Anda di halaman 1dari 5

Minggu 35

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (BAHASA MALAYSIA)


Tahun / kelas : 3 Exora
Masa : 8.10- 9.40 am
Tarikh : 2 Sept 2014
Hari : Khamis
Kehadiran : / 19
Tema : Jagalah alam kita
Standard kandungan : 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul.

Standard pembelajaran : 3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif
dan deskriptif secara berpandu dengan betul.

Objektif pembelajaran : pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat
1. Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk deskriptif
secara berpadu dengan betul.
Aktiviti 1. Guru menunjukkan contoh penulisan kepada murid
2. Murid membaca penulisan yang diberikan bersama-
sama
3. Guru bersoal jawab mengenai penulisan tersebut
4. Murid diminta membuat latihan dalam buku latihan
PBS
5. Guru membantu murid membuat penulisan tersebut

Nilai : menghargai alam sekitar
Bahan bantu mengajar : penulisan, buku teks, latihan PBS
Penilaian PdP : 1. Menghasilkan penulisan kreatif secara berpandu dengan
betul
Refleksi :Minggu 35
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (BAHASA MALAYSIA)
Tahun / kelas : 3 Exora
Masa :
Tarikh : 30 September 2014
Hari : Selasa
Kehadiran : / 19
Tema : PKJR
Standard kandungan : 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

Standard pembelajaran : 5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa
dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi.


8.1.1 Menerangkan akibat yang bakal berlaku jika bermain di
jalan raya atau berdekatan jalan raya..

Objektif pembelajaran : pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat
1. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul
dalam pelbagai situasi
Aktiviti 1. Guru menunjukkan dua jenis ayat kepada murid
2. Murid dikehendaki membezakan antara jenis ayat
tersebut
3. Guru memberikan latihan membina ayat
4. Murid diminta membuat latihan mengenai akibat bakal
berlaku jika bermain di jalan raya (PKJR)
5. Guru meminta murid membaca buku cerita dan
menulis di dalam buku NILAM

Nilai : berhati-hati di jalan raya
Bahan bantu mengajar : buku latihan PKJR
Penilaian PdP : 1. Membina ayat tunggal dan majmuk pelbagai situasi
dengan baik
Refleksi :

Minggu 35
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (BAHASA MALAYSIA)
Tahun / kelas : 3 Exora
Masa :
Tarikh : 1 Oktober 2014
Hari : Rabu
Kehadiran : / 19
Tema : Jagalah alam kita
Standard kandungan : 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan
betul.

Standard pembelajaran : 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman
berdasarkan soalan bertumpu dengan betul.

Objektif pembelajaran : pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat
1. Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat
dengan betul
2. Membina dan menulis jawapan pemahaman
berdasarkan soalan dengan betul
Aktiviti 1. Guru menunjukkan beg mesra alam kepada murid
2. Murid dan guru bersoal jawab mengenai beg tersebut
3. Guru memberikan petikan
4. Murid diminta menjawab soalan pemahaman di dalam
petikan tersebut

Nilai : Menghargai alam sekitar
Bahan bantu mengajar : buku teks, latihan pengukuhan
Penilaian PdP : Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan
soalan dengan betul
Refleksi :Minggu 35
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (BAHASA MALAYSIA)
Tahun / kelas : 3 Exora
Masa : 7.40- 8.40 am
Tarikh : 3 Oktober 2014
Hari : Jumaat
Kehadiran : / 19
Tema : Jagalah alam kita
Standard kandungan : 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons
dengan betul.

Standard pembelajaran : 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan
multimedia untuk membuat penilaian dengan betul.

Objektif pembelajaran : pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat
1. Membaca dan memahami maklumat daripada
bahan multimedia untuk membuat penilaian
dengan betul.
Aktiviti 1. Guru menunjukkan bahan multimedia menggunakan
komputer
2. Murid melihat dan mentaksir gambar yang ditunjukkan
oleh guru
3. Guru menunjukkan petikan menggunakan bahan
multimedia
4. Murid dipanggil secara rawak untuk membaca petikan
tersebut
5. Guru memberikan latihan membina ayat berdasarkan
perkataan yang dicari dalam petikan
6. Latihan pengukuhan dalam buku latihan diberikan

Nilai : Menghargai alam sekitar
Bahan bantu mengajar : komputer, buku latihan
Penilaian PdP : Membaca dan memahami maklumat yang ditunjukkan
daripada bahan multimedia dan membuat penilaian dengan
betul
Refleksi :
Minggu 35
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (TMK)
Tahun / kelas : 4 Marikh
Masa : 8.10 9.10 a.m
Tarikh : 29 September 2014
Kehadiran : / 32
Hari : Rabu
Tema/ tajuk
: Dunia komputer

Standard kandungan : 4.0 Memahami ukuran data

Standard pembelajaran : 4.1 Menerangkan maksud data.
4.2 Menyatakan unit piawai ukuran data bit, bait, kilobait,
megabait dan gigabait.

Objektif pembelajaran di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
1. Menerangkan maksud data
2. Menyatakan unit piawai ukuran data bit, bait, kilobait,
megabait dan gigabait

Aktiviti 1. Guru meminta murid membuka komputer
2. Murid diminta untuk melihat memori komputer mengikut
langkah yang ditunjukkan oleh guru
3. Guru menerangkan mengenai unit piawaian
menggunakan powerpoint
4. Murid diminta untuk membuat latihan yang diberikan

Bahan bantu mengajar : powerpoint , komputer
Penilaian pengajaran dan
pembelajaran
: menerangkan maksud data dan menyatakan unit piawaian
ukuran data.
Refleksi
: