine
12. 533. Nastavni plan i program za vanredno
devetogodinje osnovno obrazovanje (osnovno
obrazovanje odraslih), broj: 10/1-38-13474-1/11
od 06.10.2011. godine
13. 99. Izmjene i dopune Modularnog nastavnog
plana i programa za struno zvanje poljoprivredni
tehniar, broj: 10/1-05-26846-2/10 od 04.03.2011.
godine
14. 116. Izmjene i dopune Preuzetog Nastavnog plana
i programa srednje strune kole za zanimanje
voza motornog vozila, broj: 10/1-05-6317-1/11
od 29.03.2011. godine
15. 383. Izmjene i dopune Nastavnog plana i programa
za I., II., III. i IV. razred sportske gimnazije, broj:
10/1-38-12250-2/11 od 12.07.2011. godine
16. 384. Dopuna Izmjena i dopuna Nastavnog plana
i programa za I.,II.,III.,IV.,V.,VI.,VII.,VIII. i IX.
razred devetogodinje osnovne kole u dijelu pro-
fla i strune spreme nastavnika, broj: 10/1-38-
013788/11 od 13.07.2011. godine
17 326. kolski kalendar za kolsku 2011/2012. godinu,
broj: 10/1-05-13160-1/11 od 04.07.2011. godine
1. 27. Rjeenje, broj: 10/1-38-15988-2/10 od
21.12.2010. godine
2. 188. Rjeenje o upisu privatne kolske ustanove
Meunarodna srednja kola Tuzla u Registar
sredwih kola Tuzlanskog kantona, broj: 10/1-38-
11872-1/11 od 12.05.2011. godine
3. 385. Rjeenje, broj: 10/1-38-10106-2/11 od
12.07.2011. godine12/1263


13/1331


14/1440


16/18131/572/102

6/510


6/512
6/514


12/126514/1440


6/519


5/439


6/51813/134013/1340


13/1341


13/1342


13/1343


13/1345


13/1346


13/1347


13/134814/14363/1325/440


12/1265
12/1266

10/904


1/577/539

12/1266
Strana 16 HRONOLOKI REGISTAR 31. decembar 2011. g.
1. 98. Spisak javnih ustanova srednjih kola upisanih
u Registar srednjih kola, broj: 10/1-38-3377-1/11
od 18.02.2011. godine
2. 189. Izmjena i dopuna Spiska javnih ustanova
srednjih kola upisanih u Registar srednjih kola,
broj: 10/1-38-009782/11 od 18.05.2011. godine
1. 449. Program raspodjele sredstava sa potroake
jedinice 24010013 Manifestacije kulture od
interesa za Tuzlanski kanton za 2011. godinu, broj:
10/1-14-14156/11 od 22.07.2011. godine
2. 450. Program raspodjele sredstava za Nauku
za 2011. godinu, broj: 10/1-14-14233/11 od
25.07.2011. godine
1. 534. Kriteriji za vrednovanje inozemnih obrazov-
nih kvalifkacija, broj: 10/1-38-20984/11 od
10.10.2011. godine
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
UMARSTVA I VODOPRIVREDE
1. 21. Odluka o izmjenama Programa mjera
zdravstvene zatite ivotinja za 2010. godinu, broj:
04/1-08-24-23629-1/10 od 20.12.2010. godine
2. 22. Odluka o izmjeni Odluke o utvrivanju
kriterija o utroku sredstava za novane podrke u
primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, broj: 04/1-
14-3024-1/10 od 24.12.2010. godine
3. 23. Odluka o izmjenama i dopunama Programa
utroka sredstava za novane podrke u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji utvrenih Proraunom
Tuzlanskog kantona za 2010. godinu, broj: 04/1-
14-25993-2/10 od 29.12.2010. godine
4. 174. Odluka o utvrivanju kriterija o utroku sredstava
za novane podrke u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji, broj: 04/1-14-06688/11 od 31.03.2011.
godine
5. 386. Odluka o utvrivanju kriterija za koritenje
sredstava sa budetske pozicije 14010001
Ekonomski kod: 614500 - Subvencioniranje
privrednih drutava iz drvopreraivake industrije,
broj: 04/1-14-17003-2/11 od 13.06.2011. godine
6. 470. Odluka o utvrivanju kriterija o visini zakupnine
poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu drave na
podruju Tuzlanskog kantona, broj: 04/1-14-16824/11
od 18.08.2011. godine
7. 471. ISPRAVKA Odluke o utvrivanju kriterija
o visini zakupnine poljoprivrednog zemljita u
vlasnitvu drave na podruju Tuzlanskog kantona,
broj: 04/1-14-16824-1/11 od 20.09.2011. godine
8. 472. Odluka o izmjenama i dopunama Programa
utroka sredstava za novane podrke u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji u 2011. godini, broj: 04/1-
05-018310/11 od 21.09.2011. godine
9. 636. Odluka o izmjenama i dopunama Programa
utroka sredstava za novane podrke u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji u 2011. godini, broj:
04/1-14-29974/11 od 27.12.2011. godine


3/126


7/53913/1332


13/1333


14/14491/501/51
1/516/523
12/126613/1395


13/139513/139517/1964

1. 322. Pravilnik o ostvarivanju novane podrke u
primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2011.
godinu, broj: 04/1-24-12625-1/11 od 04.07.2011.
godine
2. 388. ISPRAVKA u Pravilniku o ostvarivanju
novane podrke u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji za 2011. godinu, broj: 04/1-14-12625-
1/11 od 28.07.2011. godine
2. 473. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika
o ostvarivanju novane podrke u primarnoj poljo-
privrednoj proizvodnji za 2011. godinu, broj: 04/1-14-
020084/11 od 05.10.2011. godine
4. 637. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika
o ostvarivanju novane podrke u primarnoj
poljoprivrdnoj proizvodnji za 2011. godinu, broj:
04/1-14-29973/11 od 27.12.2011. godine
1. 175. Program mjera zdravstvene zatite ivotinja za
2011. godinu, broj: 04/1-24-6975/11 od 05.04.2011.
godine
2. 197. Program ulaganja sredstava vodnih naknada
u oblast vodoprivrede u 2011. godini, broj: 04/1-
14-8753/11 od 29.04.2011. godine
3. 235. Program poticaja za umarstvo za 2011. godinu,
broj: 04/1-14-8767/11 od 28.04.2011 godine
4. 321. Program utroka sredstava za novane
podrke u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji
u 2011. godini, broj: 04/1-14-11753-1/11 od
17.06.2011. godine
5. 387. Program za namjensko troenje sredstava od
naknada za promjenu namjene poqoprivrednog
zemljita u nepoljoprivredne svrhe, broj: 04/1-14-
13260/11 od 05.07.2011. godine
1. 24. Popis odobrenih objekata za period od
01.01.2010. godine do 31.12.2010. godine, broj:
04/1-24-403/11 od 05.01.2011. godine
MINISTARSTVO INDUSTRIJE,
ENERGETIKE I RUDARSTVA
1. 29. Odluka o izmjenama i dopunama Programa
raspodjele sredstava sa potroake jedinice
13010002 Intervencije javnim poduzeima i
privrednim drutvima, broj: 03/1-14-25776/10 od
08.12.2010. godine
2. 190. Odluka o utvrivanju uslova za koritenje
sredstava sa potroake jedinice 13010002 -
Intervencije javnim preduzeima i privrednim
drutvima, broj: 03/1-14-8964/11 od 15.04.2011.
godine
3. 627. Odluka o izmjenama Programa raspodjele
sredstava sa potroake jedinice 13010002
Intervencije javnim preduzeima i privrednim
drutvima, broj: 03/1-14-22843/11 od 25.10.2011.
godine
1. 191. Program raspodjele sredstava sa potroake
jedinice 13010002 - Intervencije javnim predu-
zeima i privrednim drutvima, broj: 03/1-14-
008964/11 od 15.04.2011. godine10/86612/126913/139617/1966


6/524


7/556

8/63910/86312/1268
1/53

1/73
7/540
16/18207/541
31. decembar 2011. g. HRONOLOKI REGISTAR Strana 17
MINISTARSTVO PRAVOSUA I UPRAVE
1. 29. Odluka o izmjenama i dopunama Programa
raspodjele sredstava sa potroake jedinice
13010002 Intervencije javnim poduzeima i
privrednim drutvima, broj: 03/1-14-25776/10 od
08.12.2010. godine
1. 79. Pravilnik o izvravanju rada za ope dobro na
slobodi, broj: 06/1-02-2343/11 od 3.2.2011. god,
2. 230. Pravilnik o metodologiji podnoenja izvjeta-
ja o izvrenju sankcija, broj: 06/1-05-006452/11
od 29.03.2011. godine
3. 625. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika
o izvravanju rada za ope dobro na slobodi, broj:
06/1-05-28593/11 od 09.12.2011. godine
1. 231. Uputstvo o matinoj knjizi, registru i linom
kartonu osuenih lica upuenih na izvravanje rada
za opte dobro na slobodi, broj: 06/1-02-8986/11
od 05.05.2011. godine
2. 232. Uputstvo o nainu rada, odgovornosti i
obuavanju povjerenika, broj: 06/1-02-8987/11 od
05.05.2011. godine
MINISTARSTVO ZA RAD I SOCIJALNU
POLITIKU
1. 80. Naredba o visini mjesenih novanih pomoi i
naknada korisnika socijalne zatite, broj: 09/1-14-
1332/11 od 17.01.2011. godine
2. 173. Naredba o visini mjesenih novanih pomoi
i naknada korisnika socijalne zatite, broj: 09/1-14-
7572/11 od 12.04.2011. godine
1. 192. Program raspodjele sredstava jednokratnih
novanih pomoi za 2011. godinu, broj: 09/1-14-
8284/11 od 25.04.2011. godine
2. 193. Program raspodjele sredstava subvencija za
djecu, uenike i studente za 2011. godinu,
broj: 09/1-14-8909/11 od 04.05.2011. godine
3. 194. Program raspodjele sredstava sa potroake
jedinice 23020019 - subvencija trokova preven-
cije, rehabilitacije i resocijalizacije ovisnosti o
drogama za 2011. godinu, broj: 09/1-14-8910/11
od 04.05.2011. godine
4. 195. Program raspodjele sredstava za materijalno
zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2011.
godinu, broj: 09/1-14-008911/11 od 04.05.2011.
godine
1. 236. Pravilnik o bliim uslovima za osnivanje i
rad ustanova za profesionalnu rehabilitaciju, broj:
09/1-02-11186/11 od 06.06.2011. godine
2. 237. Pravilnik o sadraju i nainu provoenja nad-
zora nad zakonitou rada, optih akata i strunog
rada ustanova, privrednih drutava, zatitinih ra-
dionica i radnog centra, broj: 09/1-02-11191/11 od
06.06.2011. godine
2/102

2/105


8/605


16/18148/618


8/631
2/112


6/522


7/542


7/543
7/5447/550


8/642
8/644
1. 81. Srandardi i normativi o uslugama i uvjetima
u pogledu prostora, opreme, strunih i drugih
radnika terapijskih zajednica, broj: 09/1-35-1648-
1/11 od 03.02.2011. godine
MINISTARSTVO ZA RAD I SOCIJALNU
POLITIKU I POVRATAK
1. 460. Pravilnik o nainu i postupku ostvarivanja
prava na naknadu umjesto plae eni majci,
odnosno drugom licu u radnom odnosu za vrijeme
odsustvovanja sa posla radi trudnoe, poroaja,
odnosno njege djeteta, broj: 09/1-02-19429/11 od
23.09.2011. godine
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
1. 196. Odluka o uslovima i nainu za propisivanje
lijekova za hronine bolesti, broj: 13/1-37-
9569/2011 od 13.05.2011. godine
2. 535. Odluka o utvrivanju uslova, kriterija i
postupka za raspored sredstava sa pozicije Tekui
transferi neproftnim organizacijama za 2011.
godinu, broj: 13/1-14-21305/10 od 13.10.2011.
godine
- Aplikacioni obrazac
- Javni poziv za predlaganje programa i projekata
neproftnih organizacija i udruenja za raspored
sredstava sa pozicije Tekui transferi neproftnim
organizacijama za 2011. godinu u iznosu od
25.100,00 KM
1. 389. Instrukcija o nainu organizovanja i fnansi-
ranja specijalistiko - konsultativne djelatnosti
na podruju Tuzlanskog kantona, broj: 13/1-37-
13421/11 od 30.06.2011. godine
2. 390. Instrukcija o ispunjavanju osnovnih uslova
za priznavanje porodine medicine, broj: 13/1-37-
13424/11 od 30.06.2011. godine
MINISTARSTVO PROSTORNOG UREENJA
I ZATITE OKOLICE
1. 198. Pravilnik o nainu zatvaranja i oznaavanja
zatvorenog gradilita, odnosno graevine, broj:
12/1-02-10207/11 od 23.05.2011. godine
2. 626. Pravilnik o ureenju gradilita i obaveznoj
dokumentaciji na gradilitu, broj: 12/1-23-
28974/11 od 14.12.2011. godine
1. 233. Odluka o utvrivanju uslova, kriterija i
postupka za raspodjelu namjenskih sredstava iz
ekolokih naknada, broj: 12/1-14-008699/11 od
29.04.2011. godine
1. 234. Program raspodjele namjenskih sredstava
Ministarstva prostornog ureenja i zatite okolice
za 2011. godinu, broj: 12/1-14-008700/11 od
29.04.2011. godine
2/112


13/1350


7/55514/145112/1270


12/12737/560


16/18158/6328/636
Strana 18 HRONOLOKI REGISTAR 31. decembar 2011. g.
MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I
SAOBRAAJA
1. 391. Statut Turistike zajednice Tuzlanskog
kantona od 12.07.2011. godine
1. 392. Odluka (usvajanje Statuta Turistike zajednice
Tuzlanskog kantona) od 12.07.2011. godine
2. 393. Odluka (imenovanje Predsjednika Turistike
zajednice Tuzlanskog kantona) od 12.07.2011.
godine
3. 394. Odluka (imenovanje Turistikog vijea
Turistike zajednice Tuzlanskog kantona) od
12.07.2011. godine
4. 395. Odluka (imenovanje Nadzornog odbora
Turistike zajednice Tuzlanskog kantona) od
12.07.2011. godine
5. 396. Odluka (imenovanje predstavnika Turistike
zajednice Tuzlanskog kantona) od 12.07.2011.
godine
MINISTARSTVO RAZVOJA
I PODUZETNITVA
1. 461. Pravilnik o utvrivanju uslova, kriterija,
mjerila i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava
drugim nivoima vlasti za realizaciju projekata iz
oblasti poduzetnitva, broj: 14-1-14-14005/11 od
18.07.2011. godine
2. 462. Pravilnik o utvrivanju uslova, kriterija, mjerila
i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava za
uvoenje certifkata po meunarodnim standardima,
broj: 14-1-14-17311/11 od 06.09.2011. godine
3. 463. Pravilnik o utvrivanju uslova, kriterija,
mjerila i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava
za podsticaj razvoja inovatorstva u Tuzlanskom
kantonu, broj: 14-1-14-17294/11 od 06.09.2011.
godine
4. 464. Pravilnik o utvrivanju uslova, kriterija,
mjerila i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava
udruenjima i asocijacijama obrtnika na podruju
Tuzlanskog kantona, broj: 14-1-14-17329/11 od
06.09.2011. godine
5. 465. Pravilnik o utvrivanju uslova, kriterija,
mjerila i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava
za podrku udruenjima tradicionalnih i starih obrta
u Tuzlanskom kantonu, broj: 14-1-14-17308/11 od
06.09.2011. godine
6. 466. Pravilnik o utvrivanju kriterija, mjerila
i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava
udruenjima koja se bave promocijom i razvojem
poduzetnitva na prostoru Tuzlanskog kantona,
broj: 14-1-14-17313/11 od 06.09.2011. godine
7 467. Pravilnik o utvrivanju uslova, kriterija,
mjerila i postupka subvencija za realizaciju
projekata razvoja poduzetnike infrastrukture,
broj: 14-1-14-17296/11 od 06.09.2011. godine
8.. 468. Pravilnik o utvrivanju uslova, kriterija,
mjerila i postupka za subvencioniranje kamata
plaenih u 2010. godini po kreditima odobrenim u


12/1282

12/1290


12/1291


12/1291


12/1291


12/1292

13/135213/1353
13/135713/136713/1371
13/137513/1379


komercijalnim bankama u 2009. i 2010. godini za
rast i razvoj MSP i obrta, broj: 14-1-14-17306/11
od 06.09.2011. godine
9 469. Pravilnik o utvrivanju uslova, kriterija,
mjerila i postupka za dodjelu nepovratnih sredstava
za podsticaj razvoja tradicionalnih i starih obrta u
Tuzlanskom kantonu, broj: 14-1-14-17303/11 od
06.09.2011. godine
10. 638. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika
o utvrivanju uslova, kriterija, mjerila i postupka za
subvencioniranje kamata plaenih u 2010. godini
po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama
u 2009. i 2010. godini za rast i razvoj MSP i obrta,
broj: 14-1-14-17306-1/11 od 07.12.2011. godine
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
TUZLANSKOG KANTONA
1. 30. Odluka o visini uea Zavoda zdravstvenog
osiguranja Tuzlanskog kantona u cijeni lijekova
sa Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na
teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja
Tuzlanskog kantona, broj: 01-05-1-171/10 od
28.12.2010. godine
2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
naknadi plae za vrijeme privremene sprijeenosti
za rad na teret sredstava Zavoda zdravstvenog
osiguranja Tuzlanskog kantona, broj: 01-05-1-
28/11 od 28.02.2011. godine
3. 122. Financijski plan Zavoda zdravstvenog
osiguranja Tuzlanskog kantona za 2011. godinu,
broj: 01-05-1-33/11 od 14.03.2011. godine
4. 588. Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda
zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2011.
godinu
5. 639. Odluka o privremenom fnansiranju iz
obaveznog zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskom
kantonu za period 01.01.2012. do 31.03.2012.
godine, broj: 01-05-1-138/11 od 09.12.2011.
godine
JU SLUBA ZA ZAPOLJAVANJE
TUZLANSKOG KANTONA
1. 83. Odluka o privremenom fnanciranju JU Slube
za zapoljavanje Tuzlanskog kantona za period
01.01.2011. do 31.03.2011. godine, broj: 01-02-
15/2/2011 od 14.01.2011. godine
2. 123. Financijski plan JU Slube za zapoljavanje
Tuzlanskog kantona za 2011. godinu, broj: 05-14-
155/11-2 od 10.03.2011. godine
3. 640. Odluka o privremenom fnansiranju Javne
ustanove Sluba za zapoljavanje Tuzlanskog
kantona za period 01.01.2012. do 31.03.2012.
godine, broj: 01-02-155/2011-3 od 07.12.2011.
godine


13/1384
13/1389

17/1967

1/73
3/133


5/443


15/1503
17/1967
2/118


5/446
17/1970


31. decembar 2011. g. HRONOLOKI REGISTAR Strana 19
USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE
I HERCEGOVINE
1. 102. Presuda, broj: U-16/10 od 01.12.2010.
godine (bosanski jezik)
Presuda, broj: U-16/10 od 01.12.2010. godine
(hrvatski jezik)
Presuda, broj: U-16/10 od 01.12.2010. godine
(srpski jezik)
2. 103. Rjeenje, broj: U-25/09 od 22.02.2011.
godine
3. 536. Rjeenje, broj: U-15/11 od 21.06.2011. godi-
ne (bosanski jezik)
Rjeenje, broj: U-15/11 od 21.06.2011. godine
(hrvatski jezik)
Rjeenje, broj: U-15/11 od 21.06.2011. godine
(srpski jezik)
4. 589. Presuda, broj: U-36/10 od 28.09.2011. go-
dine (bosanski jezik)
Presuda, broj: U-36/10 od 28.09.2011. godine (hr-
vatski jezik)
Presuda, broj: U-36/10 od 28.09.2011. godine (srp-
ski jezik)
KOMISIJA ZA KONCESIJE
TUZLANSKOG KANTONA
1. 31. Odluka, broj: 20/1-05-26776/10 od 24.12.2010.
godine
2. 32. Odluka, broj: 20/1-18-314/11 od 04.01.2011. godine
3. 33. Odluka, broj: 20/1-18-315/11 od 04.01.2011. godine
4. 84. Odluka, broj: 20/1-18-1672/11 od 24.01.2011.
godine
5. 125. Odluka, broj: 20/1-25-5660/11 od 16.03.2011.
godine
6. Odluka, broj: 20/1-25-5661/11 od 16.03.2011. godine
7. 176. Odluka, broj: 20/1-25-7214/11 od 08.04.2011.
godine
8. 177. Odluka, broj: 20/1-25-7215/11 od 08.04.2011.
godine
9. 178. Odluka, broj: 20/1-18-007561/11 od 13.04.2011.
godine
10. 179. Odluka, broj: 20/1-25-8239/11 od 22.04.2011.
godine
11. 238. Odluka, broj: 20/1-34-10364/11 od 25.05.2011.
godine
12. 239. Odluka, broj: 20/1-34-10366/11 od 25.05.2011.
godine
13. 240. Odluka, broj: 20/1-25-10515/11 od 26.05.2011.
godine
14. 327. Odluka, broj: 20/1-18-11908/11 od 13.06.2011.
godine
15. 328. Odluka, broj: 20/1-18-11944/11 od 14.06.2011.
godine
16. 474. Odluka, broj: 20/1-05-17518/11 od 06.09.2011.
godine
17. 475. Odluka, broj: 20/1-18-17792/11 od 06.09.2011.
godine
18. 476. Odluka, broj: 20/1-18-17500/11 od 06.09.2011.
godine
19. 477. Odluka, broj: 20/1-05-17521/11 od 06.09.2011.
godine
20. 478. Odluka, broj: 20/1-25-17785/11 od 07.09.2011.
godine
21. 479. Odluka, broj: 20/1-25-17624/11 od 07.09.2011.
godine
22. 480. Odluka, broj: 20/1-25-17625/11 od 07.09.2011.
godine
23. 481. Odluka, broj: 20/1-15-17845/11 od 07.09.2011.
godine
24. 482. Odluka, broj: 20/1-05-18187/11 od 07.09.2011.
godine
25. 483. Odluka, broj: 20/1-25-17794/11 od 08.09.2011.
godine
26. 484. Odluka, broj: 20/1-25-17648/11 od 08.09.2011.
godine
27. 485. Odluka, broj: 20/1-23-18151/11 od 08.09.2011.
godine
28. 486. Odluka, broj: 20/1-25-18007/11 od 08.09.2011.
godine
29. 487. Odluka, broj: 20/1-18-17654/11 od 09.09.2011.
godine
30. 488. Odluka, broj: 20/1-25-18317/11 od 16.09.2011.
godine
31. 590. Odluka, broj: 20/1-25-25169/11 od 09.11.2011.
godine
32. 628. Odluka, broj: 20/1-25-28530/11 od 07.12.2011.
godine
33. 641. Odluka, broj: 20/1-25-29769/11 od 21.12.2011.
godine
JAVNA USTANOVA BOSANSKI KULTURNI
CENTAR TUZLANSKOG KANTONA
1. 199. Odluka o imenovanju direktora Javne ustanove
Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, broj:
107/2011 od 29.4.2011.


3/134

3/135

3/137

3/139

14/1458

14/1459

14/1460

15/1506

15/1508

15/1511

1/80
1/80
1/80

2/119

5/449
5/449

6/527

6/527

6/527

6/527

8/646

8/646

8/647

10/905

10/905

13/1397

13/1397

13/1397

13/1397

13/1397

13/1398

13/1398

13/1398

13/1398

13/1399

13/1399

13/1399

13/1399

13/1400

13/1400

15/1513

16/1820

17/1972


7/561
Strana 20 HRONOLOKI REGISTAR 31. decembar 2011. g.
Izdava: Skuptina Tuzlanskog kantona Tuzla - Za izdavaa: Ahmet Smajovi, dipl. prav., sekretar Skuptine - Telefon 035/252-565 -
Pretplata: 035/252-565, lok. 215 - Pretplata se utvruje polugodinje, a uplata se vri unaprijed u korist rauna: Tuzlanska banka d.d.
Tuzla 1321000256000080 - Grafka priprema i tampa: Harfo-graf, d.o.o. Tuzla, Filipa Kljajia 22, tel./fax: 319-500, 319-501 - Za
tampariju: Zinka Ponjavi