Anda di halaman 1dari 32

SEMINAR NASIONAL

PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN PENDIDIKAN KE-20


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
HARI INI ADALAH MASA DEPAN:
KEPIMPINAN DINAMIK MENGURUS CABARAN
Di rasmi kan ol eh
YAB TAN SRI DATO' HJ. MUHYIDDIN BIN HJ. MOHD. YASSIN
Ti mbal an Perdana Ment eri Merangkap Ment eri Pendi di kan Mal aysi a
1 hi ngga 4 Jul ai 2013
Audi t ori um Dat o' Razal i Ismai l
Inst i t ut Ami nuddi n Baki
Kement eri an Pendi di kan Mal aysi a
Sri Layang, 69000 Gent i ng Hi ghl ands,
PAHANG DARUL MAKMUR
2
HARI INI ADALAH MASA DEPAN:
KEPIMPINAN DINAMIK MENGURUS CABARAN
Bismillahirrahmanirrahim
Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera,
Tahniah dan syabas kepada Institut Aminuddin Baki atas usaha dan inisiatif menganjurkan
Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Ke-20 pada tahun 2013. Usaha murni ini
perlu disemarakkan secara berterusan agar dapat menjadi wadah terbaik dalam menyebarkan
maklumat terkini, perkongsian amalan dan memberi ruang serta peluang kepada pemimpin
pendidikan bermusyawarah dalam menjayakan agenda pendidikan secara menyeluruh.
Demi merealisasikan transformasi pendidikan negara, Kementerian Pendidikan Malaysia
amat memerlukan kepimpinan dinamik yang sentiasa segar dengan pertumbuhan idea-idea
dan dapat melihat dimensi pendidikan dari perspektif baharu serta dapat membuka jalan
ke arah meneroka peluang-peluang pendidikan hingga ke peringkat global. Kepimpinan yang
baik ini sudah tentu mempunyai arah tuju yang jelas yang dicita-citakan menjadi wawasan
dan menyahut cabaran melaksanakannya menjadi suatu kenyataan yang boleh dibanggakan.
Ini bertepatan dengan tema seminar kali ini yang bertemakan "Hari Ini Adalah Masa Depan:
Kepimpinan Dinamik Mengurus Cabaran.
Pemimpin dinamik berupaya berfikir secara menyeluruh dan seimbang bagi memenuhi
keperluan pendidikan semasa dan mampu berfikir di luar jangka, keperluan yang terbaik
untuk masa mendatang. Masa depan pendidikan negara tidak dapat dipisahkan dengan masa
lampau dan masa kini. Sesungguhnya, titik tolak kejayaan pendidikan masa depan bermula
hari ini. Oleh itu, pemimpin pendidikan harus sedar dan bersatu hati untuk terus berjuang
membangunkan negara bangsa 1Malaysia yang kita cintai.
Marilah kita bersama-sama berganding bahu menunaikan tugas dan tanggungjawab yang
diamanahkan dengan penuh dedikasi, iltizam dan sabar bagi menjayakan aspirasi pendidikan
negara dan seterusnya menzahirkan kepimpinan pendidikan gemilang bertaraf dunia.
Selamat Maju Jaya.
TAN SRI DATO HAJI MUHYIDDIN BIN HAJI MOHD. YASSIN
Timbalan Perdana Menteri Merangkap Menteri Pendidikan Malaysia
TIMBALAN PERDANA MENTERI MALAYSIA
MERANGKAP MENTERI PENDIDIKAN
KATA ALU-ALUAN
3
HARI INI ADALAH MASA DEPAN:
KEPIMPINAN DINAMIK MENGURUS CABARAN
Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia
Syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin-Nya jua, sekali lagi kita dapat bersama-sama
dalam Seminar Nasional yang dianjurkan oleh Institut Aminuddin Baki (IAB) pada tahun
2013. Bagi membangunkan kapasiti pemimpin pendidikan, usaha ini harus berterusan dan
diperluas dari semasa ke semasa agar potensi diri pemimpin sentiasa ditingkatkan seiring
dengan tuntutan transformasi pendidikan negara.
Dalam mendepani arus globalisasi, kepimpinan merupakan aspek penting dalam membina
dan membangunkan sesebuah negara bangsa mengikut acuan kita sendiri. Sebagai agen
transformasi yang utama, pemimpin pendidikan hendaklah yakin dan berani dalam
melaksanakan pembaharuan dan perubahan demi masa depan pendidikan yang lebih baik.
Justeru, bersesuaian dengan tema seminar ini, iaitu Hari Ini Adalah Masa Depan:
Kepimpinan Dinamik Mengurus Cabaran, maka barisan pemimpin pendidikan perlu
mempunyai semangat juang yang tinggi dan berjiwa besar dalam menjayakan agenda
pendidikan negara yang berdepan dengan pelbagai cabaran.
Hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memastikan penempatan pemimpin
berprestasi tinggi di setiap sekolah jelas dinyatakan dalam anjakan kelima Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia. Sehubungan dengan itu, para pemimpin perlu menggandakan usaha
menjadikan perkara ini sebagai realiti walau di mana jua kita berkhidmat. Sesungguhnya,
pemimpin berprestasi tinggi berupaya menggerakkan jentera kerjanya di landasan yang betul
untuk memenuhi kehendak jangka panjang.
Akhir kata, saya mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada pihak IAB yang sentiasa
komited dalam menjayakan Seminar Nasional ini. Semoga segala perkongsian dalam program
ini diberkati dan memberikan makna yang besar kepada barisan pemimpin pendidikan untuk
terus berusaha bagi meningkatkan kualiti kepimpinan dan mendorong ke arah memartabatkan
kecemerlangan kepimpinan pendidikan negara.
Selamat Maju Jaya.
TAN SRI ABD GHAFAR BIN MAHMUD
Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia
Kementerian Pendidikan Malaysia
KATA ALU-ALUAN
KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA
4
HARI INI ADALAH MASA DEPAN:
KEPIMPINAN DINAMIK MENGURUS CABARAN
Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera dan Salam Perpaduan 1Malaysia
Alhamdulilah dan syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah izin dan rahmat-Nya, Seminar
Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan Ke-20 yang bertema Hari Ini Adalah
Masa Depan: Kepimpinan Dinamik Mengurus Cabaran dapat dijayakan di Institut
Aminuddin Baki (IAB) Genting Highlands. Bagi pihak warga IAB, saya mengucapkan terima
kasih kepada semua yang telah bekerjasama dan bersungguh-sungguh menjayakan seminar
ini. Saya juga merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada para pembentang
yang bersedia berkongsi pengalaman dan idea bagi merealisasikan aspirasi pendidikan negara.
Seminar ini merupakan ruang terbaik dalam usaha membangunkan kapasiti pemimpin
pengurusan pendidikan yang dapat memenuhi keperluan semasa dan masa depan. Sebagai
institut latihan kecemerlangan pengurusan dan kepimpinan pendidikan, IAB bertanggungjawab
untuk memastikan pemimpin pendidikan sentiasa bersedia bergerak pantas dan dinamik
menjayakan transformasi walaupun berhadapan dengan apa jua cabaran yang mendatang.
Pemimpin pendidikan perlu berupaya untuk menjadi pemandu arah dan menjadi inspirasi
pengikutnya bagi mencapai kecemerlangan. Pemimpin yang berkesan sudah tentu dapat
memenuhi matlamat organisasi atau kelompok sosial yang dipimpinnya dengan cekap. Oleh
itu, marilah kita meneruskan perjuangan murni ini agar generasi masa depan menjadi bangsa
1Malaysia yang mampu bersaing dalam dunia tanpa sempadan ini.
Akhir kata, semoga pengisian program ini dapat memberi manfaat dan impak yang positif
terhadap kepimpinan pendidikan negara serta mendapat keberkatan daripada Allah S.W.T.
Sekian, terima kasih.
DATO' HJ. KHAIRIL BIN HJ. AWANG
Pengarah
Institut Aminuddin Baki
KATA ALU-ALUAN
PENGARAH INSTITUT AMINUDDIN BAKI
5
HARI INI ADALAH MASA DEPAN:
KEPIMPINAN DINAMIK MENGURUS CABARAN
PRAKATA
Kepimpinan Dinamik ialah kepimpinan yang fleksibel kepada perubahan, mudah
menyesuaikan diri dan bertindak terhadap persekitaran dengan cara terbaik untuk memastikan
kecemerlangan organisasi yang berterusan. Pemimpin yang dinamik memainkan peranan aktif
dalam tugasan harian, saling membantu dan menunjukkan komitmen yang tinggi kepada matlamat
organisasi. Mereka cekap memberikan delegasi dan melaksanakan tindak ikut bersama. Pemimpin
dinamik cekap dalam melaksanakan program, polisi atau apa-apa perkara baru yang diperkenalkan
dengan mencipta pendekatan baru. Pemimpin dinamik bercakap benar, terus memberi harapan dan
mempunyai keberanian moral yang tinggi untuk berdiri teguh dengan apa yang dipercayai baik.
Mereka menghormati orang lain dan dirinya sendiri. Mereka menerima tanggungjawab dan melakukan
apa yang sepatutnya dibuat. Mereka aktif, strategis dan responsif.
PENGENALAN
Kementerian Pendidikan Malaysia sedang berhadapan dengan cabaran dalam melaksanakan
transformasi pendidikan melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) untuk tempoh
2013-2025. Untuk melaksanakan transformasi pendidikan terdapat pelbagai cabaran yang perlu
ditempuhi. Cabaran datang daripada dalam seperti kekurangan sumber dan kelemahan sikap. Cabaran
luar seperti globalisasi, ledakan teknologi maklumat dan pengaruh budaya asing mencabar anak-anak,
generasi masa depan. Hanya pemimpin yang dinamik dapat mengurus cabaran dengan bijak dan
berjaya.
TEMA
HARI INI ADALAH MASA DEPAN: KEPIMPINAN DINAMIK MENGURUS CABARAN
SUBTEMA
Subtema merangkumi cabaran yang dihadapi merangkumi:
Amalan-amalan terbaik pengurusan sekolah
Program, inisiatif atau projek penambahbaikan sekolah
Kompetensi dan ketrampilan pemimpin sekolah
Teori yang dijadikan amalan
Model kepimpinan dan pengurusan sekolah
Pendekatan terkini dalam pengurusan dan kepimpinan sekolah
Peranan pemimpin dalam menyediakan pendidikan abad ke-21
Strategi dan hala tuju sekolah pada masa depan
Pengurusan murid, guru, kurikulum, kokurikulum
Strategi pemimpin pendidikan dalam melaksanakan polisi KPM
Pengurusan ICT, Komuniti dan usaha kolaboratif
Isu-isu pengurusan dan kepimpinan sekolah
MATLAMAT
Matlamat seminar adalah untuk berkongsi maklumat, menyebarkan dapatan kajian terbaru dan
membina jaringan hubungan dengan para penyelidik dan pemimpin dalam bidang pendidikan.
OBJEKTIF SEMINAR
1. Memberikan ilmu dan kemahiran baru kepada para pemimpin supaya kompetensi dan
ketrampilan mereka dapat dipertingkatkan.
2. Membantu IAB meningkatkan peranan dan imej sebagai institusi penyebar utama
maklumat dalam bidang kepimpinan pendidikan yang utama di Malaysia.
3. Memberikan input kepada para peserta yang terdiri daripada pemimpin sekolah dan
pemimpin pendidikan.
4. Mewujudkan hubungan baik antara para pembentang kertas kerja, peserta seminar dan
pihak-pihak lain yang berkepentingan.
6
HARI INI ADALAH MASA DEPAN:
KEPIMPINAN DINAMIK MENGURUS CABARAN
ATUR CARA MAJLIS PERASMIAN PEMBUKAAN
SEMINAR NASIONAL PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN
PENDIDIKAN KE-20
TARIKH: 2 Julai 2013 (SELASA)
11.00 pagi: Hadirin mengambil tempat di Auditorium Dato Razali Ismail
11.15 pagi: Ketibaan Tetamu
11.30 pagi: Ketibaan YAB Tan Sri Dato Hj. Muhyiddin bin Hj. Mohd Yassin
Timbalan Perdana Menteri Merangkap Menteri Pendidikan Malaysia
Lagu Negaraku
Lagu Negeri Pahang
Bacaan Doa
Ucapan Alu-aluan oleh
Yang Hormat Dato Hj. Khairil bin Hj. Awang
Pengarah
Institut Aminuddin Baki
Ucapan Perasmian Pembukaan Seminar Nasional Pengurusan
dan Kepimpinan Pendidikan Ke-20 oleh
YAB Tan Sri Dato Hj. Muhyiddin bin Hj. Mohd Yassin
Timbalan Perdana Menteri Merangkap Menteri Pendidikan Malaysia
Pelancaran Repositori Institut Aminuddin Baki
Penyampaian Cenderamata
Lawatan ke Ruang Pameran

12.45 tengah hari: Jamuan Tengah hari
7
HARI INI ADALAH MASA DEPAN:
KEPIMPINAN DINAMIK MENGURUS CABARAN
ATUR CARA MAJLIS PERASMIAN PENUTUPAN
SEMINAR NASIONAL PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN
PENDIDIKAN KE-20
TARIKH: 4 Julai 2013 (KHAMIS)
10.00 pagi: Hadirin mengambil tempat di Auditorium Dato Razali Ismail

10.30 pagi : Ketibaan Yang Berbahagia Tan Sri Abd Ghafar bin Mahmud
Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia,
Kementerian Pendidikan Malaysia
Lagu Negaraku
Lagu Negeri Pahang
Lagu IAB
Bacaan Doa
Ucapan Alu-aluan oleh
Yang Hormat Dato Hj. Khairil bin Hj. Awang
Pengarah
Institut Aminuddin Baki
Ucapan Perasmian Penutupan Seminar Nasional Pengurusan dan
Kepimpinan Pendidikan Ke-20 oleh
Yang Berbahagia Tan Sri Abd Ghafar bin Mahmud
Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia
Kementerian Pendidikan Malaysia

Penyampaian Cenderamata
12.45 tengah hari: Jamuan Tengah hari
Bersurai
8
HARI INI ADALAH MASA DEPAN:
KEPIMPINAN DINAMIK MENGURUS CABARAN
MAJLIS PENYEMPURNAAN
REPOSITORI INSTITUT AMINUDDIN BAKI
Oleh
YANG AMAT BERHORMAT TAN SRI DATO HJ. MUHYIDDIN BIN HJ. MOHD. YASSIN
TIMBALAN PERDANA MENTERI MERANGKAP MENTERI PENDIDIKAN MALAYSIA
Pewujudan Repositori Institut Aminuddin Baki, merupakan pendekatan terkini dalam dunia
teknologi maklumat untuk tujuan perkongsian ilmu. Semua hasil karya penulisan dan penyelidikan
para sarjana institusi berkenaan dikumpul, disusun, dipelihara dan disebarkan melalui satu pusat
dikenali sebagai repositori. Pewujudan repositori turut menekankan aspek kecenderungan
akses terbuka bagi membolehkan komunikasi ilmiah dilakukan dengan lebih ekonomik seperti
diilustrasi dalam Rajah 1: Kerangka Konsep Pengurusan Pengetahuan.
Repositori Institut Aminuddin Baki telah dibangunkan pada tahun 2012 berfungsi sebagai
repositori institusi bagi menyimpan, mengumpul dan menyediakan hasil penerbitan karya
ilmiah institusi. Bahan-bahan yang dimuatkan dalam aplikasi ini ialah hasil penerbitan Institut
Aminuddin Baki berkaitan Educational Leadership and Management (ELM) serta bahan audio
dan video.
Semua bahan dan dokumen yang terdapat di dalam repositori ini adalah dalam format digital
dengan spesifkasi tertentu bagi membolehkan bahan dimuatnaik dan disimpan dalam satu
pangkalan data yang khusus, seterusnya disusun dan diindeks agar ia dapat disebar serta diakses
semula dengan lebih mudah, cepat dan tepat. Pewujudan repositori institusi tidak terhad kepada
aspek akses sahaja tetapi turut mengambil kira faktor pemeliharaan bahan memandangkan hasil
karya intelek sesebuah institusi merupakan aset yang amat bernilai dan merupakan khazanah
yang perlu disimpan dan dijaga dengan rapi agar bahan dapat dijadikan rujukan pada masa kini
dan masa hadapan. Bahan-bahan yang dimuatnaik ke sistem ePrints merupakan hasil penerbitan
Institut Aminuddin Baki atas tujuan pendidikan sahaja. Matlamat perkongsian maklumat secara
global dan pengumpulan harta intelek institusi dapat dilaksanakan dengan mudah dan berkesan
dengan adanya repositori institusi. Capaian pantas ke segala maklumat dan dokumen yang
disediakan ini dapat memangkin kepada penjanaan serta penemuan ilmu baru yang lebih cepat
dan ekonomik. Akses terus ke pangkalan ePrints Institut Aminuddin Baki boleh dicapai di laman
sesawang berikut http://www.iab.moe.gov.my/eprints/
Rajah 1: Kerangka Konsep Pengurusan Pengetahuan
9
HARI INI ADALAH MASA DEPAN:
KEPIMPINAN DINAMIK MENGURUS CABARAN
HARI PERTAMA
1 JULAI 2013 (ISNIN)

2.00 - 7.00 petang: Pendaftaran Peserta di Asrama Induk Institut Aminuddin Baki
4.30 petang: Jamuan petang di Asrama Induk dan Asrama Eksekutif
8.30 - 10.00 malam: Taklimat Urus Setia di Auditorium Dato Razali Ismail dan
Lawatan ke Ruang Pameran
10.00 malam: Jamuan Malam


HARI KEDUA
2 JULAI 2013 (SELASA)

8.00 pagi Hadirin mengambil tempat di Auditorium Dato Razali Ismail
8.30 pagi Taklimat Urus setia
8.45 pagi Ucaptama 1
Yang Berbahagia Dr. Chandra Muzaffar
Pengarah
JUST International, Malaysia
Makna Dan Matlamat Sekolah Dalam Konteks Negara Dan Dunia Yang
Berubah
9.45 pagi: Ucaptama 2
Yang Berbahagia Profesor Dr. Lee Sing Kong
Pengarah
National Institute of Education (NIE), Singapore
School Leadership Development: The Singapore Model
11.30 pagi: Ucapan Perasmian Seminar Nasional oleh
YAB Tan Sri Dato Hj. Muhyiddin bin Hj. Mohd Yassin
Timbalan Perdana Menteri Merangkap Menteri Pendidikan Malaysia
Pelancaran Repositori Institut Aminuddin Baki
Penyampaian Cenderamata
Lawatan ke Ruang Pameran
12.45 tengah hari: Jamuan Tengah hari
2.15 petang: Pembentangan 1
Yang Hormat Dato Hj. Khairil bin Hj. Awang
Pengarah
Institut Aminuddin Baki
Dua Dekad Menerajui Kepimpinan Pendidikan
JADUAL SEMINAR NASIONAL PENGURUSAN DAN
KEPIMPINAN PENDIDIKAN KE-20
10
HARI INI ADALAH MASA DEPAN:
KEPIMPINAN DINAMIK MENGURUS CABARAN
JADUAL SEMINAR NASIONAL PENGURUSAN DAN
KEPIMPINAN PENDIDIKAN KE-20
2.45 petang: Perkongsian Pengalaman l

En. Abd Razak bin Alias
Ketua Jabatan, Coaching & Mentoring, IAB
En. Yew Kok Leh
Pengetua, SMK Jalan Mengkibol, Kluang, Johor
En. Lau Swee Mun
Pengetua, SMJK Sam Tet, Ipoh, Perak Darul Redzuan.
Tn. Hj. Shaharudin Basri bin Ibrahim
Pengetua, SMK Seri Lalang, Kluang, Johor

En. Meskam bin Masbor
Pengetua, SMK Permata Jaya,
Batu Pahat, Johor Darul Takzim.

HARI KETIGA
3 JULAI 2013 (RABU)

8.00 pagi: Hadirin mengambil tempat di Auditorium Dato Razali Ismail
8.45 pagi: Pembentangan 2
Yang Berbahagia Profesor Dr. Alma Harris
Pengarah
Institut Kepimpinan dan Pengurusan
Universiti Malaya
Leading Transformation and Change
Moderator: En. Mohd. Zanal bin Dirin, Pengarah IAB Cawangan Utara
10.00 pagi: Jamuan pagi
10.30 pagi: Persembahan Choral Speaking oleh SMK Teriang Hilir, Negeri Sembilan

11.00 pagi: Pembentangan 3
Yang Berbahagia Dr. Michelle Jones
Timbalan Pengarah
Institut Kepimpinan dan Pengurusan,
Universiti Malaya
Connect to Learn: The Power of Disciplined
Yang Berbahagia Profesor Dr. David Reynolds
University of Southampton,
United Kingdom
High Reliability Strategies for Effective Teaching
Moderator: Tn. Syed Putra bin Syed Ali
Sesi Soal Jawab (Q & A)
12.45 tengah hari: Jamuan Tengah hari
2.15 petang: Pembentangan Selari 15 Kertas Kerja
11
HARI INI ADALAH MASA DEPAN:
KEPIMPINAN DINAMIK MENGURUS CABARAN
SESI SELARI: 3 JULAI 2013 (Rabu)
Tempat: Bilik Kuliah L415
Sub-Tema: Isu Pengurusan dan Kepimpinan Sekolah
Moderator: 1. Pn. Salina Hanum binti Mohd Nor
2. Cik Noraida binti Mohd Nor
1. 2.15 petang: Pn. Hjh. Wan Azmiza binti Wan Mohamed
Pensyarah Kanan, Institut Aminuddin Baki,
Genting Highlands, Pahang Darul Makmur.
Pendekatan BOS dalam Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan di Malaysia
2. 2.45 petang: En. Mohd. Rizal bin Atan
Universiti Teknologi Malaysia, Johor Darul Takzim.
Hubungan Antara Kepimpinan Transformasi Guru Besar Dengan Kepuasan
Kerja Guru di Sekolah Kebangsaan Kurang Murid Gemilang Tujuh Segamat,
Johor
3. 3.15 petang: Dr. Akma binti Hj. Abd Hamid
Pensyarah Kanan, Institut Aminuddin Baki
Genting Highlands, Pahang
Hubungan Burnout dengan Demograf Pemimpin Sekolah di Malaysia
4. 3.45 petang: YBhg. Puan Sri Hajah Halimah binti Abdul Majid
Pengetua, SMK Putrajaya Presint 11 (1),
Putrajaya, Selangor Darul Ehsan.
Budaya Awal Pagi Membentuk Kemenjadian Murid SMK Putrajaya
Presint 11 (1)
5 4.15 petang: En. Nazeri bin Mohammad
Institut Perguruan Sultan Mizan, Terengganu
Amalan Pengurusan Strategik dalam Kurikulum Reka Bentuk dan Teknologi
(RBT) di Sekolah Menengah Kebangsaan
Tempat: Dewan Kuliah K144
Sub-Tema: Konsep Kepimpinan dan Pengurusan Sekolah
Moderator: 3. Pn. Wan Zakiah binti Wan Omar
4. En. Liew Fook Sin
1. 2.15 petang: En. Izani bin Ibrahim
Institut Aminuddin Baki, Cawangan Utara, Jitra, Kedah
Pengaruh Kecerdasan Emosi Pemimpin Terhadap Pengurusan Perubahan
di Sekolah
2. 2.45 petang: Dr. Jamelaa Bibi binti Abdullah
Institut Aminuddin Baki, Genting Highlands, Pahang
Sikap Terhadap Perubahan dalam Kalangan Pengetua Sekolah Menengah
Negeri Pahang
JADUAL SEMINAR NASIONAL PENGURUSAN DAN
KEPIMPINAN PENDIDIKAN KE-20
12
HARI INI ADALAH MASA DEPAN:
KEPIMPINAN DINAMIK MENGURUS CABARAN
3. 3.15 petang: Dr. Mohd Yusri bin Ibrahim
Universiti Malaysia Terengganu, Terengganu
Model E-Kepimpinan, Komunikasi Kumpulan dan Kepuasan Kerja dalam
Kalangan Pemimpin Sekolah di Malaysia
4. 3.45 petang: En. Hamidon bin Abd. Rahman
Institut Aminuddin Baki, Genting Highlands, Pahang
Konsep Berfkir di Luar Kotak dan Kesan Terhadap Pengurusan dan
Kepimpinan Inovatif dalam Kalangan Pengetua Sekolah di Malaysia
5. 4.15 petang: Pn. Madline Jayan
Universiti Perguruan Sultan Idris, Perak
Complex System Leadership: The Signifcance of Complex System
Leadership Activities on Leadership Effectiveness in Educational Institutions
Tempat: Auditorium Dato Razali Ismail
Sub-Tema: Peranan Pemimpin, Masa Depan dan Pendidikan Abad ke-21
Moderator: 5. Cik Hajah Samihah binti Haji Abdul Rahman
6. En. Edaris bin Abbu Bakri
1. 2.15 petang: Pn. Zaipah binti Ismail
Universiti Teknologi Malaysia
Kepimpinan Berkesan dalam Kalangan Pengetua di Sekolah Adalah Penentu
Pendidikan Abad Ke-21
2. 2.45 petang: Pn. Noor Hashimah binti Hashim
Institut Aminuddin Baki, Cawangan Utara, Jitra, Kedah
Gaya Kepimpinan Pengetua dalam Menjayakan Penyediaan Pendidikan Abad
Ke-21
3. 3.15 petang: Pn. Rahmah binti Yusof
Universiti Teknologi Malaysia
Pendekatan Terkini Kepimpinan Karismatik dalam Pengurusan Sekolah

4. 3.45 petang: Dr. Azlin Norhaini binti Mansor
Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor
Aktiviti Kepimpinan Pengetua di Asia Tenggara
JADUAL SEMINAR NASIONAL PENGURUSAN DAN
KEPIMPINAN PENDIDIKAN KE-20
13
HARI INI ADALAH MASA DEPAN:
KEPIMPINAN DINAMIK MENGURUS CABARAN
HARI KE EMPAT
4 JULAI 2013 (KHAMIS)
8.00 pagi: Hadirin mengambil tempat di Auditorium Dato Razali Ismail
8.15 pagi: Perkongsian Pengalaman II
Pn. Hjh. Bibi Sakinah binti Haron Khan
Guru Besar, SK Muzaffar Shah,
Kota Tinggi, Johor Darul Takzim.
Tn. Hj. Amir bin YM Sharif
Pengetua, SMK Panchor, Kuala Pilah, Negeri Sembilan
Tn. Hj. Ismail bin Ibrahim
Pengetua, SM Sains Kubang Pasu, Jitra, Kedah

10.30 pagi: Majlis Perasmian Penutupan oleh
Yang Berbahagia Tan Sri Abd Ghafar bin Mahmud
Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia
12.45 tengah hari: Jamuan Tengah hari
Bersurai
JADUAL SEMINAR NASIONAL PENGURUSAN DAN
KEPIMPINAN PENDIDIKAN KE-20
14
HARI INI ADALAH MASA DEPAN:
KEPIMPINAN DINAMIK MENGURUS CABARAN
RINGKASAN PEMBENTANGAN KERTAS KERJA
KERTAS KERJA 1:
Tajuk:

Pembentang:Sinopsis
BOS (Blue Ocean Strategy) adalah satu pendekatan yang disarankan oleh Perdana Menteri
dan disyorkan penggunaannya oleh pengurusan tertinggi di Kementerian Pendidikan
Malaysia. Penggunaan Konsep BOS dalam konteks pendidikan adalah untuk mencari
strategi-strategi baru bagi meningkatkan kecekapan serta keberkesanan pengurusan dan
kepimpinan dalam institusi-institusi di KPM melalui inovasi nilai (nilai tambah baru)
tanpa menanggung kos atau risiko yang tinggi. Beberapa alatan berdasarkan rangka kerja
yang ditetapkan berupaya membolehkan penjanaan strategi-strategi yang membawa
kepada pemikiran di luar kotak secara sistematik.
KERTAS KERJA 2:
Tajuk:

Pembentang:Sinopsis
Kajian ini bertujuan mengenal pasti tahap amalan kepemimpinan transformasi dalam
kalangan guru besar Sekolah Kebangsaan Kurang Murid Gemilang 7 Daerah Segamat.
Instrumen soal selidik Multifactor Leadership Questionnaire telah digunakan. Hasil
kajian menunjukkan tahap amalan kepimpinan transformasional guru besar pada
tahap sederhana. Daripada empat tahap penilaian yang dijalankan hanya satu sahaja
aspek kepimpinan guru besar berada di tahap tinggi iaitu aspek timbang rasa manakala
aspek karisma, merangsang intelek dan motivasi inspirasi adalah ditahap sederhana.
Penilaian terhadap kepuasan kerja guru pula berada pada tahap tinggi. Rumusnya tidak
terdapat hubungan yang signifkan antara kepuasan kerja dengan karisma, timbang rasa,
merangsang intelek, dan motivasi inspirasi.
PENDEKATAN BOS DALAM PENGURUSAN DAN
KEPIMPINAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA
Wan Azmiza binti Wan Mohamed (Institut Aminuddin Baki, Genting
Highlands)
HUBUNGAN ANTARA KEPIMPINAN TRANSFORMASI
GURU BESAR DENGAN KEPUASAN KERJA GURU DI
SEKOLAH KEBANGSAAN KURANG MURID GEMILANG
TUJUH SEGAMAT, JOHOR
Hishamuddin Shah bin Mokri, Mohd Rizal bin Atan, & Sipian bin
Hashim (Universiti Teknologi Malaysia)
15
HARI INI ADALAH MASA DEPAN:
KEPIMPINAN DINAMIK MENGURUS CABARAN
RINGKASAN PEMBENTANGAN KERTAS KERJA
KERTAS KERJA 3:
Tajuk:
Pembentang:

Sinopsis
Hubungan antara burnout dengan demograf pemimpin sekolah yang dikaji dalam kajian
ini terdiri daripada jawatan, jantina, pengalaman dan band. Maslach Burnout Inventory
digunakan sebagai alat ukur dalam kajian. Responden terdiri daripada 253 pengetua dan
221 guru besar. Data kajian telah dianalisis secara deskriptif dan inferensi. Dapatan kajian
menunjukkan lebih enam puluh peratus pemimpin sekolah yang dikaji berada pada tahap
burnout yang rendah. Faktor demograf menunjukkan terdapat perbezaan yang signifkan
antara jawatan dengan burnout, pengetua mempunyai tahap burnout rendah lebih tinggi
berbanding guru besar. Konstruk pencapaian peribadi menunjukkan pengetua lebih
bermotivasi berbanding guru besar. Konstruk ketandusan emosi menunjukkan wujud
hubungan signifkan dengan band sekolah. Pemimpin sekolah cemerlang menunjukkan
ketandusan emosi lebih rendah berbanding pemimpin sekolah sederhana dan lemah.
KERTAS KERJA 4:
Tajuk:
Pembentang:

Sinopsis
Budaya Awal Pagi SMKPP 11(1) bertujuan membangunkan setiap murid dengan kemahiran
baharu yang diperlukan untuk merebut peluang pada peringkat global. Dengan bergerak
searus dengan Model Penaziran Kemenjadian Murid JNJK, SMKPP 11(1) telah merangka
dan melaksanakan Budaya Awal Pagi yang memfokuskan pembentukan modal insan yang
mampu dan berani melahirkan pendapat dan cadangan di khalayak ramai, berperanan
sebagai pengurus projek; merealisasikan pencapaian personal; dan mengasimilasikan
golongan berlainan upaya dengan mereka yang normal dalam perhimpunan setiap pagi.
Budaya Awal Pagi berperanan sebagai satu platform untuk membolehkan pembelajaran
berlaku secara semulajadi dengan kemahiran generik diterapkan bersama. Aktiviti
HUBUNGAN BURNOUT DENGAN DEMOGRAFI PEMIMPIN
SEKOLAH DI MALAYSIA
Akma binti Hj. Abd. Hamid, (Ph.D), Mohd. Dawi bin Ithnin,
Khalijah binti Ibrahim, Indran Subrumanian, Hamizi bin Osman
(Institut Aminuddin Baki, Genting Highlands)
BUDAYA AWAL PAGI MEMBENTUK KEMENJADIAN
MURID SMK PUTRAJAYA PRESINT 11(1)
Puan Sri Hjh Halimah binti Abdul Majid, Eow Yee Leng, (Ph.D),
Chuah Beng Ean (SMK Putrajaya, Presint 11(1), Putrajaya)
16
HARI INI ADALAH MASA DEPAN:
KEPIMPINAN DINAMIK MENGURUS CABARAN
RINGKASAN PEMBENTANGAN KERTAS KERJA
KERTAS KERJA 5:
Tajuk:
Pembentang:

Sinopsis
Kajian ini bertujuan untuk membuat perbandingan pengurusan strategik dalam kurikulum
teras Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) dalam kalangan guru-guru KH di beberapa
buah sekolah menengah di Pantai Timur Semenanjung Malaysia. Penyelidik melakukan
perbandingan prestasi pengurusan kurikulum guru-guru KH dari aspek perbezaan min
yang signifkan amalan pengurusan kurikulum, amalan perancangan strategik dan amalan
pelaksanaan strategik. Di samping itu juga, penyelidik mengkaji hubungan dan pengaruh
antara umur dan pengalaman mengajar dalam kalangan guru KH. Teknik pensampelan
bertujuan ditadbirkan ke atas 238 orang guru sekolah menengah di dua buah daerah dalam
negeri Pahang. Instrumen kajian merangkumi 22 item Pengurusan Strategik dengan
nilai kebolehpercayaan, r=0.915. Alat statistik bentuk deskriptif, Ujian-t sampel bebas,
ANOVA sehala, Korelasi Pearson dan Regresi Linear digunakan dalam pemprosesan data
kajian. Keputusan ANOVA sehala menunjukkan terdapatnya perbezaan yang signifkan
dalam pengurusan kurikulum dalam kalangan guru-guru KH. Keputusan Korelasi
Pearson pula mendapati terdapat hubungan signifkan antara umur dengan pengurusan
kurikulum guru-guru KH (r=0.133, k<0.05) dengan kekuatan korelasinya yang lemah.
Dapatan yang sama diperoleh hubungan antara pengalaman mengajar subjek KH dengan
Pengurusan Strategik, (r=0.140, k<0.05). Selanjutnya, keputusan analisis Regresi Sehala
mendapati terdapat pengaruh yang signifkan antara pengalaman mengajar subjek KH
dengan pengurusan strategik guru-guru KH [R2 (1.236) = 0.020, F=4.858, k < 0.05].
AMALAN PENGURUSAN STRATEGIK DALAM
KURIKULUM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT) DI
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN
Rosdi bin Mat Ali (Kolej Matrikulasi, Kedah), Mohd Izham bin
Mohd Hamzah (Universiti Kebangsaan Malaysia), dan Nazeri bin
Mohammad (IPGK Sultan Mizan, Terengganu)
bermula seawal 7.10 pagi dengan menghimpunkan pelajar untuk aktiviti Segar Minda.
Perhimpunan setiap pagi bermula pada 7.20 pagi dan berakhir pada 8.00 pagi. Pelbagai
aktiviti dilaksanakan setiap hari dengan melibatkan sekurang-kurangnya 10 orang
murid. Ini bermaksud, secara minimumnya, bilangan murid yang berpeluang berada di
atas pentas tapak perhimpunan adalah seramai 2000 orang setiap tahun. Setiap murid
berpeluang menyertai secara aktif dalam perhimpunan pagi sekurang-kurangnya dua
kali setahun. Impaknya dapat dilihat dari aspek kecemerlangan akademik, kokurikulum
dan sukan, sahsiah yang mulia, murid yang berkeyakinan, kemampuan bersaing pada
peringkat global dan sikap sayangkan sekolah dalam kalangan anak didik SMKPP 11(1).
Kesimpulannya, Budaya Awal Pagi dapat menjana generasi muda yang mampu bersaing
dalam pasaran kerja yang kompetitif serta beretika dan bersahsiah mulia.
17
HARI INI ADALAH MASA DEPAN:
KEPIMPINAN DINAMIK MENGURUS CABARAN
RINGKASAN PEMBENTANGAN KERTAS KERJA
KERTAS KERJA 6:
Tajuk:
Pembentang:

Sinopsis
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti pengaruh kecerdasan emosi pemimpin
terhadap pengurusan perubahan di sekolah. Kaedah penyelidikan kuantitatif digunakan
dalam proses pengumpulan data. Alat ukur kajian yang digunakan ialah soal selidik
Emotional Competency Inventory (ECI-V2) (Boyatzis, Goleman & Hay Group, 1999)
dan Change Facilitator Style Questionnaire (CFSQ) (Hall & George, 1999). Seramai
342 sampel yang terdiri daripada guru-guru sekolah menengah zon utara (Perlis, Kedah,
Pulau Pinang dan Perak) terlibat dalam kajian ini. Data dianalisis dengan statistik
ANOVA, Ujian-t dan Analisis Regresi Berganda (Multiple Regression). Dapatan kajian
menunjukkan terdapat perbezaan dalam kecerdasan emosi berdasarkan jantina. Namun
begitu, tidak wujud perbezaan yang signifkan dalam kecerdasan emosi berdasarkan umur
dan pengalaman pentadbiran pemimpin sekolah. Dapatan kajian juga menunjukkan
tidak terdapat perbezaan dalam pengurusan perubahan berdasarkan umur, dan jantina
pemimpin sekolah. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan kecerdasan emosi
menjadi penyumbang kepada pengurusan perubahan di sekolah. Secara keseluruhannya,
kajian ini menyediakan satu kerangka teori yang menunjukkan sumbangan aspek-aspek
kecerdasan emosi terhadap pengurusan perubahan di sekolah.
KERTAS KERJA 7:
Tajuk:
Pembentang:

Sinopsis
Tujuan kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti sikap terhadap perubahan dalam
kalangan pengetua sekolah menengah di Negeri Pahang berdasarkan dimensi kognitif,
afektif dan tingkah laku. Kerangka konseptual kajian dibina berdasarkan gabungan
Model Sikap Terhadap Perubahan oleh Dunham et al. serta Maio dan Haddock. Sampel
kajian seramai 888 orang iaitu 104 pengetua dan 784 guru dari enam jenis sekolah
menengah di Negeri Pahang dipilih berdasarkan kaedah persampelan rawak berstrata
(stratifed random sampling). Dapatan kajian secara keseluruhannya menunjukkan
bahawa pengetua di Pahang memiliki sikap positif terhadap perubahan. Dapatan juga
menunjukkan terdapat perbezaan yang signifkan dalam semua dimensi sikap terhadap
PENGARUH KECERDASAN EMOSI PEMIMPIN TERHADAP
PENGURUSAN PERUBAHAN SEKOLAH
Izani bin Ibrahim (Institut Aminuddin Baki (Cawangan Utara))
SIKAP TERHADAP PERUBAHAN DALAM KALANGAN
PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI PAHANG
Jamelaa Bibi binti Abdullah, (Ph.D), (Institut Aminuddin Baki,
Kampus Genting Highlands) & Jainabee binti Md Kassim, (Ph.D),
(Institut Kepimpinan Pengetua, Universiti Malaya)
18
HARI INI ADALAH MASA DEPAN:
KEPIMPINAN DINAMIK MENGURUS CABARAN
RINGKASAN PEMBENTANGAN KERTAS KERJA
KERTAS KERJA 8:
Tajuk:
Pembentang:

Sinopsis
Perkembangan pesat dalam bidang ICT turut menuntut pemimpin sekolah berubah
seiring dengan perkembangan tersebut. Pemimpin sekolah harus memanfaatkan
kemudahan teknologi tersebut untuk meningkatkan lagi keberkesanan kepimpinan
mereka. Masalah yang sering dihadapi oleh pemimpin sekolah adalah kekangan masa dan
lambakan kerja, sekaligus mempengaruhi budaya kerja di sekolah. Kajian ini dijalankan
bagi membangunkan model e-kepimpinan berasaskan penggunaan mobil teknologi,
komunikasi dalam kumpulan dan kepuasan kerja bagi mempertingkatkan lagi kaedah
penyampaian di sekolah. Dapatan daripada kajian ini telah berjaya membangunkan
sebuah model kepimpinan maya yang boleh diamalkan oleh pemimpin sekolah selari
dengan perkembangan teknologi hari ini.
MODEL E-KEPIMPINAN, KOMUNIKASI KUMPULAN
DAN KEPUASAN KERJA DALAM KALANGAN PEMIMPIN
SEKOLAH DI SEKOLAH
Mohd Yusri bin Ibrahim, (Ph.D), (Fakulti Pembangunan Sosial,
Universiti Malaysia Terengganu), & Aziz bin Amin (Fakulti
Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin)
perubahan berdasarkan jantina, jawatan sebagai pengetua cemerlang dan pengalaman
sebagai pengetua. Implikasi kajian menjelaskan pengetua berupaya mempamerkan
sikap yang positif terhadap perubahan. Justeru, maklumat ini dapat membantu pihak
bertanggungjawab untuk merangka tindakan strategik seperti kursus-kursus peningkatan
profesionalisme bagi melestarikan kecemerlangan kepimpinan pengetua di sekolah-
sekolah menengah khususnya Negeri Pahang dan Malaysia amnya agar pemimpin ini
berperanan dalam menyediakan pendidikan abad ke-21.
19
HARI INI ADALAH MASA DEPAN:
KEPIMPINAN DINAMIK MENGURUS CABARAN
RINGKASAN PEMBENTANGAN KERTAS KERJA
KERTAS KERJA 9:
Tajuk:
Pembentang:

Sinopsis
Konsep berfkir di luar kotak yang diketengahkan oleh pemikir-pemikir barat adalah
satu pendekatan baru dalam strategi menyelesaikan masalah dalam organisasi. Walau
bagaimanapun, pemimpin sekolah seringkali menghadapi masalah untuk memahami
konsep berfkir di luar kotak ini yang dianggap sebagai proses berfkir di luar dari
norma. Sehubungan dengan itu, kajian ini ingin mengkaji bagaimana Pengetua sekolah
dapat berfkir di luar kotak dalam menangani tugas sebagai ketua organisasi dan kesannya
terhadap pengurusan sekolah. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melibatkan
sepuluh orang Pengetua sekolah menengah yang ditemu-ramah berdasarkan soalan
kajian. Transkripsi temu-ramah telah dianalisa menggunakan perisian nVivo versi 8
untuk mendapatkan tema. Dapatan kajian menunjukkan bahawa berfkir di luar kotak itu
seringkali dilihat sebagai melanggar peraturan. Di samping itu, pemimpin sekolah yang
kreatif boleh juga berfkir di dalam kotak untuk menyelesaikan masalah organisasi.
KERTAS KERJA 10:
Tajuk:
Pembentang:

Sinopsis
Complexity Leadership Theory has made signifcant strides toward the understanding
of leadership in Knowledge-Era as a complex process but it has failed to identifed
leadership behaviours that impacting leadership effectiveness. This concept paper
is an attempt to take the frst step toward the integration of leadership behavior with
complexity leadership theories. First, this paper will defne Complexity Leadership
Theory (CLT) with its three intertwined leadership roles: administrative, adaptive and
enabling leadership (Uhl-Bien, Marion, McKelvey, 2007). Second, this paper will
explain how Leadership Capabilities Model (LCM) (Hazy, 2004) can be used to manage
leadership tensions to ensure leadership effectiveness. Third, this paper will explain
the relationship between CLT and LCM and leadership effectiveness in educational
institutions in Malaysia. Finally, this paper will discuss the implications of CLT & LCM
on Malaysias educational institutions operating in Knowledge-Era.
KONSEP BERFIKIR DI LUAR KOTAK DAN KESAN
TERHADAP PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN INOVATIF
DALAM KALANGAN PENGETUA SEKOLAH DI MALAYSIA
Hamidon bin Abd. Rahman (Institut Aminuddin Baki, Genting
Highlands)
COMPLEXITY LEADERSHIP THEORY AND LEADERSHIP
CAPABILITIES MODEL ON LEADERSHIP EFFECTIVENESS
IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Madline Jayan (SMK Pusa, Sarawak)
20
HARI INI ADALAH MASA DEPAN:
KEPIMPINAN DINAMIK MENGURUS CABARAN
RINGKASAN PEMBENTANGAN KERTAS KERJA
KERTAS KERJA 12:
Tajuk:
Pembentang:

Sinopsis
Pengetua perlu menilai semula prestasi masa sekarang dan menyusun tindakan supaya
lebih dinamik serta melaksanakan perubahan berani bersesuaian dengan cabaran semasa
bagi persediaan pendidikan abad ke-21. Kajian ini adalah untuk mengenalpasti ciri-ciri
kepimpinan berkesan penentu pendidikan abad ke-21 dan isu serta cabaran kepimpinan
berkesan di sekolah sebagai penentu pendidikan abad ke-21. Kajian ini melibatkan
kaedah mengumpul data, kemudian dibaca dan dianalisis melalui jurnal, internet,
buku, prosiding persidangan dan kertas perbincangan. Bagi mencapai pendidikan abad
ke-21, pengetua perlulah dinamik, mempunyai kepimpinan berkesan dan cemerlang
supaya sekolah menjadi institusi penghasilan generasi cemerlang, terbilang, gemilang
dan berakhlak mulia.
KEPIMPINAN BERKESAN DALAM KALANGAN PENGETUA
DI SEKOLAH ADALAH PENENTU PENDIDIKAN ABAD KE-21
Zaipah binti Ismail (Universiti Teknologi Malaysia)
KERTAS KERJA 11:
Tajuk:
Pembentang:

Sinopsis
Tujuan kertas ini ialah untuk melaporkan sejauh mana pengetua di Malaysia, Indonesia,
Thailand, Hong Kong dan Singapura melaksanakan aktiviti kepimpinan yang berkaitan
dengan matlamat sekolah, iklim sekolah dan pengajaran guru. Dapatan adalah berdasarkan
kepada analisis statistik deskriptif terhadap data TIMSS 2011 yang melibatkan responden
pengetua di lima buah negara yang dinyatakan. Kajian ini mendapati bahawa pengetua
di Indonesia didapati paling kerap melakukan ketiga-tiga jenis aktiviti kepimpinan yang
disenaraikan, diikuti oleh pengetua di Thailand, Malaysia, Singapura dan Hong Kong.
Dapatan ini menyokong kebanyakan literatur yang menggalakkan pengetua memberi
tumpuan terhadap ketiga-tiga aktiviti kepimpinan tersebut kerana ia dijangka dapat
meningkatkan pencapaian akademik murid. Namun demikian, trend aktiviti kepimpinan
yang dilaksanakan tidak selari dengan trend pencapaian akademik bagi subjek sains dan
matematik di mana murid di Indonesia menunjukkan pencapaian yang paling rendah
berbanding negara yang lain. Kajian lanjutan secara kualitatif amat wajar dilaksanakan
bagi menjelaskan dapatan yang sedemikian.
AKTIVITI KEPIMPINAN PENGETUA DI RANTAU ASIA
Azlin Norhaini binti Mansor, (Ph.D), (Universiti Kebangsaan
Malaysia, Bangi)
21
HARI INI ADALAH MASA DEPAN:
KEPIMPINAN DINAMIK MENGURUS CABARAN
KERTAS KERJA 13:
Tajuk:
Pembentang:

Sinopsis
Kajian ini lebih tertumpu kepada gaya kepimpinan instruksional pengetua sekolah
dalam menyediakan pendidikan abad ke-21 yang dijayakan oleh golongan pelaksa
kepada golongan sasar. Pengaruh kepimpinan instruksional pengetua dalam konteks ini
melibatkan proses kepimpinan pada tahap sekolah yang berlaku dalam pelbagai arah;
ke arah atas dari guru kepada pentadbir; ke arah bawah dari pentadbir kepada guru; dan
secara mendatar dalam kalangan guru, ibu bapa dan lain-lain agen yang berurusan secara
langsung dan tidak langsung dengan sekolah (Abd Ghani, Aziah, Tan, 2008). Kajian akan
merumuskan dapatan yang meliputi semua domain yang berkaitan dan mengutarakan
beberapa cadangan yang akan merancakkan lagi transformasi pendidikan negara.
KERTAS KERJA 14:
Tajuk:
Pembentang:

Sinopsis
Pemimpin-pemimpin yang berkarisma amat diperlukan untuk melakukan "transformasi"
atau perubahan-perubahan dalam struktur organisasi yang pernah melalui zaman
kemelesetan dan juga transformasi dalam pemikiran individu dan petugas-petugas
dalam organisasi berkenaan. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti ciri-ciri
kepimpinan karismatik dalam pengurusan dan pendekatan terkini kepimpinan karismatik
dalam pengurusan sekolah. Kajian ini melibatkan kaedah mengumpul data, kemudian
dibaca dan dianalisis melalui jurnal, internet, buku, prosiding persidangan dan kertas
perbincangan. Kepimpinan karismatik adalah wajar digunakan sebagai pendekatan
terkini dalam pengurusan sekolah memandangkan perubahan pendidikan globalisasi
yang lebih menuju kecemerlangan dalam semua bidang terutamanya pengurusan sekolah.
GAYA KEPIMPINAN PENGETUA DALAM MENJAYAKAN
PENYEDIAAN PENDIDIKAN ABAD KE-21
Noor Hashimah binti Hashim dan Mohd. Amir Shaukhi bin Ahmad
(Institut Aminuddin Baki (Cawangan Utara))
PENDEKATAN TERKINI KEPIMPINAN KARISMATIK
DALAM PENGURUSAN SEKOLAH
Rahmah binti Md Yusof (Universiti Teknologi Malaysia)
RINGKASAN PEMBENTANGAN KERTAS KERJA
22
HARI INI ADALAH MASA DEPAN:
KEPIMPINAN DINAMIK MENGURUS CABARAN
23
HARI INI ADALAH MASA DEPAN:
KEPIMPINAN DINAMIK MENGURUS CABARAN
JAWATANKUASA SEMINAR
PENAUNG
YAB Tan Sri Dato Haji Muhyiddin bin Haji Mohd. Yassin
Timbalan Perdana Menteri Merangkap Menteri Pendidikan Malaysia
PENASIHAT I
YBhg. Tan Sri Abd Ghafar bin Mahmud
Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia
PENASIHAT II
YBhg. Dato' Dr. Haji Khair bin Mohamad Yusof
Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia
(Sektor Pembangunan Profesional Keguruan)

PENGERUSI
YH. Dato Haji Khairil bin Haji Awang
Pengarah Institut Aminuddin Baki
TIMBALAN PENGERUSI
YBrs. Dr. Zainab binti Hussin
Timbalan Pengarah Khidmat Profesional
YBrs. En. Abdul Muti bin Ahmad
Ketua Pusat Pembangunan Pengurusan Pendidikan
(menjalankan tugas Timbalan Pengarah Khidmat Latihan)
YBrs. En. Mohd. Zanal bin Dirin
Pengarah Institut Aminuddin Baki Cawangan Utara
SETIAUSAHA
En. Abdul Razak bin Abdul Rahim
Cik Nor Ishsan binti Abdul Razak
PENOLONG SETIAUSAHA
Dr. Jamilah binti Jaafar
Hajah Siti Hadijah binti Alwi
Pn. Mardiana binti Jamaluddin
AHLI JAWATANKUASA
IAB Cawangan Utara
Pendaftar
Ketua Pusat Dokumentasi dan Sumber Pendidikan
Ketua Pusat Pembangunan Organisasi
Ketua Pusat Konsultasi dan Mentoring
Ketua Pusat Kepimpinan dan Komunikasi Pendidikan
Ketua Pusat Pembangunan Pengurusan Pendidikan
Ketua Pusat Pentaksiran Kepimpinan Pendidikan
Ketua Pusat Penyelidikan dan Penilaian ICT
Ketua Pusat Pengurusan Teknologi

24
HARI INI ADALAH MASA DEPAN:
KEPIMPINAN DINAMIK MENGURUS CABARAN
Dr. Mohamad Yusof bin Mohd Nor (Ketua Pusat, Pusat Pembangunan Organisasi)
En. Abdul Razak bin Abdul Rahim (Ketua Pusat,
Pusat Dokumentasi dan Sumber Pendidikan)
Cik Nor Ishsan binti Ab. Razak
Dr. Jamilah binti Jaafar
Pn. Hjh. Siti Hadijah binti Alwi
Pn. Hjh. Nor Hasimah bt. Hashim
Pn. Som binti Shariff
En. Nasaharuddin bin Mohd Rashid
YM Raja Ibrahim bin YM Raja Midin
Pn. Faridah binti Mahmood
En. Sukumaran Suppiah
Pn. Haninah binti Salim
En. Anuar bin Ibrahim
Pn. Aziah binti Samichan
Cik Rosniza binti Rahmat
Cik Hjh. Rokiyah Bee binti S.N.E. Mohamad
Shah (Ketua)
Pn. Aziah binti Adi
Pn. Chua Siok Hong
Pn. Chang Fui Chin
Pn. Darliana binti Nordin
Dr. Faridah binti Yakob
Tn. Hj. Hamzah bin Mohd Taib
Cik Hjh. Haspiah binti Basiran
Cik Hong Boon Ching
Pn. Lee Tsock Wah
Dr. Nakoo bin Mustan
Pn. Noor Azimah binti Abdul Aziz
Pn. Norfadzlianawaty binti Mohd Fathel
Dr. Rohana binti Abdul Rahim
Dr. Ruzina binti Jusoh
Pn. Siti Anidah binti Mahadi
Pn. Siti Fadzlun binti Ab. Thani
Pn. Suzana binti Zakaria
Pn. Noor Haslinda binti Harun
En. Wan Faizal bin Yahya
En. Yusof bin Ismail
En. Zuhari bin Duhashim
Cik Hjh. Rokiyah Bee binti S.N.E. Mohamad
Shah (Ketua)
En. Wan Ghazali bin Wan Din
En. Kamaruddin bin Abu Bakar
En. Zulkifi Muhammad bin Ismail
En. Abdullah bin Seman
Tn. Hj. Sallehudin bin Hj. Ab. Talib
Pn. Aziah binti Adi
Pn. Chua Siok Hong
Pn. Chang Fui Chin
En. Gerald Kochappan
Tn. Hj. Hamzah bin Mohd Taib
Cik Hong Boon Ching
Pn. Lee Tsock Wah
En. Mahathir Fansuri bin Azizan
En. Mohd. Radzi bin Bainan
En. Mohd. Ruslan bin Hassan
En. Mohd. Zainol bin Ahmad
Dr. Nakoo bin Mustan
Pn. Norfadzlianawaty binti Mohd Fathel
Dr. Rohana binti Abdul Rahim
Tn. Hj. Shaiful Azizi Shukri bin Mohd Kassim
En. Wan Mohd. Farid bin Wan Yusof
En. Yusof bin Ismail
En. Zuhari bin Duhashim
Pn. Saadiah binti Hj Shuib (Wakil PDSP)
JAWATANKUASA JEMPUTAN
DAN SAMBUTAN
URUS SETIA SEMINAR
AJK Jemputan AJK Sambutan
En. Ramli bin Yaacob
Pn. Sa'adiah binti Shuib
En. Mohd. Rozali bin Mohd. Subandi
En. Periasamy Ramasamy
En. Wong Jit Hoe
Pn. Aniza Eryani binti Mohd Razi
En. Anisanmudin bin Nawi
Pn. Wan Noasne binti Wan Mustaffa
En. Muhammad Azlan bin Yaacob
Pn. Ong Poay Lay
Tuan Mohd Hafzi bin Tuan Hussin
Pn. Salina binti Abdul Karim
En. Basri bin Othman
En. Hasbarani bin Chin
Pn. Roslina binti Abd. Rashid
25
HARI INI ADALAH MASA DEPAN:
KEPIMPINAN DINAMIK MENGURUS CABARAN
Dr. Gurcharan Singh Bishen Singh (Ketua)
En. Shamsuri bin Mohamad Jamil (Pegawai Khas
TPM)
En. Rusli bin Wahab
En. Mat Zizi bin Ismail
Pn. Che Maznah binti Mohamed
Pn. Mislinah binti Makin
En. Thanabal M. Palanisamy
En. Zulhazmi bin Zakaria
Pn. Hjh. Siti Hadijah binti Alwi (Wakil PDSP)
En. Mohd. Zanal bin Dirin (Pengarah, IAB
Cawangan Utara)
Tn. Syed Putra bin Syed Ali (Ketua)
Pn. Noraida binti Mohd Nor
Cik Hjh. Samihah binti Hj. Abdul Rahman
En. Liew Fook Sin
Pn. Salina Hanum binti Osman Mohamed
Pn. Wan Zakiah binti Wan Omar
En. Edaris bin Abbu Bakri
Dr. Ahmad Masrizal bin Mohamad (Ketua)
En. Eadaris bin Abbu Bakri
Tn. Syed Putra bin Syed Ali
En. Jamaluddin bin Ismail
En. Gerald Kochappan
Tn. Hj. Sallehuddin bin Hj. Abdul Talib
En. Zulhazmi bin Zakaria
Pn. Hjh. Siti Hadijah binti Alwi (Wakil PDSP)
Dr. Marzita binti Abu Bakar (Ketua Pusat,
Pusat Kepimpinan dan Komunikasi Pendidikan)
AJK Protokol &
Pengendalian Majlis
AJK Moderator
AJK Pegawai Perhubungan
(VIP)
JAWATANKUASA PROTOKOL,
MAJLIS PERASMIAN DAN
PENUTUPAN
Pn. Rosnani binti Kaman (Ketua)
En. Ahmad Hanizar bin Abdul Halim
Dr. Noor Fauza binti Zabidi
Pn. Noor Hashimah binti Hashim
Pn. Shuhaida binti Shaari
Pn. Suzana binti Abd. Latif
Pn. Hjh. Nor Hasimah binti Hj. Hashim (Wakil
PDSP)
En. Gu Saw Lan (Ketua)
Dr. Balasandran A. Ramiah
Pn. Parimala Thanabalasingam
Pn. Siti Zainon binti Zainuddin
Pn. Siti Zaleha binti Ibrahim
Pn. Asiah binti Yaacob Khan
Pn. Adz Jamros binti Hj. Jamali
Pn. Aziyah binti Mohd. Yusof
Pn. Fadzlun binti Abd. Thani
Cik Hjh. Haspiah binti Basiran
Pn. Hjh. Hilmun binti Baharuddin
Pn. Maimunah binti Husien
En. Mohd Kudus bin Mat
Pn. Rosmah binti Abd. Rani
Pn. Suzana binti Abd. Latif
Dr. Thiyagarajan R. Annamalai
En. Anuar bin Ibrahim (Wakil PDSP)
AJK Ucaptama
Dr. Ahmad Rafee bin Che Kassim (Ketua Pusat,
Pusat Konsultasi dan Mentoring)
Pn. Latifah binti Othman
Pn. Meriam binti Alias
Pn. Nazhatul Shima binti Abd. Aziz
Pn. Hjh. Rosnani binti Hj. Kamaruddin
Pn. Faridah binti Mahmood (Wakil PDSP)
Cik Fathirah binti Mohd. Nor
Pn. Suriati binti Che Mat
En. Roslan bin Rani
Pn. Norlelawati binti Megat Rasidin
JAWATANKUASA PELAPORAN
DAN PROSIDING SEMINAR
JAWATANKUASA CENDERAMATA
Pn. Fadzillah binti Abdullah (Ketua)
Dr. Gurcharan Singh Bishen Singh
Pn. Azlin binti Zainal Abidin
Tn. Hj. Nik Fakharuddin bin Nik Abdul Rahman
En. Hamzah bin Said
Pn. Nor Fatimah binti Awang Da
AJK Pengacaraan Majlis
26
HARI INI ADALAH MASA DEPAN:
KEPIMPINAN DINAMIK MENGURUS CABARAN
Tuan Syed Mohamad Al Adros bin Tuan Muning
(Pendaftar)
En. Hazlan bin Ali
Pn. Nik Marini binti Abdul Malik
En. Anuar bin Ibrahim (Wakil PDSP)
Pn. Syarifah Azmonalini binti Syed Shahazeman
Cik Juliana binti Mohamad @ Sohod
Pn. Kamariah binti Abu Bakar
Dr. Zaiton binti Ismail (Ketua Pusat,
Pusat Penyelidikan dan Penilaian ICT)
Cik Lim Sie Ngen
Tn. Hj. Nik Fakharuddin bin Nik Ab. Rahman
En. Ahmad Affandi bin Abd. Ghani
Pn. Hjh. Norlaila binti Kuslan
En. Md Rahaimi bin Rashid @ Yaacob
En. Abdul Wahab bin Muda
Pn. Aziyah binti Yusof
Dr. Jeffri bin Idris
En. Hamidon bin Abd. Rahman
En. Suliman bin Melan
En. Ahmad Termizi bin Mohd Yusof
Pn. Rosmah binti Abd Rani
Pn. Euis Mariani binti D. Koswara
En. Abdul Razak bin Abdul Manaf (Ketua Pusat,
Pusat Taksiran)
Tn Hj. Abdul Jalil bin Abd. Hamid
Pn. Hjh. Noraini binti Abdullah
En. Azhar bin Harun
Pn. Faridah binti Mohamad
En. Mazli Hasril bin Hasarudin
Dr. Tarzimah binti Tambychik
Pn. Hjh. Nor Hasimah binti Hj. Hashim (Wakil
PDSP)
Cik Rosniza binti Rahmat (Wakil PDSP)
En. Abdul Razak bin Abdul Rahim (Ketua Pusat,
Pusat Dokumentasi dan Sumber Pendidikan)
Cik Nor Ishsan binti Abdul Razak
Pn. Hjh. Nor Hasimah binti Hj. Hashim
Pn. Aziah binti Samichan
En. Basri bin Othman
En. Hasbarani bin Chin
Tuan Syed Mohamad Al Adros bin Tuan Muning
(Pendaftar)
En. Sukumaran Suppiah (Wakil PDSP)
En. Abdul Rashid bin Hj. Mohd Munir
En. Muhammad Fazreen bin Azmuddin
En. Azahari bin Taib
En. Megat Hasnan bin Megat Din
En. Mohd Nizam bin Al Malit
JAWATANKUASA PENSIJILAN
JAWATANKUASA KERTAS KERJA
DAN PEMBENTANG
JAWATANKUASA PENILAIAN
SEMINAR
JAWATANKUASA BUKU
PROGRAM, BANNER, BEG DAN
TAG NAMA
JAWATANKUASA PERSEDIAAN
DEWAN, TEMPAT, KECERIAAN
DAN KEBERSIHAN
Dr. Ahmad Rafee bin Che Kassim (Ketua Pusat,
Pusat Konsultasi dan Mentoring)
En. Khairul Anuar bin Abdul Rahman
En. Abdul Razak bin Alias
En. Azami bin Ibrahim
Pn. Sarina binti Che Ariff
En. Zairi bin Zainal Abidin
Dr. Tan Siew Eng
Pn. Parimala Thanabalasingam
Tn. Hj. Zakaria bin Embong
Dr. Noraziah binti Abd. Aziz
Pn. Wan Asmiza binti Wan Mohammad
Dr. Wee Eng Lee
Tn. Hj. Muhsin bin Marzuki
Pn. Hjh. Siti Arija binti Abdul Rahman
En. Kumaravalu Ramasamy
En. Mahadzir bin Abdul Rahman
Pn. Hjh. Maznah binti Mamat
En. Mohd. Zaidi bin Basir
En. Muhammad bin Othman
Pn. Nabihah binti Mohd. Salleh
Pn. Normala binti Ibrahim
Dr. Sukumar Subramaniam
En. Tan Hock Seng
En. Vasu Muniandy
En. Zakaria bin Othman
En. Zulkefi bin Manap
Pn. Som binti Shariff (Wakil PDSP)
Pn. Haninah binti Yaacob (Wakil PDSP)
En. Khairul Fathi bin Zainal Abidin
Pn. Shafnaz binti A. Maulod
JAWATANKUASA JAMUAN VVIP
DAN PESERTA
En. Mohamad Zafridin bin Makmon
Pn. Maimunah binti Karim
Dr. Jamilah binti Jaafar (Wakil PDSP)
27
HARI INI ADALAH MASA DEPAN:
KEPIMPINAN DINAMIK MENGURUS CABARAN
Dr. Sulaiman bin Hashim (Ketua Pusat,
Pusat Pengurusan Teknologi)
En. Abdul Rahman bin Mohid
En. Mohd. Khairiltitov bin Zainuddin
En. Ekhwan bin Sitam
En. Mansor bin Deraman
Pn. Norasiah binti Sharifuddin
Pn. Mazwin binti Ahmad
En. Hisham bin Jamen
En. Abdullah bin Omar
En. Mohd Rafen bin Che Musa
JAWATANKUASA LAMAN WEB,
BACKDROP, TEKNIKAL DAN
PERALATAN
Tuan Syed Mohamad Al Adros bin Tuan Muning
(Pendaftar)
Pn. Hjh. Nor Asiah binti Ibrahim
En. Mohd. Khairil Ikqwan bin Husin
Pn. Hanisah binti Ismail
En. Khairul Anuar bin Abdul Rahman
Pn. Noraida binti Mohd Amin
En. Shaifuazlan bin Abdul Manaf
En. Ramli bin Mohd Shah
En. Ramli bin Yaacob (Wakil PDSP)
JAWATANKUASA PENDAFTARAN
DAN PENGINAPAN
Dr. Marzita binti Abu Bakar (Ketua Pusat,
Pusat Kepimpinan dan Komunikasi Pendidikan)
En. Daud bin Naim
Tn. Hj. Ismail bin Abd. Aziz
Cik Tai Mei Kin
Pn. Faridah binti Mohamed
En. Karpanan Manikam
Cik Nor Hayati binti Aziz @ Esa
En. Yong Chee Ken
Pn. Aziah binti Samichan (Wakil PDSP)
JAWATANKUASA TEKS UCAPAN
DAN KATA ALU-ALUAN
En. Abdul Razak bin Abdul Rahim (Ketua Pusat,
Pusat Dokumentasi dan Sumber Pendidikan)
Pn. Aniza Eryani binti Mohd. Razi (Ketua)
En. Anisanmudin bin Nawi
Pn. Azlin binti Zainal Abidin
En. Che Lokman bin Abdullah
En. Hamidon bin Abd. Rahman
En. Mohamad bin Mahmod
En. Mohamed Fazreen bin Azmuddin
Pn. Rashidah binti Mohd. Sood
Cik Rosniza binti Rahmat
Pn. Sathiyabama Suprammaniam
Pn. Suzana binti Zakaria
En. Tan Hock Seng
En. Vasu Muniandy
Pn. Nazhatul Shima binti Abdul Aziz
Pn. Noraini binti Abdullah
Pn. Ong Poay Lay
En. Muhamad Azlan bin Yaacob
Tuan Mohd Hafzi bin Tuan Hussin
Pn. Wan Norasne binti Wan Mustaffa
Pn. Roslina binti Abdul Rashid
JAWATANKUASA PAMERAN
DAN JUALAN
Tuan Syed Mohamad Al Adros bin Tuan Muning
(Pendaftar)
YM Raja Ibrahim bin YM Raja Midin (Wakil
PDSP)
Pn. Fairose binti Mohd Nor
Pn. Roslida binti Perak
Pn. Siti Kamilah binti Abd. Aziz
Pn. Sabariah binti Nordin
Pn. Norlidar binti Mahd Rashid
En. Ibrahim bin Hj. Mohamad
En. Idris bin Ahmad
En. Ahmad Tarmizi bin Md Said
En. Mohd. Alias bin Ramli
En. Mohd. Hazim bin Abu Yaziz
En. Mohd. Yusaimi bin Abdul Razak
En. Nazri bin Shahbodin
En. Ravenderan Katayaram
En. Rosman Asrul bin Ab. Asri
En. Sofan bin Jamain
JAWATANKUASA PENGANGKUTAN,
KESELAMATAN DAN KEBAJIKAN
En. Kamal Ariffn bin Jaih
Tn. Hj. Hamzah bin Taib
JAWATANKUASA PEMIMPIN
BACAAN DOA
28
HARI INI ADALAH MASA DEPAN:
KEPIMPINAN DINAMIK MENGURUS CABARAN
En. Abdul Muti bin Ahmad (Ketua Pusat,
Pusat Pembangunan Pengurusan Pendidikan)
Tn. Hj. Mustafa Kamal bin Osman
En. Mohd Dawi bin Ithnin
En. Rusli bin Wahab
Pn. Hjh. Hajar binti Muhamad
Cik Chai Sai Hon
En. Jamil bin Sulaiman
Pn. Khalijah binti Ibrahim
En. Mohd Zain bin Abdul Karim
Dr. Akma binti Hj. Abdul Hamid
En. Hamizi bin Osman
En. Nasaharuddin bin Mohd Rashid (Wakil PDSP)
En. Yong Chee Ken (Pemimpin Koir)
En. Azmi bin Ariffn (Ketua Pasukan Koir)
Pn. Azlin binti Zainal Abidin
En. Anisanmudin bin Nawi
En. Abdul Muin bin Abdullah
Cik Chai Sai Hon
En. Fazli bin Mat Piah
Pn. Hjh. Siti Hadijah binti Alwi
En. Indran Subramanian
En. Liew Fook Sin
Pn. Maizatul Akmal binti Sahudin
En. Mohamad Azlan bin Yaacob
Pn. Netty Yushani binti Yusof
Pn. Nik Marini binti Nik Abdul Malik
Pn. Rosmah binti Rani
En. Shamsudin bin Abd Hamid
Pn. Siti Anidah binti Mahadi
En. Sulaiman bin Ismail
En. Zulkifi Muhammad bin Ismail
JAWATANKUASA SERANTA
DAN MEDIA
JAWATANKUASA PASUKAN KOIR
29
HARI INI ADALAH MASA DEPAN:
KEPIMPINAN DINAMIK MENGURUS CABARAN
Yang Berbahagia Profesor Dr. Chandra Muzaffar adalah
seorang aktivis sosial dan ahli akademik. Dr. Chandra adalah
Pengerusi, Lembaga Pemegang Amanah Yayasan 1 Malaysia.
Beliau juga merupakan Presiden Pergerakan Keadilan
Sedunia, International Movement for A Just World (JUST).
JUST ialah satu badan bukan kerajaan (NGO) antarabangsa
yang berpangkalan di Malaysia yang mengkritik ketidakadilan
sejagat dan memberi satu pilihan lain kepada keadilan sedunia
berasaskan persamaan yang universal dan nilai nilai moral.
Beliau telah menghasilkan 27 buah buku tentang dialog
antara peradaban, politik antarabangsa, agama, hak hak
asasi manusia dan masyarakat Malaysia. Sebahagian daripada penulisan beliau dalam
bahasa inggeris telah diterjemahkan dalam bahasa bahasa yang lain. Antara buku buku
utama Dr Chandra ialah Protector (1979), Islamic Resurgence in Malaysia (1987),
Human Rights and the New World Order (1993), Rights, Religion and Reform (2002),
Global Ethnic or Global Hegemony (2005), Hegemony: Justice; Peace (2008), Religion
and Governance (2009), A Plea for Empathy, The Quest for Malaysian Unity (2010),
Religion Seeking Justice and Peace (2010), Exploring Religion in Our Time (2011)
dan Muslims Today: Changes Within; Challenges Without (2011). Buku terbaru beliau
berjudul Perjalanan ke Arah Satu Malaysia (2012). Pada 1977, beliau mengasaskan
sebuah NGO yang bertumpu pada isu isu reformis di Malaysia bernama Aliran Kesedaran
Negara (ALIRAN) yang juga beliau telah ketuai selama 14 tahun. Kini, selain peranan
beliau di Yayasan 1Malaysia dan JUST, Dr Chandra juga terlibat dalam beberapa NGO
antarabangsa yang berkaitan dengan keadilan sosial dan dialog antara peradaban.
Yang Berbahagia Professor Lee Sing Kong is the Director of
National Institute of Education, Singapore. He has launched
many key initiatives that has greatly impacted Teacher Education
in Singapore and internationally. He led in the articulation of
the 3:3:3 Roadmap which outlines NIE's strategic directions
from 2007-2012 which has guided NIE in achieving her vision
of becoming An Institute of Distinction. In 2007, he served as
the inaugural chair of the International Alliance of Leading
Education Institutes, putting NIE frmly in the global league
of Teacher Education providers. Professor Lee Sing Kong has
also served on the advisory boards of several international
establishments and has received numerous awards for his contributions. Among his
accolades are Save Planet Earth Merit Award (1992), Asian Innovation Award (Bronze)
(1998), Chevalier dans l'Ordre des Palmes Academiques (1999), National Technology
Biodata Ucaptama 1
Biodata Ucaptama 2

30
HARI INI ADALAH MASA DEPAN:
KEPIMPINAN DINAMIK MENGURUS CABARAN
Biodata Pembentang Khas
Award 2000, Urban Agriculture Award 2000, Excellence for Singapore Award 2001,
Singapore Innovation Award 2001, Fellow of the Singapore Institute of Biology (2005),
NUS Distinguished Alumni in Science Award (2009), Public Administration Medal (Gold)
(2011), Medal of Honour for the Cause of Education (Vietnam) 2011 and the Medal for
Distinguished Service awarded by the Teachers College, Columbia University (2013).
A true educator and scientist at heart, Professor Lee Sing Kong sees a quality teaching
force as the key that can improve student learning outcomes, a view shared by other
world renowned educators.
The Distinguished Guest Speaker Dr. Alma Harris is
currently a Professor and the Director of the Institute
of Educational Leadership at the University of Malaya.
From 2008, she was the Pro-Director (Leadership) at
the Institute of Education, London. In 2010/12 she was a
senior policy adviser to the Welsh Government. Her
research work focuses primarily on leading organizational
change and development. Professor Dr. Alma Harris is
internationally known for her work on school improvement,
focusing particularly on improving schools in challenging
circumstances. Professor Dr. Alma Harris has written
extensively about leadership in schools and she is an expert on the theme of Distributed
Leadership. Her book 'Distributed Leadership in Schools: Developing the Leaders of
Tomorrow' (published in 2008 by Routledge & Falmer Press) has been translated into
several languages. Professor Dr. Alma Harris is President of the International Congress
of School Effectiveness and School Improvement.
31
HARI INI ADALAH MASA DEPAN:
KEPIMPINAN DINAMIK MENGURUS CABARAN
Jawatankuasa Pelaksana Seminar Nasional Pengurusan
dan Kepimpinan Pendidikan Ke-20 ingin merakamkan
setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:
YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan Malaysia
YB Timbalan-Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia
Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia
Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia
Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia
Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia
Semua Pengarah dan Setiausaha Bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia
Semua Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri
Semua Pembentang Kertas Kerja
Polis Di Raja Malaysia Daerah Bentong
Jabatan Kesihatan Daerah Bentong
Media Massa
serta semua pihak yang turut menghulurkan sumbangan dan
kerjasama bagi menjayakan seminar ini.

Sekalung Budi
32
HARI INI ADALAH MASA DEPAN:
KEPIMPINAN DINAMIK MENGURUS CABARAN
Demi merealisasikan transformasi
pendidikan negara, Kementerian Pendidikan
Malaysia amat memerlukan kepimpinan
dinamik yang sentiasa segar dengan
pertumbuhan idea-idea dan dapat melihat
dimensi pendidikan dari perspektif baharu
serta dapat membuka jalan ke arah meneroka
peluang-peluang pendidikan hingga
ke peringkat global.
~ YAB TAN SRI DATO' HJ. MUHYIDDIN BIN HJ. MOHD. YASSIN
Timbalan Perdana Menteri Merangkap Menteri Pendidikan Malaysia