Anda di halaman 1dari 7

PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

(PPGB)
Bil. Pertemuan : 1
Tarikh : 13 Jun 2012
Tempat : Bilik Guru
Masa Mula : 10.30
Masa Tamat : 11.30
ISU/PEBI!"#!G#!
$e%a&ikan 'an $ese&ahteraan (iri Se%a)ai Pen'i'ik
#$TI*ITI
i. Guru ment+r men&alankan sesi perkenalan seperti men)enali peri%a'i, tempat
tin))al, aka'emik 'an keluar)a.
ii. Per%in-an)an sk+p peranan )uru ment+r 'an GB .tu)as )uru ment+r 'an GB
seperti /an) ter'apat 'alam m+'ul0.
iii. Men&elaskan kepa'a GB -ara men)hasilkan 1+li+.
i2. Ber%in-an) 'en)an GB %erkenaan isu3isu peri%a'i 'an ker&a/a %a)i mem%antu GB
men/esuaikan 'iri 'en)an mem%in-an)kan isu3isu semasa seperti ke4an)an,
ker&a/a, s+si+%u'a/a 'an tempat tin))al.
2. Men)enal 1i5ikal sek+lah seperti pelan sek+lah, +r)anisasi sek+lah 'an l+kasi
sek+lah.
M#$6UMB#6#S
7%&ekti1 'an per%in-an)an %er&alan 'en)an lan-ar
(ise'iakan 7leh
88888888...............
(EN KAMAL BIN KAMSUN)
GURU MENTOR
Bil. Pertemuan : 2
PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU
(PPGB)
Tarikh : 19 Jun 2012
Tempat : Bilik Guru
Masa Mula : 10.30
Masa Tamat : 11.30
ISU/PEBI!"#!G#!
Pen/e'iaan Bilik (ar&ah /an) $+n'usi1, Selesa, Selamat, Menarik 'an Persekitaran
Pem%ela&aran /an) E1isien
#$TI*ITI
i. Mem%uat pemerhatian %ersama GB terha'ap kelas3kelas /an) lain.
ii. Ber%in-an) 'en)an GB %erhu%un) pen/e'iaan %ilik 'ar&ah/ %ilik kaunselin)/ %ilik3
%ilik khas supa/a %ersesuaian 'en)an sai5 kelas 'an keperluan pem%ela&aran.
iii. Per%in-an)an pen)urusan %ilik 'ar&ah seperti pen)urusan aset/ in2ent+ri, &a'ual
4aktu P:P, %uku ke'atan)an, %uku pemantauan kelas, +)ranisasi kelas, papan
ken/ataan, su'ut %a-aan 'an %uku 'isiplin muri'.
7%&ekti1 'an per%in-an)an %er&alan 'en)an lan-ar
(ise'iakan 7leh
88888888...............
(EN KAMAL BIN KAMSUN)
GURU MENTOR
Bil. Pertemuan : 3
Tarikh : 2; Jun 2012
PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU
(PPGB)
Tempat : Bilik Guru
Masa Mula : 10.30
Masa Tamat : 11.30
ISU/PEBI!"#!G#!
Strate)i Pen)a&aran 'alam Bilik (ar&ah
#$TI*ITI
i. Ber%in-an) 'en)an GB akan pe'a)+)i 'an alat %antu men)a&ar /an) %ersesuaian
untuk melaksanakan sesi P:P.
7%&ekti1 'an per%in-an)an %er&alan 'en)an lan-ar
(ise'iakan 7leh
88888888...............
(EN KAMAL BIN KAMSUN)
GURU MENTOR
Bil. Pertemuan : <
Tarikh : 2 Julai 2012
Tempat : Bilik Guru
PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU
(PPGB)
Masa Mula : 10.30
Masa Tamat : 11.30
ISU/PEBI!"#!G#!
Pen'e'ahan $epa'a Pelaksanaan 'an Pen)urusan #kti2iti $+kurikulum
#$TI*ITI
i. Mem%eri taklimat %erhu%un) akti2iti k+kurikulum /an) 'ilaksanakan 'i sek+lah
seperti &a'ual pelaksanaan akti2iti k+kurikulum atau pr+se'ur la4atan 'en)an
'i%antu +leh Pen+l+n) $anan $+kurikulum.
ii. Mem%eri taklimat pemarkahan k+kurikulum
iii. Mem%erikan tan))un)&a4a% untuk men)en'alikan akti2iti3akti2iti k+kurikulum
men)ikut kemahiran 'an ke%+lehan /an) a'a pa'a GB.
Men'apatkan maklum %alas 'aripa'a )uru penasihat persatuan/ kela%/ %a'an
%eruni1+rm/ sukan 'an permainan akan ker&asama /an) 'i%erikan +leh GP 'alam
akti2iti k+kurikulum untuk perkem%an)an 'iri.
7%&ekti1 'an per%in-an)an %er&alan 'en)an lan-ar
(ise'iakan 7leh
88888888...............
(EN KAMAL BIN KAMSUN)
GURU MENTOR
Bil. Pertemuan : 9
Tarikh : = Julai 2012
Tempat : Bilik Guru
Masa Mula : 10.00
PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU
(PPGB)
Masa Tamat : 11.00
ISU/PEBI!"#!G#!
Penin)katan M+ti2asi 'an Pen)har)aan $en'iri Muri'
#$TI*ITI
i. Men'apatkan ker&asama )uru 'isiplin %erhu%un) pen)urusan 'isiplin muri'.
ii. Guru ment+r %erk+n)si pen)alamann/a tentan) %u'a/a kelas 'an 1+kus
pen'i'ikan.
iii. Guru ment+r mem%eri )aris pan'uan %erhu%un) 1+kus pen'i'ikan %er'asarkan
kepa'a tahap pen-apaian muri'.
i2. Mem%ina hu%un)an k+munikasi antara GB 'en)an 4ar)a sek+lah.
Mem%erikan pen'e'ahan kepa'a GB tentan) psik+l+)i rema&a.
7%&ekti1 'an per%in-an)an %er&alan 'en)an lan-ar
(ise'iakan 7leh
88888888...............
(EN KAMAL BIN KAMSUN)
GURU MENTOR
Bil. Pertemuan : =
Tarikh : 1> Julai 2012
Tempat : Bilik Guru
Masa Mula : 10.00
Masa Tamat : 11.00
ISU/PEBI!"#!G#!
PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU
(PPGB)
$ae'ah Pelaksanaan Penilaian 'an Pentaksiran Terha'ap Muri'
#$TI*ITI
i. Guru ment+r mem%eri )aris pan'uan 'an menun&ukkan -+nt+h tentan) -ara
penan'aan %uku latihan muri'.
ii. Men/emak sampel tu)asan muri' %a)i kelas /an) 'ia&ar +leh GB 'an mem%eri
maklum %alas.
iii. Guru ment+r mem%eri pan'uan kepa'a GB untuk mem%uat penilaian muri'.
7%&ekti1 'an per%in-an)an %er&alan 'en)an lan-ar
(ise'iakan 7leh
88888888...............
(EN KAMAL BIN KAMSUN)
GURU MENTOR
Bil. Pertemuan : ?
Tarikh : 2< Julai 2012
Tempat : Bilik Guru
Masa Mula : 10.00
Masa Tamat : 11.00
ISU/PEBI!"#!G#!
PEMENTORAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU
(PPGB)
$ae'ah Pelaksanaan Penilaian 'an Pentaksiran Terha'ap Muri'
#$TI*ITI
i. Guru ment+r mem%eri )aris pan'uan 'an menun&ukkan -+nt+h tentan) -ara
penan'aan %uku latihan muri'.
ii. Men/emak sampel tu)asan muri' %a)i kelas /an) 'ia&ar +leh GB 'an mem%eri
maklum %alas.
iii. Guru ment+r mem%eri pan'uan kepa'a GB untuk mem%uat penilaian muri'.
7%&ekti1 'an per%in-an)an %er&alan 'en)an lan-ar
(ise'iakan 7leh
88888888...............
(EN KAMAL BIN KAMSUN)
GURU MENTOR