Anda di halaman 1dari 5

TUGAS ISBD

KORUPSI
Disusun oleh :
Husein Jaya Andika I0411025
Ian Yanuar R I0411026
Ibnu Khamdan A I041102
!ahendra Kurnia"an I041102#
!iko Hadi $ I04110%0
J&R&'A( )*K(IK !*'I(
+AK&,)A' )*K(IK
&(I-*R'I)A' '*.*,A' !AR*)
'&RAKAR)A
2014
Permasalahan Korupsi yang sudah mengakar sampai ke segala bidang
Dalam sura/ kabar !erdeka0 di/uliskan bah"a 1 2emban3unan !as4id A3un3 !aros0
'ula"esi 'ela/an0 didu3a di koru5si6 Ada dana R5 miliar yan3 /idak bisa
di5er/an33un34a"abkan6 'elain i/u se4ak 20070 5emban3unan mas4id 5un /ak kun4un3 ram5un36
Ke4aksaan )in33i 'ula"esi 'ela/an yan3 menan3ani kasus du3aan koru5si miliaran
ru5iah a/as dana 5emban3unan !as4id A3un3 !aros0 masih menun33u la5oran hasil
5emeriksaan dari Dinas 2eker4aan &mum 82&9 Kabu5a/en !aros6:
Dana;dana hasil sumban3an mas4id 5un yan3 seharusnya di3unakan un/uk memban3un
mas4id 4u3a di koru5si0 /idak memandan3 ke5en/in3an a/au urusan yan3 menyan3ku/nya0 be3i/u
ada <elah un/uk koru5si maka sesoran3 akan melakukan koru5si "alau5un menyan3ku/ masalah
a3ama sekali5un0 dalam hal ini 5emban3unan !as4id un/uk /em5a/ ibadah6
A6 2en3er/ian Koru5si
!enuru/ 2ro=6 'ubek/i0 koru5si adalah sua/u /indak 5erdana yan3 mem5erkaya diri yan3
se<ara lan3sun3 meru3ikan ne3ara a/au 5erekonomian ne3ara6 Jadi0 unsur dalam 5erbua/an
koru5si meli5u/i dua as5ek6 As5ek yan3 mem5erkaya diri den3an men33unakan kedudukannya
dan as5ek 5en33unaan uan3 ne3ara un/uk ke5en/in3annya6 'emen/ara i/u0 'yed Hussen Ala/as
memberi ba/asan bah"a koru5simeru5akan sua/u /ransaksi yan3 /idak 4u4ur yan3 da5a/
menimbulkan keru3ian uan30 "ak/u0 dan /ena3a dari 5ihak lain6 Koru5si da5a/ beru5a 5enyua5an
8bribery90 5emerasan 8e>/or/ion9 dan ne5o/isme6 Disi/u ada is/ilah 5enyua5an0yai/u sua/u
/indakan melan33ar hukum0 melalui /indakan /ersebu/ si 5enyua5 berhara5 menda5a/ 5erlakuan
khusus dari 5ihak yan3 disua56
'eseoran3 yan3 menyua5 i?in a3ar lebih mudah menyua5 5e4aba/ 5embua/ 5eri?inan6
A3ar mudah men3urus K)2 menyua5 ba3ian /a/a 5emerin/ahan6 !enyua5 dosen a3ar
mem5eroleh nilai baik62emerasan0 sua/u /indakan yan3 men3un/un3kan diri sendiri yan3
dilakukan den3an men33unakan sarana /er/en/u ser/a 5ihak lain den3an/er5aksa memberikan a5a
yan3 diin3inkan6 'arana 5emerasan bisa beru5a kekuasaan6 2e4aba/ /in33i yan3 memeras
ba"ahannya6
.6 Rumusan !asalah
16 A5a yan3 mela/arbelakan3i /er4adinya koru5si @
26 A5akah dam5ak dari koru5si@
%6 A5a yan3 da5a/ dilakukan un/uk men<e3ah koru5si @
A6 Analisis !asalah
Apakah sebab munculnya korupsi
16 Konsen/rasi kekuasaan /er5usa/ 5ada 5en3ambilan ke5u/usan yan3 /idak ber/an33un3 4a"ab
lan3sun3 ke5ada rakya/0 misalnya serin3 /erliba/ 5ada re?im;re?im yan3 /idak demokra/is6
26 Kuran3nya /rans5aransi 5ada <ara 5en3ambilan ke5u/usan 5emerin/ah
%6 Kam5anye;kam5anye 5oli/ik yan3 mahal den3an 5en3eluaran dana lebih besar dari 5ada
5endanaan 5oli/ik yan3 normal
46 2royek yan3 meliba/kan uan3 rakya/ dalam 4umlah besar
56 ,in3kun3an /er/u/u5 yan3 memen/in3kan diri sendiri dan 4arin3an;4arin3an 1/eman lama:
66 ,emahnya ke/er/iban hukum
6 ,emahnya 5ro=esi hukum
76 Kuran3nya kebebasan ber5enda5a/ a/au kebebasan media masa
#6 Ba4i 5e3a"ai 5emerin/ah yan3 masih ke<il
106 Rakya/ yan3 <uek /idak /er/arik a/au mudah di bohon3i6 'emen/ara i/u yan3 3a3al
memberikan 5erha/ian yan3 men<aku5 5emilihan umum6
116 Ke/ikadanya <on/rol yan3 <uku5 un/uk men<e3ah 5enyua5an a/au sumban3an kam5anye6
Apakah dampak nega!i"e korupsi
Koru5si 4elas berdam5ak buruk6 .ukan hanya ba3i oran3 yan3 melakukan /indak koru5si0
/e/a5i ba3i oran3 banyak6
!isalnya an33o/a D2R RI yan3 melakukan /indak koru5si0 mereka men3un/un3kun3kan
diri sendiri /an5a meliha/ akiba/ dari 5erbua/an mereka6 2erbua/an mereka san3a/ meru3ikan
masyaraka/0 (e3ara0 4u3a keluar3a mereka sendiri6
Dam5ak dari koru5si adalah C
16 Kenaikan har3a;har3a baran3 akiba/ an33aran A2.( yan3 di koru5si
26 .er/ambahnya rakya/ miskin dikarenakan uan3 /un4an3an ba3i rakya/ miskin yan3
seharusnya di salurkan di koru5si6
%6 !ahalnya biaya yan3 harus rakya/ keluarkan un/uk menda5a/kan layanan dasar s5er/i
5endidikan dan keseha/an yan3 seharusnya bersubsidi6
46 Kesen4an3an 5enda5a/an yan3 semakin /in33i
56 .anyaknya rakya/ yan3 di 2HK akiba/ 5erusahaan ke<il /em5a/ mereka ker4a 3ulun3 /ikar
akiba/ dana inDes/asinya di koru5si
Bagaimana cara penanggulan korupsi
16 Adanya kesadaran un/uk iku/ memikul /an33un3 4a"ab 3una melakukan 5ar/isi5asi 5oli/ik
dan <on/rol so<ial0den3an /idak bersi=a/ a<uh /ak a<uh6
26 !enanamkan as5irasi nasional yan3 5osi/i=0 yai/u men3u/amakan ke5en/in3an nasional6
%6 2ara 5emim5in dan 5e4aba/ memberikan /eladan0 memberan/as dan menindak koru5si6
46 Adanya sanksi dan kekua/an un/uk menindak0 memberan/as0 dan men3hukum /indak koru5si
56 Reor3anisasi dan rsionalisasi dari or3anisasi 5emerin/ah0 melalui 5enyederhanaan 4umlah
de5ar/men/0 beser/a 4aba/an di ba"ahnya6
66 Adanya sys/em 5enerimaan 5e3a"ai yan3 berdasarkan a<hieDemen/ dan bukan berdasarkan
sys/em as<ri5/ion6
6 2enem5a/an sys/em 5en3a4ian yan3 layak6
76 'ys/em bud3e/ dikelola oleh 5e4ab/a;5e4aba/ yan3 mem5unyai /an33un3 4a"ab e/is /in33i0
dibaren3i sys/em <on/rol yan3 e=isien6
#6 2erhi/un3an kekayaan6
106 ,aran3an menerima sua5 dan hadiah6
116 2en3a"asan masyaraka/6
126 2en/in3nya a4aran a3ama6
1%6 2en/in3nya 5eran 5endidikan6
D6 Re=leksi Diri
!eliha/ =enomena koru5si yan3 ada dalam kehidu5an sehari;hari ki/a /en/u san3a/
mem5riha/inkan6 'e3ala kalan3an0 dari a/as sam5ai ba"ah da5a/ melakukan koru5si den3an
maksud /u4uan men3un/un3kan sua/u 5ihak /er/en/u6 Dana yan3 seharusnya di3unakan un/uk
ke5en/in3an umumEbersama disalah3unakan oleh 5ihak /er/en/u hanya demi un/uk mem5erkaya
diri sendiri /an5a memikirkan ke5en/in3an oran3 lain6
'eharusnya hukum di Indonesia di5er/e3as sehin33a membua/ oran3 a/au kelom5ok yan3
mau melakukan koru5si harus ber5ikir dua kali sebelum melakukannya6 !aka akan menurunkan
koru5si di ne3ara ki/a ini6 .isa 4u3a den3an 5enanaman 5endidikan se4ak dini bah"a koru5si i/u
meru3ikan oran3 lain sam5ai ne3ara6 Den3an dilakukan hal /ersebu/ maka akan da5a/
men3uran3i /er4adinya koru5si dan bisa lebih memakmurkan ne3ara karena dana;dana yan3
diberikan sudah /erba3i se<ara adil dan mera/a ke semua 5ihak6
*6 Kesim5ulan
Koru5si adalah sua/u /indak 5erdana yan3 mem5erkaya diri yan3 se<ara lan3sun3
meru3ikan ne3ara a/au 5erekonomian ne3ara6 Jadi0 unsur dalam 5erbua/an koru5si meli5u/i dua
as5ek6 As5ek yan3 mem5erkaya diri den3an men33unakan kedudukannya dan as5ek 5en33unaan
uan3 (e3ara un/uk ke5en/in3annya6Ada5un 5enyebabnya an/ara lain0 ke/iadaan dan kelemahan
5emim5in0kelemahan 5en3a4aran dan e/ika0 kolonialisme0 5en4a4ahan rendahnya 5endidikan0
kemiskinan0 /idak adanya hukuman yan3 keras0 kelan3kaan lin3kun3an yan3 subur un/uk
5erilaku koru5si0 rendahnya sumber daya manusia0 ser/a s/ruk/ur ekonomi6
Dam5ak koru5si da5a/ /er4adi di berba3ai bidan3 dian/aranya0 bidan3 demokrasi0
ekonomi0 dan kese4ah/eraan ne3ara6 'ika5 un/uk men3hindari koru5si seharusnya di/anamkan
se4ak dini6 Dan 5en<e3ahan koru5si da5a/ dimulai dari hal yan3 ke<il6