Anda di halaman 1dari 2

Adrian Punescu, aa cum l-am cunoscut

de Dumitru Constantin
http://www.cotidianul.ro/128894-Adrian-Paunescu-asa-cum-l-am-cunoscut
Zorii zilei de vineri c!nd de o"icei #$lac%ra lui P%unescu& a'un(e )n chio*curi au adus *i
vestea trist% c% poetul tocmai )ncetase din via+% )n urma unor lupte cr!ncene pentru
supravie+iure.
,-am cunoscut )nc% din octom"rie 19-. c!nd am!ndoi am devenit studen+i ai $acult%+ii de
,itere din /ucure*ti. 0ai mult destinul a 1%cut s% 1im cole(i de (rup% *i cu so+ia sa de atunci
poeta 2onstan+a /uzea (rup% )n care mai era *i 3orin 4udoran iar ulterior i s-a al%turat *i 5on
Ale6andru. Acum c!nd scriu aceste r!nduri )mi dau seama c% a 1ost o (rup% unic% )n cronica
acestei $acult%+i: pe l!n(% cei de mai )nainte care au intrat )n istoria literar% rom!neasc% s-au
mai a1lat: eminenta 1olclorist% 7tanca $otino-2io"anu lin(vistele de e6cep+ie 8lena 4oma
9 lector de ,im"a :om!n% la ;niversitatea din Padova-5talia< =icoleta 2oatu 0ioara 2atrani-
Popescu. >i desi(ur numero*i cole(i ce au devenit pro1esori de :om!n% ce au instruit at!tea
(enera+ii. 7pun!nd aceste am%nunte m% (!ndesc la 1aptul c% acel climat de e6cep+ie de emula+ie
de desoperire a c%r+ilor de poezie proz% ori 1ilozo1ie interzise imediat dup% 194? *i care atunci
)ncepuser% s% 1ie accesi"ile deci acea atmos1er% aparte a 1ost posi"il% *i datorit% cole(ilor cu care
peste timp aveam s% ne m!ndrim: P%unescu care era cel mai plin de vitalitate dar nu la nivelul
cunoscut *i recunoscut mai t!rziu chiar "l!ndul Ale6andru *i delicata 2onstan+a. Pe urm% cum
chiar c!nd ei erau pe "ancile 1acult%+ii au avut "ucuria s% le apar% volumele de de"ut-
;ltrasentimente 9 P%unescu< 2um s% v% spun 9Ale6andru< 3e pe p%m!nt 92onstan+a /uzea< -
aceste evenimente ne-au stimulat *i pe noi )n di1erite 1eluri. =u era pu+in lucru ca )ntre cei 2@ din
(rup% s% se a1le trei poe+i )n plin% a1irmare iar la e6amenul de ,iteratur% :om!n% 2ontemporan%
din anul 1inal s%-mi cad% su"iectul Poezia t!n%ra *i )n primul (rup de cinci a1la+i )n sal% s% 1ie
Ale6andru /uzea 2alciu 2atrani *i 2onstantin...
3up% terminarea 1acult%+ii P%unescu a lucrat )n presa literar% iar eu am a'uns la revista ,umea
discu+iile au 1ost rare. ,ui i-au ap%rut noi volume de poezie *i pu"licistic% a primit premii ale
;niunii 7criitorilor cariera sa a 1ost ascendend% a avut chiar o "urs% )n 7;A. 8ra un =;08
c!nd )n 19A. a 1ost numit la conducerea revistei s%pt%m!nale $lac%ra pe care a schim"at-o din
temelii. 3intr-o revist% tern% ale c%rei numere se pre(%teau cu cel pu+in trei s%pt%m!ni )nainte
asta datorit% *i procesului (reoi de tip%rire a 1%cut o pu"lica+ie e6trem de vie ancorat% pro1und
)n realitate. 3ar mai )nainte de orice a adus )n 'urul s%u pu"lici*ti de e6cep+ie nume de re1erin+%
)nc% de atunci )n ziaristica rom!neasc%. ;nii dintre ei avea mari pro"leme la #dosar& pentru care
autorit%+ile ar 1i 1ost )n stare s%-i lase pe drumuri dar P%unescu s-a luptat ca pentru propriii copii.
5oani+oaia ar putea spune multe )n acest sens. 2olec+ia st% m%rturie dar mai tre"uie ceva )n+eles:
conte6tul )n care au ap%rut acele uluitoare anchete reporta'e ori comentarii adesea at!t de
incomode. Bn spatele tuturor P%unescu s-a a1lat ca stimul dar *i ca asumare a r%spunderii *i n-au
1ost pu+ine cazurile )n care $lac%ra *i ziari*tii ei au incomodat p!n% )n m%duva oaselor autorit%+ile
ce se considerau dincolo de contin(ent. Bn acele vremuri c!nd vor"eam la tele1on m% )ntre"a ce
mai 1ac *i ce mai este nou *i )i r%spundeam c% la #2asa 7c!nteii este cea+%&. 7e amuza mereu
iar )ntr-o "un% zi a iz"ucnit spun!nd c% *i c!nd se va ridica acea cea+% nu vom mai vedea nimicC
3up% 19A? mi-a cerut s% 1ac o ru"ric% la $lac%ra. Am convenit pe loc asupra titlului ei *i a
m%rimii. 3ar ca *i )n alte cazuri ne-am iz"it de o pro"lem%D ancheta lui Pacepa la revista ,umea
dup% povestea de iu"ire Zoia 2eau*escu-0ihai 0atei a avut ca urm%ri )ntre altele interdic+ia de
a semna cu numele propriu. 0i-a acceptat pseudonimul Petre =icolae. 3ar mai presus de orice
aici acum tre"uie s% spun c% din acea ru"ric% s-a n%scut o carte - 0ondo ;manoE. 0otto-ul
acestei c%r+i spune totul despre ce am vrut s% 1ac st!rnit de el la acea or% *i )n acea vreme: #3ac%
cite*ti numai lucruri "une nu le po+i crede&. 3intr-o alt% ru"ric%- 0iliardarii F mi-au ap%rut
dou% volume dedicate miliardarilor lumii: Gnassis =iarchos Hu(hes Iander"ilt etc. =u despre
mine este vor"a acum ci despre ceea ce a 1acut el pentru multi si a 1acut enorm. Peste timp am
re1%cut ima(inea lui din acele vremuri *i n-am )n+eles c!nd a avut timp s% scrie poezii s% 1ac%
mari interviuri s% conduc% o revist% )n via+a c%reia s-a implicat total s% realizeze emisiuni de
radio *i de televiziune *i s% conduc% reuniuni ale 2enaclului $lac%ra. ,a asta adau( orele de
iu"ire *i de via+% personal% dac% a avut-o *i nu mai *tiu ce a mai 1%cut el pe lumea asta )n care a
l%sat urme ad!nci. >tiu si(ur c% *i aici pe 1orum va 1i )n'urat pentru ce a scris despre 2eau*escu.
3ar vreau s% spun ceva )n cuno*tin+% de cauz%. Prin 198@ cred de un 2- ianuarie a scris o
asemenea poezie. Avea multe 1oarte multe catrene. Bntre ele a v!r!t vreo *ase de o violen+% ie*it%
din comun despre condi+ia +%ranilor a arti*tilor *i a valorilor precum poemul Anal1a"e+ilor el
sper!nd c% vi(ilen+a cenzorilor va a+ipi. =u a 1ost a*a *i tot poemul A $G74 :87P5=7C Alt%
dat% pu"licistul 5lie Purcaru dat *i el a1ar% de la conducerea unor pu"lica+ii din cauza unor
(re*eli ideolo(ice mi-a povestit c% scriind un editorial despre 2. au(ust el relua de 1apt
articolul pu"licat )nainte cu vreo 2? de ani *i pe care-l repu"lica mereu uneori schim"!nd un
citat. A'uns la $lac%ra sin(urul care s-a prins a 1ost P%unescu a c%rui memorie era 1enomenal%
el put!nd recita versuri o noapte )ntrea(%.
Bn via+a *i activitatea lui a avut lumini or"itoare dar *i pete unii s-au le(at doar de ultimele. =u
sunt de partea lor )ntruc!t cred c% Adrian P%unescu a 1ost o personalitate puternic% (eneroas%
sensi"il% ce a dat sens *i con+inut condi+iei creatorului su"lim!nd valoarea incontesta"il% a
patriotului de aleasa stirpe care a 1ost *i va r%m!ne.