Anda di halaman 1dari 11

Keupayaan mengambil nota semasa kuliah dan membaca teks adalah amat

penting kepada pelajar di university dan Institut Pendidikan Guru. Pengambilan


nota yang baik dapat membantu pelajar memahami apa yang dipelajari dan
digunakan ketika mengulang kaji peperiksaan. Walaubagaimanapun, kemahiran
mencatat nota boleh ditingkatkan melalui latihan demi latihan. Berikut adalah
beberapa perkara penting ketika mencatat nota yang efektif
!engetahui idea utama
!engenalpasti maklumat yang sesuai untuk ditulis
!enggunakan cara yang sesuai seperti outline note atau column note
!enggunakan cara menulis nota bentuk grafik
!enggunakan perkataan sendiri
!encatat sumber maklumat diperoleh
"elain itu, mencatat juga membantu pelajar memberii tumpuan dan mengingat
apa yang disampaikan oleh pensyarah #$uurkel, %. K, & Peterson, ', ()*+,.
!encatat nota merupakan salah satu cara untuk belajar.
CARA-CARA
MEMBUAT NOTA
ANNOTATION
Nota yang ditulis dalam bentuk
kerangka isi penting
COLUMN
Nota yang ditulis dalam
bentuk kolum
OUTLINE
Nota yang ditulis dalam
bentuk isi-isi penting.
NOTA RUMUSAN
Nota dalam bentuk rumusan
!aksud bagi -nnotation .
/ota yang dituliskan dalam bentuk catatan isi penting, kandungan
perbincangan yang disampaikan dalam kuliah. $ujuan membuat catatan adalah
untuk mengenal pasti kandungan atau focus tajuk yang dibincangkan. 0atatan
disediakan dengan menggunakan pen highlighter untuk menonjolkan perkataan
atau isi penting yang dinyatakan.

!emberi tanda dalam sebuah teks1dokumen pada peranti teknologi informasi,
biasanya berbentuk cetak tebal #bold,, miring #italic,, garis ba2ah #underline,,
atau bahkan membubuhkan pena digital #free dra2ing,.
Contoh-contoh nota Annotation
/ota
ini
disediakan dalam bentuk mata #points, dengan menggunakan perenggan,
nombor atau perkataan. /ota ini menyenaaraikan point utamadan subpoint.
Point utama ialah fokus ajian1isu keperihatinan manakala subpoint ialah Isu
keperihatinan1 fokus kajian, tinjauan masalah dan analisis masalah.
0ontohnya !encatatkan isi kandungan yang diperlukan dalam sub topik yang
dinyatakan.
FOKUS KAJIAN/ ISU KEPERIHATINAN
a. Isu Ke!ihatinan/ Fo"us Ka#ian
- kenal pasti isu1 masalah sebenar
- !enghuraikan isu1 masalah berkenaan
- 3umuskan masalah yang dikenal past.senaraikan
$. Tin#auan %asa&ah
. $ujuannya ialah supaya masalah yang dikenal pasti dapat dibuktikan
melalui kaedah saintifik
. /yatakan alat kajian yang digunakan
4 $emu bual
4 Pemerhatian
4 -nalisis dokumen
4 "oal "elidik
4 5jian
. paparkan alat kajian berkenaan
.$erangkan sebab menggunakan alat kajian berkenaan
. $erangkan bagaimana menggunakan alat kajian berkenaan ialah terangkan
cara pelaksanaannya.
c. Ana&isis %asa&ah
. !enerangkan setiap satu cara menganalisis alat kajian berkenaan #i, ii,iii, iv ,
. /yatakan setiap satu hasil analisis 1 dapatan kajian #rujuk semula kepada
fokus kajian 1 isu keprihatinan ,
. Buat refleksi ke atas kesimpulan yang diperoleh # kesemua hasil ,
CONTOH OUTLINES NOTES

/ota dicatat mengikut tajuk dan subtajuk dalam satu kolum. Kolum di sebelah kiri
terdiri daripada idea utama 1 tajuk atau subtajuk manakala kolum di sebelah
kanan terdiri daripada penerangan atau penjelasan kepada tajuk dan subtajuk.
I'EA UTAMA/TAJUK/SU(TAJUK PENERAN)AN / PENJELASAN
Isu keprihatinan 1 'okus Kajian Bahagian ini menerangkan berkaitan
masalah yang dihadapi guru ketika
melaksanakan sesi pengajaran dan
pembelajaran dalam bilik darjah. "elain
itu, menerangkan punca masalah
berkenaan dan seterusnya membuat
rumusan untuk bahagian ini.
$injauan masalah Bahagian ini menyatakan alat kajian
yang digunakan untuk membuktikan
masalah yang dihadapi oleh penyelidik.
Bahagian ini juga menerangkan tujuan
alat kajian berkenaan digunakan dan
menerangkan cara alat kajian berkenna
digunakan sehingga mendapat data
yang diperlukan. Bahagian ini juga
memaparkan alat kajian yang
digunakan.
-nalisis masalah Bahagian ini menyatakan cara
menganalisis data menggunakan
pelbagai alat kajian. "elain itu,
menunjukkan hasil dapatan dan
analisis data yang diperoleh.
"eterusnya, membuat kesimpulan
kepada hasil dapatan yang diperoleh.

CONTOH COLUMN NOTES

/ota rumusan adalah nota yang ditulis dengan mencatat semula apa yang
difahami daripada teks yang dibaca atau yang didengari bukannya membuat
ringkasan.
0ontoh penulisan kertas 0adangan Penyelidikan $indakan adalah mengikut
format yang telah ditetapkan. Kandungan dalam setiap topik dan subtopik juga
telah ditetapkan mengikut keperluan.
Contoh nota !u%usan