Anda di halaman 1dari 1

LAPORAN KURSUS DAN PEPERIKSAAN KOM 2014

Pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Semester 5 Ambilan


Januari 2012 bersama Unit o!uri!ulum IP" am#us Pendidi!an $e!ni! menganjur!an
ursus dan Pe#eri!saan Pega%ai $e!ni! "red & esatuan 'lahraga Mala(sia) ursus
dijalan!an #ada 22 *ebruari 201+, 2& *ebruari 201+ di de%an !uliah IP" am#us
Pendidi!an $e!ni! mana!ala #e#eri!saan dijalan!an #ada 15 Mar-h 201+ bertem#at di
.e%an Serbaguna IP" am#us Pendidi!an $e!ni!) ursus ini di!endali!an oleh
jurulatih bertauliah dari Persatuan 'lahraga uala /um#ur (ang dii!tira0 oleh esatuan
'lahraga Mala(sia ('M))
ursus ini bermatlamat untu! melahir!an Pega%ai $e!ni! 'lahraga "red & serta
memberi!an #engalaman menjadi #ega%ai di mana,mana #ertandingan atau !ejohanan
olahraga nanti) Selaras dengan obje!ti0 1ahagian Pendidi!an "uru untu! melahir!an
jurulatih,jurulatih dan #ega%ai 2 #ega%ai (ang mam#u men(am#ai!an ilmu ber!aitan
olahraga !e#ada murid,murid se!olah)
$erda#at em#at orang jurulatih (ang memberi!an -eramah semasa !ursus
tersebut3 2 orang #ada 22 *ebruari 201+ dan 2 orang semasa 2& *ebruari 201+)
$erda#at em#at slot se-ara !eseluruhan dalam !ursus ini) 22 *ebruari 201+ bermula
#ada jam 4 #agi dengan slot #ertama iaitu #ega%ai,#ega%ai !ejohanan dan #eraturan
Am) Mana!ala #ada sebelah #etang bermula #ada 1)+5 #etang dengan slot !edua iaitu
a-ara bala#an dan -am#uran) Pada hari seterusn(a 2& *ebruari 201+ bermula bermula
#ada jam 4 #agi dengan slot !etiga #ada sebelah #agi iaitu a-ara #adang) Mana!ala
slot !eem#at bermula #ada 1)+5 #etang dengan a-ara jalan!a!i dan lebuh ra(a) Setia#
slot ini diberi -eramah oleh seorang jurulatih)
Pe#eri!saan #ega%ai te!ni! olahraga gred & dijalan!an #ada 15 Mar-h 201+)
Pe#eri!saan tersebut dijalan!an bermula #ada 4)&0 #agi dan bera!hir #ada 11)00 #agi)
Seramai 125 orang #eserta (ang mengambil #e#eri!saan ini)