Anda di halaman 1dari 4

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

KEMAHIRAN MENULIS

Nama : ..........................................................................
Kelas : ..........................................................................
Markah penulisan akan dinilai berdasarkan item-item berikut:
BIL
PERKARA YANG
DINILAI
SKOR
JUM.
CATATAN /
KOMEN GURU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Kerelevenan ( Isi )
/30


Pendahuluan
Isi-isi Utama
Penutup
2. Keutuhan
( Gaya atau Penyampaian )


/10

3. Bahasa

/10


*Petunjuk :Jumlah Skor: ____________
Peratus markah yang diperoleh: (____/50) X 100 = ___________%

* Bimbingan Guru :


Skor Pencapaian
1 LEMAH
2 LEMAH
3 LEMAH
4 LEMAH
5 LEMAH
6 SEDERHANA
7 SEDERHANA
8 SEDERHANA
9 CEMERLANG
10 CEMERLANG
Ya
Tidak
5.0 Rubrik Penilaian

ASPEK
PENILAIAN
LEMAH
(0 - 5)
SEDERHANA
( 6 - 8)
CEMERLANG
( 9 - 10)
Kerelevenan
(Isi)
Pendahuluan :
Sangat tidak
menarik.
Terlalu ringkas.
Tidak sesuai
dengan kehendak
soalan.
Tiada perkaitan
dengan isu yang
dibincangkan
dalam isi.
Mengandungi isu
yang boleh
dijadikan sebagai
isi karangan
Pendahuluan :
Kurang menarik
dan terlalu umum.
Sesuai dengan
kehendak soalan.
Ada perkaitan
dengan isu yang
dibincangkan
dalam isi karangan.
Pendahuluan :
Sangat menarik
Menimbulkan minat
pembaca untuk
terus membaca
Jelas dan sesuai
dengan kehendak
soalan.
Ada perkaitan
dengan isu yang
dibincangkan
dalam isi karangan,
Ditulis dalam satu
perenggan
Tidak
mengandungi isi-isi
karangan.
Isi :
Tiada perkaitan
dengan kehendak
soalan.
Tidak berfokus
kepada isu utama.
Huraian tiada.
Contoh atau
sokongan tiada.


Isi :
Kurang isi utama.
Huraian ada tetapi
tiada sokongan
atau contoh.
Ada isi yang tidak
berkaitan.
Kurang berfokus
kepada isi utama.
Isi :
Isi banyak dan
bertepatan dengan
kehendak soalan.
Mengikut tema
dengan baik.
Hurian jelas
berserta contoh
yang banyak.
Berfokus kepada isi
utama.
Penutup :
Tidak menarik.
Tidak berjaya
melakukan
kesimpulan
terhadap isi-isi
utama.
Terdapat isi
baharu.
Penutup :
Kurang menarik.
Berjaya
menyimpulkan isi-
isi utama.
Terlalu ringkas.
Penutup :
Sangat menarik.
Berjaya
menunjukkan
pemikiran reflektif.
Tigak
mengandungi isi
baharu.
Ditulis dalam satu
perenggan.
(Keutuhan)
Gaya atau
Penyampaian
Tiada perkaitan
atau jalinan
antara isi
dengan
huraian, isi
dengan isi dan
perenggan
dengan
perenggan.
Isi tidak ditulis
dalam
perenggan-
perenggan.
Ada
pendahuluan
dan penutup
sahaja.
Tulisan amat
tidak kemas
dan sukar
difahami.
Kurang
perkaitan atau
jalinan antara
isi dengan
huraian, isi
dengan isi dan
perenggan
dengan
perenggan.
Ada bahagian
pendahuluan
dan isi-isi.
Tiada bahagian
penutup.
Isi ditulis dalam
perenggan
tetapi tidak
disusun
berdasarkan
keutamaan.
Tulisan kurang
kemas.
Perkaitan
antara isi
dengan
huraian, isi
dengan isi dan
perenggan
dengan
perenggan
adalah amat
jelas.
Bahagian
pendahuluan,
isi-isi dan
penutup
dinyatakan
dengan baik.
Isi ditulis dalam
perenggan dan
disusun
berdasarkan
keutamaan.
Tulisan kemas.
Bahasa Penggunaan
tatabahasa dan
ejaan yang sangat
lemah.
Laras bahasa
sangat tidak sesuai
dengan kehendak
soalan.
Kesalahan ejaan
yang ketara dan
banyak.
Penggunaan
tatabahasa dan
ejaan yang baik
tetapi terhad.
Laras bahasa
kurang sesuai dan
tidak tetap.
Terdapat sedikit
kesalahan ejaan.

Penggunaan
tatabahasa dan
ejaan yang amat
baik serta meluas.
Laras bahasa yang
amat sesuai dan
bertepatan dengan
kehendak soalan.
Tiada kesalahan
ejaan.