Anda di halaman 1dari 4

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 2 SUNGAI RAYA
Jl n. Raya Desa Kapur. Gg. Pendi di kan. Kec. Sungai Raya.
emai l : sman2sera@gmai l . com
SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
NOMOR: 421/002/SMA 2 SR/2014

TENTANG
PENGANGKATAN WAKIL KEPALA SMA NEGERI 2 SUNGAI RAYA
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SMA NEGERI 2 SUNGAI RAYA

Menimbang a. Bahwa dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan belajar dan
mengajar dilingkungan SMA Negeri 2 Sungai Raya, perlu adanya jaminan kelancaran
antara siswa dengan siswa, siswa dengan sekolah, dan Sekolah dengan wali siswa
dirumah.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu diangkat dan ditetapkan Wakasek
untuk tahun ajaran 2014-2015 dalam lingkungan SMA Negeri 2 Sungai Raya.
c. Bahwa Saudara yang namanya tercantum tersebut dalam Surat Keputusan ini
dipandang memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menjadi Wakil Kepala
Sekolah di lingkungan SMA Negeri 2 Sungai Raya
d. Bahwa oleh karenanya perlu segera dikeluarkan Surat Keputusan Pengangkatannya.

Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Thn 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 tentang
Standard Isi.
6. Rapat Kerja SMA Negeri 2 Sungai Raya, pada tanggal 16 Juni 2014 di SMA Negeri 2
Sungai Raya.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama : Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Sungai Raya. Nomor : 421/ 002/SMA 2 SR/
2014 tanggal 14 Juli 2014 tersebut nama di bawah ini diangkat sebagai Wakil Kepala
Sekolah , membidangi Kesiswaan dan tahun pelajaran 2014/2015;
Nama : Hj. Novita Saptayanti, SH. M.Pd
NIP : 196811072005022001
Tempat Tgl Lahir : Pontianak,7 November 1968
Jabatan Guru : Guru Mata Pelajaran
Kedua : Dalam menjalankan tugasnya, Saudara tersebut pada diktum pertama wajib
bertanggung jawab kepada Kepala SMA Negeri 2 Sungai Raya
Ketiga : Untuk kepentingan tugasnya, Saudara tersebut diwajibkan melakukan tugas-tugas
yang berkaitan dengan Kesiswaan dan hal-hal yang terkait dengan siswa/i SMA
Negeri 2 Sungai Raya
Keempat : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada
anggaran yang sesuai ;
Kelima : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya ;
Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Tembusan disampaikan Kepada:
1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kubu Raya
2. Ketua Komite SMA Negeri 2 Sungai Raya
3. Pengawas Dikmenum Kab. Kubu Raya
4. Guru yang bersangkutan
5. Arsib.

NPSN: 30108595
NSS:301131205002
Di tetapkan di : Sungai Raya
Tanggal :14 Juli 2014
Kepala Sekolah

Dra. Darsita
NIP. 196506081988032018
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 2 SUNGAI RAYA
Jl n. Raya Desa Kapur. Gg. Pendi di kan. Kec. Sungai Raya.
emai l : sman2sera@gmai l . com
SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
NOMOR: 421/002/SMA 2 SR/2014

TENTANG
PENGANGKATAN WAKIL KEPALA SMA NEGERI 2 SUNGAI RAYA
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SMA NEGERI 2 SUNGAI RAYA

Menimbang a. Bahwa dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan belajar dan
mengajar dilingkungan SMA Negeri 2 Sungai Raya, perlu adanya jaminan kelancaran
antara siswa dengan siswa, siswa dengan sekolah, dan Sekolah dengan wali siswa
dirumah.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu diangkat dan ditetapkan Wakasek
untuk tahun ajaran 2014-2015 dalam lingkungan SMA Negeri 2 Sungai Raya.
c. Bahwa Saudara yang namanya tercantum tersebut dalam Surat Keputusan ini
dipandang memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menjadi Wakil Kepala
Sekolah di lingkungan SMA Negeri 2 Sungai Raya
d. Bahwa oleh karenanya perlu segera dikeluarkan Surat Keputusan Pengangkatannya.

Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Thn 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 tentang
Standard Isi.
6. Rapat Kerja SMA Negeri 2 Sungai Raya, pada tanggal 16 Juni 2014 di SMA Negeri 2
Sungai Raya.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama : Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Sungai Raya. Nomor : 421/ 002/SMA 2 SR/
2014 tanggal 14 Juli 2014 tersebut nama di bawah ini diangkat sebagai Wakil Kepala
Sekolah , membidangi Kurikulum tahun pelajaran 2014/2015;
Nama : Gusti Idris, M.Pd
NIP : 197505152005021004
Tempat Tgl Lahir : Pontianak, 15 Mei 1975
Jabatan Guru : Guru Mata pelajaran
Kedua : Dalam menjalankan tugasnya, Saudara tersebut pada diktum pertama wajib
bertanggung jawab kepada Kepala SMA Negeri 2 Sungai Raya
Ketiga : Untuk kepentingan tugasnya, Saudara tersebut diwajibkan melakukan tugas-tugas
yang berkaitan dengan kurikulum dan hal-hal yang terkait dengannya di SMA Negeri
2 Sungai Raya
Keempat : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada
anggaran yang sesuai ;
Kelima : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya ;
Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .
Tembusan disampaikan Kepada:
1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kubu Raya
2. Ketua Komite SMA Negeri 2 Sungai Raya
3. Pengawas Dikmenum Kab. Kubu Raya
4. Guru yang bersangkutan
5. Arsib.

NPSN: 30108595
NSS:301131205002
Di tetapkan di : Sungai Raya
Tanggal :14 Juli 2014
Kepala Sekolah

Dra. Darsita
NIP. 196506081988032018

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 2 SUNGAI RAYA
Jl n. Raya Desa Kapur. Gg. Pendi di kan. Kec. Sungai Raya.
emai l : sman2sera@gmai l . com
SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
NOMOR: 421/002/SMA 2 SR/2014

TENTANG
PENGANGKATAN WAKIL KEPALA SMA NEGERI 2 SUNGAI RAYA
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SMA NEGERI 2 SUNGAI RAYA

Menimbang a. Bahwa dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan belajar dan
mengajar dilingkungan SMA Negeri 2 Sungai Raya, perlu adanya jaminan kelancaran
antara siswa dengan siswa, siswa dengan sekolah, dan Sekolah dengan wali siswa
dirumah.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu diangkat dan ditetapkan Wakasek
untuk tahun ajaran 2014-2015 dalam lingkungan SMA Negeri 2 Sungai Raya.
c. Bahwa Saudara yang namanya tercantum tersebut dalam Surat Keputusan ini
dipandang memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menjadi Wakil Kepala
Sekolah di lingkungan SMA Negeri 2 Sungai Raya
d. Bahwa oleh karenanya perlu segera dikeluarkan Surat Keputusan Pengangkatannya.

Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Thn 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 tentang
Standard Isi.
6. Rapat Kerja SMA Negeri 2 Sungai Raya, pada tanggal 16 Juni 2014 di SMA Negeri 2
Sungai Raya.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama : Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Sungai Raya. Nomor : 421/ 002/SMA 2 SR/
2014 tanggal 14 Juli 2014 tersebut nama di bawah ini diangkat sebagai Wakil Kepala
Sekolah , membidangi Sarana dan Prasarana pada tahun pelajaran 2014/2015;
Nama : Rusli, ST.,M.Pd
NIP : 197204162002121009
Tempat Tgl Lahir : Pontianak,15 April 1972
Jabatan Guru : Guru Mata Pelajaran
Kedua : Dalam menjalankan tugasnya, Saudara tersebut pada diktum pertama wajib
bertanggung jawab kepada Kepala SMA Negeri 2 Sungai Raya
Ketiga : Untuk kepentingan tugasnya, Saudara tersebut diwajibkan melakukan tugas-tugas
yang berkaitan dengan Sarana dan Prasarana serta hal-hal yang terkait dengannya
di SMA Negeri 2 Sungai Raya
Keempat : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada
anggaran yang sesuai ;
Kelima : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya ;
Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Tembusan disampaikan Kepada:
1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kubu Raya
2. Ketua Komite SMA Negeri 2 Sungai Raya
3. Pengawas Dikmenum Kab. Kubu Raya
4. Guru yang bersangkutan
5. Arsib.

NPSN: 30108595
NSS:301131205002
Di tetapkan di : Sungai Raya
Tanggal :14 Juli 2014
Kepala Sekolah

Dra. Darsita
NIP. 196506081988032018
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 2 SUNGAI RAYA
Jl n. Raya Desa Kapur. Gg. Pendi di kan. Kec. Sungai Raya.
emai l : sman2sera@gmai l . com
SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
NOMOR: 421/002/SMA 2 SR/2014

TENTANG
PENGANGKATAN WAKIL KEPALA SMA NEGERI 2 SUNGAI RAYA
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SMA NEGERI 2 SUNGAI RAYA

Menimbang a. Bahwa dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan belajar dan
mengajar dilingkungan SMA Negeri 2 Sungai Raya, perlu adanya jaminan kelancaran
antara siswa dengan siswa, siswa dengan sekolah, dan Sekolah dengan wali siswa
dirumah.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu diangkat dan ditetapkan Wakasek
untuk tahun ajaran 2014-2015 dalam lingkungan SMA Negeri 2 Sungai Raya.
c. Bahwa Saudara yang namanya tercantum tersebut dalam Surat Keputusan ini
dipandang memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menjadi Wakil Kepala
Sekolah di lingkungan SMA Negeri 2 Sungai Raya
d. Bahwa oleh karenanya perlu segera dikeluarkan Surat Keputusan Pengangkatannya.

Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Thn 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 tentang
Standard Isi.
6. Rapat Kerja SMA Negeri 2 Sungai Raya, pada tanggal 16 Juni 2014 di SMA Negeri 2
Sungai Raya.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama : Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Sungai Raya. Nomor : 421/ 002/SMA 2 SR/
2014 tanggal 14 Juli 2014 tersebut nama di bawah ini diangkat sebagai Wakil Kepala
Sekolah , membidangi Humas tahun pelajaran 2014/2015;
Nama : H. Munzirin, S.Sos
NIP : 196904072003121003
Tempat Tgl Lahir : Pontianak, 07 April 1969
Jabatan Guru : Guru Mata Pelajaran
Kedua : Dalam menjalankan tugasnya, Saudara tersebut pada diktum pertama wajib
bertanggung jawab kepada Kepala SMA Negeri 2 Sungai Raya
Ketiga : Untuk kepentingan tugasnya, Saudara tersebut diwajibkan melakukan tugas-tugas
yang berkaitan dengan Kehumasan dan hal-hal yang terkait dengannya di SMA Negeri
2 Sungai Raya
Keempat : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada
anggaran yang sesuai ;
Kelima : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya ;
Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan Kepada:
1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kubu Raya
2. Ketua Komite SMA Negeri 2 Sungai Raya
3. Pengawas Dikmenum Kab. Kubu Raya
4. Guru yang bersangkutan
5. Arsib.

NPSN: 30108595
NSS:301131205002
Di tetapkan di : Sungai Raya
Tanggal :14 Juli 2014
Kepala Sekolah

Dra. Darsita
NIP. 196506081988032018