Anda di halaman 1dari 16

SMA KELAS X SEMESTER GENAP

Disusun oleh:
Siti Nur Baiti, S.Pd.
19860811 200902 2 006
SMA NEGE! 1 "AANGAN#M
"$A%EN
2010
1
Ruang Dimensi Tiga_Matematika SMA_X_Semester Genap
B
BAB &!
'ANG D!MENS! %!GA
A. "ED'D'"AN %!%!", GA!S, DAN B!DANG DA$AM 'ANG
1. Titik
Titik tidak memiliki ukuran / besaran, sehingga dikatakan titik tidak berdimensi.
.A .B
titik A titik B
2. Garis
Garis adalah himpunan titik-titik yang hanya memiliki ukuran panjang sehingga
dikatakan garis berdimensi satu.
garis g
garis AB segmen garis AB
3. Bidang
Bidang adalah himpunan titik-titik yang memiliki ukuran panjang dan luas,
sehingga dikatakan bidang berdimensi dua.
Bidang

Bidang ABC
!. Aksi"ma Tentang Garis dan Bidang
A(sio)a merupakan pernyataan yang diterima kebenarannya se#ara umum tanpa
memerlukan pembuktian.
Aksioma 1
ua buah titik sembarang yang tidak berimpit hanya dapat dibuat sebuah
garis yang melalui kedua titik tersebut.
2
Ruang Dimensi Tiga_Matematika SMA_X_Semester Genap
g
A B
A

A B
C
Aksioma 2
$ika sebuah garis dan sebuah bidang memiliki dua titik persekutuan,
maka garis itu seluruhnya terletak pada bidang.
Aksioma 3
%elalui tiga buah titik sembarang tidak segaris hanya dapat dibuat sebuah
bidang.

LATIHAN A.1
Gambarlah kubus ABC.&'G(, kemudian sebutkanlah)
a. Titik sudut pada kubus.
b. Garis *rusuk+ pada kubus
#. ,isi *bidang+ pada kubus
d. iag"nal sisi pada kubus
e. iag"nal ruang pada kubus
-. Bidang diag"nal pada kubus
.. /edudukan Titik Terhadap Garis
a. Titik terletak pada garis
,ebuah titik dikatakan terletak pada garis jika titik itu dilalui garis tersebut.
b. Titik di luar garis
,ebuah titik dikatakan berada di luar garis, jika titik itu tidak dapat dilalui
"leh garis.
3
Ruang Dimensi Tiga_Matematika SMA_X_Semester Genap
Dalil
alil 1 ) ,ebuah bidang ditentukan "leh tiga titik sebarang yang tidak
segaris.
alil 2 ) ,ebuah bidang ditentukan "leh sebuah garis dan sebuah titik
terletak di luar garis.
alil 3 ) ,ebuah bidang ditentukan "leh dua garis berp"t"ngan.
alil ! ) ,ebuah bidang ditentukan "leh dua buah garis sejajar.
A.

0. /edudukan Titik Terhadap Bidang
a. Titik terletak pada bidang
Titik dikatakan terletak pada bidang jika titik itu dilalui bidang tersebut.
b. Titik di luar bidang
Titik dikatakan berada di luar bidang, jika titik itu tidak dilalui bidang
tersebut.
LATIHAN A.2
Gambarlah kubus ABC.&'G( dengan titik 1 berada pada perp"t"ngan garis &G dan
(', titik 2 adalah perp"t"ngan garis AG dan &C. Tentukanlah kedudukan)
a. titik 1 terhadap garis &G e. titik 1 terhadap bidang &'G( dan ACG&
b. titik 2 terhadap garis C& -. titik 2 terhadap ACG& dan &'G(
#. titik 1 terhadap garis AG g. titik ' terhadap bidang ACG&
d. titik 2 terhadap garis B' h. titik & terhadap bidang A(&
3. /edudukan Garis Terhadap Garis lain
a. ua garis berp"t"ngan
ua buah garis g dan h dikatakan berp"t"ngan jika kedua garis itu terletak
pada sebuah bidang dan memiliki sebuah titik persekutuan. Titik persekutuan
tersebut dinamakan titik p"t"ng.
b. ua garis sejajar
ua buah garis g dan h dikatakan sejajar, jika kedua garis itu terletak pada
sebuah bidang dan tidak memiliki satupun titik persekutuan.
#. ua garis bersilangan
ua buah garis g dan h dikatakan bersilangan, jika kedua garis itu tidak
terletak pada sebuah bidang.
Aksioma 4
%elalui sebuah titik di luar sebuah garis tertentu, hanya dapat dibuat
sebuah garis yang sejajar dengan garis tertentu tersebut.
!
Ruang Dimensi Tiga_Matematika SMA_X_Semester Genap
g - titik A pada garis g atau garis g melalui
titik A
- titik B di luar garis g atau garis g tidak
melalui titik B

.A
.B
- titik A pada bidang

atau bidang

melalui titik A.
- titik B di luar bidang

atau bidang

tidak melalui titik B.


.B
Dalil
alil . )
$ika garis g sejajar dengan garis k
an garis k sejajar dengan garis l,
%aka garis g sejajar dengan garis l
alil 0 )
$ika garis g sejajar garis h dan mem"t"ng garis k dan garis m
sejajar h dan mem"t"ng garis k, maka garis g, m dan h
terletak pada bidang yang sama.
alil 3 )
$ika garis g sejajar h dan h menembus bidang 4, maka garis g
juga menembus bidang 4.

5. /edudukan Garis Terhadap Bidang


a. Garis mem"t"ng atau menembus bidang
Garis g dan bidang

mempunyai tepat satu


titik persekutuan.
b. Garis sejajar bidang
$ika garis dan bidang tidak mempunyai titik
persekutuan, maka garis tersebut sejajar
dengan bidang.
#. Garis Terletak pada Bidang
Garis g pada bidang

atau bidang

melalui garis g. ,emua titik pada garis g juga


terletak pada bidang

.
.
Ruang Dimensi Tiga_Matematika SMA_X_Semester Genap

A
B
g

p
g
LATIHAN A.3
Gambarlah kubus ABC.&'G( dengan titik 1 adalah perp"t"ngan garis &G dan
('. /emudian nyatakan kedudukan *diberi alasannya+)
a. Garis C terhadap bidang ACG&
b. Garis C1 Terhadap bidang &'G(
#. Garis &C terhadap garis (B
d. Garis BC terhadap garis &(
e. Garis AC Terhadap B&.
6. /edudukan Bidang Terhadap Bidang
a. ua bidang sejajar
ua bidang dikatakan sejajar apabila kedua bidang itu tidak mempunyai titik
persekutuan.
b. ua bidang berp"t"ngan
ua bidang dikatakan berp"t"ngan apabila kedua bidang itu mempunyai tepat
satu garis persekutuan atau disebut garis p"t"ng.
0
Ruang Dimensi Tiga_Matematika SMA_X_Semester Genap

Dalil
Dalil 8 )
$ika bidang 4 sejajar 7 dan dip"t"ng "leh bidang 8, maka garis
p"t"ng *8, 4+ sejajar garis p"t"ng *8, 7+.
Dalil 9 )
$ika bidang 4 sejajar bidang 7 dan garis g menembus 4, maka
garis g juga menembus bidang 7.
LATIHAN A.4
1. Tentukanlah rusuk-rusuk kubus ABC.&'G( yang berp"t"ngan dengan &G,
rusuk-rusuk kubus yang sejajar dengan A dan rusuk-rusuk kubus yang
bersilangan dengan B.
2. iketahui kubus ABC.&'G(. Tentukanlah bidang-bidang yang sejajar dengan
garis 'B, garis-garis yang terletak pada bidang B(', dan garis-garis yang
mem"t"ng *menembus+ bidang ABC 9
3. 1ada kubus ABC.&'G(. Gambarlah titik tembus ' dengan bidang AC(9
!. iberikan :imas segiempat beraturan T.ABC. Titik G terletak pada pertengahan
TC. Gambarlah titik tembus garis AG pada bidang TB9
.. iketahui kubus ABC.&'G(. :ukislah)
a. Titik tembus 1 pada bidang AC(, jika 1 pada B' sehingga 1' ; 2 B1, dan
b. Titik tembus bidang AB, dengan titik 12 dimana 1 dan 2 di tengah-tengah
&' dan C serta , adalah titik diag"nal sisi &'G(.
3
Ruang Dimensi Tiga_Matematika SMA_X_Semester Genap
Dalil 10 )
$ika garis g terletak pada bidang 4 dan bidang 4 sejajar bidang
7, maka garis g sejajar bidang 7.
Dalil 11 )
$ika bidang 4 sejajar bidang 7 dan bidang 8 mem"t"ng bidang
4, maka bidang 8 juga mem"t"ng bidang 7.
Dalil 12 )
$ika bidang 4 sejajar bidang 7 dan bidang 7 sejajar bidang 8,
maka bidang 4 juga sejajar bidang 8.
Dalil 1 )
$ika bidang

sejajar bidang 8 dan

sejajar bidnag 4, bidang

dan bidang

berp"t"ngan pada garis *

+, bidang 8
dan bidang 4 berp"t"ngan pada garis *8,4+, maka garis *

+ sejajar garis *8,4+.


Dalil 1! )
$ika garis a sejajar g dan garis b sejajar h, garis a dan b
berp"t"ngan dan terletak pada bidang 4, garis g dan h
berp"t"ngan dan terletak pada bidang 7, maka bidang 4 dan
bidang 7 sejajar.
Dalil 1" )
$ika garis g sejajar bidang 4 dan bidang 4 sejajar bidang 7,
maka garis g juga sejajar bidang 7.
B. &#$'ME DAN $'AS PEM'"AAN BANG'N 'ANG
&olu)e *enda ruan+ , !si *enda ruan+
1. 4"lume dan :uas 1ermukaan 1risma dan Tabung
<<<<<. <<<<<< <<<<<<. <<<<<<..
&olu)e , $uas alas - tin++i
:engkapilah pernyataan berikut)
a. 4"lume 1risma segitiga ; <<<<<<.. = <<<<..
; <<<<<<.. = <<<<..
b. 4"lume bal"k /prisma segiempat ; <<<<<<. = <<<<.
; <<.. = <<.. = <<<
#. 4"lume Tabung ; <<<<<.. = <<<<..
; <<<<<.. = <<<<.
$uas Per)u(aan , 2 - $uas Alas . $uas seli)ut
:engkapilah pernyataan berikut)
a. :uas permukaan prisma segitiga ; <.. = <<<<. > <<<<<<<.
; <.. = <<<<. > <<<<<<<
; <<<<<<<..
b. :uas permukaan bal"k ; <.. = <<<<<. > <<<<<<.
; <.. = <<<<<. > <<<<<<
; <<<<<<
#. :uas permukaan tabung ; <... = <<<<< > <<<<<<.
; << =<<<<< > <<<<<<.
; <<<<<<<<<
5
Ruang Dimensi Tiga_Matematika SMA_X_Semester Genap
2. 4"lume dan :uas 1ermukaan :imas
4"lume :imas ;
3
1
= luas alas = tinggi
:uas permukaan limas ; :uas alas > luas selimut
4"lume /eru#ut ;
3
1
= luas alas = tinggi
:uas permukaan keru#ut ; luas alas > luas selimut
Tugas kelompok)
a. Temukanlah rumus ?"lume limas dengan dasar sebuah kubus9
b. Temukanlah rumus ?"lume keru#ut9
3. 4"lume dan :uas 1ermukaan B"la
4"lume B"la ;
3
!
. r
3

:uas permukaan b"la ; !

.r
2
LATIHAN B
1. iketahui bal"k ABC.&'G(, dengan AB ; BC ; 1@ #m dan A& ; 2 #m. i
dalam bal"k ini dibuat tabung sebesar-besarnya. (itunglah perbandingan ?"lume
tabung dan bal"k itu.
2. i dalam keru#ut dibuat sebuah b"la. $ika tinggi keru#ut 2! dm dan diameter
keru#ut adalah 1! dm, hitunglah rasi" ?"lume keru#ut dan b"la itu9
3. iketahui limas segienam beraturan T.ABC&'. 1anjang rusuk AB ; 0 #m dan
rusuk TA ; 1@ #m. (itunglah)
a. luas bidang alas limas
b. tinggi limas
#. ?"lume limas
!. B"la bekel dengan diameter ! #m dikemas ke dalam kardus yang berbentuk bal"k
dengan panjang 10 #m, lebar 10 #m, dan tinggi 12 #m.
a. Tentukan banyak b"la bekel dalam kardus.
b. Tentukan perbandingan ?"lume b"la bekel dan tempat yang k"s"ng dalam
kardus.
#. Tentukan perbandingan ?"lume kardus yang terisi b"la bekel dengan ?"lume
kardus yang terisi udara.
6
Ruang Dimensi Tiga_Matematika SMA_X_Semester Genap
/. MENGGAMBA BANG'N 'ANG
gambar 1. gambar 2.
gambar 3.
/ubus di atas *gambar 1 dan gambar 2+ dilihat dari berbagai sudut pandang. ,ebelum
menggambar bangun ruang yang dilihat dari sudut pandang yang telah ditentukan, kita
harus mengenal pengertian dan ketentuan yang diperlukan untuk menggambar bangun
ruang sebagai berikut)
1. Bidang gambar
Bidang gambar adalah suatu bidang sebagai tempat untuk menggambar bangun
ruang, misal ) papan tulis, buku gambar dll.
C"nt"h pada gambar 3 ) <<<<<<<<<<..
2. Bidang -r"ntal
Bidang -r"ntal adalah bidang yang sejajar dengan bidang gambar.
C"nt"h pada gambar 3 ) <<<<<<<<<<..
3. Garis -r"ntal
Garis -r"ntal adalah garis yang ada pada bidang -r"ntal.
C"nt"h pada gambar 3 ) <<<<<<<<<<..
!. Bidang "rt"g"nal
Bidang "rt"g"nal adalah bidang yang tegak lurus dengan bidang -r"ntal.
C"nt"h pada gambar 3 ) <<<<<<<<<<..
.. Garis "rt"g"nal
Garis "rt"g"nal adalah garis yang tegal lurus dengan bidang -r"ntal.
C"nt"h pada gambar 3 ) <<<<<<<<<<..
0. ,udut %enyisi atau sudut surut
,udut surut merupakan sudut yang terbentuk antara garis -r"ntal h"riA"ntal ke
kanan dengan garis "rt"g"nal ke belakang. ,udut surut ini digambarkan sebagai
sudut tumpul atau sudut lan#ip meskipun ukuran sebenarnya adalah sudut siku-
siku * 6@
"
+.
C"nt"h pada gambar 3 ) <<<<<<<<<<..
1@
Ruang Dimensi Tiga_Matematika SMA_X_Semester Genap
A B
C
& '
G (

3. 1erbandingan pr"yeksi atau perbandingan Brt"g"nal


1erbandingan "rth"g"nal merupakan perbandingan antara panjang garis "rt"g"nal
pada gambar dengan panjang garis "rth"g"nal sebenarnya. 1erbandingan panjang
garis "rth"g"nal disebut perbandingan pr"yeksi.
C"nt"h pada gambar 3 ) <<<<<<<<<<..
LATIHAN C
1. iberikan kubus ABC.&'G(, dengan panjang rusuk AB ; 0 #m. Gambarlah
kubus, jika bidang AB'& -r"ntal, AB h"riA"ntal, sudut surutnya 3@
"
, dan
perbandingan pr"yeksi @,! 9
2. iberikan bal"k ABC.&'G(, dengan AB ; 0 #m, BC ; . #m, dan A& ; ! #m.
Gambarlah bal"k itu, jika ACG& -r"ntal, AC h"riA"ntal, sudut surut 1.@
"
, dan
perbandingan pr"yeksi ; @,. 9
3. iketahui limas segiempat tegak T.ABC, dengan pr"yeksi titik pun#ak T tepat
jatuh pada pusat bidang alas. AB ; 5 #m, BC ; 0 #m, dan TA ; 1@ #m. Titik-titik 1
dan 2 berturut-turut terletak pada pertengahan A dan BC. Gambarlah limas itu
jika bidang TB -r"ntal, B h"riA"ntal, sudut surut ; 3@
"
, dan perbandingan
pr"yeksi ; @,. 9
D. 0AA" PADA BANG'N 'ANG
0ara( antara dua buah bangun adalah panjang ruas garis penghubung kedua bangun itu
yang terpendek dan bernilai p"siti-.
1. $arak Antara Titik dengan Titik
$arak antara dua titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik
tersebut.
$arak titik A ke Titik B adalah panjang ruas garis AB.
2. $arak Antara Titik dengan Garis
$arak antara titik dengan garis adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik
tersebut yang tegak lurus terhadap garis itu.
$arak antara titik A dengan garis g adalah
panjang ruas garis A1.
11
Ruang Dimensi Tiga_Matematika SMA_X_Semester Genap
A B
A
1
g
3. $arak Antara Titik dengan Bidang
$arak antara titik dengan bidang adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik
tersebut yang tegak lurus bidang itu.
AAC g
AAC bidang

AAC h
$arak antara titik A ke bidang

adalah
panjang ruas garis AAC.
LATIHAN D.1
1. iketahui kubus ABC.&'G(. Titik % adalah perp"t"ngan diag"nal (' dan
&G. Titik 1, 2, D dan , berturut-turut adalah titik tengah rusuk AB, BC, C,
dan A. (itunglah jarak 1%, 2%, D% dan ,% 9
2. iberikan kubus ABC.&'G(, dengan AB ; 12 #m. Titik 1 terletak pada
pertengahan A. Carilah jarak titik A ke garis &' dan 1 ke garis 'G 9
3. iberikan bal"k ABC.&'G(, dengan AB ; 10 #m, BC ; 12 #m, dan A& ;
2@ #m. Titik 1 adalah perp"t"ngan diag"nal &G dan '(, sedangkan titik 2
adalah perp"t"ngan diag"nal ruang C& dan '. Tentukanlah jarak titik 1 ke
bidang A(& dan jarak titik 2 ke bidang &'G(9
!. iberikan limas T.ABC. 1r"yeksi titik T tepat jatuh pada pusat ABC. AB
; 1. #m, BC ; 5 #m, dan TA ; 13 #m. Carilah)
a. jarak A ke bidang TBC
b. jarak A ke titik berat bidang TBC
#. jarak titik pun#ak ke bidang alas.
!. $arak Antara Garis dengan Bidang
$arak antara garis dan bidang adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik
sembarang yang terletak pada garis tersebut yang tegak lurus bidang.
$arak antara garis k dengan bidang

adalah
panjang ruas garis AAC. $ika AAC tegak lurus
bidang

dan k // g *g pada bidang

maka k ##

+ , maka AAC tegak lurus k.


12
Ruang Dimensi Tiga_Matematika SMA_X_Semester Genap
A
AC
g
h
k

A
AC
g
h

.. $arak Antara Bidang dengan Bidang


$arak antara bidang dengan bidang adalah panjang ruas garis yang tegak lurus
bidang tersebut.
$arak antara bidang

dengan bidang

adalah panjang ruas garis AAC.


LATIHAN D.2
1. iketahui kubus ABC.&'G( dengan panjang rusuk 1@ #m. (itunglah jarak
antara garis A& ke bidang B'(9
2. iketahui bal"k ABC.&'G( dengan panjang rusuk AB ; 5 #m, lebar BC ;
! #m, dan tinggi A& ; 2 #m. (itunglah jarak garis ( ke bidang ACG& 9
3. iketahui kubus ABC.&'G( dengan AB ; 12 #m. $ika

adalah bidang
yang melalui BG dan sejajar AC, hitunglah jarak AC ke bidang

9
!. 4"lume kubus ABC.&'G( adalah 326 liter. Titik 1 terletak pada
pertengahan rusuk B', titik 2 terletak pada pertengahan rusuk (. Carilah )
a. jarak bidang BG dan bidang A'(
b. $arak bidang AC2 dan bidang &G1
0. $arak Antara Garis dengan Garis
a. $arak Antara Garis dengan Garis yang ,ejajar
$arak antara garis dengan garis yang sejajar adalah panjang ruas garis yang
berp"t"ngan dan tegak lurus kedua garis tersebut.
$arak antara garis g dengan garis l adalah
panjang ruas garis AB.
:angkah) Gambar ruas garis yang ditarik dari
salah satu titik yang terletak pada garis yang
satu dan berp"t"ngan tegak lurus dengan garis
yang lainnya.
13
Ruang Dimensi Tiga_Matematika SMA_X_Semester Genap

A
AC
g
h

A
B
h
g
b. $arak Antara Garis dengan Garis Bersilangan
8ntuk menentukan jarak antara garis dengan garis yang bersilangan dapat
menggunakan langkah-langkah sebagai berikut)
Gambar bidnag yang melalui garis yang satu dan sejajar garis yang lain, maka
jarak antara garis yang bersilangan sama dengan jarak antara bidang tersebut
dengan garis yang sejajar itu.
LATIHAN D.3
1. 4"lume kubus ABC.&'G( adalah 1325 #m
3
. Titik % terletak pada
perp"t"ngan diag"nal bidang atas dan titik E terletak pada perp"t"ngan
diag"nal bidang alas. Carilah jarak garis A% dan EG 9
2. :uas permukaan kubus ABC.&'G( adalah !50 dm
2
. Titik-titik 1 dan 2
terletak pada pertengahan rusuk-rusuk 'G dan G(. Carilah jarak garis B
dan garis 12 9
3. i dalam kubus ABC.&'G( dibuat limas segi empat '.ABC. $ika AB ; 6
#m. Carilah)
a. $arak garis B dan garis 'C
b. $arak garis AC dan '.
E. S'D'% PADA BANG'N 'ANG
1. ,udut Antara Garis dan Bidang
De1inisi)
$ika garis g tidak tegak lurus pada bidang

, maka sudut antara garis g dan


bidang

adalah sudut lan#ip yang dibentuk "leh garis g dan pr"yeksi garis g
pada bidang

. *Gambarla$ %+
*g,

+ ; *g, gC+ ;

1!
Ruang Dimensi Tiga_Matematika SMA_X_Semester Genap
2. ,udut Antara ua Bidang
De1inisi)
,udut antara dua bidang *yang berp"t"ngan+ adalah sudut yang terbentuk "leh dua
garis pada masing-masing bidang tadi dimana setiap garis itu tegak lurus pada
garis p"t"ng kedua bidang tersebut di satu titik.
Garis *
&
+ ; perp"t"ngan bidang

dan

.
Garis m pada

dan m
( ) &
. Garis n pada

dan n
( ) &
.
,12 ; sudut tumpuan
Bidang

; bidang tumpuan *bidang yang memuat sudut tumpuan+.


LATIHAN E.
1. iketahui kubus ABC.&'G(. Titik % terletak pada perp"t"ngan diag"nal
bidang alas ABC. Titik 2 terletak pada pertengahan rusuk 'G. Carilah)
a. besar *BG, bidang ABC+
b. besar *G%, bidang ABC+
#. besar *2%, bidang ABC+
2. iketahui limas segiempat beraturan T.ABC dengan AB ; 5 #m dan luas
permukaannya adalah 0! * 1> 3 + #m
2
. Carilah besar)
a. *TB, bidang ABC+
b. *TB, bidang TAC+
3. iketahui kubus ABC.&'G( dengan diag"nal ruangnya adalah 5
2
#m.
a. :ukislah bidang B& dan bidang

yang melalui C& dan sejajar dengan


B.
b. Carilah besar sudut antara B& dan bidang ABC.
#. Carilah besar sudut antara bidang

dan bidang ABC.


d. Carilah besar sudut antara bidang B& dan bidang

!. iberikan limas segiempat beraturan T.ABC, dengan TA ; 12 #m dan luas


bidang TAC adalah 32 #m
2
. Carilah besar sudut antara bidang TBC dan bidang
ABC9
1.
Ruang Dimensi Tiga_Matematika SMA_X_Semester Genap
10
Ruang Dimensi Tiga_Matematika SMA_X_Semester Genap