Anda di halaman 1dari 4

i

HALAMAN JUDUL
PERSATUAN DI SEKOLAH


UNIT KOKURIKULUM
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS IPOH

ii

HALAMAN PENGAKUAN
Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan
ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan :
Nama penulis:
Tarikh :

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan
ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan :
Nama penulis:
Tarikh :


iii

PENGHARGAAN
Bersyukur ke hadrat Tuhan kerana dengan izinnya jua kami dapat menyiapkan
kerja kursus ini. Kami ingin merakamkan sejuta penghargaan dan terima kasih
kepada semua yang telah banyak membantu kami dalam menyiapkan tugasan
ini. Penghargaan dan ucapan ini kami tujukan khas buat pensyarah mata
pelajaran ini, En Nasaruddin bin Md Rasol yang telah banyak memberi tunjuk
ajar dan bimbingan kepada kami, memberi banyak panduan dan input yang
banyak membantu kami dalam menyiapkan tugasan ini. Tidak lupa juga
kepada rakan-rakan kami yang turut membantu dalam memberi sumbangan
idea dan pendapat untuk kami menambah baik kualiti kerja kami.
Sekalung penghargaan ini juga kami tujukan buat ibu bapa saya yang
turut memberi sokongan dan dorongan untuk kami menyiapkan tugasan kami
ini dengan jayanya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada
penyelia perpustakaan yang telah memberi kerjasama yang baik dengan
membantu melancarkan urusan kami sepanjang mencari rujukan di pusat
sumber.
Sokongan dan dorongan yang diberi oleh semua pihak baik secara
langsung mahupun secara tidak langsung dalam membantu kami menyiapkan
tugasan ini amat kami hargai.
Sekian, terima kasih.iv

ISI KANDUNGAN
HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGAKUAN ii
PENGHARGAAN iii
SENARAI KANDUNGAN iv
TOPIK
1.0 Pengenalan 1
2.0 Isi Tugasan 11
3.0 Kesimpulan 12
Rujukan 13