Anda di halaman 1dari 2

Mata Pelajaran DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI Kelas : 3 Biru

Bilangan Murid 2 !rang Masa : "#$"% & ""$"%


Taju' Magnet (ari : K)a*is
Tari') : 2" Og!s 2#"+
Standard Kandungan Sains ,i-i'al &
%$" & Menganalisis .engeta)uan tentang tinda'an *agnet$
Standard Pe*/elajaran %$"$" & Mengenal .asti /entu' *agnet se.erti *agnet /ar0 silinder0 lada*0
/entu' U0 /utang dan 1in1in$
%$"$3 & Mengelas !/je' /erdasar'an tinda'an *agnet 'e atasn2a$
O/je'ti3 Pada a')ir .engajaran dan .e*/elajaran0 *urid&*urid da.at :
"$ Men2ata'an /entu' *agnet se.erti *agnet /ar0 silinder0 lada*0 /entu' U0
/utang dan 1in1in$
2$ Menjelas'an .engelasan !/je' /erdasar'an tinda'an *agnet 'e atasn2a$
A'ti4iti "$ Guru *e*ula'an sesi PdP dengan *enunju''an *!del *agnet /ar dan juga
ga*a/r /e/era.a jenis *agnet 2ang ada$
2$ Guru *en2!al *urid&*urid /erdasar'an ga*/ar 2ang tela) ditunju''an dan
juga .er'aitan antara .engala*an se)arian *ere'a dengan il*u .engeta)uan
2ang *ere'a 'eta)ui$
3$ Mere'a di*inta untu' *engenal .asti /entu'&/entu' *agnet 2ang ada dan
/a)an 2ang /!le) ditari' !le) *agnet iaitu /esi dan 'eluli$
+$ Murid dis!al !le) guru *engenai /a)an *agnet dan /a)an /u'an *agnet
/erdasar'an lati)an dan ga*/ar 2ang tela) diedar'an$
EMK Kreati4iti0 *elu'is /entu'&/entu' *agnet$
BBM Bu'u Te's dan Bu'u A'ti4iti Dunia Sains dan Te'n!l!gi$
Le*/aran Kerja
Penilaian P5P Murid da.at *en2ata'an /entu'&/entu' *agnet dan *enjelas'an tentang
/a)an&/a)an *agnet dan /u'an *agnet$
6e3le'si
6AN7ANGAN PENGA8A6AN (A6IAN