Anda di halaman 1dari 8

NAMA : .................................................................................. TINGKATAN : ..........

JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN


SEK. MEN. KEB. UNGKU AZIZ
45200 SABAK BERNAM, SELANGOR
UJIAN BULANAN 1( MAC )
TAHUN 2010
PENDIDIKAN SIIK DAN KEWARGANEGARAAN
TINGKATAN 5
1 JAM
ARAHAN : Jawab semua soalan bahagian A dan B

Disediakan oleh Disemak oleh Disahkan oleh
................................ ............................... ............................
(NRA!"INDA A!AHAR# (!AINA" ABIDIN $%NIRAN#
Kertas ini mengandungi 8 halaman bercetak
1
BAHAGIAN A - SOALAN OBJEKTIF
& An'a(a be(iku') *e(n+a'aan +ang manakah menun,ukkan *(oses *endidikan
se*an,ang ha+a' +ang be(laku dalam di(i seseo(ang i'u-
A Bela,a( hingga 'ama' sekolah
B Bela,a( sele*as 'ama' *e(sekolahan
. Men,alani ak'i/i'i kehidu*an ha(ian
D $(oses awal kehidu*an hingga ke akhi( ha+a'
0 An'a(a be(iku') +ang manakah kelebihan o(ang +ang *andai mengu(uskan
masa-
A 1en'iasa mem*e(oleh ke,a+aan dalam hidu*n+a
B Melakukan ban+ak *e(ka(a be(banding dengan o(ng lain
. Men,alankan ak'i/i'i kehidu*ann+a dengan 'enang dan 'e(kawal
D Meme(lukan ban'uan o(ang lain dalam melakukan sesua'u *e(ka(a
2 3a(ganega(a +ang 4eme(lang sen'iasa meman5aa'kan ilmu un'uk *embangunan nega(a.
A*akah +ang mungkin anda lakukan dalam usaha ini-
A Bela,a( se*an,ang ha+a'
B Bela,a( dan men+umbang un'uk *embangunan nega(a
. .in'a akan nega(a dan sanggu* be(ko(ban ha('a a'au n+awa
D Mengha(a*kan ban'uan ke(a,aan un'uk men+umbang ke*ada nega(a
6 An'a(a be(iku') +ang manakah 4i(i74i(i o(ang +ang mengamalkan *endidikan
se*an,ang ha+a'-
I Be(disi*lin
II $andai mengu(uskan masa
III Ak'i5 dalam ak'i/i'i ko7ku(ikulum
I8 1en'iasa mengha(gai *embaha(uan ilmu dan kemahi(an
A I) II dan III . I)III dan I8
B I) II dan I8 D II)III dan I8
$emuda
'iang
nega(a)
*emudi
ha(a*an
bangsa
9 A*akah 4i(i indi/idu +ang di*e(lukan un'uk *embangunan nega(a +ang
4eme(lang-
A Indi/idu +ang 'idak be(*ela,a(an
B Indi/idu +ang 'e(us bela,a( se*an,ang kehidu*ann+a
. Indi/idu +ang mene(uskan kehidu*an 'an*a *eka 5ak'o( *e(seki'a(an
D Indi/idu +ang ada *e(an4angan un'uk be(,a+a dan mene(uskan kehidu*ann+a
se4a(a sis'ema'ik
0
$endidikan se*an,ang ha+a' ama'
*en'ing dalam di(i seseo(ang
sela(as sumbangann+a ke a(ah
*embangunan nega(a
: Menga*akah *endidikan se*an,ang ha+a' ama' *en'ing dalam kehidu*an ki'a-
A Ke(ana nega(a akan ma,u dan makmu(
B Ke(ana nega(a men,adi 'anggung,awab (ak+a'
. Ke(ana (ak+a' adalah 'unggak *embangunan nega(a
D Ke(ana ke4eme(langan di(i ama' *en'ing un'uk nega(a
; An'a(a be(iku') +ang manakah menun,ukkan anda mem*un+ai si5a' kemanusiaan
+ang 'inggi ke*ada sesua'u *e(ka(a-
A Membia(kan ku4ing +ang 'e(langga( di 'e*i ,alan 'an*a ban'uan
B 1anggu* mengu(ung bina'ang *eliha(aan 'an*a membe(i makanan
. Membe(ikan ba,u 'e(*akai +ang boleh digunakan semula ke*ada mangsa ban,i(
D Mengawal *e(un'ukan makanan mangsa ban,i( un'uk ke*e(luan dan ke*en'ingan
di(i sendi(i
Mangsa *e*e(angan be(ada dalam
kebulu(an) mengalami ke4a4a'an dan
kehilangan ha('a benda.
< A*akah 'indakan +ang boleh dilakukan un'uk memban'u mangsa di a'as-
A Men=ia(ahi me(eka ,ika ada kela*angan
B Men+e(ahkan 'anggung,awab ke*ada $BB
. Mela*o( ke*ada ,awa'ankuasa *e*e(angan dunia
D Menghulu( ban'uan 'enaga dan ba(angan ke*e(luan
> An'a(a be(iku') +ang manakah 4a(a un'uk menun,ukkan ke*(iha'inan anda
'e(hada* isu7isu kemanusiaan +ang be(laku-
A Mengum*ul makluma' 'en'ang isu7isu kemanusiaan
B Menghulu(kan ban'uan dan membe(ikan sokongan mo(al
. Membe(i'ahu isu kemanusiaan +ang be(laku ke*ada o(ang (amai
D Mengamalkan sika* 'idak mengendahkan a*a7a*a +ang 'elah be(laku
&? @ang manakah ben'uk ban'uan +ang da*a' dihulu(kan ke*ada golongan +ang
dilanda kesusahan dan ben4ana-
I 3ang III Kende(aan
II $akaian I8 1okongan emosi
A I) II dan III
B I) II dan I8
. I) III dan I8
D II) III dan I8
2
&& An'a(a be(iku') +ang manakah me(u*akan kem*en dan slogan +ang 'elah
dilaksanakan bagi memben'uk mas+a(aka' *en+a+ang di nega(a ini-
A .in'ai 1ungai Ki'a
B Ke A(ah Kemiskinan 1i5a(
. Nega(a Bebas da(i*ada Rasuah
D Kelua(ga Bahagia Nega(a 1e,ah'e(a
&0 A*akah 4i(i74i(i +ang ha(us dimiliki oleh seseo(ang +ang be(ma(uah-
A "emah 5i=ikaln+a
B Be(sika* biada*
. Be(5iki(an (asional
D Melakukan *e(ka(a +ang nega'i5
&2 An'a(a be(iku') unsu( +ang manakah dimiliki oleh indi/idu +ang
be(*e(ikemanusiaan-
I Mende(a
II Be(em*a'i
III Be(ma(uah
I8 Mengha(gai n+awa
A I) II dan III
B I) II dan I8
. I) III dan I8
D II) III dan I8
&6 Menga*akah kahwin la(i 'idak dibena(kan oleh semua agama-
A Anak akan menda*a' malu
B Men+usahkan kedua ibu ba*a
. Men,a'uhkan nama baik kelua(ga
D Ahli mas+a(aka' akan memben4i semua ahli kelua(ga
&9 $e(kahwinan +ang sem*u(na *e(lu menda*a' (es'u ibu ba*a. Menga*akah memohon
(es'u *e(lu dilakukan oleh kedua7dua belah *ihak-
A Res'u diwa,ibkan dalam semua agama
B Res'u sebelah *ihak sudah men4uku*i un'uk bahagia
. $e(gaduhan akan be(laku ,ika 'an*a (es'u kedua7dua belah *ihak
D 1u*a+a semua *ihak akan memahami keadaan anak me(eka +ang akan be(kahwin
6
Melengka*kan di(i da(i
segi 5i=ikal dan men'al
un'uk membina
kelua(ga bahagia
&: Menga*akah 5ak'o( di a'as ama' *en'ing dalam sesebuah *e(kahwinan-
A 1u*a+a semua *ihak senang ha'i
B 1u*a+a kelua(ga siha' dan diho(ma'i
. 1u*a+a 'idak be(laku *e(4e(aian dalam kelua(ga
D 1u*a+a anak dan anggo'a kelua(ga be(sika* adil dan 'ole(ansi
&; 1ebuah kelua(ga +ang bahagia me(u*akan asas *emben'ukan mas+a(aka' +ang
4eme(lang. A*akah *e(anan +ang wa,a( dilakukan oleh se'ia* ahli kelua(ga un'uk
men4a*ai 'u,uan di a'as-
A Be(kongsi hobi be(sama7sama
B Membawa ahli kelua(ga un'uk melan4ong
. Memban'u ahli kelua(ga +ang menghada*i masalah
D Be('olak ansu( dan saling memahami an'a(a ahli kelua(ga
&< An'a(a be(iku') *e(n+a'aan +ang manakah menun,ukkan 4i(i ibu ba*a +ang 'idak
4eme(lang dalam *e(kahwinann+a-
A $a'uh *ada a,a(an agama
B Mengu(us kewangan kelua(ga
. Men+e(ahkan 'ugas men,aga anak ke*ada *emban'u (umah
D Men+ediakan kemudahan asas +ang sem*u(na ke*ada kelua(gan+a
Mengamalkan *engu(usan kewangan
kelua(ga +ang 4eka*
&> Be(dasa(kan *e(n+a'aan di a'as) a*akah +ang wa,a( dilakukan oleh ibu ba*a dalam
(umah 'anggan+a-
A Menga,a( anak su*a+a be(,ima' 4e(ma'
B Mengawal *e(belan,aan anggo'a kelua(ga
. Men+ediakan sena(ai ba,e' +ang sis'ema'ik
D Membua' ke(,a lebih masa un'uk menambah *enda*a'an
0? Menga*akah bakal *asangan +ang ingin be(kahwin *e(lu mema'uhi *e(a'u(an
*e(kahwinan mengiku' undang7undang-
I Memas'ikan *e(kahwinan 'e(sebu' sah
II Diik'i(a5 oleh agama dan *en'adbi(an nege(i
III Memban'u menda*a'kan kewa(ganega(aan ke*ada anak7anak
I8 Memudahkan Jaba'an $enda5'a(an Nega(a menda*a'kan s'a'is'ik *e(kahwinan
A I dan II
B I dan I8
. II dan III
D III dan I8
9
BAHAGIAN B - SOALAN STRUKTUR
& Ba4a si'uasi di bawah. Kemudian) ,awab soalan7soalan +ang be(iku'.
An4ik Ka(im me(u*akan *engusaha indus'(i ke4il dan sede(hana
(IK1#. Beliau memiliki kilang membua' ke(e*ek dan memasa(kan
hasil kelua(an kilangn+a ke bebe(a*a *asa( (a+a di seki'a( Kuala
"um*u( dan 1elango(. Bagi mem*elbagaikan *engelua(an
ke(e*ekn+a) beliau 'elah mengiku'i bebe(a*a ku(sus membua'
ke(e*ek dan kuih '(adisional 'em*a'an +ang dian,u(kan oleh
MARA. Kini ke(e*ek dan kuih kelua(an kilangn+a 'elah be(,a+a
di*asa(kan ke selu(uh Mala+sia dan ,uga 'elah menembusi *asa(an
global.
(a# N+a'akan dua (ahsia ke,a+aan An4ik Ka(im.
(b# A*akah kesan *osi'i5 da(i*ada ke,a+aan An4ik Ka(im i'u ke*ada
*embangunan nega(a-
(4# N+a'akan dua *e(ka(a +ang boleh dilakukan oleh An4ik Ka(im su*a+a
sumbangann+a ke*ada *embangunan nega(a lebih 4eme(lang.
(d# Menga*akah An4ik Ka(im sen'iasa bela,a( 'an*a hen'i walau*un beliau
'elah be(,a+a-
:
0. $e(ha'ikan gamba( di bawah. Kemudian) ,awab semua soalan +ang be(iku'
(a# Bagaimanakah anda boleh memban'u mengu(angkan beban mangsa ban,i( di
a'as-
(b# Menga*akah ki'a 'idak boleh membia(kan mangsa ben4ana alam se*e('i ini 'an*a
seba(ang ban'uan-
(4# A*akah ben'uk ke*(iha'inan mas+a(aka' Mala+sia 'e(hada* mangsa ban,i( ini-
(d# N+a'akan dua 'indakan +ang wa,a( dilakukan oleh mangsa ban,i( un'uk mene(uskan
kehidu*an me(eka.
(e# N+a'akan dua kesan da(i*ada ben4ana alam ini.
;
2. "engka*kan (a,ah be(iku' dengan men+a'akan 4i(i74i(i *asangan hidu* +ang baik
dan ideal.
<
.i(i74i(i *asangan
hidu* +ang baik
dan ideal
(b#
(4#
(d#
(a#
(5#
(e#