Anda di halaman 1dari 2

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA

GEOGRAFI 942/2
KERTAS 2: ALAM SEKITAR MANUSIA
BAB 2: TABURAN PENDUDUK
Jawab semua soalan yang dbe!"an#
$# %u!a"an se&a!a !ng"as 'abu!an (endudu" meng"u'
)a* wlaya+ duna ,-.
)b* ga!s ln'ang ,/.
)&* nega!a Malaysa ,$0.
2# Dengan me!u1u" "e(ada wlaya+ benua Asa#
)a* Sena!a"an nega!a2nega!a yang (ada' (endudu" ,3.
)b* Sena!a"an "awasan2"awasan luas yang be!(endudu" 1a!ang ,3.
)&* Jelas"an "ena(a 4+na dan Inda 'da" mem(unya 'abu!an
(endudu" yang se"a'a5 ,$3.
6# )a* Leng"a("an &a!'a mnda be!"u'
$#
2#
6#
$#
2#
6#
7#
,6.
)b* Jelas"an "ena(a"a+ Pulau Jawa8 Madua!a dan Bal mem(unya
"e(ada'an (endudu" yang 'ngg be!bandng (ulau2(ulau yang
lan d Indonesa5 ,$0.
)&* Dengan mengguna"an &on'o+ nega!a yang sesua8 bandng"an (ola
'abu!an (endudu" da! seg
# I"lm
# Ben'u" Mu"a Bum
# Dasa! Ke!a1aan ,$2.
FAKTOR-FAKTOR TABURAN
PENDUDUK
ALAM SEKITAR FIZIKAL ALAM SEKITAR MANUSIA
$
7# )a* %u!a"an 9a"'o!29a"'o! yang menyebaba"an Pan'a Ba!a'
Semenan1ung Malaysa be!(endudu" (ada'# ,-.
)b* Te!ang"an sebab musaba+ 4+na dan Snga(u!a meng+ad"an
(o(ulasnya# ,/.
)&* Dengan membe!"an &on'o+2&on'o+ banda!aya mega yang sesua8
nya'a"an "esan2"esan nega'9 a"ba' be!(endudu" (ada'# ,$0.
3# )a* Nya'a"an (e!samaan dan (e!be:aan 'abu!an (endudu" bag Je(un
dan Inda# ,;.
)b* Te!ang"an sebab Malaysa (e!lu menamba+ 1umla+ (endudu"
"e(ada /0 1u'a men1elang 20205 ,<.
)&* Ame!"a U'a!a d"a'a"an 'da" mem(unya 'abu!an (endudu" yang
se"a'a# =alu!"an# ,$2.
<# )a* Nya'a"an 9a"'o!29a"'o! yang menyebab"an Del'a I!!awady8 Lemba+
Menam 4+ao P+!aya dan Lemba+ Sunga %wang %o mem(unya
Pendudu" yang (ada'# ,$0.
)b* Nya'a"an (e!samaan dan (e!be:aan be!"a'an 'abu!an (endudu"
Ame!"a Sela'an dengan A9!"a# ,$0.
)&* Lo!e""an (ola 'abu!an (endudu" bag Asa Tengga!a meng"u'
# (ada'
# sede!+ana (ada'
# 1a!ang ,3.
lx942/2jul2010
2