Anda di halaman 1dari 2

Guru-guru yang dihormati,

Sejajar denGn matlamat kerajaan untuk membangunkan modal insan serta penggunaan Internet, kerajaan
telag melancarkan Projek 1BestariNet, yang merupakan inisiatif Kementerian Pelajaran Malaysia KPM! untuk
menerajui transformasi pendidikan dengan menyediakan teknologi pembelajaran terbaik kepada semua
sekola" di Malaysia# Pi"ak $%& 'ommunications tela" diberi amana" ole" pi"ak kerajaan untuk merealisasikan
(isi 1BestariNet untuk menjana peruba"an dalam platform pendidikan di Malaysia serta merapatkan jurang
digital di antara ka)asan bandar dan luar bandar#
*i ba)a" projek 1BestariNet, semua sekola" di Malaysia akan dilengkapi dengan perk"idmatan Internet jalur
lebar tanpa )ayar )ireless broadband! berkelajuan tinggi iaitu $es +G, dan suatu Persekitaran Pembelajaran
Maya iaitu ,rog (&- (irtual &earning -n.iroment! untuk pengajaran dan pembelajaran tanpa batasan#
Kebanyakkan generasi muda "ari ini amat arif dalam penggunaan Internet dan banyak masa yang diluangkan
dengan penggunaan media sosial seperti ,acebook, %)itter, My Space dan $ou%ube# Budaya dan cara mereka
memproses maklumat sering beruba" dan guru perlu mengambil langka" seiring dengan peruba"an ini# Inila"
masanya untuk kita sebagai guru membabitkan diri dalam dunia pelajar melalui ,rog (&-# Melalui projek
1BestariNet ini, cara penyampaian pengajaran dan pembelajaran pasti akan beruba", dan akan meningkatkan
minat belajar dalam kalangan generasi muda ini#
*alam dunia yang penu" dengan teknologi, pengajaran dan pembelajaran tidak lagi ter"ad kepada pengajaran
dan pembelajaran dalam kelas# Ke"adiran ,rog (&- dapat membantu guru/guru berkomunikasi dan
berinteraksi dengan para pelajar dengan lebi" berkesan bukan sa"aja di dalam kelas, mala" di mana sa"aja
mereka berada# 0pa yang diperlukan "anyala" sebua" computer, pelayar bro)er! dan sambungan Internet#
Menerusi projek 1BestariNet ini, setiap guru akan diberi satu I* $es yang unik yang mempunyai pelbagai
fungsi# Para guru bole" menggunakannya untuk 1
Mengakses platrom ,rog (&-
Mengakses emel peribadi
Mengakses semua enjin maya yang dijana ole" Google yang bertaraf antarabangsa seperti K"an
0cademy dan $ou%ube Pendidikan#
*engan ini, setiap guru dan pelajar akan mempunyai akses kepada pendidikan bertaraf dunia yang bole"
dicapai di dalam dan di luar sekola" 1 pada bila/bila masa, di mana jua# *i peringkat dalam pelaksanaan frog
(&- di sekola", guru/guru digalakkan meneroka alam maya ,rog untuk mengenali fungsi dan menyesuaikan
diri dengan penggunaanya# Pada minggu/minggu berikutnya, "asilkanla" sumber pengajaran dan
pembelajaran yang kreatif dan interaktif#
Pasukan ,rog0sia akan membantu guru/guru dari aspek lati"an dan persediaan untuk pelaksanaan dengan
menyediakan ba"an/ba"an yang diperlukan untuk mengendalikan lati"an frog (&- kepada semua guru,
kakitangan dan pelajar di peringkat sekola"# Ini dapat diakses di portal 'ommunity Site menerusi frog (&-#
Berikut adala" maklumat yang diperlukan untuk memulakan penggunaan frog (&- anda 1
Nama (Guru) :
ID Pengguna (Login ID):
Kata Laluan (Password):
URL L! "e#olah : htt$s:%%&'a())*+,'estarinet+net
Sekola" Kebangsaan %emau,
23+44 *ong 5aub,
Pa"ang *arul Makmur # No# %el6,a71 48/
9:;81<4648/9:;81<4
Guru/guru bole" melayari laman )eb rasmi projek ini di www+,'estarinet+net serta di laman )eb rasmi
,rog0sia www+-rogasia+&om untuk maklumat lanjut#
Komitmen serta minat guru/guru dalam merealisasikan transformasi pendidikan ini pasti mampu
meningkatkan ta"ap pencapaian sekola" dan seterusnya menyumbang kepada kecemerlangan sekola" dalam
pelbagai bidang#
Sekian, terima kasi"#
./ersama #e arah 0rans-ormasi Dalam Pendidi#an+1
Saya yang menurut perinta",
==========##
-n >isamudin b >j &an
Guru Besar
SK Temau
27400 Dong Raub
Pahang