Anda di halaman 1dari 11

Langkah / Masa Aktiviti Butir Pengajaran Pengelolaan Catatan

Permulaan
( 3 minit )
Aktiviti Regangan

Regangan Tengkuk
1. Kedua-dua tangan di atas
kepala menekan ke
bawah.
2. Tangan di bawah dagu
menolak ke atas.
3. Tangan di kiri
dagu menolak ke kanan.
4. Tangan di kanan dagu
menolak ke kiri.
Regangan Tangan
1. Kaki dibuka seluas bahu.
2. Cangkukkan ari-ari
tangan di belakang.
Angkat tangan perlakhan-
lahan setinggi !ang
boleh" kemudian turun
dan ulang.
Regangan Badan dan
Pinggang
1 Angkat tangan kanan
lurus. #engan $e$ah
telinga. Tarik tanagn
1. %urid-murid berlari skip
mengikut arah skital
penanda.
2. %urid melakukan
regangan daripada
bahagian kepala ke
bahagian kaki.
3. &uru meminta para murid
membuat satu bulatan.
4. &uru melantik seorang
murid untuk berdiri di
dalam bulatan dan
mulakan aktiviti regangan
dari kepala ke kaki.
Alatan' skital"
"wisel
(ilai' )ertoleransi"
bekerasama
kanan ke kiri sambil
bengkokkan badan.
! Tukar tangan danulang.
Regangan "aki dan Paha
1. )erdiri atas sebelah kaki.
Kedua belah tangan pelik
lutut sebelah lagi dan
tarik ke dada.
2. Tukar dan ulangi.
Perkem#angan
Langkah 1
( $ minit )
%embuat hantaran aras
bahu.
Cara-$ara hantaran'
a* +egang bola di atas
tapak tangan kanan atau
kiri.
b* %elangkah selangkah ke
hadapan dengan kaki kiri
,bagi tangan kanan* dan
kaki kanan ,bagi tangan
kiri*
$* )awa bola ke belakang
kepala dengan
1. &uru memberikan
penerangan tentang $ara
hantaran aras bahu !ang
betul.
2. &uru memberikan
peringatan kepada murid
supa!a mengelakkan
berlakun!a beberapa
kesalahan !ang mungkin
dibuat oleh mereka.
,membuat balingan tanpa
menggunakan posisi
Alatan' skitel"
wisel" bola baling
(ilai'
)ekerasama
Kaedah'kaedah
tradisional
Teknik'
-emonstrasi
kedudukan kaki
dibengkokkan.
d* +indah berat badan dari
kaki belakang kepada
kaki hadapan semasa
membuat hantaran.
e* Tolak bola dengan kuat
dengan menggunakan
kekuatan pergelangan
tangan.
.* Tangan dan ari ikuti laak
bola !ang diarahkan.
%antaran aras #ahu
!ang betul*
3. &uru meninau prestasi
murid di sebelah ketika
murid sedang
mempraktikan kemahiran
ini.
Langkah !
( & minit )
/antaran 0e$ara
)erpasangan
a. 1arak antara barisan A
dan )arisan ) ialah 2
meter.
b. %urid-murid dikehendaki
menggunakan kemahiran
!ang telah
dibelaari,hantaran aras
bahu* untuk membuat
hantaran dengan rakan.
1. %urid-murid men$ari
pasangan masing-masing
dan berdiri di dalam
kawasan !ang ditandakan
skital.
2. 0etiap pasangan diberikan
sebii bola.
3. 0etiap pasangan akan $uba
membuat hantaran paras
bahu bermula dari A-2) dan
)-2A.
4. Aktiviti akan diulang sambil
guru menekankan $ara
Alatan' bola
baling" wisel
Kaedah
Kaedah koperati.
menghantar dan men!ambut
bola !ang $ara !ang betul
+etunuk'
0kitel
%urid
Langkah 3 /antaran 3ig 3ag a. 1arak antara barisan A
dan )arisan ) ialah 2-4
1. %urid-murid diminta
membuat hantaran 3ig-3ag
Alatan' 0kitel"
bola baling" wisel
A
B
(& minit ) meter.
b. %urid-murid dikehendaki
menggunakan kemahiran
!ang telah
dibelaari,hantaran aras
bahu* untuk membuat
hantaran dengan rakan.
dengan susunan A1-2)2"
)1-2A2 dan sebagain!a.
2. 1arak antara murid A dan )
semakin bertambah dari 2 m
hingga 4 m bagi memastikan
kewuudan unsur ansur
mau.
3. Aktiviti akan diulang
sehingga guru meniupkan
wisel
(ilai'
Toleransi"
bekerasama
KaedahKaedah
Koperati." Kaedah
Kolaborati.
A
B
+etunuk'
0kitel
%urid
"emun'ak(
( ) minit )
+ermainan Ke$il Monke* +la* ( Main mon*et )
1. 25 hingga 35 pemain
diperlukan untuk
menalankan permainan ini.
2. +emain bagi kumpulan )
hendaklah lebih daripada
umlah pemain kumpulan A
dan C.
3. +emain A akan menghantar
bola kepada pemain C. -an
seterusn!a pemain C akan
menghantar kembali bola
kepada pemain A.
1. %urid-murid dibahagikan
kepada 3 kumpulan."iaitu
6 orang murid di
kumpulan A dan C
manakala 12 orang murid
di kumpulan ). ,umlah
26 orang*
Alatan' wisel"
bola baling"
(ilai'
)ekerasama"
kerainan"
semangat
bermas!arakat
Kaedahkaedah
kumpulan
4. +emain A dan C han!a
membuat hantaran aras
dada" di mana hantaran
!ang salah akan
men!ebabkan pemain itu
dihukum untuk mengganti
salah seorang pemain ).
4. +emain ) akan $uba
merampas bola atau
men!entuh bola !ang di
hantar oleh pemain A dan C.
7. 1ika pemain ) dapat
men!entuh bola !ang
dibaling oleh pemain A atau
C" pemain !ang membaling
bola akan menerima
hukuman untuk
menggantikan pemain !ang
men!entuh bola tersebut.
2. +ermainan ini akan
ditamatkan apabila guru
meniup wisel.
8. )ola boleh ditambah
mengikut keadaan dan
keperluan permainan ini.
Penutu+
( 3 minit )
%en!eukkan )adan Regangan "aki dan Paha
1. )erdiri atas sebelah kaki.
Kedua belah tangan pelik
lutut sebelah lagi dan
tarik ke dada.
2. Tukar dan ulangi.
Regangan Badan dan
Pinggang
1. Angkat tangan kanan
lurus. #engan $e$ah
telinga. Tarik tanagn
kanan ke kiri sambil
bengkokkan badan.
1. &uru mengarahkan para
pelaar buat satu bulatan
dan membuat regangan
dari bahagian kaki ke
bahagian kepala.
2. &uru mengu$apkan
terima kasih dan u$apan
tahniah atas
kesungguhan dan
kerasama !ang diberikan
oleh semua murid.
(ilai'
)ekerasama"
kerainan
Kaedah
Kaedah
Tradisional
2. Tukar tangan dan ulang.
Regangan Tengkuk
1. Kedua-dua tangan di atas
kepala menekan ke
bawah.
2. Tangan di bawah dagu
menolak ke atas.
3. Tangan di kiri
dagu menolak ke kanan.
4. Tangan di kanan dagu
menolak ke kiri.
Regangan Tangan
1. Kaki dibuka seluas bahu.
2. Cangkukkan ari-ari
tangan di belakang.
Angkat tangan perlakhan-
lahan setinggi !ang
boleh" kemudian turun
dan ulang.
Tarik dan %em#us ,a-as
1. )ermula dengan tangan
berada di sisi. Tarik na.as
dalam-dalam melalui
hidung dan
hembuskann!a melalui
mulut. Ketika menarik
na.as" tahan selama 4
saat dan 4 saat lagi
ketika menghembus.
Re.leksi +elaar'
Re.leksi +ens!arah'