Anda di halaman 1dari 22

OLEH:

OLEH:
Zainab Bt Md Isa
Zainab Bt Md Isa
Zunaidah Bt Jaafar
Zunaidah Bt Jaafar
Saliza Bt Bakar
Saliza Bt Bakar
EDU 3083/PPG JUN EDU 3083/PPG JUN
2011 2011
PEMBANGUNAN
PROFESIONAL KUALITI GURU
SECARA BERTERUSAN
-Dr Francesca Caena

Peningkatan profesionalisme
yang dicapai melalui peningkatan
pengalaman dan penilaian secara
sistematik kualiti pengajaran guru.

Proses jangka panjang yang


melibatkan peluang berterusan
(regular opportunities and
experiences), dirancang secara
sistematik untuk peningkatan dan
pembangunan profesion keguruan
Best practices

Berasaskan
konstruktivisme

Proses jangka-
panjang

uru sebagai
active learners

Sokongan
berterusan dan
follow-up
!raditional practice

Berasaskan
transmission moel

"ne-shot
opportunities

uru sebagai
passive
interpreters of
ot!ers" #nowle$e

!iada follow-up
Best practice

Berkaitan dengan
aktiviti harian guru

Berkaitan dengan
reformasi sekolah

uru sebagai
re%ective
practitioners an
researc!ers
!raditional Practice

#isconnected from
$real% practice and
conte&t

'ot conceived as
part of school-reform

!eachers are
interpreters of
others( research and
theories
)pa *ang guru perlu
tahu+
,aktor *ang mempengaruhi
pembangunan profesionalisme guru

Sokongan pihak pentadbir

Masa

Sumber ke-angan

Peranan Persatuan

)gen penggerak

Polisi .sekolah/ bahagian/ kementerian0

)kses dan ilmu tentang teknologi

Perancangan
Pencerapan klinikal bertujuan untuk memberi
maklum balas yang konkrit dan cadangan untuk
guru menambahbaik aspek tertentu pengajaran
guru
etiap kali guru telah tamat pengajaran sesuatu
sub!topik dalam mata pelajaran yang diajar,
guru mentadbir kui" atau ujian #formative
assessment) untuk menguji kefahaman murid
emasa di industri guru akan terdedah kepada
pelbagai aspek yang boleh membantu
pembangunan profesionalismenya seperti
penguasaan kemahiran teknikal, pengurusan
bengkel dan tempat kerja, membina jalinan
rangkaian #networking), amalan dan budaya
kerja dan sebagainya.
School enterprise ialah program di mana sekolah
melaksanakan perniagaan menggunakan bidang
kepakaran guru dan pelajar sebagai pelaksana.
$uru membimbing pelajar melaksanakan
perniagaan supaya prinsip dan selok belok
keusaha%anan diterapkan kepada pelajar
disamping mendapat latihan dan pendidikan
formal.
Traineeship program ini boleh dilaksanakan
terutamanya untuk pelajar aliran kemahiran juga
dan aliran &okasional. 'elalui jalinan yang %ujud
antara guru dengan industri, pelajar ditempatkan
di industri selama ( hari dalam seminggu untuk
mendapatkan pengalaman dan pendedahan kerja
sebenar
)alam model ini, guru membangunkan pelan
pembangunan profesionalisme mereka sendiri
dalam kumpulan kecil.
PE*+,-H-. /EP-)- H-*-0
PE.)1)1/-.
/onteks pembelajaran baru memba%a perubahan kepada
apa yang dijangkakan melalui pendidikan dan ini
melibatkan:
/ebolehan berkomunikasi
/ebolehsesuaian untuk berubah
/ebolehan bekerja dalam pasukan
/esediaan menyelesaikan masalah
/ebolehan menganalisis dan mengkonsepsikan
/ebolehan membuat re2eksi dan menambah baik
/ebolehan mengurus kendiri
/ebolehan mencipta, membuat ino&asi dan mengkritik
/ebolehan untuk belajar sepanjang hayat
/ebolehan untuk mahir dalam pelbagai bidang #cross specialist )
Pembelajaran abad ke-12
Dipimpin guru
Arahan langsung
Pengetahuan
Kandungan
Kemahiran asas
Teori
Kurikulum
Individu
Bilik darjah
Pentaksiran sumatif
Belajar untuk sekolah
Pembelajaran abad ke-13
Dipimpin guru
Arahan langsung
Pengetahuan
Kandungan
Kemahiran asas
Teori
Kurikulum
Individu
Bilik darjah
Pentaksiran sumatif
Belajar untuk sekolah
Berasaskan murid
Pembelajaran kolaboratif
Kemahiran
Proses
Pemikiran Aras Tinggi
Praktikal
Kemahiran hidup
Berkumpulan
Komuniti
Pentaksiran formatif
Belajar untuk kehidupan
Keseimbangan

4emahiran Maklumat 5
4omunikasi

6iterasi maklumat 5 media

4emahiran berkomunikasi

4emahiran Ber7kir #an


Men*elesaikan Masalah

Pemikiran kritikal dan Bersistem

Pen*elesaian Masalah

4reativiti 5 Semangat Meneroka

4emahiran Interpersonal 5 )rah


4endiri

4emahiran Interpersonal dan


4olaborasi

)rah 4endiri

)kauntabiliti 5 adaptasi

!anggungja-ab Sosial
/emahiran belajar abad
ke!(3
*umusan: Pembangunan
Profesionalisme $uru

$uru dididik#educated), bukan dilatih

Pembangunan profesionalisme guru adalah


proses berterusan .continuum0, bukan dua
proses pre-service dan latihan dalam
perkhidmatan

$uru adalah professional, bukan pekerja

$uru terlibat dalam professional


organizations, bukan /esatuan

$uru menghasilkan ilmu dan kemahiran,


bukan sekadar menerima

Anda mungkin juga menyukai