Anda di halaman 1dari 2

Minggu : 36 Hari : Rabu Tarikh : 1 Oktober 2014

Mata Pelajaran Reka Bentuk dan teknologi


Kelas Tahun 4 (7orang)
Masa 1210 a! " 110 a!
Tema #engha$ilan #ro%ek
Unit
Tajuk
#engulangan #engha$ilan &ro%ek bera$a$kan bahan bukan
loga!
Focus Utama
'tandard kandungan : 40
'tandar &e!bela%aran : 41
Objektif
(i akhir &enga%aran dan &e!bela%aran ini !urid akan da&at :
i !engenali bahan)bahan a$a$ dan &eralatan a$a$
!engha$ilkan &ro%ek bukan loga! $e&erti !aounting board*
&a&an la&i$* $e$iku +* &en$el tukang ka,u tukul
ii !engenal &a$ti !anual &ro%ek ter$ebut dengan betul dan
-aha!i ra%ah !anual
iii !en,enaraikan bahan dan alatan dengan betul dan
kegunaann,a
Aktiviti
a) .uru akan !e!berikan $atu !anual ,ang
!engandungi ga!bar ra%ah &ro%ek
b) Murid akan berdi$ku$i dengan guru tentang bagai!ana
-ung$i &ro%ek ter$ebut a&abila ian,a $ia& dan a&akan
ko!&onen uta!a &ro%ek ini
/) Mereka akan di$oal tentang alatan ,ang ditun%ukkan
oleh guru di hada&an kela$
d) Mereka akan !e!berikan re$&on !a$ing)!a$ing
0e!udian guru akan !e!&erbetulkan &enerangan
!ereka dan !e!berikan !aklu!at ,ang betul
e) 0e!udian* guru akan !e!inta 1akil untuk !en%a1ab
$oalan
-) Murid dibenarkan untuk !en/ari %a1a&an di dala!
buku tek$ atau !ana)!ana $u!ber
Emk :
Pengisian
Kurikulum :
Kbt :
Bbm :
'i$te! Baha$a : tatabaha$a
2l!u : reka bentuk teknologi* Baha$a Mala,a$ia
3M : ke$ungguhan* !enghargai* $eronok* ber$o&an
0BT :
0B " !enta-$ir* !engenal &a$ti* !e!bandingkan dan
!e!be4akan* !en%anakan idea
B5B " !enuli$ /e&at* !engingat* ba/aan inten$i-
0# " inter&er$onal
0on$trukti6i$!e " !enge!bangkan idea
Minggu : 36 Hari : Rabu Tarikh : 1 Oktober 2014
Pentaksiran
Reeksi