Anda di halaman 1dari 4

Pengenalan laras bahasa

Dikaitkan dengan kesesuaian dengan bidang dan situasi bahasa atau konteks pengucapan.
Laras bahasa boleh ditakrifkan sebagai ciri-ciri khusus penggunaan bahasa mengikut bidangs
sesuatu wacana digunakan.
Contohnya, laras bahasa doa, khutbah dan upacara.
Laras dipengaruhi oleh latar, penutur, peserta dan tujuan.
Laras juga dipengaruhi oleh tatabahasa.
Contoh: Ayat aktif dan ayat pasif, ayat biasa dan ayat songsang, dan panjang pendek ayat akan
menghasilkan laras yang berbea.
!erdapat tokoh bahasa yang membahagikan laras kepada beberapa bahagian lagi.
"isalnya #alliday melihat laras daripada tiga dimensi, iitu tajuk wacana, cara penyampaian, dan
gaya penyampaian.
!iga Dimensi Laras $#alliday%
!ajuk &acana
merujuk kepada bidang yang diperkatakan
seperti biologi, perubatan, suka, enidikan,
matematik dan sebagainya.
'idang-bidang ini menentukan kosa kata dan
istilah serta jenis ayat dan ragam ayat yang
digunakan.
()ka wacana merupaan wacana ilmiah, maka
ragam ayat pasif banyak digunakan untuk
memberikn fokus kepada perkara yang
dibincangkan.
*ebaliknya, jika wacana merupakan ulasan
selariperlawanan bola sepak , rragam ayat aktif
dengan ayat tunggal yang pendek-pendek
banyak digunakan supaya sesuai dengan tempo
perlawanan bola sepak berkenaan.
Cara penyampaian
*ama ada wacana berkenaan disampaiakns
ecara lisan atau tulisan.
(ika lisan, sama ada ia merupakan wacana
syarahan atau ucapan, perbahasan dan khutbah
atau doa+
()ka tulisan sama ada ia esei, laporan, surat
rasmi atau surat peribadi, memorandum atau
iklan+
,aya penyampaian
mengimbangi sama ada suatu ucapan
berkenaan disampaikan dalam situasi formal
atau tak formal.
"isalnya, ucapan, adakah ucapan itu
disampaiakn dalam majlis yang formal yang
dihadiri oleh orang-orang kenamaan atau dif-
dif+
Jenis dan Ciri Laras Bahasa
Laas bahasa dapat digolongkan kepada dua golongan besar, iaitu laras biasa dan laras khusus.
Laras biasa ialah laras khusu yang digunakan untuk masyarakat umum seeprti bidang hiburan
$laporan suskan, berita sukan%, pengetahuan dan peneranagn $syarahan, rencana%, maklumat dan
pemujukan $rencana, iklam%.
Laras khusus pula merujuk kepada kegunaan untuk khalayak khusus seperti ahli-ahli atau
peminat dalam bidang tertentu dan pelajar-pelajar $rencana, laporan, buku%.
-embea utama yang membeakan antara laras biasa dengan laras khsus ialah:
kosa kata
tatabahasa
gaya
Laras Bahasa Undang-undang
Ciri-cirinya:
.. !idak mengandungi gambar, gambar rajah, graf, jadual, dan sebagainya.
/. *truktur ayatnya terdiri daripada prinsip undang-undang, diikuti oleh syarat, dan diakhiri
dengan keputusan undang-undang.
0. !erdapat bentuk frasa sendi nama yang tidak digunakan dalam teks teknikal yang lain.
1. kaya dengan penggunaan istilah dan kata-kata yang khusus.
2. )stilah-istilah tersebut diberikan tafsiran khusus dan spesifik merujuk kepada fasal dan
klausa dalam sesuatu akta atau kanun tersebut.
3. 'agi sesuatu akta , istilah spesifik akan diletakkan pada bahagian awal dan ditafsirkan
dahulu.
4. *elepas itu baru penjelasan lanjut mengenai fasal-fasal dalam akta itu akan dihuraikan.
Contoh laras bahasa undang undang
-56L5"'A,AA7 87)956*)!) -56!A7)A7 "ALA:*)A A;!A 87956*)!)
-56!A7)A7 "ALA:*)A
$-5-56);*AA7% .<=> -56A!86A7--56A!86A7 87)956*)!) -56!A7)A7
"ALA:*)A $6A:8A7 .<=4%
-ada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh perenggan ./ Akta 8ni?ersiti -ertanian
"alaysia
$-eperiksaan% .<=>, *enat 8ni?ersiti -ertanian "alaysia membuat peraturan yang berikut:
7ama dan "ula 'erkuatkuasa:
.. -eraturan ini bolehlah dinamakan -eraturan 8ni?ersiti -ertanian "alaysia$6ayuan%
.<=4dan hendaklah disifatkan sebagai mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh
*enat.
Kesimpulan
Laras perlu dipelajari sebagai satu kemahiran. Laras dalam bahasa Melayu moden
terutama laras formal dan rasmi merupakan laras khusus yang amat penting bagi
mereka yang amat visible dari segi penggunaan bahasa.