Anda di halaman 1dari 4

Gianyar, 20 Februari 2014

Mahasiswa Panitia Pelaksana KKN-PPM


UNUD Desa Pupuan Perioe !"""
#ahun 2014
Ketua,
Ida Bagus Gde Dharma Dhyaksa
KULIAH KERJA NYATA PEMBELAJARAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KKN!PPM"
UNI#ERSITAS UDAYANA
PERI$DE #III ! %&'(
$ekretariat% Posko KKN-PPM &'alai 'an(ar #i)bul Desa Pupuan*
#e+allalan+ , Gianyar
Phone% 0-.//.401211
No2 % 001343MahasiswaPanpel-KKN PPM-Pupuan3UNUD3""32014
5a)p % -
6al2 % Perm)h)*a* I+,* Keg,a-a*
Kepaa
7th2 Ke.a/a Sek)/ah SD N ( Pu.ua*
i -
#e)pat
$ehubun+an en+an iselen++arakannya ke+iatan Kuliah Ker(a Nyata, ka)i
)enyelen++arakan Pro+ra) Ker(a 8Mem.erke*a/ka* Pe*era.a* I/mu K,m,a da/am
Keh,du.a* Sehar,!har, ke.ada a*ak!a*ak Desa Pu.ua*8 paa,
6ari3#an++al % Ka)is, 20 Februari 2014
#e)pat % 9uan+ Kelas !" $D N 4 Pupuan
Untuk itu ka)i selaku panitia pelaksana )e)ohon i:in untuk apat
ilaksanakannya pro+ra) ker(a tersebut2
'esar harapan ka)i untuk apat )e)peroleh bantuan2 De)ikianlah surat
per)ohonan ini ka)i a(ukan2 ;tas perhatian an ker(asa)a 'apak3"bu, ka)i u<apkan
teri)a kasih2
Gianyar, 22 Februari 2014
Mahasiswa Panitia Pelaksana KKN-PPM
UNUD Desa Pupuan Perioe !"""
#ahun 2014
Ketua,
Ida Bagus Gde Dharma Dhyaksa
KULIAH KERJA NYATA PEMBELAJARAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KKN!PPM"
UNI#ERSITAS UDAYANA
PERI$DE #III ! %&'(
$ekretariat% Posko KKN-PPM &'alai 'an(ar #i)bul Desa Pupuan*
#e+allalan+ , Gianyar
Phone% 0-.//.401211
No2 % 002343MahasiswaPanpel-KKN PPM-Pupuan3UNUD3""32014
5a)p % -
6al2 % Perm)h)*a* I+,* Keg,a-a*
Kepaa
7th2 Ke.a/a Sek)/ah SD N ' Pu.ua*
i -
#e)pat
$ehubun+an en+an iselen++arakannya ke+iatan Kuliah Ker(a Nyata, ka)i
)enyelen++arakan Pro+ra) Ker(a 8Pe/a-,ha* Per,/aku H,du. Bers,h da* Seha-8
paa,
6ari3#an++al % $abtu, 22 Februari 2014
#e)pat % $D N 1 Pupuan
Untuk itu ka)i selaku panitia pelaksana )e)ohon i:in untuk apat
ilaksanakannya pro+ra) ker(a tersebut2
'esar harapan ka)i untuk apat )e)peroleh bantuan2 De)ikianlah surat
per)ohonan ini ka)i a(ukan2 ;tas perhatian an ker(asa)a 'apak3"bu, ka)i u<apkan
teri)a kasih2
Gianyar, 22 Februari 2014
Mahasiswa Panitia Pelaksana KKN-PPM
UNUD Desa Pupuan Perioe !"""
#ahun 2014
Ketua,
Ida Bagus Gde Dharma Dhyaksa
KULIAH KERJA NYATA PEMBELAJARAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KKN!PPM"
UNI#ERSITAS UDAYANA
PERI$DE #III ! %&'(
$ekretariat% Posko KKN-PPM &'alai 'an(ar #i)bul Desa Pupuan*
#e+allalan+ , Gianyar
Phone% 0-.//.401211
No2 % 000343MahasiswaPanpel-KKN PPM-Pupuan3UNUD3""32014
5a)p % -
6al2 % Perm)h)*a* I+,* Keg,a-a*
Kepaa
7th2 Ke-ua Ke/)m.)k Ta*, Gu*u*g Sar,
i -
#e)pat
$ehubun+an en+an iselen++arakannya ke+iatan Kuliah Ker(a Nyata, ka)i
)enyelen++arakan Pro+ra) Ker(a 8S)s,a/,sas, ke.ada Pe-a*, Sayur da* Buah Desa
Pu.ua* -e*-a*g Pe*yak,- a-au Hama Ta*ama*8 paa hari Ka)is, 21 Februari 20142
Untuk itu ka)i selaku panitia pelaksana )e)ohon i:in untuk apat ilaksanakannya
pro+ra) ker(a tersebut2
'esar harapan ka)i untuk apat )e)peroleh bantuan2 De)ikianlah surat
per)ohonan ini ka)i a(ukan2 ;tas perhatian an ker(asa)a 'apak3"bu, ka)i u<apkan
teri)a kasih2
Gianyar, 22 Februari 2014
Mahasiswa Panitia Pelaksana KKN-PPM
UNUD Desa Pupuan Perioe !"""
#ahun 2014
Ketua,
Ida Bagus Gde Dharma Dhyaksa
KULIAH KERJA NYATA PEMBELAJARAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KKN!PPM"
UNI#ERSITAS UDAYANA
PERI$DE #III ! %&'(
$ekretariat% Posko KKN-PPM &'alai 'an(ar #i)bul Desa Pupuan*
#e+allalan+ , Gianyar
Phone% 0-.//.401211
No2 % 004343MahasiswaPanpel-KKN PPM-Pupuan3UNUD3""32014
5a)p % -
6al2 % Perm)h)*a* I+,* Keg,a-a*
Kepaa
7th2 Ke.a/a Sek)/ah SD N ' Pu.ua*
i -
#e)pat
$ehubun+an en+an iselen++arakannya ke+iatan Kuliah Ker(a Nyata, ka)i
)enyelen++arakan Pro+ra) Ker(a 8Mem.erke*a/ka* da* Me/akuka* Pe/a-,ha*
K)m.u-er .ada A*ak!A*ak Desa Pu.ua*8 paa,
6ari3#an++al % $abtu, 1 Maret 2014
#e)pat % $D N 1 Pupuan
Untuk itu ka)i selaku panitia pelaksana )e)ohon i:in untuk apat
ilaksanakannya pro+ra) ker(a tersebut2
'esar harapan ka)i untuk apat )e)peroleh bantuan2 De)ikianlah surat
per)ohonan ini ka)i a(ukan2 ;tas perhatian an ker(asa)a 'apak3"bu, ka)i u<apkan
teri)a kasih2