Anda di halaman 1dari 4

KEMAHIRAN OLAHRAGA

MEREJAM LEMBING
1 Apakah acara olahraga yang tertua dan dipercayai dimainkan sejak zaman purba lagi ?
A Melontar peluru
B Melempar cakera
C Merejam lembing
D Melontar tukul besi
2. embing dipegang di antara ibu jari dan jari tengah. Apakah jenis gaya pegangan
lembing tersebut ?
A !aya "olish
B !aya #innish
C !aya Amerika
D !aya "egangan$%
&. 'ejaman lembing dikira sah sekiranya
( lembing direjam dari atas bahu
(( lembing terpacak di bahagian ekor
((( lembing yang patah semasa mendarat
() lembing yang mendarat tidak terpacak tetapi meninggalkan tanda di tanah
A (* (( dan (((
B (* (( dan ()
C (* ((( dan ()
D ((* ((( dan ()

+ ,ingkahlaku$tingkahlaku di atas merujuk kepada
A -asa rejaman
B -asa ikut lajak
C -asa lari landas
D -asa persediaan
. 'ejaman lembing manakah yang dikira sah ?
ekor

A kepala

B ekor
kepala
kepala

C ekor

/ Mulakan larian sambil memegang lembing pada aras kepala
/ ,ingkatkan kelajuan untuk me0ujudkan daya pecut secara terka0al
/ angkah terakhir lebih besar daripada langkah$langkah sebelumnya
/ ,umit kaki hadapan menekan kuat ke bumi semasa memberhentikan larian

D ekor kepala
LARI BERGANTI-GANTI
1 Apakah dua kesalahan utama yang dilakukan oleh pemberi dan penerima baton
dalam acara lari berganti$ganti?
( "elari tidak memasuki lorong peserta lain
(( Memberi dan menerima baton di luar zon pertukaran
((( Membaling atau melambung baton setelah menamatkan larian
() "emberi dan penerima baton perlu memegang baton dengan kemas
A ( dan ((
B (( dan (((
C ((( dan ()
D ( dan ()
2 Dalam acara lari berganti$ganti + 1 122 meter dan + 1 +22 meter* baton hendaklah
diserahkan di dalam zon 3ka0asan4 yang telah ditetapkan. Berapakah jarak zon
pertukaran baton tersebut?
A 12 meter
B 1. meter
C 22 meter
D 2. meter
& Dalam acara lari berganti$ganti + 1 122 meter* pelari pertama dan pelari ketiga akan
berlari dibahagian selekoh. 5leh itu* kuasa tolakan centrifugal akan 0ujud dalam diri
atlet. Bagi mengimbangi kuasa centrifugal ini* pelari seharusnya 66666666
( tangan kiri diayunkan secara menyilang
(( tangan kanan diayunkan secara menyilang
((( condongkan badan ke bahagian dalam balapan
() condongkan badan ke bahagian luar balapan
A. ( dan ((
B. (( dan (((
C. ((( dan ()
D. ( dan ()
+ Antara berikut* yang manakah merupakan teknik menghantar dan menerima baton
yang biasa digunakan oleh pelari + 1 122 m dan + 1 +22 m?
( ,eknik hantaran dari atas ke ba0ah
(( ,eknik hantaran dari ba0ah ke atas
((( ,eknik hantaran dari kiri ke kanan
() ,eknik hantaran dari kanan ke kiri
A ( dan ((
B (( dan (((
C ((( dan ()
D ( dan ()
. Antara berikut* yang manakah merupakan acara lari berganti$ganti yang
dipertandingkan di peringkat Majlis 7ukan 7ekolah$7ekolah Malaysia 3M77M4?
( + 1 122 meter
(( + 1 222 meter
((( + 1 +22 meter
() + 1 822 meter
A (* (( dan (((
B (* (( dan ()
C (* ((( dan ()
D ((* ((( dan ()
9 'ajah di atas menunjukkan teknik larian di selekoh dalam acara lari berganti$ganti +
1 122 meter bagi pelari pertama dan pelari ketiga. Apakah daya 1 ?
A Daya gra:iti
B Daya apungan
C Daya centripetal
D Daya centri-ugal
; 'ajah di atas menunjukkan teknik menghantar dan menerima baton dalam acara +
1 122 meter. Apakah kesalahan yang telah dilakukan oleh atlet dalam rajah di atas?
A "enghantar baton memegang hujung baton
B ,idak menghantar dan menerima baton dari tangan ke tangan
C Menghantar dan menerima baton dilakukan dalam zon 3ka0asan4
pertukaran
D "enerima baton membuka tapak tangan menghadap ke atas apabila mendengar
isyarat
8 Dalam acara lari + 1 122 meter* strategi penyusunan pelari mengikut kedudukan
perlu di ambil kira untuk mendapatkan kedudukan yang terbaik. Apakah ciri$ciri yang
perlu ada pada pelari keempat?
A "elari yang paling pantas dan mempunyai larian yang pantas di lorong lurus.
B Mempunyai tindak balas yang baik semasa permulaan dan mempunyai larian
yang pantas di selekoh
C Mahir menerima dan memberi baton dengan tangan kanan dan mempunyai
larian yang pantas di selekoh
D Mahir menerima dan memberi baton dengan menggunakan tangan kiri dan
mempunyai larian yang pantas di lorong yang lurus
Daya X
Teknik larian di selekoh
Teknik memberi dan menerima baton secara dinamik
2.2 5lahraga <
Merejam embing
1 C
2 B
& C
+ C
. A
ari Berganti$ganti
1 B
2 C
& B
+ A
. A
9 D
; B
8 A