Anda di halaman 1dari 17

Mohd Azrin Safwan Bin Mat Ali

Rosdi Bin Marzuki


Hii Ing Huo
Kong Mei Yen
KUMPULAN 5
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH
RENDAH
RPH SK KSSR-
TAHUN 4
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH
RENDAH
RPH SK KSSR-
TAHUN 3
RPH PENUH
EMPA SAN!AR! PEMBE"A#ARAN
CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : DUNIA SENI
VISUAL (TAHUN 4)
Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual
Masa: 0800-0900
Kelas : Tahun 4
Modul : Membuat Corak dan Rekaan Teran!an"
- Cetakan
Tema dan Tajuk : #bjek $uatan Manusia $aju $er!orak %
SAN!AR!
PEMBE"A#ARA
N
$%& Perse'si Astetik
$%&%&( $%&%&%&(
$%&%&%$(
$%&%$( $%&%$%&(
$%&%$%$
$%$ A'likasi Seni
$%$%&( $%%$%$
$%) A'eks'si
Kreatif
$%)%&( $%)%$( $%)%)
$%* A'resiasi Seni
$%*%&($%*%$($%*%)
+B#EKI,
PEMBE"A#ARA
N
Pada akhir PdP, murid dapat:
-menghasilkan corak terancang menggunakan cetakan dengan menekan bahasa seni visual
-Menghasilkan corak terancang dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara
kreatif.
-Membuat apresiasi terhadap karya
AKI-II P!P
&% .uru /enun0ukkan 1ontoh 2a0u 3ang 2er1orak susunan 1er/inan 3ang terhasil
dari'ada
teknik 1etakan%
$%.uru 2ersoal 0awa2 tentang 2ahasa seni 4isual 3ang ada 'ada 1ontoh 1orak%
)% .uru /enun0uk 1ara /enghasilkan 1orak susunan 1er/inan /enggunakan teknik
1etakan%
*% Murid /e/ulakan 'enghasilan kar3a%
EMK
Keusahawanan( EK 1, EK 2, EK 3 , EK 4 dan EK5), Kreativiti dan Nilai Murini
BAHAN BANU
BE"A#AR
Contoh contoh baju bercorak susunan cerminan dan contoh susunan cerminan teknik cetakan
PENI"AIAN
PdP
Guru menilai hasil karya murid berdasarkan dua standard kandunan!
RE,"EKSI
&)5&6 /urid da'at /en1a'ai o20ektif 'e/2ela0aran
indakan susulan7 $ org /urid akan di2eri 2i/2ingan 'ada 'd' seterusn3a
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH
RENDAH
RPH SK KSSR-
TAHUN 4
RPH !UA MIN..U
MIN..U PERAMA
!UA SAN!AR! PEMBE"A#ARAN
CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : DUNIA SENI
VISUAL (TAHUN 4)
Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual
Masa: 0800-0900
Kelas : Tahun 4
Tema dan Tajuk : #bjek $uatan Manusia&
$aju $er!orak

SAN!AR!
PEMBE"A#ARA
N
$%& Perse'si Astetik
$%&%&( $%&%&%&(
$%&%&%$(
$%&%$( $%&%$%&(
$%&%$%$
$%$ A'resiasi Seni
$%$%&( $%%$%$
+B#EKI,
PEMBE"A#ARA
N
Pada akhir PdP, murid dapat:
-menghasilkan corak terancang menggunakan cetakan dengan menekan bahasa seni visual
-Menghasilkan corak terancang dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara
kreatif.
AKI-II P!P
% .uru /enun0ukkan 1ontoh 2a0u 3ang 2er1orak susunan 1er/inan 3ang terhasil
dari'ada
teknik 1etakan%
$% .uru /e/'erkenalkan 1orak susunan 1er/inan 3ang /enggunakan teknik
1etakan%
)%.uru 2ersoal 0awa2 tentang 2ahasa seni 4isual 3ang ada 'ada 1ontoh 1orak%
. .uru /e/'erkenalkan /edia 3ang digunakan%
6% .uru /enun0uk 1ara /enghasilkan 1orak susunan 1er/inan /enggunakan teknik
1etakan%
8% .uru /e/inta /urid /eneroka /edia untuk /enghasilkan 1etakan
EMK
Keusahawanan( EK 1, EK 2, EK 3 , EK 4 dan EK5), Kreativiti dan Nilai Murini
BAHAN BANU
BE"A#AR
Contoh contoh baju bercorak susunan cerminan dan contoh susunan cerminan teknik
cetakan
PENI"AIAN
PdP
Guru menilai hasil karya murid berdasarkan dua standard kandunan!
RE,"EKSI
&95&6 /urid da'at /en1a'ai o20ektif 'e/2ela0aran%
indakan susulan7 6 org /urid di2eri 2i/2ingan 'ada 'd' de'an
Modul : Membuat Corak dan Rekaan Teran!an"%
- Cetakan %
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH
RENDAH
RPH SK KSSR-
TAHUN 4
RPH !UA MIN..U
MIN..U KE!UA
EMPA SAN!AR! PEMBE"A#ARAN
CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : DUNIA SENI
VISUAL (TAHUN 3) Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual
Masa: 0800-0900
Kelas : Tahun 4
Tema dan Tajuk : #bjek $uatan Manusia- $aju
$er!orak
SAN!AR!
PEMBE"A#ARA
N
$%)A'eksi Seni
$%)%&( $%)%$( $%)%)
$%* A'resiasi Seni
$%*%&($%*%$($%*%)
+B#EKI,
PEMBE"A#ARA
N
Pada akhir PdP, murid dapat:
-Menghasilkan corak terancang dengan megaplikasiikan media serta proses dan teknik secara
kreatif
-Membuat apresiasi terhadap karya
AKI-II P!P
&% Murid /elakar dan /enggunting ru'a organik /udah di atas kad2od 2ergelugor
untuk di0adikan 2lok 1etakan%
$% Murid /en3a'u warna 'ada 2lok 1etakan%
)% Murid /en1etak /engikut susunan 1er/inan 2erdasarkan kreati4iti
*% Murid /e/'a/erkan kar3a 3ang dihasilkan%
6% Murid /en1eritakan 'engala/an dala/ 'roses 'enghasilan kar3a
8% Murid /enghargai dan /en1eritakan kar3a sendiri dan kawan%
EMK
Keusahawanan( EK 1, EK 2, EK 3 , EK 4 dan EK5), Kreativiti dan Nilai Murini
BAHAN BANU
BE"A#AR
Contoh contoh baju bercorak susunan cerminan dan contoh susunan cerminan teknik
cetakan
PENI"AIAN
PdP
Guru menilai hasil karya murid berdasarkan dua standard kandunan!
RE,"EKSI
&)5&6 /urid da'at /en1a'ai o20ektif 'e/2ela0aran
indakan susulan7 $ org /urid di2eri 2i/2ingan 'ada 'd' seterusn3a
Modul : Membuat Corak dan Rekaan Teran!an"%
- Cetakan %
BAHAN5 A"A BBM
!
Kotak 2ergelugor
!
.a/
!
.unting
!
:arna air
!
Berus dan kertas lukisan
!
Palet
!
Bahan lain 3ang sesuai
KUMPULAN
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH
RENDAH
RPH SK KSSR-
TAHUN 4
"AN.KAH "AN.KAH HASI" KARYA
KUMPULAN
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH
RENDAH
SEK+R PEN.URUSAN AKA!EMIK(#ABAAN NE.ERI PU"AU
PINAN. RPH SK KSSR-
TAHUN 3
"AN.KAH "AN.KAH HASI" KARYA
KUMPULAN
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH
RENDAH
SEK+R PEN.URUSAN AKA!EMIK(#ABAAN NE.ERI PU"AU
PINAN. RPH SK KSSR-
TAHUN 3
"AN.KAH "AN.KAH HASI" KARYA
KUMPULAN
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH
RENDAH
SEK+R PEN.URUSAN AKA!EMIK(#ABAAN NE.ERI PU"AU
PINAN. RPH SK KSSR-
TAHUN 3
"AN.KAH "AN.KAH HASI" KARYA
KUMPULAN
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH
RENDAH
SEK+R PEN.URUSAN AKA!EMIK(#ABAAN NE.ERI PU"AU
PINAN. RPH SK KSSR-
TAHUN 3
"AN.KAH "AN.KAH HASI" KARYA
KUMPULAN
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH
RENDAH
SEK+R PEN.URUSAN AKA!EMIK(#ABAAN NE.ERI PU"AU
PINAN. RPH SK KSSR-
TAHUN 3
"AN.KAH "AN.KAH HASI" KARYA
KUMPULAN
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH
RENDAH
SEK+R PEN.URUSAN AKA!EMIK(#ABAAN NE.ERI PU"AU
PINAN. RPH SK KSSR-
TAHUN 3
"AN.KAH "AN.KAH HASI" KARYA
KUMPULAN
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH
RENDAH
SEK+R PEN.URUSAN AKA!EMIK(#ABAAN NE.ERI PU"AU
PINAN. RPH SK KSSR-
TAHUN 3
"AN.KAH "AN.KAH HASI" KARYA
KUMPULAN
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH
RENDAH
SEK+R PEN.URUSAN AKA!EMIK(#ABAAN NE.ERI PU"AU
PINAN. RPH SK KSSR-
TAHUN 3
"AN.KAH "AN.KAH HASI" KARYA
KUMPULAN
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH
RENDAH
SEK+R PEN.URUSAN AKA!EMIK(#ABAAN NE.ERI PU"AU
PINAN. RPH SK KSSR-
TAHUN 3