Anda di halaman 1dari 6

metabolisme nitrogen

BAB I
PENDAHULUAN
Istilah metabolisme, berasal dari bahasa Yunani, berarti perubahan atau
transformasi. Metabolisme u!a merupa"an proses#proses "imia $an!
teradi di dalam tubuh ma"hlu" hidup%sel. Metabolisme disebut u!a rea"si
en&imatis, "arena metabolisme teradi selalu men!!una"an "atalisator
en&im.
Nitro!en adalah sen$a'a $an! tersebar luas di biosfir. Atmosfer bumi
men!andun! se"itar ()* !as nitro!en. Nitro!en adalah "omponen
pentin! ba!i tumbuhan terdapat dalam ban$a" sen$a'a. Protein dan
asam nu"ledit $an! biasan$a diserap dari tanah dalam bentu" san!at
tero"sidasi dan harus diredu"si oleh proses $an! ber!antun! pada ener!i
sebelum ber!abun! menadi protein dan sen$a'a lain dalam sel.
Nitro!en di alam berada dalam berba!ai bentu" dan berada dalam
"eadaan dinamis men!i"uti perubahan fisi" dan "imia dalam suatu daur
Nitro!en. Mes"ipun nitro!en di udara mampu masu" "eluar tubuh
tumbuhan, tetapi tida" ada en&im $an! mampu menan!"apn$a.
+eban$a"an Nitro!en $an! masu" tubuh tumbuhan telah men!alami
redu"si oleh mi"roba pro"ar$oti, atau dalam bentu" N-.# dan NH/0
dalam air huan. Penambatan nitro!en dapat dila"u"an se,ara simbioti"
atau non simbioti" antara tumbuhan tin!"at tin!!i dan mi"roba. 1umbuhan
tin!!i dapat men!!una"an Nitro!en $an! telah teredu"si tersebut. Ba!i
tumbuhan lain $an! tida" bersimbiosis den!an nitro!en , nitro!en diserap
dalam bentu" N-.# atau NH/0. Umumn$a dalam bentu" N-.# "arena
NH/0 a"an dio"sidasi menadi N-.# oleh ba"teri nitrifi"asi.
+onsep metabolisme $an! a"an dibahas dalam ma"alah ini difo"us"an
pada metabolisme Nitro!en. 2edu"si nitrat menadi ammonium dan
perubahan ammonium menadi sen$a'a or!ani, $an! terdapat pada
tumbuhan.
BAB II
PEMBAHA3AN
3I+LU3 NI12-4EN 5N67
4as nitro!en ban$a" terdapat di atmosfer, $aitu se"itar ()* dari udara.
Nitro!en bebas dapat ditambat%difi"sasi terutama oleh tumbuhan $an!
berbintil a"ar 5misaln$a enis polon!an7 dan beberapa enis !an!!an!.
Nitro!en bebas u!a dapat berea"si den!an hidro!en atau o"si!en den!an
bantuan "ilat% petir.
3eba!ian besar nitro!en $an! terdapat di dalam or!anisme hidup berasal
dari penambatan 5redu"si7 oleh mi"ro or!anisme pro"ariot. 3eba!ian
diantaran$a terdapat di a"ar tumbuhan tertentu atau dari pupu" hasil
penambatan se,ara industr$. 3eumlah "e,il nitro!en pindah dari atmosfer
"e tanah seba!ai NH/0 dan N-.# bersama air huan dan diserap oleh
a"ar. NH/0 ini berasala dari pemba"aran industr$, a"ti8itas !unun! berapi
dan "eba"aran hutan sedan!"an N-.# berasal dari o"sidasi N6 oleh -6
atau o&on den!an bantuan "ilat atau radiasi ultra8iolet, sumber lain N-.#
adalah samudera.
Pen$erapan N-.# dan NH/0 oleh tumbuhan memun!"in"an tumbuhan
untu" membentu" berba!ai sen$a'a nitro!en terutama protein. Pupu",
tumbuhan mati, mi"roor!anisme, serta he'an merupa"an sumber pentin!
nitro!en $an! di"embali"an "e tanah tapi seba!aian besar nitro!en
tersebut tida" larut dan tida" se!era tersedia ba!i tumbuhan.
Pen!ubahan nitro!en or!ani, menadi NH/0 oleh ba"teri dan fun!i tanah
disebut Amnoifi"asi $an! dapat berlan!sun! oleh berba!ai ma,am
mi"roor!anisme pada suhu din!in dan pada berba!ai nilai ph. 3elanutn$a
pada tanah $an! han!at dan lembab dan ph se"itar netral NH/0 a"an
dio"sidasi menadi nitrit 5N-67 dan N-.# dalam beberapa hari setelah
pembentu""ann$a atau penambahann$a seba!ai pupu" disebut den!an
Nitrifi"asi $an! ber!una dalam men$edia"an ener!i ba!i "elan!sun!an
hidup dan per"emban!an mi"roba tersebut.
3elain itu terdapat pula denitrifi"asi $aitu suatu proses pembentu"an N6,
N-, N6- dan N-6 dari N-.# oleh ba"teri aneorobi" $an! berlan!sun! di
dalam tanah $an! penetrasi -6# n$a terbatas, ter!enan!, padat dan
daerah de"at pemu"iman tanah $an! "onsentrasi -6 n$a rendah "arena
pen!!unaann$a $an! ,epat dalam o"sidasi bahan or!ani". 1umbuhan
"ehilan!an seumlah "e,il nitro!en "e atmosfer seba!ai NH., N6-, N-6,
dan N- terutama i"a diberi pupu" nitro!en den!an bai".
4ambar 3i"lus Nitro!en di Alam
PENAMBA1AN NI12-4EN
Proses redu"si N6 menadi NH/ dinama"an penambatan nitro!en. Proses
ini dila"u"an oleh mi"roor!anisme pro"arioti", penambatan nitro!en ini
melibat"an ba"teri tanah $an! hidup bebas, sianoba"teri 5!an!!an! hiau#
biru7 $an! hidup dipermu"aan tanah atau di dalam air, sianoba"teri $an!
hidup bersimbiosis den!an fun!i, lumut, pa"is dan ba"teri $an!
berasosiasi se,ara simbioti" den!an a"ar, "hususn$a pada tumbuhan
"a,an!an.
Pada tumbuhan "a,an!an ini, ba"teri $an! berperan adalah 2hi&obium,
Brad$rhi&obium, dan A&horhi&obium. 3emua 2hi&obium adalah ba"teri
aerob $an! bertahan se,ara saprofit di dalam tanah sampai mere"a
men!infe"si bulu a"ar. Infe"si ba"teri ini men$ebab"an apa $an! "ita
sebut bintil a"ar.
1ahapan pembentu"an bintil a"ar tersebut seba!ai beri"ut, 9
:. Ba"teri men!infe"si bulu a"ar.
6. En&im dari ba"teri meromba" dindin! sel sehin!!a ba"teri dapat
masu" "e
.. Bulu a"ar membentu" stru"tur lir# benan! $an! di sebut benan!
infe"si , $an! terdiri
dari membran plasmalurus dan memenan! dari sel $an! terseran!.
/. Ba"teri membelah den!an ,epat di dalam benan! $an! menalar ,
masu" dan
menembus sel "orte"s .
;. Pada sel "orte"s sebelah dalam, ba"teri dilepas "e sitoplasma dan
meran!san! sel
5"hususn$a sel tetraploid7 untu" membelah, $an! men$ebab"an
proliferasi arin!an
membentu" bintil a"ar de'asa.
3etiap ba"teri $an! membesar dan tida" ber!era" disebut ba"teroid.
Ba"teroid biasan$a berada di sitoplasma se,ara ber"elompo" dan masin!#
masin! di"eliin!i oleh membran periba"teroid. Antara membran ba"teroid
dan "elompo" ba"teroid terdapat daerah $an! disebut ruan! periba"teroid.
Di luar ruan! periba"teroid, di sitoplasma terdapat protein $an! dinama"an
le!hemo!lobin, $an! men$ebab"an bintil "a,an!an 'arnan$a merah
muda. Dan diper"ira"an le!hemo!lobin men!an!"ut -6 untu" ba"teri.
Penambatan Nitro!en di bintil a"ar teradi se,ara lan!sun! di dalam
ba"teroid. 1umbuhan inan! men$edia"an "arbohidrat ba!i ba"teroid, $an!
a"an dio"sidasi sehin!!a diperoleh ener!i. Beberapa ele"tron dan A1P
$an! diperoleh selama o"sidasi di ba"teroid di!una"an untu" meredu"si
N6 menadi NH/
2ea"si penambatan nitro!en se,ara "eseluruhan adalah seba!ai beri"ut, 9
N60 ) ele"tron 0 :< M! A1P 0:< H6-=6NH. 0 H6 0 :<M! A1P 0 :<
Pi 0 )H0
En&im $an! diperlu"an adalah en&im nitro!enase.
1ahapann$a adalah seba!ai beri"ut, 9
2espirasi "arbohidrad pada ba"teroid men$ebab"an redu"si NAD menadi
NADH atau NADP menadi NADPH. -"sidasi piru8at selama respirasi
men$ebab"an redu"si fla8odo"sin.
6. +emudian >la8odu"sin, NADH atau NADPH meredu"si feredo"sin.
Nitro!enase menerima ele"tron dari fla8odo"sin teredu"si, feredo"sin atau
bahan peredu"si efe"tif lainn$a saat men!"atalisis penambatan N6.
Netro!enase terdiri dari dua protein $an! berlainan, $aitu protein >e dan
Protein >e#Mo. Protein >e men!andun! / atom besi sementara protein >e#
Mo mempun$ai atom molibdenum dan 6) atom besi.
Bai" molebdenun ataupun besi menadi teredu"si, "emudian dio"sidasi
saat nitro!enase menerima ele"tron dari feredo"sin dan men!an!"utn$a
"e N6 untu" membentu" NH/. NH/ dian!"ut "eluar dari ba"teroid dan
di!una"an oleh tumbuhan inan!. Di sitosol, $an! men!andun! ba"teroid
5ba!ian luar membran periba"teroid7 NH/ diubah menadi !lutamin, asam
!lutamat, aspara!in, dan ureida 5alantoin dan asam alantoat7.
>a"tor#fa"tor $an! dapat menin!"at"an penambatan nitro!en antara lain 9
a. >a"tor Lin!"un!an
Men,a"up "elembaban $an! ,u"up, suhu han!at, sinar matahari $an!
teran!, "onsentrasi ?-6 $an! tin!!i.
b. >a"tor 4eneti"
Men,a"up proses pen!enalan $an! di"endali"an se,ara !enetis antara
spesies ba"teri dan spesies atau 8arietasi tumbuhan "a,an!an dan
"emampuan nitro!enase dari semua or!anisme untu" meredu"si H0 dan
persain!an den!an N6 serta tahap pertumbuhan
Pada dasarn$a umlah terbesar $an! ditambah oleh tumbuhan asli
tahunan dan tumbuhan "a,an!an pada pertumbuhan adalah saat
per"emban!an reprodu"si.
2EDU+3I NI12A1 MEN@ADI AMM-NIUM
2ea"si "edua dari proses redu"si nitrat adalah pen!ubahan
nitrit menadi NH/. Nitrit $an! ada di sitosol dian!"ut "e dalam "loroplas di
daun atau "e dalam proplastid di a"ar.
1ahapan redu"si nitrit menadi ammonium adalah seba!ai beri"ut, 9
A Di daun, redu"si N-6 menadi NH/ memerlu"an enam ele"tron
$an! diambil dari H6- pada sistem pen!an!"utan ele"tron non si"li", pada
"loroplas selama pen!an!"utan ele"tron ini, ,aha$a mendoron!
pen!an!"utan ele"tron dari H6- "e ferod"sin 5>d7.
2ea"sin$a adalah seba!ai beri"ut 9
. H6- 0 <>d 0 ,aha$a ############ :; -6 0 <H 0 <>d
A +emudian ferodo"sin teredu"si memberi"an < ele"tron $an!
di!una"an untu" meredu"si N-6 menadi NH/,
rea"sin$a seba!ai beri"ut, 9
N-6 0 <>d 5>e 7 0 )H ######### NH/ 0 <>d 5>e 7 0 H6-
3ehin!!a "eseluruhan proses redu"si nitrit menadi amonia adalah
seba!ai beri"ut9
N-6 0 .H6- 0 6H 0 ,aha$a ####### NH/ 0 :,; -6 0
6H6-

PE2UBAHAN AMM-NIUM MEN@ADI 3ENYABA -24ANI+
+etersediaan NH/ $an! berasal dari 9
A Pen$erapan lan!sun! dari tanah
A Penambatan fi"sasi N6 oleh mi"roor!anisme
A 2edu"si
Amonium tida" pernah ditemu"an tertimbun di suatu tempat tertentu
dalam tubuh tumbuhan "arena bersifat ra,un. Amonium dapat
men!hambat pembentu"an A1P di "loroplas maupun mito"ondria "arena
bertinda" seba!ai peme,ah sen$a'a rea"si. 1ahapan pen!ubahan
amonium menadi bahan or!ani" adalah seba!ai beri"ut, 9
8 3emua NH/ diubah menadi !u!us amida dari !lutamin. Pen!ubahan ini
a"an membentu" asam !lutamat, asam aspartat, dan aspara!in. 4lutamin
dibentu" den!an penambahan satu !u!us NH6 dan NH/ "e !u!us
"arbo"sil terauh dari "arbon alfa asam !lutamat. En&im $an! diperlu"an
adalah !lutamin sintase. Hidrolisis A1P menadi ADP dan Pi $an! san!at
pentin! mendoron! rea"si lebih lanut 5rea"si :7
8 En&im !lutamat sintase men!an!"ut !u!us amida dari !lutamin "e
"arbon "arbo"sil asam alfa "eto!lutamat, sehin!!a terbentu" dua mole"ul
asam !lutamat. Proses ini membutuh"an feredo"sin $an! mampu
men$umban! 6 ele"tron $aitu feredo"sin di "loroplas dan NADH atau
NADPH di proplastid sel#sel non fotosintesis 5rea"si 67.
8 3atu asam !lutamat $an! dihasil"an diperlu"an untu" mempertahan"an
rea"si 5:7, !lutamat $an! lain dapat diubah se,ara lan!sun! menadi
protein, "lorofil, asam nu"leat dan seba!ain$a.
8 3elain membentu" !lutamat, !lutamin dapat men$umban!"an !u!us
amidan$a "e asam aspartat untu" membentu" aspara!in. 2ea"si ini
membutuh"an en&im aspara!in sintase. Ener!i untu" mendoron! rea"si
diperoleh dari hidrolisis A1P menadi AMP dan PPi 5rea"si /7.
8 Nitro!en dalam aspartat dapat berasal dari !lutamat, dan / "arbonn$a
mun!"in berasal dari aCsam o"saloasetat. -"saloasetat dibentu" dari
PEP#"arbo"silase.
4lutamin menadi bentu" pen$impan nitro!en utama pada ban$a"
tumbuhan. 4lutamin ban$a" terdapat pada or!an#or!an pen$impan seperti
umbi "entan!, a"ar bit, !ula, 'ortel dan loba". 3ementara aspartat ban$a"
terdapat pada tanaman "a,an!#"a,an!an.
Pada daun de'asa, !lutamin serin! dibentu" dari asam !lutamat dan NH/
$an! dihasil"an "eti"a peromba"an protein mulai menin!"at. 4lutamin
"emudian dian!"ut melalui floem "e daun $an! lebih muda atau "e a"ar,
bun!a, bii, atau buah. A"hirn$a !lutamin dapat ber!abun! lan!sun! "e
protein pada semua sel dalam bentu" salah satu dari asam a
BAB III
PENU1UP
+E3IMPULAN
:. Nitro!en merupa"an "omponen pentin! pada protein dan asam
nu"leat $an! biasan$a diserap dari tanah dalam bentu" san!at tero"sidasi
dan harus redu"si oleh proses $an! ber!antun! pada ener!i, sebelum
ber!antun! menadi protein dan sen$a'a lain dalam sel.
6. Nitro!en merupa"an salah satu unsure ma"ro esensial $an!
dibutuh"an oleh tanaman. 1anaman men!!una"an nitro!en dalam proses
pembentu"an DNA, 2NA, maupun protein seba!ai pemban!un arin!an
tubuh tumbuhan. Nitro!en dapat diserap tanaman dalam bentu" nitrat dan
ammonium. Amonium adalah salah satu bentu" sen$a'a nitro!en $an!
tida" dapat dia"umulasi"an dalam arin!an tumbuhan dalam an!"a 'a"tu
$an! lama 3en$a'a ini dapat men!hambat produ"si A1P. 4eala defisiensi
nitro!en adalah tanaman tumbuh "erdil dan daunn$a menadi "e"unin!an
5"lorosis7.
.. Proses peredu"sian nitrat menadi ammonium dapat teradi dalam
dua rea"si $an! berbeda $aitu $an! di"atalis oleh nitrat redu"tase dan
pen!ubahan nitrit menadi NH/0 $an! di"atalis oleh nitrit redu"tase.
/. Proses pen!ubahan ammonium menadi sen$a'a or!ani" terba!i
atas ; rea"si antara lain !lutamine sintetase, !lutamat sintase, aspara!in
sintetase, transaminase, PEP "arbo"silase.